№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016Pdf көрінісі
бет1/21
Дата15.03.2017
өлшемі3,69 Mb.
#9930
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

Жас ғалымдар жаршысы
 
Вестник молодых ученых
 
Messenger of young scientist 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-12(104-115), 
қаңтар
-
желтоқсан
, 2016 
жыл
 
 
Журналдың негізі «Жас зерттеуші –
 
Молодой исследователь»
 
деген атпен
 
2007 жылдың шілдесінде қаланып, 2010 жылдың сәуірінде қайта есепке алынған •  
Журнал основан в
 
июле
 
2007 года
 
под названием «Жас зерттеуші –
 
Молодой исследователь»
 
и поставлен на переучет в апреле
 
2010 года
 
 
«Білім», «Гуманитарлық ғылымдар», «Құқық», «Өнер», «Әлеуметтік ғылымдар», 
«Экономика және бизнес» және «Қызмет көрсету» бағыттары бойынша 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі және қолданбалы 
зерттеулердің өзекті мәселелері бойынша ғылыми еңбектер жарияланады. 
 
Бас редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, филол.ғ.к., доцент 
Ғылыми редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі 
Ақпарат және мұрағат комитетінің бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы 
17.07.2007 ж. №8495-Ж, Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат 
министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің мерзімді баспасөз басылымдарын 
және (немесе) ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы 14.04.2010 ж. №10843-Ж, 
20.12.2010 ж. №11302-Ж, 07.03.2013 ж. №13433-Ж куәліктері берілген. 
 
Меншік иесі және баспагер: 
«Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы. 
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасында баспа ретінде тіркелген. 
Халықаралық тіркеу коды 978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013ж.  
 
Журналды тарату аумағы: 
Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдер 
 
Журналдың тілі: қазақша, орысша, ағылшынша, испанша, 
қытайша, арабша, французша және түрікше 
 
Мекен-жайымыз: 
010010, Астана қаласы, Алматы ауданы, Кенен Әзірбаев көшесі, 6 үй, №91 пәтер. 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
 
Жазылу индексі: 74644 
 
Біздің сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
 
© «Зерттеуші» Республикалық ғылыми-білім беру орталығы, 
№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, 2016 ж. 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

Жас ғалымдар жаршысы
 
Вестник молодых ученых
 
Messenger of young scientist 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-12(92-103), 
январь
-
декабрь
, 2015 
год
 
 
Журналдың негізі «Жас зерттеуші –
 
Молодой исследователь»
 
деген атпен
 
2007 жылдың шілдесінде қаланып, 2010 жылдың сәуірінде қайта есепке алынған •  
Журнал основан в июле 2007 года под названием «Жас зерттеуші –
 
Молодой исследователь» и поставлен на переучет в апреле 2010 года
 
 
Публикуются научные работы по актуальным проблемам фундаментальных 
и прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук 
по направлениям: «Образование», «Гуманитарные науки», «Право», 
«Искусство», «Социальные науки», «Экономика и бизнес» и «Услуги». 
 
Главный редактор 
Мырзантай Қожабайұлы ЖАҚЫП, к.филол.н., доцент 
 
Научный редактор 
Ләззат Байқоңырқызы БАЙБОЛАТ, магистр 
 
Выданы свидетельства о постановке на учет средства массовой информации 
за №8495-Ж от 17.07.2007 г. Комитета информации и архивов Министерства 
культуры, информации и спорта Республики Казахстан, о постановке на учет 
периодического печатного издания и (или) информационного агентства №10843-Ж, 
14.04.2010 г., №11302-Ж от 20.12.2010 г., №№13433-Ж от 07.03.2013 г. Комитета 
информации и архивов Министерства связи и информации Республики Казахстан 
 
Собственник и издатель: 
Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші». 
Зарегистрирован в Национальной государственной книжной палате РК 
как издающая организация. Международный регистрационный код 
978-601-7440. Сертификат №278, 28.03.2013г. 
 
Территория распространения: 
Республика Казахстан, ближнее и дальнее зарубежье 
 
Язык журнала: казахский, русский, английский, испанский, 
китайский, арабский, французский и турецкий 
 
Наш адрес: 
010010, Казахстан, г. Астана, район Алматы, улица Кенена Әзірбаева, дом №6, квартира 91. 
Тел.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
Индекс: 
74644
 
Наш сайт: http://zertteushi.kz. E-mail: info@zertteushi.kz 
© Республиканский научно-образовательный центр «Зерттеуші», 
№№1-12(92-103), январь-декабрь, 2015 г. 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

Жас ғалымдар жаршысы
 
Вестник молодых ученых
 
Messenger of young scientist 
 
ғылыми журнал
 
• научный журнал
 

 scientific journal 
 
№№
1-12(92-103), 
January-December
, 2015 
год
 
 
Журналдың негізі «Жас зерттеуші –
 
Молодой исследователь»
 
деген атпен
 
2007 жылдың шілдесінде қаланып, 2010 жылдың сәуірінде қайта есепке алынған •  
The magazine was founded in July 2007 under the name 
«Jas zertteushі –
 
Young researcher
» 
and put on the re-registration in April 2010 
 
Published scientific papers on the issues of fundamental and applied research 
in the social sciences and humanities directions: «Education», «Humanities», «Right», 
«Аrt», «Social Science», «Economy and Business» and «Services». 
 
Editor in chief 
Myrzantay Kozhabayuly JAKYPOV, PhD, Associate Professor 
 
Scientific editor 
Lazzat Baykonyrkyzy BAYBOLAT, MA 
 
Issued a certificate of registration of mass media 
number of 8495-F of 17.07.2007, the Committee of Information and Archives 
Ministry of Culture, Information and Sport of the Republic of Kazakhstan, 
on the registration of a periodical and (or) news agency number 10843-Ж, 14.04.2010, 
№11302-Ж of 20.12.2010, 14.04.2010, №13433-Ж of 07.03.2013 the Committee 
of Information and Archives of the Ministry of Communications and information 
of the Republic of Kazakhstan 
 
Owner and publisher: 
Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі». 
Registered in the State National Book Chamber of the Republic of Kazakhstan 
as a publishing agency. International registration code 978-601-7440. 
Certificate №278, 28.03.2013 year. 
 
Distribution: 
Republic of Kazakhstan, CIS and other countries 
 
Language The magazine: Kazakh, Russian, English, Spanish, 
Chinese, Arabic, French, Turkish 
 
Our address is: 
010010, Kazakhstan, Astana, Almaty district, street Kenen Аzіrbaev, house №6, Apart. 91. 
 
Tel.: +7 701 397 17 13, +7 777 519 13 73, +7 702 105 97 53 
 
Index: 74644 
 
Our website:
 http://zertteushi.kz. E-mail: 
info@zertteushi.kz
 
 
© Republican Scientific-Educational Center «Zertteushі», 
№№1-12(92-103), January-December, 2015. 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

«ЖАС ҒАЛЫМДАР ЖАРШЫСЫ – ВЕСТНИК МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ – MESSENGER OF YOUNG SCIENTIST» 
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫНЫҢ «БІЛІМ», «ЖУРНАЛИСТИКА», 
«ҚОҒАМДЫҚ БАЙЛАНЫС» ЖӘНЕ «САЯСАТТАНУ» 
СЕРИЯЛАРЫ БОЙЫНША РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚАСЫ 
 
Жолдасбекова Сауле Абдразаққызы – педагогика ғылымдарының 
докторы,  М.О.  Әуезов  атындағы  Оңтүстік  Қазақстан  мемлекеттік 
университеті  Жаратылыстану-педагогикалық  факультеті  «Кәсіби  оқыту 
теориясы  мен  әдістемесі»  кафедрасының  профессоры  (Шымкент, 
Қазақстан Республикасы) 
 
Манов  Борис  Филипов  –  философия  докторы,  Н.  Рильский 
атындағы 
Оңтүстік-батыс 
университеті 
Философия 
факультеті 
Философиялық және саяси пәндер кафедрасының доценті (Благоевград, 
Болгария Республикасы) 
 
Нұртазина  Роза  Әутәліпқызы  –  саяси  ғылымдардың  докторы, 
Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия  ұлттық  университеті  журналистика 
және  саясаттану  факультеті  саясаттану  кафедрасының  профессоры 
(Астана, Қазақстан Республикасы) 
 
Сандыбаев  Жалғас  Садуахасович  –  философия  ғылымдарының 
кандидаты,  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  жанындағы 
Мемлекеттік  басқару  академиясы  Мемлекеттік  саясаттың  ұлттық 
мектебі  Әлеуметтік  саясат  кафедрасының  доценті,  Астана  қаласының 
Дін 
істері 
департаментінің 
сарапшысы 
(Астана, 
Қазақстан 
Республикасы) 
 
Федоров  Александр  Викторович  –  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  А.П.  Чехов  атындағы  Таганрог  институты 
директорының 
ғылыми 
жұмыс 
жөніндегі 
орынбасары, 
«Медиаобразование»  журналының  бас  редакторы,  Ресей  Федерациясы 
Президенті  жанындағы  Ресей  экономикасын 
жаңғырту  және 
технологиялық  дамыту  жөніндегі  Комиссия  жобалары  бойынша  РФ 
Үкіметі  жанындағы  Талдау  орталығының  сарапшысы,  РФ  Білім  және 
ғылым  министрлігінің  сарапшысы,  Еуропалық  одақтың  Еуропалық 
медиабілім беру және медиасауаттылық жөніндегі EMEDUS жобасының 
сарапшысы,  Ресей  кинематографтар  Одағының  мүшесі,  Ресей 
кинематограф өнері және ғылымдары Ұлттық академиясының академигі 
(Таганрог, Ресей Федерациясы) 
 
 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

БІЛІМ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ – 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
ИБРАЕВА Акерке Турсынбаевна, 
Магистрант 2-го курса Казахского национального университета 
имени аль-Фараби, город Алматы, Республика Казахстан 
 
МИНГЛИБАЕВ Мухтар Джумабекович, 
Доктор физико-математических наук, профессор Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, город Алматы, Республика Казахстан 
 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ 
МЕТОДАМИ ДЗЗ 
 
Аннотация 
Мониторинг  окружающей  среды  с  использованием  ДЗЗ  с  каждым  годом 
приобретает  все  большую  популярность  как  метод  получения  актуальной, 
достоверной, оперативной информации в больших объемах. 
С  помощью  данных  ДЗЗ  и  программных  комплексов  их  обработке  можно 
решать многие важные задачи. Проведение мониторинговых работ позволит выявить 
закономерности  развития  и  эволюции  дельты  реки  Или,  определить  наиболее 
благоприятные  территории  для  ведения  сельского  хозяйства  и  сохранить  ценный 
биопотенциал долины. Статья рассматривает мониторинг дельты реки Или за период 
с  1977  года  по  2015  год.  Включительно  характеристику  мониторинговых  работ 
дельты реки Или также этапы проведения мониторинговых работ
Ключевые слова: Река Или, мониторинговые работы, ДЗЗ, закономерности. 
 
Мониторинг – система регулярных, длительных наблюдений в пространстве и 
во времени, дающая информацию о состоянии окружающей среды  с целью оценки 
прошлого,  настоящего  и  прогнозов  на  будущее  параметров  окружающей  среды, 
имеющих значение для человека. 
Мониторинг  окружающей  среды  с  использованием  ДЗ  с  каждым  годом 
приобретает  все  большую  популярность  как  метод  получения  актуальной, 
достоверной,  оперативной  информации  в  больших  объемах.  Территория  долины 
реки Или – уникальная физико-географическая область с древней историей. Долина 
реки Или, с ее благоприятными природно-климатическими имеет большое значение 
для многих отраслей народного хозяйства. 
Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  в  работе  является 
дельта  реки  Или,  включая  и  современную,  и  древнюю  части.  Предметом 
исследования является изменение и текущее состояние ландшафтов, составляющих 
физико-географическую область дельты реки Или. Методом получения информации 
служат мониторинговые работы с использованием данных ДЗ. 
Целью  работы  является  проведение  мониторинговых  работ  на  территорию 
дельты реки Или с использованием данных ДЗ. 
Для выполнения такой цели необходимо последовательно решить ряд задач: 
-  ознакомиться  с  природно-климатическими  условиями  дельты  реки  Или, 
ознакомиться с генезисом и историей развития физико-географической области; 
- изучить принципы мониторинга по данным дистанционного зондирования;   
-  подобрать  наиболее  подходящие  для  мониторинговых  работ  данные  ДЗ  и 
ознакомиться с методами прогрессивной обработки данных

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

-  составить  программу  мониторинга,  которая  позволила  бы  определить 
наиболее подходящий метод обработки данных ДЗ для максимальной автоматизации 
процессов и производств. 
Или  –  река  в  Алматинской  области  и  одна  из  крупнейших  рек  республики 
Казахстан.  В  физико-географическом  отношении  долину  реки  можно  разделить  на 
Илиискую  впадину  и  низовья  р.  Или,  которые  существенно  отличающиеся  по 
геологическому строению, истории развития, современным природным условиям. 
Илииская впадина берёт начало на Тянь-Шане в КНР на высоте 3 540 м. Исток 
реки находится в месте слияния рек Кунгес и Текес. Длина  – 1 439 км, из которых 
815  км  (56,6%)  на  территории  Казахстана,  где  является  одной  из  крупнейших  рек. 
Высочайшей вершиной долины Или является гора высотой 6 350 м в ущелье Агиаз 
на территории Китая. 
Основными функциями мониторинга являются: 
-  контроль  за  качеством  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  и  других 
компонентов биосферы;  
- определение основных источников загрязнения и т. п. 
Мониторинг различают: 
-  по  масштабам  обобщения  информации:  глобальный,  национальный, 
региональный, локальный;  
-  по  методам  ведения:  биологический  (с  помощью  биоиндикаторов), 
дистанционный (авиационный, космический); 
-  по  объектам  наблюдения:  атмосферный,  воздушный,  водный,  почвенный, 
растительности, животного мира, здоровья населения). 
Основным  продуктом  мониторинговых  работ  по  данным  ДЗ  являются 
картографические  материалы  как  наиболее  завершенные  и  пространственно 
определенные источники знании. 
Таблица 1 – Характеристика мониторинговых работ дельты реки Или 
Параметр 
Значение 
Описание 
Цель  
Описание и изучение 
изменении ландшафтов 
дельты реки Или 
Поставленная цель соответствует 
понятию мониторинга, а также имеет 
большое природоохранное значение 
Место 
исследовании 
Дельта реки Или 
(нижнее течение р. 
Или) 
Территория исследования 
ограничена дельтой реки Или, 
включающей не только 
современную, но и древнюю системы 
Масштаб 
мониторинговых 
работ 
Региональный 
Площадь исследовании 
соответствует региональному 
масштабу работ 
Метод ведения 
Космический 
(дистанционный) 
Региональный масштаб 
мониторинговых работ позволяет 
использовать подобный метод 
ведения, который позволяет добиться 
большего охвата территории и 
автоматизации обработки данных 
Объект 
наблюдения 
Природные ландшафты  В качестве объекта наблюдении 
выбраны именно ландшафты, так как 
они позволяют производить 
комплексные наблюдения сразу за 
всеми элементами в целом, 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

составляющими какой-либо 
ландшафт, а именно литологией, 
почвами, растительностью и тесно 
связанными с ними животными 
Период 
наблюдении 
С 1977 по 2015 год 
Столь широкий временной охват 
стал доступен из-за наличия 
архивных материалов ДЗ 
Метод 
определения 
изменении 
Автоматический 
Большая территория исследования 
требует использования 
прогрессивных и современных 
методов обработки данных ДЗ, при 
котором возможна максимальная 
автоматизация подобных работ 
Метод 
классификации 
объектов 
наблюдении 
Полуавтоматический 
Полуавтоматическое определение 
ландшафтов также связано с 
большой территорией исследования, 
но отказ от полностью 
автоматических методов связан с 
несовершенством компьютерной 
логики, не способной к абстракции и 
дедукции в полной мере при 
определении тех или иных 
ландшафтов, поэтому для 
правильной работы статистических 
систем необходимо предварительно 
обозначить обучающие участки 
Результирующие 
материалы 
Тематические карты, 
мозаики космических 
снимков, методологии 
проведения работ 
Кроме конкретных картографических 
и текстовых материалов проводимые 
работы позволяют получить готовую 
программу мониторинга, которую 
возможно использовать на других 
объектах 
 
Таблица 2 – Этапы мониторинговых работ 
Этап 
работ 
Операции 
Входные 
мате-
риалы 
Используемые 
программные и 
аппаратные 
средства, 
инструменты 
(наборы 
инструментов) 
прикладных 
программных 
средств 
Результат 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

1 Подготовк
а и
сходн
ых да
нн
ых
 
- Поиск 
имеющегося 
картографическог
о материала на 
территорию 
исследовании; 
- Привязка и 
приведение к 
единой системе 
координат 
картографических 
изображении; 
- Загрузка 
разновременных 
данных ДЗ на 
территорию 
исследовании. 
 
- Оп
ис
ан
ие
 объ
ек
та и
сс
ле
дова
ни
я
 
- Браузер; 
- Сканер и 
программы 
обработки 
сканированных 
изображении; 
- ArcGIS 10.2 
(Панель 
инструментов 
Georeferensing 
(Пространственная 
привязка)). 
 
 
- Эле
ктрон
ные
 к
арты;
 
- С
ка
ни
рова
нн
ые
 с
 бума
жн
ых н
ос
ителе
й 
ге
оп
ри
вяз
ан
ные
 и
зобра
же
ни
я;
 
-Грани
цы О
ОП
Т
 
- Ут
оч
не
нн
ые
 гра
ни
цы 
ра
йон
а и
сс
ле
дова
ни
и.
 
- К
ос
м
ич
ес
ки
е с
ни
м
ки

 
2 С
оз
да
ни
е 
ра
бочих 
на
боров 
да
нн
ых
 
- Создание 
обзорных мозаик 
за разные годы на 
территорию 
исследования  по 
данным ДЗ. 
- Ут
оч
не
нн
ые
 
гра
ни
цы 
ра
йон
а 
ис
сле
дова
ни
и
 
- ENVI 5.2 (Набор 
инструментов 
Mosaicking 
(Создание 
мозайки)). 
- Обз
орн
ые
 
м
оз
аи
ки
 за
 
ра
зн
ые
 года
 
на
 
терри
тори
ю
 
ис
сле
дова
ни
я.
 
3 Ин
терп
ре
тац
ия да
нн
ы
х ДЗ
 
- Создание 
обучающей 
выборки для 
полуавтоматическ
ой классификации 
типичных 
ландшафтов; 
- Подбор 
наиболее 
подходящего 
метода для 
полуавтоматическ
ой классификации 
данных; 
- Создание 
классифицирован
ных по типам 
ландшафтов 
изображении 
- Обз
орн
ые
 м
оз
аи
ки

- Эле
ктрон
ные
 к
арты;
 
- Геопри
вяз
ан
ные
 к
арт
огра
фи
че
ск
ие
 
из
обра
же
ни
я.
 
ENVI 5.2: 
- ROI tool 
(Создание областей 
интереса ROI); 
- Supervised 
Classification 
(Набор 
инструментов 
Полуавтоматическо
й классификации); 
 
- На
иболее
 п
одходящи
й м
етод
 к
ла
сс
ифи
ка
ци
и;
 
- К
ла
сс
ифи
ци
рова
нн
ые
 и
зобра
же
ни
я 
за
 ра
зн
ые
 
пе
ри
оды н
аблю
де
ни
и;
 
- Графи
че
ск
ие
 и
 табли
чн
ые
 м
атери
алы п
о 
из
м
ере
нн
ым
 п
лоща
дям
 
 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 

4 Ав
тома
ти
зи
рова
нн
ая 
обра
бот
ка
 ра
зн
овре
м
ен
ных 
да
нн
ых Д
З
 
- Выбор наиболее 
подходящего 
метода 
определения 
изменении на 
разновременных 
данных; 
- Создание 
изображения, 
показывающего 
территории, 
подвергшимся 
изменениям 
- Обз
орн
ые
 м
оз
ай
ки
 
- К
ла
сс
ифи
ци
рова
нн
ые
 п
о 
ти
па
м
 ла
ндша
фт
ов и
зо
бра
же
ни
я
 
ENVI 5.2: 
- Image Change 
Workflow (Поиск и 
фиксация 
изменении на 
снимках); 
- Thematic Change 
Workflow (Поиск и 
фиксация 
изменении на 
классифицированн
ых изображениях) 
- Из
обра
же
ни
я с
 терри
тори
ям
и, 
подве
ргши
м
ис
я и
зм
ен
ен
иям
 
5 К
артосос
тав
ле
ни
е и
 п
одгот
овка отче
тов
 
- Создание 
тематической 
карты результатов 
мониторинга 
дельты реки Или. 
- Элек
тр
он
ные
 к
ар
ты;
 
- Гр
ан
иц
ы 
ОО
ПТ

- Гр
ан
иц
ы 
исс
ле
ду
ем
ой
 т
ер
ри
то
ри
и;
 
- К
лас
си
ф
иц
ир
ован
ны
е 
по
 т
ип
ам
 л
ан
дшаф
то
в и
зо
бр
аж
ен
ия;
 
- Из
обр
ажен
ия с 
тер
ри
то
ри
ям
и, 
по
дв
ер
гш
им
ися 
изм
ен
ен
иям

ArcGIS 10.2: 
- Editor (Редактор); 
- Layer parameters 
(Параметры слоя); 
- Frame (Параметры 
фрейма данных); 
- Вид компоновки 
К
ом
пле
кс
на
я к
арта ди
на
м
ик
и и
зм
ен
ен
ия 
ла
нд
ша
фт
ов 
доли
ны ре
ки
 Ил
и з
а 19
77
-2015 годы
 
М 1:5
00000
 
 
В программном комплексе ENVI представлен широкий набор алгоритмов для 
проведения 
классификации 
с 
обучением, 
позволяющие 
получить 
классифицированное  изображение.  В  данной  выборке  представлены  только 
используемые  в  работе  популярные  и  апробированные  методы  и  способы,  которые 
также встречаются во всех других популярных программах обработки данных ДЗ: 
- Способ параллелепипедов (Parallelepiped); 
-  Алгоритм  минимального  спектрального  расстояния  (Евклидова  метрика, 
Minimum distance); 
- Алгоритм расстояния Махаланобиса (Mahalanobis Distance); 
- Способ максимального правдоподобия (Maximum likelihood); 
-  Классификация  с  помощью  метода  спектрального  угла  (Spectral  Angle 
Mapper). 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 
10 
Лучшие  результаты  были  показаны  при  использовании  алгоритма  нейронных 
сетей  (Рисунок  1),  который  является  наиболее  прогрессивным  и  современным 
методом обработки изображении. 
 
В  целом  программу  мониторинга  можно  охарактеризовать  как  «региональная 
программа мониторинга изменении ландшафтов долины реки Или с использованием 
материалов  ДЗ  и  методов  автоматизированной  обработки  данных  периодом  с  1977 
по  2015  год».  Результирующая  карта  должна  быть  составлена  согласно 
общепринятой  в  тематической  картографии  программе.  Ее  краткое  описание 
представлено в таблице 3 ниже. 
 
Таблица 3 – Краткое описание программы карты 
Параметр 
Значение 
Название 
Комплексная карта динамики изменения ландшафтов 
дельты реки Или за 1977-2015 годы 
Назначение карты 
Картографическое 
представление 
результатов 
мониторинговых работ по материалам ДЗ 
Задачи, 
которые 
можно  решить  по 
создаваемой карте 
-  отображение  современного  состояния  ландшафтов 
дельты реки Или; 
-  отображение  современного  состояния  антропогенных 
объектов; 

показ  участков  динамических  естественных  и 
антропогенных  изменении  ландшафтов  и  указание  их 
природы; 
- обзор границ существующих ООПТ; 
- оценка площадей территории, подвергшимся изменениям 
Особенности 
территории, 
на 
которую  составляется 
картографическое 
произведение 
-  общая  физико-географическая  характеристика  дана  в 
разделе 1; 
-  общая  форма  территории  исследовании  имеет  форму 
равностороннего  треугольника,  восточная  грань  которого 
примыкает к оз. Балхаш; 
Элементы 
математической 
- М 1:500000 
- WGS 84 UTM 43 

№№1-12(104-115), қаңтар-желтоқсан, январь-декабрь, January-December, 2016          ISSN 2307-0250 
Žas ġalymdar žaršysy – Vestnik molodyh učenyh – Messenger of young scientist 
______________________________________________________________
 
 
 
11 
основы 
(масштаб, 
проекция) 
Источники 
картографической 
информации 
- данные мониторинговых работ 
Основные 
и 
дополнительные 
элементы содержания 

основные: 
типы 
ландшафтов, 
зафиксированные 
изменения,  границы  ООПТ,  транспортная  сеть  и 
населенные пункты 
-  дополнительные:  фотографии  типичных  ландшафтов, 
таблицы, графики 
Принципы 
генерализации 
- согласно генерализации данных мониторинговых работ 
Технические 
средства, 
используемые 
для 
создания карт 
ПК ENVI 5.2, ПК ArcGIS 10.2 
В ходе работы над научной работой была выполнены все поставленные задачи 
и цели. 
Были изучены физико-географические условия долины реки Или. Или – река в 
Алматинской  области  и  одна  из  крупнейших  рек  республики  Казахстан.  Впадает  в 
западную  часть  озера  Балхаш,  сильно  опресняя  его.  При  впадении  образует 
обширную  дельту  с  несколькими  постоянными  рукавами  и  многочисленными 
древними  руслами.  Большая  площадь  и  слабое  развитие  инфраструктуры  долины 
реки Или, а также тяжелые  условия для проведения полевых работ, обуславливают 
использование  материалов  ДЗ  и  методов  полуавтоматической  и  автоматической 
обработки данных ДЗ для целей мониторинга. 
Мы  изучили  принципы  мониторинга  по  данным  ДЗ.  Специфические  свойства 
космической  информации  обеспечивают  выполнение  основных  современных 
требований  к  данным  мониторинговых  работ,  кроме  этого,  важной  стороной 
космического  мониторинга  и  картографирования  состояния  окружающей  среды 
также  является  создание  комплекса  автоматизированной  обработки  космической 
информации и составление по этим данным тематических карт. 
Подобрали  наиболее  подходящие  данные  для  мониторинга,  которыми  стали 
данные  с  КА  семейства  Landsat  за  разные  годы  и  описали  методы  прогрессивной 
обработки  данных  ДЗ.  Основными  методами  обработки  данных  ДЗ  для  целей 
мониторинга  в  нашей  работе  послужили:  полуавтоматическая  классификация  и 
автоматическая детекция изменении на разновременных данных. 
Были сравнены различные методы классификации, из которых были выделены 
наиболее  применимые  к  нашей  территории,  а  также  составлена  подробная 
Программа  мониторинга  для  выполнения  которой  были  использованы  методы 
нейронной  классификации  данных  и  сравнения  классифицированных  изображении 
для  автоматического  обнаружения  изменении  ландшафтов  и  направления 
протекания их этих явлении. 
При общем рассмотрении можно выдвинуть гипотезу о смещении территории 
дельты  на  север  в  связи  с  глобальными  изменениями  климата,  но  она  нуждается  в 
более точной проверке и последующих мониторинговых работах. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет