№22 (5410) 30 мамыр 2015 жылPdf көрінісі
бет6/6
Дата15.03.2017
өлшемі1,43 Mb.
#9934
1   2   3   4   5   6

01.20 “Өзекжарды

01.40 “ Журналистік зерттеу”

04.00 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”Хабар

07.02  “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25   М/с 

10.50 “Моя история войны”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.15, 01.35 Х/ф “Əр үйдің

сыры басқа”11.45 “Магия кухни”

12.20, 21.30 Т/с “

Достық  


жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15  Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с “Женский 

доктор”


15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 23.50 “Бұйымтай”

15.55 “Өмір сабақтары ”

16.25  Т/с “Ұзақ жол”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.50 “Незабытые истории..”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05, 23.00 “Біздің үй””

20.00, 00.35 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “100 бизнес тарихы”

21.00, 01.05  Итоговый выпуск

новостей


22.10 

Т/с “Гречанка”02.05 Жаңалықтар

4.06.2015

БЕЙСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00,  03.00 Т/с “

Гадание


при свечах”

06.50   Жаңалықтар

субтитрлермен07.00 “Доброе утро”

11.00 Т/с “Двадцать лет  без

любви ”


12.00 Т/с   “П@утина-6”

12.55, 20.40  Т/с “Сỳйген

жар”

13.45, 22.20   Т/с“Джодха жєне  Акбар”

14.35, 02.20 “Ашығын

айтқанда”15.30 “112”

15.40 “Судебные истории”

16.40 “Давай поженимся”

17.50 “Пусть говорят”

18.55 Х/ф “Весной  расцве-

тает  любовь”20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.20, 02.00     “П@утина”

23.50 Т/с “

Мама-детектив”03.45 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 Т/с “Ќазына”

10.50 “Айтуѓа оџай...”

11.35 Т/с 

“Қыздар”

12.30, 17.30, 20.30, 00.30,

03.00 Жаџалыќтар

12.45, 17.25  “МУЗ-ТВ-

2015”

12.50, 03.20 “Агробизнес”

13.15, 02.40 Журналисттік

зерттеу

13.35, 01.50 “Сіз не дейсіз?”14.05,01.30

“Ќазаќстан

Республикасыныџ Мем-

лекеттік рєміздері”14.30 М/с “СТИЧ”

14.50 М/с“Джунгли кітабы ”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10 Т/с “Келін”

17.00, 00.50  “Сіздермен

бірге, Арман Дав-

летьяров”

17.50 “Өзекжарды”

18.10 “...Үй болу қиын”

18.40  “ИНДУСТРИЯЛАН-

ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС”

19.00, 20.45  “МУЗ-ТВ-

2015”


01.15 “Өзекжарды”

02.20 “Қылмыс пен жаза”

03.45  “ИНДУСТРИЯЛАН-

ДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС”04.05 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”Хабар

07.02   “Айтұмар”

08.00 “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25, 10.50  М/с

10.55 “Подари детям жизнь

11.00 Утренний выпуск ново-

стей


11.15, 01.25  Х/ф “

Əр үйдің


сыры басқа”

11.45 “Магия кухни”

12.20, 21.30 Т/с “ Достық  

жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”

13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с  “Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск новостей

15.15, 23.40 “Бұйымтай”

15.55 “Өмір сабақтары ”

16.25  Т/с “Ұзақ жол”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Көзқарас”

17.45 “ Бизнес  сыры”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05 “ Жекпе-жек”

20.00, 00.25 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Мен көрген соғыс”

20.45 “Жерұйық”

21.00, 00.55  Итоговый вы-

пуск новостей22.10 

Т/с “ Гречанка”23.00 “Біздің үй”

01.55 Жаңалықтар

5.06.2015

ЖҰМА

ЕВРАЗИЯ

06.00, 02.35 Т/с “

Гадание


при свечах”

06.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


07.00 “Доброе утро”

11.00 “Модный приговор”

12.05 Т/с “П@утина-6”

13.00, 20.40  Т/с “Сүйген жар”

13.50, 22.20 Т/с  “Джодха жəне

Акбар”


14.35 “Жұма уағызы”

14.50,  04.35 “Қылмыстық іс №”

15.30  “112”

15.40 Х/ф “Ишщите  м а м у”

16.40  “Жди  меня”

18.50 “Поле чудес”

20.00 “Главные   новости”

21.40 “Басты жаңалықтар”

23.25, 02.15 “П@утина”

23.55 Т/с  “Мужчина  в  моей  голове”

ҚАЗАҚСТАН

07.00 «Таңшолпан» 

10.00 М/ф “Қадырдың бақыты ”

10.55 Х/ф “Бала бағушы:      Ар-

найы тапсырма”.12.30, 17.30,  20.30, 

01.00,   03.00 Жаңалықтар

12.40 “Иман айнасы”

13.00, 03.40 “Индустрияландыру:

Ұлттық өндіріс”

13.20, 17.25  “МУЗ-ТВ-

2015”


13.25 “Көкпар”

14.30 М/с “СТИЧ”

14.50 М/с “Джунгли кітабы ”

15.00 “Əйел бақыты”

16.10 “Сағындырған əндер-ай!”

17.50 “Өзекжарды”

18.10  “Менің Қазақстаным”

18.40 “Жайдарман”

19.00,20.45  “МУЗ-ТВ-

2015”


01.45 Х/ф “Долана”

03.20 “Өзекжарды”

04.05 “Шын жүректен!”

Хабар

07.00  “Айтұмар”

08.00  “Жаңа күн” 

10.00 Таңғы жаңалықтар

10.15, 10.25, 10.50 М/с  

10.55 “Подари детям жизнь”

11.00 Утренний выпуск новостей

11.15 Х/ф “

Əр үйдің сыры

басқа”

11.45 “Магия кухни”

12.20 Т/с “

Достық  


жəрмеңкесі,  или Базар на 

улице   Мира”13.00 Түскі   жаңалықтар

13.15 Д/ф “Семейные мело-

драмы”


14.00 Т/с “Женский доктор”

15.00 Дневной выпуск ново-

стей


15.15 “Бұйымтай”

16.00 “Өмір сабақтары”

16.30 “Ұлт саулығы”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 “Бармысың, бауырым?”

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15  Т/с “Сұлтан Сүлейман”

19.05 “Орталық Хабар”

20.00, 02.40 Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Сильные духом”

21.00, 03.10  Итоговый выпуск

новостей


21.30  “Жеті əн”

23.00 Х/ф “Дорогой Джон” 

01.00 Т/с “Уран дауылы”

01.50 Д/ф “Карл Фаберженің

кереметі”6.06.2015

СЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00 , 03.30 Т/с “

Гадание


при свечах”

08.00 “Таңғы пошта”

08.30 “П@утина”

08.50 Жаңалықтар субтитрлер-

мен


09.00 Новости 

09.10 “Смак”

09.45 Х/ф “Я подарю тебе

любовь”


11.40 “Фабрика грез”

12.05, 02.00 “Ду қол шоколад”

13.00, 02.45 “Караоке такси”

13.30, 03.10  “101 кеңес”

14.00 “П@утина”

14.50 “Идеальный ремонт”

15.50 Х/ф “Я все преодолею”

20.00 “Первая программа”

20.35 “Кешкі кездесу”

21.55 “Əн дария”

22.50, 23.35 “Сенбілік

жаңалықтар”23.10 “Тілші түйіні”

23.55 Х/ф “Стальная бабочка” 

ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен

концерт

08.00 “Қымызхана”

08.30,12.50,22.35  “МУЗ-

ТВ-2015”

08.40 “Агробизнес”

09.00 “Сенбілік таң”

10.05  “Дауа”

10.40 Д/ф “Қытай дəмі”

11.35 “Ұлттық шоу: 

Роза шақырады”13.00 Т/с “Білгірлер бəйгесі” 

13.45 “Поэзия əлемі”

14.15 Т/с “Құбылайхан” 

16.40,17.50  Х/ф ”Махаббаттың

мəңгі ертегісі“17.30, 20.30,  00.30, 03.00 

Жаңалықтар19.35 “Индустрияландыру: Ұлттық

өндіріс”


21.00 “Сенбілік кездесу”  

22.45 “Жайдарман”

01.00 Х/ф “Гол!”

03.30 “Агробизнес”

03.50 Т/с “Білгірлер бəйгесі” 

Хабар

07.02  “Ду-думан”

08.00 “Сиқырлы ас үй”

08.30 “Əсем əуен”

08.55 “Бармысың, бауырым?”

09.40 “Продвопрос”

10.05 “Спорт без границ”

10.25  М/ф

11.50 Х/ф “Любовь и птица”

13.30 “Тур де Хабар”

14.00 “Орталық Хабар”

15.00 “Жеті əн”

16.30 Х/ф “Сумерки. Сага.

Рассвет”


17.15 Х/ф “Истории огненных

лет”


18.20 “Шəмші əндерінен

концерт”


19.45 “Бенефис-шоу”

21.00 ”Жеті күн”

22.00  Х/ф “Сбежавшая 

невеста”


00.20  Т/с “Уран дауылы”

01.55 Д/ф “Демалыс...”

7.07.2015

ЖЕКСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00, 06.45 “Сенбілік

жаңалықтар”06.20 “Тілші түйіні”

07.00, 03.50 Т/с “ Гадание при 

свячах ”


08.35  Жаңалықтар субтитрлермен

08.45 “Воскресные беседы”

09.00  Новости

09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.45  “Теория заговора”

11.55 “Кешкі кездесу”

13.05,  03.05 “КАРАОКЕ ТАКСИ”

13.40,  03.30 “101 кеңес”

14.05 “Əн дария”

15.05 М/ф “Монстры на каникулах”

16.50 Х/ф “Причал любви и 

надежды”


21.00 “Аналитика”

22.00,02.20 “П@утина+”

23.05 “Точь-в-точь”

01.15 “Что? Где? Когда?”

04.35 “Контрольная закупка”

ҚАЗАҚСТАН

07.00  Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен 

концерт

07.50

“Қымызхана”

08.20,13.35,22.20  “МУЗ-ТВ-

2015”


08.30 ”Ақсауыт“

09.00  “Бүгін жексенбі” 

10.30 “Баламен бетпе-бет”

10.50 “Шетелдегі қазақ балалары”

11.10  М/ф

11.30 М/с “Алға Диего”

12.20 Х/ф “Жүйрік болсаң, озып

көр”


13.45 “Келбет”

14.15 Т/с “Құбылай хан” 

16.40 “Айдыны шалқар аққумын”

əн кеші 


18.25 “Əзіл əлемі”

20.00, 02.35 “Апта.KZ”

21.00 “Ұлттық шоу: 

Роза шақырады”22.30 “Алаң”

23.20  Х/ф “Гол 2: Ақиқатқа

айналған арман”01.20 “Көкпар

02.05 “Шарайна”

03.35 “Келбет”

04.05 “Алаң”

Хабар

07.02  “Ду-думан”

08.00 ”Магия кухни“

08.30 “Айбын”

09.00 “Жеті күн”

10.00  “Ас арқау”

10.20, 03.05 “Спорт əлемі”

10.50 Х/ф “Крошка из Беверли-

Хиллз 2”


12.20 М/ф

13.50 “Бенефис-шоу”

15.00 Х/ф ”Саған күшік керек пе?“

16.30 “Бұйымтай”

17.15 “Өмір сабақтары”

17.50 “Соғады жүрек”

19.50 “Қызық times”

21.00  “Жеті күн”

22.00 Х/ф   “А вот и она”

23.45 Т/с    “Уран дауылы”

01.25  Д/ф “Айрықша туған 

айымдар”


*Продается 5 –тикомнатная квартира в

двухквартирном доме в с. Заречное. Обра-

щаться к Павлову А.М., по тел.: 8 777 890 71 04.

№ 345


*Продаются автомобили УАЗ – 2 единицы. Тел.:

8 777 – 57 400 32, 8 702 104 6116, 8 72144 39-

4-63  № 346

*Продаются трактор Т-40, сенокосилка – одно-

бруска, грабли, волокуша, грейферный погруз-

чик МТЗ -80, прицеп ПТС -13, два сеновозных

прицепа, емкости 15 м3, 10 м3, 5 м3. Тел.: 39-2-

46 № 348


Продается квартира в двухквартирном доме по

ул. Асылбекова, 15/1, с ремонтом и всеми удоб-

ствами. Есть сарай, гараж. Продается а/м ЗиЛ

(бензин) самосвал, после кап. ремонта. Цены до-

говорные, варианты. Тел.: 22-6-45, 8 771

3344634. № 335

*Продается большая квартира в двухквартир-

ном доме по ул. Вольфа, 37/2. Имеются 3

спальни, зал, гостиная, ванна, централизован-

ное водоснабжение, титан, пластиковые окна,

гараж, сеновал, хоз. постройки, большой при-

усадебный участок и большой хоз. двор, три

фазы, скважина в огороде. Тел.: 22-1-91, 22-

107, 8 701 3403225  № 350  

*Продается откормленный байтал. Тел.: 39-4-57,

8 771 180 52 83.  № 351

*Продается дом – особняк со всеми удобствами.

Евроремонт, горячая, холодная вода, централи-

зованное водоснабжение, санузел, земля – 20

соток, гараж, сарай, холодильник, морозильник,

шкаф – купе (2). А/м Опель Вектра В, 1996 г.в.,

2,0 литра. Ул. Айнабекова, 59. Тел.: 21031, 8

701 1988 904.  №  333

*Продается ГАЗ –

53 – самосвал,

1990 г.в., микро-

автобус грузо-

пассажирский,

1998 г.в, дизель, 2,7 литра. Цены договорные.

Тел.: 8 777 67 33 325, 216-93  № 355

*Продается дом – особняк, 4 жилые комнаты, с

удобствами: - вода холодная, горячая, ванна,

туалет, по адресу: п. Киевка, ул. Макулова, 20.

Дом шлаколитой, обложен кирпичом, окна пла-

стиковые, имеется колодец, большой земельный

участок, сеновал шлаколитой, сарай, летняя

кухня, погреб в доме. Рядом с домом свободный

участок земли. Тел.: 8 7214422201, 8 775

6572636.  № 356

*Продается 4-хкомнатная квартира в двухквар-

тирном доме по ул. Кунаева,47/1, с ремонтом и

всеми удобствами. Имеются горячая и холодная

вода, ванная, сан. узел в доме, 2 гаража, хоз. по-

стройки, сарай, сеновал, большой приусадебный

участок, скважина в огороде. Тел.: 21674, 8 771

2683288, 8 775 295 2666  № 360

*Продается дом – особняк в центре п. Киевка,

по ул. Сулейменовых, 26. В доме 5 изолирован-

ных жилых комнат, с мебелью, удобствами,

централизованное водоснабжение, имеются го-

рячая и холодная вода, канализация, скважина,

большой земельный участок, сеновал, гараж,

летняя кухня. Цена договорная, возможны ва-

рианты. Тел.: 21353, 8 777 540 4642, 8 778 944

4916  № 361 

*Продается: двухкомнатная квартира (1 этаж,

сан. узел, душевая, горячая, холодная вода, хоз-

постройки, гараж. Кунаева, 57/1); здание мага-

зина – фотоса-

лона «Шанс»

(общая пло-

щадь зем.

участка – 200

кв.м., площадь здания – 62 кв.м., полный пакет

документов, центр, удобный подъезд. Адрес: п.

Киевка, ул Тауелсыздык, 2В); ружье ТОЗ -34Р

(вертикалка, 12-ый калибр, отличное состоя-

ние). Тел.: 8 721 44 22295, 8 771 194 1952, 8 771

194 1953  №  362

*Продается жирный откормленный кунан. Тел.:

22639, 8 705 503 3891 №370

*Продается трактор Т - 40, генератор, стартер,

коленвал, поршневая группа, аккумулятор, го-

ловки новые, сцепление в сборе новое,1982 г.в.

Цена 5000 у.е., торг. Тел.: 8 777 199 0004, 8

72144 22244, 8 705 972 1950  № 363

*Продается угловая новая (в упаковке) акрило-

вая ванна. Тел 87012518396 №344 

*Продается духовка для выпечки хлебобулочных

изделий, формы под хлеб. Цена договорная.

Продается телка (6 месяцев). Тел.: 8 777 400 45

63 № 369


*Продам бокс – гараж (900м2) с земельным уча-

стком и действующей автомойкой. Адрес: п.

Киевка, «Автостанция». 30 000 у.е. Тел.: 8 777

145 24 26.  № 349 

*Продам дом – особняк в с. Заречное. Имеются

деревянная баня - сруб, гараж, хоз. постройки,

скважина, большой земельный участок. Тел.: 8

777 803 29 21, 50- 8 – 58. № 347

*Продам  металлический гараж на полозьях

6х3,8х2,5м. Цена – 1500 у.е. Торг. Обращаться

в с. Заречное, тел.: 8 777 050 1028  № 357

*Продам двухквартирный дом на разбор

(газоблочный) – цена 1,5 млн. тенге, продается

а/м КАМАЗ с прицепом – 21,0 тыс. у.е., и от-

дельно прицеп (6 м) – 5,5 тыс. у.е.  +7779499003,

22624  № 358

*Продам 4-хкомнатный дом – особняк по ул. Су-

лейменова, 59. Имеются гараж, летняя кухня,

огород, в доме водопровод.  Тел.: 8 702 435 94

31  № 367

*Продам трактор МТЗ – 82.2 новый, из России.

Цена – 19 000 у.е. Обращаться в с. Пржеваль-

ское. Тел.: 8 702 296 2709, 8 705 587 3749.  №

334


*Срочно  продается  дом – особняк. Имеются

гараж, летняя кухня, хоз. постройки, большой

приусадебный участок. Адрес: ул. Пушкина, 14,

тел.: 22299 № 302

*Требуются рабочие по дому, хозяйству. Пита-

ние бесплатно. Оплата договорная. Проживание

в 4-хкомнатном доме. Имеются баня, холодная

и горячая вода. П. Энгельса (с. Уштобе), бригада

№6. Тел.: 8 701 557 46 93, 8 7215454833 (после

18-00ч.). № 343

* Считать недействительными утерянные тех-

паспорта:

- КГИ 035941, выданный 14.02.2013 г. Ф/Х

«Омарова Айша»,

- ШМ 244412, от 11.12.2007г.,

- ШМ 244413, от 11.12.2007г. № 342

*Утеряно пенсионное удостоверение на имя

Жаншина Ералы Байшевича (пенсионная

книжка № 8633 от 20.03.2008 г.) № 359

ОБЪЯВЛЕНИЯЌЎРЫЛТАЙШЫСЫ:

Нўра аудандыќ єкімдігі

Меншік иесі: “Аудандыќ “Нўра”

газетініџ редакциясы” ЖШС-гі

Ќазаќстан Республикасыны

Мєдениет жєне аќпарат   ми-

нистрлігінен 2012 жылдыџ  16

ќаџтарында бўќаралыќ аќпарат

ќўралын есепке ќою туралы

№12240-Г куєлік  берілген.

Бас редактор

Тазагỳл


ПІШЕНБАЕВА

Индекс: 100900

Мекен-жайымыз: 

Ќараѓанды  облысы

Нўра ауданы

Киевка кенті, Талжанов

кǿшесі, 5а ỳй. Электронды

адрес: gazeta.nura@mail.ru

Телефондары: Бас редактор:

22-4-77 Тілшілер: 21-4-37,    22-4-97

Газет “Арко” баспаханасында

басылѓан. Ќараѓанды ќаласы,

Сєтбаев кǿшесі, 15

Телефондары: 41-17-83,

41-17-80

Офсеттік басылым, кǿлемі 2,0

баспа табаќ. Газет сенбі

сайын шыѓады.

Жарияланѓан маќала

авторларыныџ пікірлері

редакцияныџ ќǿзќарасын біл-

дірмейді. Газетте

жарияланѓан материалдарды

сілтемесіз кǿшіріп 

басуѓа болмайды.

Жарнамалар мен 

хабарландырулардыџ 

мазмўнына жарнама беруші

жауап береді

Газет сенбі сайын шыѓады

Индексі 65421   

Тиражы 3380

Тапсырыс 22

ПРОГНОЗ 


ПОГОДЫ

Ќўланǿтпес кеншарыныџ тумасы, Киевка кентініџ тўрѓыны, єулетіміздіџ

кенжесі, ỳлкенге ќўрмет, кішіге ізет кǿрсете білетін,

досќа сыйлы, ќара шаџыраќтыџ иесі, меніџ сỳйікті

де сỳйкімді бауырым Сарсенов Азамат Нўрѓалиўлын

25 мамырда 25 жасќа толуымен шын жỳректен

ќўттыќтай отырып, зор денсаулыќ, ўзаќ ѓўмыр,

жўмысыныџ жемісті, еџбегініџ табысты болуын ті-

леймін.  

Анаџныџ ардаќты да аяулы ўлы болып, ỳмітін, аќ

сỳтін аќта демекпін. Мына ǿлеџ-жырларын ǿзіџе ар-

наймын:


Ќўтты болсын  25 жас - мерекеџ,

Таси берсін ырыс пенен берекеџ!

Ортаймасын ешќашан да кǿџіліџ,

Арта берсін ыќыласыџ, пейіліџ.

Шыќтыџ, міне, жиырма бестіџ белесіне

Мінгелі ǿмір атты кемесіне.

Лайым жỳзге таѓы жете бергін,

Тєџірдіџ ǿзі тўтып тǿбесіне.

Бір Жаратќан жар болып, ќорѓай жỳрсін,

Єкеміздіџ аруаѓы ќолдай жỳрсін.

Аѓайын-туыс тату болып,

Бір-біріне сєлемін жолдай жỳрсін!

Тілек білдіруші, Балыќтыкǿл ауылындаѓы апасы 

Сарсенова Ќымбат Нургалиевна. №354

ЌЎТТЫЌТАЙМЫЗ!

В  ТОО  «Карой»  требуются  скот-

ники  для  пастьбы  скота  (КРС)  на

летний период. Заработная плата  -

от 50 тыс. тенге. Требуется строи-

тельная  бригада  из  5  человек  для

восстановления животноводческого

помещения.  Зарплата  договорная.

Тел.:    47  –  2-97,  47-2-88,  8  7777

608561  №300

ПТ «Нура» требуются рабочие (3

человека)  для  изготовления  шла-

коблов на территории села Карой.

Оплата                            - 25 тен/шт.

Требуется  повар  на  изготовление

полуфабрикатов,  оплата  труда    -

сдельная. Обращаться в гостинич-

ный комплекс «Нура», тел.:  2-15-

73, 8 705 297 04 56. №301

На кирпичный завод в с. Рождественка (30км от г. Астаны)

ТРЕБУЮТСЯ:

РАЗНОРАБОЧИЕ – ручной - физический труд (перекидывать рамки с сыр-

цом кирпича, раскладывать сырец внутри печи, складировать кирпич на

поддоны).

Заработная плата - сдельная,  вахта- 26 дней, от  65 тыс. тенге.  Расчет про-

изводим сразу, без задержки.

ПИТАНИЕ (3-х разовое) и ПРОЖИВАНИЕ (в новом общежитии) за счет пред-

приятия,  душ. 

С собой необходимо привезти:  в оригинале удостоверение личности, мед.

справка Ф-86 (флюорографию), постельное белье (простынь, пододеяльник,

наволочка), рабочую одежду, тапочки. 

Контактные телефоны: 8 778 43 49 766, 8 777 47 77 908. 

Кафе «Атамекен» 

сдает недорого банкетный зал для проведения мероприятий: юбилеев, про-

водов, поминок.

Комплекс «Атамекен» сдает в аренду оборудованные площади: 

- под торговлю (продукты, хозтовары, автозапчасти, стройматериалы, канц-

товары)


- услуги (компьютерная распечатка, ксерокс, фото)

- столовую (кулинария)

- контейнеры под склад и др.

Тел.: 22-4-55, 8 701 520 6754  № 364

ТОО «Капитал Строй КZ» предлагает

качественно и в срок изготовление и

монтаж  пластиковых  окон.  Откосы.

Возможна рассрочка и оформление в

кредит без предоплаты.

Наш  адрес:  г.  Темиртау,  пр.  Комсо-

мольский, 21. Тел.: 8 (7213) 90 21 02,

сот: 8 771 268 2282. 

продам  сенокосилку,  грабли,  воро-

шилки и поперечные  КУНы -  новые,

кредит  ,      тел:;8-7028491110      ;  8-

7713580031 

Бір ауылдыџ тỳлеп ўшќан жастары едік

Бір дєуірдіџ мǿлдіреген аспаны едік!

Бєріміз бір ǿмір жолын бастап едік

Армандастар ќайда?

Абзал достар ќайда?

Замандастар, ќарлыѓаштар ќайда екен?

Балыќтыкǿл орта мектебін бітіргені-

мізге, міне биыл 25 жыл то-

лады. Мектеп - патриотизм

мен азаматтыќ, рухани адам-

гершілік,      салауатты ǿмір

салты, отбасылыќ ǿмір

мєдениеті, имандылыќ

тєрбиелерін оќушы бойына

сіџіріп, оларды жеке тўлѓа ре-

тінде ќалыптастыратын білім

бесігі. Биыл соџѓы ќоџырауда

мектебіме жєне сабаќ  берген

ўстаздарыма, сонымен ќоса

ǿзімніџ сыныптастарыма

деген саѓыныш жỳрегімде 25

мамырда ǿзгеше болды.

Біздіџ сыныпта 3 ер бала, 12

ќыз бала оќыдыќ. Сынып ǿте

ў

й

ым

ш

ыл

,

бауырмалдылыќтарымен бір-ден баурап алатын. Балалыќ

шаќ жєне жасǿспірімдік кезеџ - адам

ǿміріндегі сенім, мінез-ќўлыќ, єділдік

сияќты басты ўстанымдар

ќалыптастыратын мезгіл. Осы орайда

"Єкеге ќарап ўл ǿсер, анаѓа ќарап ќыз

ǿсер", "Ўяда не кǿрсеџ, ўшќанда соны

ілерсіџ" деген  даналыќ сǿздердіџ аста-

рында ќаншама мєн-маѓына жатќанын

сезінемін. Тєртіпті де тєрбиелі ўрпаќ

тєрбиелеуде мектептіџ алар орны ора-

сан зор.


Біздіџ сыныпта ǿнерлі балалар кǿп

болды. 


Адалдыќ, аќылдылыќ, адамшылыќ,

Ќайырымды, мейірімді жанашырлыќ.

Тєрбие, оќу, сана, білімдарлыќ -

Ỳшеуі ўлаѓатќа жол ашарлыќ,-деп Ибн

Сина бір адамныџ бойынан осы

ќасиеттердіџ бєрін іздеген. 

Тєрбиелі адам болып ќалыптасу -

жауапкершіліктіџ мол жўмысы. Бўл

арада сынып жетекші мен ата-ананыџ

ǿзара тыѓыз байланысы болѓанын

кǿруге болады.  Ерекше есімде ќалѓан

сынып жетекшіміз - химия жєне биоло-

гия пєнініџ мўѓалімі  Искаков Болат Жу-

нусович. Оныџ єрбір  сынып саѓаттары,

бізге берген білімі, єсіресе, мамандыќ

таџдау таќырыбында ǿткізген дєрістері,

танымдыќ ашыќ сабаќтары бізге кǿп

єсер берді. Бỳгінгі таџда 1990 жылы оќу

бітірген жас тỳлектер дипломдарын

алып, єр тỳрлі салада ќызмет атќарып

жỳр. Айталыќ, Ашуов Нўржан Кокано-

вич жєне  Назира Жолдыгожина, Ку-

саинова Аманбала Ергалиевна - жеке

кєсіпкерлер, Сейткалиев Айдос Шеру-

евич - Осакаров ауданыныџ балалар

мен жасǿспірімдер спорт мектебініџ

оќу-жаттыѓу бойынша басшысыныџ

орынбасары. Єр тỳрлі республикалыќ,

халыќаралыќ жарыстарда облыс намы-

сын ќорѓап, мерейін ỳстем етіп жỳр.

Бейсенбекова Назым       Зарлыковна -

Ќараѓандыда Н.В.Гоголь

атындаѓы облыстыќ ємбебап

ѓылыми кітапханасында

єдіскер. Тоймбетова Айгерім Ту-

леутаевна  - Пушкин негізгі мек-

тебінде оќу ісініџ орынбасары.

Дайындаѓан оќушылары олим-

пиадаларда жєне ѓылыми жоба-

лар байќауында ǿздерін жоѓары

деџгейде кǿрсетіп жỳр. Науанов

Есенгелді ауыл

шаруашылыѓында ќызмет етіп

жỳр. Ещанова Баян Сулейме-

новна - Астана ќаласында ба-

стауыш сынып мўѓалімі.

Жўмакова Сєуле темір жол бо-

йында ќызмет атќарып жỳр.

25 жыл ǿтсе де, кеше ѓана

соѓылѓан соџѓы ќоџырау сияќты

сыныптастарым, мектеп

ќабырѓасында олармен ǿткізген кезде-

рім  естен кетпес.

1990 жылы бітірген тỳлектер! Сіздерді

соџѓы ќоџырау мерекесімен

ќўттыќтаймын! Сіздерге зор денсаулыќ

тілеймін, арайлап атќан єрбір таџ сіз-

дерге баќыт єкелсін. Жаџа табыстарѓа,

шыѓармашылыќ жетістіктерге жете

беріџіздер жєне биік шыџдардан

кǿрінулеріџізге тілектеспін.

Тоймбетова (Хасенова) Айгерім 

Тулеутаевна,

Алѓабас ауылыСыныптастарыма деген саѓыныш сезім


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет