Қараша 2015 жыл ҚазақстанPdf көрінісі
бет1/6
Дата15.03.2017
өлшемі0,98 Mb.
#9789
  1   2   3   4   5   6

№81     

ақпараттық-танымдық газет  

информационно-познавательная газета

ИННОВАЦИЯ -

 

БОЛАШАҚ


қараша 2015

 

жыл

ҚАЗАҚСТАН

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ

    1991 

жылғы

 1 


желтоқсанда

 

бүкілхалықтық 

сайлау


 

нәтижесінде

 

еліміз


 

өзінің


 

тұңғыш


  П

резидентін

 

сайлады


 

және


 

осы


 

күннен


 

тәуелсіздік

 

та

-рихы

 

басталды2011 


жылғы

  14 


желтоқсанда

  м


емлекет

 

басшысы  «қ

азақстан


  р

е

-сПубликасындағы

  

мерекелер 

туралы


»  қр з

аңына


 

толықтырулар

 

енгізу


 

туралы


» з

аңға


 

қол


 

қойды


.  е

л

 Парламенті

 

қабылдаған 

заңға


 

сәйкес


 1 

желтоқсан

— қр т

ұңғыш


 П

резиденті

 

күні


 – 

мемлекеттік

 

мереке


 

ретін


-

де

 белгіленді

. с


одан

 

бері қ

азақстан


 

халқы


  

осы


 

күні


  

еліміздегі

 

елеулі


 

оқиға


  

тұңғыш


 

Президент

 

күнін


 

атаП


 

өтеді


.

қ

азақстан р

есПубликасы

 т

ұңғыш


 П

резидентінің

 

ресПубликаға 

сіңір


-

ген


 

зор


 

еңбегі


 

танылады


. з

аңды


 

қабылдау


 

мемлекетіміздің

 

азаматтары-

ның


 

отаншылдық

 

рухын


 

арттыра


 

түседі


. т

әуелсіз


 қ

азақстанның

 

іргета


-

сын


 

қалаП


шекарасын

 

бекітіП


болашақққа

 

бағдар


  

берген


 е

лбасының


 

тындырған

 

шаруасы


  

көП


. е

лбасы


 н

ұрсұлтан


 н

азарбаевтың

 

салиқалы


 

саясатының

 

арқасында  

тәуелсіз


 қ

азақ


 

елі


 

қалыПтасыП

,  

тарихымыз 

түгенделіП

тіліміз


 

тіріліП


дініміз


діліміз


 

қайта


 

оралыП


мемлекетіміздің

 

ұлттық


 

рәміздері

  

таңбаланыП 

қабылданды

.  

е

геменді 

еліміздің

 

көк


 

туы


 

желбірегеннен

 

бері


   

шетелдермен

 

экономикалықмәдени


 

байланыстар

 

дамыП


жер


-

көк


 

біздің


 

елді


 

мойындаП


 

келеді


. е

ң

 бастысы

елімізде 

тыныштық


.  е

желден


 

қиындыққа

 

көнбіс


 

халқымыз


  

қабырғаны

 

қайыстырар 

басына


 

небір


 

іс

 түскенде

  «б


ас

 

аманден


 

сау


 

болсын


бәрі


 

болады


!..» 

деП


 

сабырға


 

шақырмаушы

 

ма

 еді

?!. и


ә

қазір 

бүкіл


 

әлем


 

қиын


 

дағда


-

рысты


ақшаның


 

құнсыздануы

,  

экономиканың 

құлдырауы

әлеуметтік 

жаңдайлардың

  

нашарлауы,  

лаңкестік

 

соңыс


  

және


 

т

.б

ғаламдық 

деңгейдегі

  

тауқыметтерді 

бастан


 

кешіріП


 

жатыр


. б

іздің


 

халыққа


 

даата

-

анаотбасыларымызға

 

да

   оңай

 

тиіП 

отырған


 

жоқ


.  

е

лбасы: «м

ен

 жастарға

 

сенемін!» 

деП


 

бізге


 

сенім


 

артса


ал

 біздер

оның  

жүргізіП


 

отырған


 

сындарлы


 

саясатына

тығырықтан 

алыП


 

шығатын


 

шалымды


 

саясатына

ақыл


-

ойына


 

сенеміз


. ж

арқын


 

болашаққа

 

сенеміз


.  е

ндеше


  550 

жылдық


 

тарихы


  

бар


 

қазақ


 

хандығының

  

қазіргі


 е

лбасыдай


 

тұлғасы


, 1  

желтоқсан

— қр т

ұңғыш


 П

резиденті

 

күні


 

құтты


 

болсын


 

1 ЖЕЛТОҚСАН— ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІҚҰТТЫ БОЛСЫН!

х

алқымның 

көшбасшысы

т

әуелсіз


 

қазақ


 

елім


б

ақ 

қонған


 

ғажаП


 

елім


.

н

ұрсұлтан н

азарбаев


а

ртамыз


 

сізге


 

сенім


.

е

лім 

деП


жерім


 

деген


,

а

дымдаП 

сенімменен

.

х

алқымның 

көшбасшысы

е

ңбектен


 

ерінбеген

.

П

резидент 

ең

 алғашқы

,

қырандай

 

самғаП 

ұшты


.

х

алқымның 

көшбасшысы

к

елер


 

күн


 

құшақ


 

ашты


.

ж

ұртымның 

көшін


 

бастаП


,

е

лімнің 

үмітін


 

ақтаП


ұ

лтымның 

көш


-

басшысы


б

ірлікті


 

берік


 

сақтаП


.

а

самыз 

асулар


-

дан


 

қ

ұламай 

тасу


-

лардан


ә

лемнің


 

алды


 

болу


о

л

 үшін

 

асыл 

арман


ү

лгі


 

боП


 

келешекке

б

алаға


,

ересекке


П

резидент


 

даңқымызды

к

өтерер


 

келешекте

б

иік


 

боП


 

көздегені

 

б

ірлік 

боП


 

іздегені


х

алқымның


 

көшбасшысы

ж

астарға


 

ол

 сенеді

у

әдені 

біз


 

сақтаймыз

б

із

 жастар

 

құр 

жатПаймыз

ү

мітін


 

елбасының

ш

ынында


 

біз


 

ақтаймыз


!

2

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

«ҚАРЖЫГЕРЛЕР»  КҮНІНДЕ ОЗАТТАР 

ДЕМЕУШІЛЕРДІҢ ШӘКІРТАҚЫСЫНА ИЕ 

БОЛДЫ

қ

аржыгерлердің 

кәсіби


 

мейрамына

 

орай


 17.11.2015 

жылы


 

универ


-

ситетіміз

 

қабырғасында «қ

аржы


» 

кафедрасының

 

ұйымдастыруымен  

«қ

азақстан  р

есПубликасының

  ұ

лттық


 

валюта


 

және


 

қаржыгерлер

 

күніне


» 

арналған


  «қ

аржыгер


» 

іс

-шарасы

 

өткізілдіі

с-

шара


  қ

азақстан


  и

нновациялық

 

университетінің 

Президенті

э

.ғ

.

дПрофессор

 н.а.ә

Псәлемов


 

құттықтау

 

сөзімен


 

басталды


с

онымен 

қатар


, «қ

азом

» 

акционерлік 

қоғамының

 

өкілі


 а

йбек


 

м

ұратбекұлы 

мерекеміздің

 

қонағы


 

ретінде


 

шақырылды

.

« қ


а з

-

ко м

» а қ 


директоры

  

жу а с П а

-

ев  қ

айрат


 

т

о қ т а-

с ы н ұ л ы

-

ның


 

баста


-

м а с ы м е н

 

қ

азақстан 

и н н о в а

-

ц и я л ы қ 

у н и в е р

-

с и т е т і н і ң 

«қ

аржы» 

мамандығының

 

бес


 

озат


  

студентіне

 

шәкіртақы 

тағайын


-

далды


. ш

әкіртақы


 

студенттер

 

арасында


 

өткен


 

конкурс


 

негізінде

 

ке

-лесідегі

  

белсенді 

студенттерімізге

 

тағайындалды: и

брагимова

 м

а

-дина

—  «ф-21»; н

ұргелді

 а

йша—  «ф-21»; о

ралбекұлы

 м

ейіржан


 

— «ф -41»; ж

екен

 е

лнұр—  «ф-31»;қ

айырлина


 ә

йгерим


— «ф-42». 

Қ

азақстанның

 

болашағы


жас


 

ұрПақты


     

адамгершілік

 

этикетті


          

халықаралық

  

адамзаттық 

стандарттар

 

бойынша


 

тәрбиелеумен

 

де

 тығыз

 

байланысты.  б

ұл

 –таяу

 

бо-

лашақта


     

барлығы


экономика

 

да

,   тұрмыс

 

та,   

мәдениет


 

теқоғам

 

тіршілігіндегі  

құндылықтардың

 

барлығы


   

әлемдік


 

Э

кономика

   

ғылымдарының

 

докторы

,  Қ

азаҚстан

  Ж

аратылы

-

стану

  

ғылымдары

 

академиясының

 

академигі

 , Қ

азаҚстан

 

и

нновациялыҚ

 у

ниверситетінің

 

президенті

 , 

профессор

  

н

әдірбек

 ә

псәләмұлы

 ә

псәләмов

—«б


із

ел 

тілегін


 

ертеңге


 

абыроймен

 

аПаратын


 

ел

 тірегі

бола-

шақтың


 

тұтқасы


    ж

астар


,  қ

азақстан


  и

нновациялық

  у

ниверси


-

тетінің


 

студенті


 

атана


 

отырыП


киелі


 

шаңыраққа

 

кір


 

келтірмей

үлгілі


 

дебілімді

 

шәкірт 

болуға


тәуелсіздікті

 

баянды


 

етуге


 

бойдағы


 

барлық


 

күш


-

жігерімізді

білімімізді 

жұмсаП


,  

еліміздің

 

шынайы


 

Патриоттары

 

болуға


 

ант


 

етеміз


!  я

ғни


 

біздің


 

әрқайсымыз

  — 

тәуелсіз


 қ

азақстан


-

ның


 

жас


 

азаматы


үздік


 

оқуға


 

және


 

сан


 

қырлы


 

ғылымының

 

негіздерін 

толық


 

меңгеруге

өз

 білімімізбен

адал 

еңбегімізбен

 

кең


-

байтақ


 

ота


-

нымыздың


  

зайырлы


өркениетті

 

елдер


 

қатарына


 

қосылуы


 

үшін


 

қолы


-

мыздан


 

келгеннің

 

барлығын


 

жасаП


жарқын


 

болашақ


 

үшін


  

күресуге


 

ант


 

етеміз


! х

алқымыздың

 

ата


 

дәсүрлерін

  

жаңашылдықПен 

жалға


-

стырыП


,  р

есПублика

  П

резидентінің 

сындарлы


 

саясатын


 

қолдауға


,  

АНТҚА АДАЛ БОЛЫҢДАР!

б

иылғы 

жылы


  1-

ші

 курстықтарды

  «с


туденттікке

 

қабылдау» 

рәсімі


  

қиу-


ың

 

үлкен 

акт


 

залында


 

өткізілді

. ш

араға


   

университеттің

  1-

ші

 және

 

жоғары 

курс


 

студенттері

оқытушыларата


-

аналар


 

қатысты


у

ниверситет 

басшысы


 н.ә

Псәләмовтың

 

құттызқтау 

сөзінен


  

кейін


  

үлгі


-

өнеге


 

ретінде


   

оқуда


  

озат


  

студенттер

 

көПшілік


 

алдында


  

ма

-раПатталыП

,  


көркемөнерПаздар

  

үйірмесі 

мүшелерінің

 

қатысуымен 

ұйымдастырылған

 

концертПен 

сүйемелденген

 

іс

-шара

 

тартымды 

өтті


.  «с

туденттікке

 

қабылдау


» 

рәсімінің

  

ең

 маңызды

 

тұсыәрине


олардың


  АНТ 

ҚАБЫЛДАуЫ

 

БОЛДЫ

.

құқықтық 

және


 к

онституциялық

 

нормаларды 

қалтықсыз

 

орындауғасүйікті


  о

танымыздың

 

желбіреген 

көк


  т

уын


айбарлы


  е

лтаңбасын

мерейлі


  ә

нұранын


  

және


 

қасиетті


 

туған


 т

ілді


 

қадірлеП


-

қастерлеуге

сонымен


 

бірге


  қ

азақстан


 р

есПубликасының

 

білімді


 

де

 білікті

ұлттық 

және


   

инновациялық

 

құндылықтарды 

бойына


 

қатар


 

сіңірген


   

лай


-

ықты


абыройлы


  

азаматы


 

болу


 

үшін


 

жүректегі

көкейдегібойдағы


 

барлық


 

күш


-

жігерімізді

білімімізді 

аямасқа


 

ант


 

етеміз


!  

АНТ ЕТЕМІЗ! АНТ ЕТЕМІЗ! АНТ ЕТЕМІЗ!»

стандартқай

 

сай


 

болуын


  

талаП


 

етеді


 

деген


 

сөз


. о

л

 болашақты

 

жасайтын   

жастарға


,  с

ендерге


   

үміт


 

артады


.  б

ұл

 дегеніңіз

– 

өмірбақи  

өзіңді


-

өзің


 

дамытыП


оқу


 

керек


 

деген


 

сөз


. ж

әне


 

құр


 

оқыП


 , 

түйіП


 

қана


 

қоймай


білгендеріңді

 

қоғамның


елдің


өз

 болашақтарыңның

  

игілігіне 

жаратсам


 

деП


 

биік


 

мақсат


 

болу


 

керек


 

алдарыңда

.

      ө


ткен

 

салтанатты 

жиналыста

  1 

курстың


  

есігін


 

ашқандар


  

қиу-


дың

 

тұңғыш 

студенттері

 

атаныП


  

ант


 

қабылдаП


, «с

ту

-денттікке

 

қабылдаудың» 

дәстүрлі


  

рәсімінің

 

тұсау


 

кесері


 

өт

-кізілді

.  с


онда

  

қабылдаған 

анттарың


 

адал


 

болыңдар


 !     

       с


ендер

 

қалаған  

уақытта


 «ғ

аламторды

» 

ашыП


 

жіберіП


  

төрт


-

күл


 

дүниеде


 

не

 болыП

 

жатқанынан 

хабарадар

 

болыП


 

отыратын


 

инновациялық

 

дәуірдің


 

саққұлақ


 

ұрПақтарысыңдар

.  о

ндағы


   

сан


 

алуан


 

ақПараттар

 

ағымындағы  

жаңалықтарды

өмірдің


өнердің


ғылымының

қоғамның


 

беталысын

көріП


  

оқу


 

арқылы


  

интеллектуалдық

 

күш


қуаттарыңды

 

жан


-

жақты


 

заманауи


     

шыңдаП


 

отыруға


 

мүмкіндіктерің

  

мол


. и

нновациялық

  

жаңа


 

жобаларды

  

жүзеге


 

асыру


,  

зияткерлік

 

және


 

кәсіби


 

жетілу


са

-раПтау

-

талдау   

арқылы


 

алдарыңа


 

қойған


 

мақсаттарыңа

 

қол


 

жеткізу


  

ерінбеген

 

еңбекПен


,  

тесіліП


 

оқумен


білікті


 

біліммен


талмай


  

ізденісПен

даярлықПен 

келеді


. е

нді


 

бірер


 

күннен


 

соң


 

е

ліміздің  «т

ұңғыш


 

Президенті

 

күні


» 

бейбітшілік

 

Пен


 

келісім


 

жаршысы


 

  н.  н


азарбаевтың

ол 

бастаған


 

халқымы


-

здың


  «ж

астарға


 

үміт


 

артамыз


!» 

деген


   

сенімін


 

ақтаңыздар

қиу-


дың

 

студенті 

атануларыңмен

 

құттықтаймын!

АНТДостарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет