Қараша 2015 жыл ҚазақстанPdf көрінісі
бет4/6
Дата15.03.2017
өлшемі0,98 Mb.
#9789
1   2   3   4   5   6

6

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

саласында

 

басымдық 

танытатын

 

болады


м

емлекеттік 

тілді


 

ғылым


 

мен


 

техниканың

 

түрлі


 

саласына


  

батыл


 

енгізіП


саПасын


 

арттыру


 — 

уақыт


 

талабы


. а

л

  уақыт

 

талабын 

орындау


«т

іл 

туралы


» з

аңға


қағидаларға

 

мойын


 

ұсыну


осы


 

тілде


  

ойларымызды

салиқалы


 

шебер


 

жеткізе


 

білу


оны


 

жандандыру

 – 

баршамыздың 

абыройлы


 

ПарызымызС

АБАҚТЫ

 

ЖҮРГІЗГЕН

 

КАФЕДРА

 

ОҚЫТуШЫСЫ

 Р

АМАЗАНОвА

 С. Р.

М

аМаНдЫҚҚа 

аЛғаШҚЫ


 

ҚадаМ


«П

едАгогикА

Психология 

жәНе


 

дизАйН


» 

кАфедрАсыНың

  

АғА


 

оқыТушысы

  е.А к

үребАевТың 

жеТекшілігімеН

 «Пс-21» 

Тобы


 «ж

АрНАмАлАу

 

Психологиясы» 

АТТы


 

Ашық


 

Тәжірибелік

 

сАбАқ


 

өТкізді


. «А

шық


 

сАбАққА


» «ПП-11»,  «Пс-11»,  «кф-11» 

ТобыНың


 

сТудеНТТері

 

шАқырылдыс

АбАқ 

бАрысыНдА

 

сТудеНТТерге «ж

АрНАмАлАу

 

Психологиясы»  

ТурАлы


 

Терең


 

ТүсіНік


 

беріліП


өзіН


-

өзі


 

жАрНАмАлАу

 

шеберлігіН 

АрТТыру


 

үшіН


 

ТреНиНгТер

 

меН


  

ойыНдАр


 

өТкізілді

. с

оНдАй


-

Ақ

 әлеумеТТік

 

орТАдА 

өзіН


-

өзі


 

еркіН


 

ұсТАу


жеке


 

ТұлғАлық


 

ерекшелікТеріН

 

қАлыПТАсТыру 

үшіН


 

жәНе


 

Психо


-

логия


 

мАмАНдығыНА

 

қызығушылықТы 

АрТТыру


 

мАқсАТыНдА

 

ТоПТық


 

сАхНА


-

лық


 

жәНе


 

жекелей


 

ТАПсырмАлАр

 

беріліП


ойыНдАр


 

ойНАТылды

.  

с

АбАқТы 

қорыТыНдылАу

 

бАрысыНдА 

шығАрмАшылық

 

ыНТАсы


 

меН


 

белсеН


-

ділігі


 

жәНе


  

көшбАсшылық

 

қАбілеТіН  

ТАНыТқАНы

 

үшіН


 

бьелсеНді

 

сТудеНТТер 

мАдАқТАу


 

қАғАздАрымеН

 

мАрАПАТТАлды. с

АбАқ


 

соңыНдА


 1-

курс


 

сТудеНТТері

 

сАбАқТАН


 

АлғАН


   

әсерлерімеН

 

бөлісіП


осыНдАй


 

іс

-шАрАлАр

  

ТАғы 

дА

 ұй

-

ымдАсТырылсА 

дегеН


 

қызығушылық

 

білдірді


. А

л

 біз

 

өз 

кезегімізде

 

шекТел


-

мей


әлі


 

де

 осыНдАй

 

сАбАқТАр 

меН


 

ТреНиНгТер

 

ұйымдАсТырАмыз 

дегеН


 

ой

-дАмыз

.    


а

рманқызы

 Ә

мина

, «ПС - 21» 

Тобы

Р

ухани 

байлық


 

және


 

жастаР


 

тәРбиесі


ж

ас

 ұрПаққа

 

рухани 

тәрбие


 

беру


 – 

бұл


  

жаңа


 

кезендегі

 

білім


 

бе

-рудің

 

өзекті 

мәселелерінің

 

бірі


.  р

ухани


 

тәрбие


 

ол

 адамзат

 

баласы-

ның


 

бойында


 

сіңірілуге

 

тиісті


 

ұғым


.  ш

ежіресі


 

шерлі


тарихы


 

терең


 

халқымыздың

 

әрқашан


 

да

 құшағы

 

кең 

әрі


 

ашық


 

ел

 болғанын

 

барша 

жұрт


 

мойындайды

. б

із

 оны

 

тек 

жеріміздің

 

кеңдігімен 

ғана


 

емес


Пей


-

іліміздің

 

кеңдігіменынтымақты

 

бірлігімізбен 

де

 дәлелдеП

 

отырмызқ

азіргі 

таңда


тәуелсіз


 

елімізде


 130-

дан


 

астам


 

ұлт


 

өкілдері


 

тату


 

ғұмыр


 

кешуде


. о

лардың


 

тіліне


мәдениетіне

,  

дініне


 

қарамастан

бір


 

тудың


 

астында


 

татулық


бірлікте


 

өмір


 

сүріП


 

жатырмыз


з

айырлы 

мемлекет


 

бола


 

тұра


өз

 дінін

 

ұстаныПөзге


 

дінді


 

құрмет


-

теуге


 

еліміздің

 

әр

 азаматы

 

мүдделі 

десек


 

артық


 

айтПаймыз

. б

ірлігі


 

мен


 

татулығы


тұрақтылығы

 

сақталыП


 

келе


 

жатқан


 

елдің


 

ғана


 

бо

-лашағы

 

баянды 

деген


 

саясатты


 

ұстанған


 

өз

 халқымыз

 

үшін 

қазан


 

айының


 

он

 сегізі

 «р


ухани

 

келісім 

күні


» 

мерекесі


 

болыП


 

белгіленген

б

ұл 

күн


 

елімізде


 1992 

жылғы


 18 

қазаннан


 

бері


 

жыл


 

сайын


 

атаП


 

өтіліП


 

келеді


 

және


 қ

азақстандағы

 

әлеуметтік 

маңызды


 

күндердің

 

бірі


 

болыП


 

есеПтеледі

. т

олеранттылықты 

жөн


 

көретін


 

кең


 

Пейілді


 

қазақ


 

елі


 

осы


 

бір


 

күнді


 

ұйымшылдықПен

 

атаП


 

өте


 

отырыП


рухани


 

келісімді

 

одан


 

әрі


 

нығайта


 

түсуде


.  р

ухани


 

келісімнің

жерімізді 

мекендеП


 

жатқан


 

халықтардың

 

өзара


 

тату


-

тәтті


 

өмір


 

сүру


 

мүмкіндігінің

 

арта


 

түсуіне


 

тәуелсіздік

 

алғаннан


 

бергі


 

дәуірде


 е

лбасымыз


 н.н

азарбаевтың

 

жүр


-

гізіП


 

отырған


 

бірегей


 

саясаты


 

игі


 

ықПал


 

етуде


. о

л

 қазақстан

 

халқын 

ынтымаққа

 

шақыра


 

отырыП


, «б

ірлік


 

түбі


-

береке


» 

екенін


 

үзбей


 

айтыП


 

келеді


ұ

рПағымыз 

осы


 

рухани


 

келісім


 

әрқашан


 

бірлік


 

екеніне


 

сенсе


 

ла

-зым

. «б


ірлік

 

бар 

жерде


тірлік


 

те

 бар

» 

деП 

бекер


 

айтылмаған

. б

із

 руха

-

ни 

келісім


 –

бірлік


 

екендігін

 

жақсы


 

білеміз


ө

з 

туған


 

жерімізде

 

рухани


 

мәдениеттің

 

не

 екенін

 

түсіне 

бермейтін

 

жандар


 

бар


. н

егізгі


 

мәдениет


– 

имандылық

адамгершіліктен 

бастау


 

алады


. р

ухани


 

келісім


 – 

бірлік


 

арқылы


 

шешілетініне

 

көз


 

жеткізе


 

ала


-

дым

әдениеттілік

имандылықадамгершілік

ибалылық


адалдық


 

барлығы


 

осы


 

рухани


 

келісімге

 

жатады


. р

ухани


 

бірлікке


 

өз

 сенімімізді

 

білдірейік.

Қ

АЗАҚ

 

ТІЛІ

 

МЕН

 

әДЕБИЕТІ

 

МАМАНДЫҒЫНЫҢ

 

ІҮ 

КуРС

 

СТуДЕНТІ

 Ж

АҚСЫЛЫҚОвА

 А

йДАНА

м

еждународный

 К

руглый

 

СТол

 «П

реСТуПления

 

ПроТив

 

личноСТи

 

и

 

ПроТив

 

СобСТвенноСТи

 

в

 

уголовном

 

заКонода

-

ТельСТве

 р

оССии

 

и

 К

азахСТана

»

м

еждународный к

руглый


 

стол


 «П

рестуПления

 

Против


 

личности


 

и

 Против

 

собственности 

в

 уголовном

 

законодательстве р

оссии


 

и

 ка

-

захстана».

 29 


октября

 2015 


года

 

в к

азахстанском

 

инновационном 

универ


-

ситете


 

совместно

 

с

 алтайской

 

академией 

экономики

 

Права


 

Прошел


 

международный

  

круглый


 

стол


 

на

 тему

: «П


рестуПления

 

Против 

лич


-

ности


 

и

 Против

 

собственности 

в

 уголовном

 

законодательстве р

ос

-сии

 

и к

азахстана

».

с 

Приветственным 

словом


 

выстуПила

 

д

.ю

.

н., 

Проф


 а

лтайской


 

ака


-

демии


 

экономики

 

и

 Права

  П


лаксина

  т.а.  м

одератор

 

мероПриятия 

д

.П

.

нзав


 

кафедрой


 «ю

рисПруденция

» киу б

ухаева


 а.а. н

а

 кру

-

глом 

столе


 

Приняли


 

участие


: м

атаева


 м.х, 

д

.ю

.

н., 

Проф


. П

редста


-

вители


 у

чебного


 

центра


 мвд рк (

гемей

) и


машев

 к.м, м


аратов

 

е.м. ученые

 

и 

ПреПодаватели

 

вузов


 к

аз

гюиу утебаев

 е.к.,  к

а

-

ражанов м.д., р

сымбетова

 д.р. сгу 

имени


 ш

акарима


 т

олысбаева

 

а.д. р


ахимова

 а.м.  П


редставители

 

Правоохранительных 

органов


 

ж

арылгасин а. 

Помощник


 

Прокурора

 

г

. семей

; д


юсембаев

 т. е. 


на

-

чальник 

отдела


 

дознания


 увд 

г

. семей

 ; а


бенова

 ж. 


судья

 № 2 


г

семей

в

ажными 

обсуждаемыми

 

воПросами 

были


:  П

равонарушения

 

Про


-

тив


 

семьи


 

и

 несовершеннолетних

 

в 

уголовном

 

законодательстве к

а

-захстана

 

и р

оссии


. о

собенности

 

охраны


 

избирательных

 

Прав


 

граж


-

дан


 

уголовным

 

законодательством  р

оссии


 

и

 стран

 

Постсоветской 

а

зиисравнительно

-

Правовой


 

асПект


. а

дминистративное

 

законода


-

тельство


  (крк

о

аП) в

 

ПравоПрименительной 

деятельности

 

органов


 

внутренних

 

дел


 рк  

и

 др

По

 

итогам 

круглого


 

стола


 

все


 

участники

 

Получили


 

сертификаты

.

п

ресс

 - 

слуЖба

 киу


7

ИННОВАЦИЯ – БОЛШАҚ

«кекушинкай каратэ» —жасұлан бағындырған  шың

м

енің 

тобымда


 

алғашында

 

әуесқойлықПен 

ынта


 

қойыП


сПорттың


 

осы


 

түрімен


  

бастауыш


 

сыныПтан


 

айналысыП

 

келе


 

жатқанғ


 

яғни


  «к

е

-кушинкай

–к

аратэмен» 

айналысатын

  

талаПкер


 

бала


 

оқиды


. о

ның


 

есімі


– б

аймұхамедов

 ж

асұлан


. о

ның


 

бұл


 

сПортПен


 

айнналысқанына

 8–9 

жылдай


 

болыП


 

қалды


. о

сы

 уақыт

 

аралығында 

ол

 көПтеген

 

жетістіктерге 

қол


 

жеткізіПті

ж

асұлан — «1 

кю

», қала

 

чемПионыоблыс


 

чемПионы


ресПубликалық

 

жарыстардың 

чемПионы


халықаралық

 

жарыстарда 

сПорттың


 

осы


 

түрінен


 

алдына


 

жан


 

салмайтын

 

дүл


-

дүл


  

жүйрік


 

жүлдегерлердің

 

бірі


. 2014 

жылдан


 

бастаП


  

ол

 жаттықтырушылық

 

қызметПен 

айналысуда

қ

азіргі 

кезде


 

оның


 

қарамағында

  40-

қа

 жуық

 

жас 

сПротшылар

 

тәрбиеленуде.  о

лар


 

да

   жеңімПаздар

.  о


л

 

балалардың 

бағындырыП

 

жатқан


 

белестері

 

мен


 

шыңдары


 

өте


 

көП


: х

алықаралық

 «EURASIA CUP»  

турнирінің

 

жеңімПазы е

сімханова

 д

ильназ


облыстық


 «ш

ығыс


 

кубогі


»

тур


-

нирінің


 1 

орын


 

иегерлері

 а

йтубаров


 с

ұлтан


 

және


 а

йтубарова

 а

ида


 

және


 

де

 2- орын

 

иегері е

реминко


 а

нгелина


.  

ә

рине,  

айта


 

берсек


 

көП


«ж

үзден 

жүйрік


 

озғандарды

» 

ғана


 

атаП


 

отырмын


.  ж

асұланның

  

шағын


 

жаттықтыру

 

залында


 

бірнеше


 

шәкірті


 

бар


. м

ен

 жасұланға

  

бұдан 

былай


 

да

  «осымен

 

болдым 

деП


» 

деП


  

мақтаныП


 

кетПей


, с

емейдің


 

және


 

бұдан


 

былай


 

да

  өзі

 

оқыП  

жүрген


 

оқу


 

орны


 қиу-

дың


 

атын


 

шығаратын

 

«к

екушинкай–к

аратэмен


»  

айналысатын

 

достары


ізбасарларымен

 

де

 жеттістіктерге

 

жете  

беруіне


 

тілектесПін

!Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет