Атты хальщаральщ рылыми-практикальщ конференцияньщ материал дарыжүктеу 10.99 Mb.
Pdf просмотр
бет1/24
Дата06.03.2017
өлшемі10.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
8469

б 72(5К)
А31
I КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М ЖЭНЕ РЫЛЫМ МИНИСТРЛ1П 
СГ ТОРАЙРЫРОВ атындагы ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТ1К УНИВЕРСИТЕТ!
Ж. Аймауытовтьщ 
120  жылдыгына  арналган 
«Аймауытов тагылымы» 
атты хальщаральщ 
рылыми-практикальщ
конференцияньщ 
МАТЕРИАЛ ДАРЫ
2   Т О М
y r  
0Г f 
f f i   *
 
£   i
/МАТЕРИАЛЫ  
у/ 
ШГ между народной |  
ш  
научно-практической 
* 
р  конферен ци и 
Щ 
«Аймауытов тагылымы», 
посвященной 120  - летию

КАЗАХСТАН  РЕСПУБЛИКЛСЫНЫЦ 
Б1Л1М ЖОПЕ  FbLlbIM  МИНИСТРЛШ 
С.ТОРАЙКЫРОВ  АТЫНДАЕЫ 
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТШ  УНИВЕРСИТЕТ1
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ.  С.ТОРАЙГЫРОВА
"АЙМАУЫТОВ  ТАРЫ ЛЫ МЫ "  АТТЫ 
ХАЛЬЩАРАЛЫК 
РЫЛЫМИ-НРАКТИКАЛЫК 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ НЫ Ц 
МАТЕРИАЛДАРЫ
МАТЕРИАЛЫ  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
"АЙМАУТОВ  ТАРЫЛЫМ Ы"
Том 2
Павлодар
2007


ББК83.3 
А 36
Редакциялык алканыц бас редакторы,
э
.
р
.
д
., 
профессор 
Арын Е.М.
Жауапты редактор
t
.F-Д., профессор 
1уадысова Р.Ж.
Редакция мушелерк 
Талтенов А.А. 
x
.
f
.
k
., 
профессор;
Камзабеков Д.1\. 
ф.г.д., профессор;
Кабульдинов З.Е. 
t
.
f
-
д
., профессор;
Сергалиев М.С. 
KJ
5 YFA академии, ф.г.д., профессор; 
Жусш К Е  ф.г.д., профессор;
Жуматаева Е.0. 
n.F-Д., профессор;
Сарбалаев 
Ж.Т. фт.к., профессор;
Мешрманов А.Б. 
жауапты хатшы.
ISBN  9965-842-33-7
А 36"Аймауытов тагъшымы" атты халыкаралык гылыми-практи- 
калык конференцияньщ материадцар жинагы - Павлодар: С.Торайгы- 
ров атындагы ПМУ, 2007. - 279 б.
Жусшбек Аймауытовтьщ 120 жылдыгына арналган "Аймауытов 
тагылымы" атты халыкаралык Fbiлыми-пракгикалык конференцияньщ 
жинагына Жусшбекгщ шырармашылыгы жайывда, публицистикалык 
жене журналисток ецбектер
1 туралы жене Ka3ipri казак едебиетс мен 
казак тш бшмшщ мэселелер1, сондай-ак Ж Аймауытов шыгармашы- 
лырын жаца инновациялык технологиялар жуйес1нде окыту, 
Ka3ipri 
тавдагы жогары бшм  беру  жуйесшдеп  елеуметпк педагогикалык 
проблемалар мен Казакстан Республикасынын бипм беру жуйей жене 
гылымньщ дамуындагы 
Ka3ipri 
заманга сай 
ypflicrepi 
жайлы курдел

де, езекп макал ал ар усьшылады.
Жинак кепшшк окирмаота арналады,
Макаланьщ мазмун санасыиа автор жауан бередь,
ISBN
£ С. Торайгыров атындагы ГЕМУ, 2007

3
5 - секция
Ж.  Аймауытовтыц психологиялык кезцарасы жене психология 
гылымыныц  меселерй
Ж. АЙМАУЫТОВТЫИ ПСИХОЛОГИЯ 1Л1М1ТУРАЛЫ
А.Ж.  Анесова 
С.  1оран1ы рив  ат.  И М У   о к ы i у п ш с ы .  П ав л о д а р   к.
Жана гасыр бш м  беру кещспгшде окьпу урдюш жандша курудын 
6ipTi3rim 
психология гъшымында екеш белггт. Психология 
iniMiH 
мен- 
гермей,  окушы-студентгермен  немесс  баска  да  тулгалармен  жумыс 
журпзу мумкш емес. ByiiHri тавда алеуметпк суранымына, нарыктык 
когамньщ талап-муддесще сай окьггуды психология гылымына непзде- 
удщ 
6ipKaxap 
сара жолы сальшгаиы анык- Kerueri 15 мемлекеттщ 
6ipi 
болып,  жалпы  психология 
iniMiH 
окытудыц б1рден-бгр 
Heri3i 
ретщде 
алганы туралы делелдщ кереп жок сиякты. Соньщ шлнде 
Я. С.
 Выгот- 
скийдщ «Жацын аланы»  ш м ш  жузеге асыруда казакстандыкгардын 
окьпу урдкщде алдыщы кагарда болып келгет одак келемщдеп мем- 
лекетгерге таныс. Сол ссшдщ жеке тулганы дамытуга катьюты А. Н. 
Леонгьевтщ,  П.  К. Анохиннщ 
enfSeicrepi 
де айтарлыкдай мугал
1мдер 
кауымьгаьщ зерделеу нысанына айналганы акикат.
Жусшбек  Аймауытов  психология  йпмшщ   басты  ерекщелМ 
кимылдауы деп есептещи. Кимылдардын б елгш  сипаттарына карай 
6ipHeme ту 
рте жнсгелетш» мен олардын бергае де атау коюга болаты- 
нына мен береда. Психология ш мш щ  бул нысаны жайлы езгщцк тужы- 
рымдама  жасау  максатында  алдымен  шетел  галымдарынын  ой- 
пшрпершсаралаган. Соньщ шпвде бул мвселеш Америка психолог- 
тарынын ецбекгерше сштеме жасап, олардын «Жандыкгар килы га» 
деп атаганына токталып вткен. Ж. Аймауытов американдык галым- 
дарцын Тужырымдары нан темендепдей ой-туйшдер жистеп алады:
1. Психология йцшн зергтеудщ 
6ip;ieH-6ip алалы-талдау. Анык- 
тал  айгсак  девд!  зергтеуип,  жандыкгардьщ  кылыгы  неден  курала- 
тындыгын, ягни жандыктын неп зп кимылдарын 
6iny.
2. Кылык дегеншн шумагы, жинагы бол с а, ол кимылдардын ара- 
сындагы байланысын табу.
3. Кимылдарцын сыргка шыгу 
T y p in  
тагайындау.
4 .  T i p i  
заттардын пеихологиясын зерттеудщ 
6 ip iH u ri 
максаты -  
T ip i 
заттардын неп зп кимылдарын, оларды езара карым-катынасын 
тугел суреттеу, кез алдымычга елесгету.

4
5. Талдайтын жандыктардьщ кылыгы нендей жагдайда, калайту- 
атынын, капай езгерепнш  бшу.
6. Жандыктардьщ кай rypi болмасын ездйгшен е щ р  суре алмай- 
тынына ерекше кецш белу.
7. Адамньщ 
eM ipi 
баска адамдармен, Ко'гаммен байлаулы екешн 
есте устау.
8. Адамдармен араласкавда, алардын мшез-кулкын жажры бшуге умгы- 
лу, турмыста аталган касиетгер адамдарга тек павда келпретшш ескеру.
9. Баланьщ, окушыньщ пыльны неден езгеретшдйтн, калай езге- 
рспдщ гщ  
6iny.
10.  KoFaM  (социальный)  психологиясыныц  мацызы  елеумет 
жуйесш зергтеушшерге айкывдау.
Аталган жавдыкгар кимылдарыньщ он турш касиетш топтастырып, 
Жусшбек Аймауытов психологияныц езш б1рнеше тапка жисгейдк
1. Жануарлар кылыгын зерттейпн;
2 . Баланьщ кылыгын зерттейпн (педалогия);
3. Есалац адамдардыц кылыгын зерттейпн.
Мунымен 
6 ip r e  
зерггеупп eci дурыс ересектердщ психологиясын 
езгермейтш деп 
yF y  T epicriiace 
апарады деп санаган. Нэтижесшде Ж. 
Аймауытов адамдарды езгермеш, кубылмалы санатка жаткызган, гъшы- 
MFa суйенген психологияны адамнын кылыгыныц езгеру себептерш 
табу шеберлгп тургысында карастырган.  Психология ш1мше физика- 
ныц катысы бар деп зерделеген Ж. Аймауытов атылшыннын кемецгер 
математика шы жене физип Ньютонньщ 
e p 6 ip  
адам кубылысы уакыг- 
тыц  салдарынан  езгере/п  деп  айгкан  тужырымын  н еп зп   зерттеу 
енбегшщ 
T ip eri 
ретгнде ал ран. Ж. Аймауытов  физика пеншщ тек ши 
заттарга емес, сонымен 
6 ip r e  
жавдыкгарга да катысы бар екенше ток- 
талган.  Овдай  туйш  жасаута  мына 
6 ip  
узнэд  делел:  «Ересекгердщ 
кылыгы уакьггка карай езгеретш болса,  онын ересек болтан кундеп 
псикалогаясын тексерумен канагат етуге болмайды. Адамныц кылы­
гын 
6i3 eMip 
бойы 
3eprreyiM i3 
керек. Онын еткевдеп, бала кундеп кылы- 
гымен жаксы таныс болуымыз керек, ейгкет ересек адамдардыц кылык 
H e r a i
—бала куцдеп пыльны; балалыктын псикалогиясы ересекгердщ 
псикалогаясынтусшуге пайдасы кеп. Бурынгы «жан» бардейтш пси- 
калогиялар, кебшесе, жеке адам туралы, адам болтанда, «мен» деген 
утым туралы жазатын. Бул угам  «жанга» нанган заманда болу керек. 
Бул кезде адамды елеуметген б ер и  алып, жеке басын тексеру бипм 
жолына симайды. Жеке адамньщ кылыгын елеуметген тыскаргы ем1рде 
карастыру мумюн емес. Соццыктан елеуметпк псикалогияны непзге 
алып, 
e p 6 ip  
дара адамньщ кылыгын содан шыгаруымыз жарамайды. 
Дара адамныц кылыгы елеумет кылыгынын айнасы деп аламыз.»

5
Метафизиктердщ немесе кургак даналыкка суйенген психоло­
гия iniMiH «сынапш» сиякты болтан Ж. Аймауытов езшщ зергстеу ецбе- 
гщце бул тужырымды одан в pi дамытып о тырады. Оны зат пен кимыл, 
жан мен рук хуралы жазган ецбегшен байкау киын емес.  Зергтеупп 
адамнан тыскары не бар екенш мушелер аркылы айыратынын  атап 
етедт Зат пен кимыл, жан мен рук туралы Ж. Аймауытовтьщ тужы- 
рымдары былай болып келедк
1. Себеп деген еюнин б1рдецеш козгаушы, не ол б1рденрге езгерк 
K ip r i3 y u i i к у ш .
2.
  Салдар деген  кимыл  такырыпты 
6ip дененщ  егашш  денете 
юрпзетш earepici.
3. Ана дененщ, не мына денешн б!зге кандай амалы, суреш ти- 
етшш ол амалдын б
1зге келтпретш езгерйл аркылы гана бшем1з.
4.  Iu iiri козгалыстар туралы ойларымыз, icTepiMi
3, баска сез!м- 
дерипз туралы неге суйешп, неш непз кылып бшем13? Жалгыз гана 
амалды н е т  кылып тексеремхз. Б ip idci кашып бара жатса, ол корык- 
Кан деп екен деп корытамыз.
5. Дененщ (затгьщ) барлыгына  ердайым керёкп салдар -  оныц 
кимылдауы. 
0 p6ip бар заттьщ озше тгасп, езше кас козгалыс зацы бар.
6. Э лем д тн щ  Kyinrici -  козгалыс. Табигаттын асылы амадца. 
Барлык бар заттарда кас сшит: тумак, еспек, кемтме, жогалмак, тас, 
теш р т. б. -  
6epi амал.
7.  Крзгалыстьщ оз1 — табшаттын 
eraM i. 
0p6ip зат вз куатымен 
козгалады.
8. Затта б е л г т 6ip касиет бар, касиетке карай амал етедт
9. 
Затты козгалтатын 
6ip бвгде себеп бар, ол себеп 6ip кезде бола 
бастаган деп жору керек.
10. Заттьщ козгалуы барлыгынын болгандыганын салдары.
1 1 . взгерк тугызатын, онын калпын езгергетш козгалыс  ка на, 
козгалу аркылы гана заттар тумак, тозбак, вспек, козгалмак. Козгалу 
себептер
1  заттын  бещмдёр!  (молекулалары)  удайы  аударылып, 
тенкершш, айырбасталып, сыгылып отырады.
12. Табигат езшщ куралуы аркылы кун жараткан.
13. Амал етупп себешп квз
1м1збен керсек, ол себептщ амалы та- 
биги дептанимыз. Ce
6e6i жасырын болтан 6ip жат кубылысты байк- 
асак, себебш таба алмагандыктан, 
6 i3  
киялымызга суйешп, eprypni 
топшылаулар айгамыз, бул акикат шындык емес.
14. Табигапа жалгыз табиги себепгер, табиги амацдар гана бола алады.
15. Денелердеп барлык козгалыстардын Kepi ну максатын дененщ 
сол  кушн сактау,  не жагымдынын берш взше та рту,  не  зиянынын 
бврш езшен табу.

6
16.0p6ipce6en амал шырарады. Себепазамал болмак емес. Соны- 
мен кулш козгалыстардьщ езшше 
6ipce6e6i болса, ол козгалыстьщ 6epi 
езшщ табигатымен, езшщ асылымен, езшщ сшиггарымен матаскан бол- 
са,  будан шыгатын корытынды:  дуниедегшщ 
6epi  кажет, табгагатшц 
ap
6ip жаратындысы белгга 
жагдайда
 болып, езше тикгп беяйш сипа тиа­
ры болтан соц, етш туртан амалынан езге амалды eiyi мумюн емес.
17.  Лажсыздык дегешм
1з себептер  мен амалдардьщ  арасында 
д атм  узтмейгшш, алып тастауга болмайтын осы куш, осы жапа -тар- 
магай лажсыздык нэрсенщ ез табигатынан ту ады. Соныц купи аркылы 
бузылмас зац жолымен дуниедеп барльщ заттар амал erin турады.
18. Адам 
Kipniicri 
каккан сайын лажсыздыкка батынып турады. 
Адамныц кацдай  мшезд1 болуы ез еркшде емес.  Алайда,  ол  езшщ 
култ 
HenciciHe 
ыкпал журпзедь Оньщ аргык-кемда кунарпы, кызулы 
каны, аргык я кем бузылган жуйке«, ппкен таманл, дем ал ранд а жута- 
тын 
Typni 
ауасы осыныц 
6epi ыкпал етеда.
19. Адам rypni заттардан куралган ездергац сипаттарына карай 
амал ететш, жуйеленш, 
6ipiKTipwreH 6ip 
тутас зат. Оньщ козгалу се- 
бептер
1н,  оньщ  пернелерш  бшудщ 
к и ы н д ы р ы   о н ы  
езшщ  асылын 
еюнхш табигатка бшг
1зед1.
20.  Дуниедеп  езге  барлык  затгар тэр1зд1  адам  да  табитаттыц 
жасап nmFapFaH заты. 
BipaK 
ол  кайдан шыкты? Бул мэселет шешуге 
б
1здщ жепмд1 Твж1рибем1з жок.
22. Зат мецп. 
B ip a K  
оньщ куралуы, оныц калпы (форма) аумалы- 
текпел1. Мумюн,  адам жерге тен жаратылыс болмагандыктан, жер 
жаралганнан 
6epi болып жаткан болар. Жер усладе езге жандыктар 
да, адамдар да ауаныц езгеруше карай езгередт Адам жермен уйлесе 
алмаса, адам урпагы ез орнын кацдай жаца заттарга берер?
22. Табигат оргасыцда ез алапатын езгеден деп санауга адамныц 
eni6ip Heri3i 
жок. Баска жаратылыстар тагдырга  кацдай кул болса, 
адам да сол тагдырга кул. взгелерден езш аргык санаудыц негтзй тек 
езш-ез
1 кетермелегеннен, езше мардансыганнан болу керек.
Корыта келгенде, аталган жиырма ею тужырымды адамга катысты 
дене (тен), жан, рух секшда катешриялардыц мазмундык сипатына 
е ы и ы
-  
ми непздеме жасалран. Жанньщ бар - жатый ашуга адам баласыныц миы- 
ньщ мумкщдич meicreyjii екенд1гш баса айтып вткен Ж. Аймауытов ата-  | 
лган уш категория адамньщ тулгалык болмысын 
6ipryracrbiK дережеде 
устап, сырщы жене шла факторларга катысты адамньщ ересек (eci бутш 
адамныц) жасыцца мшез-кулкыньщ езгермейД! деген кагидага зергте- 
уип карап шыгады. Сейтш, Ж. Аймауытов жан дегеннщ e
3i адамныц em 
бойыцда 
6ipre козгалыска туседа деп санаган. Дене тарапынан 6ip бегет-

7
ше  ушырагавда, жан зат есебщде твннш бегепмен алыстауынына пай- 
ым жасаган. Ал, рук себебшен бершген турткйп затпен eiu
6ip уксастыгы 
болмаса, зат тарапынан eiu
6ip карсылыкгы ушыратпасына двлелдер кел- 
TipreH. Жан дегешшз денеден бетсн емес, тен дененщ кейб1р вдызметт 
жатынан карап, оны жан деп атау берген.
Ж. Аймауытов психологиясы адамньщ тулга ретшде езга-езшщ 
тарбиелей алуьгаа жулма ж ад пен философиялык жады ьщпал ететш- 
ше айрыкша талыми тужырымдар жасалтан. Бул да таным урдкш 
оркендетудщ кдцамы болып табылады.
Эдебшет
1  Аймауытов Ж. Психология. -  Алматы: Рауан, 1995. 352 б.
2  Психологиялык сезд
1К. -  Москва: Издательство политической 
литературы,  1990.
3  Гальперин П. Я. Введение в психологию. -  Москва: МГУ, 1976.
4  Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. -  
Москва:  1946.
5  Жарьщбаев 
Калиев С. Кдзак тэ л1м-тэрбиесi. -  Алматы: 
Санат,  1995.
6  Жарьщбаев К., Жантану непздер1. -  Алматы: 2002.
7  УзакбаеваС.Тамырытерецтврбие. — Алматы: Бипм, 1995.
8 Кдзакша-орысша терминологиялык свздйс. Алматы: Рауан, 2000ж.
9 Аймауытов Ж. Шыгармалары. -  Алматы: Жазушы, 1989.-345-6.
КУЛЬТУРА МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Г.М. Анишева
гг.  преподаватель,  Павлодарский  государственный  университет 
ям.  С.  Торайгырова,  г.  Павлодар
В  системе  высшего образования проблема подготовки  учителя 
музыки отражает трансформацию (преобразование) социума, которая 
влияет и на политику воспитания. Поэтому педагогические вузы ведут 
постоянный поиск новых путей и педагогических технологий. Не слу­
чайно удовлетворение профессиональных  требований, определенных 
потребностями в саморазвитии, самоопределении будущего специали­
ста как целостной личности, оказывается в центре внимания педагоги­
ческих исследований (UI.A. Амонашвили, А. А Вербицкий, В. А. Сласте- 
нин и др.) С этих позиций в музыкальном образовании:

8
- рассматриваются проблемы формирования профессиональной 
культуры, художественного мышления педагога-музыканта (Э.Б. Аб­
дуллин, М.Х. Балтабаев, Б.М. Целковников и др.);
- Осуществляется анализ исторического прошлого (Н.М. Терень- 
ева, Е.В. Николаева, С.А. Узакбаева и др.);
- исследуются различные аспекты рефлексии при подготовке учителя 
музыки, утверждаются адекватные ей подходы, зад ачи, принципы, методи­
ческие системы (PJP. Джерцималиева, Т .А Калышева, В.П Ражникова и др.);
- решаются вопросы, связанные с разработкой и обоснованием 
научного аппарата, который опирается на специфику искусства и на 
диалогический характер творческого  общения  (А.Г.  Каузова,  А.Н. 
Малюкова, JI.B. Шамина и др.).
Можно выделить, что повышение уровня профессиональной под­
готовки специалиста связано с преломлением гуманистических прин­
ципов в образовании и преимущественным вниманием к культурно­
художественному развитию. Для этого необходимо обеспечить вы­
сокую стадию обобщения и интеграции образовательных процессов, 
ориентируемых на современный уровень развития культуры.
Во всем содержательном многообразии и богатстве форм феномен 
«культура», позволяет рассматривать процессы в их сопричастности с 
общечеловеческими ценностями, а как условие развития духовности -  
предполагает творческие преломление многовекового опыта отечествен­
ных систем образования и воспитания. В этом смысле культура рассмат­
ривается как основополагающая категория педагогической науки.
Совершенно очевидно, что методологическим основанием ста­
ло «расширение общекультурной составляющей образования, опре­
делившей культурно-исторический подход к его анализу» (В. П. Зин­
ченко, Е.Б. Моргунов), а главным является духовно-практическое от­
ношение человека к миру.
Остановимся на исследовании закономерностей функциониро­
вания образовательных процессов, в котором существенное значение 
имеет понятие «культура».
В общем понятии культура рассматривается:
- во-первых, как нечто нормативное,  заданное, как образец, на 
который должны равняться представители общественности;
-  во-вторых,  отождествляются с  интеллигентностью  и образо­
ванностью человека;
- в третьих, связывается с характеристикой места жизни человека.
К содержанию слова «культура» относятся  два понятия: возде­
лывание, обрабатывание и культивирование духа. Наряду с этим, неко­
торые исследователи вкладывают в слово «культура» следующее:

9
- определяют как совокупность всех знаний, накопленных чело­
вечеством, в борьбе с природой, включая чаконы, обычаи, искусство, 
нравы,  верования, усваиваемые человеком  на  протяжении истории 
(Э.Тайлоридр.);
- считают,  что теория культуры  должна учитывать обе стороны 
природы человека: диалогическую и социальную (Б. Малиновский идр);
- рассматривают в трех аспектах взаимоотношения человека —
 с 
природой, ценностями и людьми (А. Кербер, К. Клакхон и др.);
- различают материальный, социальный и идеологический аспек­
ты (J1. Уайт и др.);
- определяют как специфический человеческий продукт социаль­
ного взаимодействия, который накапливается и передается из поколе­
ния в поколение, является основной характеристикой личности, зави­
сима от непрерывного функционирования общества, но не от индиви­
да или группы (Ф. Мерил и др.);
-  обеспечивают  мобильность,  динамичность,  продуктивность, 
эффективность всех механизмов, постоянно повышающих коэффици­
ент их полезного действия — безос тановочное самосовершенствова­
ние (М. С. Каган идр.);
- включают в себя материальную, духовную и художественную 
сферы жизнедеятельности человека (М.Х. Балгабаев и др.)
Итак, подробно рассматривая этот вопрос, можно увидеть, что 
культура:
- трактуется  как  исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сип и способности человека, а также в создава­
емых ими материальных и духовных ценностях;
- разделяется на материальную и духовную, но в каждой культу­
ре содержится в их единстве;
- характеризует развитие человека как общественного существа, 
кА субъекта деятельности;
- указывает как на отличие в определенные эпохи для различных 
обществ, народностей и наций, особенностей сознания и поведения в 
конкретных сферах жизни;
- включает в себя результаты деятельности людей, а также уро­
вень  интеллектуального,  нравственного  и  эстетического  развития, 
мировоззрение, способы и формы общения;
В целом, при изучении историко- педагогических проблем необ­
ходимо учитывать общечеловеческие цели и ценности, а также истори­
чески сложившиеся способы их восприятия и достижения. Вступая как 
всеобщее явление и переходя от поколения к поколению, культура транс­

10
формирует накопленный человеческий опыт предшествующей деятель­
ности, является резервом ценностей. 
11оэтому усвоение кулыуры -нза- 
имо на пра пленный  процесс, для  которого справедливы все основные 
закономерности коммуникативной деятельности. Культура передает­
ся не в процессе освоения готовой информации, а в общении с личнос­
тью как носителем нестандартных творческих устремлений. 
11ередача 
кулыуры всегда включает соавторство, т.е. главное средство передачи 
культуры — неповторимая индивидуальность ее носителя и субъекта 
межличностного взаимоотношения с формирующейся личностью.
Как известно, категории «культура и деятельность» исторически 
обусловлены.  Культура,  являясь  «универсальной  характеристикой 
деятельности», предопределяет направленность и раскрывает приори­
тетные виды, в процессе, которого создается и закрепляется образ, а 
ее субъектом выступает  человек (Н.Р. Ставе кая и др.). Заслуживает 
пристального внимание научное направление, исследователи которо­
го рассматривают культуру как изменение самого человека и станов­
ление его творческой личности (Е.М. Бабосов и др.).
В раде педагогических исследований понятие «культура» выступает 
как синоним понятия «цивилизация». Анализируя аксиологические про­
блемы образования, Г.Б. Корнетов обосновывает цивилизационный под­
ход, как «метод историко-педагогического исследования аксиологичес­
ких проблем образования», который позволяет двигаться от анализа логи­
ческой сущности изучаемых вопросов к ее конкретным проявлениям во 
все более определенных социокультурных условиях: от всеобщего через 
общее и особенное к единичному и наоборот». По мнению ученого, циви­
лизационный подход позволяет проследить истоки путем формирования 
гуманистических ценностей, раскрыть их приоритетное осмысление ис­
торико-педагогического процесса в музыкальном образовании ориенти­
рован цивилизационный метод в исследовании Е.В. Николаевой. Она пред­
полагает рассмотрение истории музыкального образования не локально, а 
контексте всемирного историко-педагогического процесса.
С точки зрения культуры предметное видение мира противостоит 
целостному творческому, художественно-практическому его постижению, 
в котором внешне и внутренне утверждается духовный потенциал лично­
сти. Не случайно выдающиеся мыслители человечества видели преодоле­
ние пагубных последствий цивилизации в устремленности к культуре:
- «... культура — это связь между людьми в их творчестве»;
- человек, обратившийся к культуре, познав ее, способен возвысится 
над материальностью цивилизации «почувствует всю разницу между 
основами духовной культурности и материалистической цивилизацией»;


культура,  «... которая 
воспроизводит 
единство формируемой 
че­
ловеком картины 
миря 
вопреки 
дифференциации наук, разбивающих чту 
картину на множество осксшков», рассматривается как фундаментальная 
категория, определяющая Mai ■истральную линию 
развития 
образования.
Однако культура педагогического процесса не исчерпывается объе­
мом накопленного научного знания и 
рационализм, 
как основа мышле­
ния не может собой охватить человека в целостности. Конечно, совре­
менные д анные 
говорят 
о том, что в мире существует множес тво явле­
ний, которые не поддаются 
строгому 
научному анализу, но тем не менее, 
играют важную роль в 
образовании, 
познании и воспитании человека.
Интересной и оригинальной представляется точка  зрения Н.А. 
Бердяева: "У каждой души, есть не только научное, но и метафизичес­
кое, мифологическое отношение к миру".
С этой позиции 
особую опасность 
представляет абсолютизация 
объективированного знания, прежде всего, преодоление позитивизма 
в системе музыкального образования.  В тоже  время, с логико-фор­
мальным рационализмом 
в 
противоречие вступает сама практика об­
разовательного процесса. Благодари 
этому 
в музыкально-педагогичес­
кий обиход введены понятия, связанные 
с 
проблемой интуиции, соб­
ственного отношения 
учащихся 
к 
явлениям 
художественной жизни.
Современные  системы образования  становятся жизнеспособ­
ными исключительно в той мере, в какой связаны с личностью, явля­
ющиеся  критерием  истшщости  есегс  происходящего  в  теории  и 
практике художесгвенно-педа!  н 
ической 
деятельности. Этим же об­
стоятельством можно 
объяснить 
стремление общества утвердить в 
практике  антропоцентрические 
кгинепцйи 
образования,  которые 
включают в себя анализ 
о б ^  
зовательньйл 
систем 
под углом зрения 
культуры. В связи с этим при рассмо трении проблем развития худо­
жественно -  педагогического творчества оказывается бесперспек­
тивной  идея  о  после до вг тельн»  разворачивающемся  прогрессе  в 
культуре. Те художественные 
результаты, 
которые были достигну­
тые в различные исторические эпохи остаются, и по сей день, значи­
мые в силу личностной уникальности их азл'ров.
В свою очередь, культур* 
тяготеет 
i: 
псалроёнию 
открытых систем 
образования, позволяя 
человеку самому искать 
ответы на волнующие 
его вопросы. Она стагаиггся оси; 
озней яга ергративных 
процессов в об­
разовании, подчиняя их 
задапам формирования 
личности, возрастании 
роли рефлексии, 
парщерскихсгаотеиии, примени 
методов диалогичес­
кого общения. 
Образовательный  процесс 
б
 широком плане трактуется 
как система воспроизЕодстьа 
обществом своей 
сущности(Р.Б. Квеско). В
____________________________________________________ 11

12
более узком -  рассматривается как психологическая готовность к обуче­
нию, как бесконечная и непрерывная форма развития и движения вперед, 
«в процессе образования человек не только овладевает законами окружа­
ющего мира, приобщается к культуре,  но и более полно познает себя, 
становиться зрелым в своих суждениях, раскрывается как личность».
Следовательно, цель педагогической деятельности: управление 
процессами становления личности во всем спектре ее качеств и свойств; 
формирования духовного мира через интеллектуальное, эмоциональ­
ное и физическое развитие. В целом, структура образовательного про­
цесса рассматривается как слагаемое трех уровней: межличностного, 
ролевого и информационного, при этом особое место отводится меж­
личностному взаимодействию. В ходе социального развития -  обуче­
ние становится отдельным, превращается в средство передачи соци­
ального опыта и представляет собой способ реализации задач образо­
вания, основанный на взаимодействии педагога и обучаемого.
В нашем исследовании—это специально выстроенный и организо­
ванный путь овладения социально-культурным опытом. При этом усвое­
ние- основной путь приобретения общественно — исторического опыта, 
это «... есть процесс личностного открытая, создание мира культуры не 
перечеркивается, не отрицает предшествующий пласт культуры» (8.13).
В процессе целенаправленного усвоения культурно-содержатель­
ного, научного материала, соответствующих форм и  методов учеб­
но-познавательной деятельности и управления,  происходит форми­
рование личности, строящей свое общение с миром на основе обще­
человеческих ценностей культуры,  определяет направленность,  со­
держание и логику художественно-образовательных процессов.
По мнению многих исследователей, одну из существенных ос­
нов стратегии  в сфере  образования составляют аксиологические 
ориентиры. Являясь по сути своей историчными, они принадлежат 
не только конкретной эпохе, но способны обогатить и современ­
ные представления об образовательных процессах, обрести новый 
смысл,  вступив  в  контакт с  ценностями последующего  периода. 
Такой подход к подготовке учителя -  музыканта оказывается ис­
ключительно  содержательным,  ибо  позволяет постигать  целост­
ность культуры в ее исторической обусловленности.
Стремление развивать музыкальное образование как модель куль­
туры обеспечивает его гармоничность и целостность. В этом ключе и 
определяется современными исследователями музыкальное образо­
вание. Такое понимание Н. А. Терентьева характеризуется «как интег­
ративную воспитательную систему, как процесс и результат духовно

13
-  практического постижения созидательно-гуманистических функций 
музыки, направленную на оптимизацию личности во всем богатстве 
проявлений ее ценностных позиций, действенно —
 эстетического от­
ношения  к культуре и обществу» (9.133).
Разумеется, культура музыкального образования является по своей 
природе полифоничной, ей свойствен диалог различных художествен­
ных течений и направлений, обусловленный коммуникативными фун­
кциями музыкального искусства, стремлением «выйти из предела му­
зыки» (О. А. Апраксина и др.). Это позволяет обобщить музыкально­
педагогическую практику под углом  зрения интеграции различных 
сфер художественной деятельности, где открываются широкие воз­
можности для построения личностно-ориентированной модели про­
фессиональной подготовки учителя музыки.
Можно сказать, что важнейшей задачей педагогики искусства был 
и остается анализ тех отношений, которые возникли вокруг музыкаль­
ного искусства. В истории отечественной педагогики были периоды, 
когда господствующие позиции занимала тенденция к унификации (еди­
нообразию) музыкального образования. Об этом подтверждает анализ 
учебных  программ по  предмету «Пение» для общеобразовательных 
школ конца 40-х—начала 50-х годов  XX века, где раздел «Требование 
к учащимся» гипертрафирован и фактически определил содержание 
занятий. Такое рассмотрение познания в области музыкального языка, 
элементарной теории музыки в качестве основы музыкального языка, 
элементарной теории музыки в качестве основы урока музыки приво­
дило к формализации образовательного процесса.
В то же время, несостоятельнос ть нормативной педагогики еще 
до процессов демократизации и гуманизации общества была выявле­
на  в преподавании предметов искусства в целом, и музыкального об­
разования в частности Для этого достаточно сослаться на опыт педа­
гогической деятельности целого  ряда  педагогов-музыкангов,  как  в 
области специального, так и общего музыкального образования (Г.Г. 
Нейгауз, J1.H. Оборин, Н Л. Грозденская, В.Н. Шацкая и др.). Однако, 
при всем своеобразии педагогического почерка этих мастеров их объе­
диняло художественно —
 творческое отношение  к занятиям и обус­
ловленность закономерностей искусства.
Принципиально важно для педагогики искусства стремление ут­
вердить в практике музыкального образования художественные ме­
тоды, адекватные природе самого искусства, рассматриваемые в ши­
роком культурно-историческом пространстве. Их применение позво­
ляет приобщить обучающихся  к  миру художественной культуры -

14
основы музыкального образования. В целом заключается смысл му­
зыкально-образовательных процессов:
- превратить освоение ценностей культуры в значимую для бу­
дущего учителя деятельность,
- сформировать у будущих специалистов способности к реше­
нию своих  личностных и социальных проблем на основе использова­
ния достижений культуры.
Именно поэтому объективная необходимость дальнейшей раз­
работки педагогики искусства  вызвана переводом образовательной 
системы на рельсы рыночной экономики.  В  этих условиях учитель 
музыки должен:
- овладеть высоким уровнем художественно—образовательных услуг;
- быстро адаптироваться в современной социокультурной среде;
-активно воздействовать своей профессиональшйдеягельдастью итд.
Следует,  однако,  признать,  что преобразующая культурно-ху-
дожественная функция учителя музыки предполагает владение широ­
ким спектром профессиональных качеств и свойств, обращенных к 
эмоционально-образной, художественно-мыслительной сфере чело­
века. Таким образом,  педагогика искусства, являясь неотъемлемой 

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> К14 Л. К. Казангапова
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет