БАҒдарламасы ( syllabus)Pdf көрінісі
бет1/2
Дата15.03.2017
өлшемі363,74 Kb.
#9782
  1   2

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті  

 

 «Бекітемін» 

                                                                        Ғылыми  кеңес  тӛрағасы,                                                                                                     

ректор, ҚР ҰҒА академигі 

Ғазалиев А.М. 

_______________________ 

«____» _________ 2013 ж. 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS) 

 

KТ 1101 - Қазақ тілі пәні  

  

KТ 01 - Қазақ тілі модулі   

5В 050800 – Есеп және аудит мамандығының студенттері үшін 

 

Экономика және менеджмент институты   

Қазақ тілі және мәдениеті кафедрасы 

 

 

                                                             

 

  

 

  

 

                                                                                                                                     

2013


 Алғы сӛз 

 

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus):    

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы  

ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы әзірлеген.  

 

  

«Қазақ тілі және мәдениеті» кафедрасының мәжілісінде талқыланды  

«___» _____________20 ж.           №__хаттама  

Кафедра меңгерушісі ____________ «___» _____________20  ж. 

 

 

 Жол-кӛлік институтының әдістемелік бюросымен мақұлданды 

«___» ______________ 20  ж. №___хаттама  

Тӛраға_____________      «___» ___________ 20  ж. 

 

 Кәсіпорын экономикасы кафедрасымен келісілді 

Кафедра меңгерушісі ___________ «___» ___________ 20 ж. 

 

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  


 Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат 

ф.ғ.к., доцент Қалыбекова Қаламқас Сағындыққызы  

ф.ғ.к., аға оқытушы Нығметова Нұргүл Тұрсынқызы 

  

Қазақ  тілі  және  мәдениеті  кафедрасы  ҚарМТУ  І  корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 329 ауд., байланыс телефоны ішкі 1123. 

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы 

 

 

 

 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақ тілі пәні  жалпы пәндердің циклына кіреді.  

Пәннің мақсаты 

 Қазақ  тілі  пәні  студенттердің  ақыл-ойын,  танымдық  және  шығармашылық 

қабілеттерін  дамыту;  студенттердің  бойына  имандылық,  әдептілік,  адамгершілік 

қасиеттерін  сіңіру,  отансүйгіштік  сезімге  тәрбиелеу;  студенттердің  қазақ  тілін 

үйренуге деген қызығушылығын дамыту; мамандығы бойынша лексикалық және 

терминологиялық  минимумдарды  меңгерту.  Әңгімелеу,  мазмұндау,  хабарлау 

сыңды  түрлі  қызметтер  жүйесін  құру;  грамматикалық  формалар  мен 

құрылымдарды  функционалды  кӛріністе  дұрыс  қолдана  білу;  кәсіби-оқу  тілін 

дамыту:  а)  оқудың,  тыңдаудың  дағдылары  мен  қалпын  қалыптастыру, 

әдебиеттерді мамандығы бойынша конспектілей білу;  б) кәсіби оқу тақырыптары 

бойынша  диалогтер  мен  монологтер  құра  білу;  в)  айтылымның  негізгі 

құрылымдық-мағыналық  түрлерін:  монолог-сипаттау,  монолог-мазмұндау, 

монолог-талқылау, 

диалог-әңгіме, 

диалог-сұхбат 

түрлерін 

жеделдетіп 

(интерактивті)  оқыту;  кәсіби  қазақ  тілі:  ғылыми-кәсіби  тілдің  белсенді, 

жалпылама,  кең  кӛлемді  болуын,  яғни  жан-жақтылығын  дағдыландыруға 

қалыптастыра білу  мақсатын алға қояды.  

  Пәннің міндеттері 

 

Пәннің міндеттері мынадай: болашақ мамандарға кәсіби тіл үйрету. 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 Сабақтардың түрі 

 

СӚЖ са

ға

ттар

 

 сан

ы

  

Ж

алпы с

аға


тт

ар 


са

ны

  

Б

ақыла

у 

түрі 

Қосылған сағаттар саны 

О

С

ӚЖ са

ға

ттарының

 

саны

 

Барлық са

ға

ттар 

са

ны 

Лекц


иялар

 

Практ

ик

алық са

ба

қтар

 

Зертх

ан

алық са

ба

қтар

 

креди

т 

 ECTS

 

креди

т 

креди

т 

 4,5 45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


4,5 45 


45 


90 

45 


135 

Емтихан 


 

Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті: –  студенттердің  зерделеген  білімін  ӛмірде,  кәсіби  мамандығында 

қолдана білуін қалыптастыру туралы;

 

 –  берілген  пәнді  зерделеу  нәтижесінде  студенттердің  қазақ  халқының тарихы,  әдебиеті,  әдет-ғұрпы,  салт-дәстүрі,  ғылымы,  ӛнері,  ақын  – 

жазушылары  жӛнінде,  айтылымның  негізгі  құрылымдық-мағыналық 

түрлері монолог-сипаттау, монолог-мазмұндау, монолог-талқылау, диалог-

әңгіме  туралы  түсінікке ие болуға; 

–  бүкіл  оқыту  үрдісінде  коммуникативтік  бағыт  бере  отырып,  қазақ 

тілінен алған білімін іс жүзінде, әр түрлі ситуативтік жағдайларда сӛйлесе 

білуге; 

–  қазақ  тілі  сабағындағы  лексикалық,  морфологиялық  және 

синтаксистік  тақырыптардың негізінде студенттер жаттығу жұмыстарын, 

тапсырмаларын  істей білуге; 

– 

қазақ 


тілі 

грамматикасының 

ерекшеліктерін 

орыс 


тілі 

грамматикасымен  салыстыра  отырып,    мәтіндерді  түсініп,  мәнерлеп  оқу, 

тыңдай білу қабілеттерін жетілдіру, сӛйлеу тілін меңгеру, сауатты жазуға 

үйрену, шығарма жазуға жаттықтырылу, шығармалардың мазмұнын дұрыс 

айтып беру туралы практикалық дағдыларды меңгеруге. 

 

Айрықша деректемелер 

 

Берілген  пәнді  оқу  үшін  келесі  пәндерді  (бӛлімдерді  (тақырыптарды) кӛрсетумен) меңгеру қажет: 

 

Пән Бӛлімдердің (тақырыптардың) атауы 

1 Қазақ әдебиеті  Қазақ  халқының  ұлы  ақыны  Абай  Құнанбаевтың  ӛмірі, 

шығармалары.  Қазақ  халқының  біртуар  ғұламалары 

М.Әуезов, Ш.Құдайбердиев, С.Сейфуллин және т.б..  

 

Тұрақты деректемелер 

Қазақ  тілі  пәнін  оқу  кезінде  алынған  білімдер  келесі  пәндерді 

мемлекеттік тілде іс жүргізу меңгеру барысында қолданылады. 

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

 

Бӛлімнің (тақырыптың) 

атауы 

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с. Лекциялар 

Практика


лық 

сабақтар 

Зертхана- 

лық 


сабақтар 

ОСӚЖ 


СӚЖ 

І семестр 

1 тақырып. Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы Заң. 

Тіл – қатынас құралы. Сӛз 

   

құрамы және қосымша. Синоним. Антоним. 

Омоним. 


2 тақырып. Адам бәрін 

жасайды. Билл Гейтс. Қол 

ӛнер Қазақ тіліндегі жалғау  

түрлері: кӛптік, септік, 

тәуелдік, жіктік. 

  3 тақырып.  

Уақыт. Менің күнтәртібім. 

Мен бос уақытымды қалай 

ӛткіземін?. Сӛз таптары. 

Сан есім. 

  4тақырып. Ұлы іс 

отаншылдықтан туады. 

Атамекен. Жаңа әлемдегі – 

Жаңа Қазақстан. Фонетика 

(Үндестік заңы). Жұрнақ: 

сӛз тудырушы және сӛз 

түрлендіруші. 

  5 тақырып. Білім - 

байлығымыз. Білім атасы –        

Ы. Алтынсарин. Кітап  - 

білім  бұлағы. Зат есім. 

  6 тақырып. Мемлекет және біз. ҚР рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

  7 тақырып. Табиғат. 

Табиғаты ғажап Қазақстан. 

Диктант . Сын есім. 

  8 тақырып. Жер-Ананы 

аяла. Туған жер. 

Қазақстанның қорықтары. 

Сын есім шырайлары. 

  

тақырып. 

Жер 


тұрғындары. 

Қазақстан 

халқы.  Мәдени  мұра  – 

Алтын адам. Есімдік. 

  10  тақырып.  Ғалам  және ғасыр. 

ХХІ 


ғасырдың 

жетістіктері. 

Қазақстан 

және  ғарыш.  Етістік  (дара, 

күрделі,  негізгі,  кӛмекші, 

болымды, 

болымсыз, 

тұйық). 


 

 11 тақырып. Азаматтық қалай анықталады? ҚР 

Конститутциясы. Мен 

Қазақстанның азаматымын. 

Етістіктің шақтары: осы 

шақ, келер шақ, ӛткен шақ. 

   

12 тақырып. 

Біздің 


университет.  Сағынов  – 

академик,  ғалым.  Біздің 

институт.  Етістіктің  рай 

формасы. 

  13 тақырып.  Кәсіби бәсекелестік. 

Бәсекеге қабілетті 

азаматтар – Қазақстанның 

болашағы. Қазақстан-2030. 

Етіс категориясы. 

  14 тақырып. Аралық тест. 

Студент – болашақ басшы, 

істі ұйымдастырушы, 

мемлекет қайраткері. 

Жастар – Қазақстанның 

болашағы. Етістіктердің 

жіктелуі. 

  15 тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің 

мамандығым. Қаныш 

Сәтбаев – тұңғыш академик. 

Есімше. 

  2 тақырып. Адам және 

қоғам. Салауатты ӛмір 

салты.  Қоршаған ортаны 

инженерлік қорғау. 

Кӛсемше. 

  3 тақырып. Жеке адам, топ 

және ұжым.

 

Менеджер және ұжым. Геология. Үстеу. 

  4 тақырып. Қоғамдағы 

отбасының қызметі. 

Отбасы. Аэросуретке 

түсіру. Шылаулар. 

Септеулік, жалғаулық, 

демеулік шылаулар. 

  5 тақырып. Қазақстанның білім беру жүйесі. 

«Болашақ» бағдарламасы. 

Экология. Одағай. Еліктеу 

сӛздер. 


 

 6 тақырып. Ұлттық байлық. Қазақстанның пайдалы 

қазбалары. Пайдалы 

қазбаларды қорғау. Жай 

сӛйлем. 


 

 

 

7 тақырып. Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік. 

Кен байыту әдістері. 

  8 тақырып. Нарық. Салық. Геофизика. Айтылу 

мақсатына қарай сӛйлемнің 

түрлері. 

  9 тақырып. Ақша қызметі. 

Теңге – ұлттық валюта. 

Қазақстан мұнайы. Сӛйлем 

мүшелері. 

  10 тақырып. Қазақстанның географиялық орны. 

Қазақстан климаты. Жердің 

пішіні, ӛлшемі мен 

қозғалысы. Салалас 

құрмалас сӛйлем. Ыңғайлас 

салалас құрмалас сӛйлем. 

Қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлем. 

  11 тақырып. Қазақстан экологиясы. Қазақстанның 

табиғатын қорғау. 

Қолданбалы экология. 

Салалас құрмалас сӛйлем. 

Талғаулықты салалас 

сӛйлем. Себеп-салдар 

салалас құрмалас сӛйлем. 

  12 тақырып. Жер құнары - 

ӛмір нәрі. Ақ бидай. 

Жерасты суларының 

маңызы. Мезгіл, мекен, 

мақсат бағыныңқы сабақтас 

құрмалас сӛйлем. 

  13 тақырып. Ӛсімдіктердің тіршілік формалары. 

Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Ауа райы және 

климат. Сабақтас құрмалас 

сӛйлем: қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, шартты. 

  14 тақырып. Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. 

Айналадағы ортаны қорғау. 

Тӛл сӛз. Тӛлеу сӛз. 

  15 тақырып. Қайталау. 

Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

  БАРЛЫҒЫ: 

 

45  

45 


45 

 

 

  Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі 

І семестр 

1  Мемлекеттік  тіл  мәртебесі.  Тіл  туралы  Заң.  Тіл  –  қатынас  құралы.  Сӛз 

құрамы және қосымша. Синоним. Антоним. Омоним.  

2  Адам  бәрін  жасайды.  Билл  Гейтс.  Қол  ӛнер.  Қазақ  тіліндегі  жалғау 

түрлері: кӛптік, септік, тәуелдік, жіктік.  

3  Уақыт.  Менің  күнтәртібім.  Мен  бос  уақытымды  қалай  ӛткіземін.  Сӛз 

таптары. Сан есім. 

4  Ұлы  іс  отаншылдықтан  туады.  Атамекен.  Жаңа  әлемдегі  –  Жаңа 

Қазақстан.  Фонетика  (Үндестік  заңы).  Жұрнақ:  сӛз  тудырушы  және  сӛз 

түрлендіруші. 

5 Білім - байлығымыз. Білім атасы – Ы. Алтынсарин. Кітап - білім  бұлағы. 

Зат есім. 

6  Мемлекет  және  біз.  ҚР рәміздері. Менің  Отаным  –  Қазақстан.  Кӛмекші 

есімдер. 

7 Табиғат. Табиғаты ғажап Қазақстан. Диктант. Сын есім. 

8  Жер-Ананы  аяла.  Туған  жер.  Қазақстанның  қорықтары.  Сын  есім 

шырайлары. 

9 Жер тұрғындары. Қазақстан халқы. Мәдени мұра – Алтын адам. Есімдік. 

10 Ғалам және ғасыр. ХХІ ғасырдың жетістіктері. Қазақстан және ғарыш. 

Етістік (дара, күрделі, негізгі, кӛмекші, болымды, болымсыз, тұйық).  

11  Азаматтық  қалай  анықталады?  Қазақстан  Республикасының 

Конститутциясы. Мен Қазақстанның азаматымын. Етістіктің шақтары: осы 

шақ, келер шақ, ӛткен шақ. 

12  Біздің  университет.    А.С.Сағынов  –  академик,  ғалым.  Біздің  институт. 

Етістіктің рай формасы. 

13  Кәсіби  бәсекелестік.  Бәсекеге  қабілетті  азаматтар  –  Қазақстанның 

болашағы. Қазақстан-2030. Етіс категориясы. 

14 Аралық тест. Студент – болашақ басшы, істі ұйымдастырушы, мемлекет 

қайраткері. Жастар – Қазақстанның болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

15 Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық. 

 

ІІ семестр Әр мамандық саласына тақырыптар 

1  Мамандық  әлемінде.  Менің  мамандығым.  Қаныш  Сәтбаев  –  тұңғыш 

академик. Есімше. 

2 Адам және қоғам. Салауатты ӛмір салты.  Қоршаған ортаны инженерлік 

қорғау. Кӛсемше.  

3 Жеке адам, топ және ұжым. Менеджер және ұжым. Геология. Үстеу. 

4 Қоғамдағы отбасының қызметі. Отбасы. Аэросуретке түсіру. Шылаулар. 

Септеулік, жалғаулық, демеулік шылаулар. 

5  Қазақстанның  білім  беру  жүйесі.  «Болашақ»  бағдарламасы.  Экология. 

Одағай. Еліктеу сӛздер.  

6 Ұлттық байлық. Қазақстанның пайдалы қазбалары. Пайдалы қазбаларды 


 

қорғау. Жай сӛйлем. 7 Аралық тест. Экономикалық тәуелсіздік. Кен байыту әдістері.  

8 Нарық. Салық. Геофизика. Айтылу мақсатына қарай сӛйлемнің түрлері.  

9  Ақша  қызметі.  Теңге  –  ұлттық  валюта.  Қазақстан  мұнайы.  Сӛйлем 

мүшелері. 

10  Қазақстанның  географиялық орны. Қазақстан климаты.  Жердің  пішіні, 

ӛлшемі  мен  қозғалысы.  Салалас  құрмалас  сӛйлем.  Ыңғайлас  салалас 

құрмалас сӛйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сӛйлем. 

11  Қазақстан  экологиясы.  Қазақстанның  табиғатын  қорғау.  Қолданбалы 

экология. Салалас құрмалас сӛйлем. Талғаулықты салалас сӛйлем. Себеп-

салдар салалас құрмалас сӛйлем. 

12 Жер құнары - ӛмір нәрі. Ақ бидай. Жерасты суларының маңызы. Мезгіл, 

мекен, мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас сӛйлем. 

13 Ӛсімдіктердің тіршілік формалары. Қазақстанның «Қызыл кітабы». Ауа 

рай  және  климат.  Сабақтас  құрмалас  сӛйлем:  қимыл-сын,  қарсылықты, 

себеп, шартты. 

14 Аралық тест. Ӛсімдік және медицина. Айналадағы ортаны қорғау. Тӛл 

сӛз. Тӛлеу сӛз. 

15 Қайталау. Қорытынды. Емтиханға дайындық.  

 

Оқытушымен студенттің ӛздік жұмысының тақырыптық жоспары 

 

 

ОСӚЖ тақырыбының атауы 

Сабақтың 

мақсаты 

Сабақтың 

ӛткізу түрі 

Тапсырманың 

мазмұны 

Ұсы-


ны-

латын 


әде-

биет-


тер 

І семестр 

1 тақырып. 

Мемлекеттік тіл 

мәртебесі. Тіл туралы 

Заң. Тіл – қатынас 

құралы. Сӛз құрамы 

және қосымша. 

Синоним. Антоним. 

Омоним. 

Тіл туралы 

Заңмен 

таныстыру. Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1. Тіл туралы нақыл 

сӛздер жаттау. 

2. Жатқа ӛлең. 

Мысалы, М.Жұмабаев 

«Қазақ тілі». 

 3. Жағдаяттық 

тапсырма. 

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

2 тақырып. Адам бәрін жасайды. Билл Гейтс 

туралы. Қол ӛнер Қазақ 

тіліндегі жалғау 

түрлері: кӛптік, септік, 

тәуелдік, жіктік. 

Адамның 


қолынан  

келмейтін 

нәрсе жоқ 

екенін 


түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


 1. «Адам бәрін 

жасайды» дегенді 

қалай түсінесіз?  

Ситуативтік жағдай.   

2. Жалғаулардың 

түрлеріне мысалдар 

жазу. 

3. 5-6 сӛзді септеу [14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

3 тақырып.  Уақыт. Менің 

Уақытты 


үнемдеуге 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

1.Уақыт, мезгіл, 

шаққа 


байланысты 

 

[14] [15] 

 

10 


күнтәртібім. Мен бос 

уақытымды қалай 

ӛткіземін. Сӛз таптары. 

Сан есім. 

үйрету. 

жауап. 


ӛлеңдерден 

жатқа 


айту.  Мысалы,  Абай 

ӛлеңдері. 

2.Уақытты 

бағалау. 

Сұхбат. 

3.  Менің  сүйікті  ісім. 

Әңгімелеу 

[17] 


[18] 

[19] 


 

4  тақырып.  Ұлы  іс 

отаншылдықтан  туады. 

Атамекен. 

Жаңа 

әлемдегі – 

Жаңа 


Қазақстан. 

Фонетика 

(Үндестік 

заңы). 


Жұрнақ:  сӛз  тудырушы 

және сӛз түрлендіруші. 

 

Туған жерге деген 

сүйіспенші-

лігін арттыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1.«Біз – Қазақстанның 

болашағымыз». 

Пікірталас. Ойталқы.  

2.Отан,  ел,  атамекен 

туралы  нақыл сӛздер, 

мақал-мәтелдерді 

жазу, жаттау. 

3.  Слайд.  Ауызша 

хабарлама: 

а)Менің туған жерім. 

ә) Қалаларға саяхат. 

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

5 тақырып. Білім - байлығымыз. Білім 

атасы – Ы. 

Алтынсарин. Кітап  - 

білім – бұлағы. Зат 

есім. 

Жақсы сапалы білім алуға 

құштарлығын 

арттыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1. Қазақстандағы 

білім 


алу 

қалай 


жүзеге  асырылады? 

Әңгіме. 


2. Ы.  Алтынсариннің 

ӛлеңдерін жаттау.  

3. «Кітап 

– 

білім бұлағы» 

дегенді 


қалай 

түсінесіз. 

Әңгіме. 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

6 тақырып.  

Мемлекет және біз. ҚР 

рәміздері. Менің 

Отаным – Қазақстан. 

Кӛмекші есімдер. 

 

ҚР рәміздерін жатқа сұрау. 

ҚР Ата 


заңымен 

таныстыру.  

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.

 Жастардың 

мемлекеттің 

дамуына қосатын 

үлесі қандай? 

Әңгіме. 

2.

 Мемлекет және біз. 

Сұқбат. 


3    «ҚР рәміздері»     

жаттау.  

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

7 тақырып. Табиғат. Табиғаты ғажап 

Қазақстан. Диктант. 

Сын есім. 

Табиғатты 

қорғауға, 

тазалықты 

сақтауға 

үйрету. 


Слайдтар, 

видео-


фильм, 

БАҚ, 


әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1. Сұрақ-жауап. 

а) Сіз табиғатты 

қорғауға қандай үлес 

қостыңыз? 

2. Қазақстан 

экологиясын қалай 

жақсартуға болады? 

Сіздің кӛзқарасыңыз. 

3. Слайд кӛрсету

.

 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

8 тақырып. Жер-Ананы 

аяла. Туған жер. 

Қазақстанның 

қорықтары. Сын есім 

шырайлары. 

Жастардың 

табиғатты, 

қоршаған 

ортаны 


қорғауына 

үлесін қосуға 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат. 


1.

 

Менің  туған жерім. Әңгіме. 

2.

 Қазақстанның 

қорықтары. Сұқбат. 

3.«Жер-Ананы аяла» 

әңгіме. 


[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 


 

11 


тәрбиелеу. 

тақырып. Жер 

тұрғындары.  Қазақстан 

халқы.  Мәдени  мұра  – 

Алтын адам. Есімдік. 

Қазақстан 

халқының 

саны қаншаға 

жеткенін айту. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат. 


1.

 

Сіз қандай мәдени мұраларды білесіз? 

Ситуативтік жағдай.  

2.

 

Газет материалдарымен 

жұмыс. 


3.

 

Есімдіктің түрлеріне мысал 

келтіру. 

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

10 тақырып. 

Ғалам 


және  ғасыр.  Астана  – 

Қазақстан 

Республикасының  бас 

қаласы. Қазақстан және 

ғарыш.  Етістік  (дара, 

күрделі, 

негізгі, 

кӛмекші, 

болымды, 

болымсыз, тұйық). 

Ғалам мен 

ғасырдың  

ӛзгерулері. 

Әлемдегі жаңа 

ӛзгерістер 

туралы айтып 

ӛту. 

Әңгімелеу, сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1. Қазақстанның 

ғарыш әлемі туралы 

әңгіме. 


2. Қазақстанның 

ғарышкерлері. 

Реферат. 

3. «Астана – 

Қазақстан 

Республикасының бас 

қаласы» слайд. 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

11 тақырып. Азаматтық 

қалай 

анықталады? Қазақстан 

Республикасының 

Конститутциясы.  Мен 

Қазақстанның 

азаматымын.  Етістіктің 

шақтары: 

осы 

шақ, 


келер шақ, ӛткен шақ. 

 

Ӛз елінің  сыйылы, 

қадірлі, 

құрметті 

азаматы 


болуына 

тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.  «Мен - Қазақстан 

Республикасының 

азаматымын» 

шығарма. 

2. Конституция. 

Әңгіме. 

3. Азаматтық қалай 

анықталады? Сұқбат. 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

12 


тақырып. 

Біздің 


университет. Сағынов – 

академик, ғалым. Біздің 

институт. Етістіктің рай 

формасы. 

ҚарМТУ-дың 

тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.Университет 

тарихы. Әңгімелеу.  

2.Сұхбат.Біздің 

институт. 

3.Университет 

кітапханасында. 

Әңгіме. 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

13  тақырып.  Кәсіби 

бәсекелестік.  Бәсекеге 

қабілетті  азаматтар  – 

Қазақстанның 

болашағы.  Қазақстан-

2030. Етіс категориясы. 

Геоэкология 

факультетінің 

тарихымен 

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат, 

БАҚ, 


Интернет. 

1.Қазіргі білім жүйесі 

туралы кӛзқарасыңыз. 

Пікірталас. 

2. Сіз кадрлар 

бӛлімінің бастығысыз. 

Газетке хабарландыру 

беріңіз. 

3.Жағдаяттық 

тапсырма. 

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 

14  тақырып.  Аралық тест. 

Студент 


– 

болашақ  басшы,  істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет 

қайраткері. 

Жастар – Қазақстанның 

Жауап- 

кершілікке тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1.Жатақханадағы 

ӛмір. 

Болашақтың жатақханасы.  

2. 


Пікір 

алысу. 


«Студенттік ӛмір  – ең 

қызықты шақ». 

[14] 

[15] 


[17] 

[18] 


[19] 

 


 

12 


болашағы. 

Етістіктердің жіктелуі. 

3.Студент  –  болашақ 

басшы, 


істі 

ұйымдастырушы, 

мемлекет қайраткері». 

Сұхбат. 


15  тақырып.  Қайталау. 

Қорытынды.  Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 


тақырыптарды 

қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгіме-леу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат. 


1. Граммматикалық 

тақырыптарды 

қайталау. 

2. Етиханның 

лексикалық 

тақырыптарға 

арналған сұрақтарын 

қайталау. 

3. Мәтінді аудару. 

[14] 


[15] 

[17] 


[18] 

[19] 


 

ІІ семестр 

1 тақырып. Мамандық 

әлемінде. Менің 

мамандығым. Қаныш 

Сәтбаев – тұңғыш 

академик. Есімше. 

Әлемде 


қаншама 

жақсы 


мамандық бар 

екенін 


түсіндіру. 

БАҚ, 


Интернет, 

әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу. 


1.

 

Менің мамандығым. 

Әңгіме. 


2.

 

Қ.Сәтпаев. Сұқбат.  

3.

 Мамандық 

әлемінде.  Слайд 

[14] 

[15] 


[17] 

[20] 


 

2 тақырып. Адам және 

қоғам. Салауатты ӛмір 

салты.  Қоршаған 

ортаны инженерлік 

қорғау. Кӛсемше. 

Жауап-

кершілікке тәрбиелеу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1. 


Салауатты 

ӛмір 


салты. Әңгіме.   

2.  Қоршаған  ортаны 

инженерлік 

қорғау. 


Реферат. 

Слайд, 


Презентация  (таңдауы 

бойынша). 

3. 

Кӛсемшенің түрлеріне 

мысалдар 

келтіру. 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

3 тақырып. Жеке адам, топ және ұжым.

 

Менеджер және ұжым. Геология. Үстеу. 

Бір істі 

ұжыммен 

шешуге үрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.  Жеке  адам,  топ 

және ұжым.

 

Әңгіме. 

2.  Менеджер  және 

ұжым. Әңгіме. 

3.Геология 

мамандығы. Сұқбат 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

4  тақырып.  Қоғамдағы отбасының 

қызметі. 

Отбасы. 

Аэросуретке 

түсіру. 

Шылаулар. 

Септеулік,  жалғаулық, 

демеулік шылаулар. 

 

Ӛзін, 


отбасымен  

таныстыру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

 1. Жағдаятты дамыту 

а) Досын отбасымен 

таныстыру. 

ә) Ӛзін-ӛзі таныстыру. 

б) Кездейсоқ танысу. 

 2. Туыстық 

атауларды жатқа айту. 

3. Шылауларды  

қатыстырып 

сӛйлемдер жазу.  

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

5 тақырып. Қазақстанның білім беру 

жүйесі. «Болашақ» 

Қазақстанның 

білім беру 

жүйесіндегі 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.Қазақстанның  білім 

беру жүйесі. Әңгіме. 

2.«Болашақ» 

[14] 


[15] 

[17] 


 

13 


бағдарламасы. Экология. 

Одағай. Еліктеу сӛздер. 

жетістіктерді 

түсіндіру. 

бағдарламасы. 

Әңгіме. 


3. Экология. Реферат. 

[20] 


 

6 тақырып. Ұлттық 

байлық. Қазақстанның 

пайдалы қазбалары. 

Пайдалы қазбаларды 

қорғау. Жай сӛйлем. 

Қолда бар 

байлықты 

бағалауды, 

сақтауды 

түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.Ұлттық 

байлық. 


Әңгіме. 

2.Қазақстанның 

пайдалы 

қазбалары. 

Реферат.  

3.Жай 


сӛйлем 

түрлерімен  жазбаша 

жұмыстар. 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

7 тақырып. Аралық тест. Экономикалық 

тәуелсіздік. Кен байыту 

әдістері. 

Тест 


сұрақтарына 

дайындық.  

Слайдтар, 

видео-


фильм, 

БАҚ, 


әңгімелеу. 

1.ҚР 


экономикалық 

тәуелсіздігі. Сұқбат. 

2.Кен байыту әдістері. 

Әңгіме. 


3. Тестпен жұмыс. 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

8 тақырып. Нарық. Салық. Геофизика. 

Айтылу мақсатына қарай 

сӛйлемнің түрлері. 

Ӛзінің 


азаматтық 

міндеттерін 

орындауға 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу. 

1.Нарық. Сұқбат. 

2.Салық. Әңгіме. 

3.Сӛйлем 

түрлерін 

пысықтау. 

[14] 

[15] 


[17] 

[20] 


 

9 тақырып. Ақша 

қызметі. Теңге – ұлттық 

валюта. Қазақстан 

мұнайы. Сӛйлем 

мүшелері. 

Ақшаны 

үнемдеуге үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1.

 Ақша 

қызметі. 

Әңгіме. 

2.

 Теңге  –  ұлттық 

валюта. Реферат. 

3.

 

Қазақстан  мұнайы. Әңгіме 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

10 тақырып. Қазақстанның 

географиялық орны. 

Қазақстан климаты. 

Жердің пішіні, ӛлшемі 

мен қозғалысы. Салалас 

құрмалас сӛйлем. 

Ыңғайлас салалас 

құрмалас сӛйлем. 

Қарсылықты салалас 

құрмалас сӛйлем. 

ҚР 

географиялық орындарының 

орналасу 

тәртібін 

түсіндіру. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат. 


1.

 

Қазақстанның географиялық  орны. 

Реферат. 

2.

 

Қазақстан климаты. Әңгіме. 

3.

  Жердің 

пішіні, 


ӛлшемі 

мен 


қозғалысы. Реферат. 

 

 [14] 

[15] 


[17] 

[20] 


 

11 тақырып. Қазақстан 

экологиясы. 

Қазақстанның табиғатын 

қорғау. Қолданбалы 

экология. Салалас 

құрмалас сӛйлем. 

Талғаулықты салалас 

сӛйлем. Себе-салдар 

салалас құрмалас 

сӛйлем. 

Экологияны 

қорғауға 

бағыттау. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап. 

1.Қазақстан 

экологиясы. Әңгіме. 

2.Қазақстанның 

табиғатын 

қорғау.  

Әңгіме. 

3.Қолданбалы 

экология. Сұқбат. 

 

[14] [15] 

[17] 


[20] 

 

12 тақырып. Жер құнары - ӛмір нәрі. Ақ бидай. 

Жерасты суларының 

маңызы. Мезгіл, мекен, 

Жерді ӛңдеуге, 

күтуге, 

қадірлеуге 

үйрету. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап. 


1.Жер  құнары  -  ӛмір 

нәрі. Әңгіме. 

2. Ақ бидай. Әңгіме. 

3.Жерасты суларының 

[14] 

[15] 


[17] 

[20] 


 

14 


мақсат бағыныңқы 

сабақтас құрмалас 

сӛйлем. 

 

маңызы. Сұқбат.  

13 тақырып. 

Ӛсімдіктердің тіршілік 

формалары. 

Қазақстанның «Қызыл 

кітабы». Ауа рай және 

климат. Сабақтас 

құрмалас сӛйлем: 

қимыл-сын, 

қарсылықты, себеп, 

шартты. 

Ӛсімдіктердің 

адамға 

келтіретін пайдасы 

туралы айту. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат, 


БАҚ, 

Интернет. 

1.Ӛсімдіктердің 

тіршілік  формалары. 

Әңгіме. 

2.Қазақстанның 

«Қызыл 

кітабы». Пікір алысу. 

3.Топырақ  –  тіршілік 

ету ортасы.  Сұқбат. 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

14 тақырып. Аралық тест. Ӛсімдік және 

медицина. Айналадағы 

ортаны қорғау. Тӛл сӛз. 

Тӛлеу сӛз. 

Айналадағы 

ортаны 


қорғауға, 

күтуге, 


жақсартуға 

үйрету. 


Әңгімелеу, 

сұрақ-


жауап, 

пікір 


алысу, 

сұқбат. 


1. 

Ӛсімдік 


және 

медицина. Әңгіме. 

2. Айналадағы ортаны 

қорғау. Сұқбат. 

3.Жаттығу 

жұмыстарын 

орындау. 

[14] 


[15] 

[17] 


[20] 

 

15 тақырып. Қайталау. Қорытынды. Емтиханға 

дайындық. 

Ӛткен 

тақырыптарды қайталау.  

Емтиханға 

дайындалу. 

Әңгімелеу, 

сұрақ-

жауап, 


пікір 

алысу, 


сұқбат. 

1. Граммматикалық 

тақырыптарды 

қайталау. 

2. Етиханның 

лексикалық 

тақырыптарға 

арналған сұрақтарын 

қайталау. 

3. Мәтінді аудару. 

[14] 

[15] 


[17] 

[20] 


 

 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет