Бағдарламасы 1 бет 25 беттің Қазақстан Республикасының Министерство Білім және ғылым образования и наукиPdf көрінісі
бет1/3
Дата15.03.2017
өлшемі330,85 Kb.
#9712
түріБағдарламасы
  1   2   3

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

1 бет 25 беттің  

Қазақстан Республикасының

Министерство

Білім және ғылым

образования и науки

министрлігі

Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы

ВКГТУ

ШҚМТУ 


им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

АТжЭФ деканы

                                                                       ___________Ғ.Х.Мұхамедиев

                                                                         __________________ 2014 ж.

ЭЛЕКТРОНИКА НЕГІЗДЕРІ

Жұмыс бағдарламасы, 

бақылау жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКА

Рабочая программа, 

методические указания по выполнению контрольной работы

Мамандық: 5В070200 – Автоматтандыру және басқару 

Оқу формасы: сырттай

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

2 бет 25 беттің  

Жұмыс   бағдарламасы,   бақылау   жұмыстарын   орындауға   арналған

әдістемелік   нұсқаулар   «Аспаптар   жасау   және   технологиялық   үдерістерді

автоматтандыру»   кафедрасында   МЖБС   ҚР  5.04.019-2011  Мемлекеттік

жалпыға   міндетті   білім   стандарты   бойынша   жасалынған.  Бакалавриат.

5В070200   –   Автоматтандыру   және   басқару   мамандығының   студенттеріне

арналған  негізгі ережелер және элективті пәндердің катологтары. 

«Прибор  жасау  және технологиялық  үдерістерді  автоматтандыру» кафедра

отырысында талқыланған. 

Кафедра меңгерушісі                                                               А.Е.Бакланов

№    хаттама                     2014ж.

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің оқу-әдістемелік 

кеңесінде мақұлданды. 

Төраға                                                                               Т.М.Абдрахманова

Хаттама №____  ____________________2014 ж.

Жасағандар 

Аға оқытушы                                                                         В.А.Корнев

Аға оқытушы                                                                      Г.Ж.Байтемирова

Нормоконтролер                                                                 Т.В.Тютюнькова


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

3 бет 25 беттің  

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СИЫМДЫЛЫҒЫсе

м

ес

тр

К

р

ед

и

тт

ер

 с

ан

ы

Сабақтар түрі

С

Ө

Ж

 с

ағ

ат

та

р

 с

ан

ы

Ж

ал

п

ы

 с

ағ

ат

та

р

 с

ан

ы

Б

ақ

ы

л

ау

 к

он

та

к

ті

сі

Байланыс сағаттар саны

Д

әр

іс

те

р

С

ем

и

н

ар

 (

п

р

ак

т.

)

са

ба

қ

та

р

Зе

р

тх

ан

ал

ы

қ

 с

аб

ақ

та

р

С

О

Ө

Ж

Б

ар

л

ы

қ

 с

ағ

ат

та

р

 с

ан

ы

Сырттай қысқартылған оқу түрі1

3

8

3

4

15

30

105

135

емтихан / 

курстық

жоба / бақылау

жұмысы 


ПӘН СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы

«Электроника   негіздері»   курсы   жоғарғы   оқу   орындарындағы   студенттер   үшін

міндетті пән болып табылады және профильді пән ретінде енгізілген. 

2.2 Пәнді  оқу мақсаты

Курстың   мақсаты  -   Методология   жүйесіне   зерттеу   және   күрделі   электронды

құрылғыларға жобалау туралы түсінік беру.

Студенттерде   аналогты   электронды   құрылғылардың   схематехника   негізі   және

олардың   сараптау   әдістерін,   сонымен   қатар   аналогты   электронды   құрылғылардың

түйіндерінің құрылуы мен таңдау дағдысы туралы білімді қалыптастыру. 

«Электроника   негіздері»   пәні   «Математика»,   «Физика»,   «Электрлік   тізбектер

теориясы» және т.б сияқты пәндердің теориялық негізінде қалыптасқан.

 

2.3 Пәнді оқыту тапсырмаларыПәнді оқыту тапсырмалары:

-

оқушыларды   электрониканың   даму   сатыларымен   таныстыру,электротехниканың   берілген   бағыттағы   спецификасын   көрсету,   цивилизациядағы   даму

рөлін айқындау;

-

электроникадағы   элементті   базасының   жұмыс   істеу   принциптері   туралынақты білім беру;

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

4 бет 25 беттің  

-

студенттердің курсты оқу кезіндегі алған білімдерін өз бетінше кеңейтуінжәне тереңдетуін дамыту;

-

әр   түрлі   электронды   құрылғыларды   жасаудағы   курстың   қолданбалыбағытын өз бетінше қолдану үшін арттыру;

Білім:

-

Автаматтандырудағы технологиялық үдерістердің мақсаты мен тапсырмалары;-

Электронды   құрылғылардың   жұмыс   істеу   принциптері,   интегралды

микросхемалардың   құрылымы   және   жасау   технолгиясы,   инженердің   практикалық

қызметіндегі электроникадағы элементті базасының әр түрлі қолдану аспектілері туралы

негізгі ұғымдарды білу;

-

Негізгі   мінездемелерді   және   электронды   құрылғылар   мен   микросхемалардыңпараметрлерін   анықтай   алу,   электронды   құрылғылар   мен   микросұлбаларда   қарапайым

электронды сұлбаларды құру;Дағдылар:

-

Электронды құралдардың негізгі мінездемелрін алудағы дағдыларын үйрену;-

Құралдарды нақты қолдану үшін элементті базаны таңдай білу;

-

Жүйенің жұмыс істеу қабілетін диагностикалау;Құзырлар:

Ортақ мәдениетті құзырлар (ОМҚ)

Ортақ   білім   бағдарламасын   оқып-үйренудің   нәтижесінде   5В070200   –

«Автоматтандыру   және   басқару»   мамандығы   бакалавриат   түлегі   ортақ   мәдениетті

құзырларды (ОМҚ) білуі тиіс:

-

Мәдениетті   ойлау   қабілетін   еие   болу,   ортақтандыруға,   сапартамаға,ақпаратты  қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізуге жолын таңдауға  қабілеті

(ОМҚ-1);


-

Жазбаша және ауызша сөйлеу мәнерін түсінікті, дәлелді және ойын дұрыс

жеткізе алу (ОМҚ-2);

-

Әріптестерімен кооперациялау, коллективте жұмыс істеу қабілеті (ОМҚ-3);-

Стандартты емес жағдайларда дұрыс шешім қабылдай білу және сол үшін

жауап беруге дайын болу қабілеті (ОМҚ-4);

-

Өз   қызметінде   нормативті   құқықты   құжаттарды   қолдана   білу   қабілеті(ОМҚ-5);

Өзін-өзі дамытуға талпыну, өз квалификациясын және шеберлігін көтеруге қабілеті

(ОМҚ-6);

-

Өз   жетістіктері   мен   кемшіліктерін   критикамен   бағалау,   бағыттардыайқындау   және   кемшілктерді   жою   мен   жетістіктердің   туындауына   байланысты

құралдарды таңдай білу қабілеті (ОМҚ-7);

-

Өз  мамандығының   әлеуметтік   мәнін   білу,   кәсіби   қызметтің   орындалуынажоғарғы мотивацияға ие болу қабілеті (ОМҚ-8);

-

Әлеуметтік маңызы бар проблемаларды және үдерістерді сараптау,  кәсібижәне   әлеуметтік   тапсырмаларды   шешу   кезіндегі   гуманитарлық,   экономикалық   және

әлеуметтік ғылым әдістері мен негізгі қалыпты қолдану қабілеті (ОМҚ-9);

-

Теориялық   және   тәжірибелік   зерттеу,   модельдеу   және   математикалықсараптау әдістерін қолдану, кәсіби қызметте табиғи ғылыми пәндердің негізгі заңдарын

қолдану қабілеті (ОМҚ-10);

-

Қазіргі заманға сай ақпараттық қоғамның дамуында мағлұматтардың болуымен   мәнін   түсіну,   үдеріс   кезінде   пайда   болатын   қауіп-қатерді   тусіну,ақпараттық

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

5 бет 25 беттің  

қауіпсіздіктің, сонымен бірге мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі талаптарына ие

болу қабілеті(ОМҚ-11);

-

Ақпаратты қайта өңдеу, сақтау, оны алудыңқұралдарымен жолдарын, негізгіәдістеріне   ие   болу,   ақпаратты   басқару   құрылғы   ретінде   компьютерде   жұмыс   істеу

дағдысына ие болу қабілеті (ОМҚ-12);

-

Компьютерлік   жаһандану   желілеріндегі   ақпараттармен   жұмыс   істей   алуқабілеті (ОМҚ-13);

-

Шетел тілдерінің біріне сөйлеу деңгейінде ие болу қабілеті (ОМҚ-14);-

Стихиялық   апат,   катастрофа,   аварийлардың   мүмкін   болатын     салдарынан

өндірістік адамды және халықты қорғаудың негізгі әдістеріне ие болу (ОМҚ-15);

-

Толыққанды кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін физикалық дайындықтыңқажетті деңгейіне жету дайындығы, денсаулықты нығайту және өз бетінше физикалық

тәрбиенің әдістерін қолдану құралдарына ие болу (ОМҚ-16);

-

Мәдениетті   салт-дәстүрлерге   және   тарихи   мұраға   құрметпен   аялап   қарауқабілеттілігі,   мәдениетті   және   әлуметтік   айырмашылықтарды     толерантты   қабылдау

(ОМҚ-17);

-

Тарихи   үрдістердің   заңдылықтары   мен   қозғалыс   күштерін   түсінуқабілеттілігі,   зорлық-зомбылықтың   тарихтағы   рөлі,  тарихи   үдерістегі,   қоғамдағы   саяси

серітестіктегі адамның орны(ОМҚ-18);

-

Әлеуметтік   және   жеке   маңызы   бар   философиялық   проблемаларды,дүниетанымды сараптау және түсіну қабілеті (ОМҚ-19);

Кәсіби құзырлар (КҚ)

а) ортақ кәсіби:

-   қазіргі заманғы  барабарлық білім дәрежесіне негізгі қалыпты   білім негізінде

әлемдік ғылыми суреттерді, заңдарды және математикамен табиғи ғылымның әдістерін

көрсету қабілет (КҚ-1);

 - кәсіби қызмет барысында туындайтын табиғи-ғылыми негіздегі проблемаларды

айқындау   және   оларды   шешу   үшін   сәйкес   физика-математикалық   ақпаратты

қарастыру(КҚ-2);

-өзінің кәсіби қызметіндегі өлшеуін және ақпарттық технологияның, өлшеуіш және

есептеуіш   техниканың,   электроникалық   дамуымен   заманауи   тенденциясының   есептеу

дайындығы(КҚ-3);

- Электрлік тізбектің мінездемесін есептеу және сараптау тапсырмаларын шешуші

әдістеріне ие болу қабілеті (КҚ-4);

-   Тәжірибелік   мағлуматтарды   көрсету   және   өңдеу   тәсілдерінің   негізіне   ие   болу

қабілеті (КҚ-5);

-   Технология   мен   техника,   шетелдік   және   отандық   ғылымды   қолдану,   зерттеу

тақырыптары   бойынша   ғылыми-техникалық   ақпаратты   жүйелеу,   сараптау,   өңдеу   және

жинау қабілет (КҚ-6);

б) жобалау-кұрылымдық қызмет:

-   жобалардың   техника-экономикалық   қамтамасыз   етілуін   тұспалдап   жүргізу

қабілеті (КҚ-7);

- әр түрлі функционалды бағыттардағы құрылғылар мен сұлбаларды, есептеу мен

жобалауға   арналған   электронды   құралдардың   берілген   мәндердіне   сараптама   және

жинақтама жасау қабілеті(КҚ-8);

-   Автоматтандыру   жобаларының   құралдарын   қолданудағы   техникалық

тапсырмаарға   сәйкес   әр   түрлі   функцианалды   сұлбалармен   құрылғыларды,   электронды

құрылғыларды есептеу мен жобалауды орындауға дайындығы (КҚ-9);


Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

6 бет 25 беттің  

-Аяқталған жобалық-құрылымды жұмыстарды рәсімдеу, жобалық және техникалық

құжаттарды дайындау қабілеті(КҚ-10);

-   Стандартқа,   техникалық   шартқа   және   басқада   нормативті   құжаттарға   сәйкес

жасалатын   техникалық   құжаттар   мен   жобаларды   бақылау   сәйкестігін   жүзеге   асыру

дайындығы (КҚ-11);в) өндірістік технологиялық қызмет:

- өндіріске нәтижесін енгізу дайындығы (КҚ-12);

- электронды техниканың материалдары мен бұйымдарын өндірудің технологиялық

дайындығының жұмысы бойынша қабілеті (КҚ-13);

-   құжаттарды   дайындау   және   кәсіпорынның   сапа   менеджменті   жүйесінің

жұмыстарын қатысу қабілеті (КҚ-14);

-   электронды   техниканың   материалдары   мен   бұйымдарын   өндірудің

метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру дайындығы (КҚ-15);

- экологиялық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру қабілеті (КҚ-16);

г) ғылыми зерттеу қызметі:

- Наноэлектроника және электроника саласындағы, зерттеу тематикасы бойынша

отандық   және   шетелдік   ғылыми-техникалық     ақпаратты   жинау,   сараптау,   жүйелендіру

қабілеті (КҚ-17);

-   Қарапайым   физикалық   және   математикалық   құрылғылар   модельдерін,

сұлбаларын, әр түрлі функционалды тағайындалған электроника және наноэлектроника

құрылымдарын,   сонымен   қатар   компьютерлі   модельдеудегі   стандартты   программалық

құралдарды қолдану қабілеті (КҚ-18);

-   Экспериментті   зерттеу   параметрлерінің   және   құрылғылардың   мінездемесін,

сұлбаларын,   электроникадағы   құрылғылары   мен  

 

  құрылымдары   жәненаноэлектроникадағы   әр   түрлі   функцианалды   тағайындаудың   тиімді   әдісін   практикада

дәлелді  таңдау және жүзеге асыру қабілеті (КҚ-19);

- Материалдарды ғылыми есеп беру, жариялау, тұсаукесер ретінде таныстыру және

зерттеу нәтижесін сараптау мен жүйелендіру қабілеті (КҚ-20);

- Зерттеулердің нәтижесін және құруын енгізу қабілеті және де интелектуалды меншікті

объекттерін қорғау құқықтарын ұйымдастыру (КҚ-21);д) ұйымды-басқару қызметі:

- Кіші топтардың орындаушыларынң жұмысын ұйымдастыру қабілеті (КҚ-22);

- Бекітілген форманың орналасқан есебінде ұйымдастыру-техникалық құжаттарды

(жұмыс сұлбасы, жоспар, қолдану тәсілі, смет) жасауға қатысу дайындығы (КҚ-23);

  -   Техникалық   құралды,   жүйелерді,   үдерістерді,   материалдарды   және

құрылғыларды сертификаттау саласында тапсырммаларды орындау қабілеті (КҚ-24);

-   өндірістік   зақымдаудың   кәсіби   аурулардың   экологиялық   бұзылулардың   алдын

алуының профилактика тәсілдеріне ие болу қабілеті (КҚ-25);е) монтажды-құрастыру қызметі:

-   әр   түрлі   ғылыми-техникалық,   технологиялық   және   электроника   және

наноэлектроника   саласындағы   кәсіби   тапсырмаларды   шешу   үшін   қолданатын

диагностикалық, техникалық  жұмыс істеу қабілеттілін тексеру, құрастыру қабілеті (КҚ-

26);

- электронды техникалардың   материалдар және өнімдердің тәжірибелі үлгілерінпайдалануға тапсыру және сынауға, монтажға қатысу дайындығы (КҚ-27);

ж) Сервистік-пайдаланушы қызметі:

- диагностикалық, өлшеуіштік, техникалық құрылғыларға сервистік қызмет көрсету

қабілеті (КҚ-28);Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

7 бет 25 беттің  

-  Құрылғының   техникалық   жағдайы,     оның   профилактикалық   қарауы   және

жөндеуіне регламенттік тексеруді жүзеге асыру дайындығы (КҚ-29);-  шығын   материалдары   мен   тетік   қорларына   тапсырыс   құру,   сонымен   қатар

апаратураның тексеру және дәлдеу  қабілеті (КҚ-30);-қолданылатын   техникалық   құрылғылардың   және   қызмет   етуші   персонал   үшін

программалық қамтамасыз етуін эксплуатация бойынша қолдану тәсілін құру қабілеті(КҚ-

31);

Кәсіби-мамандандырылған құзырлар (КМҚ):

-

Кәсіби тапсырмаларды шешуде математикалық модельдеудің негізгі тәсілінқолдану   қабілеті;   өз   бетінше   инженерлік   сұрақтарды   зерттеу   үшін   математикалық

әдебиеттерді қолдану (КМҚ-1);

-

Техниканы мінездемесімен қоса аппаратураға материал таңдау қабілеттілігінсыртқы факторларлың қасиеттеріне әсері (КМҚ-2)

-

Электронды   және   микроэлектронды   техникада   қолданатын   материалдыңтехнологиясын   наноэлектронды   құрылғылардың   есептерінің   әдістерінің   материалдары;

наноқұрылымның   физикалық   қасиеттерін   зерттеу   әдістерін,   наноэлектрониканың

теориялық   сараптамалық   физикалық   үрдісінің   әдісін   қолдану;   физикалық   жүйенің

қасиеттерін төмен өлшемдікпен қолдану дайындығы (КМҚ-3)

-

Физикалық   құбылыстардың   және   үрдістердің   қатты   денеде   болуынтүсіндіру;  сараптама жасау және физикалық үрдістердің параметрлеріне мөлшерлі баға

беру;   бос   электронды   газдың   жақындауындағы   қатты   денелергекинетикалық   есептік

мінездеме беру қабілеті (КМҚ-4)

-

Вакуумды және плазмалы электроника құрылғылары мен құрылымдардыңжұмысының   негізінде   жатқан   компьютерлік   модельдеу   және   эксперименттік   зерттеуде

физикалық   үрдістерді   теориялық   анализ   ретінде   алған   білімдерін   қолдану;

микротолқынды   электронды   рпиборлар   мен   құрылғылардың   негізгі   параметрлері   мен

сипаттамаларын   есептеу,     нақты   қолдануға   арналған   приборларды   тиімді   таңдауды

орындау;   алған   білімді   оптикалық   және   кванттық   электрониканың   приборлары   мен

құрылғыларының жұмыс істеу принциптерін түсінуге қолдану, және де ақпаратты беру

және өңдеуде оптикалық әдістер (КМҚ-5);

-

жобалаудың   таңдалған   бағдарын   есептеумен   жобалаудың   әртүрлікезеңдерінде   электронды   құрамдас   базаның   үлгісін   таңдау   және   баяндау   қабілетімен;

жобалаудың   үдерісін   жүзеге   асыруда   техникалық   және   бағдарламалық   құралдарымен

жұмыс   істеу,   заманауи   электронды   құрамдас   базаны   баяндау   және   жобалау   тілдерін

меңгеру (КМҚ-6);

-

автоматты   басқару   теориясының   заңдарын   қолданумен   электронды   жәнемикропроцессорлы   техникалардың   құралдарымен   автоматты   басқару   жүйесінқұру

қабілетімен (КМҚ-7);

-

сызықты   және   сызықты   емес   тізбектерге   сигналдардың   әсерін   талдау,күшейткіштерді, стабилизаторларды  және электрлік сигналдар генераторларын есептеу,

применять   аналогты-сандық   және   сандық-аналогты   түрлендіргіштерді   қолдану,

синтезировать аналогты және сандық құрылғыларға синтез жасау қабілеттігімен,  олардың

функционалды   тағайындалуы,   электрлік   шамалары   және   пайдалану   шарттары   туралы

мәліметтер негізінде (КМҚ-8);

-

радиоэлектронды   техника   өнімдеріне,   конструкцияның   қозғалатын   жәнеқозғалмайтын элементтеріне талдау және синтездеу мақсатымен олардың  математикалық

үлгілеріне   сәйкес   нақты   құрылымнан   есептеу   сұлбаларына   ауысуды   жүзеге   асыру;Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 және

ШҚМТУ 701.01-

01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус 

(студенттерге арналған пән бойынша оқыту

бағдарламасы)

8 бет 25 беттің  

аналогты және сандық элементті база негізінде электронды құрылғыларды жобалаудың

және үлгілеудің, есептеудің заманауи әдістерін білу қабілеттілігімен (КМҚ-9);

-

электроника және наноэлектроника құрылғыларында және приборларындаэлектронды   техниканың   құрауыштарын   технологиялық   және   конструкциялық   жүзеге

асыру туралы білімді қолдану қабілетімен; электронды аппаратурада қолдануға арналған

құрауыштарын   таңдау,   олардың   сипаттамаларын,   сыртқы   факторлар   мен   бағасының

қасиетіне әсерін ескере (КМҚ-10);

-

автоматты   басқару   теориясының   негізгі   заңдарын   қолдану   және   иемденуқабілеті, оның ішінде оның сандық құрамдасы (КМҚ- 11);

-

микротолқынды бағдарланған және тербелісті жүйелерді конструкциялаудақолданылған,   материалдардың   өзіндік   ерекшеліктері   туралы   мағлұматымен,

микротолқынды   бағдарланған   жүйелер   негізінде   қарапайым   құрылғыларды   оңтайлы

жобалау   принциптерін,   математикалық   және   компьютерлік   үлгілеу   әдістерін   қолдану

қабілетімен (КМҚ-12);

- микропроцессорлық техника бойынша білімді қолдану дайындығымен; төменгі 

жиілік тілінде бағдарламалау(КМҚ-13); 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет