БАҒдарламасы «Психологиялық-педагогикалық практикум»Pdf көрінісі
Дата28.12.2016
өлшемі149,52 Kb.
#627
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 

 

 

 

М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

  

 

  

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Психологиялық-педагогикалық практикум» 

 (пəннің коды мен атауы) 

 

5В012300 – Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану  (мамандықтың коды мен атауы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орал, 2013 ж.  

1. ƏЗІРЛЕНГЕН ЖƏНЕ ЕНГІЗІЛГЕН 

Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университетінің  педагогика  жəне  психология 

кафедрасы оқытушысы, педагогика жəне психология магистрі Калаханова С.Б. 

(жұмыс бағдарламаны жасаған білім беру ұйымының атауы) 

 

2. РЕЦЕНЗЕНТТЕР 

1.  БҚГА.  п.ғ.к. Жонисова Г. 

2.  М.Өтемісов атындағы БҚМУ, Педагогика жəне психология  кафедрасы. п.ғ.к. 

Мұханбетчина А.Г. 

 

3.  БЕКІТІЛГЕН  ЖƏНЕ  ҚОЛДАНЫСҚА  ЕНГІЗІЛГЕН  М.Өтемісов  атындағы  Батыс-

Қазақстан  мемлекеттік  университеттің  Оқу-əдістемелік  кеңес  отырысында  2013  жылғы 

«26» қыркүйек №1 хаттама  

 

4. Жұмыс оқу бағдарламасы 5В012300-  əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану  

мамандығы  бойынша элективті пəндер каталогына сəйкес əзірленген. 

 

5.  ҚАРАЛҒАН  Педагогикалық  факультеттің  Оқу-əдістемелік  кеңес  отырысында  2013  жылғы 

«13» қыркүйек №1 хаттама  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Түсіндірме жазба   Психологиялық-педагогикалық 

практикум 

оқу 

пəні 


ретінде 

студенттерге 

тəжірибеге  бағдарланған  кəсіби  психологиялық-педагогикалық  іс-əрекеттің  негізін 

меңгертуді  көздейді.  Болашақ  педагогтарға  психологиялық-педагогикалық  іс-əрекетті 

меңгеру  үшін  тəжірибелік  дағдылар  мен  біліктерді,  тренинг  пен  бағалау  іс-шараларын, 

балаларды  диагностикалау  əдістерін,  өзін-өзі  бағалау  жолдарын,  педагогикалық 

техниканы дамыту тəсілдерін білуі шарт.  

 «Психологиялық-педагогикалық практикум» пəнін оқыту мақсаттары:   

-  студенттерді  теориялық  тұрғыда  түбегейлі  білім  беру  жəне  студенттер  бойында 

психологиялық-педагогикалық  іс-əрекетті  тəжірибеде  қолдана  алу  білімдер  жүйесін 

қалыптастыру болып табылады;  

- кəсіби іс-əрекеттеріне психологиялық-педагогикалық дайындықтарын күшейту; 

- пəннің ғылыми-теориялық негіздерін тереңдетіп меңгеруі; 

-  болашақ  мамандардың  практикалық  дағдыларды  меңгеріп,  жетілдіру  үшін 

дайындау; 

-  психологиялық-педагогикалық  ғылымдардың  теориялық  негіздерін  практикалық 

қолдана алуға баулу. Пəнді оқыту міндеттері: 

Пəнді оқыту нəтижесінде студенттерде қалыптасуы керек: 

- қазіргі психологиялық-педагогикалық кəсіптің ғылыми теориялық негізі; 

- оқушылардың  психологиялық ерекшеліктерін бағалау жолдары мен тəсілдері; 

-  педагогикалық  үрдіс  қатысушыларының  іс-əрекетін  интерпритациялау  тəсілдері 

мен зерттеулерді дұрыс жүргізе білуі; 

- педагогикалық техниканы білу, қолдана алу дағдыларын қалыптастыру;  

-  əртүрлі  педагогикалық  жағдаяттарда  гипотеза  құрып,  шешу  жолдарын  анықтай 

алуға  үйрету  əдістемелерді  қалыптастыру  жəне  адаптациялау  дағдыларын  қалыптастыру 

керек. 


«Психологиялық-педагогикалық 

практикум» 

пəні 

бойынша 


алған 

білімді 


педагогикалық сараман барысында өзбетінше қолдана алу. 

Студенттердің  мынадай  көзқарастары  болуы  керек:  түрлі  əлеуметтік  – 

педагогикалық  практикада  психологиялық  педагогикалық  іс-əрекетті  ұйымдастыру, 

қолдана алатын технологиялары туралы; білуі  керек:  психологиялық  –  педагогикалық  іс-əрекеттің  ғылыми  теориялық 

негіздерін, тəжірибелік əдістерді жəне олардың түрлері, сонымен қатар іс-əрекетін бағалау 

талаптарын;  

меңгеру  керек:  əлеуметтік  өмірдің  түрлі  аумағын  ескере  отырып,  психологиялық 

педагогикалық іс-əрекетті өзбетінше жүргізу жəне тиімді жолдарын болжап, құрып, өңдеу, 

кəсіби 

іс-əрекет нəтижелерін 

сапалық 


талдау, 

интерпретациялау, 

бойындағы 

педагогикалық техниканы дамыту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыптық  жоспар  

 

№ Дəріс сабақтарының тақырыбы 

Сабақтың 

саны 

Психологиялық-педагогикалық практикум пəніне кіріспе Психологиялық-педагогикалық іс-əрекеттің 

құндылықты-мəнді 

аспектілері Педагогикалық іс-əрекетті болжау Педагог креативтілігін дамыту технологиялары Педагогикалық шығармашылыққа бағытталу. Педагогикалық техника. Педагогикалық шеберлік Педагогикалық шеберлік жəне оның əлеуметтік мəні мен мазмұны. Аудитория алдында сөйлеу дағдылары 

10 Педагогикалық қарым-қатынас 

11 Педагогтың кəсіптік қызметіндегі жанжалдар

 12 

Педагогтың кəсіби іс-əрекетіндегі диагностика 

13 


Ғылыми мəтінді тану жəне қабылдау 

14 Орта  оқу  орындарында  оқу-тəрбие  процесін    басқарудағы  мұғалім 

шеберлігі.

   

№ 

Практикалық сабақтың тақырыбы 

Сабақтың 

саны 

1. 


Педагог маманығына мотивациялық-құндылықты қатынас 

1.   


2. 

Қазіргі заман оқушысы бейнесі 

2.   

3. 


Педагогикалық іс-əрекеттің құндылықты аспектілері 

3.   


4. 

Кəсіби іс-əрекеттегі рефлексияның рөлі 

4.   

5. 


Мұғалім іс-əрекетінің салдарын болжай алу 

5.   


6. 

Педагогикалық іс-əрекетті жобалау 

6.   

7. 


Креативтілікті дамытатын жаттығулар. 

7.   


8. 

Педагогикалық шығармашылыққа бағытталған тапсырмалар. 

8.   

9. 


Интеллектуалды-шығармашылық қабілеттерді дамыту жаттығулар. 

9.   


10. 

Фантазия мен қиялды дамыту. 

10.  

11. 


Байқағыштық, ес, зейін. 

11.  


12. 

Педагогтың эмоционалды күйін басқара білу 

12.  

13. 


Педагог шеберлігі, оның компоненттері. 

13.  


14. 

Педагогикалық шеберлік жəне оның əлеуметтік мəні мен мазмұны. 

14.  

15. 


Педагогикалық еңбектердің көрнекі шеберлері. 

15.  


16. 

Мұғалімнің сыртқы пішін мəдениеті. 

16.  

17. 


Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. 

17.  


18. 

Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. 

18.  

19. 


Мен жəне басқалар 

19.  


20. 

Вербальді емес қарым-қатынас 

20.  

21. 


Дау-жанжалдар. Дау-жанжалдық жағдаяттарды шешу тəсілдері 

21.  


22. 

Қарым-қатынастағы кері байланысты орнату 

22.  

23. 


Диагностикалау бағыттары 

23.  


24. 

Жазбаша талдау. 

24.  


25. 

Педагогтың зерттеу позициясы 

25.  

26. 


Психологпен бірлескен жұмыс 

26.  


27. 

Мəтінмен жұмыс жасау құралдары 

27.  

28. 


Ғылыми автордың тұрғысын ұғыну 

28.  


29. 

Орта  оқу  орындарында  оқу-тəрбие  процесін    басқарудағы  мұғалім 

шеберлігі. 

29.  


30. 

Психологиялық-педагогикалық 

қызметтегі 

дидактикалық 

материалдар 

30.  


 

Курстың қысқаша мазмұны 

Тақырып:  Психологиялық-педагогикалық практикум пəніне кіріспе 

Психологиялық-педагогикалық  практикум  туралы  түсінік.  Пəннің    міндеттері  мен 

құрылымы. 

Психологиялық-педагогикалық 

практикумдағы 

негізгі 


түсініктер. 

Психологиялық-педагогикалық 

іс-əрекет. 

Педагог 


маманығына 

мотивациялық-

құндылықты  қатынас.  Педагог  мамандығының  бейнесі.  Педагогтың  өмірлік  жəне  кəсіби 

кодексі.  Педагог  бейнесіндегі  кəсіби  стереотиптер.  Педагогтың  кəсіби  сапаларын 

диагностикалау əдістерінің негізгі классификациясы. Қазіргі заман оқушысы бейнесі  

Тақырып: 

 

Психологиялық-педагогикалық 

іс-əрекеттің 

құндылықты-мəнді 

аспектілері 

Психологиялық-педагогикалық  іс-əрекеттің  мəнін  ұғынудың  маңызы.  Психологиялық-

педагогикалық іс-əрекеттің құндылықты аспектілері. И.В.Абакумованың мағынаны ұғыну 

кезеңдері.  Кəсіби  іс-əрекеттегі  құндылықтардың  рөлі.  Психологиялық-педагогикалық  іс-

əрекеттегі мотивациялық компонент. Д.А. Леонтьев бойынша педагог мотивтері 

Кəсіби  іс-əрекеттегі  рефлексияның  рөлі.  Психологиялық-педагогикалық  іс-əрекетте  өзін-

өзі жүзеге асыруда тұлғалық мəннің рөлі 

Тақырып: Педагогикалық іс-əрекетті болжау 

Педагогикалық іс-əрекет – күрделі жəне көп бағытты. Педагогикалық іс-əрекеттегі болжау 

əрекеті,  педагогикалық  ситуациялардың  көптүрлілігі,  мақсаттар  мен  күтілетін  нəтиженің 

үйлесімі.  Педагогикалық  жағдаятты  əртүрлі  тұрғыдан  бағалау  жəне  талдау.  Өз 

əрекеттерінің салдарын болжай алу біліктілігі. Педагогикалық іс-əрекетті жобалау 

Тақырып: Педагог креативтілігін дамыту технологиялары 

Креативтілік жеке тұлғаның сапасы ретінде. Креативтілік педагогикалық қабілет ретінде 

Педагогикалық шығармашылыққа бағытталған тапсырмалар. 

Тақырып:  Педагогикалық шығармашылыққа бағытталу. 

Шығармашылық  іс-əрекеттің  мотивтерін  анықтау.  Интеллектуалды-шығармашылық 

қабілеттерді 

дамыту 


Шығармашылық 

іс-əрекетке 

қажеттілікті 

өзектендіру. 

Интеллектуалды-шығармашылық қабілеттерді дамыту жаттығулар. Фантазия мен қиялды 

дамыту.  Тақырып:  Педагогикалық техника. 

Педагогикалық  техника  –  мұғалім  кəсібилігінің  компоненті.  К.С.Станиславский 

принциптері.  Театралды  педагогика.  Зейін  мен  есті  дамытудың  рөлі.  Рольдік    ойын. 

Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. 

Өзіндік реттеу техникасының негіздері. Педагогтың эмоционалды күйін басқара білу.  

Тақырып:  Педагогикалық шеберлік 

Педагогикалық  шеберлік  туралы  ұғым.  Педагогикалық  шеберліктің  гуманистік  бағыт, 

кəсіби 

білім, 


педагогикалық 

қабілет, 

педагогикалық 

техника 


компоненттері. 

Педагогикалық  шеберлік  жəне  оның  əлеуметтік  мəні  мен  мазмұны.  Педагогикалық 

шеберлік жəне мұғалімнің педагогикалық мəдениетінің компоненттері ретінде. 

Тақырып:  Аудитория алдында сөйлеу дағдылары 

Педагог сөзі. Аудиторияның назарын ұстай білу дағдыларын дамыту Педагогикалық өзара 

қызметте ауызша қатынас құралдары. 


Тақырып: Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогикалық  қарым-қатынас  шығармашылықтың  ерекше  түрі  ретінде.  Мектеп 

мұғалімінің  лексикалық  мəдениеті.  Басқа  адамдарды  қабылдау  ерекшеліктері.  Басқа 

адамдардың  оны  қабылдауы  туралы  білімдер  мен  біліктерді  өзектендіру.Вербальді  емес 

қарым-қатынас.  Қабылдау  стереотиптері.  Педагогтың  кəсіптік  қызметіндегі  жанжалдар. 

Қарым-қатынастағы кері байланысты орнату. Тақырып:  Педагогтың кəсіби іс-əрекетіндегі диагностика 

Психологиялық-педагогикалық  диагностика.  Диагностикалық  міндеттер.  Диагностикалау 

бағыттары. Оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін диагностикалау. Оқушылардың 

мінез-құлықтық  ерекшеліктерін  диагностикалау.  Педагогтың  зерттеу  позициясы. 

Психологпен бірлескен жұмыс 

Тақырып: Ғылыми мəтінді тану жəне қабылдау 

Ғылыми  мəтін  ерекшелігі.  Мəтіндегі  «ішкі  диалог».  Мəтінмен  жұмыс  жасау  құралдары. 

Негізгі    жұмыс    ережелері.  Негізгі  ұғымдарды  табу  жəне  мəнін  ашу.  Тезистер.  Мəтінді 

ғылыми диалогтағы репликалар ретінде ұғу. Ғылыми автордың тұрғысын ұғыну Тақырып:    Орта  оқу  орындарында  оқу-тəрбие  процесін    басқарудағы  мұғалім 

шеберлігі. 

Оқушылардың танымдық əрекетін басқарудағы оқытушы шеберлігі.Студенттердің өзіндік 

жəне  ғылыми  зерттеу  жұмыстарын  ұйымдастыру  мен  басқарудағы  оқытушы  шеберлігі. 

Студеттер ұжымындағы қатынастарды басқарудағы тəрбиеші шеберлігі. Тəрбие жұмысын 

жоспарлау шеберлігі. 

Практикалық сабақтар мазмұны 

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып:  Педагог маманығына мотивациялық-құндылықты қатынас 

Мазмұны 

1. Педагог мамандығының бейнесі.  

2. Педагогтың өмірлік жəне кəсіби кодексі 

3. Педагог бейнесіндегі кəсіби стереотиптер.  № 2 практикалық сабақ 

Тақырып: Қазіргі заман оқушысы бейнесі  

Практикалық сабақ мазмұны 

1. Қазіргі заман оқушысы бейнесі  

2. Идеалды жəне реалды оқушы 

3. Мұғалім көзқарас тұрғысындағы оқушы бейнесі №3 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық іс-əрекеттің құндылықты аспектілері 

Дəрістің мазмұны 

1. Кəсіби іс-əрекеттегі құндылықтардың рөлі. 

2. Психологиялық-педагогикалық іс-əрекеттегі мотивациялық компонент. 

3. Д.А. Леонтьев бойынша педагог мотивтері № 4 практикалық сабақ 

Тақырып: Кəсіби іс-əрекеттегі рефлексияның рөлі 

Практикалық сабақ мазмұны 

1. Рефлексия əдістері 

3. Рефлексия мамандық мəнін ұғынудың механизмі ретінде 

4. Психологиялық-педагогикалық іс-əрекетте өзін-өзі жүзеге асыруда тұлғалық мəннің рөлі № 5 практикалық сабақ 

Тақырып:  Мұғалім іс-əрекетінің салдарын болжай алу 

мазмұны: 

1 Педагогикалық жағдаятты əртүрлі тұрғыдан бағалау жəне талдау 

2. Өз əрекеттерінің салдарын болжай алу біліктілігі 

№ 6 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық іс-əрекетті жобалау 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.Іс-əрекетті құрылымдық-жобалау 2.Ұйымдастырушылық əрекет 

№ 7 практикалық сабақ 

Тақырып:  Креативтілікті дамытатын жаттығулар. 

Дəріс мазмұны: 

1. «Ассоциция» 

2. «Ойлап тапқыштар» 

3. «Жапондық үшөлең» № 8 практикалық сабақ 

Тақырыбы: Педагогикалық шығармашылыққа бағытталған тапсырмалар. 

Практикалық сабақ мазмұны 

      1. «Əңгіме құрастыр». 

2. «Мен қандай педагог болғым келеді?» 

3. «Мүсін». № 9 практикалық сабақ 

Тақырып:  Интеллектуалды-шығармашылық қабілеттерді дамыту жаттығулар. 

Мазмұны: 

1. «Проблеманы көре білу» 

2. «Қосылмайтынды қосу» 

3. «Затты қолдану» 

4. «Бейне» 

№10 практикалық сабақ. 

Тақырып:  Фантазия мен қиялды дамыту.  

Практикалық сабақ мазмұны: 

1. Студенттердің фантазия мен қиялын дамыту 

2. Вербалды жəне вербалды емес шығармашылық ойлауды қалыптастыру  

№11 практикалық сабақ  

Тақырып: Байқағыштық, ес, зейін.  

Мазмұны:  

1.  Студенттердің зейінін дамытудың индивидуалды ерекшелікері 

2.  Байқағыштық, ес, зейінді дамыту 

№ 12 практикалық сабақ 

Тақырып:  Педагогтың эмоционалды күйін басқара білу 

Практикалық сабақ мазмұны:  

1.Студенттердің эмоционалды сферасын дамыту 

2. Психофизикалық аппаратты басқару дағдыларын дамыту 

3. Ішкі эмоционалды күйді басқару қабілеттерін дамыту № 13 практикалық сабақ  

Тақырып: Педагог шеберлігі, оның компоненттері. 

Мазмұны: 

1.  Педагогикалық шеберлік туралы ұғым. 

2.  Педагогикалық шеберліктің гуманистік бағыт, кəсіби білім, педагогикалық қабілет, 

педагогикалық техника компоненттері. Əдістемелік ңұсқау: «Рольдік пікірталас» 

№ 14 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық шеберлік жəне оның əлеуметтік мəні мен мазмұны. 

Практикалық сабақ мазмұны 

1.  Мұғалімнің кəсіби білімі – шеберлік негізі. 

2.  Бастауыш, негізгі, жоғары сыныптармен жұмыс жасаудағы педагогтың шеберлігі 

№ 15 практикалық жұмыс 

Тақырып: Педагогикалық еңбектердің көрнекі шеберлері. 

 Дəріс мазмұны: 

1.  А.С.Макаренконың педагогикалық шеберлігі. 

2.  В.А.Сухомлинскийдің педагогикалық шеберлігі. 

№16  практикалық сабақ 

Тақырып: Мұғалімнің сыртқы пішін мəдениеті. 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1. 


Мұғалімнің сыртқы пішін мəдениеті.  

2. 

Сəн жəне педагог. № 17 практикалық сабақ  

Тақырып: Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. 

 Мазмұны: 

1.  Педагогикалық шеберліктегі басқару техникасы. 

2.  Мұғалімнің өзін-өзі басқара білу шеберлігі, өзін-өзі қалыпқа келтіру техникасының негізі. 

№ 18 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде.  

Практикалық сабақ мазмұны 

1.   Мұғалімнің өзінің психофизикалық жағдайын меңгеру техникасы, өзін жөнге келтірудің 

негізі. 

2.  Педагогикалық өзара қызметте ауызша қатынас құралдары. № 19 практикалық жұмыс 

Тақырып: Мен жəне басқалар 

 Дəріс мазмұны: 

1. Басқа адамдарды қабылдау ерекшеліктері 

2.  Басқа адамдардың оны қабылдауы туралы білімдер мен біліктерді өзектендіру. 

№20  практикалық сабақ 

Тақырып: Вербальді емес қарым-қатынас 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1. Вербальді емес қарым-қатынас 

2. Қабылдау стереотиптері 

№ 21 практикалық сабақ 

Тақырып: Дау-жанжалдар. Дау-жанжалдық жағдаяттарды шешу тəсілдері 

Дəріс мазмұны: 

1. «Дау-жанжал» түсінігін өзектендіру 

2. Дау-жанжалдық жағдаяттарды шешу тəсілдерін өңдеу 

№ 22 практикалық сабақ 

Тақырып:  Қарым-қатынастағы кері байланысты орнату 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Байланыс орнату ерекшеліктері.  

2.  Белсенді тыңдау техникалары  

3.  Манипуляциядан арылу № 23 практикалық сабақ 

Тақырып: Диагностикалау бағыттары 

Дəрістің мазмұны 

 

1.Оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін диагностикалау 

2. Оқушылардың мінез-құлықтық ерекшеліктерін диагностикалау 

№ 24 практикалық сабақ 

Тақырып: Жазбаша талдау. 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  «Жағдайды жазбаша талдау» тапсырмасын орындау 

2.  Мінез-құлық сипатын өзгерту жаттығуларын өткізу. 

  № 25 практикалық сабақ 

Тақырып: Педагогтың зерттеу позициясы 

Дəрістің мазмұны 

1.  Жағдаятты өзгертуі мүмкін болжамдар жасауға үйрену 

2 . Əрекетпен диагностикалау 

№ 26 практикалық сабақ 

Тақырып: Психологпен бірлескен жұмыс 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.  Болашақ педагогтардың психологқа қатынасын анықтау 

2.  Психологпен қарым-қатынастағы позициялар 

№27 практикалық сабақ 

Тақырып: Мəтінмен жұмыс жасау құралдары 

Дəріс мазмұны: 

Негізгі ұғымдарды табу жəне мəнін ашу 


2.Тезистер 

№ 28 практикалық сабақ  

Тақырып: Ғылыми автордың тұрғысын ұғыну 

Практикалық сабақ мазмұны 

1. «Оппозиция» жаттығуын орындау 

2. Ғылыми автордың тұрғысын түсіну 

№ 29 практикалық сабақ  

Тақырып: Орта оқу орындарында оқу-тəрбие процесін  басқарудағы мұғалім шеберлігі. 

Мазмұны: 

1. Студеттер ұжымындағы қатынастарды басқарудағы тəрбиеші шеберлігі. 

2. Тəрбие жұмысын жоспарлау шеберлігі. 

  № 30 практикалық сабақ 

Тақырып: Психологиялық-педагогикалық қызметтегі дидактикалық материалдар 

Практикалық сабақтың  мазмұны: 

1.  Педагогикалық этюдтар. 

2. Психологиялық əдістемелер 

3. Ойын-жаттығулар   

Курс бойынша жазба жұмыстарының тақырыптары  (реферат) 

1.  Психологиялық-педагогикалық іс-əрекет. 

2.  Педагог маманығына мотивациялық-құндылықты қатынас 

3.  Педагогтың кəсіби сапаларын диагностикалау əдістерінің негізгі классификациясы 

4.  Психологиялық-педагогикалық іс-əрекеттің құндылықты-мəнді аспектілері 

5. 


Кəсіби іс-əрекеттегі рефлексияның рөлі

 

6.  Психологиялық-педагогикалық іс-əрекетте өзін-өзі жүзеге асыруда тұлғалық мəннің рөлі 7.  Педагогикалық іс-əрекетті болжау 

8.  Педагогикалық іс-əрекетті жобалау 

9.  Оқу-тəрбие формаларын модельдеу   

10. Педагог креативтілігін дамыту технологиялары 

11. Педагогикалық техника – мұғалім кəсібилігінің компоненті 

12. К.С.Станиславский принциптері. 

13. Педагогтың эмоционалды күйін басқара білу 

14. Педагогикалық шеберлік жəне оның əлеуметтік мəні мен мазмұны. 

15. Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. 

16. Педагогикалық шеберліктің компоненттері. 

17. Педагогикалық еңбектердің көрнекі шеберлері. 

18. Мұғалімнің сыртқы пішін мəдениеті. 

19. Аудитория алдында сөйлеу дағдылары 

20. Педагогикалық қарым-қатынас шығармашылықтың ерекше түрі ретінде  

21. Мұғалімнің кəсіби педагогикалық қызметіндегі жанжалдар, олардың түрлері мен 

себептері. 

22. Педагогтың кəсіби іс-əрекетіндегі диагностика 

23. Ғылыми мəтінді тану жəне қабылдау 

 

Əдебиеттер тізімі. 

1.  Абрамова Г.С.Практическая психология. – М., 1997. 

2.  Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М., 1983. 

3.  Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983. 

4.  Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. 

– М., 1995. 

5.  Афанасьев С.П., Коморин С.В. Триста творческих конкурсов. – Кострома, 2000. 

6.  Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л., 1992. 

7.  Литвинова М.Ф. Руские народные подвижные игры. – М., 1986. 

8.  Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М.1992. 

9.  Львова Ю.Л. Педагогические этюды. – М., 1990. 

10. Кан-калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 11. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр.соч.: в 9 т. – М., 1989. –т.2. 

12. Шмаков С.А. Игра и дети. М., 1993. 

13. Психолого-педагогикалық практикум. В.А.Сластенин редакциялық басшылығымен. - 

М., 2009. 

14. Тарабакина Л.В. Практикум по курсу Психология человека: учебное пособие. – 

М.1998. 


15. Шнейдер Л.Б., Вольнова Г.В., Зыкова М.Н. Психологическое консультирование. – М., 

2002. 


16. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации 

школьного урока. – М., 1993. 

17. Никольская С.Г. Техника речи. – М., 1978.  

18. Станиславский К.С. Работа актера над собой // Собр. Соч.: в 9 т. – М., 1989. 

19. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: теория и методика. – М., 1992. 

20. Шангина Е.Ф. Выявление и развитие актерских и режиссерских способностей // Методические рекомендации. – М., 1993. 

 

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет