Бас редактор с. Ж. ПірәлиевPdf көрінісі
бет1/18
Дата15.03.2017
өлшемі3,06 Mb.
#9786
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

3

2

БАС РЕДАКТОРС.Ж. ПІРӘЛИЕВ

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Нуриев М.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын ҒЗИ дирек­

торы, ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орынбаса­

ры; Сейсенбаева Ж.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар және білім беру мазмұнын ҒЗИ 

оқу үдерісін жетілдіру бөлімінің басшысы, филология ғылымдарының кандидаты, жауапты редактор; Айтбаев  Ө.А.  –  Халықаралық  «Қазақ  тілі»  қоғамының  президенті,  Тіл  білімі  институты  ғылыми-

терминологиялық орталығының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, профессор; Айталы А. – Қазақ заң гуманитарлық университетінің әлеуметтік психологиялық пәндер кафедрасының 

профессоры, философия ғылымдарының докторы, профессор; Әлмұхамбетов Б.А. – Абай ат. ҚазҰПУ 

көркем сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Баймыр-

заев Қ.М. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, география ғылымдарының 

докторы, профессор; Бөлеев Қ. – Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының «Педагогика және 

этнопедагогика» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылым дарының докторы, профессор; Бейсе-

нова А.С – Абай ат. ҚазҰПУ-дың «География және экологиядан ғылыми-әдістемелік орталығының» 

меңгерушісі,  география  ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР  Ұлттық  Ғылым  Акедемиясының 

акедемигі;  Берікханова А.Е. – Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие» кафедрасының доценті, педагоги­

ка ғылымдарының кандидаты, доцент; Ғаббасов С. – жазушы, КСРО Денсаулық сақтау ісінің үздігі, 

медицина және педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Есім Ғ. – ҚР сенат депутаты, фило­

софия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Есполов Т.И – Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінің  ректоры,  экономика  ғылымдарының  докторы,  профессор,  ҚР  ҰҒА-ның  академигі; 

Жарықбаев Қ.К. – Т.Т.Тәжібаев атындағы этнопсихология және этнопедагогика орталығының дирек­

торы, педагогика ғылымдарының докторы, психология ғылымдарының докторы, профессор; Иманбае­ва С.Т. – Абай ат., ҚазҰПУ «Ұлттық тәрбие және өзін-өзі тану» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., про­

фессор; Қирабаев С.С. – М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, 

Абай ат. ҚазҰПУ ректор кеңесшісі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; 

Қасқабасов  С.А.  –  М.Әуезов  атындағы  Әдебиет  және  өнер  институтының  директоры,  филология 

ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Қыдырәлиев Д. – ҚР Президент Әкімшілігінің 

сарапшысы,  философия  ғылымдарының  докторы;  Қозыбаев  І.М.  –  ҚР  Мәдениет  министрлігінің 

Мәдениет  Комитетінің  төрағасы,  тарих  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Қалиев  С.Қ.  –  Қазақ 

мемлекеттік  қыздар  педагогикалық  университетінің  Жалпы  педагогика  кафедрасының  профессоры, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Қойгелдиев М.Қ. – Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура 

және доктарантура Р

һ

D институтының Гуманитарлық мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының  докторы,  профессор;  Мырзахметов  М.  –  Абай  ат.  ҚазҰПУ  жанындағы  «Абайтану 

ғылыми-зерттеу  орталығының»  директоры,  филология  ғылымдарының  докторы,  профессор;  Мұта­нов  Ғ.М.  –  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық  университетінің    ректоры,  техника  ғылымдарының 

докторы, профессор; Молдабеков Ж.Ж.  философия ғылымдарының докторы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ 

«Мәдени-антропология» кафедрасының профессоры; Нөкетаева Д.Ж. – Қазақ Мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының кандидаты; Нәрібаев К.Н. – ҚР 

ҰҒА қоғамдық және гуманитарлық бөлімше төрағасының орынбасары, экономика ғылымдарының док­

торы, профессор; Сарыбеков М.Н. – ҚР Білім және ғылым вице-министрі, педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор; Сманов Б.Ө. – Абай атындағы ҚазҰПУ-дың әкімшілік басқармасының бастығы, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Табылдиев Ә.Т. – әл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, 

педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Түрікпенов Ж. – Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура және 

докторантура РһD институтының педагогикалық мамандықтар кафедрасының профессоры,педагогика 

ғылымдарының кандидаты, Қазақ Гуманитарлық академиясының академигі; Шаханова Р.Ә. – Абай 

ат.  ҚазҰПУ-дың  магистратура  және  доктарантура  PhD  институтының  филология  мамандықтар 

кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Шолпанқұлова Г.К. – Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тәрбие” 

кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Құрманғали А.К – жауапты хатшы.

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.Ж. ПРАЛИЕВ

Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

почетный член НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Нуриев М.А. – директор НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ им. 

Абая, профессор, Заслуженный работник высшей школы РК, первый заместитель главного редактора; Сейсенбаева Ж.А. – руководитель отдела исследования, разработки и совершенствования уровней об­

разовательного процесса и их содержания НИИ инновационных технологий и содержания образования 

КазНПУ им. Абая, кандидат филологических наук, ответственный редактор; Айтбаев О.А. – президент 

международного  сообщества  “Қазақ  тілі”,  главный  научный  сотрудник  Научно-терминологического 

центра института языкового образования, доктор филологических наук, профессор; Айталы А. – про­

фессор  кафедры  социально-психологических  дисциплин  Казахского  юридического  гуманитарного 

университета, доктор философских наук, профессор; Альмухамбетов Б.А. – декан художественно-гра­

фического факультета КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор; Баймырзаев К.М. 

–  ректор  Костанайского  государственного  педагогического  института,  доктор  географических  наук, 

профессор; Болеев К. – зав. кафедрой “Педагогика и этнопедагогика” Таразского Государственного 

Педагогического  Института,  доктор  педагогических  наук,  профессор;  Бейсенова  А.С.  –  зав.  кафе­

дрой «Научно-методический центр по географии и экологии», доктор педагогических наук, профес­

сор, академик НАН РК; Берикханова А.Е. – доцент кафедры «Национальное воспитание» КазНПУ 

им. Абая, кандидат педагогических наук; Габбасов С. – писатель, Заслуженный работник здравоох­

ранения КСРО, доктор медицинских и педагогических наук, профессор; Есполов Т.И. – ректор Ка­

захского  национального  аграрного  университета,  доктор  экономических  наук,  профессор,  академик 

НАН  РК;  Есим  Г.  –  депутат  сената  РК,  доктор  философских  наук,  профессор,  академик  НАН  РК; 

Жарык баев К.К. – директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики имени Т.Т. Тажибаева, док­

тор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор; Иманбаева С.Т.  зав. кафедрой 

«Национального воспитания и самопознания» КазНПУ им. Абая, д.п.н., профессор; Кирабаев С.С. – 

советник ректора КазНПУ им. Абая, главный научный сотрудник Института литературы и искусства 

им. М. Ауе зова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК; Каскабасов С.А. – ди­

ректор Института литературы и искусства имени М.Ауезова, доктор филологических наук, профес­

сор, академик НАН РК; Қыдыралиев Д. – эксперт администрации Президента, доктор философских 

наук; Козыбаев И.М. – председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, 

доктор исторических наук, профессор; Калиев С.К. – профессор кафедры “Общей педагогики” Ка­

захского  Государственного  женского  педагогического  университета,  доктор  педагогических  наук, 

профессор; Койгелдиев М.К. – зав.кафедрой гуманитарных специальностей Института Магистрату­

ры и докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук, профессор; Мырзахметов М. 

–  директор  НИЦ  Абаеведения  КазНПУ  им.  Абая,  доктор  филологических  наук,  профессор;  Мута-

нов Г.М. – ректор Казахского  Национального университета имени аль-Фараби, доктор технических 

наук,  профессор;  Молдабеков  Ж.Ж.  –  профессор  кафедры  “Культурной  антропологии”  КазНУ  им. 

Аль-Фараби, доктор философских наук;  Нукетаева Д.Ж. – ректор Казахского Государственного жен­

ского педагогического университета, кандидат педагогических наук; Нарибаев К.Н. – зам.председате­

ля отделения общест венных и гуманитарных наук НАН РК, доктор экономических наук, профессор; 

Сары беков М.Н. – вице-министр образования и науки РК, доктор педагогических наук, профессор; 

Сманов Б.О. – начальник административного управления КазНПУ им.Абая, доктор педагогичес ких 

наук, профессор; Табылдиев А.Т. – профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук; Туркпенов  Ж.  –  профессор  кафедры  педагогических  специальностей  Института  Магистратуры  и 

докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Шаханова Р.А. – зав.кафедрой 

филологических специальности Института Магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая, док­

тор педагогических наук, профессор; Шолпанкулова Г.К. – доцент кафедры «Национальное воспита­

ние» КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Курмангали А.К. – ответственный секретарь.


5

4

EDITOR-IN-CHIEFS.ZH. PRALIEV

the rector of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor,

dear member of NAS RK

EDITORIAL STAFF:

Nuriev M.A. 

 the director of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after Abai, candidate of technical science, the professor, the deserved worker of the higher school of 

RK, the first deputy of the editor-in-chief; Seysenbaeva Zh.А. 

 the chief of department development of educational process of scientific research institute of innovative technologies and content of education of KazNPU named after 

Abai, the candidate of philological science, the managing editor; Aytbaev O.A. 

 the president of the international community «Қазақ тілі», the main scientific employee of the Scientifically-terminological centre of Institute of lan­

guage education, the doctor of philology, the professor; Aytaly А

– 

the professor of chair of socially-psychological disciplines of the Kazakh Law Humanitarian University, the doctor of philosophy; Almukhambetov B.A. 

 the dean of art-graphic faculty KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor, the academi­

cian of National Knowledge Academy named after Y.Altynsarina; Baymyrzaev K.M. 

 the rector of Kostanaysk State Pedagogical Institute, the doctor of geographical sciences, the professor; Boleev K. 

 the university chair of “Pedagogics and ethnopedagogics” of Taraz State Pedagogical Institute, the doctor of pedagogical science, profes­

sor;  Beysenova A.S. 

  the  chair  of  sud  department  «the  scientifically-methodical  centre  on  geography  and  ecol­ogy»  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor,  academician  of  NAS  RK;  professor  of  a  chair  “National 

education” of KazNPU named after Abai, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Berikhanova A.E. 

 the 


associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sci­

ences; Gabbasov С. 

 the writer, the deserved worker of public health services KSRO, the doctor of medical and pedagogical sciences, the professor; Esim G. 

 the deputy of senate of RK, the doctor of philosophic sciences, the professor, the academician of NAS RK; Espolov T.I. – the rector of Kazakh national agrarian university, the doctor 

of economical sciences, the professor, the academician of NAS RK; Zharykbaev K.K. 

 the director of the ethno psychology and ethnopedagogics center named after Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor 

of psychological sciences, the professor; Imanbaeva S.T 

 Head of the Department of “national education and samo­ponaniya” KazNPU them. Abaya, the doctor of pedagogical sciences, the professor;  Kirabaev S.S. 

 the chancellor adviser of KazNPU named after Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M. Auezov, professor 

of the chair “Kazakh literature” of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; Kaskabasov S.A. 

 the director of Literature Institute named after M. Auezov, the academician of NAS RK, the doctor of philology science, the professor; Kydyraliev D. 

 the expert of Presidential Administration, the doctor of philosophy; Kozybaev I.M. 

 the chairman of Culture committee of the Ministry of culture and information RК, the doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. 

 the professor of the chair “General pedagogic” of Kazakh State  Female  Pedagogical  University,  the  doctor  of  pedagogical  sciences,  the  professor;  Koygeldiev  M.K. 

  the university chair of humanitarian specialties of PhD studies and magistracy Institute of KazNPU named after Abai, 

the doctor of historical sciences, the professor; Myrzakhmetov М. 

 the director of the research center Abai-studies under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the professor; Mutanov G.M. 

 the rector of the Kazakh National University named after after Al-Farabi, the doctor of technical science, the professor; Moldabekov Zh.Zh. 

 the academician of social academy, the academician of Academy International acmyology, the doctor of philosophic sciences,  the  professor  of  the  chair  “Cultural  anthropology”  of  KazNU  named  after Al-Farabi;  Nuketaeva  D.Zh 

  rector  of  Kazakh  State  Female  Pedagogical  University,  the  candidate  of  pedagogical  sciences;  Naribaev  K.N.  vice-chairman of separation of social and humanitarian sciences of NAS RK, the doctor of economics, the profes­

sor; Sarybekov M.N. 

 the vice-minister of education and science of RК, the doctor of pedagogical sciences, the professor; Smanov B.U. 

 the director of Republican institute of improvement of professional qualification of the scientific-pedagogical personnel, the candidate of pedagogical sciences, the professor; Tabyldiev A.T. 

 the doctor of pedagogical sciences, the professor of KazNU named after Al-Farabi; Turikpenov Zh. 

 the professor of chair of pedagogical specialties in the Institute of magistracy and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the 

candidate of pedagogical sciences, the academician of Academy of the humanities; Shahanova R.A – the university 

chair of philological specialties of PhD studies and magistracy Institute of  KazNPU named after Abai, the doctor of 

pedagogical sciences, the professor,   Sholpankulova G.K. 

 the associate professor of a chair “National education” of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Kurmangaly A.K 

 the executive secretary.Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куәлігі берілді.

© 

Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012

Оқыту үдерісінің тәрбиелік құрамдасын күшейту қажет.

Олар – патриотизм, мораль мен парасаттылық нормалары, 

ұлтаралық келісім мен толеранттылық, тәннің де, жанның да дамуы, 

заңға мойынұсынушылық.

Бұл құндылықтар, меншіктің қандай түріне жататынына қарамастан, 

барлық оқу орындарында да сіңірілуге тиіс.

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы

Қазақстан халқына Жолдауынан


7

6

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕБАСТЫ МАҚСАТ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ТҰЛҒА ТӘРБИЕЛЕУ

Тәуелсіздіктің  20  жылдығын  абыроймен 

өткерген  қазақ  елін  алда  тағы  да  көптеген 

сындарлы  сәттер  күтіп  тұр.  Енді  сол  сәтке 

тәуелсіз  Қазақстан  таңдаған  жолы  айқын, 

саяси өмірі тұрақты, экономика сы мығым ел 

ретінде жол тартпақ. Елбасы Н.Ә. Назарбаев-

тың са ли қалы саясатының, көп ұлтты Қа зақ-

стан хал қы ның бір лі гі нің ар қа сында әлем   дік 

аренада да  біздің  ел  өзі нің  айқын  бей  несін 

қалып тастыр ды.  «Еуро падағы  қауіп  сіздік 

және  ынтымақ тас тық  ұйымы»,  «Шан  Хай 

ынты мақтастық  ұйымы»,  «Ислам  Конфе-

рен    циясы Ұйымы» қатарлы әлемдегі бедел-

ді  ұйым дарға  төраға  болу  сынды  маңыз ды 

міндетті абыроймен атқарды. Қазақ стан хал-

қы соңғы өткен сайлауларда да бұрын ғы дай 

демократиялық  талап тың  аясын  да  өз  тал­

дауын  жасады,  тағыда  Елбасына,  үкіметке, 

қа лаған  партияларына  сенім  білдірді.  Ел 

ір гесі  тыныш,  халықтың  әлеу меттік-эконо-

микалық  жағдайы  жақ са рып,  берекелі  өмір 

өз  жал ға сын  тапты.  Тәу ел сіз  Қазақстан  да-

му   дың даңғыл жолынан жаңылмай алға ілге-

рі  леп  келеді.  Абай  атын дағы  Қазақ  ұлт  тық 

педагогикалық  университеті  де  ұр пақ  тәр-

биесі, ғылым-білім саласындағы жұ мыс  тар-

ды өз мүм кіндіктеріне қарай атқарып келеді.

Осыдан тура екі жыл бұрын өздеріңізбен 

қауышқан «Ұлттық тәрбие» журналы да отан-

дық ақпарат әлемінде өзінің айқын кел бе тін 

қалыптастырып  үлгерді.  Оқырман  да ры  ның 

саны  артып,  айрықша  ықыласына  бөленді. 

Журнал  бетінде  ұлттық  тәрбие  тақырыбы 

жан-жақты  сөз  етілді,  ғалым дардың,  ұстаз-

дар дың,  авторлардың  қаламынан  туған  тұ-

шым ды ой-толғамдар, мақалалар көпші лік тің 

көңілінен  орын  алды.  Ұлттық  тәрбие  еш қа-

шан өзінің өзектілігін жоймайтынын, ха  лық  -

тың  сусап  отырған  қажетіне  жарайты нына 

көзіміз  жетті.  Журнал  ашылар  сәтте  алға 

қойған мақсаттарымыздың бір парасы орын -

далды,  алдағы  уақытта  да  сіздердің  қол    дау -

ларыңызды,  жанашырлықтарыңызды  ес ке ре 

отырып талаптарыңызға сай келетін сал   мақ-

ты мақалалармен қуантамыз деген ойдамын. 

Қолдарыңызға  тиіп  отырған  журналы-

мыз  дың  кезекті  санында  Абай  атындағы 

ҚазҰПУ-ды  негізге  алып  отырмыз.  Бұл 

универ ситет қазақ жерінен тұңғыш ашылған 

ЖОО ретін де ел білімі мен ғылымының өр-

кен  деуіне осы уақытқа дейін өлшеусіз үлес 

қосты, бү гін де отандық білім ордаларының 

көш бас шы  сына  айналып  отыр.  Мемлекет 

тарапынан көрсетілген қамқорлықтың арқа-

сын да  уни верситет  жыл  сайын  өркендеп, 

өсіп, оқу орда сының кадрлық, оқытушылық 

құра мы  мен  техникалық  базасы  күн  санап 

ны ғайып келеді. 

ҰЛТТЫҚ ТағЫЛЫм

Біздің университеттен бітірген Қазақстан -

ның түкпір-түкпірінен келіп оқыған түлектер 

еліміздің түрлі саласында өнімді еңбек етіп, 

ел  дамуына  үлес  қосып  келеді,  олар  біздің 

мақтанышымыз. Болашақта ұстаздық кәсіпті 

мұрат  етіп,  педагогика  саласында  қызмет 

еткенді  жаны  қалайтын  жастарды,  мектеп 

түлектерін біздің университеттен білім алуға 

шақырамыз.

Тағы бір тілге тиек ететін мәселе, Елбасы 

Н.Ә.  Назарбаевтың  бастамасымен  қолға 

алын ған «Интеллектуалды ұлт – 2020» жоба-

сына  білім  ордасы  атсалысуда.  Елбасының 

«Бұл жобаның басты мақсаты – жаңа қалып-

та қазақстандықтарды тәрбиелеу, сондай-ақ 

Қазақстанды  бәсекеге  қабілетті  адамдық 

капи  талы бар мемлекетке айналдыру» деген 

тұжырымы  негізінде  университетте  ауқым-

ды жоба қолға алынуда. 

Осында кәсіби білікті маман тәрбиелеумен 

қатар,  тәрбие  жұмысын  жүргізу  соңғы  3-4 

жыл көлемінде кешенді түрде жалғасын табу-

да. Ғұлама әл-Фараби бабамыздың «Тәр  бие-

сіз берілген білім адамзаттың қас жауы» де­

ген ұлағатты сөзі бар. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

биылғы  жылғы  кезекті  жол дауында:  «Білім 

берудың  тәрбиелік  құрамдасын  күшейту» 

керек  деген  арнайы  тапсырма  берді.  Бұл 

жұмыс  сіз  бен  біздің  бірлесіп  атқаратын 

ауқымды жұмыс, оған отандық барлық білім 

беру мекемелері атсалысуы керек деп біле-

мін. Біздің «Ұлттық тәрбие» саласында атқа-

рып келе жатқан жұмыстар ел болып атқарар 

маңызды міндеттің тек бір бөлігі ғана.

Сөз соңында «Ұлттық тәрбие» журналы-

ның  оқырмандарына  журналымыз  сөреңіз-

ден түспесін деген өтініш айта отырып, бас-

тарыңызға  амандық,  дендеріңізге  саулық 

тілеймін!С.Ж. Пірәлиев – 

бас редактор,

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры,

педагогика  ғылымдарының докторы,

профессор, ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

менің таңдауым – бейбітшілік, тұрақтылық және өркендеу!

Пірәлиев С.Ж.

9

8

ҰЛТТЫҚ ТҰЛғаҚҰТТЫҚТАУ!

Мамыр  айының  12  жұлдызында  көр-

некті  мем лекет  және  қоғам  қайраткері 

Мақтай  Рамазанұлы  Сағдиев  83  жасқа 

толып отыр. Мақтай ағаның өткен өмірі-

не көз жүгіртсек, елге, ұлтқа жұмыс жа-

сау дың айрықша үлгісін көреміз. Тәуел-

сіздік алғанға дейінгі уақытта Солтүстік 

Қазақстан,  Торғай,  Қостанай,  Көкше 

өңі  рінде  жауапты  қызметтер  атқарды, 

Д.Қонаев  тың серіктерінің қатарында қа-

шан  да  қарапайым  халықтың  қасынан 

табылы, еңбек майданының көрі гін қыз-

дырып, елдің дамуына үлес қосқан білікті 

басшы, тәжірибелі ұйым дастырушы бол­

ды,  Қазақ  КСР-ның  балық  шарушылық 

министрі,  қазақ  КСР  жоғары  кеңесінің 

төралқасының  төр ағасы  болған  кезінде 

ел ұмытпайтын қыруар жұмыстар атқар-

ды,  бұның  бәрі  Мақтай  Рама зан  ұлымен 

үзеңгілес, қызметтес бол ған тұлғалардың 

естеліктерінен  белгілі.  Ал,  егемендік 

тұ  сында  ел  тізгінін  ұстаған  аза мат тар-

дың қатарында Қазақ мемлекетінің ірге-

сінің  бекем  болуы  жолында  жұмыс  жа­

сады.  1990  жылдан  бастап  Қазақ  КСР 

Президенттік  кеңесінің  мүшесі,  Қазақ 

КСР  Президенті  жанындағы  Азаматтық 

жөніндегі комиссияның төрағасы қатарлы 

маңызды  қызметті  абыроймен  атқарып, 

қайраткер, сая саткер ретінде көптің көңі-

лінен  шыға  білді.  1991  жылдан  бастап 

ҚР ардагерлер ұйымы орталық кеңесінің 

төрағасы  болуы  ардагерлер  қауымының 

мерейін үстем етті. Республикадағы қарт-

тардың,  ардагерлердің  басын  қосатын, 

босағасынан  адам  үзілмейтін  киелі  ша-

ңы раққа айналды. ҚР Парламенті Мәжі -

лісінің депутаты кезінде парламент мін -

берінен  маңызды  мәселелерді  көтеріп, 

би  лік  пен  халықтың  ортасына  алтын 

көпір болды.

«Ұлттық  тәрбие»  журналы  алғаш 

оқыр   манға жол тартар тұста берген сұх-

батыңызда  «Өз  ұлтымыздың  қасиет ті 

тәрбиесін  жас тар дың  бойына  дұрыстап 

бере  білсек,  Қа зақ стандағы  басқа  ұлт 

өкілдері қызыға қарап, сыйлап үйренері 

хақ,  осындай  киелі  жұмысты  қолға  ал-

ған  сіздерге  табыс  тілей мін»  деп  үлкен 

жанашырлық  танытып  қол дау  біл дір ген 

едіңіз,  бізде  сіздің  мамыр дың  мамыра­

жай  күнінде  келіп  жеткен  туған  күні-

ңіздың қарсаңында басыңызға амандық, 

отбасыңызға саулық тілейміз, бала-шаға -

ла ры ңыздың қызығын көріп, елдегі қазы-

налы  қарттардың  қатарында  ортамыз да 

аман-есен  жүре  беріңіз  деген  ізгі  ниеті-

мізді білдір

іп, белгілі журналист, ақын 

Қорғасбек Аманжолдың сізге арнаған 

өлеңін беріп отырмыз.ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Қорғасбек Аманжол


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет