Бас редактор с. Ж. Пірәлиев


Мақалаларды журналға басыпPdf көрінісі
бет18/18
Дата15.03.2017
өлшемі3,06 Mb.
#9786
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Мақалаларды журналға басып 

шығарудағы талаптары

Мақаланы  «Ұлттық  тәрбие»  журналына  тапсыру 

үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде ба­

сылып шыққан файл көшірмесімен кез келген электрон­

ды таратушыда өткізу керек. Дискетадағы ақпарат қағаз 

түрінде басылып шыққан ақпаратқа сай келуі кажет.

Мәтін  Microsoft  Word  мәтіндік  редакторда,  Timas 

New  Roman  шрифтпен,  шрифтің  өлшемі  №  12  терілуі 

қажет.  Мақаланың  көлемі  5-беттен  кем  болмауы  тиіс. 

Беттің параметрлері: үсті – 2 см, асты  

2 см, сол жағы 

 

3 см, оң жағы – 1,5 см. Жоларалық интервал – дара 

(одинарный).

Мақала  автордың  аты-жөні,  қызметі,  ғылыми  лауа-

зымы, мақаланың атын көрсетумен басталады, мақала-

ның  соңында  екі  тілде  түйін  беріледі  (егер  мақала 

қазақ тілінде жазылса, онда түйін орыс және ағылшын 

тілдерінде, егер мақала орыс тілінде жазылса, онда түй-

ін  қазақ  және  ағылшын  тілдерінде  жазылады  т.с.с.). 

Мақала терілгеннен кейін автор өзі тексеріп, қателерін 

тү зеп, соңғы нұсқасын беруі қажет. Мақала мазмұнына 

автор өзі жауап береді.

Әдебиеттерге  сілтеме  міндетті  түрде  жасалсын. 

Олар мәтінде аталуына қарай таяқшада сан түрінде көр-

се тіледі. Мақаланың соңында берілетін әдебиеттер тізі-

мінде  алдымен  автордың  аты-жөні,  мақаланың  немесе 

кітаптың аты, сонан кейін кітаптың жалпы мәліметтері 

көрсетіледі.

Мақаланың соңында қызмет және үй телефон нөмір-

лерін көрсетулеріңіз қажет. 

Түп  нұсқалар,  қойылған  талаптарға  сай  келмеген 

жағ дайда баспаға қабылданбайды. Мақалалар кері қай-

тарылмайды және өңделмейді.

Мақаланы  баспаға  шығару  ақысы  университеттің 

кассасына  төленеді  немесе  банк  арқылы  төлеуге  бола­

ды.  *Қойылған  талаптарға  сәйкес  мақаланы  журналға 

шығару бағасы 1500 теңге. 

Бір  жылға  жазылу  бағасы  3104  теңге.  Журналға 

жазылу «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жыл бойына 

жүреді. Индекс 74310

Требования к оформлению статей, 

публикуемых в журнале

Материалы  для  журнала  «Ұлттық  тәрбие»  сдаются 

ответственному  секретарю  журнала  в  распечатанном 

виде с приложением копии файла на любом электрон­

ном носителе. Информация на электронном носителе и 

в распечаттаном виде должна быть идентичной.

Набор должен быть произведен в текстовом редакто­

ре Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 

12. Статья должна быть не менее 5 страниц. Параметры 

страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 1,5 см. Междустрочный интервал – одинарный.

Статья должна начинаться с указания ФИО автора, 

занимаемой должности, ученой степени, названия ста­

тьи. В конце статьи обязательно наличие резюме на двух 

языках (если статья написана на казахском языке, то ре­

зюме должно быть написано на русском и английском, а 

если статья написано русском языке, то резюме следует 

писать на казахском и английском). Текст должен быть 

тщательным образом выверен и отредактирован автором 

после набора. Автор сам отвечает за содержание статьи.

Ссылки  на  литературные  источники  обязательны. 

Они даются в тексте цифрами в сносках по мере упо­

минания. В списке литературы, который дается в конце 

статьи, вслед за фамилией и инициалами автора идут на­

звание статьи или книги, а затем остальные выходные 

данные. 


В конце статьи необходимо указать номер служебно­

го и домашнего телефона. 

Оригиналы, оформление которых не будет соответ­

ствовать указанном требованием, к публикации не при­

нимаются. Статьи не возврашаются и не рецензируются. 

Материалы, поступившие в редакцию, в дальнейшем 

не будут использоваться в других изданиях.

Оплата за публикацию вносится в кассу университе­

та, либо производится по безналичному расчету. *Стои­

мость статьи в журнал 1500 тенге.Подписная  цена  за  год  3104  тенге.  Подписка  на 

журнал  проводится  в  течение  года  в  отделах  «Казпоч­

та». Индекс 74310

*Реквизиты: РГП ПХВ Абай атындағы Қаз ҰПУ

ИИН KZ178560000000086696

БИН 031 240 004 969

РНН 600900529562

АГФ ОАО «БанкЦентрКредит»

МФО 190501719, код 16

Свидетельство о постановке на учет по НДС:

Серия 60305 № 0005741 от 13.01.04

Ескерту:

Жекелеген авторлардың журналда жарияланған 

мақалаларындағы пікір­ұсыныстары редакцияның 

түбегейлі көзқарасын білдірмейді. 

Мазмұнды, әрі мағыналы жазылған мақалалар ре-

дакцияда қара лып, ақысыз жарияланатын болады.

Примечание:

Мнения и предложения авторов статей опублико-

ванных в журнале могут не совпадать со взглядами 

и мнением редакции. 

Лучшие статьи по мнению редакции будут печатать-

ся в журнале бесплатно.

МАЗМҰНЫ – СОДЕРЖАНИЕ

Пірәлиев С.Ж. Басты мақсат – интеллектуалды тұлға тәрбиелеу  .................................................... 6

Құттықтау ............................................................................................................................................... 8

Нуриев М.А. Табиғат тамыршысы ...................................................................................................... 10

Нуриев М.А., Садыкова А.Е. Өнегемен өрлеген ғұмыр .................................................................. 13

Сейсенбаева Ж.А., Якупова А.Н., Жұмаханұлы Қ. 

Көшбасшы білім ордасы ....................................................................................................................... 17Құлсариева А. Қазақ мәдениетіндегі еңбек құндылығы .................................................................. 23

Ішпекбаев Ж.Е. Тәрбиелі жас – ел тірегі ........................................................................................... 27

Нурлихина Г.Б. Республикадағы тұңғыш Магистратура және 

PhD докторантура институты  .............................................................................................................. 36Намазбаева Ж.Ы., Исабекова Т.Ш. Ұлттық тәрбиенің теория-әдіснамалық 

негіздерінің психо логия лық мәселелері  ............................................................................................. 40Жанбеков Х.Н., Манапов Н.Т. Ұлттық тәрбиені ұйымдастырудың

тағылымдық маңызы зор ....................................................................................................................... 44Бекпатшаев М.Ж., Біргебаев А. Техникалық мамандықтардың өзектілігі 

және оны тәрбие жұмыстарымен ұйымдастыру ................................................................................. 49Даутова С.Б.Әдеби-тілдік құндылықтар – тәрбиенің қайнар көзі ................................................... 55

Балашов Т.Т. Құқық және экономика институтындағы білім мен тәрбиенің ұштасуы ................. 60

Дамитов Б.К. Обеспечение высокого качества образования - насущное 

требование личности, государства и общества ................................................................................... 65Нуриев М.А., Якупова А.Н., Сейсенбаева Ж.А. Актуальные вопросы 

формирования интеллектуального потенциала нации ....................................................................... 69Нуриев М.А., Аганина К.Ж. Педагогическое образование 

в условиях инновационного развития .................................................................................................. 74Бөлеев Қ. Ұлттық тәрбие – ел болашағы ............................................................................................ 78

Бөлеев Қ., Оспанбаева М.П., Керімбаева Р.Қ., Ережепбаева А.С. 

Мектепке дейінгі мекемелерде ұлттық тәрбие беру (бағдарлама) .................................................... 83Совет­Хан Ғаббасов Адам тәрбиесінің жаңа ілімі  ........................................................................... 88

Табылдиев Ә. Ұлттық тәрбиенiң түрлерi туралы теориялық тұжырымдар ................................... 93

Кенжеғараев Н. Абай өлеңдеріндегі асықтық пен бозбала мәселелері ........................................ 102

Сейсенбаева Ж.А. Отбасы тұрақтандырудың өзекті мәселелері ................................................... 105

Қаражанова К.Ә. Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі отбасы тәрбиесінің рөлі ..................................... 108

Әбділдаева Қ.Қ. Оқушы тұлғасын салауатты өмір сүруге тәрбиелеудің ғылыми негіздері ........111

Қасенов Е.С. Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс ...........................................................................114

Тойшанұлы А. «Жарапазан» жырының арғы тегі мен типологиясы .............................................116

Нурелова Д.Д., Ахметова Г. Тіл тағдыры ........................................................................................ 121

Құдайбергенова Ж.М. Білім жүйесіндегі ұстаздардың жоғары құзыреттілігі

мен кәсіби шеберліктерін жетілдіру  .................................................................................................. 125

128


Құрметті оқырмандар!

«Ұлттық тәрбие» журналын «Қазпошта» АҚ мекемесінің кез келген бөлім-

шесінен жаздырып ала аласыз. Журналға жазылу жыл бойына жүргізіледі.

«Ұлттық тәрбие» журналын жаздырып алуға және мақала жариялап, өзіндік 

тың ой қосуға асығыңыз, ағайын!

Мына мекен-жайға хабарласуларыңызға болады: Жамбыл көшесі, 25 үй, 24 

каб. Тел: 291-88-83. Е-mail: nitso@mail.ru

050010, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 13

Абай атындағы ҚазҰПУ

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің «Ұлағат» баспасының баспаханасында басылды

Издательство «Ұлағат»   Казахского национального педагогического  

университета имени Абая

Тікелей репродукциялық әдіспен басылады

Печатается методом прямого репродуцированияЖауапты редактор/Ответственный редактор – Жанар Сейсенбаева

Жауапты хатшы/Ответственный секретарь – Анар Құрманғали

   Беттеген/Верстка – Шарбан Айтмұқұшева

Редакция мекен­жайы:

050010, Алматы қ., Жамбыл к-сі 25 үй, Жаңартпа технологиялар және 

білім беру мазмұнын ҒЗИ, каб. 24.

Тел/факс: 8(727) 291-88-83, 8702 951-87-61,

электрондық мекен-жай: nitso@mail.ru

Басылымға жіберілді: 04.06.2012 ж. Пішімі 60х84 

1

/

8Қағазы сыктывкар. Басылым – офсет. Көлемі 16.25 б.т.  

Таралымы 500. Тапсырыс №203. 


ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

2(10)2012

(наурыз-сәуір)
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет