Б.ғ. к., профессор Комардина Л. А. 2015 ж. Құрастырушы: филол.ғ. д., проф Имамбаева Ғ. ЕPdf көрінісі
Дата24.03.2017
өлшемі367,17 Kb.
#10280

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

  

          ЖУРНАЛИСТИКА МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША 

    ҒЫЛЫМИ БІЛІМ КЕШЕНІ 

 

 

  

 

  

 

     «СТИЛИСТИКА ЖӘНЕ РЕДАКЦИЯЛАУ» 

ПӘНІ БОЙЫНША 

 

СИЛЛАБУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ПАВЛОДАР 2015 

 

         

БЕКІТІЛДІ 

ОӘЖжБС проректоры 

б.ғ.к., профессор  

___________Комардина Л.А.  

 

«___» ____________2015 ж.  

Құрастырушы:  филол.ғ.д., проф Имамбаева Ғ. Е.. 

                

 

 «Стилистика және редакциялау» пәні бойынша  күндізгі оқу бӛлімі 

5В050400 «Журналистика» мамандығына оқитын студенттерге арналған  

СИЛЛАБУС 

Курс 


Семестр 


Кредит саны                               Зертханалық  

15 


Тәжірибелік сабақ  

30 


ОСӚЖ 

22,5 


СӚЖ 

67,5 


Барлығы: 

135 


Бақылау түрі 

Емтихан 


 

  Қ.Р.  Үкіметінің  2012  ж.  23  тамыздағы  №  1080  қаулысымен  бекітілген  жоғары  білім 

берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты  және  5В050400  «Журналистика» 

мамандығы бойынша (2014) элективтік пәндер каталогы негізінде жасалған.  

 

 

ББ және Қ академиясы оқу бағдарламалар комитетінің  кеңесінде мақұлданды . Хаттама № 1,  29.08.2015 ж. 

ББ және Қ академиясының оқу бағдарламалар комитетінің 

тӛрайымы       ________________ Қасымова А.Қ. 

 

  

 

 «Журналистика және  филология» департаментінің мәжілісінде бекітілді. 

 

Хаттама № 1, 27.08.2015 ж.    «Журналистика және филология»департаментінің 

 директоры ________________ Хамитова Г.А. 

КЕЛІСІЛДІ 

ББББ бастығы   ______________ Сарбасова Н.Д. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Стилистика және редакциялау» 

ОҚУ КУРСЫ СИЛЛАБУСЫНЫҢ МАЗМҦНЫ 

 

1.

 Түсінік хат  

2.

 Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары (1-кесте) 

3.

 Дәріс курсының мазмұны (2-кесте) 

4.

 Тәжірибешілік сұрақтары мен олардың орындалу мерзімі (3-кесте) 

5.

 ОСӚЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру мерзімінің күнтізбелік жоспары (4-

кесте) 


6.

 

СӚЖ  тапсырмаларын  орындау  және  тапсыру  мерзімінің  күнтізбелік  жоспары  (5-кесте) 

7.

 Емтихан сұрақтары 

8.

 Ұсынылатын әдебиеттер 

Негізгі 


Қосымша 

9.

 Студенттердің білімі мен білігін бақылаудың түрі мен формасы (6-кесте) 

10.


 

Студенттердің рейтингтерін бағалау кӛрсеткіші (7-кесте) 

11.

 

Студенттердің білімін, дағдысын және қабілетін бағалаудың жалпы кӛрсеткіштері (8-кестесі) 

 

    БАЙЛАНЫС АҚПАРАТ:  

Оқытушының 

аты-жӛні 

Сабақ ӛткізудің уақыты мен орны 

Байланыс жасау 

 ақпараты 

 

Дәріс 


Тәжірибе

шілік 


ОСӚЖ 

Имамбаева Ғ.Е. 

сабақ 

кестесі 


бойынша 

сабақ 


кестесі 

бойынша 


сабақ 

кестесі 


бойынша 

«Журналистика және 

филология»  департаменті 

424 жұмыс тел. 57-07-27 

(ішкі 119)  

8718267-24-18 

87022310744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ТҤСІНІКТЕМЕ 

Пәнді оқыту мақсаты:  

Студенттердің тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі теориялық білім алуына оны 

тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді 

1.  Студенттерге  лингвистикалық  стилистиканың  негізгі  ұғымдары  туралы  ,  әсіресе 

функциональдық  стильдер  мен  тіл  ярустарының  стилистикалық  мүмкіндіктері  туралы 

білім беру ,  

2. Кез келген мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйрету.  

3.  Іс  қағаздарының  ,  ғылыми  еңбектер  және  баспасӛз  бетіндегі  материалдарға  тілдік 

тұрғыдан талдау жасап әр стильге материалдар жазуға дағдыландыру  

4.  Мәтіндегі  фонетикалық  немесе  грамматикалық  қателерді  болдырмаудың  жолдарын 

кӛрсете білуге үйрету , 

5.    Ауызша  және  жазбаша  жұмыстарды  орындау  үстінде  шәкірттердің  тіл  тазалығын, 

анықтығын  ,  дәлдігін  сақтап  ,әр  сӛз  ,  сӛйлемді  ӛз  орнымен  жұмсап  қазақ  тіл  мәдениетін 

кӛтеруде үлес қосу. 

Пәнді оқыту міндеттері: 

-

 

әр  шығарманын стилдік ерекшелігіне қарай даралап, талдай білу; -

 

қазіргі  қазақ  тіл  мәдениеті  мен  стилистиканың  жүйесіндегі  маңызды  мәселелерді ғылыми тұрғыдан зерттей білу; 

-

 болашақ  БАҚ  мамандарын  оқырманға,  тыңдарманға,  кӛрерменге  арнап 

жарияланатын  материалдарды  сараптап  талдау  мен  бағалау  және  ӛңдеудің 

теориясы 

және 


әдістемелігімен 

қаруландырып, 

тәжірибелік 

жағынан 


машықтандыру. 

Курстың  құрылысы  дәріс,  тәжірибешілік  сабақтардан  және  студенттердің  ӛздік 

жұмыстарынан тұрады. 

 

«Стилистика және редакциялау» пәнін оқытудың нәтижесінде студенттер мыналарды білуі керек: 

-

 ауызекі сӛйлеу стилінің мәдениетін; 

-

 салыстырмалы-салғастырмалы стилистиканы; 

-

 ауызекі сӛйлеу стилінің мәдениетін; 

-

 терминологиядағы норма және оған қойылатын негізгі талаптарды; 

-

 публицистикалық стилді; 

-

 ресми стилді; 

-

 ғылыми стилді. 

Курс  бойынша  игерген  білімдерінің  нәтижесінде  студенттерде  тӛмендегідей 

қабілеттер болуы керек: 

-        Білімді  меңгертуге  қойылатын  талап.  Бұл  талап  бойынша  қазіргі  қазақ  тіл  мәдениеті 

мен  стилистиканың  жүйесіндегі  маңызды  мәселелерді  ғылыми  тұрғыдан  зерттеу  ісімен  , 

оқытудың жаңа технологиясын меңгертуге кӛңіл бӛлінеді. 

-

 

Берілген шығармаларды талдай білу (тіл мәдениеті, стилі); -    Білімді  қолдануға  қойылатын  талап.  Бұл  талап  бойынша  нақтылы  контекст 

ыңғайындағы нұсқаулар мен ұсыныстарды студенттердің орындаулары талап етіледі. 

 

Курс бойынша бақылау түрі - емтихан  

 

  

 

 

 

 

Курстың тақырыптық жоспары  

 

№  Тақырыптың аталымы 

Сағат саны 

Зертханалық  Тәжірибешілік 

ОСӚЖ 

СӚЖ 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Лингвистикалық стилистиканың 

анықтамасы,зерттейтін 

мәселелері,пайда болып 

қалыптасуы,оқытудың 

мақсаты мен міндеттері. 

Тіл мәдениеті туралы 

түсінік. 

«Стиль  »  сӛзінің  тарихы мен мағынасы туралы. 

Фукционалды стиль 

түрлері 

Терминологиядағы 

норма 


және 

оған 


қойылатын 

негізгі 


талаптар.  Модуль 2 

 

  

 Кӛркем  әдебиет  тілі  мен 

әдеби тіл. 

Лексика-фразеологиялық стилистика. 

Тілдің 

бейнелегіш-

мәнерлегіш құралдары. 

Шығармашылық жұмыс  Барлығы 

 15 

30 

22,5 

67,5 

 

№ Дәріс аталымы 

 

Дәріс мазмҧны 

Сағат 

саны 

 

Модуль 1 

Лингвистикалық стилистиканың 

анықтамасы,зерттейтін 

мәселелері,пайда болып 

қалыптасуы,оқытудың 

мақсаты мен міндеттері. 

Лингвистикалық стилистиканың 

анықтамасы,зерттейтін мәселелері,пайда 

болып қалыптасуы,оқытудың мақсаты мен 

міндеттері. Тіл 

мәдениеті 

туралы 

түсінік. Тіл  ресурстары  стилистикасы.  Функционалды 

стилистика. 

Салыстырмалы-салғастырмалы 

стилистика.  Дара  немесе  индивидуальдық 

стилистика. «Стиль  »  сӛзінің  тарихы 

мен мағынасы туралы. 

Ауызекі сӛйлеу стилі. Ауызекі сӛйлеу стилінің 

мәдениеті. Ресми стиль. Ғылыми стиль. Терминологиядағы  норма және 

оған 


қойылатын 

негізгі талаптар. 

Публицистикалық стиль. Публицистикалық 

стильдің фонетикасы. 

 

Модуль 2  

 Кӛркем  әдебиет  тілі  мен  Шешендік  сӛз  мәдениеті.  Кӛркем  әдебиет  

Дәріс материалдарының мазмҧны 

(кредит саны,  сағат саны) 

Тәжірибешілік сҧрақтары мен олардың орындалу мерзімі 

 

№ 

Тақырып 

аталымы 

Тәжірибешілік сҧрақтары 

Бақылау  

тҥрі 

Тапсыр

у 

мерзімі 

Балл 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Лингвистикалық стилистиканың 

анықтамасы,зерттей

тін мәселелері,пайда 

болып 


қалыптасуы,оқытуд

ың  мақсаты  мен 

міндеттері. 

1.Лингвистикалық 

стилистика  және  тіл 

білімінің 

басқа 

салалары 2. Сӛйлеу мәдениеті. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

1-2-


апта 

 

Тіл мәдениеті 

туралы түсінік. 

1.

 

Тіл ресурстары 

стилистикасы.  

2.

 

Функционалды стилистика.  

3.

 Салыстырмалы-

салғастырмалы 

стилистика. 

4.

 Дара 

немесе 


индивидуальдық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

3 апта   

«Стиль  »  сӛзінің тарихы 

мен 


мағынасы туралы. 

1. Ауызекі сӛйлеу стилі  

2.  Ауызекі  сӛйлеу  стилінің 

мәдениеті. 

3. . Ресми стиль  

4. Ғылыми стиль. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

4-5 

апта 


 

Терминологиядағы норма және оған 

қойылатын негізгі 

талаптар. 

1.

 Публицистикалық 

стиль 


2.

 

 Публицистикалық стильдің фонетикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

6-7 


апта 

 

 

Модуль 2 

 

 

  

Кӛркем  әдебиет  тілі мен әдеби тіл. 

1.

 Шешендік сӛз 

мәдениеті. 

2.

 

Кӛркем әдебиет стилі. 3.

 

Тіл ярустарының стилистикасы  

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

8-9 


апта 

 

әдеби тіл. стилі. Тіл ярустарының стилистикасы 

Лексика-фразеологиялық стилистика. 

Тілдің 


фразеологиялық 

 

құралдарының стилистикалық  

қолданысы. Грамматикалық стилистика. Тілдің бейнелегіш-

мәнерлегіш құралдары. 

Стилистикалық  синтаксис  туралы  жалпы 

түсінік. Құрмалас сӛйлем стилистикасы Шығармашылық жұмыс Берілген  тақырып  бойынша  слайд  (Power-

point) жасау, қорғау, мәтін құрастыру Лексика-


фразеологиялық 

стилистика. 

1.

 

Тілдің  фразеологиялық  құралдарының 

стилистикалық  

қолданысы. 

2. Грамматикалық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

10-11 


апта 

 Тілдің  бейнелегіш-

мәнерлегіш 

құралдары. 

1.

 Стилистикалық 

синтаксис туралы 

жалпы түсінік.  

2.

 Құрмалас сӛйлем 

стилистикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

12-13 

апта 


 

Шығармашылық жұмыс 

1.

 Берілген тақырып 

бойынша слайд (Power-

point) жасау, қорғау, 

мәтін құрастыру 

Сұрақтарға 

мәтін 


құрастыру 

14-15 


апта 

 

 ОСӚЖ тапсырмасы мен орындалу мерзімі 

 

№ 

Тақырып аталымы 

Мазмҧны 

Бақылау  

тҥрі 

Тапсыру 

мерзімі 

Балл 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

Лингвистикалық стилистиканың 

анықтамасы,зерттейтін 

мәселелері,пайда 

болып 


қалыптасуы,оқытудың 

мақсаты 


мен 

міндеттері. 

1.Лингвистикалық 

стилистика  және  тіл 

білімінің 

басқа 


салалары 

2. Сӛйлеу мәдениеті. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

1-2-

апта 


 

Тіл  мәдениеті  туралы түсінік. 

5.

 Тіл 

ресурстары 

стилистикасы.  

6.

 Функционалды 

стилистика.  

7.

 

Салыстырмалы-салғастырмалы 

стилистика. 

8.

 

Дара немесе 

индивидуальдық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

3 апта 


 

«Стиль » 

сӛзінің 


тарихы  мен  мағынасы 

туралы. 


1. Ауызекі сӛйлеу стилі  

2.  Ауызекі  сӛйлеу  стилінің 

мәдениеті. 

3. . Ресми стиль  

4. Ғылыми стиль. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

4-5 


апта 

 

Терминологиядағы норма және оған 

қойылатын негізгі 

талаптар. 

3.

 Публицистикалық 

стиль 


4.

 

 Публицистикалық стильдің фонетикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

6-7 


апта 

 

 

Модуль 2 

 

 

  

Кӛркем  әдебиет  тілі 

мен әдеби тіл. 

4.

 Шешендік сӛз 

мәдениеті. 

5.

 

Кӛркем әдебиет стилі. 6.

 

Тіл ярустарының стилистикасы  

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

8-9 


апта 

 Лексика-

фразеологиялық 

стилистика. 

2.

 Тілдің  фразеологиялық  

құралдарының 

стилистикалық  

қолданысы. 

2. Грамматикалық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

10-11 

апта 


 

Тілдің бейнелегіш-

мәнерлегіш 

құралдары. 

3.

 Стилистикалық 

синтаксис туралы 

жалпы түсінік.  

4.

 Құрмалас сӛйлем 

стилистикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

12-13 

апта 


 

Шығармашылық жұмыс 

1.

 Берілген тақырып 

бойынша слайд (Power-

point) жасау, қорғау, 

мәтін құрастыру 

Сұрақтарға 

мәтін 


құрастыру 

14-15 


апта 

 

 СӚЖ тапсырмасы мен орындалу мерзімі 

 

№ 

Тақырып аталымы 

Мазмҧны 

Бақылау  

тҥрі 

Тапсыру 

мерзімі 

Балл 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

1  Лингвистикалық 

стилистиканың 

анықтамасы,зерттейтін 

мәселелері,пайда 

болып 


қалыптасуы,оқытудың 

мақсаты 


мен 

міндеттері. 

1.Лингвистикалық 

стилистика  және  тіл 

білімінің 

басқа 


салалары 

2. Сӛйлеу мәдениеті. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

1-2-

апта 


 

Тіл  мәдениеті  туралы түсінік. 

9.

 Тіл 

ресурстары 

стилистикасы.  

10.


 

Функционалды 

стилистика.  

11.


 

Салыстырмалы-

салғастырмалы 

стилистика. 

12.

 

Дара немесе 

индивидуальдық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

3 апта 


 

«Стиль » 

сӛзінің 


тарихы  мен  мағынасы 

туралы. 


1. Ауызекі сӛйлеу стилі  

2.  Ауызекі  сӛйлеу  стилінің 

мәдениеті. 

3. . Ресми стиль  

4. Ғылыми стиль. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

4-5 


апта 

 

Терминологиядағы 

норма және оған 

қойылатын негізгі 

талаптар. 

5.

 Публицистикалық 

стиль 


6.

 

 Публицистикалық стильдің фонетикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

6-7 


апта 

 

 

Модуль 2 

 

 

  

Кӛркем  әдебиет  тілі мен әдеби тіл. 

7.

 Шешендік сӛз 

мәдениеті. 

8.

 

Кӛркем әдебиет стилі. 9.

 

Тіл ярустарының стилистикасы  

Сұрақтарға 

жазбаша 

жауап 


дайындау 

8-9 


апта 

 Лексика-

фразеологиялық 

стилистика. 

3.

 Тілдің  фразеологиялық  

құралдарының 

стилистикалық  

қолданысы. 

2. Грамматикалық 

стилистика. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

10-11 

апта 


 

Тілдің бейнелегіш-

мәнерлегіш 

құралдары. 

5.

 Стилистикалық 

синтаксис туралы 

жалпы түсінік.  

6.

 Құрмалас сӛйлем 

стилистикасы. 

Сұрақтарға 

жазбаша 


жауап 

дайындау 

12-13 

апта 


 

Шығармашылық жұмыс 

1.

 Берілген тақырып 

бойынша слайд (Power-

point) жасау, қорғау, 

мәтін құрастыру 

Сұрақтарға 

мәтін 


құрастыру 

14-15 


апта 

 

 «Стилистика және редакциялау» пәнінен емтихан сҧрақтары: 

 

1.  Лингвистикалық  стилистиканың  анықтамасы,  зерттейтін  мәселелері,  пайда  болып қалыптасуы, мақсаты мен міндеттері. 

2.  Лингвистикалық  стилистиканың  тіл  білімінің  басқа  салаларымен  ара  қатынасы  және 

лингвистикалық стилистика мен әдебиеттану стилистикасы.  

3. Лингвистикалық стилистика және тіл мәдениеті. 

4. Тіл мәдениеті туралы түсінік.  

5.  Тіл  мәдениеті  туралы  ғылыми  кӛзқарастар.Тіл  мәдениетін  оқытудың  мақсаты  мен 

міндеттері. 

6. Стилистика, тіл  мәдениеті , әдеби тіл теориясы, ұқсастықтары мен айырмашылықтары.  

7. Тіл мәдениетінің  негізгі салалары. Тіл мәдениеті, орфографиялық норма, орфоэпиялық 

норма, грамматикалық норма.  

8.  Тіл  мәдениеті,  сӛйлеу  мәдениеті,  баспасӛз  мәдениетінің  тілі,  кӛркем  әдебиеттің  тілі 

қазақ тіл мәдениетін дамытудағы рӛлі. 

9. Әдеби тілдің қалыптасуына фольклордың, кӛркем сӛз зергерлерінің ықпалы.  

10. Жалпы халықтық тіл және оның нормалары. 

11.Функционалдық стилистиканың ӛз ішіндегі стильдер бойынша жіктелуі. 

12. Тіл ресурстары стилистикасы. 

13. Функционалды стилистика

14. Лингвистикалық стилистика  

15. Жалпы стилистика 

16. Салыстырмалы – салғастырмалы стилистика17.  Ішінара стилистика. 

18. Дара немесе индивидуальдық стилистика 

19. «Стиль» сӛзінің тарихы мен мағынасы 

20.  Функционалдық  стиль  және  экспрессивтік  –  эмоционалдық  стиль;  олардың  ара 

қатынасы. 

21.  Функционалдық  стильдерді  жіктеуге  қатысты  әр  түрлі  ғылыми  кӛзқарастар. 

Функционалдық стильдің түрлері. 

22.Ауызекі сӛйлеу стилі. Жалпы сипаттамасы.  

23.Ауызекі  сӛйлеу  стилінің  шағын  түрлері  (  подстильдер):  бейресми  ауызекі  сӛйлеу 

шағын стилі 

24.Ауызекі сӛйлеу стилінің фонетикалық-интонациялық ерекшеліктері.  

25.Ауызекі сӛйлеу стилінің лексикасы мен фразеологиясы. 

26. Ауызекі сӛйлеу стилінің морфологиясы мен синтаксисі. 

27. Редакторлық қызметінің шығармашылық сипаттары. Редакция ұжымының құрылымы. 

28. Редактордың қоғамдағы орны, БАҚ-ғы атқаратын қызметі. Редакциялаудың рецензия 

мен цензкрадан айырмашылығы.  

29.  Редактор-оқырмантанушы.Оның  ұйымдастырушылық,  үйлестірушілік  қызметтерінің 

мән маңызы. 

30. Мәтін , оның түрлері мен негізі  

31.  Мәтін  этимологиясының  түп-тӛркіні.  Ауыз-екі    сӛйлеу  мәтіні  мен  жазба  мәтіннің 

ерекшеліктері 

32. Түпнұсқаның тұтастық мәні. Қолжазбаның жоспарын талдау.  

33.  Журналистер  материалдарында  жиі  кездесетін    композициялық  олқылықтарды 

болдырмау жолдары. 

34. Бас тақырып, оның  қызметі мен талаптары. Бас тақырыптың түрлері.  

35. Бас тақырыптың БАҚ саласындағы рӛлі, мән маңызы. 

36.  Редакциялаудың психологиялық алғы шарттары  

37.  Шығармашылық  қызметтің  психологиялық  ерекшеліктері.  Мәтіндегі  қателерді 

автордың ӛзіне түзеттірудің артықшылықтары. 

38.  Редакциялаудың логикалық негіздері. Логиканың негізгі заңдары.  

39.  Редактордың  ойлау  мәдениетін  қалыптастыру.  Мәтінге  логикалық  талдау  жасаудың 

мәнісі.  

40. Мәтінді редакторлық сараптаудың мәні, мақсаты және жолдары.  

41. Редакциялаудың идеялық-саяси, әдеби және этика –эстетикалық аспектілері.                 

42. Түзетудің түрлері мен жолдары. Түзету түрлері мен олардың қолдану аясы. 

43. Фактімен түзілген материалдарды редакциялаудың шарттары.  

44.Факт-оның мән маңызы мен түрлері.   

45. Қолжазбаның тілі мен стилін дұрыс ӛңдеу жолдары 

46. Қолжазбаның тілі мен стилі туралы түсініктеме. 

47. Бүгінгі БАҚ материалдары тіліне қойылатын талаптар.  

48. Қолжазба және редактор.Қолжазба талаптары  

49.  Қолжазба  туралы  түсінік..  Қолжазба  сапасы  және  авторлық  түпнұсқаға  қойылатын 

талаптар. 

50.Редактордың қолжазбаны тексеру барысы мен авторға беретін бағасы. 

51. Газет дизайні. Газетті қаттау және беттеу. Газет дизайні туралы түсінік. 

52.  Газет  дизайні  туралы  түсінік.  Мерзімді  баспасӛз  бӛлімдерінің  графикалық  тұрғыдан 

безендірілуі.  

53.  Қаттау  мен  беттеудің  сапалы  шығуының  негізгі  талаптары.  Қазіргі  газет 

редакциялауының негізгі құрылымдық моделі 

54.  Редакция  құрылымы.Редақция  ұжым  бӛлімшелерінің  ӛзара  әрекетінің  жүйелі 

жиынтығы.  

55. Журналистік еңбек ерекшеліктері.  

56. Редакция әрекетінің принциптері. 

57. Ресми стиль. 

58. Ғылыми стиль 


59. Терминологиядағы норма және оған қойылатын негізгі талаптар. 

60. Публицистикалық стиль. 

 

Әдебиеттер 

Негізгі: 

1.

 Балақаев  М.,  Жанпейісов  Е.,  Томанов  М.,  Манасбаев  Б.  Қазақ  тілінің  стилистикасы. 

Алматы : Мектеп, 1996,1974 

2.

 

Балақаев М.Қазақ тілі мәдениетінің мәселелері. Алматы : Қазақстан 1971 3.

 

Балақаев М. Серғалиев М. Қазақ тілінің мәдениеті. Алматы.Мектеп, 1995 4.

 

Балақаев М.Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. Алматы Ғылым, 1984 5.

 

Адамбаев Б. Халық даналығы. Алматы: Мектеп, 1976  6.

 

ЖанпейісовЕ,Қазақ  прозасының  тілі/Октябрь  алды  және  20-30  жылдар/Алматы, Ғылым, 1968. 

7.

 Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі кӛркем тілі. Алматы, Ғылым, 1996 

8.

 Жұбанов Қ. Қазақ тілі жӛніндегі зерттеулер. Алматы, Ғылым, 1996 

9.

 Әміров Р. Ауызекі сӛйлеу тілі синтаксисінің ерекшеліктері. Алматы, Мектеп, 1977. 

10.


 

Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер. Алматы, Ғылым,1970 

11.

 

Исаев С. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы, Мектеп, 1989,1996. 12.

 

Қожахметова  Х.  Фразеологизмдердің  кӛркем  әдебиетте  қолданылуы.  Алматы, Мектеп, 1972 

13.


 

Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. Алматы. Мектеп,1978 

14.

 

Мұсабекова Ф.Қазіргі қазақ тіліндегі зат есімнің стилистикасы, Алматы. Мектеп, 1976 15.

 

Мұсабекова  Ф.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  практикалық  стилистикасы.   Алматы.  Мектеп, 1982 

16.


 

Мүсірепов  Ғ.  Әдебиет  тілі  жайында  //  Р.Мүсірепов.  Суреткер  парызы.  Алматы, 

Жазушы 1970.440-445 беттер. 

17.


 

Нұрмақанов Х. Сӛз және шеберлік. Алматы, Ғылым,1987. 

18.

 

Ӛмірәлиев Қ.XY XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. Алматы, Ғылым,1976 19.

 

Серғалиев М.Синтаксистік синонимдер. Алматы, Ғылым,1987 20.

 

Серғалиев М. Синтаксис және стилистика. Алматы, Қазақ университеті,1997 21.

 

Серғалиев М.Мұхтар 

Әуезов 


және 

кӛркем 


шығарма 

түрі.Алматы,Қазақ  

университеті,1998. 

22.


 

Сыздықова  Р.  Абай  шығармаларының  тілі/  Лексикасы  мен    грамматикасы/ 

алматы,Ғылым,1968. 

23.


 

Сыздықова Р.Абай ӛлеңдерінің синтаксистік құрылысы. Алматы, Ғылым,1970 

24.

 

Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Алматы,Рауан,1984,1994.   25.

 

Тіл  мәдениеті  және  баспасӛз  /  Баспасӛз  тілінің  мәдениеті  жӛніндегі  ғылыми- практикалық конференцияның материалдары.//. Алматы,Ғылым,1972. 

26.


 

Шалабай 


Б. 

Қазақ 


кӛркем 

прозасының 

тілін 

зерттеудің негіздері. 

Алматы.Агроуниверситет баспасы.1997. 

27.

 

В.В. Ворошилов «Журналистика», базовый курс, 312 стр.  28.

 

Б. Жақып «Қазақ публицистикасының қалыптасуы, даму жолдары». А.,  2004, 420 стр. 29.

 

Е.П. Прохоров «Введение в теорию журналистики». М., 2001, 220 стр. 30.

 

Накарякова К.М « Литературное редактирование» Москва,1994 125 стр 31.

 

Бектемісов Ә. Ыдырысов Ә.«Редактор мен коррректорға кӛмекші құрал» Алматы,1978 456 бет 

 

Қосымша: 

1.

 

Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. М,1968. 2.

 

Виноградов  В.В.итоги  обсуждения  вопросов  стилистики  //  Вопросы  языкознанияМ.1955,1.С.60-87.  

3.

 Виноградов В.В. О теории художественной речи.М.,1971. 

4.

 Культура русской речи. М.,1999 

5.

 Кожина М.Н.Стилистика русского языка. М.,1977 / и последующие издания / 

6.

 

Розенталь  Д.Э.Практическая  стилистика  русского  языка.  М.,  1974  /  и  последующие издания./. 

7.

 Кожин  А.Н.,  Крылова  О.А.Одинцов  В.В.Функциональные  типырусской  речи.  М., 

1982. 


8.

 

Скворцов Л.И.Теоритические основы культуры речи. М.,1980 9.

 

Стилистика русского языка.Под.реч Н.М.Шанского. Л.,1972 / и последующие издания. 10.

 

Ш.Р. Елеукенов «Кітаптану негіздері». А., 1999, 194 стр.  11.

 

В.В. Кихтан «Информационные технологии в журналистике». Ростов  на  Дону, 2004, 231 стр. 

12.


 

Ш.И. Нургожина «Введение в журналистику». А., 2001, 211стр. 

13.

 

Зильберт Б.А «Тексты массовой информации» Саратов,1991 203 стр. 14.

 

Балақаев М, Жанпеисов Е «Қазақ тілінің стилистикасы» Алматы,1974 54 бет 15.

 

Сафонов А.А «Стилистика газетных заголовков» М,1981 81 стр.  

Ҧсынылатын әдебиеттер 

Негізгі: 

1.

 Амандосов Т.  Публицистика-дәуір үні. –Алматы,1974 

2.

 Амандосов Т. Журналист және  ӛмір.- Алматы,1967 

3.

 Барманкулов М. Жанры,печати,радиовещания и телевидения.-Алматы,1974 

4.

 Барманкулов М.К.  Журналистика для всех-Алматы,1979 

5.

 Қ.Бекхожин. Қазақ баспасӛзі тарихының очерктері А. 1981  

6.

 Қ. Бекхожин.қазақ баспасӛзінің даму жолдары А. 1996 

7.

 Ү.Сұбқанберлина. Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімі мерзімді 

баспасӛзіндегі материалдар А. 1963 жыл. 

8.

 

Б. Кенжебаев.Т.Кожакеев. Қазақ баспасӛзінің тарихынан А. 1962 9.

 

С.Қозыбаев Аудитория весь Қазақстан :Очерки истории журналистики-А.Мектеп 1984 

10.


 

Б.Жақып.  Мұхтар Әуезов –публицист А. 1997 

11.

 

М.Дулатов.Шығармалары А.1991  12.

 

Журналист анықтамалығы-Алматы,1978 ж. 13.

 

Қазақ баспасӛзінің тарихы-Алматы,1984 ж. 14.

 

«Айқап», қазақ энциклоп бас редакциясы-Алматы,1995 ж 15.

 

Садықұлы С. Қоғам және журналист-Астана:»Елорда»,2000 ж 16.

 

Шамақайұлы Д. Журналист шеберлігінің негіздері Руханият-Алматы:»Білім»,1997 ж. 

17.


 

Қазақстан журналистерінің бірінші конгресінде елбасы Н.Назарбаевтың сӛйлеген 

сӛзі. «Егемен Қазақстан» газеті,13.03.2002 ж. 

18.


 

Воршилов. Журналистика-СПБ, 2000 ж. 

19.

 

Қазақ радиожурналистикасы.Н.О.Омашев-Алматы,1992 ж. 20.

 

Жол үстінде-журналист. Н.О.Омашев-Алматы,1999 ж. 21.

 

Кӛркем әдебиет стилі.М.Серғалиев-Алматы,1995 22.

 

Журналист шеберлігінің негіздері, Шамақайұлы Қ-Қарағанды, 2001 Қосымша: 

1.

 А.Байтұрсынов Ақ жол. Ӛлеңдер мен тәржімелер, публицистикалық мақалалар 

және әдеби зерттеу А.1991 

2.

 

Абай Құнанбаев Шығармалары А.1994 3.

 

Ш.Уәлиханов. Таңдамалы шығармалары  4.

 

Гуревич С. Редакционный менеджмент-Москва,1995 5.

 

Воршилов В. Журналистика и рынок:проблемы маркетинга мененджемента средства массовой информации-АСПБ,1997 

6.

 Гуревич С. Газета и рынок: как добиться успеха-Москва,1994 

7.

 Зарва М. Произношение врадио и телевизионной речи-Москва,1976 

8.

 Введенская Л., Павлова Л.  Культура и искусство речи- Ростов на Дону, 1996 

 

 

СТУДЕНТ РЕЙТИНГІСІН БАҒАЛАУ КӚРСЕТКІШТЕРІ 

№ 

Бақылау түрі Апта  

1-рейтинг 

қорытынд

ысы 


Апта  

2-рейтинг 

қорытынд

ысы 


110 


11 

12 


13 

14 


Сабаққа қатысым 

Дәрістерді конспектілеу 

 

   

  

 

   СӚЖ 

тапсырмаларының 

орындалуы 

 

30 


 

 

30 


 

ОСӚЖ тапсырмаларының 

орындалуы 

 30 

 

 

30  

Аралық бақылау 

тапсырмаларының 

орындалуы 

 

  

 

  

20 


 

 

  

 

  

20 


 

Тапсырманың  басқа түрлері 

 

  

   

 

   

 

Қорытынды  

 

 

 

 

 

 

100 


 

 

  

 

  

100 


 

 

Қорытынды  бағадан алған үлесі 

 

  

 

  

30% 


 

 

  

 

  

30% 


 

 

 

Пән  бойынша  қорытынды  бақылау  пайыздық  мазмұнда  мына  формула  бойынша 

анықталады: 

 

 4

,

0Ý

6

,0

2

2Ð

1

Ð%

È

  

Мұндағы: Р1 – 1-рейтинг бағасының пайызы, Р2 – 2-рейтинг бағасының пайызы, Е – 

емтихан бағасының пайызы  

 

- 

рейтингтік бақылау – 40%  

-

 

емтихан - 60%  

Студенттердің  білімін  бағалау  критерийлері:  студент  дәріс  сабақтарына,  ОСӚЖ 

сабақтарына  толық  қатысып,  ОСӚЖ  және  СӚЖ  бойынша  барлық  тапсырмаларды 

орындаған  жағдайда  ең  жоғары  балл;  тапсырманы  орындаудағы  шығармашылығы  үшін 

кӛтермелеу  балын,  толық  орындалмаған  жазба  жұмыстары,  тапсырмалардың 

орындалмауы, 

босатқан 

сабақтары, 

тапсырмаларды 

белгіленген 

мерзімде 

тапсырмағандары үшін айып балдарын алуы мүмкін. 

 

 

Пәннің  бақылау  түрлері:  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды  бақылау.  Бақылау құралдары: сабаққа қатысу, бақылау жұмысы, сұрақ-жауап, реферат. 

 

Білімді бағалаудың жалпы кӛрсеткіші  

Әріптік баға 

Балдардың сандық 

эквиваленті  

Пәнді меңгерудің 

пайыздық мазмұны  

Дәстүрлі баға  

А  


4,0  

95-100  


ӛте жақсы 

А3,67  

90-94  


 

 

В3,33  


85-89  

жақсы 


В 

3,0  


80-84  

 

 В

2,67  75-79  

 

 С

2,33  70-74  

 

 қанағаттанарлық 

 

  

 

С 2,0  

65-69  


С

1,67  60-64  

D

+  

1,33  


55-59  

D  


1,0  

50-54  


F  

0  


0-49  

қанағаттанарлықсыз 

 

 

Академиялық тәртіп саясаты: курс саясаты мынадай талаптарды қамтиды: -

 

сабақты босатпау -

 

сабаққа кеш қалмау -

 

оқу үрдісіне белсенді араласу -

 

ұқыптылық, міндеттілік -

 

ӛздік жұмыстарының орындалуы -

 

топпен жұмыс істеу және пікір-таластарға қатысу -

 

шыдамдылық, ақжарқындылық, ашықтық  

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет