Білім беру бағдарламасы мамандығЫ: 1504000 фермер шаруашылығЫ (бейін бойынша) Астана 2016 4



Pdf көрінісі
бет16/20
Дата15.03.2017
өлшемі2,25 Mb.
#9648
түріБілім беру бағдарламасы
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

КМ модулі 01 
4 КМ модульдері 03 (1-4)
Міндетті модульдер:
КМ модулі 01 
КМ модулі 05.1 
КМ модулі 05.2 
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
1 КМ модулі 06 (1-3)
1 КМ модулі 07 (1-2)

115
3-4
(2-3)
Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
2 КМ модульдері 04 (1-5) 
немесе
2 КМ модульдері 05.2-
КМ 05.4
Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
Таңдау бойыншаі модуль-
дер:
2 КМ модульдері 04 (1-5)
Міндетті модульдер:
КМ модулі 02
КМ модулі 04.1
Таңдау бойыншаі мо-
дульдер:
1 КМ модулі 05 (3-4)
4
(2-3) КМ08- КМ13
КМ08- КМ13
КМ08- КМ13
Осы оқу жоспары білім алушылардың біліктілігі деңгейінің есебімен мо-
дульдер, бақылау нысандары және аралық және қорытынды атестаттау бой-
ынша сағаттарды бөлуді көздейді.
*Ұсынылған оқы жоспары өндірістік оқытудың кәсіптік модульдермен үй-
лесуін ұсынады, яғни өндірістік оқыту мазмұнының сәйкестігі кәсіптік мо-
дульдер бойынша бөлінеді.  
Өндірістік оқытуды және кәсіптік практиканы ұйымдастыру көздейді:
- оықту және дағдылары дарыту бойынша өндірістік жұмыс (зертханаларда 
және шеберханаларда өндірістік оқыту);
-  оқыту  және  оқу  зертханалары  мен  шеберханаларында  өндірістік  оқыту 
дағдыларын дамыту бойынша өндірістік жұмыс, өндірістік практика және өн-
дірісте оқыту;
- кәсіптік практика өту (өндірістік, технологиялық, диплом алды).
Әр практика түрінің ұзақтығы таңдап алынған және көзделген бейініне және 
біліктілігі деңгейіне сәйкес жұмыс оқу бағдарламаларымен және жоспарла-
рымен белгіленеді.    
Өндірістік  оқыту  өндірістік  оқыту  шеберінің  басшылығымен  оқу-өн-
дірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигодарында өт-
кізіледі. Білім алушылар практика өту барысынды тиісті деңгейдегі түрлері 
бойынша өзара байланысты құзыреттердің белгілі мөлшерінн игереді.  
Кәсіптік практика тиісті ұйымдарда жұмыс орындарында өткізіледі және 
оқыған  кезде  алынған  білімдерді,  практикалық  дағдыларды  және  кәсіптік 
құзыреттерді шоғырландыруға мақсатталған.  Жоғары деңгейдегі біліктілік 
үшін, ол онда талаптар белгіленген және жұмысқа рұқсат берілген жерлерде 
өтуі жақсырақ болады. Өндірістік және технологиялық практиканы бастар ал-
дында оқу бағдарламасына сәйкес білім алушылар міндетті түрде нұсқау ала-
ды.  кәсіптік практиканы ұйымдастырудың егжей-тегжейі компанияның, оқу 
орны мен білім алушының арасындағы келісім-шарттың бөлігі болып табы-
лады. Жұмыс беруші компаниялар негізгі модульдер бойынша оқыту нәтиже-
лерінің есебімен кәсіптік практикаға білім алушыларды қабылдау бойынша 
талаптарды өз бетімен белгілейді.  
Ең жоғары деңгейге өту өлшемі құзыретке біліктілік емтиханды (аралық 
және қорытынды) табысты тапсыру болып табылады. 
Аралық атестаттау оқу жылының аяғында жүргізіледі.Аралық емти-
хандардың саны біліктілігі деңгейінен тәуелді. 

116
Аралық біліктілік емтихандардың ұзақтығы жұмыс оқу жоспарлары жа-
салған және практикалық жұмысты орындаған кезде белгіленеді және жаз-
баша түрде тест өткізілуі мүмкін. Аралық біліктілік емтихандардың нысаны 
мен түрлерін жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеген кезде 
білім беру ұйымы белгілейді.  
Аралық  емтихан  (-дар)  екі  бөлікке  бөлінуі  мүмкін.  Бірінші  бөлігі  тиісті 
оқыту жылы модульдерінің мазмұнын көрсетеді. Басқа бөлігі тиісді даярлау 
деңгейімен байланысты, міндеттер мен тапсырмаларды көрсетеді  (ҰБШ 3, 4 
немесе 5 деңгейі)
Аралық  емтиханның  тиісті  мазмұны  білім  алушылармен  осы  оқу  жылы 
зерделенген модульдердің мазмұынмен белгіленеді. Бұдан басқа, міндеттер 
мен тапсырмалар кәсіптік дайындықтың тиісті деңгейін (3, 4 немесе 5 дең-
гейі) көрсету үшін, сөйтіп белгіленуге тиіс.    
Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмыс-
шы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын  тапсыру, оның ішінде кәсіби 
дайындық деңгейін бағалау және   біліктілікті беру қорытындылары бойынша  
білім алушыларға кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс, 
санат) беріледі.     
Қорытынды аттестаттау
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымының білім алушыларын қоры-
тынды аттестаттауға:
− 
білім алушыларды білім беру ұйымдарында аттестаттау;
− 
кәсіптік дайындығының деңгейін бағалау және біліктілік беру (білік-
тіліктің белгіленген және жоғары деңгейлері үшін) кіреді.
Білім беру ұйымдарында білім алушыларды қорытынды аттестаттау толық 
оқыту  курсының  қорытындылары  бойынша  білім  алушылармен  білім  беру 
бағдарламаларын игеру деңгейін белгілеу мақсатында жүргізіледі.  
Білім  беру  бағдарламаларын  оқытуды  аяқтау  қорытындылары  бойынша 
білім  беру ұйымдарында қорытынды аттестаттаудың мүмкін нысандары: ба-
залық кәсіптік модульдер және кәсіптік (арнаулы) модульдер бойынша емти-
хандар  тапсыру  немесе  кәсіптік  модульдерінің  бірі  бойынша  қорытынды 
аттестаттаудың емтиханын тапсырумен дипломдық жұмысты орындау және 
қорғау.
Кәсіптік дайындығының деңгейін бағалау (бұдан әрі – ОУПКҚ) және ма-
мандығы бойынша жоғары деңгейлі біліктілігі бойынша біліктілік беру:
1) кәсіптік дайындығын белгілейтін пәндер (модульдер) бойынша теори-
ялық тестілеу;
2)  біліктілігі  деңгейлері  бойынша  практикалық  тапсырмаларды  орындау 
екі кезеңнен тұрады.
Қорытынды аттестаттауды жүргізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан ар-
тық емес белгіленеді. Олардың ішінен ОУПКҚ ұйымдастыруға және жүргізу-
ге бір топқа кем дегенде 12 сағат бөлінеді (мамандықтың ерекшелігінен және 
оқу процесін ұйымдастырудан тәуелді көбею жағына өзгеруі мүмкін).

117
Консультациялар мен факультативтік сабақтар білім алушылардың дербес 
қабілеттері мен сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталды.  
Консультациялық сабақтар негізінде олар бойынша оқу процесінің жоспа-
рымен білім алушыларға аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізу көз-
делген пәндер және модульдер жүргізіледі.
Пәндердің тізбесі және оқу материалдарының мазмұны, консультация үшін 
оқу уақытының көлемдері, консультация жүргізу уақыты мен нысаны (топ-
тық, дербес ж.т.б.)  білім беру ұйымдарымен белгіленеді. 
Факультативтік сабақтардың мазмұны білім алушылардың дербес қабілет-
тері  мен  сұраныстарының  дамуын  қамтамасыз  етуге  бағытталды.  Бұндай  
факультативтік  сабақтарға  келешек  біліктілігмен  байланысты,  техникалық 
шығармашылықтың үйірме сабақтары, сондай-ақ спорт және дене шынықты-
ру түрлеру бойынша үйірме сабақтары жатқызылады.  
Факультативтік сабақтар оқу орнының жұмыс оқу жоспарымен аптасына 
4 сағаттан артық емес есебінен көзделеді және зерделеу үшін міндетті болып 
табылмайды.  
 Консультацияларды өткізу уақытының көлемі және нысаны (топтық, дер-
бес, жазбаша ж.т.б.) жұмыс оқу жоспарын жасаған кезде білім беру ұйымда-
рымен белгіленеді.
«Фермер-менеджер»  біліктілігі  бойынша  білімді  аяқтау  нысаны  диплом-
дық жобаны орындау және қорғау болып табылады.   

118
9.
Ҧсыныла
тын жа
бдықтар
ды
ң т
ізб
есі

Атау
ы
Техника
лық 
ерекше
лігі  
Жабды
қтар
дың м
аңы
зы
Жабды
қтар 
пайда
ла
ныла
тын м
оду
ль 
(-дер)  
Ескертпе
1
«Элек
тр
 те
хникал
ық  
ма
териалд
ар»
 оқ
у 
жаб
дық
тар
ының 
тұрпатт
ы жиынт
ығы,
 
стенд
тік 
нұсқа
сы, 
ЭТМ

К компьюте
рл
ік
 
нұсқа
сы  
Минимод
ульдерді
ң жиынтығ
ы. 
«Элек
тр
 ӛтк
ізгіштік
» тақырыб
ы 
бойынша 
ӛтк
ізгіштер
ді
ң 
жина
ғы.
Хо
лл 
тетіг
і.
Оқша
ула
удың ке
де
ргілерін 
ӛлше
уге а
рналған 
құ
рал.
Қаңқа
сы 2
×4.
Екі с
ек
циялы жә
шігі
 б
ар 
зертхана
лық үстел
.
Қо
су
 ӛткіз
гіштерді
ң жиынт
ығы.
Әдіс
теме
лік
 нұсқ
ау
ла
р, 
Техникал
ық с
ипаттам
а, 
Бағда
рлама
лық 
қа
мтам
ас
ыз ет
у  
USB
-осци
ллогра
фы
Ӛткізгіште
р
және
 жа
рт
ылай 
ӛт
кі
згіште
р.
Ӛткізгіште
р кед
ергіле
рінің  
 
темпе
рат
ур
алық
 тә
уе
лд
ілі
гін 
зерделе
у.
Жа
рт
ылай 
ӛт
кі
згіште
р 
ке
де
ргілеріні
ң   
темпе
рат
ур
алық
 тә
уе
лд
ілі
гін 
зерделе
у (
бе
лсе
нді
ру
 
энергиясы
н б
елгі
ле
у.
)
Ӛткізгішті
ң жал
пы ке
де
ргісін 
бе
лгіл
еу
.
Ӛткізгіште
рде
гі б
айл
аныс 
құбылыс
та
р және 
 
термоэлек
тр
қо
зғалтқ
ыш күш 
(жал
пы термоЭ
ҚК).
Фотоӛткіз
гіштігі
.
Жа
рт
ылай 
ӛт
кі
згіште
рдегі 
ба
йла
ныс қ
ұбылыста
р және 
то
сқ
ау
ыл  
фотоэф
фекті 
(фотоди
одтың В
АХ
, фототоқ, 
фотоЭ
ҚК) 
 
Бейӛт
кі
згіштер
Қатты бей
ӛт
кі
згіште
рдің 
диэл
ек
тр
 ӛ
ткізгі
штігін 
ӛлше
у 
БММ 01,  КМ 01, КМ 02, КМ 03

119
132
Қатты бей
ӛт
кі
згіште
рдің 
диэл
ек
тр
 шығында
рының 
бұрышын 
ӛлше
у  
Темпе
рат
ур
ад
ан 
диэл
ек
тр
 
ӛт
кі
згіштіг
іні
ң жән
е диэле
ктр 
шығындар
ы бұрышы
ның 
тә
уелд
ілі
гін  
ӛлше
у 
Белсе
нді
 диэлек
тр
икте
рдің  
диэл
ек
тр
 ӛ
ткізгіш
тігін 
және
 
диэл
ек
тр
 шығында
рының 
бұрышын 
ӛлше
у. 
Ту
ра
 д
әне
 к
ері пье
зо
эфф
ек
тті 
зерделе
у (
ту
ра п
ьез
оэффек 
ке
зінде
 заряд, п
ьезом
од
уль, 
пьезоэлек
триктің  
резонанс
тық жиі
лігі
)
Диэле
ктри
кті 
эле
ктрмен 
тесі
п 
ӛт
у (а
уаны
ң эл
ек
тр
 б
ерікті
гін 
ес
епте
у)  
Магниттік
 ма
териалд
ар 
Фе
рромаг
нетик
ті 
ма
гнитта
удың негі
згі 
сызығ
ын ал
у
Гис
терези
с і
лме
гіні
ң 
кӛме
гім
ен 
ферромагн
етик
тің 
қа
сие
ттерін зердел
еу  

алд
ық инд
укци
я, 
коэрци
тивтік
 к
үш, жал
пы 
шығындар
)
Кюр
и н
үкт
ес
ін 
бе
лгіле
у 
(атомның 
ма
гниттік 
сә
ті)

120
133
Магнит қ
атты ма
тер
иал
да
рды 
зерделе
у   

оэр
цити
втік
 к
үш,  
жалп
ы ма
гнит
тік 
энергия)
2
2 ҚАТА
РЛЫ 
АСПА
ЛЫ
 КАРТОП
 
ОТЫ
РҒЫ
ЗҒЫШЫ,
   
Л
-201
Машина
ның типі
Қатарла
рдың арас
ын
да
ғы ені
, см
Сал
у тәс
ілі
Сал
у б
иік
тігі,
 мм
, а
рт
ық е
ме
с
Бу
нке
рдің с
ыйымдыл
ығы, кг
Агроте
хни
ка
лық 
жылда
мд
ық, 
км

ағ, 
де
йін
Негізгі 
уақ
ыттың 
1 са
ғ. 
ӛнімд
ілі
гі, га
Отырғ
ыз
у 
аралық
тар
ы, м
м
Сым  Кӛ
лем
ді
к 
мӛлшерле
рі, м
м
Машина
ның са
лма
ғы, к
г
Ӛнбеге
н к
артоп түйі
нде
рін 
қа
тар сал
уға а
рналған 
 
3
КФ
-2,8
(4,
2) 
ФРЕ
ЗЕРЛІ
К 
ҚОПС
ЫТ
ҚЫШ
Ӛнімд
ілі
гі га/са
ғ 1.8
-2.7
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы км

ағ 6
-9
Ӛңдел
етін 
қа
тарлард
ың са
ны 4
Қатарла
рдың арас
ын
да
ғы ені
 см 
70
-75
Ӛңде
у те
ре
ңді
гі 2
-12
Жұмыс 
қа
рма
у ен
і м
 2.8
-3
Қатарала
рд
ың арас
ы
нда
ғы 
то
пы
рақты
 ӛңде
уге ж
әне
 
ау
ылшар
уашылық 
да
қылд
ардың к
ез к
елге
н 
типтері 
үші
н 
тыңайтқы
штарды ен
гіз
уге 
арналға
н: 
жүге
рі, қ
ант 
қызылшас
ы, к
үнбағыс,
 
теме
кі
, с
оя
 б
ұр
шағ
ы, к
ӛкӛніс 
да
қылд
ары.

121
134
4
КАРТОФ
ЕЛЕУБ
О
РО
ЧНЫЙ К
ОМБА
ЙН
 
BOLKO
Жұмы е
ні 
м 0.6
25
-0.750
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы км
/ча
с 
1.5
-5
Ӛнімд
ілі
гі га/са
ғ 0.15
Бу
нке
р кг 125
0
Салм
ағы к
г 180
0
Картоп жә
не 
ба
сқ
а д
а та
мыр 
жем
іс
тердің 
ӛнімін
 жина
уға 
арналға
н. Ма
шина 
тү
йінд
ерді 
қа
зу
ды, т
опырақ
тан 
және
 
са
ба
қтарынан 
тазала
уд
ы 
ж
әне
 б
ұдан ә
рі қа
йта с
ал
уды 
жүз
еге
 ас
ы
рады.  
5
Картоп са
қтай
тын же
р 
және
 жем
іс
-кӛкні
с 
ӛнімі 
   
(сэндв
ич
-
пане
льд
ерден
 жас
алған 
анга
рлар)
Салқ
ында
тқан
нан 
ке
йін,
 
ка
рт
опты 
және
 б
ас
қа да
 жем
іс
-
кӛкӛніс
 ӛн
ім
ді
 са
қтау
 к
езінд
егі 
қолай
лы  те
мпе
рат
ур
а жә
не 
са
лыст
ырм
алы 
ылғал
дылығы, 
сонда
й-
ақ
 оларды м
үм
кі
н 
са
қта
удың 
шам
алы 
 ме
рз
ім
де
рі.
Кӛ
кӛніс ӛн
ім
де
рін сақта
у 
12 
айға
 д
ейі
н 
 
6
ТЫРМА
Л
АУ 
АГРЕГ
АТЫ,
  АБ
-24
АБ
-24
 жән
е оның  
модифика
циялары  
16 МПа (
160 
атм)
 д
ейі
н 
артқы ас
пал
ы 
құрылғын
ың гид
рож
үйесін
де
 
қыс
ыммен
1,4
...4,

т сүйрегіш
 
сыныпт
ы т
ракторла
рм
ен 
 
агрегаттан
ад
ы. Серіп
пе
-тісті
 
тыр
ма
ны қолд
ан
у: т
опырақ
ты
ң 
құнарлы қ
аб
атын с
апа
лы 
ӛңде
уді
, а
ра
мшӛптер
ді
 тиім
ді
 
жоюды, е
гіс
 жерді
ң б
етінд
е 
жұмсақ
 жаб
ында
у қ
аба
тын 
жаса
уд
ы, ылға
лд
ың жина
лу
ын 
және
 б
ула
ну
ды болд
ыр
ма
уд
ы 
қам
тама
сыз ете
ді
.
Егу
 ал
дын
да
 тырмала
у 
ке
зеңінд
е ылғалд
ы ж
аб
у, 
ӛнгеннен 
ке
йін 
тыр
мала
у, 
орылған 
егіс
тікті
 ӛңде
у 
(са
ба
нды дес
теле
рге жина
у)

122
135
7
ДИСКТІ
К ТІ
РКЕ
МЕ 
ТЫРМА, 
Лидер
-4Н
Мод
ул
ьді
к 
констр
укц
ия 1.4
-тен 
6.0
 тс 
де
йін 
тр
ак
торл
армен
 
агрегатта
уды қа
мтам
ас
ыз 
етед
і  
Жоғар
ы ти
ім
ді
 ылға
лды 
са
қта
у, а
ра
мшӛпте
рді 
тыр
ма
ла
у, 
егіс
 жерді
 тегі
сте
у.
8
«О
БЬ
» 
ТОПЫ
РА
Қ
 
ӚҢДЕ
ЙТІ
Н ЕГУ 
МАШ
ИН
АС
Ы 

4-
8 см 
тер
еңд
ік
те шір
іген
 
тамырдың 
қа
лд
ықтарын са
қтап

то
пы
рақты
 а
уда
рмай қ
опсыт
у;

оның аг
рофизикалық
 жай
-
күйі те
ң с
алм
ақ
ты 
тығыз
дыл
ыққ
а жа
қын д
ән 
арнасын 
қа
лыптас
ты
ру
;

дә
нді
 және д
әнд
і б
ұр
шақ
ты 
да
қылд
арды т
ура
 к
ең 
жолды ег
у 
(20
-25
 см
);

бе
тінің
 ас
тына те
гісте
у 

оның 
үстін
де
 
қа
лыптас
тырылған
ж
аб
ында
у 
қа
ба
ттың астынд
а д
ән 
арнасыны
ң а
йма
ғында
 қ
атқыл
 
қа
ба
тты
жаса
у; ос
ыл
айша
 
жаса
латын ―
гидроқұл
ып‖ 
то
пы
рақты
ң тӛменгі
 
қа
ба
ттарына
н
ылғал
дың 
бу
лан
уына
 к
ед
ергі жа
са
йды, 
сонда
й-
ақ
 жа
уатын 
ж
ау
ын
-
шашынд
ы 
тиімд
і  
жина
уға 
таңғы жән
е к
ешк
і шықты 
пайд
ала
ну
ға м
үмкін
ді
к 
бе
реді;

98% де
йін 
арамшӛпті
 к
ес
у 
және
 б
етіне
 тарап ш
ығар
у  
Дәнд
і д
ақылда
рды т
ура
 ж
ол
-
жол ег
у  

123
136
(химота
уғ
а б
ала
ма
);

то
пы
рақты
 ұсат
у;

ке
рі ба
ғытта егі
с же
рінің 
бе
тін с
апалы тегіс
теу
;

мине
ралдық
 
тыңайтқы
штардың б
ас
тапқ
ы 
мӛлшерін 
енгі
зу
.
9
ӘМБЕБ
А
П ДӘ
НДІК
 
СЕПКІ
Ш, 
СЗ
У
-21
   
 
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы км

ағ  
10
 
де
йін
Қарма
у ен
і см
 20
5
Қатарла
рдың а
расын
да
ғы ені
 см 
23 Дәнд
і с
ал
у тереңд
ігі 
см
 4
-8
Секци
ядағы 
се
пкі
ш 
аппа
раттарының с
ан
ы 9 дан
а
Ұзы
нд
ығы 
мм
 39
20
Ені мм
 223
0
Биіктігі
 мм
 1800
Салм
ағы к
г 125

Бір 
уақ
ытта
 арам
шӛп
терді 
ке
сі
п, орыл
ған 
егіс
ті
ктің
 аяс
ы 
бойынша 
дәнд
і жә
не дәнд
і 
бұршат
ы да
қылд
ардың
лән
ін 
ег
у, 
тыңай
тқыштард
ы енгі
зу
 
және
 тегі
сте
у.
10
ШТА
НГТІ
К 
БҤРІКК
ІШ
,
Патрио
т ОП
-20
00
.21
Қарма
у ен
і м 
18
/2
1
Сыймдыл
ығы л 2
00
0
Жұмыс 
ері
тінд
іс
іні
ң 
шығысы 
л/га
 10
-80
Ӛнімд
ілі
гі га/к
үн 5
0-
120
Жұмыс 
ж
ылда
мд
ығы км

ағ 6
-
12
Егіс же
рле
рде д
ала
 
да
қылд
арын 
ӛңде
у 
жолымен 
арамшӛпте
рден, 
зиянкес
тер
де
н жән
е 
ау
ру
ларда
н  ӛсі
мд
ік
терді 
химиялық 
қорға
уға а
рналған.

124
137
11

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20




©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет