“Бізге ұлттық интеллектінің діңін құру қажет, бізге халықаралық деңгейде бәсекегеPdf көрінісі
Дата21.03.2017
өлшемі10,16 Mb.
#10082

“Бізге ұлттық интеллектінің 

діңін құру қажет, бізге 

халықаралық деңгейде бәсекеге 

түсе алатын эрудициялы 

адамдар керек”  

 

                                                                                                                        

Н.Назарбаев 

 


Іргебай Ербол Ісләмұлы 

Астана қаласы Әлкей Марғұлан атындағы 

№ 40 орта мектебінің директоры 

АВТОРЛЫҚ БАҒДАРЛАМА 

Ұлылықты ұлықтау – ұрпаққа ұлағат 

“Бізге ұлттық интеллектінің діңін құру қажет, бізге халықаралық 

деңгейде бәсекеге түсе алатын эрудициялы адамдар керек”   

                                                                           Н.Назарбаев 

   


A Gift From

Ұлылықты ұлықтау – ұрпаққа ұлағат 

ұстанымы – мектептегі оқу-тәрбие жұмысының негізі. 

Мақсаты: Ұлы дала тұлғаларының ӛмірі арқылы ұрпақты білімді,  

білікті, мәдениетті етіп тәрбиелеу, елін, жерін сүйетін,  бәсекеге қабілетті азамат ӛсіру 

Ұлы даланың тұлғалары

 

Дана патшалар

 

Ұлы хандар 

Қоғам қайраткерлері

 

Оқымысты ағартушылар 

Жыраулар


 

Спорт


 

жұлдыздары

 

Ғарышкерлер 

Ержүрек батырлар

 

Сахара сазгерлері 

Ақын жазушылар

 

Билер мен шешендер 

         Цель проекта: 

 

• Воспитание  личности,  любящей  свою 

родину,  хорошо  знающей  национальные 

ценности,  уважающей    обычаи  и  традиции 

своего  народа,    на  основе  жизни  и 

творческой 

деятельности 

Алькея 


Маргулана;  

• Повышение 

интереса 

учащихся 

к 

самообучению,  научно-исследовательскому  поиску;  

• Формирование 

всесторонне 

развитой 

личности  с  высоким  уровнем  мышления, 

широким 


кругозором, 

высокой 


познавательной  активностью,  творческой 

направленностью; 

• Формирование  трудолюбивой,  талантливой, 

справедливой,  преданной  науке,  знающей 

свое 

дело 


личности 

на 


примере 

деятельности Алькея Хаканулы Маргулана.     Жобаның мақсаты: 

 

• Әлкей 


Марғұланның 

ӛмірі 


мен 

шығармашылық 

қызметін 

насихаттай 

отырып, 

ұлтын 


сүйетін, 

ұлттық 


құндылықтарды  жетік  білетін,  елінің  салты 

мен 


дәстүрін 

құрметтейтін 

азамат 

тәрбиелеу. • Оқушылардың 

білім 


алуға, 

ғылыми 


ізденістермен 

шұғылдануға 

деген 

қызығушылығын  арттыру,  білікті  маман болуға тәрбиелеу. 

• Ой  ӛрісі  дамыған,  ойлау  қабілеті  мен 

дүниетанымы  кең,  танымдық  деңгейі  биік, 

шығармашылық  мүмкіндігі  жоғары  оқушы 

тұлғасын қалыптастыру.  

• Әлкей  Хақанұлы  Марғұландай  ӛзінің  ісін 

жетік  білетін,  ғылымға  шексіз  берілген, 

еңбекқор,  талапты,  шыншыл,сегіз  қырлы 

бір сырлы тұлға қалыптастыру; 


Задачи: 

Познакомить учащихся с жизнью и творчеством Алькея Маргулана; 

Изучить творческую и научно-исследовательскую  деятельность по следующим направлениям:  

Знакомство с исследованиями Алькея Маргулана по истории Казахстана и казахской литературе; 

Комплексное изучение исследований академика по этнографии и культурному наследию 

казахского народа; 

Способствовать пониманию того, что Алькей Маргулан – родоначальник казахстанской 

археологии;  

Способствовать признанию и достойному оцениванию трудов Алькея Маргулана, как 

основателя  науки «Шокантану»; 

Воспитание активной, свободолюбивой, уверенной в себе личности; 

Выявление личности «Я», умеющей правильно выразить  свое мнение, уважающей мнение 

других, знающей свое место в жизни; 

Использовать личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании; 

Предоставить возможность для реализации своих заний и творческих способностей в жизни; 

Создать атмосферу комфорта и доброжелательности, понимания и 

взаимосотрудничества между учителем и 

учениками.  

 

Міндеттері: 

Әлкей Марғұланның ӛмірбаянымен толық таныстыру; 

Шығармашылық қызметін және ғылым жолындағы ізденісін тӛмендегі бағыттар 

бойынша оқып, үйрену: 

Қазақ тарихы және әдебиеті туралы жазған Әлкей Марғұланның зерттеулерімен танысу; 

Этнография және қазақ халқының мәдени мұрасын Әлкей Марғұлан зерттеулерімен 

ұштастыра отырып, оқып-білу; 

Әлкей Марғұлан - Қазақстандағы археология ғылымының атасы екенін ұғындыру; 

Әлкей Марғұлан - Шоқантану ғылымының негізін салушысы ретінде тану, бағалау; 

ӛз-ӛзіне сенімді, белсенді, еркін тұлға тәрбиелеу; ӛз ойын, ӛзгенің ойын құрметтейтін, ӛз орнын 

сезінетін «Мен» тұлғасын шығару; 

әр оқушының жеке-даралық қабілетін тану, бағалау; 

білімін, шығармашылық ізденісін ӛмірде қолдана білуге мүмкіндік туғызу; 

мұғалім мен оқушының ӛзара түсіністік, қарым – қатынастық, сыйластық ортасын қалыптастыру 

 


Научная гипотеза проекта:  

 

Работа над проектом «Величие великих – назидание потомкам» будет  направлена  на воспитание 

учащихся в духе национальных традиций и 

обычаев, на почитание  культурных ценностей 

народа, на воспитание духовно богатой, гуманной 

личности, если: 

Каждый учитель будет работать над тем, чтобы привить учащимся любовь и уважение к своему 

народу; 


Каждый учитель будет работать над тем, чтобы 

научить учащихся служению родине на  примере 

Алькея Маргулана; 

Каждый ученик будет воспитан на примере жизни и деятельности великих людей; 

Каждый учитель и ученик будут проявлять активность и чувствовать перед собой 

ответственность; 

Каждый  будет стремиться к новому, находить во всем полезное; каждый будет отдавать дань 

уважения  прошлому и настоящему; 

Будут установлены крепкие взаимоотношения между учителями, родителями и детьми. 

 

Ғылыми болжамы:   

«Ұлылықты ұлықтау» жобасындағы жоспарланған жұмыстар  оқушылардың ұлттық тәлім – тәрбие 

алуына бағыт –бағдар беріп, халқымыздың 

ғасырлар бойғы асыл мұрасын ұрпақ бойына 

сіңіріп, ӛз халқының мұрасына құрметпен қарап, 

рухани жан дүниесі таза, адамгершілік қасиеті мол 

тұлға бола алады, егер: 

Әрбір мұғалім оқушының бойына ұлтын сүюді, қадірлеуді сіңіре білсе; 

Әлкей Марғұландай еліне қызмет етуді үйренсе; Ұлы адамдар ӛмірінен үлгі алып, бойына тоқыса; 

Әрбір мұғалім мен оқушы бойында белсенділік пен жауаптылық болса; 

Кез келген жаңалыққа ұмтылып, жаңаның жақсылығын үйрене білсе; 

Ұлтымыздың ӛткен және бүгінгі тарихына құрмет кӛрсетсе 

Оқушы мен ата-ана, мұғалім арасында үздіксіз байланыс орнаса; 

 


Новизна  проекта: 

 Проект «Величие великих – назидание потомкам»  

внедрен в учебно-воспитательный процесс школы; 

В целях освещения наследия Алькея Маргулана  ежегодно  проводится научная конференция  

«Наследие Алькея Маргулана – духовное  

достояние нации»; 

Учебно-воспитательная работа школы направлена на воспитание в духе национальных традиций и 

обычаев; 

Работает краеведческая экспедиция «По следам Маргулана»; 

Систематизирована работа курса «Маргулантану», определены основные приоритеты; 

Составлен познавательный  сборник «Азбука Маргулантану»; 

Работает Музей Алькея Маргулана; В целях развития творческих способностей 

учащихся выпускается журнал «Маргулан»; 

Лучшему  учащемуся школы за высокие достижения в учебе  ежегодно вручается «Премия 

Маргулана».  

 

Ғылыми жаңалығы: 

 “Ұлылықты ұлықтау – ұрпаққа ұлағат” жобасы 

мектептің оқу-тәрбие үрдісіне енгізілді; 

Әлкей Марғұлан мұрасын оқып-үйрену мақсатында “Әлкей Марғұлан мұрасы – ұлттың рухани 

байлығы” атты конференция ӛткізіледі; 

“Марғұлан олимпиадасы” ӛткізіліп тұрады Мектептегі оқу-тәрбие жұмыстары ұлттық тәлім-

тәрбиеге бағытталды; 

“Әлкей Марғұлан ізімен” ӛлкетану экспедициясы жұмыс істейді; 

Марғұлантану курсының жұмысы жүйеленіп, бағыттары анықталады; 

“Марғұлантану әліппесі” танымдық жинағы құрастырылады; 

Ұлы тұлғаны таныту мақсатында «Әлкей Марғұлан мұражайы» ашылады; 

Оқушылардың шығармашылығын дамыту мақсатында “Марғұлан” журналы шығарылады; 

“Марғұлан сыйлығының” ережесі әзірленіп, тағайындалады; 

 


 Ожидаемые результаты:

 Каждый учащийся рефлексирует  свою 

деятельность;  

Каждый учащийся хорошо знает историю своего народа, родного края; 

Расширены  интеллектуальные способности учащихся;  

В учащихся развиты  навыки исследовательско-поисковой деятельности; 

Установлены  крепкие взаимоотношения между учителем, учениками и их родителями; 

Ученик чувствует свою значимость в обществе, определяет свое место и предназначение; 

Наряду с обучением совершенствованы  навыки творческого поиска, самостоятельной работы, 

познавательной деятельности; 

Сформирована личность, свободно излагающая свои мысли, делящаяся  своим мнением с окружающими, 

умеющая дать совет и объективно оценить 

ситуацию.  

 Күтілетін нәтиже:

 әр оқушы ӛзінің қабілеттілік ерекшеліктерін 

бақылайды; 

әрбір оқушы елінің, жерінің тарихын жетік біледі; оқушының интеллектуалдық ой-ӛрісі кеңейеді, 

әлемдік мәдениеттің озық үлгілерінен үйренеді; 

ӛз бетімен ізденуді үйренеді, қолданады, кӛрсетеді; оқушылардың бойына ізгілік, адамгершілік 

қасиеттері қалыптасады; 

мұғалім мен ата-ана,  оқушы арасында байланыс тұрақталады; 

оқушы қоғамдық ортада ӛзінің қажеттілік орнын сезінеді; 

біліммен қатар жеке шығармашылық ізденісті сезініп, жауаптылығы, белсенділігі, құштарлығы 

артады; 


еркін ойлаушы, ойын ортаға салушы, ой бӛлісуші, 

біреуді бағалаушы жеке тұлға тәрбиеленеді. 


ҰЛЫЛЫҚТЫ ҰЛЫҚТАУ 

МАРҒҰЛАН 

ОЛИМПИАДАСЫ 

 

МАРҒҰЛАН МУЗЕЙІ 

МАРҒҰЛАН 

ОҚУЛАРЫ 

 

МАРҒҰЛАН ЖУРНАЛЫ 

«

АКАДЕМИК 

Ә.МАРҒҰЛАН ІЗІМЕН» 

ӚЛКЕТАНУ 

ЭКСПЕДИЦИЯСЫ 

 

МАРҒҰЛАН  

СЫЙЛЫҒЫ 

 

 

МАРҒҰЛАНТАНУ 

ТАРИХ ТАҒЛЫМЫ 

БАБА НӘР АЛҒАН 

БҰЛАҚТАР 

ӘДЕБИЕТ ӘЛЕМІ 

ШОҚАНТАНУ 

АРХЕОЛОГИЯ 

ЭТНОГРАФИЯ 

LOGO 

ЖАН-ЖАҚТЫ 

ДАМЫҒАН, 

ТОЛЕРАНТТЫ 

ТҰЛҒАНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Дүниетанымын  

адамзаттық жоғары 

деңгейде 

қалыптастыру 

Ұлтты 

ардақтауға, 

сүйе білуге 

баулу 

Білімге, 

ғылымға деген 

сүйіспеншілігін 

арттыру 

Әлемдік және 

туған елінің 

мәдениетін 

бойына сіңіру 

Рухани 

адамгершілік 

қасиеттерді 

қалыптастыру 

Отанды, 

туған жерін 

сүюге 

тәрбиелеу 

Туған елінің 

тарихын терең 

білуге 

қызықтыру 

Ұлттық 

құндылықтарды 

дәріптеуге 

үйрету 

LOGO 

www.themegallery.com БІЛІМДІ 

АДАМГЕРШІЛІГІ ЖОҒАРЫ 

М 

А 

Р 

Ғ 

Ұ 

Қ 

Ы 

Р 

Л 

А Р 

Ы 

ЕҢБЕКҚОР 

ҰЛТЖАНДЫ 

ТАЛАПТЫ 

ШЫҒАРМАШЫЛ 

СӚЗГЕ ШЕШЕН 

ҚАЙЫРЫМДЫ 

ТОЛЕРАНТТЫ 

ҰСТАНЫМЫ БЕРІК 

НАМЫСҚОЙ 

ӚНЕРЛІ 

Л 

А Н 

Марғұлантану курсы 

Мақсаты: Академик Әлкей 

Марғұланның ӛмірі мен 

шығармашылық  қызметі арқылы оқушылардың 

бойына білімге, мәдениетке       

         құштарлыққа және салауатты ӛмір салтын 

ұстануға тәрбиелеу 

1.Қазақтың 

қолданбалы  ӛнері 

2.Қазақ оюлары 

3.Қазақтың ұлттық 

киімі 


4.Қазақ халқының 

әшекей бұйымдары М А Р Ғ Ұ Л А Н Т А Н У

1. Баба нә р алған бұлақтар

2. Фольклор

4. Архе ология

1. “Дәдә Қорқыт  ” 

жыры                               

2. “Манас  ” жыры 

3. “Қозы Кӛрпеш-

Баян сұлу” жыры 

мен кесенесі 

4.Қазақтың

батырлық эпосы

5.“Ер


Тӛст ік”

ертегісі


3. Ш оқантану

1.Орталық 

Қазақстандағы зерттеу 

2.”Бұғылы” зерттеуі 

3. Қарқаралы  мен 

Ұлытау даласы 

4. Ерейментау  даласы 

5. “Беласар”мәдениеті 

1.“Беғазы-Дәндібай” 

мәдениетінің  ашылуы

2.Бытығай,  Бозоқ 

қалалары 5. Тарих

7. Ғылыми е ңбектерінің жылнамасы

1.  Шоқан  еңбектерін 

жинақтау 

6. Этнография

1.Ғалымның  ӛзінің  жазған  еңбектері  /мақалалары/      

2.Ғалым туралы  жарық  кӛрген  мақалалар 

3.Әр  жылдары  шыққан  кітаптары    

1.Туған  жері   

2.Ата тегі 

3.Ӛскен ортасы 

4.Білім  баспалдағы 

5.Ӛсу,  ӛрлеу жолдары 

6.Бағдарлы бағыттар /ата 

атындағы  мектептермен 

байланыс.../    

7.Ә. Марғұлан  замандастары 

8. Марғұлан  және шәкірттерОқуға болса, шіркін, жан құмарың,

 

Бойында тұрса егер ар-тұмарың,

 

Білуге міндеттіміз – мектебінде

 

Оқыған соң Әлкей ата Марғұланның!!!

 


Академик Әлкей Марғұлан музейінің 

ашылу салтанаты. 

11 мамыр 2006 жыл.  

 

Қонақтар: Дәнел Әлкейқызы,  академиктер Рымғали Нұрғали, Серік 

Рүстембеков, Мырзатай Жолдасбеков. Білім басқармасының басшысы Әсима 

Бимендина Әлкей  Марғұлан  мемориа лдық 

музейі  

      2006  жылы  11  мамырда  мектепте  академик  Әлкей 

Марғұланның мемориалдық мұражайы ашылды.  

     Академик  Әлкей  Марғұлан  ӛмірі  мен  шығармашылық 

қызметі  арқылы  жас  ұрпақтың  бойында  рухани  ұлттық 

құндылықтарды қалыптастыру мақсатында негізгі бес бағытта 

жұмыс жүргізіледі: 

 Әлкей Марғұлан және филология 

 Әлкей Марғұлан және этнография 

 Әлкей Марғұлан және Шоқантану 

 Әлкей Марғұлан және археология 

 Әлкей Марғұлан және тарих 


Астана қаласындағы Тәуелсіздік сарайында  өткен мектеп 

музейінің көрмеден көрнісі 

Әлкей Марғұлан оқулары 

Мектепте жыл сайын 11 мамырда академик Әлкей Марғұланның туған 

күніне орай «Марғұлан оқулары» ӛтіп тұрады.  «Әлкей Марғұлан мұрасы – 

ұлттың рухани байлығы» атты  Республикалық  ғылыми-тәжірибелік 

конференция ӛткізіледі. 

 

«

Ғалым болып адам тумайды. Ол үшін таусылмас талап, 

ақыл-парасат, еңбек қажет. Көзін таппай тау қопара алмайсың. 

Ғалым болып қалыптасуда ұстаздың ықпалы ұшан-теңіз. Батыл 

армандамайынша ғылым алдырмайды»

 

Әлкей Марғұлан

 

 


Академик  Әлкей  Марғұлан 

ізімен  

  Мақсаты: 

- ғалым болған жерлермен танысу; 

- этнографиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- оқушылардың шығармашылығын дамыту. 

      Мектеп  оқушылары  жыл  сайын  «Академик  Әлкей 

Марғұлан 

ізімен» 

атты 

туристік-өлкетану 

экспедицияға қатысады.  

 Экспедиция болған тарихи жерлер: Семей, Жидебай, 

Бөрлі,   Баянауыл,  Алматы, Ұзынағаш, Түркістан , Бурабай. 

Орталық Қазақстан: Дәндібай -Беғазы  кешені, Ұлытау, 

Жезқазған, Қарағанды.  Омбы, Волгоград.     

                                           Жетекшісі: Байдрахманова  Сәуле  

“Академик Әлкей Марғұлан ізімен”  

   туристік-ӛлкетану экспедициясы 

        

Омбы. Шоқан ескерткіші

 

«Мен ӛмірімнің ең жемісті шағын қайрат-қуат мол жылдарын Шоқанды әлемге танытуға арнадым. Шоқан - кӛп адамдар ғұмырын арнауға тұратын 

жан. Ол - ӛте алғыр, ұшқыр ойдың иесі».                                

 

Ә.Х.Марғұлан

 

Ақтоғай ауылындағы   

Aлаш арыстарына қойылған ескерткіш  

Шоқан Уәлиханов атындағы Сырымбет 

 тарихи-этнографиялық мұражайы 

Жезқазған. Қ.Сатпаев ескерткіші 

Ш.Уәлихановтың жол сандығы 


        

Қарағанды қаласы (Карлаг

) 

Алаша хан мазары 

Жошы хан мазары 

  

СҚО. Айғаным ханым қонысы 

Ұлытау. Хан ордасы 

Ұлытау. Әулиетауы 

Кӛкшетау. «Кенесары хан» алаңы  

Жезқазған қаласындағы 

 Қаныш Сәтбаев атындағы тарихи 

 ӛлкетану музейі 

Ұлытау. Кетбұғы ескерткіші 

Марғұлан олимпиадасы 

 

Жаратылыстану

 

Гуманитарлық

 

 

 

1.

 Математика

 

Қазақ тілі  

2.

 Физика

 

Қазақ  әдебиеті 

3.

 Биология

 

Қазақстан тарихы және құқық 

4.

 Химия

 

География 

5.

  

 

Ағылшын 

 

  

 

Орыс тілі 

«МАРҒҰЛАН ОЛИМПИАДАСЫ» ӛткізілетін 

пәндер тізбесі

 

Есқазиев Ертуған  Жаратылыстану бағыты 

2014-2015 оқу жылы 

Мейрамбекова Бағнұр 

Қоғамдық-гуманитарлық бағыт 

2014-2015 оқу жылы 

Әлмағанбетова Жанель 

Жаратылыстану бағыты 

2015-2016 оқу жылы 

Еманғалиева Камила 

Қоғамдық-гуманитарлық бағыт 

2015-2016 оқу жылы 

Тілін, тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін 

 Қадірлейтін оқушылар мен ұстаздардың  

Танымдық- шығармашылық жұмыстарын жарияланады 

Марғұлан журналы 

Әлкей Марғұлан сыйлығы 

«... мәдениет пен өнер ісінің сан алуан 

сәулетті түрін көп уақыт сақтап, 

келесі заманға  мирас етіп отыруға 

болады». 

Ә.Марғұлан

 

«Сегіз қырлы бір сырлы» номинациясының иегерлері  

 

 

 

 

 

Жанғожин Мейіржан          Әнькей  Елдос 

    2015 жыл                              2016 жыл 

0%

10%


20%

30%


40%

50%


60%

70%


80%

2013-2014

2014-2015

2015-2016

57,9% 

57,2% 

58,8% 

Білім сапасы 

50

60

7080

90

100110

2013-2014

2014-2015

2015-2016101,45 

101,42 

102,35 

оқу  жылдары Ұлттық бірыңғай тестілеуден орташа балл саны 

«Алтын белгі» иегерлері 

Оқу жылдары  «Алтын белгі» иегерлері 

                

2013-2014 

1.Баймуханова Толқын 

Алдашқызы 

 

2014-2015 

1. Мұратқызы Динара 

2. Орынбаев Нұржан 

3. Сатмағаңбетова Фариза 

  

2015-2016 

1.Мейрабекова Бағнұр Ұланқызы 

2.Сақанов Дінмұхамед Қазкенұлы 

        


Пәндік олимпиада  нәтижесі 

2013-2014 оқу жылы 

2014-2015 оқу жылы 

2015-2016 оқу жылы 2015-2016 оқу жылы 

 

2014-2015 оқу жылы 2013-2014 оқу жылы 

Ғылыми жобалар нәтижесі  

2013-2014 оқу жылы 

2014-2015 оқу жылы 

2015-2016 оқу жылы 

«Зерде» зерттеу жұмысының нәтижесі 

Байқаулар 

Жылдар 

Аты-жӛні 

Қалалық 

Республикалық 

Оралхан оқулары 

2013-2014 

Жақып Мадияр 

І орын 


ІІ орын 

Мағжан оқулары 

2013-2014 

Әнкей Елдос 

Бас жүлде 

Бас жүлде 

2014-2015 

Сакимбай Абдулла 

Бас жүлде 

ІІІ орын 

Махамбет оқулары 

2013-2014 

Жақып Мадияр 

ІІ орын 


  

2014-2015 

Сакимбай Абдулла 

І орын 


Диплом 

Абай оқулары 

2013-2014 

Еманғалиева Камила 

ІІ орын 


2014-2015 

Ӛтеген Жанел 

І орын 
Мұқағали оқулары 

2013-2014 

Әнкей Елдос 

І орын 


2014-2015 

Сакимбай Абдулла 

І орын 


2015-2016 

Сакимбай Абдулла 

І орын 
Тӛлеген оқулары 

2013-2014 

Жаңбырбай Алмас 

ІІ орын 


  

2014-2015 

Жаңбырбай Алмас 

ІІ орын 
Сәкен оқулары 

2013-2014 

Орынтай Диана 

ІІІ орын 

  

2014-2015 Еманғалиева Камила 

І орын 
«Ақберен» байқауы 

2013-2014 

Бижан Мәди 

Жақып Мадияр 

Әнкей Елдос 

Еманғалиева Камила 

І рын  

 - 


2015-2016 

Әнкей Елдос 

Еманғалиева Камила 

Бас жүлде 

І орын 

Бас жүлде І орын 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 № 

р/с 

Жарыстардың аталуы (спорттың түрі) 

Тегі, аты жӛні 

(қатысқан 

оқушылар) 

Сынып 

Орын   

 

 

  

  

 

  

 

  

Қазақстан құрамасы гандболдан жастар арасында 

Индияда ӛткен Чемпионат Азия ойындарына 

қатысып 2016 жылғы Словакияда ӛтетін  

Әлем чемпионатына жолдама алды 

 

 Тӛғызқұмалак  жарысы  Манғолия  елінде  

ІІІ-орынды иеленді  

 

Футболдан Қала лық футбол жарысыннан І-орынды  иеленіп  

Испания қаласында жаттығып  

Әигілі Сантьяго Бернабеу стадионында  болып 

келді 


 

Орал қаласында ӛткен тоғыз қүмалақ жарысында 

Астана қаласы атынан қатысқан оқушымыз Есіркеп 

Құндыз  жүлделі ІІ-орынды алды 

2015-2016 оқу жылы 

 

Қол добынан Қазақстан Республикасының чепионаты қыздар арасында (1999 жылғы 

туған)ӛткен жарыста  

І-орын   

 Жастар құрамасына 

ілінген біздің 

оқушыларымыз  

Жапарова А 

Айбасова Б 

 

Есіркеп Құндыз   

 

Туймебек Нурдаулет Қайрат Жасулан 

Исаев Мирас 

Арман Баянды 

 

Есіркеп Құндыз  

 

  

Ерман Назым 

Пернебек Күнсұлу 

Тұяқбаева Шадияр 

9-сынып 

оқушылары 

 

 

  

8 «Ә» сынып  

оқушысы 

 

2002-2004  ж/т 

5-6 сынып 

оқушылары  

 

 8 «ә» сынып 

оқушысы 


 

 

9-8 сынып оқушылары 

IV 


 

 

  

 

ІІІ 

 

 

І 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

І 

 

Әлкей Марғұлан атындағы № 40 орта мектеп оқушыларының спорттық  сайысттардан жетістіктері 

Халықаралық,республикалық және қалалық  

     

Әлем чемпионы Серік Нұрғалиев 

        қолтаңба жазу үстінде                                 

Зейнолла Самашев 

Алаш ақыны – Серік Тұрғынбек 

 

МЕКТЕПТІҢ  ҚОНАҚТАРЫ 

Толыбек Әбдірайым 

   Жазушы, ҚР Мәдениет қайраткері 

Бекболат Тілеуханов 

Тұрсын Жұртбай  

Академик Ақселеу  Сейдімбек 

Академик Жабайхан Әбділдин 

Профессор Мырзатай Жолдасбекұлы 

Жазушы, ғалым Тұрсын Жұртбай 

Еңбекқорлыққа 

тәрбиелеу 

Адамгершілікке 

тәрбиелеу 

Жаңашылдыққа 

тәрбиелеу 

Салауаттылыққа 

тәрбиелеу 

Табандылық пен 

намысқойлыққа  

тәрбиелеу 

Толерантты тұлға қалыптастыру 

Қазақ баласының ұлттық келбеті  

 

Қайырымдылық 

және мырзалық 

Ізгі ниет және инабаттылық 

Ата-анаға, Отанға 

деген сүйіспеншілік 

Достық және 

адалдық 

Бауырмалдық және  

мұрагерлік 

Танымдық, 

эстетикалық 

тәрбиелеу 

Қайырымдылық – ізгі қасиет  

“Әрбір  ұлттың  баласы  ӛз  ұлтының 

арасында  ӛз  ұлты  үшін  қызмет 

қылатын  болғандықтан,  тәрбиеші 

баланы  сол  ұлт  тәрбиесімен  тәрбие 

қылуға міндетті” 

 

                                  Мағжан Жұмабаев 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет