Еуразия гуманитарлық институты жаңа түсімдер 2016-2017 ОҚу жылыPdf көрінісі
бет2/4
Дата15.03.2017
өлшемі0,66 Mb.
#9889
1   2   3   4

116.


 

  Методика  оценки  эффективности  и  результатов  воспитательной  работы  в 

организациях образования. Методическое пособие. Редакционная коллегия: 

Буканова  Ж.К.,  Бурлаченко  Л.Г.,  Карменова  Г.К.  -  Астана:  ТОО  "JSD.KZ", 

2015. - 46 с. ISBN 378-601-80555-9-1 

117.


 

  Білім беру ұйымдарындағы тәрбие жұмысының тиімділігі мен нәтижелілігін 

бағалау  әдістемесі.  Әдістемелік  құрал.  Редакциялық  коллегия:  Ж.Қ. 

Боқанова, Л.Г. Бурлаченко, Г.К. Карменова. - Астана: ТОО "JSD.KZ", 2015. - 

47 б. ISBN 378-601-80555-9-1 

118.


 

  Циль. Уровень В2/1. Арбайтсбух. - 174 с. //Ziel Niveau В2 Arbeitsbuch.  

119.

 

  Циль. Уровень В2/1. Курсбух. - 136 с. //Ziel Niveau В2 Kursbuch 120.

 

  Сарсекеев Б.С. Рассказы по истории Казахстана: Книга для дополнительного чтения. Учебное пособие. - 192 с. ISBN 978-601-306-440-6 

121.


 

  Ердембеков  Б.  Абайтану:  Оқу  құралы.  -  Астана:  Фолиант,  2012.  -  432бет. 

ISBN 978-601-292-356-8 

122.


 

  Тоқсамбаева  А.О.  Қазақ  хандығы  дәуіріндегі  әдебиет:  Оқу  құралы.    - 

Астана: Фолиант, 2015. - 304 б.  ISBN 978-601-302-101-0 

123.


 

  Қалшабек  А.  Әдебиеттану  ғылымына  кіріспе:  Оқулық/  А.Қалшабек.  - 

Астана: Фолиант, 2016.  - 208 бет. ISBN 978-601-302-360-1 

124.


 

  Дәуренбекова  Л.  Көркем  мәтін  және  аударма:  Оқу  құралы  /  Л. 

Дәуренбекова. - Астана: Фолиант, 2015. - 136 б. ISBN 978-601-302-302-1 

125.


 

  Кәкішев  Т.  Қазақ  әдебиеті  сынының  тарихы:  Оқулық.  3-басылым  толық.  - 

Астана: Фолиант, 2013. - 400 бет.  ISBN 978-9965-35-955-2 

126.


 

  Иманғазинов  М.  Антика  әдебиеті.  Оқу  құралы.  -  Астана:  Фолиант,  2013.  - 

360 бет. ISBN 978-601-292-697-2 

127.


 

  Мұхамбетов  Ж.  Қазақ  диалектологиясы.  Оқу  құралы  /    Мұхамбетов  Ж.  - 

Астана: Фолиант, 2015. - 392 бет. ISBN 978-601-7568-10-8 

128.


 

  Тоқсамбаева  А.  Қазіргі  қазақ  әдебиеті  (1960-2000  жж.):  Оқу  құралы.  - 

Астана: Фолиант, 2013. - 160 бет.  ISBN 978-601-292-274-5 

129.


 

  Толеубаев  А.Т.  и  др.  История  древнего  Казахстана:  Учебник  для  6  кл. 

общеобразоват.шк. - Алматы: Атамұра, 2015.   - 224стр. ISBN 978-601-306-


225-9 

130.


 

  Тулебаев Т.А. История древнего мира: Учебник для 6 кл. общеобразоват.шк. 

- Алматы: Атамұра,  2015.   - 208 с. ISBN 978-601-306-161-0 

131.


 

  Артыкбаев  Ж.О.  Рассказы  по  истории  Казахстана:  Учебник  для  5  класса 

общеобразоват.  шк. /  Ж.О. Артыкбаев, А.А.  Сабданбекова, Е.А. Абиль. 3-е 

изд., перераб. - Алматы: Атамұра,  2015.  - 144 стр. ISBN 978-601-306-178-8 

132.

 

  Ақтанова  А.  Балалар  әдебиетті:  Қазақ  балалар  драматургиясы  мәселелері. Оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2011. - 200 бет. ISBN 978-601-292-332-2 

133.


 

  Елбасы партиясы. Партия Лидера нации: Книга-альбом. - Астана, 2011. - 216 

с. ISBN 9965-9994-5-7 

134.


 

  Сүлейменова  Б.Н.  Тіл  білімі  ғылымының  теориясы:  Оқу  құралы.  -  Астана: 

"Мастер-ПО" ЖШС, 2016. - 174 б. ISBN 978-601-301-586-6 

135.


 

  Тілепов  Ж.  XIV-XX  ғасыр  басындағы  қазақ  әдебиетті:  Оқулық.  -  Алматы,  

2015. - 388 бет. ISBN 978-601-217-551-6 

136.


 

  Весельская  Н.Р.  Финансовое  право  Республики  Казахстан:  Учебник  /  Н.Р. 

Весельская,  М.Т.  Какимжанов.  -  Алматы,  2015.  -  312  с.  ISBN  978-601-217-

546-2 


137.

 

  Абырой мен парыз (Еуропа елдеріндегі Екінші дүниежүзілік және Ұлы Отан соғысына  қазақстандықтардың  қатысуы)  -  Честь  и  долг  (участие 

казахстанцев во второй мировой и Великой Отечественной войне в странах 

Европы)  -  Алматы:  "Литера-М"  ЖШС,  2015.  -  592с.    +  16  б.  жапсырма.  - 

қазақша, орысша ISBN 978-601-80456-2-2 

138.

 

  Аяган Б., Ауанасова А. Нурсултан Назарбаев: Человек у власти / Буркитбай Аяган, Алима Ауанасова. - Алматы: " Литера-М", 2015. - 376 с. 

139.


 

  От 


Казахского  ханства  к  Независимому  Казахстану.  Материалы 

международной научно-практической конференции. (22-23 мая 2015 года). - 

Астана: Институт истории государства, 2015. - 360 с. 

140.


 

  Дулат  М.Қ.  Тарих-и  Рашиди.  -  Алматы:  "ҚАЗақпарат",  2015.  -  494  б.  ISBN 

978-601-03-0376-8 

141.


 

  Дулат  М.Х.  Тарих-и  Рашиди.  -  Алматы:  "ҚАЗақпарат",  2015.  -  486  c.  ISBN 

978-601-03-0376-8 

142.


 

  Dughlat  M.H.  Tarikh  -  i  Rashidi  -  Аlmaty:  "KAZakparat",  2015.  -  514  c.  ISBN 

978-601-03-0376-8 

143.


 

  Есенберлин  І.  Көшпенділер:  роман  -  трилогия.  1-  кітап:  Алмас  қылыш.  - 

Алматы:  "БПКА  "Баспагерлер,  полиграфистер  және  кітап  таратушылар 

Ассоциациясы", 2015. - 380 б. ISBN 978- 601- 7459- 15- 4  

144.

 

  Есенберлин  И.  Кочевники:  роман  -  трилогия.  Кн.1:  Заговоренный  меч.  - Алматы: Ассоциация издателей, полиграфистов и книгораспространителей, 

2015. - 376 с. ISBN 978- 601- 7459- 19- 2  

145.

 

  Esenberlin  I.  The  Nomads:  роман  -  трилогия.  Кн.1:  The  Charmed  Sword.  - Аlmaty: Association of publishers, prinrers and booksellers, 2015. - 380 с. ISBN 

978- 601- 7459- 23- 9  

146.

 

  Сарсеке М. Бекмаханов. - Астана: "Фолиант", 2010. ISBN 978- 5- 235- 03414- 147.


 

  Калдыбаева  О.В.  Повседневные  религиозные  практики  христиан  в 

современном Казахстане: монография. - Астана, 2016. - 235 с. ISBN 978-601-

7515-41-6 

148.

 

  Үкібаев  Қ.  Қынабекнама.  -  Астана:  ЖШС  "Издательство  АСТ  Полиграф", 2013. - 380 б. ISBN 978- 601- 7351- 15- 1  

149.

 

  Кемеңгер Қ. Олжабай Нұралыұлы. Монография. - Петропавл, 2010. - 200 б. ISBN  978- 601 - 7230- 03- 6  

150.


 

  Кенжеахметұлы  С.    Қазақ  халқының  тұрмысы  мен  мәдениеті.  -  Алматы: 

"Алматыкітап" баспасы, 2012. - 384 б. ISBN  978- 601- 01- 1116- 5 

151.


 

  Ахметжан  Қ.С.  Қазақтың  дәстүрлі  қару  -  жарағының  этнографиясы.  - 

Алматы: "Алматыкітап" ЖШС, 2006. - 216 б.   ISBN  9965- 24- 752- 8 

152.


 

  Кенжеахметұлы  С.    Қазақ  халқының  салт  -  дәстүрлері.  -  Алматы: 

"Алматыкітап" баспасы, 2014. - 312 б.  ISBN  978- 601- 01- 2001- 3 

153.


 

  Өмірбекова  М.Ш.  Қазақ  ұлттық  киімінің  этномәдени  лексикасы.  Ғылыми  - 

танымдық  басылым  -  Алматы:  РПБК  "Дәуір"  2015.  -  320б  (  суретті).  ISBN 

978-601-217-537-0 

154.

 

  Археография  және  деректану  ұлттық  орталығының  Хабарлары/Известия Национального  центра  археографии  и  источниковедения.  -  Астана,  2016, 

№1. - 73 б. 

155.

 

  Сарсекеев  Б.С.  Модели  обучения  педагогическому  мастерству:  Учебное пособие  для  студентов  педагогических  специальностей.  -  Астана,  2016.  - 

59с.  ISBN 978-601-7515-46-1 

156.

 

  Мухамбетова  К.А.  Профилактика  социального  сиротства:  Методы  и технологии социальной работы с семьей в школе: Учебное пособие. - Изд. 2-

е, доп. и перераб. – Астана, 2016. - 134с. ISBN 978-601-7515-44- 7 

157.

 

  Мухамбетова К.А.  Социально-медицинские  и  правовые  аспекты 

профилактики  и  лечения  ВИЧ  инфекции  и  наркозависимости  для 

потребителей наркотиков в пенитенциарной системе: Учебно-методическое 

пособие. - Астана, 2016. - 281 с. ISBN 978-601-7515-43-0. 

158.

 

  Джумабекова А.Т., Сартбасова Ж.Ж. Орталық банк қызметін ұйымдастыру: Оқу  құралы/  А.Т.  Джумабекова,  Ж.Қ.  Сартбасова.  -  Астана:  ҚазЭҚХСУ 

БПО, 2015. - 205б.  ISBN 978-601-7528-21-8 

159.

 

  Урузбаева  Н.А.  Малый  и  средний  бизнес  в  Казахстане:  условия  и  факторы развития.  Монография  /  Н.А.  Урузбаева.  -  Астана:  Типография  ЕНУ 

им.Гумилева, - 2015. - 312с. ISBN 978-9965-31-716-3 

160.

 

  Сейткасимов  Г.С.,  Мусина  А.А.,  Альбекова  С.С.  Модели  и  механизмы взаимодействия  финансовых  посредников  в  Казахстане:  Моногр.  /  Г.С. 

Сейткасимов,  А.А.  Мусина,  С.С.  Альбекова.  -  Астана:  ИЦП  КазУЭФМТ,  - 

2015. - 256с. ISBN 978-601-7528-25-6 

161.


 

  Джумабекова  А.Т. Организация деятельности центрального банка: Учебное 

пособие/  А.Т.Джумабекова.  -  Астана:  Изд.КазУЭФМТ,  -  2013.  -  220с.                   

ISBN 978-601-7240-56-1 

162.

 

  Алина  Г.Б.  Коммерциялық  банктердің  инвестициялық  операциялар:  Оқу құралы. - Астана: Каз ЭҚХСУ БПО, 2014. - 198 б. ISBN 978-601-7240-90-5 

163.


 

  Алина  Г.Б.  Инвестиционные  операции  коммерческих  банков:  Учебное 

пособие. - Астана: Изд. КазУЭФМТ, - 2013. - 210с.ISBN 978-601-7240-51-6 

164.


 

  Мусина  А.А.  Коммерческий  банк  в  системе  финансового  посредничества: 

теория,  методология,  практика.  Монография.  -  Астана:  \Изд.КазУЭФМТ,  - 

2011. - 379с. ISBN 978-601-7240-11-0 

165.

 

  Деньги,  кредит,  банки.  Учебник  /  Под  общ.ред.  академика  НАН  РК,  Г.С. Сейткасимов  и  д.э.н  А.А.  Мусиной.  -  Астана:  КазУЭФМТ,  -  2012.  -  542с. 

ISBN 978-601-7240-29-5 

166.

 

  Ақша,  кредит,  банктер:  Оқулық  /  Жалпы  редакциясы  басқарған  ҚР  ҰҒА академигі  Ғ.С.Сейтқасымов.  -  Астана:  ҚазЭҚХСУ  БПО,  2013.  -578б.  ISBN 

978-601-7240-70-7 

167.


 

  Жолаева Қ. Статистика. Оқу - зертханалық практикум. - Астана: "Фолиант" 

баспасы, 2014. - 176 б. ISBN 978-601-292-842-6 

168.


 

  Сатыбалдыұлы  С.,  Байтанаева  Б.  Маркетинг  және  менеджмент  негіздері. 

Оқулық. 2-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2011. - 320 б. ISBN 978-

601-292-354-4 

169.

 

  Леонтьева  И.  Основы  менеджмента  и  маркетинга.  Учебник.  2-е  изд.  - Астана: "Фолиант", 2010. - 320 с. ISBN 9965- 35- 852- 4  

170.


 

  Түсіпбеков  Т.,  Теңізбаева  Г.  Кәсіпорын  экономикасы  (дидактикалық 

материалдар  және  көмекші  құралдар).  Оқу  құралы.  2-  басылым.  -  Астана: 

"Фолиант" баспасы, 2012. -192 б. ISBN 978-601-292- 455- 8 

171.

 

  Королюк  Л.,  Шайтова  Н.  Финансовый  учет.  Учебное  пособие.  -  Астана: "Фолиант", 2012. - 312 с. ISBN 978-601-292- 476- 3 

172.


 

  Қабылова  Н.,  Доспалинова  Ш.,  Оразалинов  Е.  Бухгалтер.  Оқулық.  3- 

басылым.  -  Астана:  "Фолиант"  баспасы,  2012.  -  368  б.  ISBN  978-601-292- 

469- 5 


173.

 

  Бименова А. Банктегі бухгалтерлік есеп. Оқу құралы. / Бименова А., толықт. және өнд. 3-басылым. - Астана: "Фолиант" баспасы, 2015. - 152 б. ISBN 978-

601-302- 221- 5 

174.

 

  Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. - Алматы: Жеті жарғы, 2009. - 552 бет. ISBN 9965-11-298-3 

175.


 

  Абленов  Д.О.  Қаржылық  аудит  және  талдау:  теория,  әдіснама,  практика: 

Оқу құралы. / Д.О. Абленов. - Алматы: 2010. - 528 бет.  ISBN 978-601-225-

159-3 


176.

 

  Шарипов А.Қ. Аудит: Оқу құралы. / Шарипов А.Қ. - Алматы: Экономика, - 2010. - 288 бет. ISBN 978-601-225-151-7 

177.


 

  Мадиярова  Э.С.,  Сүйеубаева  С.Н.  Қаржылық  менеджмент:  Оқу  құралы.  - 

Алматы: Экономика, - 262 бет. ISBN 978-601-225-119-7 

178.


 

  Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салалық және салық салу. Том 1.  Оқулық. - 

Алматы: Экономика,  2011. - 582 бет. ISBN 978-601-225-296-5 

179.


 

  Үмбеталиев А.Д., Керімбек Ғ.Е. Салалық және салық салу. Том 2.  Оқулық. - 

Алматы: Экономика, 2011. - 605 бет. ISBN 978-601-225-296-5 

180.


 

  Жоламанова  М.Т.  Деньги.  Кредит.  Банки:  Учебное  пособие.  М.Т. 

Жоламанова.  -  Алматы:  Евразийский  институт  рынка,  -  2011.  -  384с.  ISBN 

9965-9672-4-5 

181.

 

  Дүйсембаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау: Оқулық. - Алматы: Экономика, 2011.  - 348бет. ISBN 978-601-225-312-2  

182.


 

  Комментарии  к  корреспонденциям  счетов  типовых  операций.  /  Сост.  Н. 

Кудайбергенов.  -    Алматы:  Центральный  дом  бухгалтера.  -  2010.  -  96с.               

ISBN 978-601-7128-15-9 

183.

 

  Методические  рекомендации  по  применению  международных  стандартов финансовой  отчетности  и  бухгалтерского  учета.  -  Алматы:  Юрист,  2010.  - 

Книга 1. - 256с.  

184.

 

  Методические  рекомендации  по  применению  международных  стандартов финансовой отчетности и бухгалтерского учета. - Алматы: Юрист, - 2010. - 

Книга 2. - 220с.  

185.

 

  Аскаров  Е.С.  Статистические  методы  в  управлении  качеством.  Учебное пособие. - Алматы, - 2012. - 186 с. ISBN 978-601-225-317-7 

186.

 

  Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство. - Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2010. - 236 с.  ISBN 9965-803-76-5 

187.


 

  Торопова  О.П.  Пособие  (конспект  лекции)  по  изучению  международного 

менеджмента. - Астана, 2011. - 148 с.  

188.


 

  Имашова Ж.Д. Теория статистики: Учебное пособие. - Алматы: Экономика,  

- 2010. - 158с.    ISBN 978-601-226-091-5 

189.


 

  Интыкбаева 

С.Ж.,  Кульжабаева  М.Т.  Практикум  по  налогам  и 

налогообложению:  Учебное  пособие.  -  Алматы:  Экономика,  2011.  -  256  с. 

ISBN 978-601-225-274-3 

190.


 

  Жоламанова  М.Т.  Ақша.  Несие.  Банк:  Оқу  құралы.  М.Т.  Жоламанова.  - 

Алматы: Еуразиялық нарық институты, 2011. - 353 бет.  ISBN 9965-9672-5-3 

191.


 

  Тайгашинова  К.Т.  Управленческий  учет:  Учебное  пособие.  Изд.  2-е.  - 

Алматы: ТОО "Издательство LEM", 2010. - 350 с. ISBN 978-601-239-117-6 

192.


 

  Нурпеисова 

А.К.,  Сабитова  С.Н.  Халықаралық  экономика  және 

халықаралық коммерциялық іс. - Алматы: LEM, 2011. - 184с. ISBN 978-601-

239-145-9 

193.


 

  Джаншанло  Р.Е.  Анализ  финансового  положения  организации:  Учебное 

пособие.  -  Алматы:  ТОО  "Издательство  LEM",  2011.    -  76  с.  ISBN  978-60-

239-132-9 

194.

 

  Нурсеитов  Э.О.,  Нурсеитов  Д.Э.  Бухгалтерские  расчеты.  -  Алматы:  ТОО "Издательство LEM", 2010. - 112 с. ISBN 978-601-239-126-8 

195.


 

  Басовский  Л.Е.  Прогнозирование  и  планирование  в  условиях  рынка. 

Учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 260 с. (Высшее образование) 

ISBN 978-5-16-000641-3 

196.

 

  Дәулетиярова  Г.Ш.,  Нұрқалиева  Д.М.,  Ахметжанова  Қ.Т.  Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік 

жоспарлаудың 

жаңа 


жүйесіндегі 

бюджеттің орыны. - Астана: 2010. - 140бет.   ISBN 978-601-210-013-6 

197.

 

  Құлпыбаева  С.,  Ынтықбаева  С.Ж.,  Мельников  В.Д.  Қаржы:  Оқулық/  - Алмтаы: Экономика, 2010. - 552 бет.  ISBN 978-601-225-169-2 

198.


 

  Шоқаманов  Ю.К.,  Белгібаева  Қ.Қ.  Статистика:  Жоғары  оқу  орындарының 

студенттеріне  арналған  оқулық.  -  Алматы:  Экономика,  2010.  -  540  бет.   

ISBN 978-601-225-143-2 

199.

 

  Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовый менеджмент. Конспект  лекции с задачапми и тестами: Учебное пособие. - Москва: Проспект, - 2011. - 504с.   

ISBN 978-5-392-01284-8 

200.

 

  Давлетьярова  Г.Ш.,  Нурхалиева  Д.М.  Место  бюджета  в  новой  системе государственного планирования РК. - Астана: АО "Институт экономических 

исследований", 2010. - 136с. ISBN 978-601-210-014-3 

201.

 

  Мәсімханұлы  Д.  Азаматтығым  мен  қазақтығым:  елдік  пайымдар,  сыр-сұхбаттар,  толғамдар/  Д.Мәсімханұлы.  -  Астана:  Фолиант,  2014.  -  400  б. 

ISBN 978-601-292-947-8 

202.

 

  Мәсімханұлы  Д.  Өз  аспаным  өзімде.  Өлеңдер,  толғаулар,  поэмалар.  - Астана: Фолиант, 2014. - 440 бет.  ISBN 978-601-292-964-5 

203.


 

  Сирко  Е.В.  Новый  практический  курс  китайского  языка.  Учебник.  /  Лю 

Синь, Чжан Кай, Лю Шэхуэй, Чэнь Си, Цзо Шандань, Ши Цзявэй.  - 296 с. 

ISBN 978-7-5619-1732-9 

204.

 

  Плотникова  Н.Я.,  Карапищенко  Е.В.  FOCUS  ON  VOCABULARY:  Учебное пособие  для  студентов  старших  курсов.  -  Астана:  ЕАГИ,  -  2016.  -  179с.                                          

ISBN 978-601-7515-50-8 205.

 

  Өмірбекова  М.Ш.  Қазақ  ұлттық  киімінің  этномәдени  лексикасы.  Ғылыми  - танымдық басылым. - Алматы: РПБК "Дәуір", 2015. - 320 б. ( суретті). ISBN 

978-601-217-537-0 

206.

 

  Ерімбетова  А.,  Исабекова  Ұ.,  Қоқанова  Ж.  Қазақ  тілі:  Түрік  азаматтарына арналған оқу құралы. - Астана: Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың 

республикалық үйлестіру-  әдістемелік орталығы, 2015.  - 128бет.  ISBN 978-

601-7504-09-0 

207.


 

  Мұсаева Г. Қазақ тілі ретінде. Жалғастырушы деңгей: Оқу құралы. 2-кітап. - 

Астана:  Ш.  Шаяхметов  атындағы  тілдерді  дамытудың  республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығы, 2015 - 140 бет. ISBN 978-601-7504-17-5 

208.

 

  Тілтұстарту мәтіндері (А1 - А2, В1 - В2) / Ж. А. Тұрлыбекова, Ұ.К. Каюпова. -  Астана:  "Ш.Шаяхметов  атыңдағы  Тілдерді  дамытудың  республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығы" РМҚК, 2015. - 194 бет. ISBN 978-601-7504-

24-3 

209.


 

  Жантілеуова  Л.  "Қазақ  тілі  сабақтары"  А-1  қарапайым  деңгейге  арналған 

оқу құралы / Жантілеуова Л.С. - Астана: "Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді 

дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы" РМҚК. - 2015. 

- 96 бет. ISBN 978-601-7504-13-7 

210.


 

  Жанайдаров  О.К.  Қазақ  жерінің  100  аңызы.  -  Алматы  "Сораба",  қоғамдық 

қоры.  2014.  Қазақша,  орысша,  ағылшынша.  3-том.  -  240  б.  ISBN  978-601-

80410-3-7 

211.

 

  Жанайдаров  О.К.  Қазақ  жерінің  100  аңызы.  -  Алматы  "Сораба",  қоғамдық қоры.  2014.  Қазақша,  орысша,  ағылшынша.  4-том.  -  240  б.  ISBN  978-601-

80410-4-4 

212.

 

  Mass  media  және  телекоммуникация  терминдерінің  қазақша  -  орысша  - ағылшынша  анықтамалық  сөздігі.  Казахско  -  русско  -  английский 

справочный  словарь  терминов  Mass  media  и  телекоммуникаций.  Редактор-

құраст.: Қ. Тұрсын. - Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" баспасы, 2015. - 632 

бет. ISBN 978-601-7472-42-9 

213.

 

  Шайдаров  М.,  Ахметов  М.  Анықтамалық  сөздік  (латинско  -  русско  - казахский). - Словарь - справочник (латинско - русско - казахский). - Астана: 

2015. - 479бет. ISBN 978-601-7822-30-9 

214.

 

  Этносаяси  сөздік.  Қазақстанның  қоғамдық  келісім  және  этносаралық толеранттылық  саясаты  және  практикасы  терминдері  мен  ұғымдары.  - 

Астана:  Ш.Шаяхметов  атындағы  тілдерді  дамытудың  республикалық 

үйлестіру- әдістемелік орталығы. - 2014. - 400б. ISBN 978-601-7504-05-02 

215.


 

  Қалиев  Б.  Қазақ  тілінің  түсіндірме  сөздігі.    -  Алматы:  Мемлекеттік  тілді 

дамыту институты, - 2014. - 728б. ISBN 978-601-7206-78-9 

216.


 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  1.    Мақалалар,  баяндамалар 

жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 520 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

42-2 


217.

 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  2.    Мақалалар,  баяндамалар жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 512 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

42-2 


218.

 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  3.    Мақалалар,  баяндамалар жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 512 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

42-2 


219.

 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  4.    Мақалалар,  баяндамалар жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 520 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

42-2 


220.

 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  5.    Мақалалар,  баяндамалар жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 304 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

42-2 


221.

 

  Қайдар  Әбдуәли.  Ғылымдағы  ғұмыр.Том  6.    Мақалалар,  баяндамалар жинағы. - Алматы: "Сардар" баспа үйі, 256 бет. - 2014. ISBN 978-601-7174-

48-4 


222.

 

  Қазіргі  заманғы  ұйғыр  тілінің  түсіндірме  сөздігі:  1  том  (А-Д).  -  Алматы: "Дәуір-Кітап", - 2014. - 656б. ISBN 978-601-7314-65-1 

223.


 

  Қазіргі  заманғы  ұйғыр  тілінің  түсіндірме  сөздігі:  2  том  .  -  Алматы:  "Дәуір-

Кітап", - 2015. - 656б. ISBN 978-601-7314-93-4 

224.


 

  Қазіргі  заманғы  ұйғыр  тілінің  түсіндірме  сөздігі:  3  том  .  -  Алматы:  "Дәуір-

Кітап", - 2015. - 624б. ISBN 978-601-7314-94-1 

225.


 

  Шонанов  Т.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  1-том.  -  Алматы:  - 

Мемлекеттік тілді дамыту институты. - 2015. - 248б.  ISBN 978-601-7822-27-

226. 

  Шонанов  Т.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  2-том.  -  Алматы:  - 

Мемлекеттік тілді дамыту институты. - 2015. - 288б.  ISBN 978-601-7822-28-

227. 

  Шонанов  Т.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  3-том.  -  Алматы:  - 

Мемлекеттік тілді дамыту институты. - 2015. - 256б.  ISBN 978-601-7822-29-Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет