Ф аб ш убада жерде калган жок ш айлоодо элге бергенжүктеу 123.05 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі123.05 Kb.

№25 (66) Жума, 29-апрель, 2016-жыл

Ф АБ^Ш

УБАДА  ЖЕРДЕ 

КАЛГАН  ЖОК

Ш айлоодо  элге  берген  

убадаларын  аткаруу эге- 

мендүүлүктү алгандан бе- 

ри дээрлик боло элек. Чей- 

рек кылымдан бери катып 

калган мына ушул стерео- 

типти  «Өнүгүү-Прогресс» 

партиясы бузду.  Берилген 

убаданы  аткаруу,  карапа- 

йым  калктын  ж аш оосун 

өзгөртүүгө  өбөлгө  жара- 

тып,  анын  өтөөсүнөө  чы- 

гууда  өзгөлөргө  үлгү  бо- 

лоорлук  иштерди  жүзөгө 

ашырууда.  Алсак,  Бакыт 

Т ө р ө б а ев   баш ы нда  тур- 

ган   « Ө н ү гү ү -П р о гр есс» 

ф ракциясы  ар  би р   айыл 

өкмөтүнө  МТСтерди  ачуу 

ук угун   д е м и л г ел е п ,  м а- 

селе  Өкмөттүк деңгээлде 

чечилди. Оң рулдуу маши- 

налар  м ен ен   эл  ташууга 

2 0 1 6 - ж ы л д а н   б а ш т а п  

ты ю у  сал уу  б ою н ч а  Өк- 

м өттүн  аракети,  азыркы 

учурдагы  экономикалы к 

абалга  шайкеш  келбесин 

түшүндүрүп,  2020-ж ы лга 

узар туу  бою нча  мыйзам 

д о л б о о р у н   сунуш тап,  эл 

өкүлдөрү колдоого  алып, 

президент кол  койду.  Бул 

аракеттердин  баары  пар- 

ламенттик шайлоо алдын- 

да элге берилген убадалар 

болчу.  МИнтип элдин мү- 

дөөсүн аткарууда «Өнүгүү- 

Прогресс»  парламенттеги 

партиялардан  ат  чабы м  

алдыга кетти.

•   Э М Г Е К   БАР  ЖЕРДЕ  Ө Н М Ө К   БАР

А ң -Ө с т ө н   о л и га р х т а р ыЛ

ң-Өстөн,  Ы сы к-Көл облусунун Ж ети-Өгүз районунун 

айы лы , 

14

 алт ы н кен кы зм а т ке р и нин алт ы н бещиги. 

Алар мы^ңдан алт ы  ж ы л  м ур да  айы лда  «Музтөр» деген 

ат алыШ т агы фонд т үзүп алы ш кан. А й л ы к  акы лары нан 

ү ч  айда $ир ирет 

5000

 сомдон ортого салып т урган бул 

азам ат

1

р.ар т уулуп-өскөн айы лы  өнүгүп,  көтөрүлүп 

кетсе де\ен а к  т илект ери бар.  Өздөрү т амаш алап 

а йт ка ндд й,  алар «олигарх» болуп кетпесе да,  лсердештери 

“ кум т өруүл өрдүн”  ж а р д а м ы н а  көнүп алган. А йры м  

долбоорЛорго өздүк салым кош уу,  көйгөйлөрдү чечүү 

маселелери көтөрүлсө эле «М узтөргө» кайры лы ш ат .

Фонддун;мүчөлөрү алты жылдан 

бери жаңы жыл  алдында аз камсыз 

болгон  үй-бүлөлөрдүн  балдарына, 

жарым-жартылай  жетим  балдарга 

майрамдык белек даярдашат. Өткөн 

жылы мындай таттуу белекке 27 бө- 

бөк  ээ  болушкан.  4-класстын окуу-

ч'усу Азат Медербеков боорукер «аяз 

байкелердин» белегин чыдамсыздык 

менен күтөөрүн айтат. 1-июнь-бал- 

дарды коргоо күнүндө да бул жигит- 

тер бөбөктөргө майрам уюштурууну 

эстеринен чыгарышпайт.

2013-жылы айылга мечит салын- 

ганда,  ага 85 миң сомдук кошумча- 

сын  аталган  фонд  кошту.  Мындан 

сырткары  маданият үйүн, жаңы ку- 

рулган  ФАПты,  мектептеги  мето- 

дисттик классты  жасалгалоого  ор- 

чундуу каражат бөлүп беришкен.

Албетте  мындай  иштер  ар  бир 

айылда жашаган  кенчилер тарабы- 

>

 нан жасала койбойт, аны эл да жак- 

шы  түшүнөт. Андыктан  бул жигит- 

терге ыраазы болгон айылдаштары 

«алтын  тамгалар»  менен  алардын 

атың  жазып  мектепке  илип  кою- 

шуптур.

Айылындагы ар бир көйгөйгө жан 

дили  менен  күйгөндөрдүн  бири  -  

Эрлан Түгөлбаев.  Ыраматылык ата- 

сы Карыбай да алтын  кенде  14 жыл

иштеп жүрүп пенсияга чыккан.  Эр- 

лан ишканага жумушка орношкон- 

го чейин айыл башчы болуп иштеп, 

учурда айылдык кеңештин депутаты. 

Ошондуктан  айылындагы  «чийки» 

жерлерди,  жардамга  муктаж элди 

жатка  билет.  Анын демилгеси  ме- 

нен маданият үйүнүн курулушу иш- 

ке ашып,  1936-жылы курулган эски 

мектептин имаратынын чатыры ал- 

маштырылган.

«Өлкөбүздөгү ишкана-мекемелер- 

де да иштин ырааттуулугу «Кумтөр- 

дөгүдөй» болсо Кыргызстандын эко- 

номикасы бир топ эле жакшырмак. 

Биздин ишканада тартип бар, ар бир 

жумушчу өзүнө тиешелүү ишти ма- 

йын  чыгара  аткарат.  Түштөнүү,  эс 

алуу убактысы бардыгы убагы-убагы 

менен.  Ал эми  мамлекеттик меке- 

мелерге жумуштап барсаң, керектүү 

кызматкерлерди жумуш ордунан та- 

быш  кыйын.Тийди-качты  иштешет. 

Акча табуу оңой эмес,  «кумтөрлүк- 

төр» десе эле жеңил акчанын астын-

да калгандай сезишет.  Чынында ал 

жакта иштөө оор, алган айлыгыбыз 

тынымсыз эмгектин,  накта маңдай 

тердин акыбети. Биз тапканыбызды 

өз тиричилигибизге эле жумшабай, 

айылыбызды  өнүктүрүүгө да  сарп- 

тайбыз» - дейт Э.Түгөлбаев.

Уулуу калдыктар, кырылып жаткан 

жандыктар, ишканадан тапкан «ма- 

йыптык» тууралуу суроолорду узат- 

сам, Эрлан менен кесиптеши Алман- 

бет Малдыбаевдин реакциясы  бир 

болду. «Бизге да мекен  керек, меке- 

нибизди  акчага алмаштырып карап 

турмак белек. «Кумтөр» десе эле уусу 

менен суусу аралашып, уулуу заттар 

менен сугарып жаткандай көрүшөт. 

Ал жакта экология маселесине абдан

АКАДЕМИК  АЛТЫН ИЕДАЛГА ТАТЫКТУУ  БОЛДУ

КЫРГЫЗ-ТҮРК  «МАНАС» 

үнмвррпитртине

  20  ЖЫЛ

Быйыл  Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин  Кыргыз- 

станга келип ипггеп баштаганына 20 жыл толуп олтурат. Бул 

университет эки өлкөнүн «Кыргыз-Түрк «Манас» универси- 

тетин куруу жөнүндөгү» келишимдин негизинде курулган. 

Окуу жайдын миссиясы - Кыргызстан,  Түркия жана башка 

түрк элдеринин жаштарынын  бирге билим алышын, иште- 

шин,  университеттин дүйнөлүк илимге өз салымын  кошу- 

шун камсыз кылып, түрк цивилизациясынын ренессансына 

колдоо  көрсөтүү,  заманбап университет моделин жана за- 

манбап таалим-тарбия берүү стандартын колдонуп, КРнын 

жогорку  окуу жайларына  үлгү  болгудай  университеттин 

системасын  куруу, дүйнөлүк  интеграцИя  процессинде  ал- 

дыңкы топто жүрүү жана элге  керектүү жогорку билимдүү 

адистерди тарбиялап  чыгаруу.  Университет эки тараптуу 

келишимдин негизинде курулган жана өзгөчө  статуска  ээ 

күндүзгү жогорку билим  берүүчү окуу жай болуп  саналат. 

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде билим  берүү акы- 

сыз жана кыргыз, түрктилдеринде жүргүзүлөт. Университет 

тарабынан берилген диплом эки мамлекет үчүн тең жарак- 

туу болуп эсептелет. Кыргыз-Түрк «Манас» университети эл 

арадык мекеме, уюм, эл аралык жогорку окуу жайлары ме- 

нен  студенттер жана  академиялык кызматкерлерди  алма- 

шуу, практика, академиялык кызматкерлерди даярдоо, ор- 

ток долбоорлорду өнүктүрүүгө багытталган кызматташтык 

иштерин жүргүзүп келет.

Университет2015-2016-окуу жьшында XV бүхүрүүчүлөрүн 

уядан учурганы турат. Учурда бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөнүн 

32 мамлекетинде  иштеп,  эмгектенип жүрүшөт.  Универси- 

теттин  20  жылдык маа^акесин белгилөөгө Түркиянын  ви- 

це-премьер министри Иылдырым Тугрул Түркеш 27-апрель 

күнү келди.  Мааракеге бир топ  маанилүү коноктордун ке- 

лиши күтүлүүдө.

Академик  А.Акма- 

талиевдин  илимий эм- 

гектери англис,  немец, 

француз,  япон,  корей, 

кытай,  түрк  ж.б.  тил- 

дерде  жарык  көргөн. 

Айта кетүүчү нерсе, бул 

сыйлыкка өз мезгилин- 

де Чыңгыз Айтматов та- 

тыктуу болгон.

А.Акматалиевди Жо- 

горку  Кеңешинин  де- 

путаты  Н.Никитенко, 

УлуТтук интеллектуал- 

дык  менчиктин  төра- 

гасы Абдылдабек уулу 

Манас,  статс-секретарь 

Ж.Ташиев ж.б.  куттук- 

ташты.

Биз дагы  редакция- 

нын жана жаппы газета- 

нын окурмандарынын 

атынан  Абдылдажан 

агайдын  ийгилиги ме- 

нен  куттуктайбыз жа- 

на ден соолук,  чыгар- 

мачылык ийгилик каа- 

лайбыз!

Т Г ы р г ы з  Республикасынын. УИАны н 

±\.в и ц е -п р е зи д е н т и ,  академ ик 

А бдылдаясан А км ат алиев Б үт күл 

д үйнөлүк и нт еллект уалдык м е н ч и к 

у ю м у н у н  чы гар м а чы л ы к боюнча алтын 

м едалы на т а т ы кт уу болду.  Б улую м д ун  

ш т аб-кварт ирасы  Ш вейцарияны н Женева 

шаарында ж а й га ш ка н .  Сы йлыю пын 

жердешибизге ы йгарылыш ы  тууралуу Бүт күл 

дүйнөлүк и нт еллект уалдык м е н ч и ку ю м у н у н  

департамент ж ет екчиси Тамара Н арахакаана 

ж ы л у у  сөздөрдү айт ы п,  академ икт ин 

“М а на с”  эпосун,  Чыцгыз А йт мат овдун 

чы гармачы лы гы н изилдөөдө,  басып чыгарууда 

ж а н а  дүйнө ясүэүнүн окурм андары на 

ж а й ы л т ууд а   ко ш ко н салъшын белгиледи.

САРИЕВ

СЫНДАГАНДАР

АРБЫДЫ

Кечээ 28-апрелде Жогор- 

ку  К ең еш т и н   ж ы йы ны н - 

д а   «Республика-Ата Журт» 

ф р а к ц и я с ы н ы н   л и д е р и  

Өм үрбек  Бабанов  Сариев- 

д и н   и ш м ер д и ги н   сы ндап 

агынан  жарылды.  Ал  өз  сө- 

зүндө:  «Темир  Сариев жой- 

гон  Энергетика  жана  өнөр 

ж ай  м инистрлигин  кайта- 

рыш керек. Улуттук энерго* 

холдингдин башчысы айына 

16 миң сом эле таап, кантип 

реф орм аларды   ж үргүзөт? 

У чурда  Э к о н о м и к а   ж ан а 

өнөр жай министрлиги түзү- 

лүп, Арзыбек Кожошев эко- 

номиканы да, да  өнөр жай- 

ларды да көзөмөлдөөгө мук- 

таж.  Ошондой  эле,  Сариев 

убагында «күнөсканаларды 

куруп иштеткендер жыргап 

байып жатышат» деген.  Са- 

риев  өндүрүштү өнүктүрөм 

д еп ,  к үнөсканадан  башка 

эм не  курду?  Биз  ким  жыр- 

гап  жатканын  текш еребиз. 

Өлкөбүз  бир  гана  күнөска- 

налар  м енен жашаган жок. 

Дыйкандар  кыйналып  жа- 

тышат,  аларга  7  пайыздык 

насыя бериңиз. Керек болсо 

5  пайыздыкка  чейин түшү- 

рүңүз. Бул багытта реформа 

керек», -деп күпүлдөп алды. 

Минтип дыйкандарды бети- 

не  кармап шайлоодогу учу- 

гу узун убадаларынын бири 

болгон  арзан пайыздык на- 

сыяларды  бер ди р ей и н  деп 

жаткандай туюлат.

олуттуу маани берилет.  Калдыктар 

бардык эрежелер сакталып көмүлөт, 

биз  ага  күбөбүз»-деп  кошучалады 

А.Малдыбаев. Ал «Музтөрдүн» эсеп- 

кысабын жүргүзөт экен.

Жети-Өгүз районундагы аң-өстөн- 

дүк буЛ  жигиттерге  айылдаштары 

гана  эмес,  мен дагы  ыраазы  болуп 

кайттым.  Сапырылган миллиондор- 

ду уучтап жүрүшпөсө да, таза эмгек 

менен тапкан  каражатына жасаган 

татыктуу  иштери  мактоого  арзыр- 

лыкэкен. «Айылым- алтын турагым» 

деген  сөздүн  чыныгы  өтөөсү ушул 

эмеспи.  Учурда  «Кумтөрдө»  иште- 

ген  патриоттор өздөрү түзгөн  фонд 

аркьшуу жазгы таала жумуштарын- 

дагы  дыйкан-фермерлерге  көмөк 

көрсөтүшүүдө.

А йж ан ЖАНЫБЕКОВАПоделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет