Г. К. Ахметова-п.ғ. д., профессор, Ж. А.Қараев- п.ғ. д., профессорPdf көрінісі
бет1/16
Дата22.12.2016
өлшемі4,37 Mb.
#124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ISSN 2226 – 1176
ИНДЕКС 75756
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы 
Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық 
қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Акционерное общество «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагоги-
ческих работников системы образования Республики Казахстан
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
№3 (82) 2016
Алматы, 2016

Журнал Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлігінде 02.04.2013 ж. қайта тіркелген. Куәлік № 13497-Ж
«Білім берудегі менеджмент - Менеджмент в образовании» - 
ақпарат-әдістемелік хабаршысы
МЕНШІК ИЕСІ: «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің 
басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын 
республикалық институты
Редакциялық алқа:
Г.К.Ахметова–п.ғ.д., профессор, Ж.А.Қараев– п.ғ.д., профессор, 
Ж.Ә.Мақатова – п.ғ.д., профессор, А.Д. Таңатова – п.ғ.к., С.Қ. Суатай – ф.ғ.к., доцент,
 К.С.Құдайбергенева – п.ғ.д., доцент, С.Т.Мұхамбетжанова – п.ғ.д., доцент
Редакциялық кеңес:
Б.О.Арзанбаева –п.ғ.к., доцент, А.Қ.Рсалдинова– п.ғ.к., доцент, А.Ш.Тоқмағамбетов –т.ғ.к., PhD, 
А.А.Маханбетова– п.ғ.к., А.Ш.Орақова– п.ғ.к., Н.О.Қойлық– ф-мат.ғ.к., С.Ж.Зейнолла–PhD
Басылым 1996 жылдан бастап жарық көреді, алғашқы тіркеу куәлігі №476. 
Жылына 4 рет шығады.
Мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
 
РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: 
Алматы қаласы, Амангелді көшесі, 61 үй, 103 каб, 
Тел: + 7(727) 267-46-59, +7(727) 267-45-82
e-mail: emj@ripkso.kz
© ББЖ ҚБАРИ, 2016

4
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 
МаЗМҰНы
сОдеРЖаНие
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Жалмагамбетова Б.Ч., Заречная О.П., Рыжкова Л.В.
О технологии технологичном подходе в системе повышения квалификации ......................................5
Мурзалинова А.Ж., Ахметова Г.М.
Воспитательно-развивающий потенциал курса «самопознание» в условиях обновления 
содержания образования ......................................................................................................................................................12
Ғаббасова Б.Б.
Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында бастауыш сынып 
мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курсының мазмұны .................................................................................17
Мансурова В.Х.
Формирование ИКТ-компетентности в системе повышения квалификации учителей через 
использование ментальных карт .....................................................................................................................................22
Колбасина Л.В.
Управление деятельностью педагогического коллектива по формированию здорового образа 
жизни школьников ...................................................................................................................................................................26
Abuova A.Zh.
Self-management and self-monitoring the necessary quality of the 21st century teachers’ .......................30
Турдахунова К.К.
Новые подходы в повышении квалификации руководителей дошкольных организаций.............33
БІЛІМ БЕРУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Адиет Қ.Б.
Тарихты оқытуды жетілдірудің кейбір жолдары .................................................................................................... 38
Хусаинов Б.М., Молдашев Г.К.
Основные теоретические предпосылки стратегического анализа внутренней среды 
организации .................................................................................................................................................................................. 42
Жубауова Ж.Р.
Мұғалімнің тұлғалық қасиеттері мен кәсіби біліктері .........................................................................................45
Хусаинов У.С., Биомарова Г.А.
Квалиметрия образовательных услуг в деятельности школы ....................................................................... 49
Сабиева К.У.
Квалиметрический подход к оцениванию деятельности учителя  .............................................................. 54
Касымова А.А., Андриянова И.И.
От наставничества к менторингу ..................................................................................................................................... 57
Джапанова Н.А. 
Педагогикалық технологияларды таңдау мәселесі, оны ендіру жолы және мониторингті 
ұйымдастыру................................................................................................................................................................................. 60
Арбашиева А., Смайлова Ә.
Мектеп имиджінің маңызы және оны қалыптастырудағы педагог-психологтың рөлі .................... 63
Бажибаева А.Б.
Квиллинг техникасы оқушылардың шығармашылығын дамыту құралы ретінде ............................ 66
Егеубаев Х.Г., Хамитова С.Е
.
Болашақ әулеметтік педагогтің кәсіби этикалық құндылықтарын қалыптастырудың әдістері
мен тәсілдері ..................................................................................................................................................................................69

5
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 3,  2016 г. 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тен А.С. 
Ключевые тренды в современном образовании .....................................................................................................74
Жалмағамбетова Ж.Ж.
Жаңартылған білімге - жаңаша көзқарас ....................................................................................................................78
Алдабек Н.Ә.
Қостілдік - заман талабы .......................................................................................................................................................81
ТҮЗЕТУ ПЕДАГОГИКАСЫ
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА
Sayakova A.M., Gazizova A.K.A
Professional activity surdo-pedagogues in organization audioverbal rehabilitation for children after 
cochlear imiplantation surdopedagogs  ..............................................................................................................................86
ТӘРБИЕ ТАҒЫЛЫМЫ
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
Байсаринова Н.Н. 
Приоритеты воспитания патриотизма как основы национальной идеи «Мәңгілік ел» ..................91
Зейнолла С.Ж., Жантеева А.Б.
Заманауи педагогикалық технологиялардың студенттердің рухани-адамгершілік 
құндылықтарын дамыту әлеуеті ......................................................................................................................................94
Алдабек Н.Ә., Серікбай А.А.
Бала тәрбиесіндегі халық поэзиясының орны ........................................................................................................ 99
Зейнолла С.Ж. Джамбозова А.
Қазақ және орыс әдебиетіндегі әйел бейнесінің тәрбиелік әлеуеті ............................................................101
БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ДАЙДЖЕСТ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ                               107

6
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 
Любой  вопрос,  касающийся  системы 
образования,  связан  с  понятием  качество. 
Качество  выступает  как  проблема  и  как 
задача,  решение  которой  требует  разработки 
соответствующих 
мер. 
Время 
диктует 
новые  стандарты  качества,  что  определяет 
направления  поиска  действенных  мер  для  его 
достижения.
Роль  СПК  в  условиях    обновления 
содержания 
образования, 
модернизации 
системы  оценки  качества  образования 
возрастает,  о  чем  свидетельствует  анализ 
ответов  слушателей  на  вопрос  «Из  каких 
источников  Вы  получаете  информацию  об 
изменениях  в  системе  образования?».  Около 
70%  слушателей  отмечают,  что  основным 
источником  не  только  получения информации 
об  изменениях,  но  и  базой,  на  основе  которой 
они  овладевают  необходимыми  умениями 
для  работы  в  изменяющихся  условиях, 
является  институт  повышения  квалификации 
педагогических кадров.
Важным является и тот факт, что в настоящее 
время  условия  (уровень  ППС,  материально-
техническая база, оснащенность) деятельности 
филиалов 
значительно 
улучшены, 
что 
предопределяет  и  позитивные  изменения,  как 
в  процессе  организации  курсовой  подготовки
так и в результатах. В ответ на вызовы времени 
меняется  тематика  и  содержание  курсов, 
программы  имеют  модульный  принцип 
построения,  четко  определяются  приоритеты 
развития,  меняются  и  подходы  к  проведению 
занятий. 
В  свою  очередь  качество  процесса  зависит 
от  уровня  технологической  компетентности 
ППС,  его  знания  и  умений  использовать 
современные  подходы,  методики,  технологии 
для организации процесса обучения, в котором 
слушатель  мотивирован  к  самостоятельным 
действиям  по  приобретению  новых  знаний 
и  умений.В  соответствии  с  моделью 
эффективности  обучения  Д.  Киркпатрика, 
БІлІкТІлІкТІ аРТТыРУ МӘселесІ
ВОПРОсы ПОВыШеНия кВалиФикации
questions training
УДК 377.48
О ТеХНОлОГиии ТеХНОлОГиЧНОМ ПОдХОде 
В сисТеМе ПОВыШеНия кВалиФикации
Б.Ч. Жалмагамбетова,
 О.П. Заречная, л.В. Рыжкова 
ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР, г. Павлодар
 
Если есть процесс, то есть и технология его осуществления
Аннотация.
 В материале рассматриваются разные подходы к определению технологии, 
отражены особенности управления качеством процесса обучения в СПК на основе исполь-
зования технологического подхода, представлены критерии оценки систем на предмет их 
соответствия понятию технология, требованиям к их построению с акцентом на ведущие 
дидактические принципы.
Ключевые слова:
 технологический подход, повышение квалификации, дидактические 
принципы.

7
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 3,  2016 г. 
главным  критерием  эффективности  курсов 
должна  стать  готовность  педагога  к  переходу 
от этапа «реакции и обучения» к «поведению» и 
«результатам».
Модель оценки эффективности обучения Д. 
Киркпатрика
СПК 
необходимо 
концентрировать 
внимание на достижение 3 и 4 уровней данной 
модели (поведенческого и результативного), где 
речь  идет  о  влиянии  обучения  на  достижение 
запланированных результатов. 
Такой  вывод  изначально  определяет 
необходимость  и  актуальность  рассмотрения 
вопроса 
об 
уровне 
технологической 
оснащенности  курсовых  занятий  и  уровне 
соответствующей 
компетентности 
ППС 
в  использовании  описанных  в  науке  или 
разработанных  самостоятельно  технологий.
Это  актуализирует  и  проблему  разработки 
механизмов  выбора,  освоения  и  внедрения 
технологий в практику работы всех филиалов.
Значимость 
технологизации 
образовательного  процесса  возрастает  с 
учетом  происходящих  процессов  обновления 
содержания  образования  и  пониманием  роли 
ППС  как  фасилитатора,  т.е.  управляющего 
учебным процессом. 
Для  выполнения  поставленной  задачи 
относительно  классификации  технологий, 
используемых 
в 
системе 
повышения 
квалификации, считаем важным определиться с 
самим  понятием  «педагогическая  технология», 
ответить  на  вопрос,  в  чем  её  отличие, 
определить признаки, позволяющие исключить 
разноепонимание решения данной задачи.
Как  мы  знаем,  вопросы  использования 
технологий  в  учебном  процессе  являлись  и 
являются предметом изучения многих ученых. 
М.В.  Кларин,  один  из  авторов  статей 
и  пособий  по  проблемам  технологизации 
учебного  процесса,  высказывал  мнение  о 
том,  что  «технологизация  учебного  процесса 
связана  с  поиском  дидактических  подходов, 
которые  могли  превратить  обучение  в 
«производственно-технологический  процесс  с 
гарантированным  результатом».(Кларин  М.В., 
Инновации в мировой педагогике обучения на 
основе исследования, игры и дискуссии (Анализ 
зарубежного опыта)-Рига:РНПЦ «Эксперимент», 
1995,С.9.).
В.В.  Гузеев  говорит  о  технологическом 
подходе  в  образовании  в  связи  с  тем,  что 
образование  приобрело  массовый  характер,  в 
котором проявляются черты производственного 
процесса.  По  его  словам  «Назначение 
образовательной  технологии  –  гарантировать 
некоторый  нижний  порог  вероятности 
достижения  успеха  для  обучаемых.  Чем 
выше  порог,  тем  выше  качество  технологии».
(Гузеев  В.В.  «Теория  и  практика  интегральной 
образовательной  технологии.  –  М.:  Народное 
образование, 2001.-224 с.)
По мнению В.М. Монахова «Педагогическая 
технология  -  это  продуманная  во  всех 
деталях  модель  совместной  педагогической 
деятельности по проектированию, организации 
и проведению учебного процесса с безусловным 
обеспечением  комфортных  условий  для 
учащихся и учителя».
Г.К.  Селевко  считает,  что  технологический 
подход  позволяет  оптимально  использовать 
имеющиеся ресурсы, предсказывать результаты 
и  управлять  педагогическим  процессом. 
(Селевко  Г.К.  Энцеклопедия  образовательных 
технологий:  В  2  т.  Т.1.-  М.:  НИИ  школьных 
технологий, 2006 г.-816 с.).
В  этом  и  есть  главное  предназначение 
технологии  –  управление,  соуправление 
и 
самоуправление 
образовательным 
процессом,  что  предполагает  документально 
зафиксированную 
последовательность 
реализации 
управленческого 
процесса, 
определяющую  его  состав,  очередность, 
содержание  составляющих  его  операций.
(Куркин  Е.В.  Технологизация  образования 
– 
требование 
времени// 
Школьные 
технологии,2007. №1.С.22-23.)
Существуют  разные  трактовки  самого 
понятия «педагогическая технология» у разных 
авторов. Это и: 
–  «содержательная  техника  реализации 
учебного процесса» (В.П. Беспалько);

8
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 
- «системный метод создания, применения, 
определения  всего  процесса  преподавания 
и  усвоения  знаний  с  учетом  технических  и 
человеческих  ресурсов  и  их  взаимодействия, 
ставящей  своей  задачей  оптимизацию  форм 
образования» (ЮНЕСКО);
-«правила  организации  деятельности  и 
выбора средств её осуществления» (В.В. Гузеев).
Г.К Селевко называет технологию и наукой, 
и  системой  способов,  и  самим  процессом 
обучения. 
По 
определению 
Б.Т.Лихачева: 
педагогическая  технология  -  это  совокупность 
приемов,  психолого-педагогических  установок, 
предполагающий 
определенный 
набор 
и  компоновку  форм,  методов,  способов, 
приемов  обучения,  воспитательных  средств; 
она 
есть 
организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса.
По  определению  ЮНЕСКО  педагогическая 
технология  -  это  системный  метод  создания, 
применения  и  определения  всего  процесса 
преподавания  и  усвоения  знаний  с  учетом 
технологических  и  человеческих  ресурсов  и 
их  взаимодействия,  ставящий  своей  задачей 
оптимизацию форм обучения.
В энциклопедическом словаре «Образование 
и  наука»  под  редакцией  Ж.К.Туймебаева  (1) 
педагогическая  технология  определена  как 
упорядоченная  система  действий  с  точно 
заданными  целями,  выполнение  которых 
посредством  оригинальных  методик  обучения 
позволяет сделать учебный процесс полностью 
управляемым. 
Из  данных  определений  следует,  что 
любая  педагогическая  технология  связана  с 
оптимальным  построением  и  реализацией 
образовательного  процесса  -  деятельностью 
преподавателя  и  обучаемого,  с  учетом 
гарантированного  достижения  дидактических 
целей 
посредством 
использования 
оригинальных  средств,  методов  и  форм 
обучения. 
Все ученые сходятся в одном – краеугольным 
камнем всех технологий является планирование 
результата как диагностично, так и операционно 
выраженных целей и непрерывная диагностика 
результативности  процесса  образовательного 
процесса.  (Бершадский  М.Е.,  Гузеев  В.В. 
Дидактические  и  психологические  основания 
образовательной  технологии.  –  М.:  Центр 
«педагогический поиск», 2003. – 256 с.).
Исследователи  отмечают,  что  работы  в 
данном направлении не прекращаются более 40 
лет, а психологическая концепция, положенная 
в  основу  педагогической  технологии  как 
образовательной  парадигмы,  создана  П.Я. 
Гальпериным. 
Суммируя 
различные 
подходы 
к 
определению  педагогических  технологий, 
мы  определили  технологию
  как  систему, 
основным  свойством  которой  является 
организация  педагогической  деятельности, 
закономерно  обеспечивающей  реализацию 
в  образовательном  процессе  поставленных 
целей  и  достижение  гарантированного 
результата. 
В  нашем  понимании  педагогическая 
технология
  -  это  научное  проектирование 
и  точное  воспроизведение  определенной 
последовательности 
способов 
педа- 
гогического 
взаимодействия, 
гаран-
тирующей 
достижение 
запланиро- 
ванного результата или создающей условия 
для его достижения.
В  качестве  существенных  признаков, 
отличающих  технологии  от  других  систем, 
называют:

  наличие диагностических и  однозначно 
поставленныхцелей
(Почему и для чего?); 

  наличие  диагностируемыхрезультатов 
обучения (Что ожидаем?);

  наличие  закономерности  струк- 
турирования взаимодействия
субъектов 
педагогического 
процесса, 
на 
основе 
которой 
проектируется 
последовательность действий (Кто? Как?);

  система 
средств 
и 
условий, 
гарантирующих  достижение  педагогических 
целей (С помощью чего?);

  средства  объективного  оценивания 
процесса и результатов деятельности учителяи 
учащихся (Так ли это?). 
В  качестве  признаков,  по  которым  можно 
отличить технологии, называют и такие, как:
-  наличие  научного  проекта,  целостно 
описывающего  все  закономерности  и  природу 
учебного процесса;
- операционная постановка цели обучения;
- целостность дидактических процессов;
- объективная оценка результатов обучения;
- стопроцентное достижение цели обучения 
всеми  учащимися,  по  крайней  мере,  на 
обязательном уровне. 
Важнейшей  чертой  технологии  выступает 
четкое  планирование  ожидаемого  результата 
деятельности и ориентация на его достижение.

9
БІЛІМ БЕРУДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ № 3,  2016 г. 
При  этом  главным  является  то,  что 
если  нет  алгоритма  действий,  то  нет  и 
технологии.
 
Технологический 
процесс 
всегда 
предусматривает 
определенную 
последовательность операций с использованием 
необходимых 
средств 
(материалов, 
инструментов) и условий.
При  этом  однозначно,  для  того,  чтобы 
гарантировать результаты, необходимо еще до 
начала обучения определить:
ожидаемые результаты;
ключевые показатели;
методы измерения и оценки.
Педагогическая  технология  включает 
в  качестве  обязательной  составляющей 
получение  обратной  связи  на  уровне 
сравнения  поставленной  цели  и  результата 
с  проведением  корректирующих  процедур. 
Методика 
выбирается 
учителем 
с 
учетом  личностных  качеств,  технология 
ориентирована на особенности обучающихся. 
Это  отличительные  признаки,  которые 
позволят 
более 
четко 
вести 
работу 
по 
классификации 
и 
систематизации 
педагогических  технологий,  применяемых  в 
СПК. 
Технология
 отличается от методики именно 
своей  алгоритмичностью  и  нацеленностью  на 
определённый  диагностируемый  результат,  и 
при этом она не сводится к алгоритму как точной 
репродукции  действий,  так  как  учитывает  и 
допускает в определенных пределах творчество 
педагогов и обучающихся.
и,  что  очень  важно,  технология  должна 
быть  воспроизводимой  и  гарантировать 
достижение результатов.
Учителя  в  большинстве  своем  не  видят 
особого  различия  между  методикой  и 
технологией,  тогда  как  в  методике  учителю 
предлагалось 
готовое 
тематическое 
планирование,  а  «…в  технологии  сначала 
технологизируются  наши  представления  о 
цели  обучения.  Главное  в  технологии  –  цель 
достигается или цель не достигается, отсюда и 
эффективность технологии» [1].
В.А. 
Сластенин 
классифицирует 
педагогические  технологии  на  технологии 
обучения и технологии воспитания. 
Г.К. Селевко выделяет классы педагогических 
технологий  по  уровню  применения,  по 
философской основе, по научной концепции. 
Есть  и  другая  классификация  технологий, 
автором  которой  он  является,  а  именно  по 
признаку  позиции  ученика  в  образовательном 
процессе (авторитарные, дидактоцентрические, 
личностно-ориентированные, 
технологии 
сотрудничества, 
технологии 
свободного 
воспитания, экзотерические). 
В.П.  Беспалько  предлагает  классификацию, 
основанную на различных видах взаимодействия 
учителя и ученика.
Для  того,  чтобы  составить  перечень 
педагогических  технологий,  используемых  в 
СПК, необходимо не только выбрать основную 
идею  с  учетом  актуальности,  приоритетов, 
отвечающих  требованиям  времени,  но  и 
учестьспецифические  особенности  обучения 
взрослых, описанные в науке.
Это  как  с  таксономией:  необходимо 
определиться, в соответствии с каким подходом 
к определению уровней будет строиться система 
оценки планируемых результатов.
Каковы  основные  положение  теории 
обучения  взрослых?  В  ответе  на  данный 
вопрос рассматриваются две модели обучения: 
педагогическая и андрогогическая.
В  андрогогической  модели  ведущая  роль 
принадлежит самому обучающемуся. Взрослый 
обучающийся  –  активный  субъект  процесса 
обучения, при этом и равноправный. У него есть 
опыт,  он  ориентирован  на  решение  проблем. 
В  педагогической  модели  учебный  процесс 
ориентирован  на  приобретение  знаний  впрок.
Основные  различия  между  двумя  моделями 
обучения  были  выявлены  основоположником 
андрогогики М.Ш. Ноулзом.
Названы 
и 
принципы, 
которые 
распространяются  только  на  модель  обучения 
взрослых.
В их числе – опора на самоорганизацию, опыт 
обучающегося, определенность его социальной 
роли, 
что 
обеспечивает 
практическую 
значимость  получаемых  знаний  и  умений, 
обучение  строиться  в  целях  формирования 
новых  образовательных  потребностей  с 
учетом происходящих процессов обновления и 
приоритетов развития системы образования.
В  чем  должен  заключаться  результат 
деятельности 
системы 
повышения 
квалификации? 
Ответ  на  этот  вопрос 
принципиально важен.
При отсутствии как такового методического 
стандарта  учителя  мы  можем  с  учетом 
происходящих 
процессов 
обновления 
содержания 
образования, 
приоритетов 
государственной 
политики 
в 
области 
образования 
прогнозировать 
результат 
деятельности СПК. 

10
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ № 3,  2016 г. 
Название  нашего  объединения  АО  НЦПК 
«Өрлеу»  -  восхождение  педагога  к  новым 
знаниям  и  умениям  через  развитие  навыков 
самооценки, самообразования, самореализации, 
навыков  проектирования  образовательного 
процесса, гарантирующего включенность самого 
обучающегося в познавательную деятельность 
и  достижение  планируемого  результата  –
обозначает  контуры  предполагаемого  уровня 
профессиональной компетентности педагога.
Наличие  программ  курсов,  в  которых 
описаны  цели  обучения,  прогнозируемый 
результат  с  учетом  содержания  и  тематики 
курсов, методы и формы обучения уже делает 
процесс  обучения  в  сПк  в  определенной 
степени технологичным.
И  действительно,  в  формате  подготовки  и 
организации курсов:
1) программами предусмотрено  однозначное 
и диагностичное определение целей обучения, 
взаимосвязь теории и практики; 
2)  имеются  в  наличии  ресурсы  и 
соответствующая 
материально-техническая 
база;
3)  предусмотрены  объективные  методы 
оценки результатов обучения;
4)  обеспечивается  разработка  проекта 
по  теме  курса  с  последующей  возможностью 
воспроизведения 
этого 
проекта 
в 
педагогической практике;
5) 
обеспечивается 
ориентир 
на 
специфику  категории  слушателей,  имеющих 
профессиональное 
образование, 
опыт 
работы  и  реальный  уровень  квалификации, 
индивидуальные 
образовательные 
потребности,  особенности  и  способности 
обучаемых  на  всех  этапах  построения  и 
реализации процесса обучения.
Но, для того, чтобы говорить о конкретной 
технологии 
необходимо 
дополнительно 
предусмотреть 
четкую 
определенность 
действий 
профессорско-преподавательского 
составаи слушателей в логике разворачивания 
темы  курса,  по  выполнению  определенных 
операций  на  каждом  этапе  процесса  обучения, 
т.е.  то,  что,  при  корректном  выполнении, 
приводит к высоковероятностному достижению 
поставленных целей обучения.Технологическая 
цепочка  педагогических  операций  (алгоритм), 
должнавключать оперативную обратную связь, 
позволяющую  своевременно  и  оперативно 
корректировать  процесс  обучения,  вследствие 
чего  и  обеспечивается  гарантия  качества 
управления  учебным  процессом  и  достижение 
планируемых результатов.
Выводом  из  вышесказанного  можно 
считать,  что  при  выборе  технологий, 
применяемых 
в 
сПк, 
необходимо 
пользоваться 
определенным 
набором 
признаков и характеристик. 
Первое.
 
Любая 
педагогическая 
технология  должна  удовлетворять  основным 
методологическим  требованиям  -  критериям 
технологичности, в числе которых:
1.→ концептуальность;
2.→ системность;
3.→ управляемость;
4.→ эффективность;
5.→ воспроизводимость.
Перечисленные критерии технологичности 
определяют 
структуру 
педагогической 
технологии,
 которая включает в себя три части:
1.→ концептуальная основа;
2.→содержательный компонент обучения;
3.→ процессуальная часть - технологический 
процесс.
концеп-
туальная 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет