Газет 1935 жылғы шілдеден бастап шығадыPdf көрінісі
бет1/5
Дата30.12.2016
өлшемі5,35 Mb.
#746
  1   2   3   4   5

Байғанин  ауданының  газеті

Газет 1935 жылғы

шілдеден бастап шығады

№ 10


(7269)

12 наурыз, Бейсенбі 2015 жылzhemsagyzgazeti@mail.ru

Жаратқан  аттай  бәйгеге  қосылған  аудандық

білім  бөлімі,  оқушылар  үйі,  педагогикалық  –

психологиялық  түзетім  кабинеті  және  Қазпош-

т а   ұ ж ы м д а р ы   к ө з і   қ а р а қ т ы   к ө р е р м ен г е

«Ауылым – алтын бесігім» атты байқаудың ке-

з е к т і   к о н ц е р т і н   ұ с ы н д ы .   С ө з д і ң   м ә н і с і н

түсінетін, арғы – бергі тарихты егжей – тегжейлі

білетін  ағарту  саласының  қызметкерлері  бас-

шыларынан  бастап  сахнадан  табыла  білді.

Қазақ  хандығының  550 жылдығына орай, тари-

хи  көріністермен  сахна  шымылдығын  түрген  қаты-

сушылар  құдды  бір    драма  театрының  әртістерін-

дей киініп, беттерін әрлеп, сән – салтанаты келісіп

өз рөлдерін сомдады. Әсіресе Абылай ханның түр

–  сипатында  ұқсастық  байқалып,  әшекей  бұйым-

дары  да  суретшілердің  бейнелеген  кейпіндегідей

ханға  тән  паңдықты,  тектілікті  байқатып  тұрды.

Тарихтан сыр шертетін қойылымдар сөз жо қ, рух-

ты  көтеретін  дүниелер  болды.  Сахналық  декора-

ция  да  ұсынған  дүниелерінің  дәмін  келтіріп,  шы-

райын  ашты.  ІІ  дүниежүзілік  соғыс  көріністері  де

мәнді  болды.  Әсіресе,  Әлияның  монологы  әсерлі

баяндалды.  Әлия  секілді  қызғалдақ  ғұмырдың

т а ғ д ы р ы   ә р   қ а й с ы с ы м ы з д ы   б е й   –   ж а й

қ а л д ы р м а д ы .  

К е ң е с  

О д а ғ ы н ы ң  

Б а т ы р ы

Қ.Жазықов    туралы  да  үзік  сыр  сахнадан  орын

алды.  Және  бір  ұтымды  болған  тұсы  қатысушы-

лардың  жарықты  өз  мәнінде  пайдалануға  деген

Сонау күндер есте қалды өткендер

Сол кездегі қартайды ғой өскендер

Күннен - күнге жаңа күндер жарқырап

Жаңарғандай секілді осы көк пен жер.

1935-ші жылы шыққан сол газет

«Социалистік ауыл» еді қосқан жыр

Қиындықты жырмен жеңіп жүздесіп

Қызметін халқым оның тосқан ел.

Содан соңғы жаңарған шақ кезіміз

Болып келді «Жаңа өмір» боп желіміз

Одан зиян көрмеді ғой ешкім де

«Жаңа өмірмен» жаңарды ғой еліміз.

Байқаймын - ау осылардың жолынан

Күн туғанын жаңарған жыл оңынан

Ілестіріп жаңалығын жазды кеп

Болып жатқан елде оқиға барлығын.

Келді енді жаңарған жыл «Жаршысы»

Көрмей халқым таршылықты арсынып

«Жаршы» жазды жаңалықтар жағымды

Жолға алып жаңашылдық ағымды.

Одан кейін «Жем - Сағыз» келді асынып

Қос өзендей ілгері ағып тасынып

Жылжыған күн шаш бауына жабысып

Жаңалығын жазып жатты асығып.

Бұл газеттер бізді ілгері сүйреді

Жаңарумен жолға салу іс ниеті

Талай тарлан әңгіме жазып әртүрлі

Байғаниннің бар жаңалығын біл деді.

Талай - талай оқыдық - ау бұларды

Қосқан екі біріктіріп сыңарды

Өзімшілге өр көкірек жол бермей

Дұрыс жолға салған кілең оларды.

Бұл газеттер айнасы ғой елімнің

Көрсететін құдырет күш сенімін

Жоғалтпайтын қай кезде де қуатын

«Жем - Сағызым» ашқан адам сауатын.

Содан бері талай жылдар өтіпті

Бұл газет те бір адамдай өсіпті

80 жасқа толып енді торқалы

Тойлайтын жыл енді міне жетіпті.

Құтты болсын торқалы той мерейің

Өзіңнен тек кіл жаңалық көрейін

Әлі өзіңнен талай затты оқылық

Тағы 80-ді мен өзіңе тілеймін.

Темір ТӨЛЕУОВ,

Қораши ауылы.

Жем - Сағызға

сәлем!

Бірлігі жарасқан ұжымдарБірлігі жарасқан ұжымдар

Бірлігі жарасқан ұжымдар

Бірлігі жарасқан ұжымдар

Бірлігі жарасқан ұжымдар

ұмтылыстары  еді.  Сондай – ақ,  ерлердің  де  би

өнерінен  қалыс  қалмауы  айтуға  тұрарлық.  Бөлім,

мекеме  басшыларынан  бастап,  концертті  ұйым-

дастырушыға  бағынғаны  байқалып  тұрды.  Орыс

тіліндегі  жазбаларды  ескермегенде  слайдта  да

ерекшеліктер  жо қ  емес.

Жалпы би жанрына келгенде қай қатысушылар-

дың  да  оңайлықпен  номер  дайындамасы  белгілі.

Жұрттың  бәрі  биші  емес.  Сондықтан  да  болар,

алдыңғы  бір  екі  адам  ғана  би  қимылын  келтіре

алса,  көпшілігі  көшке  ілесуді  ғана  мақсат  тұтады.

Бұл тек осы кеште ғана орын алған жайт емес. Ал,

кейбір  маман  бишілердің  өзі  тартымды  би  өрнегін

көрсете  алмады.  Тағы  бір  айта  кетерлігі  орыс

биінде  музыка  ырғағына  сахналық  костюм  сәйкес

келмеді.


Бұл  кештің  басты  артықшылығы  АтаЗаңымыз-

дың  дәріптелуі  болды.  Өткен  жолғы  думандарда

Конституция туралы жүргізушілердің бірді екі ауыз-

ша  айтқандары  болмаса,  нақ  осы  датаға  тұшым-

ды дүние көрсетілмеген еді. Осылайша басы тәуір

басталған кештің соңы сиырқұйымшақтанып кетті.

Хорда  адам  аз.  Тек  бір  ғана  ұжым  әу  деді.  Осы-

лайша  соңы  сұйылып  кеткен  кеште  көрермендер

алдымен  екінші  тамақты,  кейін  бірінші  тамақты

қорытқандай  әсерде  қайтты.Бақытгүл  ЖАЛҒАСБАЙҚЫЗЫ.

Өткен  жұма  күні  аудандық  мәдениет  үйінде

Халықаралық  әйелдер  күніне  арналған  салта-

натты жиын өтті.  

Салтанатты  шараға  мейірім  мен  шапағатты,

ізгілік пен ұлағатты бойына жинаған аяулы ана-

лар  мен  әжелер,  өмірдің  мәні  мен  сәні -  әсем

арулар  жиналды.  Бүгінгі  бар  құттықтаулар  мен

жылы  лебіздер  осы  асыл  жандарға  арналды.

А л ғ а ш қ ы   б о л ы п   а у д а н   ә к і м і   М а м ы р ғ а л и

Аққағазов    өзінің  мерекелік  құттықтауын  және

жылы  лебізін  ардақты  аналарға,  аяулы  арулар

мен  қырмызы  қыздарымызға  жеткізді.  Аудан

өңірінде асыл әже, ардақты ана, аяулы да іскер

қыз – келіншек атына лайықты нәзік жандар бар-

шылық.


(Жалғасы 2 - бетте).

Әйелдер


күні

мерекесіне

арналды

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРАДЫ

«Строительная  компания

« В о с т о ч н а я  

ж е м ч у ж и н а »

ЖШС  Инженер - технолог  1

категорялы – 1  адам.

Біліктілік  талабы:  жоғары

білімді,тиісті  мамандық  бойын-

ша  қызметте  кемінде 2 жыл

жұмыс  өтілі  болуы  тиіс.Т ү й і н д е м е   ұ с ы н ы с т а р ы -

ңызды  мына  мекен - жайға

жіберуге  болады:  Байғанин

а у д а н ды қ   ж ұ м ы с п ен   қ а м т у

және  әлеуметтік  бағдарлама-

лар  бөлімі,  кабинет  №10.

Телефон/факс: 22 - 4 - 42.

«СНПС – Ақтөбемұнайгаз»

АҚ  «Актобеспецпроект»  ор-

талығының  директоры  – 1

адам.

Біліктілік  талабы:  жоғары

білімді,  тиісті  мамандығы  бой-

ынша экономика саласы бойын-

ша  басқару  қызметінде  кемін-

де 5 жыл  жұмыс  өтілі  болуы

тиіс.


Т ү й і н д е м е   ұ с ы н ы с т а р ы -

ң ы з ды   м ы н а   м е к ен   ж а й ғ а

жіберуге  болады:

Б а й ғ а н и н  

а у д а н д ы қ

жұмыспен  қамту  және  әлеу-

м е т т і к  

б а ғ д а р л а м а л а р

бөлімі,  каб.10

Телефон: 22 - 5 - 73;

         факс: 22 - 4 - 42.

Ауданның білім беру мекемелері мен кәсіподақ ұйымдары Т. Жарма-

ғамбетов атыфндағы орта мектептің мұғалімі Байноғаева Дариғаға аяулы

анасының

қайтыс болуына  байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

 Газет «А - Полиграфия» ЖШС баспаханасында

(Ақтөбе  қаласы,  Т.  Рысқұлов  көшесі,  №  190  үй)

басылды. Басылу  сапасы жөнінде 56 - 21 - 54

телефонына  хабарласуға  болады.

Газет аптасына бір рет шығады.

Таралымы  1876  дана.  Тапсырыс  №  415

Көлемі 1 баспа табақ, Индексі 65510

* Редакция о қырман хаттары-

на жауап бермейді, оны қайтар-

майды.


* Авторлық мақалалар редак-

цияның түпкілікті көзқарасы бо-

лып  табылмайды.

*  Жарнамалар  мен  хабарлан-

дырудың  мазмұны  мен  мәтініне

жарнама  беруші  жауапты.Директор - Редактор — Ұлықпан КӘДІР

«Жем - Сағыз»  газеті  редакциясы-

ның мекен - жайы: 030300,       Байғанин

ауданы, Қарауылкелді селосы, Д. Қона-

ев көшесі, № 35.

email:     zhemsagyzgazeti@mail.ru

Меншік иесі:

Аудандық «Жем – Сағыз»

газеті ЖШС-і

Телефон/факс: 8 (71345) 22 - 4 - 95.

Газет Қазақстан Республикасы

Байланыс және Ақпарат агенттігінде

2014 жылғы 5 мамырда тіркеліп,

№14317-Г куәлігі берілген.

Ауданның білім беру мекемелері мен кәсіподақ ұйымдары Оқушылар

Үйінің  жұмысшысы  Оразова  Маралға  аяулыанасының

қайтыс болуына  байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Құрметті аудан ұстаздары!

Сіздерді  Халықаралық 8 наурыз  Әйелдер  меркесі

күнімен  қызу  құттықтап,  еңбектеріңізге  табыс,

отбасыларыңызға  амандық,  зор  денсаулық  пен

бақ - береке тілейміз.

Аудандық білім бөлімі мен

кәсіподақ ұйымы.

Баршақұм  ауылының  тұрғы-

ны  Бікен  Бибатша  Бікенқызы-

на берілген үйдің тех. паспорты-

ның  Решение  комиссии  по  лега-

лизации (№2506 от 23.01.2007 г.)

Дата  и  время  регистрации

20.08.2007  10:01;  Акт  о  прием.

легал.  объекта  строит.  в  эксплу-

та (№2506 от 23.01.2007 г.), Дата

и  время  регистрации 20.08.2007

10:00  санды  құжатының  жоғалу-

ына  байланысты  жарақсыз  деп

танылсын.

Қарауылкелді  селосы,  Қазақ-

стан көшесі, №19 үйдің иесі Мұқа-

нова  Саршаның  атына  берілген

19.12.2006  ж.  №0130673  санды

жер  учаскесіне  құқық  беру  тура-

лы  Актісі,  №205 22.12.2006  ж.

берілген  мүлікті  жария  ету

жөніндегі  комиссия  шешімі  және

22.12.2006  ж.  №205  санды

объектіні  пайдалануға  беру

жөніндегі жекешелендіруге қабыл-

дау актілерінің жоғалуына байла-

нысты  жарақсыз  деп  танылсын.

Сіз кеткелі 10жыл өтті әкешім

Өзіңді іздеп сағынады ұрпағың,

Аңқылдаған, ақ көңілді жан едің,

Әр адамның орны бөлек сіз үшін.

Арамыздан ұзарыңды кім білген

Қалай болды бұл тірлікті қиғанын,

Біздер үшін орны бөлек өзіңнің

Кетсең дағы өшпейсіз еш көңілден,

Сағынышпен  еске  алады  ұрпағың.

Осы күнге өзің едің жеткізген,

Халқың үшін белгілі ерен еңбегің,

Еңбегің үшін тақтың «Даңқ»орденін

Қимаймыз қара жерге әке өзіңді,

Сенбесекте он жыл бопты кеткеніңе,

Топырағың торқа болып, жүзің нұрлы,

Желеп жебеп жатқайсыз,

Артыңда қалған ұрпақты.

 Еске алушылар: зайыбы, балалары мен немерелері.

 

 Жарлы селосы Жылқышин Түгелбай Жылқышыұлы

(01. 01. 1939 - 15. 03. 2005 ж. ж.)

 Ақтөбе  құрылыс  және  бизнес  колледжі 2015 - 2016  оқу

жылына  мемлекеттік  тапсырыс  негізінде  төмендегі  маман-

дықтар  бойынша 9 - 11  сынып  түлектерін  оқуға  шақырады:

9  сынып  бітірушілер  үшін:

1401012 – Тас  қалаушы

1114042 – Электргазбендәнекерлеуші

0910032 – Электрмонтаждаушы

1201072 – Автокөлікті  жөндейтін  слесарь

0508012 – Аспазшы – кондитер

1114063 – Техник    –  механик

1304043 – Техник – программист11  сынып  бітірушілер  үшін:

1403082 – Электргазбендәнекерлеуші

1109032 – Токарь

Оқу  ақысыз,  шәкіртақы  (стипендия)  төленеді,  ыстық  тамақ

беріледі.  Біздің  мекен-жайымыз:  Ақтөбе  қаласы,  Тұрғындар

қалашығы.  Ватутин  көшесі  1.

Байланыс  телефоны: 50 - 05 - 73, 53 - 10 - 66, 50 - 05 - 82.

ЕСКЕ АЛУ

 ОҚУҒА ШАҚЫРУ!

Статистикалық деректерге қара-

ғанда,  елімізде  суық  қаруларды

пайдалану  арқылы  жасалатын

қылмыстар  мен  құқық  бұзушы-

лықтардың азаймай келе жатырғ-

аны байқалады.

Заңда белгіленген тәртіп бойын-

ша  Ішкі  істер  органдарының

рұқсатымен аңшылық және басқа

да  мақсаттарда  қару  ұстауға

рұқсат  етілген.  Алайда,  уәж  емес

нәрселерді  сылтау  қылып,  қару-

ларын  заңсыз  сақтап,  ұстаушы-

лар қатары азаймай тұр.

Қаруды  заңсыз  иеленіп,  ұстап,

сақтағаны  үшін  ҚР  Қылмыстық

кодексінің 287-бабында  қылмыс-

тық жауаптылық, ал ҚР ӘҚБтК-нің

482-бабында  әкімшілік  жауапты-

лық көзделген. Небір ауыр қылмы-

стар заңсыз сақталған түрлі суық

қарулардың себебінен болып жа-

тады. Сондықтан да, заңсыз сақ-

талған  суық  қаруларды  жинау

үшін  полиция  қызметкерлері

көптеген  жұмыстар  жүргізуде.

Бірақ, полиция қызметкерлері та-

рапынан қанша жұмыстар жасал-

ғанымен  қаруларын  заңсыз  сақ-

тап  ұстайтын  азаматтар  әлі  де

көптеп  кездесуде.ЗАҢСЫЗ

ҰСТАҒАН

ҚАРУЛАР

ТӘРКІЛЕНДІ

Соңғы  бірнеше  жылдың  ішінде

мемлекет  тарапынан  азаматтар-

дан  заңсыз  сақталған  қарулары

мен  о қ-дәрілерін  ерікті  түрде

өтеулі  негізде  тапсыру  бойынша

жинау  үшін  қаншама  акциялар

немесе  түрлі  профилактикалық

алдын  алу  шаралары  тұрақты

жүргізілуде.

Яғни, заңсыз қару сақтаған аза-

маттардың әрекеттерінде ешқан-

дай  заң  бұзушылықтар  болмаса

мемлекет  тарапынан  кешірім  жа-

салып, олардың заңсыз сақтаған

қаруларын  мемлекет  ақшасын

төлеп сатып алды.

Соған қарамастан, заңсыз суық

қару  иеленіп  пайдаланушылар

халық  арасында  әлі  де  болса

көптеп  табылуда.

Заңсыз,  жасырын  ұсталған

қарулар  кез-келген  адамның

қолына  түсуі  мүмкін.  Тіпті,  қолы-

на кездейсоқ түскен қарумен бай-

қаусызда  адамдарды  атып  алып

жатырған балалар, басқа да орны

толмас  қойғыға  ұшыратқан

оқиғалар да қоғамда кездеседі. Ал,

заңды ұсталататын қарулар адам-

ның  қолы  жетпейтін  яғни,  кілтте-

нетін  сейфтерде,  арнайы  белгі-

ленген орындарда ғана тұрады.

Сол  себепті  мемлекет  қаруды

заңсыз  ұстаушылармен  пәрменді

күрес  жүргізуде.

Ағымдағы  жылдың  ішінде  заң-

сыз  қару  иеленген  азаматтарға

қатысты ҚР ӘҚБтК-нің 482-бабы-

мен  жинақталған 5 әкімшілік  іс

түсіп,  Байғанин  аудандық  сотын-

да қаралып, сот қаулыларымен әр

түрлі маркалы  5 дана атылатын

тегіс ұңғылы аңшы мылтық қару-

лар және 8 дана оқтары тәркіленіп,

құқық бұзушыларға заңда көздел-

ген  мөлшерде  әкімшілік  айыппұл

салынды.


Н.  У.  КАДИРОВ,

Байғанин  аудандық  соты-

ның кеңсе бас маманы, аға

сот  приставы.

Әжетай, нұрға толсын жүзіңіз,

Ата сіз шаттаныңыз күліңіз.

Тіршіліктің қызығына бөленіп,

Аман - есен ортамызда жүріңіз.

Жылуын  жүрегіңнің  аямадың,

Өзіңе борышы көп балалардың.

Тастаңыз  қиындықтың

сызып  бәрін

Ер жеттік біз кешегі бұзықтарың.

Әжелеп, аталап жан - жағыңда

  жүре берсін

Бал тәтті немерелер, қызықтарың.

Игі  тілекпен:  немерелерің  Арайлым,  Айымгүл,  Ақниет,

ұл - қыздары Мақсат, Жанат, Раушан.

Қосарал ауылының тұрғындары

атамыз Есқазиев Мұрат Ыбырайұлын және

әжеміз Аққұлова Апуажан Қырымқызын

15 наурызда болатын 60 жас туған күнімен

және 42 жыл отау құрғандарымен

құттықтаймыз!

Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,

Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.

Денсаулығың  мықты  болсын,  жан  әке,

Құттықтайды ұл - қыздарың өзіңді.

Өмір - өзен  жақсылығын  жалғасын,

Тіршілікте сәттіліктер қолдасын.

Жанұямен  мақтанамыз  қашанда,

Арамызда Сіздей әке болғасын.

Игі  тілекпен:  күйеу  бала - қыздарың  Асылбек – Жұлдыз,

Рай – Дина,  жиендерің  Махмуд,  Рамзан.

Қарауылкелді ауылының тұрғыны

әкеміз Ахтанбаев Наурызбайды 50 жасқа толу

мерейтойымен  құттықтаймыз!

Құттықтаймыз  туылған  күніңізбен

Шашу  шашып  әніміз,  жырымызбен.

Арамызда  ауырмай  100  жасаңыз,

Күлкі кетпей әрдайым жүзіңізден.

Той  думан  болсын  өмірің  сарқылмайтын,

Бақыт  берсін  ешқашан  таусылмайтын.

Тілейміз  сізге  саулық,  ұзақ  ғұмыр,

Орындалсын ой арман тілегіміз.

Абырой амандығын арта берсін,

Бақ - дәулет қызығымен қатар келсін.

Қонағың жақсы көрген жиі келіп,

Таусылмас  дәм - тұзыңды  тата  берсін.

Игі  тілекпен:  әкең  Көшербай,  Балияновтар  әулеті,  балалары.

Барақ батыр көшесінің тұрғыны

асқар тау әке, бауыр ет бала, жанашыр аға,

қайырымды іні Балиянов Сабыржанды

37 мүшел жасымен құттықтаймыз!

Ата - ананың кенжесі,

Жүзі жарқын еркесі.

Еркелігін көтерер,

Апа менен жездесі.

Алға қойған мақсатың,

Биіктерден көрінсін.

Халқыңа қалаулы,

Еліңе бол елеулі.

Жасыңа  жас  қосылып

Денсаулығың  мықты  боп

Жұлдызың  жарқырап

Арта берсін мерейің.

Құттықтаушы: апа - жездең Жансұлу – Алпамыс,

жиендерің  Амангүл,  Сағынтай.

Миялы ауылының тұрғыны

Мәнібаев Жұлдызбек Ауданбайұлын

15 наурыз 13 мүшел жасымен құттықтаймыз!

Ноғайты  ауылының  тұрғыныШәмші  Мәтен  Бекіұлына  беріл-

ген  үйдің  тех  паспорты,  жер

актісінің  кадастрлық  нөмері 02-

023-017-110,  мүлікті  жария  ету

комиссиясының  шешімі,  қабыл-

дау  актісі,  меншік  иесінің

тұпнұсқасының  жоғалуына  бай-

ланысты  жарақсыз  деп  таныл-

сын.

Сізді 60 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!Бүгінгі  мерейтойыңызда  Сізге  және  туыстарыңызға  зор  денсаулық,  ұзақ

ғұмыр, еңбекте табыстар мен өмірдің асқақ абыройын  тілейміз!    Шаңыра-

ғыңызда береке – бірлік, ырыс – ынтымақ бола берсін!

Құттықтаушы:  Жарқамыс  балабақша  ұжымы.

Жарқамыс ауылының тұрғыны

Жақин Таңжарбайға!


7

12 наурыз 2015Руководитель  государственного  коммунально-

го казенного предприятия    Детский сад  «Шұғыла»

(село  Карауылкелды).

Основные  функциональные  обязанности:  руко-

водит    деятельностью  организации  дошкольного  обу-

чения и воспитания (далее -ДО)  в соответствии с уста-

вом  ДО  и  другими  нормативными-правовыми  актами.

Совместно с педагогическим советом в установленном

порядке организует разработку и утверждение рабочих

учебных  планов,  основных  (вариативных,  авторских),

дополнительных  дошкольных  образовательных  про-

грамм,  правил  внутреннего  распорядка.  Обеспечивает

реализацию образовательных программ в соответствии

с  государственным  общеобязательным  стандартом

дошкольного  воспитания  и  обучения;  создает  необхо-

димые  условия  безопасности  жизни  и  здоровья  воспи-

танников и работников организации во время воспита-

тельно - образовательного процесса. Определяет струк-

туру  управления  организацией,  решает  финансовые,

хозяйственные,  научные  и  методические  и  иные  воп-

росы.  Формирует  контингент  воспитанников,  обеспечи-

вает  их  социальную  защиту.  Содействует  деятельнос-

ти  общественных  педагогических  организаций  и  мето-

дических объединений. Обеспечивает необходимые ус-

ловия для организации питания и медицинского обслу-

живания  детей,  укрепления  и  охраны  здоровья  воспи-

танников.  Распоряжается  имуществом  и  средствами

ДО в установленном законодательством порядке, пред-

ставляет  ежегодный  отчет  о  поступлениях  и  расходо-

вании  средств  учредителей.  Обеспечивает  учет,  со-

хранность  и  укрепление  учебно - материальной  базы,-

соблюдение  правил  санитарно - гигиенического  режи-

ма,  охраны  труда  и  техники  безопасности.  Осуществ-

ляет  связь    с  общественностью,  организациями,  взаи-

модействие  с  родителями(лицами  их  заменяющими).

Осуществляет  подбор  и  расстановку  педагогических

кадров  и  вспомогательного  персонала,  разрабатывает

должностные инструкции работников. Создает условия

для  повышения  профессионального  мастерства  кад-

ров.  Проводит  в  установленном    порядке  аттестацию

работников.  Руководит  работой  педагогического  сове-

та.  Представляет  ДО  в  государственных,  обществен-

ных  и  иных  организациях.  Обеспечивает  подготовку  и

представление  необходимой  отчетности  о  деятельнос-

ти ДО.


Требования  к  участникам  конкурса:  образование

высшее  педагогическое,  стаж  педагогической  работы

в государственных организациях образования не менее

5 лет.


Конкурс  проводится  на  основе  Правил  поступления

на  гражданскую  службу  и  проведения  конкурса  на  за-

нятие  вакантной  должности  гражданского  служащего,

утвержденных постановление Правительсва Республики

Казахстан от 27 сентября 2009 года №849.

  «БАЙҒАНИН АУДАНДЫҚ БІЛІМ  БӨЛІМІ» ММ бос

лауазымдарға тағайындау үшін ашық конкурс жариялайды

«ШҰҒЫЛА  балалар  бақша-

сы»  мемлекеттік  коммунал-

дық    қазыналық  кәсіпорны-

ның  меңгерушісі  (Қарауыл-

келді  селосы).

Атқаратын  негізгі  міндет-

т е р і :   Б і л і м   б е р у   қ ы з м е т і н

ж ү р г і з у   қ ұ қ ы ғ ы н а ,   м е к т е п к е

дейінгі  о қыту  мен  тәрбиелеу

жарғысына  және  басқа  норма-

т и в т і к   -   қ ұ қ ы қ т ы қ   а к т і ле р г е

сәйкес  мектепке  дейінгі  о қыту

мен  тәрбиелеуді  ұйымдастыру

қызметін басқарады. Педагоги-

калық кеңеспен бірге белгілен-

ген  тәртіпте  о қу  жұмыс  жос-

парларын, (вариативтік, автор-

л ы қ )   м е к т е п к е   д е й і н г і   б і л і м

беру  бағдарламаларын,  ішкі

т ә р т і п   е р е ж е ле р і н   ә з і р леу д і

және  бекітуді  ұйымдастырады.

М е к т е п к е   д ей і н г і   о қ ы т у   м ен

тәрбиелеудің мемлекеттік жал-

п ы ғ а   м і н д е т т і   с т а н д а р т ы н а

сәйкес білім беру бағдарлама-

ларын  іске  асыруды  қамтама-

сыз  етеді,  о қыту - тәрбиелеу

процесінде  тәрбиеленушілер

м ен   ұ й ы м   қ ы з м е т к е р ле р і н і ң

өмірінің  қауіпсіздігі  мен  денса-

улығын  сақтауға  қажетті  жағ-

дайлар  жасайды.

Ұ й ы м д ы   б а с қ а р у   қ ұ р ы л ы -

мын  анықтайды,  қаржы  шару-

ашылық,  ғылыми  әдістемелік

және  басқа  да  мәселелерді  ше-

шеді.  Тәрбиеленушілер  контин-

гентін  қалыптастырады,  оларды

әлеуметтік қорғауды қамтамасыз

етеді.  Педагогикалық  қоғамдық

ұ й ы м н ы ң   ж ә не   ә д і с т е м е л і к

б і р ле с т і к т і ң   қ ы з м е т і не   к ө м е к

көрсетеді. Тәрбиеленушілерді та-

мақтандыруға және оларға меди-

циналық қызмет көрсетуге,  ден-

саулығын  сақтау  мен  нығайтуға

қажетті  жағдайларды  ұйымдас-

тырады.  Мектепке  дейінгі  о қыту

м ен  

т ә р б и е леу  ұ й ы м ы н ы ң

мүліктері мен қаражатына белгі-

ленген   з а ң н а м а л ы қ   т ә р т і п п ен

иелік  етеді,  жыл  сайын  құрыл-

тайшылардан  түскен  қаржы  мен

оның  шығысы  туралы  есеп  бе-

реді.

О қ у   -   м а т е р и а л д ы қ   б а з а н ыс а қ т а у   м ен   н ығ а й т у д ы ,   е с е п

жүргізуді,санитарлық - гигиена-

лық  тәртіптің,  еңбекті  қорғау

және  қауіпсіздік  техникасы  ере-

желерінің  сақталуын  қамтама-

сыз етеді. Жұртшылықпен, ұйым-

дармен,  ата - аналармен  (олар-

ды  алмастырушылармен)  өзара

байланысты  жүзеге  асырады.

Педагог кадрларды және көмекші

қызметшілерді  іріктеу  мен  орна-

л а с т ы р у д ы   ж ү з е г е   а с ы р а д ы ,

қызметкерлердің  лауазымдық

нұсқаулықтарын  әзірлейді.  Кад-

рлардың  кәсіби  шеберлігін  арт-

тыруға  жағдай  жасайды.  Белгі-

ленген  тәртіп  бойынша  қызмет-

к е р ле р д і  

а т т е с т а т т а у д а н

өткізеді.

Педагогикалық кеңестің жұмы-

сын  басқарады .  Мемлекеттік ,

қоғамдық  және  басқа  да  ұйым-

дарда  мектепке  дейінгі  о қыту

мен  тәрбиелеу  ұйымын  таныта-

ды.  МдОТҰ-ның  қызметі  туралы

қажетті  есеп  дайындауды  және

ұсынуды  қамтамасыз  етеді.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет