Іі халы аралы ылыми-тůжірибелік конференциясы ажүктеу 24.47 Mb.

бет64/129
Дата15.03.2017
өлшемі24.47 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   129

И

а

а  

а

а

1. А


а

а Т.В. И


а

а  


 

 

  

     


 

.// 


С .: М.: МГЛУ, 2002.  № 467. 

2. С


а Н. «И

а

 : Н

 

» М., 2005.3.  Ба а а

  М.Э.  О

 

а

-а

 

  а         а

-

 . М.:МГЛУ,1990. 

4.  Б


а

а  М.А.  К 

 

 

 а

 

а       

а

  (

  а


а а  С

а Е


)//ИЯШ. № 2. 1997. 

5. З


 И.А.,Са а

а Т.Е. П


а  

а 

 а 

.//    И


а

 

  

. № 3. 1991.

6.  Н

  Е.В.  Ма   а

   


 

а

 а .//        И

а

    

.  № 1. 2000.

7. К

а А.В. И


 

   


 

а

 . – СП .: КАРО, М .: И а

 

«Ч 

». 2006.


286

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ба

а

а Н. К.

Ф

а  «На

а

 

а 

  а

а

 «

»

 И

 

  а

а

 

а

  а

 

С

-Ка а

а

 

а

Р

а Ка а

а

В а

 С. В.

С

-Ка а

а

 

а

 

. М. К

а а

Р

а Ка а

а

А

а

а

Е

 

 

  аа

  ǩ

 

а 

 

 

  а

а

 

  

а

а

 

 

 

  а

а

 

 

 

 

  

 

а

 

а а  ǩ

 

  а а  А

а

  А

а

 

  а

  

а

  а

а

а 

а

  а

 

а

 

 

а

   

 

 

 

а

а

 

а 

 

.

Abstract

 The importance of professional development and self-realization of adults and the possibility to manage these 

processes demand new methods of organizing the processes of adults’ education. 

В 

 а

 

а  а 

а

а  

 

 а

 

а 

.  Б


а 

  

а

  

а 

К а 

а

  а 

а

 а

 

    

а

 а

а

. Па

 – 


 

а а


 а ,   

 

а 

 

 а

,  а


 

 

а 

а 

а 

а. Р

 

а а 

  а


 

  – 


 

 

  «а

а»  -   


  а

а

а,    

 

–   «

а

»  а 

   


а    «

» 

   а

 

а  

.  А 


 

а 

  –  

а

а а

 

  ––    «а

» 

.  П  а   а

  

а  


 

а

-а

  а


а

 

аа

а    а

 

  

аа

 

  а  

.

М 

а

    

  а


 

а

 -

а

  

а

  

 

а   

а

 .  

П

 -а

  а


  а а

а

 а 

 

а   

 

  

а

  

 а

  

а    


а а

  а


 

   


 

 

. В –,  

   


 

а 

 

а   

а

а 

   


,  а

    


а

, а 


,   

  

 

аа

 

    

 

 а

    


а

. В–


а  


а 

 

а   

а

а 

 

   ,   

а

а 

 

. Оа 

а 

  

-

а 

 

   а

 

. О а

а

  

 

аа

 

-а

 

 а

а

,    

 

  

а

 а

-

а  а

а

  а  РК, 

а

  

 

аа287

С

а   а

а

  а 

 а  

   


 

 

а 

 

  а а     а

. О


 

 

  

а 

   


 

а

а, К


 а

а,  а


а

    

а

.П

а а


   

 

  

а

а 

а

  а  а

 

  

  

 

    

 

а   

а

а 

а

. П  а

 

а    а


   

а

  – 

 

а а а

, а 


а

 

а 

а 

-

а а. Фа

 

 а

   


а

а

 -

а

  

 

 -

 

.  П

-

  

  а  


 

а

  а  (

а, 


а

а 

 

 а

 

 а

 

    

а

 а

а

 а

 

а   

 [1, 21].

М  

а а


 

  

а

 а

а

 а

-

а  а

 

 а

а

    

 

 -

а

  

   


а

 

.Д

а  

а:  «Ва  

:  Н

а

-

а

а  

а а 

 

а

а

 

»

Ц

Ф

а

 а

 

 а

  

   


  а

а

 а

 

  

а

а 

.

За а: 

1. И


 

а

-а

 

 а

  а


 

а

а;

2.  Ра


 

а

  

а

 а

 

    

   


 

а

  аа

 

 а

а

;3.  О

 

  

 

   а

а

 -

а

 .

4. П


 

  а


 

   


 

а

  аа

 а

.«На

а

а   

а

а  – 

 

-а

а 

а 

 

-а

 а

 

а 

а

аа , 

 

аа

 

аа

 

аа

а 

а

  

а 

 а

а

а  а

а

  

.  О


 

  а


а

 

 а

а

  

а

аа  

а. И


   

 

а а  а

 

 а

   


 

а 

а

а 

  а 


  а

  а


 

а. 


На  а  

  а  а а

 

 ,  а

а

  

 

    

а

а 

а

  а» [2]. 

«Д

  

  а


а 

а

а 

 

 а

а

  а. Д

 

 а

а

  

 

 а

   


а

а » [3]. 

Э

 

а     

а

    

  

   


 

 

аа

.

В К 

 

а 

а РК 

    а а  

а

 

а  аа а


,  а а

а 

 а

 

аа

а 

а

   а

 

аа

 

 а, 

   


а

 

    

а

 а    

а  [4,  138].

В 

 К

 а

а

 РК, а

а

  а а , а

   П


а

 П

а «К 

  Ка а


а

  а»,  а а а

а

    а 

 

    

а

 а

 ,  а  а

 

а 

а

  

  

 

аа 

а

а 

  

 . О

а

а 

   


 

 

  «О

» 

[5].288

Г

а  аа

  а 


.  П

а

а  а а

 

 а

  а


:    За

 

Р Ка а

а  «О  


а

а

»,  а «О 

а »   К


 

 

аа

Са

  а


  Р

  Ка а


а  

  2010 


а,  К

  а


 

а

а   

 

Ка аа  

 2015 


а,  За

 «О  


а

 

». В Г

а

 а

  а


  

а

а   Р

 Ка а


а  

 2020 


а 

а

 а а

 

а  а а

а,   


 

,    а


а

 

 а

а

 а

 

а-  


   

 

аа

 

аа

 

 а 

а

а  

а

а 

 

  

а

а 

а

 а

 

аа

 

аа

 [3]. 


Д   а

 

 а

 

 а

 

а  а 

  а


 

а

а 

. В 


а  

 

  

 

  

а

   а

 

аа

 

. О 

а а

 

аа

 

 а 

а

а  а

 

аа 

а  а

 

  

«

а» 

а

   

а

   а

 У

 

а 

а

  

  а


а 

а

а   

 

а 

 

   а

а

     

а

  а. К  а

 

а  ,   

  

 

-а

 

а. В  а

 

  

а

  

 

    

а

  

а

а,  . .  

 

а 

а

   ,   

а

  

 

а  а а.  Л

а  


 

а

а,    

а

 а

   


 

 

а 

  а


 

 

аа

    

а 

  а а 

 

   а

 

.П

а 

а     

а

а   

-

а 

 

а а  

а

  

а

   а    

а

а 

 

  

-а

  а


.  На 

 

а 

 

 а

а  


а а

  а а


  а

 

     а а

а 

а 

Б 

 

- 

  а а


а

  а


 

а

. Па

а  


 

,  а


 

 

 а

  а а


  а а


,  а

а

,  а  

а

    

а

 а

. За а


 

 

  

  а а


а:

1) П


а

 

аа

 а

 

а а

 

 а. 

П

 

аа

 

 

 

.

2) 


П

   


а

    а


 

 

а «Са

  а


а

 

аа 

 

а». Ра а

а

 

а

  аа

а

.

3) П


а

:    «Т


 

 

-а

 

а».  Ра аа

 

а

 

-

а

 а

а

 

а 

а

    

а

 

  а

 

а

   

 а

 

. .

4) За


а 

 

а 

а

 .  П

 

 

а

 

 Ва

 

.

5) П


а

  а


П

а

 

 

 

  а

 

а, а

 

-

а

 

.

6) П


а

 

а 

а 

 а

а

 -

а

 На

а    а   а

 

а    

 

.Э

 

 а

   


 

а

  а 

 

а 

а

  

 

 а

   


 

 

аа.  Ха а

 

  

,  а


 

а

    

 

  

а

 а

 

 а

 

а 

а, 


 

  

    « 

  а 


а

 

            

а

289

    а


а

 

 а   (

а )     


а  

 

а 

а    

 а

 

   а

 

  а

 

  

а

» [2,С.184].М

 

аа, 

а

  а  

 а

а, 


а   

а

а 

 

а   


 

.  П


а

,  а


а

а

 а  а  

а

 ,  « а

»   


-

а

 а ,  а  


 

 

      

 

а   

а 

 

а   а


 

а

     а


 

 

а  

 О

 

 а 

а

  

  а


а

 

    а

а   

а

    

. П


 

 

а а  а

 

а ,  

   


 

а

 а  

 

аа,   

а а  


 

  а  


а

а, 


а

а, 


а

а

а  а 

а а


 

   


 

а

 а

.

О 

 

  а а   

 

аа

 

  а 

 

а а  

а 

 

     а а

 

  

а

а  Ка а

а а.  Д


а

а

  

а 

а а    

а

    

а

     

а

 а

 

а    

 

 а 

а

   а

а    а


а  

 

. П   С.И. Г

а « а а а 

  а

а

    

 а  

а 

…,    

 а  

 

 ,  а

 

  а  а

 

   а

а

   а 

     

».1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   129


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал