Интеграциялау интеграция фармацевтической науки, образования и практики на современном этапежүктеу 5.18 Kb.

бет2/42
Дата12.03.2017
өлшемі5.18 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
                                                             а)                                                                                         б) 
 
Сурет 1 - Дарбаза бентонитінің тұнба көлемінің қосылған реагенттердің концентрациясына қарап өзгеруі (ағу 
уақыты 60 минут) (а),  Дарбаза бентонитінің тұнба көлемінің 0,25% реагенттердің қатысында тұнығу уақытына 
қарап өзгеруі (б) 
 
Негізінен 
қосылған 
реагенттердің 
ерітіндідегі 
мөлшері  өскен  сайын      бастапқыда  ірілену  және 
тұнбаға  түсу  үдерісі  жедел  жүргенімен  ерітінді 
концентрациясы  одан  әрі  асқанда  тұнба  көлемінің 
концентрацияға қарап өсуі біршама баяулайды. Тіпті 
белгілі  бір  концентрация  аралығында  өзгермей 
қалуы, бірте-бірте азаюы да байқалады. Бірақ бірдей 
концентрацияда    немесе    бірдей  концентрациялар 
аралығында  тұнба  көлемінің  сандық  мәні  қосылған 
полиэлектролиттердің  түрлеріне  және  функционал 
топтарының  табиғатына,  сондай-ақ  функционал 
топтарындағы 
белсенді 
бөліктерінің 
макромолекуладағы  орналасуына  қарап  біршама 
ерекшеленеді.  Ең  жоғары  тұнба  көлемі  зерттелген 
концентрациялар 
аралығында 
желатин 
полиэлектролитінің  қатысында  байқалады.  Ең  аз 
тұнба  көлемі  зерттелген  концентрация  аралығында 
алюминий сульфаты қосылғанда түзіледі.  
Тұнба  көлемінің  қосылған  реагенттердің  мөлшеріне 
қарап мұндай заңдылықпен өзгеруінің себебі, жүйеде 
қосылған  реагенттер  оңтайлы  мөлшерден  кем 
болғанда  бентонит  гидродисперсиясының  майда 
бөлшектерін  ірілендіруге  жеткіліксіз,  сондықтан  бұл 
аралықта  дисперс  фазаның  майда  бөлшектері 
бастапқы  өлшемде  немесе  ішінара  іріленген  күйде 
болуы мүмкін. Сол себепті бұл аралықта тұнба көлемі 
бастапқы 
тұнба 
көлемінен 
айырмашылығы 
айтарлықтай  емес,  ал  қосылған  полиэлектролиттер 
оңтайлы мөлшерде болғанда дисперс фазаның майда 
бөлшектерінің  толығымен  іріленуіне  жағдай  туады. 
Қосылған реагент мөлшері одан әрі асқанда іріленген 
агрегаттардың көлемі тұрақты болады немесе бірте –
бірте  кемуі  де  орын  алады.  Өйткені  бұл  аралықта 
іріленген 
агрегаттардың 
ішінара 
бірте-бірте 
майдалануымен 
бірқатарда 
тығыздалуға 
да 
бейімділігі 
асады. 
Бұл 
құбылыс 
іріленген 
агрегаттардың 
беттік 
бөлігі 
адсорбцияланған 
макромолекуладан  құралған  қабатпен  толығымен 
жабылуынан,  және    агрегаттардың  гидрофильденуі, 
сырғанауға 
бейімділігі 
күшеюі 
салдарынан 
туындайды. Қосылған реагенттердің түрлеріне қарап 
тұнба 
көлемінің 
зерттелген 
концентрация 
аралығында 
бір-бірінен 
ерекшеленуіне 
полиэлектролит 
функционал 
топтарының 
макромолекуладағы 
орналасуымен 
 
және 
макротізбектің 
табиғатымен 
байланысты 
конформациялық 
өзгеруге 
икемділігі 
белгілі 
дәрежеде  әсер  етеді  [5].  Сонымен  бірге  тұнба 
көлемінің 
сандық 
мәндері 
арасындағы 
айырмашылықтар 
олардың 
бентонит 
дисперсиясының  майда  бөлшектерімен  әрекеттесу 
механизмімен де байланысты.  
Мұндай 
айырмашылықтарды 
бентонит 
гидродисперсиясының 
бірдей 
концентрациялы 
ерітіндісінің  қатысында  түзілген  тұнба  көлемінің 
уақыт  бірлігіне  қарап  өзгеруін  сараптағанда  да  көру 
қиын  емес  (сурет  1б).  Негізінен  реагенттер 
қатысында  бентонит  гидродисперсиясының  майда 
бөлшектерінің  іріленуімен  тұнбаға  түсу  үдерісі 
бастапқыда  жедел  жүреді  де,  одан  соң  тұнба 
көлемінің  тұнығу  үдерісінің  уақыт  асуымен  өзгеруі 
біршама  баяулап,  кейін  толығымен  бірқалыпта 
қалады.  Оның  себебі  тұнығу  уақыты  асқан  сайын 
іріленген 
агрегаттардың 
тұнбаға 
түсуі 
мен 
тығыздалу 
үдерісі 
арасындағы 
тепе-теңдіктің 
туындауына байланысты болады.  
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
                                                    а)                                                                                                б) 
 
Сурет 2 - Дарбаза бентонитінің салыстырмалы тұнба көлемінің (∆V) қосылған полиэлектролиттердің 
концентрациясына (а) және бірдей (0,25 г/дл) концентрациялы ерітіндісінің (б) қатысында тұндыру уақытына 
қарап өзгеруі 
 
Бентонит  гидродисперсиясының  тұнба  көлемінің 
полиэлектролиттердің  қатысында  өзгеруін  тұнба 
көлемінің  негізінде  белгілі  теңдеу  [6]  арқылы 
есептеліп  табылған  салыстырмалы  тұнба  көлемінің 
(∆V  )  концентрацияға  қарап  өзгеруін  сараптағанда 
ерекше  айқын  көрінеді  (сурет  2  а,б).  Бұл  алынған 
тәжірибе 
нәтижелерінде 
∆V 
желатин 
полиэлектролитінің  қатысында  барлық  зерттелген 
концентрация  аралығында  жоғары  болатынын 
көрсетсе,  ең  кіші  ∆V  алюминий  сульфатының 
қатысында байқалды.  
Оның  себебі  алюминий  сульфатының  қатысында 
салыстырмалы түрде алғанда іріленген бөлшектердің 
өлшемі 
полиэлектролиттердің 
қатысындағыға 
қарағанда  айтарлықтай  кіші.  Сондықтан  олардың 
тұнбаға  түсу  үдерісінде  тығыздалуы  оңай  жүреді. 
Мұндай 
түрдегі 
заңдылықтар 
∆V-нің 
бірдей 
концентрациялы  реагенттердің  қатысында  уақыт 
бірлігіне  қарап  өзгеруін  сараптағанда  да  сақталады. 
Яғни,  зерттелген  уақыт  аралығында  ең  жоғары  ∆V 
желатин полиэлектролитінің қатысында байқалса, ең 
кіші  тұнба  көлемі  алюминий  сульфатының  әсерінде 
түзіледі. 
Зерттелген 
полиэлектролиттердің 
қатысында  түзілген  салыстырмалы  тұнба  көлемінің 
концентрацияға  байланысты  және  уақытқа  қарап 
өзгеруін 
салыстырғанда 
 
ПАА 
пен 
КМЦ 
полиэлектролитінің 
әсерінде 
түзілген 
тұнба 
көлемінің  сандық  мәндері  бір-біріне  өте  жақын 
болатынын көру қиын емес.  
Бентонит  гидродисперсиясының  тұрақтылығына 
әсер 
етуіндегі 
айырмашылықтарды 
полиэлектролиттердің 
қатысында 
фильтрлену 
үдерісінің өзгеруін анықтағанда да көрінеді (сурет 3).  
 
 
                                                           а)                                                                                             б) 
Сурет 3 - Бентонит дисперс жүйесінің фильтрлену жылдамдығының (U
сал
 (а), ∆U
келт
 (б))  әртүрлі реагенттердің 
әсерінде концентрацияға байланысты өзгеруі 
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
8 
 
 
 
Фильтрлену 
үдерісінің 
қосылған 
ерітінді 
концентрациясына 
қарап 
өзгеруінде 
барлық 
реагенттер  үшін  біркелкі  заңдылық  сақталғанымен, 
бірдей  концентрация  аралығында  фильтрлену 
жылдамдығының 
өзгеруінде 
айтарлықтай 
айырмашылықтар  барлығын  байқау  қиын  емес. 
Фильтрлену  жылдамдығының  айрықша  кем  болуы 
әсіресе  қосылған  реагенттің  мөлшері  артуымен  КМЦ 
полиэлектролитінің  қатысында  айқын  орын  алады. 
Ал  фильтрлену  жылдамдығының  баяулау  үдерісі 
алюминий  сульфатында  айтарлықтай  байқалмайды. 
Бентонит 
гидродисперсиясының 
фильтрлену 
жылдамдығының  қосылған  полиэлектролиттердің 
концентрациясы  асқан  сайын  кеміп  баруы,  іріленген 
пішінсіз 
агрегаттардың 
беттік 
бөлігінің 
гидрофильдену 
қасиетінің 
және 
олардың 
тығыздалуға  бейімділігінің  күшеюі  себепті  сұйық 
фазаның бөлініп шығу үдерісінің қиындауынан келіп 
шығады. 
Зерттелген 
полиэлектролиттердің 
әртүрлі 
концентрацияларының  қатысындағы  салыстырмалы 
фильтрлену  жылдамдығы  (U
сал
)  мен  келтірілген 
фильтрлену 
жылдамдығының 
(∆U) 
өзгеруін 
сараптағанда 
ең 
баяу 
фильтрлену 
КМЦ 
полиэлектролитінің 
қатысында, 
соған 
сәйкес 
келтірілген ∆U-дың сандық мәні осы полиэлектролит 
қатысында  ең  жоғары  болатынын  көру  қиын  емес. 
Мұның себебі КМЦ-ның қатысында түзілген іріленген 
пішінсіз  агрегаттардың  беттік  бөлігі  салыстырмалы 
түрде  алғанда  жоғары  гидрофильдік  қасиетке  ие 
болады.  Ол  КМЦ-ның  бір  буынында  үш  гидрофильді 
функционал  топтың  барлығымен  байланысты.  Ал 
желатин мен ПАА-ның бір буынының функционалды 
тобында    бір  ғана  гидрофильді  бөлігі  бар.  Соған 
байланысты 
іріленген 
бөлшектердің 
бетінде 
макромолекуланың 
орналасу 
тәртібі 
КМЦ 
полиэлектролитімен 
салыстырғанда 
біршама 
ерекшеленеді. 
Яғни, 
ПАА 
және 
желатин 
полиэлектролитінің  қатысында  түзілген  іріленген 
бөлшектердің  беті  біраз  КМЦ  қатысындағыға 
қарағанда гидрофоб  болуы мүмкін.    Бұл  өз кезегінде 
бентонит 
гидродисперсиясының 
фильтрлену 
қабілетінің  біршама  жоғары  болуын  келтіріп 
шығарады. 
Осы 
байқалған 
заңдылықтар 
бентонит 
гидродисперсиясының  бөлшектерінің  өлшемдері 
әртүрлі  болғанда  да  негізінен  сақталатынын  көру 
қиын  емес.  Өйткені  дисперс  фазаның  майда 
бөлшектерінің  әртүрлі  болғандағы  түзілген  тұнба 
көлемдерінің 
сандық 
мәндері 
бір-бірінен 
айтарлықтай  айырмашылыққа  ие  болмайды.  Бірақ  
қосылған  ПЭ-тің  ерітінді  концентрациясына  тәуелді 
болатынын  байқау  қиын  емес.  Оны  бірдей 
концентрациялы  ерітіндінің  қатысында  түзілген 
тұнба  көлемінің  негізінде  есептеліп  табылған 
салыстырмалы  тұнба  көлемінің  (∆V)  ПЭ-дің  бірдей 
концентрациялы  ерітінділерінің  қатысында    1 
сағаттан  кейінгі  сандық  мәндерін  дисперс  фазаның 
майда  бөлшектерінің  өлшеміне  қарап  өзгеруін 
анықтау  нәтижелерінен  көрінеді  (сурет  4а,б). 
Негізінен  бірдей  концентрациялы  ПЭ  ерітінділерінің 
әсерінде  тұнба  көлемінің  дисперс  фаза  майда 
бөлшектерінің  өлшемдері  үлкейген  сайын  біршама 
артып барады.Осы түзілген тұнба көлемдерінің майда 
бөлшектер 
өлшемдеріне 
қарап 
өзгеруін 
салыстырғанда  жоғарырақ  тұнба  көлемі  КМЦ 
полиэлектролитінің қатысында түзілсе, одан кемірек 
желатин қосылғанда болады, ал ең кем тұнба көлемі 
алюминий  сульфатының  қатысында  түзіледі.Тұнба 
көлемі дисперс фаза майда бөлшектерінің өлшемдері 
үлкейгенде  біршама  артып  барғанымен,  осы  тұнба 
көлемінің 
негізінде 
есептеліп 
табылған 
салыстырмалы 
тұнба 
көлемінің 
 
өзгеруін 
сараптағанда  оның  сандық  мәнінің  дисперс  фаза 
бөлшектері  өлшемі  асуымен  біршама  азаятынын 
көрсетті.  
 
                                                            а)                                                                                                  б) 
 
Сурет 4 - Дисперс жүйенің 1 г/дл  реагент қатысындағы  тұнба көлемінің (∆V (а), V(б)) фракциялардың бөлшектері 
өлшемдеріне байланысты өзгеруі  
 
Бұл  заңдылық  барлық  зерттелген  ПЭ-тер  үшін  
біркелкі  сақталады.  Ал  алюминий  сульфатының 
қатысында  түзілген  салыстырмалы  тұнба  көлемінің 
сандық  мәндері  дисперс  фаза  майда  бөлшектерінің 
өлшемдеріне 
қарап 
айтарлықтай 
өзгеріске 
ұшырамайды. 
Бентонит 
гидродисперсиясы 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
9 
 
 
 
фракцияларының  тұрақтылығына  әсерін  тек  тұнба 
көлемінің  өзгеруімен  ғана  емес,  фильтрлену 
жылдамдығын  анықтау  арқылы  да  зерттелді  (сурет 
5а,б).  
 
 
                                                            а)                                                                                                б) 
Сурет 5 - Бентонит дисперс жүйесінің 1г/дл реагент қатысындағы  фильтрлену жылдамдығының (∆U (а), U
сал 
(б)) 
фракциялардың бөлшектері өлшемдеріне байланысты өзгеруі  
 
Оны  U
сал
-ының  және  ∆U-дың  сандық  мәндерінің 
дисперс  фазаның  майда  бөлшектерінің  өлшеміне 
қарап  өзгеруінен  көруге  болады.  Негізінен  U
сал
  
дисперс  фазаның  өлшемдері  өскен  сайын    кеміп 
баратындықтан,  ∆U-дың  сандық  мәндері  көбейеді. 
Оған 
бірдей 
концентрациялы 
реагенттердің 
қатысында    дисперс  фазаның  өлшемдеріне  қарап 
өзгеретін    U
сал
  және  ∆U  -дың  сандық  мәндерін 
сараптау  арқылы  көз  жеткізілді.Бұл  заңдылық 
қосылған    реагенттердің  барлық  зерттелген  ерітінді 
концентрациясы  аралығында  негізінен  сақталып 
қалады. 
Зерттелген  ПЭ-тердің  әртүрлі  концентрациялы 
ерітінділерінің 
қатысында 
бентонит 
гидродисперсиясының  оптикалық  тығыздығының 
сандық  мәндері  де  біраз  айырмашылықтарға  ие 
болады.  Әсіресе  КМЦ  полиэлектролитінің  жүйеге 
қосылған 
мөлшерінің 
өсуімен 
оптикалық 
тығыздығының  біршама  артып  баруы  айрықша 
байқалады.  Бұл  КМЦ  полиэлектролитінің  басқа 
зерттелген  реагенттермен  салыстырғанда  бентонит 
гидродисперсиясының  қатты  фазасының  беттік 
қасиетін 
айтарлықтай 
өзгерту 
қабілетінің 
барлығынан келіп шығады. 
Сонымен,  Дарбаза  бентониті  гидродисперсиясының 
және  дисперс  фазасының  майда  бөлшектерімен 
ерекшеленуші 
фракцияларының 
тұрақтылығын 
тұнба  көлемі,  фильтрлену  жылдамдығы,  оптикалық 
тығыздығы  арқылы  анықтағанда,  бұл  көрсетілген 
өндірістің, шаруашылықтың қажеттілігін қамтамасыз 
етудегі 
 
маңызды 
коллоидтық-химиялық 
қасиеттерінің өзгеруі қосылған жоғары молекулалық 
полиэлектролиттердің 
функционал 
тобының 
макромолекуладағы 
орналасу 
тәртібі 
менерітінділерінің  концентрациясына,    айтарлықтай 
тәуелді  болатынын көрсетті. 
 
 
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 
1
 
Ахмедов К.С. и др. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами. - Ташкент: ФАН, 
1969. - 2, 76 с. 
2
 
Охрименко Г.И., Николаев А.Ф. Водорастворимые полимеры. - Л.: Химия, 1979. – С. 61. 
3
 
Жумагалиева  Ш.Н.,  Бейсебеков  М.К.,  и  др.  О  бентонитах  и  их  применении  в  медицине  //  ҚазМУ  хабаршысы. 
Химия сериясы. – 2001. - № 3(23). -  C. 41-51. 
4
 
Ахмедов К.С., Асанов А. и др. Устойчивость и структурообразование дисперсных систем. – Ташкент: ФАН, 1976. - 8, 
10, 13 c.  
5
 
Asanov А., Aitekova А.R. Structure forming ability of polyelectrolytes, differing in the proportion and charge of functional 
groups // 8th International Scientific Conference «European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches». 
Stuttgart, Germany, Jenuary 30, 2014. - P.148-152. 
6
 
Асанов  А.А.  Математические  методы  определения    экономической,  экологической    эффективности 
высокомолекулярных  соединении    стуруктурообразователей  почв  //  Материалы  Республиканской    научно-
практической конференции «Математическая  наука  и ее вклад  в развитие  прикладных  научных исследований». – 
Тараз: - 2010. – 76 с. 
 
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
10 
 
 
 
А.А.
 
АСАНОВ*, А.С. КОЖАМЖАРОВА, Г.А. АЛДИБЕКОВА  
*
Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, 
Казахский национальный университет имени С.Д. Асфендиярова  
 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ, ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ВИДАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ДАРБАЗИНСКОГО БЕНТОНИТА И ЕГО ФРАКЦИОННУЮ ДИСПЕРСИЮ  
 
Резюме:  Были  исследованы  изменения  флокуляционной  способности  через  устойчивости  гидродисперсии 
бентонита  и  его  фракций  в  присутствии  полиэлектролитов  с  отличающимися  видами  функциональных  групп
Показано, что предложенный метод высокоэффективен и экономико-экологически выгоден.  
Ключевые слова: флокуляция, бентонит, полиэлектролит, фракция, гидродисперсия. 
 
 
A.A. ASANOV*, A.S. KOZHAMZHAROVA, G.A. ALDIBEKOVA  
*Taraz State University after named by M.H. Dulati, 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University 
 
INFLUENCE OF POLYELECTROLYTES WHICH DIFFERENT TYPES OF FUNCTIONAL GROUPS TO STABILITY OF DARBAZA 
 BENTONITE AND ITS FRACTIONAL DISPERSION 
 
Resume:  The  article  shows  that  investigation  through  the  ability  of  hydrodispersion  bentonite  to  change  the  flocculation 
stability and its fractions in the presence of polyelectrolyte different kinds of functional groups and the obtaining method was 
showed an effective way, and predicted that the method will be highly effective on economical and ecological approach. 
Keywords: flocculation, bentonite, polyelectrolyte, fraction, hydrodispersion. 
 
 
 
 
УДК 615.451.16:582.933 
 
У.С. АЛИМОВА, Р.Д. ДИЛЬБАРХАНОВ, К.К. КОЖАНОВА,  
И.Р. КУЛМАГАМБЕТОВ, Г.О. УСТЕНОВА  
Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова  
Модуль «Фармацевт - технолог» 
 
ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕКИСЛОТНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ЛИСТЬЕВ ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО 
 
В данной статье изложена технология СО
2
–экстракта из листьев подорожника большого методом экстракции. 
Полученный экстракт будет применяетсякосметологической и фармацевтической промышленности. 
Ключевые слова: Подорожник большой, листья, СО
2
–экстракт, экстракция. 
 
Основным  технологическим  процессом,  позволящим 
извлекать  биологически  активные  компоненты  из 
растительного 
сырья, 
является 
экстракция.Классическая  экстракция  представляет 
собой 
процесс 
обработки 
сырья  каким-либо 
растворителем  [1].  При  этом  часть  веществ, 
обладающих 
наибольшим 
сродством 
 
к 
растворителю,  переходит  в  него,  и  получается  смесь 
растворителя  и  растворенного  в  нем  целевого 
компонента 
экстракта. 
Но 
используемый 
растворитель  зачастую  не  может  быть  полностью 
удален  из  полученного  экстракта,  кроме  того, 
исходное сырье претерпевает ряд изменений в связи 
с  использованием  химических  растворителей,  что 
подвергает  сомнению  "натуральность"  подобных 
экстрактов  [2].В  настоящее  время  в  пищевой 
промышленности  ограничено,  а  в  фармацевтической 
запрещено применение ряда экстрагентов, способных 
оказывать  токсическое  или  мутагенное  действие. 
Современная 
экстракционная 
промышленность 
вынуждена  использовать  растворители-экстрагенты, 
обладающие  не  только  большей  извлекающей 
способностью,  но  и  отвечающие  требованиям 
современных  стандартов  качества  и  гигиены 
[3].Одним  из  решений  данной  проблемы  является 
применение  в  качествеэкстрагента  сжиженного  СО
2

В  мире  распространена  именно  докритическая  СО
2
-
экстракция. Это связано в первую очередь с тем, что 
этот процесс высоко рентабелен, более технологичен, 
позволяет  производить  переработку  не  только 
высококачественного 
сырья, 
но 
и 
отходов 
производства  с  целью  экстрагирования  из  них 
основных компонентов для придания более высокого 
качества низким сортам продукта [4]. Использование 
докритических 
СО
2
-экстрактов 
повышает 
биологическую ценность и натуральность конечного 
продукта.  Ведущие  российские  производители  уже 
оценили 
преимущество 
докритических 
СО
2
-
экстрактов  и  использование  их  в  производстве 
приобретаетвсе большую популярность. 
Давление  в  аппаратах  при  этом  способе  извлечения 
может  значительно  превышать  атмосферное,  однако 
процесс 
экстрагирования 
происходит 
при 
температуре  окружающей  среды,  что  обеспечивает 
получение экстрактов высокого качества [5,6]. 
Основные 
преимущества СО
2
-экстрактов 
заключаются в следующем [7,8]: 
-  не  требуется  дополнительных  растворителей  и 
примесей  (спирта,  пропиленгликоля  и  др.),  которые 
могут оказать негативное воздействие на кожу; 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
11 
 
 
 
-
 
процесс  экстракции    проходит  при  температуре 
30-400
0
С,  что  исключает    разрушение  сложных 
молекул витаминов и питательных веществ; 
-
 
не  происходит  окисления  активных  компонентов 
растительного сырья; 
-
 
СО
2
-экстракты 
обладают 
бактерицидным  
действием на микрофлору;  
-
 
СО
2
-экстракты стабильны, срок хранения – от 2-х 
до  5  лет,  т.к.   содержат  массу  природных 
консервантов 
и 
антиоксидантов, 
которые 
способствуют длительному хранению; 
-
 
расширение спектра извлекаемых веществ;  
-
 
возможность фракционирования; 
-
 
сокращение времени технологического цикла; 
-
 
в конечном продукте нет остатков растворителя; 
-
 
метод  позволяет  получать  экстракты  круглый 
год, так как используется сухое сырье. 
 
Данная  технология  позволяет  получать  экстракты, 
насыщенные  биологически  активными  веществами. 
Их  фармакологическая  активность  в  несколько  раз 
превышает  активность  экстрактов,  полученных 
традиционными 
методами. 
 
Процесс  
экстрагирования 
 
требует 
дорогостоящего 
оборудования, но производители, заинтересованные в 
качестве  конечной  продукции,  проявляют  интерес  к 
новому виду экстрагирования. 
Описание  процесса  экстрагирования.  Измельченное 
растительное  сырье  загружали  в  экстрактор. 
Экстрагирование  проводилось  диоксидом  углерода 
при  заданных  для  данного  технологического 
процесса  параметрах  давления  и  температуры. 
Сжиженный 
диоксид 
углерода 
поступал 
из 
накопителя  из  насоса  высокого  давления  при 
подпоре  6  МПа  и  попадал  в  сосуд  экстрактора.    Из 
экстрактора  поток  с  растворенными  в  диоксиде 
углерода  веществами  поступал  в  сборники,  где  при 
последовательном  сбросе  давления  шел    процесс  
разделения растворителя  и растворенного  вещества. 
При этом диоксид углерода обретал состояние газа, а 
экстракт    осаждался  в  сборниках  и  далее  его 
выгружали 
в 
виде 
готового 
продукта. 
Технологическая схема производства углекислотного 
экстракта 
листьяподорожника 
большого 
представлена на рисунке. 
 
 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства углекислотного экстракта листьев подорожника большого 
 
Нами  получен    СО
2
-экстракт  из  травы  подорожника  
большого.  Экстракция  проведена  при  следующих 
параметрах: 
1-
 
вариант  
2-
 
2 – вариант 
Исходное сырье - 3400г   

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
12 
 
 
 
Исходное  сырье - 3900г 
Рабочее давление- 68 атм  
Рабочее давление- 62 атм 
Температура экстракции– 24
0
С  
Температура экстракции  - 20
0
С 
Время экстракции - 12ч  
Время экстракции - 9ч 
Выход экстракта - 10г 
Выход экстракта - 3 г 
 
Таким  образом,  на  базе  ТОО  «Фито  -  Аромат»  на 
экстракционной установке УУПЭ5л, в соответствии со 
стандартом  предприятия  СТ  27658-1910-ТОО-02-
2011,  был  получен    экстракт  травы  подорожника  в 
докритических условиях.  
 
СО
2
-  экстракт  подорожника  большого  может  быть 
использован 
в 
косметологической, 
фармацевтической  промышленности.  Исследования 
по оценке качества экстракта продолжаются. 
 
 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1
 
Полисахариды листьев подорожника большого, подорожника среднего и подорожника ланцетного / С.А. Соснина 
[и др.] // Достижения и перспективы в области создания новых лекарственных средств: материалы Рос. науч.-практ. 
конф., посвящ. 70-летию ПГФА (27 – 28 нояб. 2007 г.). – Пермь: 2007. – № 2 – С. 460 – 465. 
2
 
Вайнштейн  В.А.,  Хаззаа  И.Х.,  Чилибаев  Т.Х.    Каухова  И.Е.  Экстрагирование  полярных  биологически  активных 
веществ из травы зверобоя двухфазной системой экстрагентов в присутствии поверхностно-активных веществ  // 
Хим.фарм. – 2004. - №5. - С.25-27. 
3
 
Таран  А.И.,  Аверьянова  О.А.,  Подшиваленко  Н.С.  Антимикробные  свойства  СО

-экстрактов  //  Пищевая 
промышленность.-  2002. - №12. – С. 69. 
4
 
Гоголева  О.В.  К  вопросу  о  комплексной  переработке  лекарственных  растений  Красноярского  края  с 
использованием  ультразвука  //  Химико-лесной  комплекс  –  проблемы  и  решения:  сб.  ст.  всероссийской  научно-
практической конференции. – Красноярск: 2002. - Т.3. - С.49-52. 
5
 
Ветров П.П.  Экстрагирование природных веществ из растительного сырья сжиженными газами // Технология и 
стандартизация лекарств.  - Харьков: 1996.  - С. 220-232. 
6
 
Богданов    К.  Б.,    Усков    Е.  И.    Способы    использования    диоксида    углерода    (CO
2
)      в    агропромышленном 
комплексе.  -  Харьков:  НФаУ,  2005. – 128 с. 
7
 
Касьянов  Г.И.,  Пехов  А.В.,  Таран  А.А.  Натуральные  пищевые  ароматизаторы-  СО
2
-эктсракты.  -  М.:  Пищевая 
промышленность, 1978. – 123 с. 
8
 
Касьянов  Г.  И.  Перспективы  СО
2
-технологии  при  переработке  растительного  сырья    //  Тезисы    докладов 
международной  научной  конференции:  «Прогрессивные  технологии  и  техника  в  пищевой  промышленности».  – 
Краснодар: КубГТУ, 1994. – С. 36-37.  
 
 
У.С. АЛИМОВА, Р.Д. ДИЛЬБАРХАНОВ, К.К. КОЖАНОВА, И.Р. КУЛМАГАМБЕТОВ, Г.О. УСТЕНОВА  
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті, «Фармацевт-технолог» модулі 
 
ҮЛКЕН ЖОЛЖЕЛКЕН ЖАПЫРАҒЫМЕН КӨМІРҚЫШҚЫЛ ЭКСТРАКТІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 
Түйін:  Мақалада  үлкен  жолжелкен  жапырағының  көмірқышқыл  экстрактісін  алу  көрсетілген.  Көмірқышқыл 
экстрактісімен  алынған  үлкен  жолжелкен  жапырағын  косметологияда  және  фармацевтикалық  өнеркәсібінде 
қолданылады.  
Түйінді сөздер: Үлкен жолжелкен, жапырақ, СО
2
-экстракт, экстракция. 
 
 
U.S. ALIMOVA, R.D. DILBARHANOV, K.K. KOZHANOVA, I.R. KULMAGAMBETOV, G.O. USTENOVA  
Asfendiyarov Kazakh National Medical University  
Module “Pharmasist-technologist” 
 
TECHNOLOGY CARBON DIOXIDE EXTRACTS FROM THE LEAVES OF PLANTAGO MAJOR 
 
Resume:  In  this  article  the  receipt  of  a  СО
2
  extract  of  plantain  leaves.  Carbon  dioxide  extract  of  plantain  is  used  in  the 
cosmetic and pharmaceutical industry. 
Keywords: Plantago major,foliage,СО
2
- extracts, extractsiya. 
 
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
13 
 
 
 
УДК 615.322-078:615.015.35 
 
М.К. АМИРКУЛОВА, Э.М. САТБАЕВА, А.М. СЕЙТАЛИЕВА, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА,  
Л.Н. ИБРАГИМОВА, Г.О. УСТЕНОВА, У.М. ДАТХАЕВ   
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
   
ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ И ПОДОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ЭКСТРАКТА ЦИСТАНХЕ 
 
В данной публикации представлены результаты изучения острой и подострой токсичности экстракта цистанхе 
при энтеральном пути введении. Установлено отсутствие токсического действия при энтеральном введении в 
эксперименте,  что  позволяет  рекомендовать  его  для  дальнейшего  углубленного    изучения  фармакологической 
активности.   
Ключевые слова:  цистанхе, экстракттоксичность. 
 
По  приблизительным  оценкам  ВОЗ  более  80% 
населения  всего  мира,  особенно  в  развивающихся 
странах, в таких как Эфиопия, Индия и Руанда обычно 
используют растительные препараты для первичной 
медицинской помощи [1–4]. 
Растительные 
препараты 
также 
широко 
применяются и в западной медицине: около 30% всех 
разрешенных  к  применению  фармацевтических 
препаратов  имеют  растительное  происхождение    [5, 
6]. 
В  настоящее  время  фитопрепараты  усиленно 
внедряются 
в 
практическое 
здравоохранение 
Республики 
Казахстан. 
Флора 
Казахстана 
представляет 
собой 
неисчерпаемый 
источник 
биологически  активных  веществ.  Из-за  малой 
изученности  фитохимического  состава  растений, 
отсутствия 
сведений 
о 
регуляции 
синтеза 
действующих  веществ,  недостаточного  количества 
производств  фармацевтического  профиля,  флора 
нашей  Республики  используется  весьма  ограничено. 
В  связи  с  этим  актуальным  является  расширение 
исследований    по  изысканию  новых  источников  для 
получения  препаратов  на  основе  растительного 
сырья,  которые  являлись  бы  доступными  и  были 
обеспечены  достаточной сырьевой базой.  
Одним из основных требований при создании новых 
лекарственных средств, в том числе из растительного 
сырья,  является  требование  к  их  безопасности.  
Многие 
лекарственные 
растения 
содержат 
сильнодействующие  и  ядовитые  вещества,  которые 
при  незначительной  передозировке  приготвленных 
из  них  лекарств  могут  вызвать  тяжелое  отравление 
или  обострение  болезни.  В  связи  с  этим  актуальной 
задачей является изыскание  не только эффективных,  
но  и  малотоксичных  препаратов  из  растительного 
сырья. Среди растений,  которые можно использовать 
для  синтеза  новых  лекарственных  средств,  большой 
интерес  представляет  цистанхе  солончаковая.   
Цистанхе    солончаковая  (лат.  Cistanche  salsa)  —  род 
растений  семейства  Заразиховые.  Ареал  рода  - 
пустынные, полупустынные и степные районы Азии, 
Северной  Африки  и  в  пределах  России  только  на 
Нижней  Волге.  Обитает  на  солонцах,  солончаках, 
глинистых, меловых, известняковых почвах.  
Наличие  больших  запасов  цистанхе  в  Казахстане 
делает  ее  весьма  перспективной  культурой  для 
внутреннего 
использования 
в 
пищевой 
и 
фармацевтической  промышленности.  В  этой  связи, 
доклинические  исследования  различных  новых 
лекарственных  форм  из  цистанхе  солончаковой    
являются актуальными и практически важными. 
 
Целью  исследования  явилось  изучение  острой  и 
подострой  токсичности  экстракта  из  растения 
цистанхе    солончаковой    при  энтеральном  введении 
лабораторным мышам в различных разведениях.  
 
Материалы и методы: Изучение острой токсичности 
исследуемого  экстракта  проводилось  согласно 
методическим 
рекомендациям, 
утвержденным 
Фармакологическим    Комитетом    РК  [6].    В 
экспериментах  использовались  линейные  белые 
мыши  весом  18,0-22,0  одного  пола,    возраста,  
разделенные    на  серии  по  6  животных  в  каждой, 
находившиеся    на  стандартной  диете  в  условиях 
вивария  (предварительный  карантин  14  дней). 
Острая 
токсичность 
определялась 
путем 
однократного энтерального  введения  исследуемого  
вещества,  приготовленного  на  дистиллированной 
воде  непосредственно  перед  введением  в  трех 
соотношениях:  1:5;  1:10;  1:15.  Для  изучения  острой 
токсичности  вещество  вводили      однократно 
внутрижелудочно  с  помощью  металлического  зонда.  
Для  изучения  подострой  токсичности  вещество 
вводили ежедневно  в течение 4 –х недель.  
В  ходе  эксперимента  регулярно  фиксировались 
общее 
состояние 
животных: 
поведение, 
интенсивность и характер  двигательной активности, 
наличие и характер судорог, координация движений, 
тонус  скелетных  мышц,    реакция  на  тактильные, 
болевые, звуковые и световые раздражители, частоту 
и  глубину  дыхательных  движений,  ритм  сердечных 
сокращений,  состояние  волосяного  и  кожного 
покрова, окраску слизистых оболочек, размер зрачка, 
положение хвоста, потребление корма и воды.   
Патоморфологические 
проявления 
токсичности 
оценивали  макро-  и  микроскопически  в  конце 
эксперимента  после  эвтаназии  (декапитацией  под 
легким эфирным наркозом) выживших животных.  
 
Результаты    экспериментов  показали  отсутствие 
патологического 
характера, 
изменений 
общих 
показателей 
на 
протяжении 
всего 
периода 
исследований. Животные во всех группах оставались 
активными, признаков  интоксикации и изменений со 
стороны 
дыхательной, 
сердечно-сосудистой, 
центральной  нервной  систем  не  зафиксировано. 
Состояние  волосяного  покрова,  слизистых  оболочек 
без изменений. Потребление корма и воды в прежнем 
режиме.    Масса  тела животных  оставалась  на  уровне 
исходных  цифр.  При  проведении  гистологических 
исследований состояние внутренних органов (печень, 
почки  и  легкие)  без  изменений.  Падежа  среди 
животных  не  наблюдалось,  в  связи  с  этим 
определение LD
50 
не представлялось возможным.   
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
14 
 
 
 
Макроскопическое  исследование.  При  вскрытии 
животных  экспериментальных  групп  внутренние 
органы  в  торакальной  и  абдоминальной  полостях 
были  обычными  по  цвету,  консистенции,  анатомо-
топографическим  параметрам.  Внутренние  органы 
животных  анатомически  правильной  формы,  их 
положение  анатомически  правильно.  Величина  и 
форма  сердца  изменений  не  представляли.  Мышца 
сердца  была  коричневатой,  плотной.  Поверхность 
легких  имела  бледно-розовую  окраску;  легкие 
спадались  при  вскрытии  грудной  клетки.  Ткань  на 
разрезе  также  имела  однородную  бледно-розовую 
окраску.  Слизистая  оболочка  внелегочных  бронхов 
была 
гладкой, 
блестящей, 
бледнорозовой, 
кровоизлияния не отмечены. Слизистая тела желудка 
была 
бледно-розовой, 
блестящей, 
складчатой, 
кровоизлияний, изъязвлений не выявлено. Слизистая 
тонкой  и  толстой  кишки  была  блестящей, 
бархатистой, 
кровоизлияний, 
изъязвлений 
не 
отмечено.  Печень  обычной  величины  и  формы. 
Капсула  печени  была  тонкой,  прозрачной.  Ткань 
печени имела коричневатый цвет умеренно плотную 
консистенцию.  Величина  и  форма  почек  не 
отличались  от  контроля,  капсула  легко  снималась. 
Поверхность  органа  была  гладкой,  однородной, 
коричневато-сероватой  окраски.  На  разрезе  почек 
отчетливо  различались  корковое  и  мозговое 
вещество.  Селезенка  имела  темно-вишневый  цвет, 
гладкую поверхность, плотноватую консистенцию.  
 
Гистологическое исследование  
При  исследовании  легких  мышей  опытной  группы, 
получавших  изучаемый экстракт во всех разведениях 
(рисунок  1),  альвеолярные  полости  свободные, 
эпителий 
бронхиального 
дерева 
красится 
интенсивно.  Отмечаются  единичные  участки  свежих 
кровоизлияний 
от 
декапитации. 
Признаков 
нарушения кровообращения не обнаружено.  
 
 
 
Рисунок 1 – Легкие мыши из опытной группы 
 
При исследовании почек мышей группы, получавших  изучаемый экстракт цистанхе во всех разведениях (рисунок 
2),  эпителий  канальцев  равномерно  окрашен,  ядра  хорошо  воспринимают  красители.  Сохранена  нормальная 
гистологическая структура. Кровоизлияний нет, признаков отека не обнаружено.  
 
 
 
Рисунок 2 – Почки мыши из подопытных групп 
 
При исследовании печени мышей опытной группы (рисунок 3) гепатоциты интенсивно воспринимают красители, 
кровоизлияний  нет,    гистологическая  структура  не  нарушена,  расположение  балок  обычное.  Нарушений 
кровообращения не наблюдается.  
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Печень мыши из опытных групп 
 
Таким 
образом, 
макроскопическое 
и 
микроскопическое исследование внутренних органов 
показало,  что  пероральное  введение  исследуемого 
экстракта  во  всех  разведениях,  при  однократном  и 
повторном  введении  в  течение  4-х  недель,  не 
вызывало  общепатологических  и  специфических 
деструктивных  изменений  во  внутренних  органах 
животных.  Эти  данные    свидетельствуют  об 
отсутствии  токсического  эффекта  и  позволяют 
отнести 
экстракт 
цистанхе 
к 
практически 
нетоксичным препаратам, принадлежащим к V классу 
токсичности. 
 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1
 
De Smet P.A. Herbal remedies // N. Engl. J. Med. – 2002. – Vol. 347. – Р. 2046–2056. 
2
 
WHO. WHO issues guidelines for herbal medicines // Bull. World Health Organ. – 2004. - Vol. 82. – Р. 238. 
3
 
Onaga  L.  Cashing  in  on  nature's  pharmacy:  bioprospecting  and  protection  of  biodiversity  could  go  hand  in  hand  // 
EMBO Rep. – 2001. - № 2. – Р. 263–265. 
4
 
Oberlies N.H., Kroll D.J. Camptothecin and taxol: historic achievements in natural products research // J. Nat. Prod.  – 
2004. - Vol. 67. – Р. 129–135. 
5
 
Сидоров, К.К. О гормонизации отечественных и международных классификации острой токсичности 
химических соединений /К.К. Сидоров//Токсикол. вест. - 2004. - №6. - С. 2-5. 
6
 
Кузденбаева  Р.С.,  Рахимов    К.Д.,  Шин  С.Н.,  Чуканова    Г.Н.  Доклиническое      изучение      местноанестезирующей   
активности   новых биологически активных веществ. Методич. пособие. - Алматы, 2000. - 30 с. 
 
 
 
М.К. АМИРКУЛОВА, Э.М. САТБАЕВА, А.М. СЕЙТАЛИЕВА, Э.Н. КАПСАЛЯМОВА, Л.Н. ИБРАГИМОВА,  
Г.О. УСТЕНОВА, У.М. ДАТХАЕВ  
 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті 
ЦИСТАНХЕ СЫҒЫНДЫСЫНЫҢ ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛДЕУ УЫТТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ 
 
Түйін: Бұл жарияланымда цистанхэ сығындысын энтералді жолмен енгізудегі жедел және жеделдеу уыттылығын 
зерттеудің  нәтижелері  келтірілген.  Тәжірибе  жүзінде  энтералді  жолмен  енгізуде  уытты  әсерінің  болмайтыны 
анықталды, бұл оның фармакологиялық белсенділігін ары қарай тереңдетіп зерттеуді ұсынуға мүмкіндік береді.   
Түйінді сөздер:  цистанхе, сығындыуыттылық. 
 
 
M.K. AMIRKULOVA, E.M. SATBAYEVA, A.M. SEITALIYEVA, E.N. KAPSALYAMOVA,  
L.N. IBRAGIMOVA, G.O. USTENOVA, U.M. DATKHAEV 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University  
 
THE STUDY OF ACUTE AND SUBACUTE TOXICITY OF THE TSISTANHE EXTRACT  
 
Resume: This publication presents the results of study of acute and subacute toxicity of the tsistanhe extract at enteral way 
of introduction. No any toxic effects were revealed at enteral introduction in the experiment, which allow us to recommend it 
for further in-depth research of pharmacological activity.  
Keywords: tzistanhe, extract, toxicity. 
 
 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
16 
 
 
 
УДК 581.19(574) 
 
Н.З. АХТАЕВА, А.Т. МАМУРОВА, С.А. ИНЕРБАЕВА, С. АЛИБЕКОВА  
Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан 
 
МОРФО-АНАТОМИЧЕСКОЕ И ГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАСТЕНИЯ 
CLIMACOPTERAARALENSIS 
 
В данной работе представлены результаты анатомо-морфологических исследований вида C.aralensis из семейств 
Chenopodiaceae  встречающихся  в  Кызылординской  области.  В  работе  приводятся  морфологические  и 
анатомические  особенности  растения.  Установлена  локализация  биологически  активных  веществ:  жирные 
кислоты - в секреторных клетках вокруг проводящих пучков листа, в клетках паренхимы коры и сосудах ксилемы 
стебля; сапонины в больших количествах - в водозапасающих тканях. 
Ключевые слова: морфология, анатомия, диагностические признаки Climacopteraaralensis. 
 
Актуальность  проблемы:  Одним  из  наиболее 
продуктивных путей получения новых биологически 
активных  веществ  является  выделение  соединений 
из  растений.  В  связи  с  этим  в  последние  годы 
расширяются  исследования  дикорастущих  растений, 
широко 
произрастающих 
на 
засоленных 
и 
засушливых  почвах  Республики  Казахстан  и 
адаптировавшихся  к  экстремальным  условиям. 
Растения 
рода 
Climacoptera 
(Климакоптера) 
насчитывают  23  вида,  в  Казахстане  встречается  14 
видов.  Известно,  что  их  издавна  использовали  для 
кустарной  добычи  соды.  Казахстанские  виды 
растений  рода  Climacoptera  (Климакоптера)  не  были 
подвергнуты  систематическому  исследованию,  в 
связи  с  этим  изучение  химического  состава, 
разработка 
методов 
выделения 
потенциально 
биологически  активных  веществ,  исследование 
биологической  активности  и  разработка  новых 
лекарственных  средств  и  фитопрепаратов  является 
актуальным. 
 
Цель исследования – изучение морфологического и 
анотомического 
строения 
и 
определение 
локализации биологически активных веществ. 
 
Материалы  и  методы  исследования:  Объектом 
исследования  является  -  Climacoptera  aralensis  (Iljin) 
Botsch.  –  Арал    климакоптерасы  –  Климакоптера  
аральская. 
Анатомическое 
исследование 
растений 
рода 
климакоптеры  проводилось  согласно  методическим 
указаниям  Бутник  А.А.,  [1],  Прозиной  М.Н.  [2]. 
Фиксацию  проводили  в  70%  спирте  по  методике 
Страсбургер-Флемминга  (спирт,  глицерин,  вода, 
1:1:1). Анатомические препараты готовили от руки и 
с 
помощью 
микротома 
с 
замораживающим 
устройством  ТОС-2,  срезы  заключали  в  глицерин  и 
бальзам 
в 
соответствии 
с 
общепринятыми 
методиками. 
Микрофотографии 
сделаны 
на 
микроскопе МС-300 (увеличение х 180). 
Гистохимическое 
исследование 
видов 
рода 
Climacoptera  изучали  методами,  изложенными  в 
литературных  источниках  Долговой  А.А.,  Ладыгиной 
Е.Я. (1977) [3]. 
Химические 
и 
физико-химические 
методы 
определения 
позволяют 
оценить 
наличие 
действующих  и  сопутствующих  веществ  и  провести 
их  идентификацию.  Важной  составной  частью 
химических 
методов 
исследования 
является 
гистохимический 
анализ. 
С 
помощью 
гистохимических реакций выявляются биологически 
активные  вещества  и  их  локализация  в  тканях  и 
органах. Гистохимические исследования проводились 
на  поверхностных  препаратах  листа,  срезах  листа  в 
области  главной  жилки  и  на  срезах  стебля  по 
описанным  методикам.  Результаты  гистохимических 
реакций наблюдались под микроскопом «МС-300». 
 
Результаты и обсуждение 
Для  установления  подлинности  лекарственного 
растительного  сырья  используются  различные 
методы 
исследования, 
в 
частности 
макроскопические,  микроскопические,  химические, 
физико-химические  и  др.  Каждый  из  перечисленных 
методов несет свою информацию и по-своему важен. 
Так,  макроскопический  анализ  проводят  с  целью 
установления 
размера, 
цвета, 
запаха, 
вкуса 
лекарственного  растительного  сырья.  С  помощью 
микроскопического 
анализа 
изучается 
анатомическое  строение  растения,  устанавливаются 
характерные 
диагностические 
анатомические 
признаки.  Химические  и  физико-химические  методы 
определения 
позволяют 
оценить 
наличие 
действующих  и  сопутствующих  веществ  и  провести 
их  идентификацию.  Важной  составной  частью 
химических 
методов 
исследования 
является 
гистохимический 
анализ. 
С 
помощью 
гистохимических реакций выявляются биологически 
активные  вещества  и  их  локализация  в  тканях  и 
органах.  Исследования  проводят  на  срезах  свежего 
или 
фиксированного 
разными 
способами 
растительного материала [4]. 
Макроскопические  признаки  Climacoptera  aralensis 
(Iljin) Botsch. 
Растение  прямое,  с  косо  вверх  направленными 
ветвями  и  сизовато-пурпуровым  стеблем,  покрытое  
короткими,  отстоящими  волосками,  внизу    со 
спутанными,  длинными,  впоследствии    частью 
опадающими (рисунок 1).  
Листья  очередные,  мясистые,  тупые,  низбегающие, 
волосистые.  Прицветнички  равны  околоцветнику, 
цветки в густых, колосовидных соцветиях.  
Листочки  околоцветника  голые,  при  плодах 
образующие  пленчатые,  розовые  или  желтоватые, 
заходящие  друг  на  друга  крылья  (из  них  2-3  более 
узкие),  достигающие    10-14  мм  в  диаметре.  Части 
выше  крыльев  сходятся    пологим    конусом,  над 
которым  собраны  рыхлой    колонкой,  составленной  
из  пленчатых,  мягких  верхушек,  пыльники    с  белым 
или  розовым  пузыревидным  придатком,  рыльца 
столбика  равны    столбику.  Семена  горизонтальные 
(рисунок 2). 

Вестник КазНМУ, №5 – 2014
 
www.kaznmu.kz
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Морфологические особенности  
Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch. 
 
 
 
Рисунок 2 – Общие представление семян  
Climacoptera aralensis (Iljin) Botsch. 
 
Микроскопические признаки  Climacoptera aralensis 
(Iljin) Botsch. 
Стебель  на  поперечном  сечении  округлой  формы, 
имеет  первичное  строение.  Эпидермальные  клетки 
однорядные,  на  парадермальных  срезах  линейные. 
Наружные  стенки  клетки  эпидермиса  сильно 
утолщены.  Под  эпидермой    расположены  клетки  
первичной коры. Первичная кора состоит из 5 рядов 
паренхимных 
клеток 
(рисунок 
3). 
Строение 
центрального  цилиндра  стебля  —  безпучковое: 
проводящие  пучки  расположены  по кругу.  Флоэмная 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал