Ж. Т. Сарбалаев 2010 жжүктеу 38.28 Kb.

Дата03.03.2017
өлшемі38.28 Kb.

          Әдістемелік нұсқау                                                                                          Нысан

                                                                                                                                       ПМУ ҰС  7.18.2/05                                                  

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

«Абайтану» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

мамандығына тәжірибешілік сабақтарға арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар 2010Әдістемелік нұсқауға                                                                                                  

Нысан

                     бекіту парағы                                                                                                 ПМУ ҰС  7.18.1/05БЕКІТЕМІН

ФЖиӨ факультетінің 

деканы                                   

________________ Ж.Т.Сарбалаев

                                                                   

«___»_____________2010      ж

Құрастырушы: ф.ғ.к., доцент Г.К.Кажибаева__________

                                     

Қазақ филологиясы кафедрасыӘдістемелік нұсқау

Тәжірибешілік сабақтарға арналған

«Абайтану»  пәні   бойынша  050117   «Қазақ   тілі   мен   әдебиеті»

мамандығының студенттері үшін

Студенттерге арналған пән бағдарламасы  «___»________2010

жылы бекіген 

жұмыс бағдарламасы  негізінде дайындалды.  

  Қазақ   филологиясы   кафедрасының      «___»___2010         ж.

мәжілісінде ұсынылды.  

Хаттама №__ Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ.Жүсіпов

          

                                   


Филология,   журналистика   және   өнер   факультетінің

«_____»_____2010     ж.     әдістемелік   кеңесінде   мақұлданды.

Хаттама №___

ӘК төрайымы____________________ Е.Н.Жұманқұлова 

Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-таќырып.  Кіріспе.

Абай µмірі мен шыѓармашылыѓының зерттелуі. Абайдың

ақындық   мектебі.  Абай   мұрасы   қай   жылдары   зерттелді,

қандай   зерттеушілер   зерттегені   жөнінде   мәліметтер

жинақтаңыз.   Хронологиялық   кестесін   жасаңыз.   М.Әуезовтің

«Қазақ   халқының   ұлы   ақыны»   мақаласын   оқыңыз   (Абай

Энциклопедия   –А.,1995).   А.Нұрқатовтың   «Абайдың   ақындық

дәстүрі» монографиясын (-А., 1966) оқыңыз. Мақала жазыңыз.2-таќырып. Абай - өз заманының жыршысы       

«Абай   дәуірі»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).  «Ќалыњ   елім,

ќазаѓым,   ќайран   ж±ртым»   ,   «   Ќартайдыќ,   ќайѓы   ойладыќ,

±йќы сергек», « Ќартайдыќ, ќайрат ќайтты, ±лѓайды арман»,

« Байлар ж‰р баќќан малын ќорѓалатып», « Кµњілім ќайтты

достан   да,   д±шпаннан   да».   «Сабырсыз,   арсыз,   еріншек»,

«Адасќанныњ   алды   жµн,   арты   соќпаќ»   µлењдерін   әдеби

талдау.

3-таќырып. 

Абай   шығармаларындағы   адамгершілік

тақырыбы

  «Ғылым   таппай   мақтанба»   атты   энциклопедиялық

мақаланы   конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).

«Жасымда   ѓылым   бар   деп   ескермедім»,   «Ѓылым   таппай

маќтанба»   µлењдерін   талдау.   «   Интернатта   оќып   ж‰р»,   «

Ата-анаѓа кµз ќуаныш», «Тайѓа міндік», «Білімдіден шыќќан

сµз», «Кµзінен басќа ойы жоќ» µлењдеріне  әдеби талдау.

4-таќырып. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы

«Табиғат   суреттері»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).  Абайдыњ

табиѓат   лирикасы:   «Жазѓыт±ры»,   «Жаз»,   «К‰з»,   «Ќыс».

«Ќараша,   желтоќсанмен   сол   бір-екі   ай»   өлеңдеріне   әдеби

талдау. 


«Ақ   киімді,   денелі,   ақ   сақалды»   атты

энциклопедиялық   мақаланы   конспектілеңіз   (Абай

Энциклопедия –А.,1995).


 5-таќырып. Абай поэзиясындағы махаббат тақырыбы

«Айттым   сәлем,   қалам   қас»   атты   энциклопедиялық

мақаланы   конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).

Абайдыњ   махаббат   таќырыбына   енгізген   жањалыѓы.

«Кµзімніњ ќарасы», «Айттым сєлем, Ќаламќас», «Ќиыстырып

маќтайсыз»   µлењдерінде   сезім   тазалыѓыныњ   суреттелуі.

«Ќор   болды   жаным»,   «Мен   сєлем   жазамын»,   «Жарќ   етпес

ќара   кµњілім   не   ќылса   да»   µлењдеріндегі   Абай   єкелген

жањалыќ.  

6-таќырып. Абайдың эстетикалық тағылымы

«Жасымда   ғылым   бар   деп   ескермедім»   атты

энциклопедиялық   мақаланы   конспектілеңіз   (Абай

Энциклопедия

 

–А.,1995). Абайдыњ

 

эстетикалыќкµзќарастарының   ерекшеліктері.     «¤лењ   –   сµздіњ   патшасы,

сµз   сарасы»   атты   µлењініњ   мєні.   «Біреудіњ   кісісі   µлсе   -

ќаралы   ол»,   «Мен   жазбаймын   µлењді   ермек   ‰шін»

µлењдерін талдау.7-таќырып. Ақын өлеңіндегі даналық дәрістері

«Алланың өзі де рас, сөзі де рас» атты энциклопедиялық

мақаланы   конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).

«Абай және дін» тақырыбында мақала жазыңыз. 

Абайдыњ   философиялыќ   µлењдері.   Алла,   дін

таќырыбына   жазылѓан   µлењдері.   Абайдыњ   діншілдігі

жµнінде М. Єуезовтіњ пікірі.

8-таќырып. Абайдың поэмалары

«Ескендір»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).   Поэмадағы

кейіперлер  жүйесіне  талдау  жасаңыз.  Абайдыњ  «Ескендір»,

«Масѓ±т»,   «Єзімніњ   єњгімесі»   поэмалары.     Аќылбай   мен

Маѓауия дастандары.9-таќырып. Абайдың көркем аудармалары

«Аудармалары»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995).  Абайдыњ А. С.

Пушкиннен,   М.Ю.   Лермонтовтан   М.Е.   Крыловтан

аударѓандарына әдеби талдау.

10-таќырып. Абайдың қара сөздері

«Қарасөздер»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).  Абай   ќара

сµздерініњ жанры мен кµркемдік ерекшеліктері. Б±л жµнінде

М.   Єуезовтіњ   пікірі.   Абай   сµздерініњ   д‰ниеж‰зілік

єдебиеттегі   осы   сарындас   туындылармен   ±ќсастыѓы:

француз моралистері Ларошфуко, Лабрюйер, Паскаль; неміс

ойшылы   Шопенгауер   шыѓармаларымен   салыстыру.   Ќара

сµздіњ ењ кµлемдісі – 38-сµз.


11-таќырып. Абайтану ілімінің қалыптасу тарихы

«Абай   жолы»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).   «Абай   жолы»

эпопеясының   тілі»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995).

  «Абай   Құнанбаев»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).   Ой-толғау

жазыңыз.   «Абай   тілінің   зерттелуі»   атты   энциклопедиялық

мақаланы   конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).

«Өлең   құрылысы»   атты   энциклопедиялық   мақаланы

конспектілеңіз   (Абай   Энциклопедия   –А.,1995).  Абай   м±расы

жµнінде   Є.   Бµкейханов,   А.   Байт±рсынов,   М.   Дулатов

ењбектері. Абайтану ғылымының қалыптасуы, дамуы.

Қолданылатын єдебиеттер

Негізгі:

1 Абай. Энциклопедия. –А., 1995

2 Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. А.1995

3 Әуезов М. Абай Құнанбаев. А. 1995

4 Байтұрсынов А. Қазақтың бас ақыны. А., 1989

5 Дулатов М. Абай. А., 1991

6 А.   Құнанбаев     шығармаларының   2   томдық   жинағы.   А.,

2002


7 Қазіргі абайтанудың өзекті мәселелері. А., 2004

Қосымша:

8 Мұқанов С. Таңдамалы шығармалары. 16-том. А., 1980

9 Мұхамедханов Х. Абай мұрагерлері. А., 1995

10 Мырзахметов М. Абайтану. А., 1988

11 Мырзахметов М. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю.

А. 1994


12 Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. А., 1995

13 Ысмағұлов Ж. Абай: ақындық тағылымы. А., 1994 Document Outline

 • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  • Павлодар 2010
   • БЕКІТЕМІН
  • Қазақ филологиясы кафедрасы
  • «Абайтану» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттері үшін
 • Кафедра меңгерушісі_______________________Н.Қ.Жүсіпов
 • ӘК төрайымы____________________ Е.Н.Жұманқұлова
 • Абай µмірі мен шыѓармашылыѓының зерттелуі. Абайдың ақындық мектебі. Абай мұрасы қай жылдары зерттелді, қандай зерттеушілер зерттегені жөнінде мәліметтер жинақтаңыз. Хронологиялық кестесін жасаңыз. М.Әуезовтің «Қазақ халқының ұлы ақыны» мақаласын оқыңыз (Абай Энциклопедия –А.,1995). А.Нұрқатовтың «Абайдың ақындық дәстүрі» монографиясын (-А., 1966) оқыңыз. Мақала жазыңыз.
 • «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Абай және дін» тақырыбында мақала жазыңыз.
 • «Абай жолы» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Абай жолы» эпопеясының тілі» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995).
 • «Абай Құнанбаев» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Ой-толғау жазыңыз. «Абай тілінің зерттелуі» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). «Өлең құрылысы» атты энциклопедиялық мақаланы конспектілеңіз (Абай Энциклопедия –А.,1995). Абай м±расы жµнінде Є. Бµкейханов, А. Байт±рсынов, М. Дулатов ењбектері. Абайтану ғылымының қалыптасуы, дамуы.
©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал