Жеделов Қ. О., Шапкина С. КPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі141,63 Kb.
#9691

Жеделов Қ. О., Шапкина С. К.,  

Королькова Н. А.

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ 

Әдістемелік құрал

Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің

3-сынып мұғалімдеріне арналған

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрлігі ұсынған

Алматыкітап баспасы

2014


6

Жүйелі-іс-әрекеттік нәтижелер 

Оқушылар: 

– оқу мен көркем-шығармашылық міндеттерді шешудің 

тиімді тәсілдерін; 

– шығармашылық жұмыстар мен өзге де тәжірибелік іс-

әрекет түрлерін атқарғанда алған білімдерін; 

– топ ішінде жеке жұмыс істеуді, ортақ шешім таба білуді

– қазіргі замандағы ақпараттық-коммуникациялық техно-

логияларды қолдана алулары керек. Бейнелеу өнері бойынша оқу материалдарын тақырыптық 

жоспарлау үлгісі. Барлығы – 34 сағат.Сабақтың тақырыбы

Көркемдік 

іс-әрекет түрі

Сағат 

саны

1-блокКөркемдік іс-әрекет түрлері

Бейнелеу өнері қандай болады?

1.

«Музейге саяхат». Музейге ойша 

саяхат. Бейнелеу өнерінің түрлері. Қа-

зақстандық жә 

не әлемдік өнердегі аса 

көрнекті туындыларды қабылдап, баға 

беру.

Өнер  туын ды-ла рын  қабыл дау. 

1

2.«Күзгі натюрморт». Көркемдік бейне 

ту ғызу үшін көркемдік мәнер тәсіл дерін 

таңдау. Көр кемдік материал – акварель.

Кескіндеме 

2

3.

«Шалғында». Табиғат көрінісінің сұ  лу лығы мен сан алуандығы. Орындау 

техникасы – сызықты сурет. Көркемдік 

материал – қара гельді қалам.

Графика


2

4.

«Адамның тұлғасы». Пластикалық 

мү 

сіндік материалдармен жұмыс іс-теудің қа рапайым тәсілдері. Көр кемдік 

материал – сазбалшық.

Мүсін өнері

1

5.«Сырмақ». Ою элементтері мен са-

рыны. Тіктөртбұрыштағы ою-өрнек. 

Жүн нен немесе киіз ден аппликация.

Қолданбалы 

сән өнері

1

6.«Менің үйім». Көркем мәнерде бей-

не жасау үшін қағаз-пластик техника-

сында жұмыс жасаудың қарапайым 

тәсілдері. Орындау тех никасы – қағаз 

пластик. Көркемдік материал – қағаз. 

Сәулет өнері, 

ди  зайн  және  құ-

рас тыру


2

7

2-блок. Көркемдік сауаттылық негіздері.

Суретші әліппесі.

1.

«Геометриялық денелерден натюр-морт салу». Заттарды жазықтық пен 

кеңіс тікте  кескіндеу. 

Графика

1

2.«Адам және жануар». 

Пі шін ді 

беру тәсілдері. Көлемді беру тәсіл-

дері. Көлемді композицияның мәнері. 

Көркемдік материал –ермексаз.

Мүсін өнері

2

3.

«Дастарқан». Пішін. Зат көрінісінің оның мі нез-бітімі туралы түсінікке әсер 

етуі. Кескін (силуэт). Көркемдік мате-

риал –гуашь.

Кескіндеме

1

4.

«Өсімдік тектес өрнек». Ырғақ. Сы-зық тардың, дақтардың, түстердің ыр-

ғағы. Көркемдік материал – гуашь. 

Қолданбалы 

сән өнері 

1

5.

«Қысқы табиғат көрінісі». Жазық-тық пен кеңістіктегі компози 

цияның 


қарапайым тәсілдері. Сызықтық көрі-

ніс. Көркемдік материал –гуашь. 

Кескіндеме

1

6.«Көлемді қар үлпегі». Құрастыру 

мен модель жасаудың өмірдегі мүмкін-

діктері туралы түсінік.

Сәулет өнері, 

ди зайн және құ-

рас тыру


1

3-блок. Қоршаған ортаны тану

Суретші нені бейнелейді?

1.

«Қазақстанның көрікті жерлері». 

Туған жердің табиғаты. Көркем дік ма-

териал – акварель. 

Кескіндеме

1

2.«Өз қиялыңдағы қала». Сәулет өне -

ріндегі бейне. Көркемдік материал – ер-

мексаз.

Сәулет өнері, ди зайн және құ-

рас  тыру

2

3.

«Шығыс ертегілері». Кейіпкер бей-не  лерінің  әсершіл  және  көр кем  мә нері. 

Көркемдік материал – бор.

Графика

1

4.«Су астындағы тамаша әлем» Та-

биғаттың мәнерлі көріністерін жасау-

да мүсін өнері құралдарын пайдалану. 

Көркемдік материал – ермексаз.

Мүсін өнері

2


8

5.

«Сәндік натюрморт». Тұрмыстық 

зат тардың әсемдігі мен көркем мәнері. 

Коллаж.


Қолданбалы 

сән өнері

2

6.

«Көктем».  Суретте қимыл-қозғалыс пен әсерлену сәтін көрсету. Көркемдік 

материал – майлы бор.

Графика 

1

7.«Биші қыз». Дәстүрлі мәдениеттегі 

адам бейнесі. Ұлттық киім. Көркемдік 

материал – акварель.

Кескіндеме

1

4-блок . Көркемдік іс-әрекет мазмұны

Суретші қалай жұмыс істейді?

1.

«Қазақстан суретшілері». Бейнелеу 

өнері шығармаларын талдау.

Өнер шығар-

ма ла рын  қабыл-

дау 


1

2.

«Ертегідегі жануарлар». Бедерлі 

ком позиция  жасау.

Мүсін өнері

1

3.

«Бұл – мен». Автопортрет. Портрет-те көңіл күй мен сезім жағдайын бояу 

арқылы жеткізу.

Кескіндеме

1

4.«Құс». Құсты бейнелеудегі жалпы 

және өзіндік ерекшеліктер.

Графика

1

5.«Зергерлік бұйымдар». Сәндік бұ-

йым  дардың  қажеттілік  және  көр кемдік 

бағыттары.

Сәулет өнері, 

дизайн және құ-

растыру


1

6.

«Ұлттық өрнекпен әшекейленген ыдыс-аяқ».  Ою элементтері мен сары-

ны. Шең бер ішіндегі өрнек.

Қолданбалы 

сән өнері

1

7.

«Шуақты күн». Кескіндеме шыра-йы. Қарама-қарсылық (контраст).  

Кескіндеме

1

8.

«Сәндік табиғат көрінісі». Табиғат көріністерін сәндік үлгіге айналдыру. 

Байқампаздық және қиялшылдық. 

Қолданбалы 

сән өнері 

1

Барлығы: 

1)  Өнер туындыларын қабылдау (2 сағ.) 

2)  Кескіндеме (8 сағ.) 

3)  Графика (6 сағ.) 

4)  Мүсін өнері (6 сағ.) 

5)  Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері (6 сағ.) 

6)  Қолданбалы сән өнері (6 сағ.) 

               Барлығы: 34 сағат. 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет