Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»бет1/2
Дата26.04.2022
өлшемі0,6 Mb.
#32317
  1   2

О. Тұрмағанбетұлы атындағы Маңғыстау индустриалды техникалық колледжі
"Согласовано" " Утверждаю"

Ген.директор ТОО «Кезби» Руководитель МИТ колледжа

______

_______ Ускимбаев Т.М.

"______"_______20 г. "_____" _______20 г.
"Рассмотрено"

Зав.РЦ при МИТК

______________ Кожабергенова Г.С.

"_____"_______ 20 г.ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ

«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА», «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

(код и наименование специальности по Классификатору)‏


НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ РК

В разрабатываемых тестах используются ссылки на следующие нормативные документы:

1.Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК

2.Закон "О гражданской защите" от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK.

3.Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов

нефтяной и газовой отраслей промышленности, приказ Министра по инвестициям и развитию

Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355.

4. Правила оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе

прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-

269/2020.

5. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020

года № 360-VI ЗРК.


1. Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау» Заңы нені реттейді:

1)Жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек қатынастары бойынша әлеуметтік қатынастарды.

2) Еңбек қорғау, экологиялық қауіпсіздік саласындағы құқықтық реттеу

3) Қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстар.

4)Азаматтық қорғау жөніңдегі іс-шараларды жүргізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.1. Что регулируется Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»:

1) Общественные отношения по трудовым отношениям между работником и работодателем.

2) Правовое регулирование в области охраны труда, экологической безопасности.

3) Работы по охране окружающей среды.

4) Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения мероприятий по гражданской защите2. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң азаматтық қорғау саласындағы құзыретi:

1) азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын, өнеркәсіптік қауіпсіздік және мемлекеттік материалдық резерв салаларында оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды әзiрлейдi;

2) мемлекеттік резервті құрады;

3) жалпы басшылықты жүзеге асырады және мемлекеттік резервті дамытудың бірыңғай саясатын айқындайды;

4) Жоғарыдағының барлығы дұрыс2. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере гражданской защиты, в областях промышленной безопасности и государственного материального резерва стратегические и тактические меры по ее осуществлению;

2) создает государственный резерв;

3) осуществляет общее руководство и определяет единую политику развития государственного резерва;

4) Все вышесказанное верно3. Азаматтық қорғау құралымдары арналған:

1) терроризмге қарсы шараларды ұйымдастыру үшін арналған

2) өндірістік объектілерді тексеру және бақылау үшін арналған

3) бейбіт уақытта және соғыс уақытында авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге арналған.

4) оқу жаттағуларын өткізу үшін арналған3. Формирования гражданской защиты предназначены:

1)для проведения антитеррористических мероприятий

2)для проверки и контроля производственных обьектов

3) для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время.

4)для проведения учебных тренировок4. Қалыпты жағдайда үстеме жұмыстардың жалпы ұзақтығы бойынша қолданыстағы шектеуді көрсетіңіз. Ол аспауы керек:

1) айына он екі сағат және жылына жүз сағат

2) айына он екі сағат және жылына жүз жиырма сағат

3) айына бір сағат және жылына жүз он сағат

4) айына он сағат және жылына жүз сағат4.Укажите действующее ограничение по общей продолжительности сверхурочных работ в обычных условиях. Она не должна превышать:

1) двенадцать часов в месяц и сто часов в год

2) двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год

3) одинадцать часов в месяц и сто десять часов в год

4) десять часов в месяц и сто часов в год5. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің деңгейлерін көрсетініз:

1) облыстық, аудандық және жергілікті

2) республикалық, облыстық, жергілікті

3) республикалық, аумақтық және объектілік

4) республикалық және жергілікті5. Укажите уровни государственной системы гражданской защиты:

1)областной, районный и местный

2)республиканский, областной, местный

3) республиканский, территориальный и объектовый

4)республиканский и местный6. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар:

1) жазатайым оқиғадан, өрттен туындаған белгілі бір аймақтағы жағдай;

2) төтенше жағдай дамыған аумақ;

3) авария, өрт, қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен туындайтын белгілі бір аумақтағы жағдай

4) қауіпті табиғи құбылыстар (геофизикалық, геологиялық, метеорологиялық, агрометеорологиялық, гидрогеологиялық қауіпті құбылыс), табиғи өрттер, эпидемиялар, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен ормандардың аурулармен және зиянкестермен зақымдануы салдарынан қалыптасқан төтенше жағдайлар;6. Чрезвычайные ситуации природного характера:

1) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара;

2) территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;

3) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов

4) чрезвычайные ситуации, сложившиеся в результате опасных природных явлений (геофизического, геологического, метеорологического, агрометеорологического, гидрогеологического опасного явления), природных пожаров, эпидемий, поражения сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и вредителями;7. Өндірістегі жазатайым оқиғаны тергеу уақыты:

1) 24 сағат ішінде тергейді

2) 12 сағат ішінде тергейді

3) 18 сағат ішінде тергейді

4) 16 сағат ішінде тергейді7. Время расследования несчастного случая на производстве:

1) в течении 24 часов

2) в течении 12 часов

3) в течении 18 часов

4) в течении 16 часов8.Жеке еңбек шартын жақтары:

1) жұмысшының басшылармен бірігіп жасайтын келісім шарты

2) жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы екі жақты келісім шарт

3) жұмыс беруші қызметшімен және басшымен бірігіп жасайтын келісім шарт

4) жұмысшының өзі жасап алатын келісім шарт8. Стороны индивидуального трудового договора:

1) договор составляет рабочий вместе с начальством

2) двухсторонний договор между работодателем и рабочим

3) договор между работодателем, рабочим и начальством

4) рабочий сам составляет договор9. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит:

1) өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау бойынша іс -шаралар;

2) объектілердің өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігін немесе сәйкессіздігін анықтау жөніндегі кәсіпкерлік қызмет;

3)өрт қауіпсіздігі бойынша оқу тапсырмаларын орындау

4) өрт көздерін сөндіру9. Аудит в области пожарной безопасности:

1) действия по выполнению требований пожарной безопасности;

2) предпринимательская деятельность по установлению соответствия или несоответствия объектов требованиям пожарной безопасности;

3)выполнение учебных задач по пожарной безопасности

4)тушение очагов пожара10. Жазатайым оқиғаларды тергеу комиссия құрамы:

1) мекеме күзетшісі, еңбекті қорғау инспекторы

2) мекеме жетекшісі,цех басшысы,профсоюз төрағасы,еңбек қорғау инспекторы

3) еңбекті қорғау инспекторы, мекеме басшысы, күзетші

4) арнайы тексерушілер10. В состав комиссии по расследованию несчастного случая входять:

1) охрана организации, инспектор охраны труда

2) руководитель организации, начальник цеха, председатель профсоюза, инспектор охраны труда

3) инспектор охраны труда, директор организации,охранник

4) специальные расследователи11.Жұмыс беруші жұмыскерді және (немесе) оның өкілдерін еңбек жағдайларының өзгеруі туралы қандай мерзімде жазбаша ескертуге тиіс?

1) егер еңбек, ұжымдық шарттарда ескертудің неғұрлым ұзақ мерзімі көзделмесе, жеті күннен кешіктірмей

2) егер еңбек, ұжымдық шарттарда ескертудің неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, бір айдан кешіктірмей

3) егер еңбек, ұжымдық шарттарда ескертудің неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, он күннен кешіктірмей

4) егер еңбек, ұжымдық шарттарда ескертудің неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, жиырма күннен кешіктірмей11. В какой срок работодатель должен письменно предупредить работника и (или) его представителей об изменении условий труда?

1) не позднее, чем за семь дней, если трудовым, коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения

2) не позднее, чем за один месяц, если трудовым, коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения

3) не позднее, чем за десять дней, если трудовым, коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения

4) не позднее, чем за двадцать дней, если трудовым, коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок предупреждения12. Қазақстан Республикасында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі:

1) бұл Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде орындалуы мiндеттi өрт қауiпсiздiгi талаптары

2) бұл өрт пен одан келтірілетін зиянды (нұқсанды) болғызбауға бағытталған, экономикалық, әлеуметтiк, ұйымдық, ғылыми-техникалық және құқықтық шаралардың, сондай-ақ өртке қарсы қызметтің күштері мен техникалық құралдарының жиынтығы.

3) бұл өрт қауiпсiздiгi шараларын әзiрлеу және iске асыру

4) бұл өрттерді сөндіру өрттерді жоюға, адамдар мен жеке және заңды тұлғалардың мүлкін құтқаруға бағытталған іс-қимылдарды білдіреді.12. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан:

1) это требования пожарной безопасности, которые должны соблюдаться нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2) это совокупность экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, а также сил и технических средств противопожарной службы, направленных на предотвращение пожара и вреда (ущерба) от него

3) это разработка и внедрение мер пожарной безопасности.

4) это действия, направленные на тушение пожаров, спасение людей и имущества физических и юридических лиц.13. Азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері:

1) Төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және оларды жою;

2) Төтенше жағдайлар туындаған кезде бейбіт уақытта және соғыс уақытында авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу арқылы адамдарды құтқару және эвакуациялау;

3) азаматтық қорғау күштерін құру, оларды даярлау және ұдайы әзірлікте ұстап тұру;

4)Жоғарыдағының барлығы дұрыс13. Основными задачами гражданской защиты являются:

1)Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий;

2)Спасение и эвакуация людей при возникновении чрезвычайных ситуаций путем проведения аварийно-спасательных и неотложных работ в мирное и военное время;

3)Создание сил гражданской защиты, их подготовка и поддержание в постоянной готовности;

4) Все вышесказанное верно


14. Өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтық реттеу:

1) өнімге және (немесе) оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын өрт қауіпсіздігі талаптары техникалық регламенттерде белгіленген.

2) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде орындалуы мiндеттi өрт қауiпсiздiгi талаптарын белгiлеу.

3) Қазақстан Республикасының өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын өрт қауіпсіздігі ережелері, нұсқаулары мен актілері.

4) заттардың, материалдардың, технологиялық процестердің өрт қауіптілігін бағалау.14. Правовое регулирование в области пожарной безопасности:

1) требования пожарной безопасности к продукции и (или) процессам ее жизненного цикла устанавливаемые в технических регламентах.

2) установление в нормативных правовых актах Республики Казахстан обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

3) правила пожарной безопасности, инструкции и акты Республики Казахстан, содержащие требования пожарной безопасности.

4) оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов.15. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметі:

1) "003"

2) "112"


3) "002"

4) "101"


15. Единая дежурно-диспетчерская служба:

1) "003"

2) "112"


3) "002"

4) "101"


16. Қауіпті өндірістік фактор:

1)Өнеркәсіптік және өрт кәуіпсіздігінің ережелерінің сақталмауы;

2)қауіпті өндірістін технологиясының бұзылуы;

3)қоршаған ортаға келтіретін зиян

4)қауіпті өндірістік объектілердегі және әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі авариялар, оқыс оқиғалар кезінде туындайтын, жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға зиян (нұқсан) келтіретін физикалық құбылыс;16. Опасный производственный фактор:

1) Несоблюдение правил промышленной и пожарной безопасности;

2)нарушение технологии опасного производства;

3) ущерб окружающей среде

4) физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде;17. Өнеркәсiптiк қауiпсiздiк:

1)Өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері;

2)Технологиялық процестің ережелері;

3) жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның қауiптi өндiрiстiк факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жай-күйі;

4)адамдардың, мүлiктiң, қоғам мен мемлекеттiң өpттердeн қорғалу жай-күйі;17. Промышленная безопасность:

1)Вопросы пожарной и промышленной безопасности;

2) Правила технологического процесса;

3) состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;

4)состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от огня;18. Өндірістік санитария:

1) еңбек қорғаудың заңдылықтарын, өндірістік санитарияны, қауіпсіздік техникасын және өрт қауіпсіздігін қамтиды

2) жұмысшыға қауіпті факторлардың әсерін болдырмайтын ұйымдастыру

3) жұмысшыға зиянды өндірістік факторлардың әсерін болдырмайтын ұйымдастыру

4) өрт қауіпсіздік негіздері18. Производственная санитария:

1) обьединяет закон охраны труда, проиводственную санитарию,технику безопасности и пожарную безопасность

2) организация устранения воздействия опасных факторов на работника

3) организация устранения воздействия вредных производственных факторов на работника

4) основы пожарной безопасности19. Өндірістік қауіпсіздік ережені бұзуына байланысты жауапкершіліктің түрлері:


1) әкімшілік, жауапкершілік, қылмыстық

2) материалдық

3) тәртіптік, әкімшілік, материалдық, қылмыстық

4) қылмыстық, жауапкершіліктік, материалдық19. Виды отвественности при нарушение правил безопасности:

1) административный, отвественный, уголовный

2) материальный

3) дисциплинарная, административная, материальная, уголовная

4) уголовная, отвественная, материальная20. Өрт қауіпсіздігі саласындағы техникалық реттеу және стандарттау объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау және шығару кезіндегі өрт қауіпсіздігінің талаптары:

1) адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

2) өрттің таралуын болғызбау;

3) өрт сөндіру мүмкіндігін қамтамасыз ету;

4)Жоғарыдығы барлығы дұрыс
20. Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и производстве объектов технического регулирования и стандартизации в области пожарной безопасности

1) обеспечению безопасности людей;

2) предотвращению распространения пожара;

3) обеспечению возможности тушения пожара;

4) Все вышесказанное верно21. Жұмыс берушінің қызметін декларациялау сертификаты жарамды:

1)5 жылға

2)1 жылға

3) 2 жылға

4) 3 жылға21. Сертификат декларирование деятельности работодателя годен:

1) на 5 лет

2) на 1 год

3)на два года

4) на 3года22. Жоғары өндірістік қауіпі бар немесе қауіп туындауы мүмкін жерлерде жұмыс жүргізу барысы асырылуы тиіс ....

1) бұйрық бойынша

2) хаттама бойынша

3) Нұсқаулық бойынша

4) наряд-рұқсат бойынша22.Производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная производственная опасность, должно осуществляться по ....

1) по приказу

2) по протоколу

3) по инструкции

4) по наряду-допуску23.Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады:

1) кәсіподақ өкілдері

2) кәсіпорын басшысы

3) ОТ қауіпсіздік инженерлері

4) мемлекеттік еңбек инспекторлары23. Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан осуществляют:

1)профсоюзные представители

2)руководитель предприятия

3)инженеры по технике безопасности

4) государственные инспекторы труда24. Персонал болатын үй-жайларда ұйым басшысы бекіткен құжаттар ілініп тұруы тиіс:

1) жабдықтар және құбырлардың орналасуының БӨАжА, сақтандырғыш, бітегіш реттегіш қондырғылар көрсетілген технологиялық схемалары (мнемосхема), күкіртті сутек датчиктерін орнату схемасы және ауа кеңістігін бақылау бөлімдерін орнату;

2) авариялық қоймалардың, газ қауіпсіздігі аралының, жұмысшылардың қорғаныс құралдарының, адамдар және көлік қозғалысының негізгі және қосымша жол сапарларының, авариялық жағдайларда ауада күкіртті сутектің жиналу орны және таралу бағыты, байланыс және құлақтандыру құралының орналасуы көрсетілген объект схемасы;

3) Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті органдарының аумақтық бөлімшелерінің және АҚҚ телефон нөмірлері көрсетілген құлақтандыру схемасы; апаттын жою жоспары;

4)Жоғарыдығы барлығы дұрыс24. В помещениях с пребыванием персонала должны быть вывешены документы, утвержденные руководителем организации:

1) технологические схемы расположения оборудования и трубопроводов с указанием КИПиА, предохранительных, запорных регулирующих установок (мнемосхемы), схемы установки датчиков сероводорода и установки разделов контроля воздушного пространства;

2) схема объекта с указанием места скопления и направления распространения сероводорода в воздухе в аварийных ситуациях, расположения средств связи и оповещения, основных и дополнительных путей движения людей и транспорта, средств защиты рабочих, острова газовой безопасности;

3) схема оповещения территориальных подразделений соответствующих уполномоченных органов Республики Казахстан и саб с указанием номеров телефонов; план ликвидации аварии;

4) выше все верно25. Декларация қайта сараптамадан өткізледі егер...

1) Еңбек инспекторларының нұсқауымен

2) Технологияға өзгеріс еңгізілсе

3) Кәсіпорын басшысының бұйрығымен

4)Кәсіподақ өкілдерінің нұсқауымен25. Декларация подлежит повторной экспертизе если ....

1) по указанию инспекторов труда

2) внесены изменения в технологию

3) приказом руководителя предприятия

4) по указанию представителей профсоюза26.Аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі құрайды:

1)5 лет

2) 3года


3) 2года

4) 1 год


26.Срок действия аттестата аккредитации составляет:

1)5 лет

2) 3года


3) 2года

4) 1 год


27. Аттестаттың қолданылуы мынадай жағдайларда тоқтатылады:


1) аттестатталған ұйымның аттестаттың қолданылуын тоқтату туралы өтініш беруі;

2) заңды тұлға таратылған жағдайда;

3) оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс27. Аттестат прекращает действие в случаях:

1) представления аттестованной организацией заявления с просьбой о прекращении действия аттестата;

2) ликвидации юридического лица;

3) истечения срока его действия;

4) Все вышесказанное верно28. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына жатады:

1) техникалық құрылғылардың құрамына кіретін тораптар, бөлшектер, аспаптар, жинақтаушы бұйымдар, қосалқы бөлшектер.

2) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын Құрылыс материалдарын қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар;

3) технологиялық карталар, стандарттар

4) тораптар, технологиялық карталар, құрылыс материалдары28. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:


1) узлы, детали, приборы, комплектующие изделия, запасные части, входящих в состав технических устройств.

2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;

3) технологические карты,стандарты

4)узлы, технологические карты,строительные материалы29. Өрт кезінде эвакуациялау жоспарындағы бағыттар:


1) өрт сөндіру бөлімінің телефон номері мен өрт сөндіру құралдардың тексеру графигі.

2) алғашқы өрт сөндіру құралдардың тізімі және қолдану тәртібі.

3) эвакуация жолы, байланыс құралдар және өрт сөндіру құралдарының орнатылған жері

4) үй телефон номерлері29. Указания на плане эвакуации при пожаре:

1) график проверки средств пожаротушения и номера телефонов пожарной части

2) перечень первичных средств пожаротушения и порядок их применения

3) места нахождения средств пожаротушения, средств связи и пути эвакуации

4) номера домашних телефонов30. Аварияны немесе оқыс оқиғаны тергеп-тексерудің міндеттері:

1) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым күнтізбелік он күн ішінде аварияның салдарын жою және мұндай аварияларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

2) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым күнтізбелік онбес күн ішінде аварияның салдарын жою және мұндай аварияларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

3) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым күнтізбелік отыз күн ішінде аварияның салдарын жою және мұндай аварияларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.

4) қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым күнтізбелік он екі күн ішінде аварияның салдарын жою және мұндай аварияларды болғызбау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлейді және бекітеді.30. Задачи расследования аварии или инцидента:

1) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение десяти календарных дней разрабатывает и утверждает План мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению таких аварий.

2) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение пятьнадцати календарных дней разрабатывает и утверждает План мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению таких аварий.

3) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение тридцати календарных дней разрабатывает и утверждает План мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению таких аварий.

4) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение двенадцати календарных дней разрабатывает и утверждает План мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению таких аварий.31. Біліктілікті арттыру курстарында оқудан өткен басшы қызметкерлерде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойыншы білімін тексеру жөніндегі емтихан комиссиясын кім құрады?

1) оқу орталығы

2) еңбек жөніндегі уәкілетті орган

3) жұмыс беруші

4) ҚР Үкіметі31. Кем создается экзаменационная комиссия по проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда у руководящих роботников прошедших обучение на курсах повышения квалификции?

1) учебный центр

2) уполномоченным оргоном по труду

3) работодателем

4) Правительством РК32. Қызметкер жұмыс берушінің жазбаша түрде ескерте отырып еңбек шартын өз бастамасы бойынша қандай мерзімде бұзуға құқылы?

1) кемінде бір ай бұрын

2) кемінде екі ай бұрын

3) кемінде үш ай бұрын

4) кемінде жиырма күн бұрын32. В какой срок работник в праве по своей иницативе растрогнуть трудовой договор предупредив об этом работоделям письиенно?

1) не менее чем за один месяц

2) не менее чем за два месяца

3) не менее чем за три месяца

4) не менее чем за двадцать дней33. Екі адам қайтыс болған топтық жазатайым оқиғаларды тергеу комиссиясын кім басқарады?

1) жұмыс беруші

2) мемлекеттік еңбек инспекторы

3) төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөніндегі мемлекеттік инспектор

4) облыстың республикалық маңызы бар қаланың Бас мемлекеттік еңбек инспекторы33. Кто возглавляет комиссю по расследованию групповых несчастных случаев при которых погибло два человека?

1) работодатель

2) государственный инспектор труда

3) государственный инспектор по предпреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

4) главный государственный инспектор труда области города республиканского значения34. Мұнай және газ өнеркәсібі салаларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін технологиялық регламент ол....


1) Зиянды және жанғыш заттарды бөліп шығаратын, жарылу және өртену қаупі бар процесстердің құжаты;

2) технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесінің құжаты;

3) технологиялық процесті немесе оның жекелеген кезеңдерін (операцияларын) жүргізу технологиясын, өнім өндірісінің режимі мен технологиясын, жұмыстың қауіпсіз шарттарын айқандайтын, техникалық басшы бекітетін құжат;

4) қауіпсіз пайдалану бөлігінде жабдықтарды таңдау негіздемесі;34. Технологический регламент для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности....

1) документ о взрывопожароопасных процессах, выделяющие вредные и горючие вещества;

2) документ о автоматизированной системе управления технологическим процессом

3) документ, определяющий технологию ведения процесса или отдельных его стадий (операций), режимы и технологию производства продукции, безопасные условия работы, утверждаемый техническим руководителем;

4) обоснование выбора оборудования в части безопасной эксплуатации;35. Қауіпті өндірістік объектіні жобалау кезінде жобалық құжаттамада көздеуі тиіс:

1) жекелеген ұңғымалардағы күкіртсутегінің құрамын қысқаша талдау;

2) БӨАжА көрсетілген жабдықтар мен құбырлардың орналасуының технологиялық схемасы (мнемосхема);

3) табиғи ортаның, оның ішінде зиянды заттардың авариялық шығарындылары кезінде қайтымсыз техногендік өзгерістер мүмкіндігін болғызбау және жұмысшылар мен халықты қауіпті өндірістік факторлардан қорғау қағидаттарына негізделеді.

4) авариялық қоймалардың орналасуын көрсете отырып, объектінің схемасы көрсетіледі35. При проектировании опасного производственного объекта проектная документация должна предусматривать:

1) краткий анализ содержания сероводорода в отдельных скважинах;

2) технологическая схемы (мнемосхема) расположения оборудования и трубопроводов с указанием на них КИПиА

3) исключение возможности необратимых техногенных изменений природной среды, в том числе и при аварийных выбросах вредных веществ и защиту работающих и населения от опасных производственных факторов.

4) схема объекта с указанием расположения аварийных складов36. Салынып жатқан, жөндеуден өтіп жатқан және пайдаланылудағы қауіпті өндірістік объектілер қамтамасыз етіледі:

1) байланыс және құлақтандыру құралының орналасуы көрсетілген объект схемасымен

2) апаттын жою жоспарымен.

3) басшысы бекіткен құжаттармен

4) тұрақты және сенімді көлік қатынасымен, (кіретін жолдар, жолдар) материалды-техникалық қамтамасыз ету базаларымен және ұйымның өндірістік қызметін дислокациялау орындарымен, өрт және авариялық-құтқару қызметтерімен.36.Строящиеся, ремонтируемые и эксплуатируемые опасные производственные объекты обеспечиваются:

1) схемой объекта с указанием расположения средства связи и оповещения

2) с планом ликвидации аварии.

3) документами, утвержденными руководителем

4) постоянным и надежным транспортным сообщением (подъездные пути, дороги) с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации производственной деятельности организации, пожарными и аварийно-спасательными службами.37. Бұрғылау қондырғысын пайдалануға енгізу өнеркәсіптік кауіпсіздік саласындағы аумақтық уәкілетті органға комиссия жұмысының күні туралы хабарлама жіберіледі:

1) комиссия жұмысының басталуына дейін күнтізбелік 5 күн бұрын жіберіледі.

2) комиссия жұмысының басталуына дейін күнтізбелік 10 күн бұрын жіберіледі.

3) комиссия жұмысының басталуына дейін күнтізбелік 15 күн бұрын жіберіледі.

4) комиссия жұмысының басталуына дейін күнтізбелік 30 күн бұрын жіберіледі.37. О вводе буровой установки в эксплуатацию направляется уведомление с датой работы комиссии в территориальный уполномоченный орган в области промышленной безопасности:

1) за 5 календарных дней до начала работы комиссии.

2) за 10 календарных дней до начала работы комиссии.

3) за 15 календарных дней до начала работы комиссии.

4) за 30 календарных дней до начала работы комиссии.38.Жазатайым оқиғаны тергеуідің нәтижесін толтырылатын құжат:1) арнайы есеп

2) еңбек инспектордың акті

3) жазатайым оқиға туралы акт

4) арнайы тергеудің акті38. Документ для занесения результатов расследования несчастного случая:1) специальный отчет

2) акт инспектора труда

3) акт о несчастном случае

4) акт специального расследования39. Құрамында күкіртті сутегі бар флиюдтерді қамтитын қабаттарды ашпастан бұрын (50÷100 м) жүргізілетін дайындықтар:

1) Бұрғылау қондырғысы қоршаған ортаның ластануын болдырмайтын шаралар қарастырылады.

2) жұмыскерлердің жұмысқа дайындығын тексеріп.

3) авариялық жағдайларда жұмыскерлерді қауіпті аймақтан шығуына арналған бағдарлар белгіленеді.

4) айдау желісіндегі қысымын тексереді.39. Подготовка, проводимая до вскрытия слоев (50÷100 м), содержащих сероводород:

1)буровая установка должна предусматривать меры, исключающие загрязнение окружающей среды.

2) проверять готовность работников к работе.

3) маршруты для выхода работников из опасной зоны в аварийных ситуациях.

4) давление в нагнетательной сети.40. Егер бұрғылау ерітіндісіндегі газдың көлемді құрамы 5%-дан асатын болса....

1) 5 минут сайын, қалған көрсеткіштер жоғарыда көрсетілген мерзімділікпен өлшенеді.

2) бұрғылау ерітіндісінің газбен қанықтығына бақылау жүргізіледі.

3) онда газсыздандыру, ерітіндінің газбен толу себептерін анықтау (қабат жұмысы, бұрғыланған жынысы бар газды келуі, көбіктенуі және басқалар) және оларды жою бойынша шаралар қабылдану қажет.

4) Бұрғылау ерітіндісінің параметрлері журналда жазылады.40. Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5%....

1) каждые 5 минут, остальные показатели измеряются с указанной выше периодичностью.

2) газонасыщенность бурового раствора.

3) в нем необходимо провести дегазацию, выявить причины наполнения раствора газом (работа пласта, поступление газа с пробуренной породой, вспенивание и др.) и принять меры по их устранению.

4) параметры бурового раствора записываются в журнале.41. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес делдал:

1) Еңбек дауларын шешу бойынша қызметтер көрсету үшін еңбек қатынастарының тараптары тартылған жергілікті өзін -өзі басқару өкілі;

2) еңбек қатынастарының тараптары еңбек дауын шешу жөнінде қызметтер көрсету үшін тартатын жеке тұлға;

3) еңбек қатынастарының тараптары еңбек дауын шешу жөнінде қызметтер көрсету үшін тартатын жеке немесе заңды тұлға;

4) еңбек қатынастарының тараптары еңбек дауын шешу жөнінде қызметтер көрсету үшін тартатын заңды тұлға;41. По Трудовому кодексу Республики Казахстан посредником считается:

1)Представитель местной власти, привлекаемое сторонами трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора;

2) физическое лицо, привлекаемое сторонами трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора;

3) физическое или юридическое лицо, привлекаемое сторонами трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора;

4) юридическое лицо, привлекаемое сторонами трудовых отношений для оказания услуг по разрешению трудового спора;42. Еңбек жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк орган ол....

1) жұмыс берушінің немесе жұмыс берушілер тобының мүдделерін білдіруге уәкілеттік берілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

2) жұмысшылардың мүдделерін білдіруге уәкілеттік берілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

3)кәсіподақ мүдделерін білдіруге уәкілеттік берілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастары саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
42. Уполномоченным государственным органом по труду является.....


1) физические и (или) юридические лица, уполномоченные представлять интересы работодателя или группы работодателей;

2) физические и (или) юридические лица, уполномоченные представлять интересы работников;

3) физические и (или) юридические лица, уполномоченные представлять интересы профсоюза;

4) центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;43. Еңбек инспекциясы жөніндегі жергілікті орган, ол......

1) еңбек қатынастары саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын атқарушы орган

2) басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган

3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес еңбек қатынастары саласындағы өкілеттіктерді жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі;

4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша басшылықты жүзеге асыратын атқарушы орган;43. Местный орган по инспекции труда- это....

1) исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере трудовых отношений

2) центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство

3) структурное подразделение местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, осуществляющее в пределах соответствующей административно-территориальной единицы полномочия в сфере трудовых отношений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) исполнительный орган, осуществляющий руководство по вопросам безопасности и охраны труда;44. Еңбек қатынастары, сондай-ақ еңбек қатынастарына тікелей байланысты өзге де қатынастар реттеледі:

1) жұмыс беруші мен жұмысшының актісімен.

2) ұжымдық шартпен, жұмыс берушінің актісімен

3) Әлеуметтік әріптестік, ұжымдық, еңбек шарты негізінде жүзеге асырылады.

4) еңбек шарты, жұмыс берушінің актісі, келісім және ұжымдық шарт.44. Трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, регулируются:

1)актом работадателя и работгика.

2) коллективным договором, актом работодателя

3) социальным партнерством, коллективным, трудовым договоровом.

4) трудовым договором, актом работодателя, соглашением и коллективным договором.45. Жұмыскерлердің сайланбалы өкілдерінің мыналарға құқығы бар:

1) жұмыскерлердің еңбек құқықтары мен мүдделерін білдіруге және қорғауға;

2) жұмыс берушімен жобаларды әзірлеу және ұжымдық шарттарды жасасу бойынша ұжымдық келіссөздер жүргізуге;

3) ұжымдық шарттарға сәйкес қалыпты еңбек жағдайларын зерделеу және қамтамасыз ету жөнінде шаралар қолдану үшін жұмыс орындарына баруға;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс45.Выборные представители работников имеют право:

1) представлять и защищать трудовые права и интересы работников;

2) вести с работодателем коллективные переговоры по разработке проектов и заключению коллективных договоров;

3) в соответствии с коллективными договорами посещать рабочие места для изучения и принятия мер по обеспечению нормальных условий труда;

4) Все вышесказанное верно46. Түнгі уақыттағы жұмыс:

1) Сағат 22-ден 6-ға дейінгі уақыт түнгі уақыт болып есептеледі.

2) Сағат 20-ден 8-ға дейінгі уақыт түнгі уақыт болып есептеледі.

3) Сағат 23-ден 6-ға дейінгі уақыт түнгі уақыт болып есептеледі.

4) Сағат 24-ден 8-ға дейінгі уақыт түнгі уақыт болып есептеледі.46. Работа в ночное время:

1) ночным считается время с 22 до 6 часов.

2) ночным временем считается время с 20 до 8 часов.

3) ночным временем считается время с 23 до 6 часов.

4) ночным временем считается время с 24 до 8 часов.47. Жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгіленеді және келесі айдың....

1) бірінші онбес күндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді.

2) бірінші жиырма күндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді.

3) бірінші бес күндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді.

4) бірінші онкүндігінен кешіктірілмей айына бір реттен сиретпей төленеді.47. Заработная плата устанавливается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан и выплачивается за следующий месяц....

1) не реже одного раза в месяц не позднее первого десятидневного дня.

2) не реже одного раза в месяц не позднее первого двадцатидневного периода.

3) не реже одного раза в месяц не позднее первых пяти дней.

4) не реже одного раза в месяц не позднее первой декады.48. Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының қағидаттары:

1) жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету;

2)әлеуметтік әріптестікті нығайтуда және дамытуда мемлекеттің ықпалы;

3)еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеу болып табылады;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс;48. Принципами трудового законодательства Республики Казахстан являются:

1) обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов;

2) содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства;

3) государственное регулирование вопросов безопасности и охраны труда.

4) Все вышесказанное верно49. Қақпақша –кескішті орнатуы және оның жұмыс істеуін тексеру ресімделеді:

1) ТБ бойынша инспектордың қатысуы жеткілікті

2) хаттамамен

3) кәсіпорын бойынша бұйрықпен

4) актімен49. Установке клапана-отсекателя и проверка его на срабатывание оформляется:

1) достаточно присутствие инспектора по ТБ

2) протоколом

3) приказом по предприятию

4) актом


50. Пирофорлы қосылыстарды дезактивациялау бойынша жұмыстар орындалады тек қана мына жағдайда:

1) кәсіпорын бойынша бұйрық болса

2) акт жасалса

3) рұқсат-наряд болса

4)ТБ бойынша инспектордың қатысуы жеткілікті50. Работы по дезактивации пирофорных соединений выполняются только при наличии:

1) приказа по предприятию

2) акта


3) наряд-допуска

4) достаточно присутствие инспектора по ТБ51. Пирофорлық шөгінділерді тазалау, дезактивациялау, жабдықты тексеру және жөндеу бойынша жұмыстарды қауіпсіз жүргізу шарттары көрсетіледі....

1) Технологиялық схемаларда

2) актілерде

3) технологиялық карталарда

4)ЖҰЖ-да


51. Условия безопасного проведения работ по очистке, дезактивации пирофорных отложений, осмотру и ремонту оборудования указывается....

1)в Технологических схемах

2) В актах

3) В Технологических картах

4)ПОР


52. Жабдықты пирофорлы шөгінділерден тазарту жұмыстары механикаландырылған тәсілмен жүзеге асырылады...

1) Жабдық ішінде жұмысшылардың болуын талап етпейтін жағдайларда жол беріледі.

2) Жабдық ішінде жұмысшылардың болуын талап ететін жағдайларда жол беріледі.

3) жағдайға байланысты.

4) поТБ инспекторының талаптарына тәуелді52. Работы по очистке оборудования от пирофорных отложений, осуществляются механизированным способом...

1) не требующих присутствия рабочих внутри оборудования.

2) требующих присутствия рабочих внутри оборудования.

3) в зависимомти от ситуации.

4)в зависимомти от требовании инспектора поТБ53. Ұңғымаларды жөндеуге арналған қондырғыларды, агрегаттарды, жабдықтарды тасымалдау және құрылыс-монтаждау жұмыстары шарттар орындалған кезде жүргізіледі:

1) белгіленген тәртіппен бекітілген ЖҰЖ-ың болуы;

2) құрылғыларды қозғалту трассаларының дайындығын және тиісті ұйымдармен электр беру желілерінің, теміржол жолдарының, құбырлардың, коммуникациялардың және мұнай-газ қазу объектілерінің коммуникациялары мен объектілерінің қиылысу талаптарына келісімнің бар екенін тексеру;

3) жабдықты тасуға және құрастыруға қатысатын қызметкер қозғалу трассасымен, қауіпті участоктармен және қауіпсіздік шараларымен танысады.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс53. Транспортировка установок, агрегатов, оборудования для ремонта скважин и строительно-монтажные работы производятся при выполнении условий:

1) наличие ПОР;

2) проверки готовности трассы передвижения установок и наличии согласования с соответствующими организациями условий пересечения линий электропередач, железнодорожных путей, трубопроводов, коммуникаций и объектов инфраструктуры объекта нефтегазодобычи;

3) персонал, принимающий участие в транспортировке и монтаже оборудования, знакомится с трассой передвижения, опасными участками и мерами безопасности.

4) Все вышесказанное верно54. Агрегаттар мұнаралары кернеуі 220-500 киловатт электр беру желісінің күзет аймағынан мұнара биіктігінен кем емес қауіпсіз қашықтықта орнатылады :

1) 30 метров;

2) 25 метров;

3) 15 метров;

4) 10 метров;54. Вышки агрегатов устанавливаются на безопасном расстоянии не менее высоты вышки от охранной зоны линии электропередачи напряжением 220-500 килоВатта :

1) 30 метров;

2) 25 метров;

3) 15 метров;

4) 10 метров;55. Ұңғымаларды жөндеу алдында ұңғыманың сағасында мұнарамен жөндеу кезінде өлшемі бар жұмыс алаңы орнатылады:

1) 4х4 метрден кем емес

2) 4х8 метрден кем емес

3) 4х6 метрден кем емес

4) 4х10 метрден кем емес55. Перед ремонтом скважин на устье скважины устраивается рабочая площадка размером при ремонте с вышкой:

1) не менее 4х4 метров

2) не менее 4х8 метров

3) не менее 4х6 метров

4) не менее 4х10 метров56. Пайдалану бағанасы ұңғыманы сөндіретін сұйықтықпен тең қысыммен сығылады:

1) Бұрғылау аяқталған кездегі қысымнан жоғары.

2) Бұрғылау аяқталған кездегі қысымнан төмен.

3) Сығымдау қысымы маңызды емес.

4) Бұрғылау аяқталған кезде престеу қысымына.56. Эксплуатационную колонну опрессовывают жидкостью глушения скважины давлением равным:

1)давлению опрессовки выше чем при окончании бурения.

2)давлению опрессовки ниже чем при окончании бурения.

3) давление опрессовки не имеет значения.

4)давлению опрессовки при окончании бурения.57. Скважинаның қорғаныс экрандау құрылғысының құрылымы қандай қызмет атқарады?

1) газдануының пайда болу мүмкіндігін болдырмайды

2) механикалық зақымдану мүмкіндігін болдырмайды

3) химиялық улану мүмкіндігін болдырмайды

4) өрттің шығу мүмкіндігін болдырмайды57. Какую функцию выполняет конструкция защитного экранирующего устройства скважины?

1) исключает возможность образования загазованности зон

2) исключает возможность механических повреждении

3) исключает возможность химических отравлении

4) исключает возможность возникновении пожаров58. Сифоны бар құбырлар бағанасын көтеру кезінде аузындағы ұңғыманы үнемі толтырып отыру керек:

1) сағадағы сұйықтық деңгейін ұстап тұру.

2) қысымды ұстап тұру.

3) газданудың азаюы.

4) механикалық зақымданудан сақтандыру.58. При подъеме колонны труб с сифоном, производится постоянный долив скважины для:

1) поддержания уровня жидкости на устье.

2) поддержания давления.

3) уменьшение загазованности.

4) предтовратить механическое повреждение.59. Жер асты жөндеу кезінде көршілес ұңғымалар сағаларының жұмысы тоқтатылады және өшіріледі егер сағаларының орталығы қашықтығы:

1) 4 метрден кем

2) 2,5 метрден кем

3. 3 метрден кем

4) 1,5 метрден кем59.При подземном ремонте скважин, расположенных в кусте соседние скважины останавливаются и глушат если расстояние между центрами устьев:

1) менее 4 метров

2) менее 2,5 метров

3) менее 3 метров

4) менее 1,5 метров60. Ұңғымаларлы жөндеуге арналған көтеру құрылғылары мыналармен жабдықталуы тиіс:

1) БӨАжА жабдықталған ТКО басқару пультімен, оның ішінде салмақ индикаторымен;

2) мачтамен (мұнарамен), көрінетін жерде бекітілген металл тақтайшамен. Тақтайшада көрсетіледі: дайындау күні, дайындаушы-зауыт, орнатудың зауыттық нөмірі, мачтаның жүк көтергіштігі (номинальдық), мачтаның техникалық күйін келесі тексеру мерзімі;

3) мачталар (мұнаралар) болат арқаннан тартуларды бекітуге арналған құрылғымен жабдықталады, жүкарба.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс60. Подъемные установки для ремонта скважин должны оснащаться:

1) пультом управления СПО, снабженным КИПиА, в том числе индикатором веса;

2) мачтой (вышкой), с металлической табличкой, укрепленной на видном месте. На табличке указывается: дата изготовления, завод-изготовитель, заводской номер установки, грузоподъемность (номинальная) мачты, сроки следующей проверки технического состояния мачты;

3) мачты (вышки) снабжаются устройством для крепления оттяжками из стального каната, лебедкой.

4) Все вышесказанное верно61. Қызметкерге арналған бөлме, ұңғыманы аузынан қауіпсіз жерге орналасады:

1) мұнара биіктігінен кем емес плюс 10 м қашықтықта

2) кемінде 10 метр

3) 10 метрден кем

4) мұнараның биіктігінен кем емес плюс 2 метрден61. Помещения для персонала располагаются в безопасной зоне от устья скважины на расстоянии:

1) не менее высоты мачты (вышки) плюс 10 метров

2) не менее 10 метров

3) менее 10 метров

4) не менее высоты мачты (вышки) плюс 2 метров62.Түсіру-көтеру операциялар мынадай кезде жүргізуге рұқсат етілмейді:

1) Технологиялық схемалар жоқ болса

2) актілерге қол қойылмаса

3) технологиялық карталар ескірсе

4) жел жылдамдығы 15 м/с артық және тұман мен қар жауғанда көрінбейтін болуы;62. Не допускается проведение спуско-подъемные операции при:

1) при отсутствии технологических схем

2) акты не подписаны

3) технологические карты устарели

4) скорости ветра более 15 метров в секунду и отсутствия видимости при тумане и снегопаде;63. Диаметрі 50 миллиметрден асатын СКҚ мінбелеріне лақтыруды және олардан көтеруді рұқсат беріледі , екі құбырмен жүргізуге, егер олардың әрқайсысының ұзындығы болса:

1) 16 метрден аспайды,

2) 20 метрден аспайды,

3) 25 метрден аспайды,

4) 30 метрден аспайды,63. Выброс на мостки и подъем с них НКТ диаметром более 50 миллиметров допускается проводить двухтрубками, если длина каждой из них:

1) не превышает 16 метров,

2) не превышает 20 метров,

3) не превышает 25 метров,

4) не превышает 30 метров,64.Көтергіш ілгекте болт және қауіпсіз автоматты ысырма бар, ол:

1) ілгектен штроптардың шығып кетуін болдырмайды.

2) механикалық зақымдануды болдырмау

3) ысырманың кептілісін болдырмау

4) газ шығаруды болдырмау64. Подъемный крюк имеет стопорный болт и исправный безопасный автоматический затвор:

1) предотвращающий соскакивание штропов с крюка.

2)предотвращающий механическое повреждение

3) предотвращающий заклин стопоров

4) предотвращающий выхлоп газов65. Ұңғыманы өшірер алдында өшірудің қажетті көлемінде сұйықтық қоры қарастырылады:

1) жөнделетін ұңғыманың 4 көлеміне тең көлемде сұйықтық қоры.

2) жөнделетін ұңғыманың 6 көлеміне тең көлемде сұйықтық қоры.

3) жөнделетін ұңғыманың 3 көлеміне тең көлемде сұйықтық қоры.

4) жөнделетін ұңғыманың 2 көлеміне тең көлемде сұйықтық қоры.65. Перед глушением скважины предусматривается запас жидкости глушения необходимых параметров в объеме:

1) равном 4 объемам ремонтируемой скважины.

2) равном 6 объемам ремонтируемой скважины.

3) равном двум 3 ремонтируемой скважины.

4) равном 2 объемам ремонтируемой скважины.66.Өшіруді жүргізгеннен кейін ұңғыманың аузы ЖҰЖ-да бекітілген схемаға сәйкес ШҚЖ-мен жабдықталады, ол....

1) ұңғыма сағасын герметизациялау үшін

2) өшіру сұйықтығын қосу үшін

3) мәжбүрлеп толтыру үшін

4) ұңғыма аузын ашу үшін66.После проведения глушения устье скважины оснащают ПВО, в соответствии с утвержденной в ПОР схемой для....

1) герметизации устья скважины.

2) для долива жидкости глушения

3) для принудительный долива

4)для разгермитизации устья скважины67. ШҚЖ престеуді жүргізеді:

1) Пайдалану колоннасының техникалық жай-күйін ескере отырып,

2) қабат флюидінің (газ факторының) құрамын және жабдықтың паспортын ескере отырып,

3) авариялық-құтқару қызметтері (АҚҚ) өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс67. Опрессовку ПВО(противовыбросовое оборудование) проводят:

1) с учетом технического состояния эксплуатационной колонны,

2) с учетом состава пластового флюида (газового фактора) и паспорта оборудования,

3) в присутствии представителя аварийно-спасательными службами (АСС).

4) Все вышесказанное верно68. Аузының нығыз жабылуын алумен байланысты жөндеу жұмыстарын (ұңғыма аузы арматурасын ауыстыру, жер асты жабдығын жөндеу) бастар алдында ұңғыманы өшіреді. Өшіруден кейін күту уақыты:

1) кемінде 1 сағат.

2) кемінде 4 сағат.

3) кемінде 6 сағат.

4) кемінде 8 сағат.68. Перед началом ремонтных работ (замены устьевой арматуры, ремонта подземного оборудования), связанных с разгерметизацией устья, скважину глушат. Время отстоя после глушения:

1) не менее 1 час.

2) не менее 4 час.

3) не менее 6 час.

4) не менее 8 час.69. Ұңғыманы өшіреді:

1) барлық дайындық жұмыстарынан кейін.

2) ТБ инспекторларын тексергеннен кейін.

3) бекітілген ЖҰЖ болған кезде ұңғыманы жөндеуге қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін жүргізіледі.

4)ауыздың герметизациясынан кейін.69. Скважину глушат:

1)после всех подготовительных работ.

2)после проверки инспекторов ТБ.

3) после подписания акта о приеме скважины в ремонт при наличии утвержденного ПОР.

4)после разгерметизациеий устья.70. ЖРС алдында алдын ала сөндіруді жүргізу қарастырылмаған кенжарлық клапан-кескішпен жабдықталған ұңғыманы тоқтатады, қысымды атмосфералық қысымға дейін түсіреді және ұңғыманы тексереді:1) ағымның болмауына 3 сағаттан кем емес уақыт ішінде.

2) ағымның болмауына 2 сағаттан кем емес уақыт ішінде.

3) ағымның болмауына кемінде 6 сағат ішінде.

4) ағымның болмауына кемінде 8 сағат ішінде.70. Скважину, оборудованную забойным клапаном-отсекателем, в которой ПОР не предусмотрено проведение предварительного глушения перед ПРС, останавливают, стравливают давление до атмосферного и проверяют скважину:

1) в течение не менее 3 часов на отсутствие притока.

2) в течение не менее 2 часов на отсутствие притока.

3) в течение не менее 6 часов на отсутствие притока.

4) в течение не менее 8 часов на отсутствие притока.71. Жұмыс орнының жұмыс аймағындағы ауада күкіртсутегінің бөліну немесе жиналу мүмкіндігі жағдайындағы жұмыстарды жүргізіледі:

1) кемінде 2 орындаушы, оның 1-еуі екіншісін сақтандырады.

2) кемінде 3 орындаушы, оның 1-еуі екіншісін сақтандырады.

3) кемінде 4 орындаушы, оның 1-еуі басқаларды сақтандырады.

4) кемінде 3 орындаушы, оның 2-еуі басқаларды сақтандырады.71. Работы в условиях возможного выделения и скопления в воздухе рабочей зоны сероводорода должны проводиться:

1) не менее чем 2 исполнителями, 1 из которых страхует другого.

2) не менее чем 3 исполнителями, 1 из которых страхует другого.

3) не менее чем 4 исполнителями, 1 из которых страхует других.

4) не менее чем 3 исполнителями, 2 из которых страхует других.72. Құдықтағы жұмысты құрамында бригада орындайды:

1) кемінде 3 адам (1 жұмыс жұмысшы және 2 сақтандырушы – дублер).

2) кемінде 3 адам (2 жұмысшы және 1 сақтандырушы – дублер).

3) кемінде 3 адам (2 жұмысшы және 2 сақтандырушы – дублер).

4) кемінде 4 адам (2 жұмысшы және 2 сақтандырушы – дублер).72. Работу в колодце выполняет бригада в составе:

1) не менее 3 человек (1 работающего и 2 страхующих – дублеров).

2) не менее 3 человек (2 работающего и 1 страхующих – дублеров).

3) не менее 3 человек (2 работающего и 2 страхующих – дублеров).

4) не менее 4 человек (2 работающего и 2 страхующих – дублеров).73. Қондырғының жуу шлангі диаметрі жұмсақ болат арқанмен сақтандырылады:

1) кемінде 8 мм

2) кемінде 5 мм

3) кемінде 10 мм

4) кемінде 15 мм73. Промывочный шланг Установки страхуется стальным мягким канатом диаметром:

1) не менее 8 мм

2) не менее 5 мм

3) не менее 10 мм

4) не менее 15 мм74. Ұңғыманы фонтандық тәсілмен кенжарлық ұңғымалық жабдықсыз пайдалануға жол берілмейді:

1) Қабылдау клапаны мен бітеу тығынға арналған қондыру ниппелі;

2) пайдалану колоннасын сақтауға арналған пакер;

3) ұңғыманы қауіпсіз тоқтатуды және жабуды қамтамасыз ететін жабдық.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс74. Не допускается эксплуатация скважины фонтанным способом без забойного скважинного оборудования, включающего:1) ниппель посадочный для приемного клапана и глухой пробки;

2) пакер для предохранения эксплуатационной колонны;

3) оборудование, обеспечивающие безопасную остановку и закрытие скважины.

4) Все вышесказанное верно75. Көтергіш жел жағынан қашықтықта орнатылады:

1) ұңғыманың сағасынан кемінде 25 метр қашықтықта болуы тиіс.

2) ұңғыма аузынан кемінде 15 метр қашықтықта болуы тиіс.

3) ұңғыма аузынан кемінде 20 метр қашықтықта орналасуы тиіс.

4) ұңғыманың сағасынан 10 метрден кем емес.75. Подъемник устанавливают с наветренной стороны на расстоянии:

1) не менее 25 метров от устья скважины.

2) не менее 15 метров от устья скважины.

3) не менее 20 метров от устья скважины.

4) 1) не менее 10 метров от устья скважины.76. Жерасты жабдығын ұңғымаға түсіру кезінде (ЖҒТ соңындағы құйғыш, газлифт клапандары, муфталар, тереңдік сорғылар):

1) ұңғыманың газдануын өлшейді.

2) өшіру сұйықтығын өлшейді.

3) тұздардың, шайырлардың шөгінділерін өлшейді.

4) жерасты жабдықтарын түсіру тереңдігін өлшейді.76. При спуске в скважину подземного оборудования (воронку на конце НКТ, газлифтные клапаны, муфты, глубинные насосы):

1) замеряют загазованность скважины.

2) замеряют жидкость глушения.

3) замеряют отложений солей, смол.

4) замеряют глубину спуска подземного оборудования.77. Ұңғымаларды игеру жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жүргізіледі:

1) мемлекеттік инспектордың қатысуымен.

2) ҚТ жөніндегі инспектордың қатысуымен.

3) Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

4) ЖҰЖ бойынша жауапты тұлғаның қатысуымен.77. Освоение скважин после завершения ремонтных работ производится:

1) с участием государственного инспектора.

2) с участием инспектора по ТБ.

3) с участием представителя заказчика.

4) с участием ответственного лица по ПОР.78. Ұңғыма сағасынын айналасында перфорация кезінде:

1) ұңғыманы тұрақты тұрақты бақылау жүргізіледі

2) ЖҰЖ-да көрсете отырып, қауіпті аймақ белгіленеді

3) технологиялық картамен салыстырып тексеру жүргізіледі

4) технологиялық регламентпен салыстырып тексеру жүргізіледі78. На время перфорации вокруг устья скважины устанавливается:

1) производится постоянный конроль за скважиной

2) обозначается опасная зона, с указанием в ПОР

3)производиться сверка с технологической картой

4) производиться сверка с технологическим регламентом79. Газлифт бұталарындағы ЖҚЖ кезінде жөндеуді күтіп тұрған ұңғымада жөндеу жабдығын орналастыру алдында, жөндеуді күтіп тұрған ұңғыманың сол және оң жағындағы көршілес ұңғымаларды пайдалану....

1) техникалық үзіліс 3 сағатқа жарияланады.

2) техникалық үзіліс 2 сағатқа жарияланады.

3) жұмысын жалғастыруда.

4) жөндеу кезеңінде тоқтатылады.79. При ПРС на газлифтных кустах перед расстановкой ремонтного оборудования на скважине ожидающей ремонт, эксплуатацию соседних скважин слева и справа от скважины, ожидающей ремонт....

1) обьявляют техническии перерыв на 3 часа.

2) обьявляют техническии перерыв на 2 часа.

3) продолжают работать.

4) прекращают на период ремонта.80. Ұңғымаларды жөндеуге арналған көтергіш қондырғылар, діңгектер (мұнаралар) болат арқаннан тартқыштармен бекітуге арналған құрылғымен жабдықталады. Тартқыштардың саны, диаметрі және бекіту орны анықталады:

1) қондырғы паспортымен;

2) Технологиялық карта:

3) қолданыстағы стандарттар:

4) Технологиялық схемамен;80. Подъемные установки для ремонта скважин, Мачты (вышки) снабжаются устройством для крепления оттяжками из стального каната. Число, диаметр и место крепления оттяжек определяются:

1) паспортом установки;

2) технологической картой:

3) действующими стандартами:

4) технологической схемой;81. Жер асты және жер үсті коммуникацияларының орналасу схемасын тапсырыс беруші ұйымның маркшейдерлік қызметі бекітеді және ол жұмыстарды орындаушыға беріледі:

1) ҚТ жөніндегі инспектордың қалауы бойынша

2) қажет болған жағдайда бекітіледі.

3) жұмыстар аяқталғаннан кейін.

4) дайындық және жөндеу жұмыстары басталғанға дейін.81. Схема расположения подземных и наземных коммуникаций утверждается маркшейдерской службой организации-заказчика и выдается исполнителю работ:

1) на усмотрение инспектора по ТБ

2) утверждается по необходимости.

3) после завершения работ.

4) до начала подготовительных и ремонтных работ.82. Қондырғы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес ұңғыманың сағасына қатысты орталықтандырылады. Пайдалануға беру ресімделеді:

1) ұйым комиссиясының актісімен ресімделеді.

2) Ұйым комиссиясының хаттамасымен ресімделеді.

3) ұйым комиссиясының бұйрығымен жүзеге асырылады.

4) сертификатпен қамтамасыз етіледі .82. Установка центрируется относительно устья скважины в соответствии с руководством по эксплуатации. Ввод в эксплуатацию оформляется:

1) актом комиссии организации.

2) протоколом комиссии организации.

3) приказом комиссии организации.

4) сертификатом .83. Сертификаты жоқ арқандарды алған кезде оларды:

1) қолдануға рұқсат етіледі

2) сынау қажет

3) қолдануға рұқсат етілмейді

4) ҚТ жөніндегі инспектордың қалауы бойынша83. При получении канатов, не имеющих сертификата, их подвергают:

1) применять разрешается

2) подвергают испытанию.

3)применять не разрешается

4)на усмотрение инспектора по ТБ84. Тәл арқанының беріктік қорының коэффициенті (арқанның үзу күшінің тәл арқанының жүріс ұшының тартылу күшіне қатынасы) болуы тиіс:

1) кемінде екі.

2) кемінде бір.

3) кемінде үш.

4) кемінде бес.84. Коэффициент запаса прочности талевого каната (отношение разрывного усилия каната к силе натяжения ходового конца талевого каната) должен быть:

1) не менее двух.

2) не менее одного.

3) не менее трех.

4) не менее пяти.85. Иілгіш құбырлары бар тюбингтік қондырғылар мыналармен жабдықталады:

1) жүк көтергіштігін шектегіштермен;

2) ЕБҚ кезінде туындайтын жүктемелерді бақылау және тіркеу жүйелерімен;

3) құбырлардың қозғалысын бақылау жүйесімен;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс85. Тюбинговые установки с гибкими трубами оснащаются:

1) ограничителями грузоподъемности;

2) системами контроля и регистрации нагрузок, возникающих при СПО;

3) системой контроля движения труб;

4) Все вышесказанное верно86. Мүмкін болатын ГМСК алдын алу және жою үшін ұңғыманы жууға арналған агрегат немесе ЕБҚ кезінде құю сыйымдылығы тұрақты түрде қосылған болуы тиіс:

1) басқару пультіне

2) құбыр сыртындағы кеңістікке

3) орталықтан тепкіш электр сорғыларға

4) кабельдік роликтерге бекітілген86. Для предотвращения и ликвидации возможных ГНВП агрегат для промывки скважины или емкость долива во время СПО должны быть постоянно подключены:

1) к пульту управления

2) к затрубному пространству

3) к центробежным электронасосам

4) прикреплен к кабельным роликам87. Жұмыс кезінде СКҚ-ны көтеру және түсіру жылдамдығы СКҚ-ның салмағына, техникалық жай-күйіне, ұңғымаға өшіру сұйықтығының толу жылдамдығына, ұңғымадан сұйықтықтың төгілуіне, желдің жылдамдығына байланысты:

1) ЖҰЖ үшін жауапты тұлға

2) Еңбекті қорғау жөніндегі инспектор

3) мемлекеттік инспектор

4) экологиялық мәселелер жөніндегі инспектор87. Скорость подъема и спуска НКТ во время работы в зависимости от веса, технического состояния НКТ, от скорости долива жидкости глушения в скважину, излива жидкости из скважины, скорости ветра определяет:

1) ответственное лицо за ПОР

2) Инспектор по охране труда

3) государсвенный инспектор

4) инспектор по экологическим вопрсам88. СКҚ көтеру кезінде СКҚ жалпы ұзындығы мен көтерілген құбырлардың саны өлшенеді. СКҚтүсіру кезінде СКҚ түсіру тереңдігін және түсірілген құбырлардың санын өлшейді, өлшеу деректері енгізіледі:

1) өлшеулер актіленеді.

2) өлшеулер хаттамаланады.

3) өлшеулер технологиялық регламентпен салыстырылады.

4) бұрғылау бағанасын өлшеу журналына.88. При подъеме НКТ замеряют общую длину НКТ и количество поднятых труб. При спуске НКТ замеряют глубину спуска НКТ и количество спущенных труб, данные замеров заносятся:

1) замеры актируются.

2) замеры протоколируются.

3) замеры сравниваются с технологическим регламентом.

4) в журнал измерения бурильной колонны.89. Өшіру сұйықтығының тығыздығы қыртыстық қысым мынадай көлемнен асатын гидростатикалық қысым сұйықтығының бағанын жасау есебінен анықтайды:

1) 1200 м (интервал 0-ден 1200 м дейін) дейінгі, бірақ шаршы сантиметрге 15 килограмм күштен (1.5 мегапаскаль) аспайтын тереңдіктегі ұңғыма үшін10 – 15 пайыз;

2) тереңдігі 2500 метр (интервал – 1200-ден 2500 метрге дейін) дейін, шаршы сантиметрге 25 килограмм күш (2.5 мегапаскаль) аспайтын тереңдіктегі ұңғыма үшін 5 – 10 пайыз;

3) тереңдігі 2500 метр (интервал – 2500 метрден жобалау тереңдікке дейін д) асатын, бірақ шаршы сантиметрге 35 килограмм күш (3.5 мегапаскаль) аспайтын тереңдіктегі ұңғыма үшін 4 – 7 пайыз.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс89. Плотность жидкости глушения определяют из расчета создания столбом жидкости гидростатического давления, превышающего пластовое давление на величину:1) 10 – 15 процентов для скважин глубиной до 1200 метров (интервал от 0 до 1200 метров), но не более 15 килограмм-силы на квадратный сантиметр (1.5 мегапаскаль);

2) 5 – 10 процентов для скважин глубиной до 2500 метров (интервал от 1200 до 2500 метров), но не более 25 килограмм-силы на квадратный сантиметр (2.5 мегапаскаль);

3) 4-7 процентов для скважин глубиной более 2500 метров (интервал от 2500 до проектной глубины), но не более 35 килограмм-силы на квадратный сантиметр (3.5 мегапаскаль).

4) Все вышесказанное верно90. МГСШ белгілері пайда болған кезде ұңғыманы жөндеу тоқтатылады, ұңғыма қайтадан сөндіріледі. Жұмыстарды қайта бастауға рұқсат береді:

1) ұйымның техникалық басшысы.

2) ҚТ жөніндегі инженер

3) мемлекеттік инспектор

4) Еңбекті қорғау жөніндегі инспектор90. При появлении признаков НГВП(нефтегазоводопроявления) ремонт скважины прекращают, скважину повторно глушат. Возобновление работ разрешает:

1) технический руководитель организации.

2)инженер по ТБ

3)государственный инспектор

4)инспектор по охране труда91. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының мақсаты:

1) Зардап шегушіге зақым келтіретін факторлардың әрекетін тоқтату;

2) Өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін факторларды айқындау;

3) Зардап шеккендердің санын бағалау;

4) Қазақстан Республикасы халқының денсаулығын сақтау мен нығайту үшін қолжетімді және сапалы медициналық көмекті қоса алғанда, азаматтардың денсаулығын сақтау құқығын іске асыруын қамтамасыз ету болып табылады.91. Целью законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения является:

1) прекращение действия травмирующих факторов на пострадавшего;

2) определение факторов, представляющих опасность для своей жизни и здоровья;

3) оценка количества пострадавших;

4) обеспечение реализации гражданами права на охрану здоровья, включая доступную и качественную медицинскую помощь для сохранения и укрепления здоровья населения Республики Казахстан.92. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының міндеті:

1) Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын жақсартуға бағытталған құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.

2) Алғашқы көмек көрсету дағдыларына оқыту

3) Өмір мен денсаулық үшін қауіп төндіретін факторларды жою;

4) Зардап шегушіге зақым келтіретін факторлардың әрекетін тоқтату;92. Задачей законодательства Республики Казахстан в области здравоохранения является:

1)создание правовых условий, направленных на улучшение здоровья граждан Республики Казахстан.

2) обучение навыкам оказания первой помощи

3) устранение факторов, представляющих опасность для жизни и здоровья;

4) прекращение действия травмирующих факторов на пострадавшего;93. Денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу мынадай қағидаттарға негізделеді:

1) Қазақстан Республикасы азаматтарының қауіпсіз, тиімді және сапалы медициналық көмек алу құқықтарының теңдігін қамтамасыз ету;

2) мемлекеттің, жұмыс берушілердің және адамдардың жеке және қоғамдық денсаулықты сақтау мен нығайту үшін ортақ жауапкершілігі;

3)халықтың барлық санаттары мен топтарын денсаулықты сақтау және нығайту жөніндегі іс-шаралармен қамту.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс93. Правовое регулирование отношений в области здравоохранения основывается на принципах:

1) обеспечения равенства прав граждан Республики Казахстан на получение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи;

2) солидарной ответственности государства, работодателей и лиц за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья;

3) охвата мероприятиями по охране и укреплению здоровья всех категорий и групп населения.

4) Все вышесказанное верно94. Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасына сай міндеті:

1) өз денсаулығын сақтаудың қамын жасауға, жеке және қоғамдық денсаулықты сақтау мен нығайтуға ортақ жауаптылықта болуға;

2) "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар төлеуге;

3) профилактикалық медициналық қарап-тексерулерден, скринингтік зерттеулерден өтуге;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс94. Обязанности граждан Республики Казахстан в соответствии с законодательством в области здравоохранения:

1) заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья;

2) уплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании";

3) проходить профилактические медицинские осмотры, скрининговые исследования;

4) Все вышесказанное верно95. Еңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізіледі:

1) Өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін факторларды айқындау;

2) Өртте пайда болған жарақаттарды анықтау,

3) жеке тұлғаның еңбекке жарамсыздығын ресми тану және оны ауыру кезеңіне еңбек міндеттерін орындаудан уақытша босату мақсатында.

4) жеке тұлғаның еңбекке жарамсыздығын анықтау;95. Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в целях:

1) определение факторов, представляющих опасность для своей жизни и здоровья;

2) Выявление травм, полученных при пожаре,

3) официального признания нетрудоспособности физического лица и его временного освобождения от выполнения трудовых обязанностей на период заболевания.

4) определение нетрудоспособности физического лица;96. Алғашқы көмек – бұл....

1) оқиға орнында зардап шегушінің өзі (өзіне-өзі көмек көрсету) немесе жақын жердегі басқа адам (өзара көмек) медицина қызметкерлері келгенге дейін жүргізетін, шұғыл жағдайлар кезінде адамның өмірін құтқаруға, асқынулардың алдын алуға арналған, сондай-ақ кезек күттірмейтін жағдай кезінде зардап шегушінің денсаулығы мен өміріне қауіп-қатерді төмендету мақсатындағы жедел базалық іс-шаралар кешені.

2) зардап шегушінің жай-күйі бойынша деректер және жазатайым оқиғаның, жарақаттанудың немесе аурудың мән-жайлары;

3) Зардап шеккен адамды қалпына (қырынан) келтіру жағдайы;

4) Алғашқы көмек көрсету жөніндегі іс-шараларға қойылатын талаптар.96. Первая помощь – это....

1) комплекс срочных базовых мероприятий для спасения жизни человека, предупреждения осложнений при экстренных состояниях, а также в целях снижения угрозы для здоровья и жизни пострадавшего лица при неотложном состоянии, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим (самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь), до прибытия медицинских работников.

2) Данные по состоянию пострадавшего и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

3) состояние восстановления (бокового) пострадавшего;

4) требования к мероприятиям по оказанию первой помощи.97. Алғашқы көмекті көрсете алады...

1) өртке қарсы қызметтің қызметкерлері;

2) медициналық білімі жоқ, оның ішінде уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен тиісті даярлықтан өткен адамдар көрсете алады.

3) білім беру ұйымдарының қызметкерлері

4) қоғамдық автокөлік құралдарының барлық түрлерінің жүргізушілері;97. Первая помощь может оказываться....

1)сотрудники противопожарной службы;

2) лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

3)работники организаций образования

4) водители всех видов общественных автотранспортных средств;98. Жедел медициналық көмек:

1) зардап шегушінің өміріне қауіп төндіретін қан кетудің болуын айқындау;

2) санасын айқындау;

3) денсаулыққа келетін елеулі зиянды болдырмау және (немесе) өмірге төнген қатерді жою үшін шұғыл медициналық көмекті талап ететін аурулар мен жай-күй туындаған кезде, сондай-ақ кейіннен транспланттау үшін ағзаларды (ағзалардың бөлігін) тасымалдау қажет болған кезде медициналық көмек ұсыну нысаны болып табылады.

4) тыныс алуды айқындау.98. Скорая медицинская помощь:

1) Определение наличия кровотечения, представляющего опасность для жизни пострадавшего;

2) определение сознания;

3) форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни, а также при необходимости транспортировки органов (части органов) для последующей трансплантации.

4) определение дыхания.99.Жедел медициналық көмекті шақыратын номер:

1)103 немесе 112

2)101


3)104

4)102


99. Скорую медицинскую помощь вызывают по номеру:

1)103 или 112

2)101


3)104

4)102


100.Алғашқы көмек көрсетілетін жағдайлардың тізбесі:

1) Сананың болмауы; дененің түрлі аймақтарындағы жарақаттар;

2) тыныс алу және қан айналымының тоқтауы;

3) сыртқы қан кету;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс100. Перечень состояний при которых оказывается первая помощь:

1) Отсутствие сознания; травмы различных областей тела

2) остановка дыхания и кровообращения;

3) наружные кровотечения;

4) Все вышесказанное верно101. Алғашқы көмек көрсететін адам зардап шегушінің жай-күйіне мынадай өлшемшарттар бойынша бағалау жүргізеді:

1) зардап шегушінің өміріне қауіп төндіретін қан кетудің болуын айқындау;

2) санасын айқындау;

3) тыныс алуды айқындау.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс101. Лицо, оказывающее первую помощь, проводит оценку состояния пострадавшего по следующим критериям:

1) определение наличия кровотечения, угрожающего жизни пострадавшего;

2) определение сознания;

3) определение дыхания.

4) Все вышесказанное верно102. Алғашқы көмек көрсету зардап шегушіде тыныс алу бар болған кезде оны....


1) қалпына келтіру (қырынан) жағдайына ауыстыру керек: зардап шегушіден көзілдірікті шешіп алу (егер ол оны киіп жүрсе) керек; зардап шегушінің жанына тізерлеп тұрып, бұл ретте зардап шегушінің аяғы түзу болуы тиіс; тыныс алу жолдары ашық болуы үшін басын артқа қарай шалқайтыңыз; жедел медициналық жәрдем бригадасы келгенге дейін тыныс алуды тұрақты тексеріп тұру керек

2) зардап шегушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жасы және жынысы;

3) зардап шегушінің жай-күйі бойынша деректер және жазатайым оқиғаның, жарақаттанудың немесе аурудың мән-жайлары;

4) мекенжайы мен телефоны, сондай-ақ зардап шегушінің орналасқан жеріне жету бойынша болжамды деректер.102. Оказание первой помощи при наличии дыхания...

1) перевести его в восстановительное (боковое) положение; снять очки (если он их носит); встать на колени рядом с пострадавшим, при этом ноги пострадавшего должны быть прямыми; наклонить голову назад, чтобы дыхательные пути были открыты; регулярно проверять дыхание, до приезда бригады скорой медицинской помощи

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пострадавшего;

3) данные по состоянию пострадавшего и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;

4) адрес и телефон, а также предполагаемые данные по прибытию к месту нахождения пострадавшего.103. Жүрек-өкпе реанимациясы:

1)өмір мен денсаулық үшін қауіп төндіретін факторларды жою;

2) зардап шегушіге зақым келтіретін факторлардың әрекетін тоқтату;

3) зардап шеккендердің санын бағалау;

4) ес-түссіз және тынысы жоқ зардап шеккен адамды анықтаған кезде қауіпті жою бойынша шаралар қабылдау, 103 (112) шұғыл қызметін шақыру және ол келгенге дейін үздіксіз жүрек-өкпе реанимациясын (ЖӨР) жүргізуді бастау керек;103. Сердечно-легочная реанимация:

1) устранение факторов, представляющих опасность для жизни и здоровья;

2) прекращение действия травмирующих факторов на пострадавшего;

3) оценка количества пострадавших;

4) при обнаружении пострадавшего без сознания и без дыхания принять меры по устранению опасности, вызвать экстренную службу 103 (112) и начать проводить непрямой массаж сердца непрерывно до ее прибытия;104. Ұйым (кәсіпорын) қызметкерлерін зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетуге оқытуды қамтамасыз етеді:

1)Кәсіподақ

2)Жұмысшы

3) жұмыс беруші

4)Әлеуметтік үйым104. Обучение работников организации (предприятия) оказанию первой помощи пострадавшим обеспечивает:

1) Профсоюз

2) Рабочий

3) работодатель

4) социальный орган105. Жұмысқа жаңадан қабылданатын адамдар зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету бойынша оқытудан өтеді:

1) жұмысқа қабылданғаннан кейін бір айдан кешіктірмей

2) жұмысқа қабылданғаннан кейін алты айдан кешіктірмей

3) жұмысқа қабылданғаннан кейін үш айдан кешіктірмей

4) жұмысқа қабылданғаннан кейін оңбір айдан кешіктірмей105. Вновь принимаемые на работу лица проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки:

1) не позднее одного месяца после приема на работу

2) не позднее шести месяцев после приема на работу

3) не позднее трех месяцев после приема на работу

4) не позднее 11 месяцов после приема на работу106. Жүрек-өкпе реанимациясы, егер зардап шеккен ересек адам 12 жастан асқан болса....

1) 5-6 см тереңдікке кеуде қуысының ортасына қолмен 30 басу жасау (бір алақанның негізімен екінші алақанмен жауып) және аузына 2 үрлеу беру (егер үрлеу жүргізілмесе, онда үзіліссіз басу керек), ЖМК бригадасы келгенге дейін басу мен үрлеуді үздіксіз жалғастыру (30:2). Өмірдің алғашқы белгілері пайда болғанға дейін басу мен үрлеуді жалғастыру керек;

2) қан кеткен жерді саусақпен тез басу;

3)қолда бар құралдан (бинт) таңғышты бірнеше қабаттап салып, қолмен басу;

4)ЖМЖ бригадасы келгенге дейін ұстау керек;106. Сердечно-легочная реанимация, если пострадавший взрослый старше 12 лет...

1) сделать 30 надавливаний на центр грудной клетки руками (основанием одной ладони, накрыв ее сверху второй ладонью) на глубину 5-6 см и 2 вдувания в рот (если не проводятся вдувания, то надавливать без перерыва), непрерывно продолжать надавливания и вдувания до приезда бригады СМП. Продолжать надавливания и вдувания до появления первых признаков жизни;

2) быстрое нажатие пальцем на место кровотечения;

3) наложение повязки из подручного средства (бинта) в несколько слоев и наложение вручную;

4) задерживать до прибытия бригады СМР;107. Жүрек-өкпе реанимациясы, егер зардап шеккен бала (1 жастан 12 жасқа дейін) болса...

1) ес-түссіз және тынысы жоқ зардап шеккен адамды анықтаған кезде қауіпті жою бойынша шаралар қабылдау

2) 103 (112) шұғыл қызметін шақыру

3) үздіксіз жүрек-өкпе реанимациясын (ЖӨР) жүргізуді бастау керек;

4) зардап шегушінің аузы мен мұрның бір уақытта ернімен орап 5 рет үрлеу жасау, бір секунд ішінде аузына үрлеу ұзақтығы бір рет, кеуде ортасына 4-5 см тереңдікке 30 рет басу (бір қолмен басу) және 2 рет үрлеу. Өмірдің алғашқы белгілері пайда болғанға дейін басу мен үрлеуді жалғастыру керек;107. Сердечно-легочная реанимация, если пострадавший ребенок (от 1 года до 12 лет)....

1) при обнаружении пострадавшего без сознания и дыхания принять меры по устранению опасности

2) вызов экстренной службы 103 (112)

3) начать проведение непрерывной сердечно-легочной реанимации (ЛПР);

4) сделать 5 вдуваний, обхватив губами рот пострадавшего, продолжительность одного вдувания в рот в течение одной секунды, 30 надавливаний на центр груди на глубину 4-5 см (надавливания одной рукой) и 2 вдувания. Продолжать надавливания и вдувания до появления первых признаков жизни;108. Тыныс алу жолдарында бөгде дененің болған жағдайда. Зардап шегуші қақалып қалса, егер ол сөйлей алса (жөтелсе, жыласа), онда....

1) зардап шегушіге кедергі келтірмей, арқасынан ұрмай, жөтелуіне мүмкіндік беру, ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылауға алған жөн;

2) егер зардап шегуші сөйлей алмаса, жөтелсе, жыласа, онда жауырынаралық аумағына бес рет қолмен сипап соғу қажет;

3)егер зардап шегуші - жүкті әйел немесе іші үлкен адам болса:

4) кеуде қуысының ортасына қолмен бес рет басу керек;108. При наличии инородного тела в дыхательных путях. Пострадавший подавился, если он может говорить (наличие кашля, плача), то....

1) следует поощрять кашель, не мешать пострадавшему, не бить по спине, контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;

2) если пострадавший не может говорить, кашляет, плачет, то необходимо пять раз махнуть рукой на межлопаточную область;

3) Если пострадавший-беременная женщина или человек с большим животом:

4) пять нажатий рукой на центр груди;109. Тыныс алу жолдарында бөгде дененің болған жағдайда. Егер зардап шегуші сөйлей алмаса, жөтелсе, жыласа, онда....

1) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;

2) зардап шегушінің артынан тұрып, оны қолмен құшақтау;

3) бір қолының жұдырығын қысып, үлкен саусақ жағынан ішіне қарай, кіңдік пен кеуде қуысының арасына қысу керек;

4) жауырынаралық аумағына бес рет қолмен сипап соғу қажет;109. При наличии инородного тела в дыхательных путях. Если пострадавший не может говорить, присутствует кашель, плач, то....

1) наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия бригады СМП;

2) встать сзади пострадавшего и обнять его руками;

3) сжать кулаки одной руки и прижать со стороны большого пальца к животу, между пупком и грудной клеткой;

4) необходимо нанести до пяти скользящих ударов рукой в межлопаточную область;110. Тыныс алу жолдарында бөгде дененің болған жағдайда. Егер зардап шегуші - жүкті әйел немесе іші үлкен адам болса...

1) кеуде қуысының ортасына қолмен бес рет басу керек; егер көмектеспесе - жауырынаралық аумаққа соғуды қайталау; ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;

2) зардап шегушінің артынан тұрып, оны қолмен құшақтау; бір қолының жұдырығын қысып, үлкен саусақ жағынан ішіне қарай, кіңдік пен кеуде қуысының арасына қысу керек; екінші алақанды жұдырыққа салу;

3) ішке жылдам әрі қатты ұру; жөтел пайда болғанға дейін ішті бес рет ұру, содан соң арқасынан бес рет ұру керек;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс110. При наличии инородного тела в дыхательных путях. Если пострадавший - беременная женщина или человек с большим животом....

1) провести пять надавливаний на центр грудной клетки руками; в случае если не помогает – повторить удары в межлопаточную область; контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;

2) встать сзади пострадавшего, обхватить его руками; одну из рук сжать в кулак и прижать со стороны большого пальца к животу, между пупком и грудной клеткой; вторую ладонь положить на кулак;

3) сделать резкие сильные толчки в живот; пять толчков в живот, затем пять ударов по спине до появления кашля;

4) Все вышесказанное верно111. Егер зардап шегуші есінен танып қалса....

1) зардап шегушінің артынан тұрып, оны қолмен құшақтау;

2) бір қолының жұдырығын қысып, үлкен саусақ жағынан ішіне қарай, кіңдік пен кеуде қуысының арасына қысу керек;

3) жөтел пайда болғанға дейін ішті бес рет ұру, содан соң арқасынан бес рет ұру керек;

4) базалық реанимация іс-шараларын жүргізу керек.111. Если пострадавший потерял сознание, проводить мероприятия ....

1) встать сзади пострадавшего и обнять его руками;

2) сжать кулаки одной руки и прижать со стороны большого пальца к животу, между пупком и грудной клеткой;

3) до появления кашля нужно пять раз погладить живот, а затем пять раз погладить по спине;

4) по базовой реанимации112. Базалық реанимация:

1) есі болмаса, бірақ тыныс алуы бар зардап шегушіні анықтаған кезде қауіпті жою бойынша шаралар қабылдау, зардап шегушіні қалпына келтіру жағдайына ауыстыру және зардап шегушінің жағдайын бақылай отырып, 103 (112) шұғыл қызметін шақыру;

2) есі және тынысы болмаған зардап шеккен адамды анықтаған кезде қауіпті жою бойынша шаралар қабылдауға, 103 (112) шұғыл қызметін шақыруға және ол келгенге дейін үздіксіз жүрекке тікелей емес массаж жүргізуді бастауға міндетті;

3) медициналық білімі жоқ адамдарға арналған тікелей емес жүрек массажының сапасын бақылау датчигі электродтарға салынған автоматты дефибрилляторды қолдану мүмкіндігі болған кезде зардап шегушінің өмір сүруін арттыру және жүрек қызметін қалпына келтіру үшін;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс112. Базовая реанимация:

1) при обнаружении пострадавшего без сознания, но с наличием дыхания принять меры по устранению опасности, перевести пострадавшего в восстановительное положение и вызвать экстренную службу 103 (112), контролируя состояние пострадавшего;

2) при обнаружении пострадавшего без сознания и без дыхания принять меры по устранению опасности, вызвать экстренную службу 103 (112) и начать проводить непрямой массаж сердца непрерывно до ее прибытия;

3) для повышения выживаемости пострадавшего и восстановления сердечной деятельности при наличии возможности применять автоматический дефибриллятор со встроенным в электроды датчиком контроля качества непрямого массажа сердца, предназначенный для лиц без медицинского образования;

4) Все вышесказанное верно113. Сыртқа қан кеткен жағдайда. Бастан қан кеткен кезде....

1) 103 (112) шақыру; қыспа таңғышты қолда бар құралдан (бинт) бірнеше қабаттап салу керек; зардап шегушіні ыңғайлап отырғызу керек;

2) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

3) зардап шегушінің терісіндегі зақымдануларды айқындау:

4) таңғыштың ылғалдылығын сақтау үшін полиэтилен пакетті пайдалану керек;113. При наружном кровотечении. При кровотечении головы:

1) вызов 103 (112); наложить давящую повязку из подручных средств (бинт) в несколько слоев; усадить пострадавшего в удобное положение;

2) до прибытия СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

3) выявление повреждений на коже пострадавшего:

4) для поддержания влажности бинта следует использовать полиэтиленовый пакет;114. Сыртқа қан кеткен жағдайда. Мұрыннан қан кеткен кезде:

1) мұрын желбезегін саусақпен 10-15 минут бойы қысу керек; мұрын кеңсірігіне сүлгі мен суық басу керек; басын артқа шалқайтпау керек; сіңбіруге және жатуға болмайды;

2) егер зардап шегушінің тұрған жері қауіпсіз болса, есі және тынысы болса онда 103 (112) шақыру керек;

3) зардап шегушіні ыңғайлы жағдайға ауыстыру;

4) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.114. При наружном кровотечении. При кровотечении носа:

1)сдавить крылья носа пальцами в течении 10-15 минут; приложить холод к переносице через полотенце; не запрокидывать голову назад; нельзя высмаркиваться и ложиться;

2) если пострадавший находится в безопасности, имеет сознание и дыхание, то следует вызвать 103 (112);

3) перевод пострадавшего в удобное положение;

4) до прибытия СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.115. Сыртқа қан кеткен жағдайда. Мойыннан қан кеткен кезде:

1) қан кеткен жерді саусақпен тез басу;

2) қолда бар құралдан (бинт) таңғышты бірнеше қабаттап салып, қолмен басу;

3) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін ұстау керек;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс115. При наружном кровотечении. При кровотечении шеи:

1) быстро прижать пальцами место кровотечения;

2)наложить повязку из подручных средств (бинт) в несколько слоев, прижать ее руками;

3)держать до приезда бригады СМП;

4) Все вышесказанное верно116. Сыртқа қан кеткен жағдайда. Іштен, кеуде қуысынан қан кеткен кезде:

1) қолда бар құралдан (бинт) таңғышты бірнеше қабаттап салу; егер кеуде немесе іш қабырғасында бөгде заттар болған жағдайда – тимеу керек және оларды алып тастауға тырыспау керек;

2) дененің зақымданған бөлігін біртіндеп жылыту;

3) дененің зақымдалған жерлеріне қолда бар құралдармен таңғыш салу;

4)ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;116. При наружном кровотечении. При кровотечении живота, грудной клетки:

1) наложить повязку из подручных средств (бинт), в несколько слоев; в случае если есть посторонние предметы в грудной или брюшной стенке – не трогать и не делайте попыток их извлечь;

2) постепенное прогревание поврежденной части тела;

3) наложение повязки на поврежденные участки тела подручными средствами;

4) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего;117. Сыртқа қан кеткен жағдайда. Аяқ-қолдан қан кеткен кезде:

1)жгут ретінде шалбардың белдігін, сөмкенің бауын, галстук, матаны пайдалану керек; жгутты қан кеткен жерден жоғары салу керек;

2) матаның астына қысқа таяқ, шыбық салып, қан кету тоқтағанға дейін 2-3 рет айналдырып бұрау керек;

3) қолда бар құралдардан қыспа таңғышты (бинт) бірнеше қабаттап салу керек.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс117. При наружном кровотечении. При кровотечении конечности:

1) использовать в качестве жгута брючный ремень, ремень от сумки, галстук, ткань;

наложить жгут выше места кровотечения;

2)вставить под ткань короткую палку, прут и закрутить в 2-3 оборота до остановки кровотечения;

3)наложить давящую повязку из подручных средств в несколько слоев.

4) Все вышесказанное верно


118. Жарақаттанған жағдайда. Жабық жарақат кезінде:

1) зақымдалған жерге матаның көмегімен 10-15 минут аралығында суық басу керек;

2) аяқ-қолды қолда бар құралдармен бекіту;

3) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс118. При травме. При закрытой травме:

1) приложить холод к месту повреждения через ткань в течении 10-15 минут;

2) зафиксировать конечность подручными средствами;

3) контролировать состояние пострадавшего до приезда СМП;

4) Все вышесказанное верно119. Ашық жарақат кезінде:

1) қан кеткен кезде жараны таза сумен шаю;

2) қолда бар құралдардан таңғышты (бинт) бірнеше қабаттап салу; аяқ-қолды қолда бар құралдармен бекіту;

3) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс119. При открытой травме:

1) при кровотечении промыть рану чистой водой;

2) наложить повязку из подручных средств (бинт), в несколько слоев; зафиксировать конечность подручными средствами;

3) контролировать состояние пострадавшего до приезда СМП.

4) Все вышесказанное верно120. Омыртқа жарақаты кезінде....

1) басты барлық уақытта қолмен демеп тұрып оны денемен бір сызықта ұстау қажет.

2) көп мөлшерде су ішкізу;

3)келтіру қалпына қырынан ауыстыру (құсығына шашалып қалмау үшін);

4)ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;120. При травме позвоночника необходимо....

1) зафиксировать голову на одной линии с корпусом, все время придерживая ее руками

2)пить большое количество воды;

3) Восстановление восстановление (чтобы не разбрызгивать рвоту);

4) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего;121. Егер зардап шегушінің денесінің кеуде немесе ішперде бөлігінде бөгде заттар болса, кеуде қуысының/іштің жарақаты кезінде:

1) зардап шегушіні таза ауаға қауіпсіз жерге шығару керек;

2) тимеу және оларды алып тастауға тырыспау керек

3) ыңғайлы жату жағдайын қамтамасыз ету;

4) қысатын киімдерден босату;121. В случае если есть посторонние предметы в грудной или брюшной части тела пострадавшего, при травме грудной клетки/живота:

1) пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух в безопасное место;

2) нетрогать и не пытаться извлечь их

3) обеспечение удобного положения лежа;

4) освобождение от компрессионной одежды;122. Егер жарақат кезінде ішкі ағзалар көрініп тұрса....

1) қолда бар құралдармен терінің бетін, сілемейлі бетін улы заттардан (бинт) тазарту;

2)терінің сілемейлі бетіне сумен шаю;

3) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

4) дымқыл шүберекпен, содан кейін полиэтиленмен жауып, қолда бар заттармен тығыз таңғышты салу керек.122. В случае если при травмах видны внутренние органы....

1)очистить подручными средствами поверхность кожи, слизистую от токсических веществ (бинт);

2) промывание водой слизистой поверхности кожи;

3) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

4) закрыть влажной тканью, затем полиэтиленом, наложить тугую повязку из подручных средств.123. Ұзақ қан кету кезінде:

1) киімнің қысып тұрған бөліктерін шешу;

2) қолда бар құралдарды (шалбардың белдігін, сөмкенің бауын, галстукті, матаны) пайдалана отырып, қан кеткен жерден жоғары жгут салу керек.

3) таза ауа ағынын қамтамасыз ету;

4)зардап шегушінінің бетін салқын сумен сүрту немесе маңдайына дымқыл сүлгі салу;123. При продолжительном кровотечении:

1)снятие защемляющих частей одежды;

2) наложить жгут выше места кровотечения, используя подручные средства (брючный ремень, ремень от сумки, галстук, ткань).

3)обеспечение притока свежего воздуха;

4) обтирать лицо пострадавшего прохладной водой или нанести на лоб влажное полотенце;124. Сынық болған жағдайда:

1) құсқан кезде басын қырына бұру немесе қалпына келтіру қырына ауыстыру (құсығына шашалып қалмау үшін) керек;

2) зардап шегушіні тік күйде көтеруге болмайды;

3) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

4) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушіні бастапқы қалпында ұстау керек.124. При наличии перелома:

1)при рвоте голову повернуть в сторону или перевести в сторону восстановления (чтобы не разбрызгивать рвоту)

2) не поднимать пострадавшего в вертикальном положении;

3) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

4) зафиксировать пострадавшего в исходном положении, до приезда бригады СМП.125. Зардап шегушіні тасымалдау, егер зардап шегуші ес-түссіз күйде болса, онда....

1) қалпына (қырынан) келтіру жағдайында тасымалданады;

2) зардап шегушіні ыңғайлы жағдайда отырғызу;

3) қысатын киімдерді шешу;

4) зардап шегуші тарапынан күрт қимылға жол бермеу;125. Транспортировка пострадавшего, если пострадавший находится в бессознательном состоянии.....

1) транспортируется в восстановительном (боковом) положении;

2)Посадка пострадавшего в комфортных условиях;

3) Снятие компрессионной одежды;

4) не допускать резких движений со стороны пострадавшего;126. Зардап шегушіні тасымалдау, бас және мойын жарақаты кезінде

1) қажет болған жағдайда ауыр жұмысты тоқтату;

2) зардап шегушіні ыңғайлы жағдайда отырғыз

3) басының айналасына білікшелермен және мойынның астына жұмсақ білікшемен арқасына жатқызылып тасымалданады;

4) қысатын киімдерді шешу;126. Транспортировка пострадавшего, при травме головы и шеи.....

1) при необходимости прекратить тяжелую работу;

2) посадите пострадавшего в удобном положении

3) на спине с валиками вокруг головы и с мягким валиком под шеей;

4) снятие сжимающие одежды;127. Зардап шегушіні тасымалдау, омыртқа жарақаты кезінде.....

1) жақын жердегі жарақат тудыруы мүмкін заттарды алып тастау;

2) арқасында мойнының, белінің және тізесінің астына білікшелерді қойып, арқасына жатқызып, қатты зембілдерде немесе ішпен жатқызып, жұмсақ зембілдерде тасымалдайды;

3) зардап шегуші тарапынан күрт қимылға жол бермеу;

4) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;127. Транспортировка пострадавшего, при травме позвоночника....

1) удаление предметов, которые могут привести к травме в непосредственной близости;

2) на твердых носилках на спине с валиками под шеей, поясницей и под коленями или на мягких носилках – на животе;

3) не допускать резких движений со стороны пострадавшего;

4) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего;128. Зардап шегушіні тасымалдау, кеуде қуысының жарақаты кезінде....

1) зардап шегушінінің бетін салқын сумен сүрту немесе маңдайына дымқыл сүлгі салу;

2) құсқан кезде басын қырына бұру немесе қалпына келтіру қырына ауыстыру (құсығына шашалып қалмау үшін) керек;

3) зардап шегушіні тік күйде көтеруге болмайды;

4) тізесінің астына білікшемен жартылай отыру немесе зақымданған жағына қалпына (қырынан) келтіру күйінде;128. Транспортировка пострадавшего, при травме грудной клетки....

1)обтирать лицо пострадавшего прохладной водой или нанести на лоб влажное полотенце;

2) при рвоте голову повернуть в сторону или перевести в сторону восстановления (чтобы не разбрызгивать рвоту) ;

3) не поднимать пострадавшего в вертикальном положении;

4) полусидя с валиком под коленями или в восстановительном (боковом) положении на поврежденной стороне;129. Зардап шегушіні тасымалдау, іштің жарақаты кезінде....

1) қалпына келтіру (қырынан) күйінде;

2) қажет болған жағдайда ауыр жұмысты тоқтату;

3) зардап шегушіні ыңғайлы жағдайда отырғызу;

4) қысатын киімдерді шешу;129. Транспортировка пострадавшего, при травме живота....

1) в восстановительном (боковом) положении;

2) прекращение тяжелой работы при необходимости;

3) посадка пострадавшего в комфортных условиях

4) снятие сжимающей одежды;130. Зардап шегушіні тасымалдау, жамбас жарақаты кезінде.....

1) қысатын киімдерді шешу;

2) тізесінің астына білікше қойып және аяқтарын сәл ашып арқасына жатқызу;

3) зардап шегушіні тік күйде көтеруге болмайды;

4) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.130. Транспортировка пострадавшего, при травме таза....

1) снятие сжимающей одежды;

2) на спине с валиком под коленями и слегка разведенными ногами.

3) не поднимать пострадавшего в вертикальном положении;

4) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.131. Термиялық күйік болған жағдайда:

1) егер 103 (112) шақыру мүмкін болмаса, онда қауіпті жою бойынша шараларды қабылдау керек;

2)суық сумен кем дегенде 15 минут суыту;

3)зардап шегушіге ыңғайлы жатуына жағдай жасау; ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс131. При термическом ожоге:

1) принять меры по устранению опасности, если невозможно – вызов 103 (112);

2) охлаждение холодной водой не менее 15 минут;

3) придать удобное положение пострадавшему; контролировать состояние пострадавшего до приезда СМП.

4) Все вышесказанное верно132. Үсік шалу болған жағдайда:

1) зардап шегушіні жылы үй - жайға ауыстыру; зақымданған аумақтан киім мен аяқ киімді абайлап шешіп алу; жылы су беру;

дененің зақымданған бөлігін біртіндеп жылыту;

2) жараны сумен шайып,

3) қолда бар құралдан (бинт) қыспа таңғышты салып,

4) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;


132. При обморожении:

1)переместить пострадавшего в теплое помещение; аккуратно снять одежду и обувь с пораженной области; дать теплое питье; постепенно согревать пораженную часть тела;

2)промыть рану водой,

3) наложить зажимную повязку из подручного средства (бинт),

4) наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия бригады СМП;133. Удың түсу жолына байланысты улану болған жағдайда, егер у зардап шегушінің организіміне ауыз арқылы түскен жағдайда:

1) көп мөлшерде су ішкізу; келтіру қалпына қырынан ауыстыру (құсығына шашалып қалмау үшін); ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;

2)зардап шегушінің денесіндегі шағуды анықтау;

3) жараны сумен шайып, қолда бар құралдан (бинт) қыспа таңғышты салып, ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;

4) қысатын киімдерді шешу;133. При отравлении в зависимости от пути попадания яда, в случае попадания яда в организм пострадавшего через рот:

1) дать выпить большое количество воды; перевести в восстановительное боковое положение (чтобы не захлебнуться рвотными массами);

контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;

2) Выявление укусов на теле пострадавшего;

3) промыть рану водой, наложить компрессионную повязку из подручного средства (бинт) и контролировать состояние пострадавшего до прибытия бригады СМП;

4) снятие сжимающей одежды;


134. Тыныс алу жолдары арқылы зардап шегушінің организіміне у түскен жағдайда:

1) зардап шегушіні таза ауаға қауіпсіз жерге шығару керек;

2) ыңғайлы жату жағдайын қамтамасыз ету; қысатын киімдерден босату;

3) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;

4)жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс134. В случае попадания яда в организм пострадавшего через дыхательные пути:

1) вывести пострадавшего на чистый воздух в безопасное место;

2)обеспечить удобное положение; освободить от стесняющей одежды;

3) контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;

4) Все вышесказанное верно135. Зардап шегушінің организіміне у тері және сілемейлі беттер арқылы түскен жағдайда:

1) қалпына келтіру (қырынан) жағдайына ауыстыру керек;

2) ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

3) қолда бар құралдармен терінің бетін, сілемейлі бетін улы заттардан (бинт) тазарту;

терінің сілемейлі бетіне сумен шаю;

ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

4) қысатын киімдерді шешу;135. В случае попадания яда в организм пострадавшего через кожу и слизистые поверхности:

1) перевести в восстановительное (боковое) положение;

2) до прибытия бригады СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

3) очистить поверхность кожи слизистой поверхности от ядовитого вещества подручными средствами (бинт); промыть кожу слизистую поверхность водой; контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП.

4) снятие сжимающей одежды;136. Мұнай өнімдерімен, қышқылдармен, сілтілермен уланған кезде:

1) Құстыру керек

2) адсорбциялық препараттарды (белсендірілген көмір және басқалар) қабылдау керек.

3)Сут ішу керек

4) зардап шегушінің есі болса және дем алып жатса - 103 (112) шақыру;136. При отравлении нефтепродуктами, кислотами, щелочью:

1) опорожнять желудок

2) принять адсорбирующие препараты (активированный уголь и другие)

3)надо пить молоко

4) при обмороке и дыхании пострадавшего - вызов 103 (112);137. Талып қалған жағдайда:

1) арқасымен жатқызып, аяғын көтеру;

киімнің қысып тұрған бөліктерін шешу;

таза ауа ағынын қамтамасыз ету;

зардап шегушінінің бетін салқын сумен сүрту немесе маңдайына дымқыл сүлгі салу;

құсқан кезде басын қырына бұру немесе қалпына келтіру қырына ауыстыру (құсығына шашалып қалмау үшін) керек;

ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

2) кеуде қуысының ортасына қолмен бес рет басу керек;

3)егер көмектеспесе - жауырынаралық аумаққа соғуды қайталау;

4)ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;


137. При обмороке:

1) уложить на спину и приподнять ноги;

расстегнуть сдавливающие части одежды;

обеспечить приток свежего воздуха;

протереть лицо пострадавшего прохладной водой или положить мокрое полотенце на лоб;

при наличии рвоты, повернуть голову на бок или перевести в восстановительное боковое положение (чтобы не захлебнуться рвотными массами); контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП.

2)пять нажатий рукой на центр грудной клетки;

3) если не помогает - повторить удар по межлопаточной территории;

4) наблюдение за состоянием пострадавшего до прибытия бригады СМП;138. Кеуде тұсының ауырсынуы болған жағдайда:

1) 103 (112) шақыру керек; қажет болған жағдайда ауыр жұмысты тоқтату; зардап шегушіні ыңғайлы жағдайда отырғызу; қысатын киімдерді шешу; ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау (қажет болған жағдайда базалық реанимация жүргізу) керек;

2) жгутты қан кеткен жерден жоғары салу керек;

3) матаның астына қысқа таяқ, шыбық салып, қан кету тоқтағанға дейін 2-3 рет айналдырып бұрау керек;

4) қолда бар құралдардан қыспа таңғышты (бинт) бірнеше қабаттап салу керек.138. При боли в груди:

1) вызвать 103 (112); в случае необходимости прекратить физическую деятельность; усадить пострадавшего в удобное положение; расстегнуть стесняющую одежду; контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП (при необходимости провести базовую реанимацию);

2) жгут нужно наложить выше места кровотечения;

3) под ткань нужно положить короткую палку, прут и крутить 2-3 раза, пока кровотечение не прекратится;

4) наложить зажимную повязку (бинт) из подручных средств в несколько слоев.139. Құрысулар болған жағдайда:

1) құрысумен зардап шеккен адамды анықтаған кезде 103 (112) шақыру керек;

2) ұстаманы тоқтатуға немесе зардап шегушіні күшпен ұстап тұруға тырыспау;

3) жақын жердегі жарақат тудыруы мүмкін заттарды алып тастау;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс139. При судороге:

1) при обнаружении пострадавшего с судорогами вызвать 103 (112);

2) не пытаться остановить приступ или насильно удерживать пострадавшего;

3)убрать рядом находящиеся предметы, которые могут стать причиной травм;

4) Все вышесказанное верно140. Шағулар болған жағдайда, егер қан кету анықталған кезде:

1) жараны сумен шайып, қолда бар құралдан (бинт) қыспа таңғышты салып, ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау;

2) аяқ-қолды қолда бар құралдармен бекіту;

3) зардап шегушіні ыңғайлы жағдайға ауыстыру;

4) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;140. При укусе, при обнаружении кровотечения:

1) промыть рану водой, наложить давящую повязку из подручных средств (бинт), контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;

2) фиксация конечности подручными средствами;

3) перевод пострадавшего в удобное положение;

4) до прибытия СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего;141. Медициналық білімі жоқ адамдарды алғашқы көмек көрсету дағдыларына даярлау:

1) 2 жылда бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.

2) 1 жылда бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.

3) 5 жылда бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.

4) 3 жылда бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.141. Подготовка лиц, не имеющих медицинского образования, к навыкам оказания первой помощи:

1) с периодичностью один раз в 2 года.

2) с периодичностью один раз в 1 год.

3) с периодичностью один раз в 5 лет.

4) с периодичностью один раз в 3 года.142. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры:

1) аударымдар мен жарналарды жинақтауды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерде және талаптармен сатып алу мен оларға ақы төлеуді және Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыратын коммерциялық емес ұйым;

2)орталық атқарушы органдардың және өзге де орталық мемлекеттік органдардың және олардың аумақтық бөлімшелерінің құрылымдық бөлімшелері болып табылады

3) ғылыми білім жүйесі болып табылатын медицина және денсаулық сақтау саласы

4) әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың медициналық-санитариялық салдарларының алдын алуға және оларды жоюға бағытталған медицина саласы болып табылады142. Фонд социального медицинского страхования:

1) некоммерческая организация, производящая аккумулирование отчислений и взносов, а также осуществляющая закуп и оплату услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, которые предусмотрены договором закупа медицинских услуг, и иные функции, определенные законами Республики Казахстан;

2) структурные подразделения центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений

3) область медицины и здравоохранения, представляющая собой систему научных знаний

4) область медицины, направленная на предупреждение и ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера143. Шағулар болған жағдайда, егер қан кету болмаған кезде:

1) аяқ-қолды қолда бар құралдармен бекіту;

2)зардап шегушіні ыңғайлы жағдайға ауыстыру;

3) ЖМЖ келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек.

4) жараны сумен шайып, шаққан жерге суық басып, ЖМЖ бригадасы келгенге дейін зардап шегушінің жай-күйін бақылау керек;143. При укусе, при отсутствии кровотечения:

1) фиксация конечности подручными средствами;

2) перевод пострадавшего в удобное положение;

3) до прибытия СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

4) промыть рану водой, приложить холод к месту укуса, контролировать состояние пострадавшего до приезда бригады СМП;144. Улы жыландар шаққан кезде....

1) суық сумен салқындату кемінде 15 минут;

2) зардап шегушінің жайлы жатуы үшін жағдай жасау;

3) ЖМК келгенге дейін зардап шегушінің жағдайын бақылау қажет.

4) уды соруға, кесуге немесе жгут қолдануға болмайды; тістеу орнында ісіну пайда болған жағдайда суық компресс қолданыңыз144. При укусах ядовитых змей...

1) охлаждение холодной водой не менее 15 минут;

2)создание условий для комфортного лежания пострадавшего;

3)До прибытия СМП необходимо следить за состоянием пострадавшего.

4) нельзя отсасывать яд, делать надрез или применять жгуты; в случае обнаружения отеков на месте укуса наложить холодный компресс145. Алғашқы көмек көрсету дағдыларын оқытуға арналған симуляциялық жабдықтардың тізбесі:

1) Зембілдер (жұмсақ, қатты);

2) мойын корсеті; қан тоқтататын бұраулар (салудағы әрекеттерді салыстыру үшін бірнеше түрі);

3) өкпені жасанды желдету үшін кері клапаны бар қорғаныш маскасы;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс145. Перечень симуляционного оборудования для обучения навыкам оказания первой помощи:

1) Носилки (мягкие, жесткие);

2) шейный корсет; жгуты кровоостанавливающие (несколько видов для сравнения действий при наложении);

3) защитная маска с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких;

4) Все вышесказанное верно146. Алғашқы көмек бойынша сертификатталған жаттықтырушы:

1) ведомстволық және жеке күзет ұйымдарының қызметкерлері;

2) алғашқы көмек пен базалық жүрек-өкпе реанимациясы бойынша қосымша даярлықтан өткен адам;

3) авариялық-құтқару қызметінің құтқарушылары;

4) халықпен өзара іс-қимыл жасауға байланысты жедел және өзге де қызметті жүзеге асыратын ішкі істер органдарының қызметкерлері;146. Сертифицированный тренер по первой помощи:

1) работники ведомственных и частных охранных организаций;

2) лицо, прошедшее дополнительную подготовку по первой помощи и базовой сердечно-легочной реанимации;

3) спасатели аварийно-спасательной службы;

4) взаимодействие с населением147. Медициналық білімі жоқ адамдар:

1) әуе, су және темір жол көлігі экипаждарының мүшелері;

2) қоғамдық автокөлік құралдарының барлық түрлерінің жүргізушілері;

3) бұл міндетті түрде алғашқы көмек курстарынан өтуге жататын адамдар контингенті;

4) Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің, ұлттық немесе мемлекеттік қауіпсіздік қызметі органдарының, ұлттық ұлан әскерлерінің әскери қызметшілері;147. Лица без медицинского образования:

1) члены экипажей воздушного, водного и железнодорожного транспорта;

2) водители всех видов общественных автотранспортных средств;

3) это контингент лиц, подлежащий обязательному прохождению курсов первой помощи;

4)военнослужащие Вооруженных Сил Республики Казахстан, органов национальной или государственной службы безопасности, войск Национальной гвардии;148. Тиісті даярлықтан өткен адамдар...

1) ведомстволық және жеке күзет ұйымдарының қызметкерлері;

2) міндетті түрде алғашқы көмек курстарынан өтуге жататын, алғашқы көмек көрсету дағдыларынан өткені туралы сертификаты бар адамдар контингенті.

3)өртке қарсы қызметтің қызметкерлері;

4) авариялық-құтқару қызметінің құтқарушылары;148. Лица, прошедшие соответствующую подготовку...

1) работники ведомственных и частных охранных организаций;

2) контингент лиц, подлежащий обязательному прохождению курсов первой помощи и имеющий сертификат о прохождении навыков оказания первой помощи.

3) сотрудники противопожарной службы;

4) спасатели аварийно-спасательной службы;149. Медициналық білімі жоқ, міндетті түрде алғашқы көмек курстарынан өтуге тиіс адамдар контингенті:

1) ведомстволық және жеке күзет ұйымдарының қызметкерлері;

2) білім беру ұйымдарының қызметкерлері (оқу орындарының барлық түрлерінің оқытушылары, мектепке дейінгі және оқу-тәрбие мекемелерінің қызметкерлері);

3) қауіпті өндірістік объектілердің қызметкерлері;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс149. Контингент лиц без медицинского образования, подлежащих обязательному прохождению курсов первой помощи:

1) работники ведомственных и частных охранных организаций;

2)работники организаций образования (преподаватели всех видов учебных заведений, сотрудники дошкольных и учебно-воспитательных учреждений);

3)работники опасных производственных объектов;

4) Все вышесказанное верно150. Алғашқы көмек көрсететін адам алғашқы көмек көрсету үшін жағдайды бағалау және қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі мынадай іс-шараларды жүргізеді:

1) өз өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін факторларды айқындау;

2) зардап шегушінің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін факторларды айқындау;

3) өмір мен денсаулық үшін қауіп төндіретін факторларды жою;

4) жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс150. Лицо, оказывающее первую помощь, проводит оценку состояния пострадавшего по следующим критериям:

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) Все вышесказанное верно


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет