Лекция: 15 Лабораториялық сабақтар: БӨЖ (СӨЖ): 45 Қорытынды бақылау: Емтиханбет11/11
Дата28.04.2022
өлшемі105,27 Kb.
#32610
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1

Н. [13, 14]

Қ. [7, 9]

БӨЖ

(СӨЖ)

«Қазақстандықтардың экологиялық мәдениетінің қалыптасуы мен дамуы» тақырыбында реферат.

3Барлығы: 1 академиялық кредит - 75 академиялық сағат (Лек-15 сағ, Білім алушылардың өзіндік жұмыстарының тақырыптары(БӨЖ) -60 сағ.
  1. Пәннің оқу әдебиеттерімен қамтамасыз етілуіПән бойынша оқу және ғылыми әдебиеттердің атауы

1.Негізгі әдебиеттер

1

Аль-Фараби социально-этические трактаты. / Редактор Клара Серікбаева. – Алматы, 2019.

2

Әдеби жәдiгерлер: 20 томдық. Т.5: Жүсiп Баласағұн. Құтты бiлiк/Ауд.: А.Қ. Егеубай.– Алматы, 2007.

3

Бейсенова Г.А. Проблемы глобализации и идентичности – А., Print, 2009.

4

Ғабитов Т.Х. Қазақ мәдениетінің тарихы: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2016.

5

Ғабитов Т.Х., Затов Қ. Қазақ мәдениетінің рухани кеңістігі. - Алматы: Раритет, 2013.

6

Древние цивилизации. - М., 2009.

7

Жолдубаева А.К. Культурология: практикум. - Алматы: Казну им.аль-Фараби, 2014.

8

Жақсыбаева Б.Б. Мәдениеттану. 2016.

9

История культурологии под ред. Огурцова А.П. - М., Гардарики, 2006.

10

Кондыбаев С. Введение в казахскую мифологию. – Алматы. 1999.

11

Қабылова А.С. Араб - мұсылман мәдениеті. 2017.

12

Кемелбеков Қ.Б. Қазақтың әдеп мәдениеті. 2017.

13

Лотман Ю.М. Семиосфера. Астана, 2019.

14

Маргулан А. Бегазы-дандыбаевская культура Центрального Казахстана. - Алма-Ата, 1979.

15

Масалимова А.Р. Культура и цивилизация. – А., 2005.

16

Махмуд аль-Кашгари Диван Лугат ат-Турк / Пер. З.-А.М. Ауэзова. – Алматы, 2005.

17

Мир ценностей аль-Фараби и аксиология ХХI века. Книга.2. – Алматы, 2006.

18

Молдабеков Ж.Ж. Казактану. - Алматы, 2015.

19

Молтобарова К.И. Мәдениеттану. - А, 2018.

20

Нуржанов Б.Г., Ержанова А.М. Культурология. - Алматы, 2011.

21

Раев Д.С. Влияние тюркской цивилизации на средневековую европейскую культуру // Известия КаУМОиМЯ имени Абылай хана, №4 (26), 2016. (с.13-21).

22

Раев Д.С. Қазақтың шешендік өнері: философиялық пайымдау. –Алматы: Ценные бумаги. –2001. –228 б.

23

Сарсенбаева З.Н. Этнос и ценности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОНРК, 2018.

24

Тер-Минасова С. «Тіл және мәдениетаралық коммуникация». Астана, 2018.

25

Шәлекенов У.Х. Қазақ өркениеті – Алматы; Қазақ университеті, 2009.

26

Нортхаус Питер. Көшбасшылық: теория және практика. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2020.

27

Смитт Энтони Д. Ұлттың этностың тамыры. - Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2020.

2.Қосымша әдебиеттер

1

Акимушкин О.Ф. Средневековый Иран: культура, история, филология. – СПб, 2004.

2

Акишев К.А. Искусство и мифология саков. - А., 1984.

3

Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. – Алматы, 1998.

4

Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии: Эпоха и цивилизации. - М., 1993.

5

Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 2008.

6

Данильян О.Г. Культурология: учебник /О.Г.Данильян, В.М.Тараненко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014.

7

Досбенбетова А.Ш. Пәнаралық байланыстар негізінде оқушылардың экономикалық мәдениетін қалыптастыру. 2017.

8

Закон о культуре. - А., 2000.

9

Ибраев Ш. Поэтика огузского героического эпоса. – Алматы, 1997.

10

Касымжанов А.Х. Пространство и время великих традиций. - А., 2001.

11

Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. – СПб, 2006.

12

Кляшторный С.Г. Древние рунические надписи. – М., 1964.

13

Культурология. Антология. Т. 1-4. - М., 2012.

14

Культурология: учеб. / под ред. А.С.Мамонтова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2016.

15

Культурология: учебник /под научн. ред. Г.Д.Драча. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014.

16

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. – М., 1985.

17

Раев Д.С. Қазақ шешендігі адамның рухани болмысы хақында//Адам әлемі. Философиялық және қоғамдық- гуманитарлық журнал. №4 (58), 2013. (75-82 бб.).

18

Раев Д.С. Тюркское влияние на Европейсую культуру в эпоху раннего средневековья // Научный журнал «Austria Science», №8 2017. (20-23 с.).

3. Интернет көздері

1

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kulturologiya.html

2

http://www.culturolog.ru

3

Куралов А. Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі, 2016 (aknur-medet.kz)

4

https://Atau.kz

5

https://termincom.kz

6

https://Sozdikqor.kz

БӨЖ (СӨЖ/ СОӨЖ) тапсырмалары және оларды орындауға қойылатын талаптары мен бағалау критерилері “Универ” жүйесіне енгізілген.

Білімді бақылау түрлері:

Білім алушыларды аралық аттестаттау лекция тақырыптарының, лабораториялық жұмыстардың және үй жұмыстарының барлық сұрақтарын қамтиды. Бақылау сұрақтары “Универ” жүйесіне енгізіліп ұсынылады.

Ескерту: Ағымдық бақылаудың келтірілген әрбір түрі бойынша максималды баға 1-кестеде көрсетілген апталарда қойылады. Қорытындылау аптасына дейінгі ағымдық бақылаудың жиынтығы 100 балдан аспау керек.

Аралық бақылауларды қорытындылау апталары: 5-ші, 10-шы және 15-ші апталар

Қорытынды емтихан: емтихан сессиясы кезеңінде

Білімді бағалау үлесі , %

Ағымдық бақылау (АБ) – 60 %

Қорытынды емтихан(Е) – 40%

Жалпы: 100%

Аралық аттестаттаудың қорытындысы төменде көрсетілген формуламен есептелінеді:

Ағымдық баға1 (АБ1)≤100

Ағымдық баға2 (АБ2) )≤100

Ағымдық баға3 ( АБ3 )≤100

Емтихан ( Е) )≤100

Қорытынды бағалау(ҚБ) = 0,2*(АБ1+ АБ2+АБ3)+0,4*Е
1-кесте. Тапсырмаларды өткізу және бағалау кестесі

Апталар

Тапсырмалар1

2

3

4

56

7

 
8

9

1011

12

13

14

 
15Лекция сабағы

 5

5

5

5

5

25

 5

5

5

5

5

25

 5

5

5

5

5

25

Эссе
15


15
15


15
15


15

Презентация

 15
15


15
15


15
15

Сараптамалық

кесте


 


15

1515

15

Реферат
15
15Тест

30

30

30

30

30

30

Ағымдық бақылау (АБ)

5

20

5

20

50

100

5

20

5

35

35

100

5

20

5

20

50

100

 

Емтихан =100

Қорытынды бағалау 

ҚБ= 0,2*(АБ1+ АБ2+АБ3)+0,4*Е 


Ескерту: Сессияға оқу ақысын толық төлеген, сабаққа 70% -тен жоғары қатысқан, ағымдық және межелік бақылаулардан өту балын жинаған

(өту балы 0,2*(АБ1+АБ2+АБ3)≥30 балл) академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде жоқ студенттер жіберіледі.Назар аударыңыздар: Қорытынды бақылаудың оң бағасын емтихан сессиясының осы кезеңінде көтеру мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

"FХ" "қанағаттанарлықсыз" бағасын алғанда оқу пәнінің бағдарламасын қайталап өтпей-ақ университеттің академиялық күнтізбесіне сәйкес қорытынды бақылауды бір реттен артық емес қайта тапсыруға рұқсат беріледі.      "F" белгісіне сәйкес келетін "қанағаттанарлықсыз" бағасын алғанда білім алушы осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды тапсырады.
2-кесте. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шкаласы және ECTS аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Балдар (%-тік құрамы)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

С

2,0

65-69

Қанағаттанарлық

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D-

1,0

50-54

FX

0,5

25-49

Қанағаттанарлықсыз

F

0

0-24

 

5.Білім алушыға қойылатын талаптар

  1. Сабаққа қатысу міндетті,

  2. Сабаққа кешiкпеу

  3. Сабақ кезiнде сөйлеспеу, мобильдi телефонды өшiру;

  4. Белгілі себептермен сабаққа қатыспаған жағдайда тапсырмаларды оқытушы белгілеген қосымша уақытта қайта орындау;

  5. СӨЖ тапсырмаларын кестеге сәйкес уақытылы орындау, кешіктірілген жағдайда тапсырмаға белгіленген максимальды балл оқытушы белгілеген мөлшер бойынша төмендетіледі;

  6. Барлық тапсырма түрлерін орындау және тапсыру барысында, сонымен бірге межелік бақылау мен емтихан тапсырған кезде академиялық адалдық қағидаттарын сақтау қажет.

  7. Егерде студент академиялық адалдық қағидаттарын өрескел бұзған жағдайда оқудан шығару мәселесі қаралады.

  8. Университет ішінде, сабақ кезінде, студенттер мен оқытушылар ара қатынасында этикалық кодекс ережелерін сақтау.


6. Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқу
1. Университет ҚБТ бойынша оқу процесі «Univer 2.0» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде, ZOOM платформасында және оқытушылар таңдаған басқада платформаларда "on-line", "off-line" режимінде іске асырылады.
2. Барлық пәндер бойынша лекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар сабақ кестесіне сай ZOOM немесе оқытушылар таңдаған басқада платформаларда түрлі формада (бейне-конференциялар, бейне-лекциялар, дербес онлайн-жұмыс, онлайн-курстар, чат-сабақтар, веб-сабақтар және т.б) жүргізіледі. Бірақ тапсырмалар бойынша кері байланыс «Univer 2.0» жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

3. Пәндердің бейне-сабақтарын университет сайтындағы сілтемелер арқылы кафедралардың Youtube каналдарынан көруге болады.


5. Білім алушылар сабаққа кестесіне сәйкес жүргізілетін онлайн сабақтарға қатысуы міндетті. Сабақтан босату себепті жағдайларда ғана рұқсат етіледі.
6. Пән оқытушысы білім алушылардың білімін ағымдық және аралық бақылауларды электронды ресурстар арқылы түрлі (тест, жазбаша, аралас, портфолио, эссе және т.б.) формада жүзеге асырады.

7. Білім алушылар онлайн сабақ барысында әдеп нормаларын сақтауға міндетті.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет