Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет24/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Туған күн иелері

Оралбай Әбдікәрімов (1944) – ҚР Парламенті Сенатының депутаты; 

Ардақ  Сыдық (1947) – Алматы облысы Қарасай ауданы мәслихатының 

хатшысы;


Қу

у

у

ат Есімханов 

(1952) – «Те

Те

Те

Тее

мі

мм

м

мрж

р

ржж

рж

ржолжылу

у

» АҚАҚ

АҚ

АҚ прер

р

зиденті;Ар

Ар

Ар

А

А

Арасанбай Естен (1953) –– жа

жа

жажа

жа

жажа

зу

зузу

зу

ушы

шы

шышы

шы

;;

;

;;

Әлихан Смайылов

 (1972) – ҚР Статистика агенттігінің төрағасы;Асқар Бегманов (1975) – Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің аппарат

басшысы;


Назерке Нысанбаева (1983) – «Алаш айнасы» газетінің хатшы-референті.

Же

Же

Же

Же

Же

Же

лтоқсанның 19-ы

Алаштың атаулы күні

 112 жыл бұрын қазақ тілі білімінің негізін қалаушылардың бірі, түркітанушы, 

педагог-ағартушы, профессор Құдайберген Жұбанов (1899-1938) дүниеге

ке

еке

ке

ее

лд

лл

і. 


9

9

92 жыл бұрын (1920-199

9

94242

42

4242

4

))

) елім


і

м

ізіз

ізз


і

дің  ер


р

р

рі

кі

інд

і

гігг

г

ііін, ар-намысын қорғаған

ержүрек перзенттеріміздің бірі, Кеңес Одағының Батыры Төлеген Тоқтаров 

дүниеге келді. 

Туға

ғ

ғ

н күн иелері

р

р

р

Ер

Ер

Ер

Ер

Ер

р

бо

бо

бо

бо

бо

бо

ла

ла

ла

ла

ла

т 

т 

т 

т

т

т

Шо

Шо

Шо

Шо

Шо

Шоқа

қа

қа

ев

ев

ев

в

в

(

((

(

((

19

191

19

145

45

455

5

)))

)

ге

ге

гегене

н

нн

н

рал-майор, Ұлттық қауіі

пс

пспс

пс

пспс

із

ізізз

із

ізді

ді

діді

ді

к к 

к 

кор

ор

оро

ор

оро

га

гага

а

гага

нд

нднд

а

аарын

ын

ынын

н

ының

ың

ыың

ы

 құрметті қызметкері;

Сабыр Темірбеков (1946) – генерал-майор;

Серік Шахманов (1957) – полиция полковнигі;

Шолпан Шақабаева (1958) – Маңғыстау облыстық статистика

де

дее

д

партаментінің бастығы;Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

Қа

сымбек Алдияров  (19

19

1919

9

195959

59

5959

5

5))

)

))АқАқ

Ақ

ААқ

А

Ақтө

тө

төбе

бе

бее

е

пп

п

пп

ол

олол

о

лит

ит

итит

т

ити

ех

ехех

ех

ехх

е

нини

и

нии

и

ик

ка

клық колледжінің 

директоры;Сайран Сайфеденов (1974) – Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің 

орынбасары;Еркеғали Еденбаев (1975) – «Цесна» корпорациясы» АҚ басқарма төрағасы.

Мерейлі күндерің

ң

ң

ң

ң

ң

із

із

із

із

із

із

м

м

м

м

м

м

ер

ер

ер

ер

е

е

ек

ек

ек

ек

ек

ек

ег

ег

ег

ег

ег

ег

е

е

е

е

е

е

ұл

ұл

ұл

ұл

л

ұлас

ас

ас

ас

с

ас

ып

ып

ып

ып

ып

ы

,

 мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

К

е

зекшi  р

ед

акто

р

 – Глнлнлн

үлн


ар 

ар

арар

АХ

МЕ

Т

ОВ

А

Респу

бликалық

қ

оғам

д

ы

қ

-саяси 

а

қпа

р

аттық газет

Ба

ББ

Б

Б

с редактор  – Сер

iк 

ЖА

А

А

НБ

НБ

НБНБ

НБ

НБ

ОЛАТ 

Мұ

М

М

р

атқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Ба

ББ

ББ

с реда

к

тордың б

iрiншi ор

ын

ын

ынынн

н

баббб

б

бса

р

ыДаД

Д

Д

рхан БЕ

Й

СЕНБЕКҰЛЫ 

БаБ


Б

Б

Бс 

р

едак

то

рдың о

р

ынб

ас

ары

ры

ыы

ы

ыАйд

ын ҚАБ


А

 – ж


а

п

пуа

п

аптыты

ы

ыты

т

хатш

ы

Тал

ға

т КIРШIБ

А

ЕВ  

жа

уапты х


а

тшыны


о

о

ң оо

о

рынрыры

ры

рыб

ас

ары

Н

ұрлы

б

ай ИТЕКБА

В

В В

В 

ЕВ В

тех

едак

то

рК

ү

ләш НАҚЫПО

ВА

 аға ко

рре


кто

р,

тел.: 

388388

388

88

-80

-7

6

езе


зе

Га

зее

т 20


т 20т 20

т 20


т 20

2

08 ж0

0

0ылдың 17 қар

а

шасында ҚР Мәдение

т

жәнжәнжән

жән


жән

н

е ақе е

е

пара

т 

миниини

ни

нинин

стрл


ст

iгiнде тiрк

е

лiп, 


б

ұқар


а

лық ақпар

а

т құр


ал

ын е


ын е

ын е


ын е

ын е


н

сепк


е қою 

рара


а

ту

ралы №

лы №


лы №

лы №


лы 

лы

9650-Г  ку

әлiгi 


б

ерiлг


ен

.

Ред

а

дада

д

дкция

кц

цц

ц

к авт

орлар мақаласы мен ж

арнама м

мұ

мұазмұ

ұ

мнынаны

ы

ны жа

уа

п рмрм

берм


рм

м

рмейдi

ейейей


е

.

тоАвт

о

тото

то

рларрл

рл

рлрл

 қо


лж

аз

басы өңде

лмейдi және к

ерi қай

ры

тар

ы

рыы

ы

лмайлм

лмлм


лм

ды

.ле

Көле


ле

ле

мi еi

мi

мiкi к

омпью


те

р

лiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

т

мат

м

ериалд

а

р 

қабы


лд

ан

бай

д

ы.

ла

«Алала

ла

аш ай

ш 

шшш

насынд


а» ж

а

рияланған материалд

ар

енмен

енен


ен

су

рсс

с

се

тт

ердi

шiшi


шi

көшi


шi

рiп 


рiп 

рiп 


рiп 

рiп 


рiп 

немесе өңдеп 

б

ас

у үшiн редакцияның ж

ба

баазб

а

аба

ша рша 


ша

шаша


ұқс

а

тыын

ын

налын

ып,


ы

ы

ыга

зе

тке с

iлт


еме ж

а

салуы м

iнде


тт

i.

Құрылтайш

айшайш

й

ысы

 және мен

шiкшiк

шiк

шiк

шiкие

ие

иеие

ие

ие

сi 

– «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Директор – 

А

лександр 

Ф

илимоно

вич

ч

ч

АН

АН

АН

А

лматы  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-ү

й

. Тел.:

8

(727) 27

2

22

12

3-12

-04,

-04,

-04,-04,

-04,

-04

 273-12-5

44

Тапсырыс – №1672

А

ст

ана  қаласы «А

ст

ана-П

олигр


аф

ия»,


Б

ру

силовский

 көшесi, 87-ү

й

. Т


ел.:

8

(717

3

2) 3

-05

7-05

05

7-05

7

-5

9

Тапсырыс – №

22

75

Бағасы  ке

лiсiмдi


Та

р

алымы –

1

1

1

0

00

00

0

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәр

сен


б

i, 


б

ейсен


б

i, 


жұма

жұма


жұма

ұма


ма

жұм


, се, с

, с


с

н

бi к

үнде


р

i шы


ғ

«Ал


аш

айн


ай

й

асы

» газетi


не

 жазы


лу

 

лу 

лу

 лу

лу

лин

д

инд

ин

дин

ин

ексi

: 6


4

2

59Ре

д

акц

ияны


ң

 мек


енж

ай

ы:А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

0051

, Б


е

л

лга

л

лин

ин

 ин

и

икө

ш

ккес

і, 1


4

8/А

e-

mai

l: 


in

fo@

alashainas

y.

kz

Аймақт

ы

ы

ағы

ы

тi

тiтi

тi

тi

лшi

лш

лшлш

лш

лер:

қ

р

А

тыра

у – 


қ

қ

Баққ

қ

ытгытг

г

ытгытг

ытг


үл үл

ү

үү

ү

БАБА

Ш

, те

л.: 8701553365

3

Қа

рағандыҚыз

Қыз


Қыз

Қ

Қғал

да

қ А

ЙТЖ


А

НОВ


А, 

тел


.: 

870


149

019


76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үл

үлүлүл

үл

жан

жа

жажа

жа

 КӨШЕРОВА

,

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

––

р –Ер

Е

ЕрЕрЕр

ба

қб

бб

ытАМА

НТ

АЙ,тел

.:

8 705

 441


8255

Қызыло


р

д

а – 

ӘдіӘд


Ә

лж

анҮМБЕ

Т,

 тел

.: 


8

777 7


05

44

66Ө

ск

емен –Аз

АзАз


Аз

АзАз


амаам

ам

амам

а

т ҚАС

Ы

М,

тел


.:

877


7 3

554


114

Шымк


ент –

Ша

ШаШа

ШаШа


дияди

ди

дир М

О

ЛДАБЕК, те

л.: 


8

7

098

77799

О

рал

 –

 То

қт

аа

а

р КрКр К

р

рЕНЖ

ЕҒА


ЛИЕВ, т

е

л.: 8

775


6

7

20806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Қ

ұб

аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с

с

аяси б

и б


и б

иб

биб

юрою


ю

юю

, те

л.:


388-80-7

2

Бе

рiк ӘШIМОВ – на

р

ық, те

л.:


л.:

л.:


л

л

л 

3883

3

-80-69

Қалд


а

р

 КӨМЕКБАЕВ – қо

м

мғам

м

мм, т

, т


т

, т


, т

ел

.: 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – ө

р

кениет,

те

тете

ете


е

л.:


л.

л

лл.

 388-80-64

Н

ұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (

сор

пор


пор

пор


о

т),т


т

 т

ел.:

388-80-7

4

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңа

а

ааа

лық


лылы

лы

лыл

та

р, т

е

л.: 388-80-6

8

Д

әурен ҚҰДАЙ

БЕРГЕН – 

н

н

менен

шiкшiк


шiк

шi

тi т

тiлшiл


ер

қосыны, т

е

л.: 


388

-80

-80

-80

-62-6

-6

6

Та

рат

у қызме


тi 

(бөлшек


теп с

ат

у және жаз

ылу


лу

ылу


ылу

л

л)

)

))ру

те

л.: 8

 (

7

2

7388

-80

-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8 (

727

) 388-81-00 8 

(727

) 3

80-

0-

-41-

41-41-

787

77

e-

mailalikulova.a@oran

g

epoi

nt.

t.

t.

kz

kzkzk

Қабылда

у бөлмесі: 

(

(

8(

(

72

72

72

72

7

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

)3

3

)3

88

8

8

-80-61

Астана бюрос

ы:

ы:

ы:

ы:

ы

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

йфйф

йф

фул

л

улл

ул

лул

л

улл

ул

лин көшесi, 31, офис 414«б

»

Тел.:

 8

 (717

2

)

5

5

55

5

5

4-2

4-2

4-2

4-2

4

7-

3

1

E-mai


l: aa

_

asta

na@


na@

na@


na@

na@


n

mai


m

m

ml.r

u

Айбын

ШАҒ


АА

А

ААЛ

А

ҚОВҚОВ

ҚО

ҚОҚО –

Аста


н

а б


ю

р

осыны

ң жң


ет

екшiсi 


Қана

т Т


ОҚАБ

А

ЕВ ВВ 

ЕВ 


В

В

– т– т– т–

ілші

Ар

ман АС

Қ

АРОВ

В

Втілтілі

і

тіш

і

Ауа райыАуа райы

15

15

1

1

15

1

16

17

18

19

Ж

елто

қс

ан

н

н2

20

22

2

21

2

11

1

11

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

141

20

2122

23

2425

26

2728

2

22

2

2929

29

292

9

300

0

31Сн

Сн

СнС

С

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмЖ

Ж

ЖЖ

Сн

СнСн

Сн

СнС

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

ЖЖ

Ж

ЖЖ

Сн

СнСн

Сн

СнС

Жк

ДсӘУЕ ТАСЫМАЛЫ

ОҚЫРМАННЫҢ ЛЕБІЗІ!Еліміздің Тәуелсіздік мерекесі 

қарсаңында «Эйр-Астана» әуе 

компаниясы жаң

аң

аң

ң

ң

ң

аң

а

а

а

а

а

а

ұш

ұш

ұш

ұш

ш

ұш

ақ

а

ақ

ақ

та

та

та

та

т

та

рм

рм

рм

р

рм

ен

ен

н

ен

ен

н

 

 

толықты. 2002 

жы

жы

жы

жы

жы

жы

жы

лы

лы

л

лы

лы

лы

лы

ө

ө

ө

ө

з

з

з 

з

з

жұ

жұ

жұ

жұ

жұ

ж

мы

мы

мы

мы

ы

сы

сы

сы

сы

с

ы

с

н

н

н 

н

н

н

қаржылық капиталы өте төмен 

жағдайда бастаған бұл компания 

бүгінде әлем мойындаған, 

Орталық Азиядағы ең алып әуе 

тасымалымен айналысатын 

бі

б

бі

б

б

бі

б

рд

рд

рд

д

ен

ен

н

н

н

н-б

б

ір

ір

ір

р

к

к

к

к

к

ом

ом

ом

ом

ом

ом

па

па

па

а

а

н

н

нияға айналды.   

Ai

A

Ai

A

A

rb

b

rb

b

us

us

s к

к

к

к

ом

ом

ом

м

па

па

па

па

ни

ни

ни

н

н

и

яс

яс

яс

с

ы

ы

ы әзірлеген жаңа 

үлгідегі соңғы техникалық 

мүмкіндіктермен жасақталған 

ұшақтың нарықтағы бағасы 500 

млн доллар.

Ал біздің елге бұл

л

ұ

ұұұ

ұ

ұұ

ұ

шш

ша

шш

қт

қтқт

қ

қтқт

қт

ара

ар

арды

ды

дыды

ды

дың 

ң 

ңң

ң 

ңң

қа

ққ

қ

қ ншнш

нш

ншнш

нш

ша

а

аа

а

аа

қаражатқа берілгені 

ко

ко

коко

ко

комм

мм

мммм

мм

мммм

ер

ерер

ер

ере

е

цици

ци

цици

ци

иял

ял

ялял

ял

яы

ық

ықық

ық

ық

құп


ұп

ұп

ұпұп

ұ

ияия

ия

ияия

я

 көрінеді. Қалай дегенде де,  Отанымыздың 

азаматтық авиациясы үшін бұл күн өте 

ерекше  болмақ. Өйткені «Эйр-Астана» 

компаниясы бақандай «Airbus А321» 

әуекемесінің

ң

ң алты данасына қол жеткізіп 

от

отот

о

оо

ыр

ырыр

ыр

ыыр

р

.. Ұш

Ұ

ҰшҰш

Ұш

ақақ

ақ

ақақ

ақ

қта

та

тта

т

рдрд

рд

ды 

ы 

ы ы

ы

саса

сса


сс

са

тытты

ты

тт

п

пп

п

пп

алу туралы келісім 

ҚР

ҚР

ҚРҚ

П

ПП

П

Президенті

інің


іі

2

22

2

200

00

000

0

88

8

8жылғы Францияға 

ресми сапары барысында жасалған. Әзір-

ге ұлттық әуетасымалдаушы авиапаркіне 

екі ұшақ келген, үшіншісі мереке күндері 

Астана әуежайына қонады. Ал қалған 

үшеуі біздің әуекемесі флотын келесі жылы 

толықтырады. Ұшақт

қт

қтт

тт

арар

ар

арр

ар

RR

R

RRoy

o

oyoy

all


al

a

alB

B

BB

B

Ban

a

aan

ak

kof

ofof

o

ofof 

Scotland және Герм

м

м

анан

ан

анн

а

ияия

ия

ияия

ия

ныны

ны

ныны

ң,

ң,ң,

ң

ңң, Ф

Ф

ФФ

Ф

Фра

ра

рра

р

нцнц

нц

цц

ц

ция

ия

ияи

и

---

ның, сонымен қатар, Ұлыбританияның 

экспорттық-кредиттік агенттіктерінің қол-

дауы мен қаржыландырылды. 

Алғашқы келген үш әуекемесіне қа зақ-

тың атақты қыздарының есімі берілетін 

бо

бо

ббо

лд

лдлд

л

лдлды.

ы.

ыы

ы

ОО

О

ОО

Ола


ла

ла

лала

л

лр:

р:

р:р

р

КК

К

КСР

СР

СРСР

СР

ССРО-

О

ОО

О-

Оны

н

нн

н

ң халық әртісі, би

би

биби

б

был

ыл

ылыл

ыл

ылы

ғы

ғығы ж

ж

жж

ж

ылыл

ыл

ылы

ы

ыы

ы

ыы

ы

ы10

10

1010

0

00

0

00

0

жыжы

жы

жыжы

жы

лдық мерейтойы тойланған Күләш Байсейітова және Кеңес 

Одағының батырлары Әлия Молдағұлова 

мен Мәншүк Мәметова. Airbus әуекемесі-

нің жаңа буыны өте қолайлылығы 

мен 

және  үнемділігімен ерере

ре

рере

р

кшш

ш

шшел

е

е енедді. Айт

т

тт

та

аа

а

акетер  бір нәрсе, әуе

е

ееке

ке

кеке

ке

кеке

ме

меме

ме

меме

ме

сіссі

сі

сіні

н

нін

ң 

ң ң

ң

ішіш

ш

ішш

і 

і қа

қ

қаа

қ

заза

за

зазақы

қы

қыы

ы 

нақыштағы ою-өрнектермен әспет телген. Осыған орай «Эйр-Астана» өз қызметкер-

лерінің киім үлгісін де кеменің ішкі жасақ-

талуына байланысты қайта өзгертіпті.

Ендігі кезекте әуекемелері Түркия, 

БА

БА

БАБА

А

Ә,Ә

Ә,

Ә,Ә

Ә,

Ә,Ү

Ү

Үнд

нд

ндн

н

ндіс

сс

сс

с

тата

та

тата

та

н,н,

н,

нн Қ

Қ

Қыт

ыт

ытытт

ыт

айай

а

айа

ай

й,

,

, РеР

Ре

Реесей секілді елдер-

ге

геге

ге

гег

ж

жж

ж

жж

ол

олол

о

тарар

ар

арар

р

ата

та

тата

т

тты

ты

тыы

н

нн

н

нн

бо

бобо

бо

бобола

ла

лаа

а

аа

д

дды

д

. Бұлар қа зір гі таңда біздің отандастарымыз тара пынан 

өте үлкен сұранысқа ие бағыттар.

    Ұлағат ХАНЗАДА

-30 -32

о

-34-36

о

-10-12

о

-18-20

о

-18

-18-20

-20

о

  -25-

25-

25-2

27

27

о

о

7

-7

7

7

-9

-9

о

о

о

о

о

-13

-13

-13

-13

-13

-15

-15

-15

-15

-15

5

5

5

5

5

5

5

5

о

о

о

о

о

о

о

-

-1

-

-

-

-1

-

0 -

0 -12

12

о

-15-17

о

-24-26

о

-30

-

-

-

-30

-

-32

-32

о

 

-344

4

-34

4

4

4

4

4

4

4

4

-3

-3

-3

-3

-36

-36

36

-36

3

6

3

3

-3

-36

-3

3

-3

3

о

-39

39

39

39

-41

-41

-41

-41

о

о

о

-27-29

о

  -34-36

о

18

-18 2

-20

0

о

о

-

-

-

-

-

2

2

2

25-

2

2

2

2

2

2

2

27

о

-7-

-7

7

-7

7

9

9

9

9

9

о

о

о

о

о

о

-15-17

-17

-17

1

17

7

-17

-17

17

о

о

о

о

о

-30-32

30

0

30

30

30

-32

-32

-32

32

3

32

32

32

32

о

о

о

о

о

3

34

-34 36

-36

о

о

-32 -34

о

-38-40

о

-32-34

34

о

о

 -

38

-40

о

11

11

1

1

-13

-13

-13

-13

-13

-

-

-1

1

-1

-11

-11

-11

-

-

-1

-1

-

1

1

11

11

11

1

1

11

-

1

1

-13

-13

-13

1

1

1

1

1

1

1

-13

3

-13

-13

-13

-13

-13

-

-

13

3

13

13

3

О

-20-22

О

 

12

12

-12

2

-14

-14

-14

1

4

4

12

12

-12

1

-12

-12

-12

1

12

12

12

12

12

1

1

14

4

4

4

4

1

1

1

-14

-14

-1

-14

-14

-14

-14

-14

4

о

о

о

о

о

о

-1

-1

-1

-1

7

7

7

7

7 -1

-1

-1

1

19

9

9

9

9

9

о

о

о

о

о

   


6-38

-3

3

3

3

3

6-3

6-3

6-3

6-

6-3

6

6

6

8

8

8

8

8

о

-40-4

0-

0-

0-

0-

2

2

2

2

2

о

2-14

-1

12

2

1

1

1

2

2

О

6-18

-16

6

6

6

6

6

6

6

6

-

-

-

-

О

  

- 31 -33

о

-38-40

-

-

-

-

-

38

38

38

38

38

-4

-4

-4

-4

-4

4

о

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дос

тық даңғылы

Лу

гански

й

 көшес

і

Бегалин көшес

і

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(7

((

27)388-80-60,

Фа

Фа

Фа

Фа

Фа

Фа

кс

кс

кс

: 8(

8(

8(

(

(

(

72

72

72

72

72

7)

7)

7)

7

7)

7)

7 38

8

8

38

8

38

8

8-

8

8-

8-

8-

8

8

80

80

8

80

8 -6

6

-6

-6

1

e-mail: info@alashain

n

n

n

n

a

a

a

a

a

a

s

s

s

s

s

s

y

y

y

y

y

y

.

.

.

.

k

k

k

k

k

k

z

z

z

z

z

z

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

паш етті. Шара соңында

да

да

а«

«

««

Қа

ҚаҚа

Қа

ҚҚа

за

заа

а

зақс

қс

қсқ

қс

тата

та

тан н

н

нже

же

жже

же

тіті

ті

тст

ст

стст

с

ікік

к

кік

те

тете

те

ете

рі

рірі

рі

р»

»

»»

тақырыбында  бейнеролик көрсетіліп, мектептің 

биылғы түлектері Отанына деген ыстық сезім-

лебіздерімен бөлісті.Айман НҰРПЕЙІСОВА, ұйымдастырушы ұстаз:

Бі

Бі

Б

Бі

з 

з

з

з

жа

жа

жа

ж

жа

жа

ст

ст

ст

ст

ст

с

ст

ар

ар

ар

ар

ар

ар

ды

д

ды

ды

ды

ды

ды

ң 

ң

ң

ң

ң

ң

бо

о

о

о

о

лашаққа деген сенімін 

оя

оя

оя

о

оя

я

ту

ту

ту

ту

т

т

у

ым

ым

ым

ы

ы

ыз

ыз

ыз

ыз

з

к

к

к

к

ер

ер

ер

ер

р

ер

ек

ек

ек

к

кСе

Се

Се

Се

Се

е

бе

бе

бе

бебі болашақ иесі сол – 

жастар. Оның орнына салт-дәстүрімізді дәріп-

теп, ұлттық құндылықтарымызды өсіп келе жат-

қан  ұрпақтың жадына жаттатқанымыз дұрыс 

деп ойлаймын.

А

А

А

Аи

А

А

да ЖҰРМАҒАМБЕТОВ

В

В

В

В

А

А

А

А,

А

11-сынып оқушысы:

– Тәуелсіздік десе менің көз алдыма бірден 

мемлекеттік нышандар елестеп, Әнұранымыз 

құлағымда сайрап тұрады. Қазақстан жас 

ме

ме

ме

е

е

мл

мл

мл

мл

м е 

е 

е 

е

ке

ке

ке

ке

ке

ке

т 

т 

т

т

т

бо

бо

б

лс

лс

лс

лс

а 

а

а

а 

а 

а

а

да

да

д

д

да

да

д б

б

б

б

б

үк

үк

үк

үк

үкіл

іл

іл

л

л

л

ә

ә

ә

ә

ле

ле

ле

е

л

л

мге танылып үлгер-

ді

ді

ді

д

ді

ді

д

.  Ме

Ме

Ме

Ме

М

М

мл

мл

мл

мл

мл

м

л

ек

ек

ек

к

ет

ет

ет

т

ет

е

ім

ім

ім

ім

ім

іміз

із

із

із

і

із

з ж

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ас

ас

ас

ас

ас

а

ас

та

та

та

та

та

та

а

рд

рд

рд

рд

рд

д

ы

ың

ы

ы

 әлем ағымынан 

қалыс қалмауы үшін барлық жағдайды жасап 

отыр. Және біз оны бағалап, құрметтеп, нық 

сеніммен Тәуелсіздік туын биіктерде желбірете 

беруге міндеттіміз.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Әнес САРАЙ, 

ж

ж

ж

ж

ж

ж

а

а

а

а

а

а

зз

ззз

з

у

у

у

у

у

у

ш

ш

ш

ш

ш

ы, Қазақстан 

Р

Р

Р

Р

Р

Р

е

е

е

е

е

с

с

с

с

с

п

п

п

п

п

у

у

у

у

у

у

б

б

б

б

б

б

л

л

л

л

и

и

и

и

ик

к

к

к

к

а

а

а

а

а

а

с

сс

ссы

ы

ы

ы

ы

н

н

н

н

ны

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

 

е

е

е

е

еңбек сіңірген 

қайраткері, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

Нұрғиса ЕЛЕУБЕКОВ (фото)ұр

ф

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет