Математиканы оқыту құралдарыPdf көрінісі
Дата26.04.2022
өлшемі245,5 Kb.
#32380


Ма ема

ан

оқ уқұра ар  

Ақбо а А м
Оқ у құра   е енімі  не?

Оқыту құралдары – оқытудың біртұтас

әдістемелік жүйесінің бір компоненті

(оқытудың мақсаты, мазмұны,

ұйымдастыру формалары, әдістері,

принциптері сияқты).
Оқ у құра ар   а ар мен құб

с ар


ң 

н ғ


(В.Е.Гмурман, Ф.Ф.Коро е ), бе і ер (мо е

ер),


ама ар (П.Р.А у о , И.С.Я манс ая), сон а -ақ  і е е

оқу- әрб е ү ерісіне қа су

,  аңа бі ім і мең еру і

қам амас  е у і  әне о ау қабі е ерін  ам у

(Г.С.Кос

, А.Р. ур я, М.Н.С а

н) сө   е   үсінемі .

Оқ у құра ар  – бұ  ақ ара  а у  іре ө ері, бұ  әр

үр і мо е

ер ің 


н ғ   еу е бо а

.

Оқ у құра ар н  аб ға  әр  үр і мо еер ің

н ғ  ре ін е қарас руға бо а

, а  әрбір мо е ,

бірін і ен, оқ

а н ұғ м ар

  о ғ мен немесе

і інара ау с ра

; е ін і ен, оқ

а н ұғ м  өнін е

аңа мә іме ер бере і

Оқ

а н ма ер а арң бері уіне ба ан с

мо е


ер  а а -ма ер а

қ (


с ра я қ)  әне

еа

қ (о ау) бо бө іне і.

За а -ма ер а

қ (

с ра я қ) ө  ре ін еф

а қ,  а а -ма ема

а қ ( ура  әне  ура емес

ү есім і і )  әне  еңіс і і , уақ

қ  .б. бо

бө іне і. А   еа

қ мо е  обра

қ  әне  о

а қ-

а а  (баян ау мо е і, ана о я мо е і) бо а.


А.П.Усова ұсынған

дидактикалық құралдардың

жіктемесі М.А.Данилов,

И.Я.Лернер, М.Н.Скаткиннің

құралдарына сәйкес келеді.

Бұл ғалымдар оқыту

құралдары ақпаратты беру

ненің – сөздің, көрнекіліктің,

практикалық әрекеттің

көмегімен қамтамасыз ету деп

түсінеді.


Оқу-әдістемелік құралдарға оқу-әдістемелік топтама (ОӘТ) құрамына енетін мына құралдар

жатады:


 

1. Бағдарлама ;

2. Оқулықтар ;

3. Математикадан дидактикалық материалдар;

4. Математиканы оқыту әдістемесі (мұғалімдерге арналған көмекші құрал) ;

5. №1 және №2 - математика дәптерлері ;

6. Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар 

7. Бастауыш математика курсындағы шығармашылық жаттығулар: оларды орындау

технологиясы ;

ШЖБМ оқу үдерісінің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес мектеп оқушыларына арналған оқыту

құралдарына нақты талаптар қойылады.

Оқу құралдарының әдістемелік аппараты алдымен онда кіші мектеп жасындағы

оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін ұйымдастырып қана қоймай, сонымен бірге,

жабдықтар да, оқу құралдары да оқушының өз бетімен жұмысын басқаруға септігін тигізуі

керек.

 Электрондық оқыту

құралдарының негізгі түрлері:

 – Жалпыға ортақ бағдарламалық

ресурстар; 

– Оқушылардың икемд л г н

және б л кт л г н, б л м деңгей н

анықтауға арналған

бағдарламалық құралдар;

 – Электрондық жаттығу

құралдары; 

– Модельдеуге арналған

бағдарламалық құралдар;

 – Виртуалды зертханалық

бағдарламалар; 

– Ақпараттық

 — анықтамалық  здеу жүйелер ; 

– Оқыту жүйелер ; 

– Электрондық оқулықтар.

 

 Математикада АКТ қолдану материалды

студенттерге көрнек  түрде жетк зуге, мұғал мн ң

жұмысын жең лдетуге және оқушылардың

қызығушылығына байланысты оқу жет ст ктер н ң

деңгей н жоғарылатуға, сонымен қатар материалды

түс нд руге бөл нет н уақытты қысқартып, б л м н

пысықтауға көп көң л бөлуге мүмк нд к беред .

Электрондық оқыту құралдарын оқыту үдер с

кез нде қолдану оқу материалын ұсыну формалары

мен әд стер не, оқушы мен мұғал м арасындағы

өзара әрекеттесу сипатына және, сәйкес нше, жалпы

сабақты өтк зу әд снамасына айтарлықтай әсер

етет н н айтып кеткен жөн. Сонымен қатар, ол

оқытудың дәстүрл  тәс лдер н алмастыра алмайды,

б рақ олардың ти мд л г н айтарлықтай арттырады.

Мұғал м үш н ең маңыздысы және бастысы — оқыту

процес  кез нде электрондық оқыту құралдарын

пайдаланудың лайықты орнын табу болып

табылады.

 Диафильмдер

Диафильмдерд ң кадрлары жаңа материалды түс нд ргенде,

қайталағанда б л мд  программалар тексергенде сыныпта

және үйде оқушылар өзд г нен орындайтын жұмыстарды

ұйымдастыруда пайдаланылады, сол сияқты сұрақ-жауапты,

проблемалық ахуалдарды ұтымды ұйымдастыруға,

оқушылардың зей н н аударуға, диафильмде оқу материалын

экранға лезде түс руге күлл  сыныптың оқу материалы мен

кадрлар б рдей жұмыс  стеу не кадрларды экранда тоқтатып

қойып, жан-жақты таблицалауға мүмк нд к туғызады.

Диафильмдер мен диапозитивтерд  ұтымды қолданудың

маңызды шарты – оқушылардың жас ерекшел ктер н

ескеру.Сондықтан оларды көрсетуд  ойын-сауыққа

айналдырмай б р сабақта көрсетет н кадрлардың саны 10-15-

тен аспауы керек, ұзақтығы 20 минут болуы қажет.Оқу киносы және телехабарлар

 

Математиканы оқыту барысында оқу киносы және телехабарларкең нен пайдаланылады. Оларды пайдалану әд стемес  барынша

әр алуан. Әрб р оқу жылының басында диамографиялық

әдебиетт ң көмег  мен оқу киносының қорымен танысып,

уақытысында сұраныс бер п оқу процес не ұдайы енг з п отыру, әр

киноның мазмұнын жақсы б лет н мұғал м оларды ти мд

пайдалана алады. Математика сабақтарында оқу киносы мен

телехабарлар мұғал мн ң араласуынсыз материалдың б р бөл г н

түс нд ред . Оқу материалына қосымша мағлұматтар беред ,

экскурсияны алмастырады, тақырыпты қорытынды қайталауға

көмектесед . Соңғы жылдары «геометрия тарихы», «функциялар

мен графиктер», «функцияларды зерттеу», «шек және үз л сс зд к»,

«интегралдың стереометрияда қолданылуы» деген фильмдер оқу

с не енг з л п жүр.К нофра мен

Графо рое ор

●Кинофрагмент. Ол белг л  б р шағын мәселеге арналған қысқа

4-5 минут көрсет лет н оқу сабақ барысында оқу процес не

қосуға ыңғайлы , сондықтан мұғал м экранда өз не қажетт

кадрларды көрсете отырып материалдың тұтастығы мен

логикалық жел с н бұзбай сабақты ұйымдастыра алады.

Координаттық жазықтық, функция көлем , функция өлшем , тең

фигуралар, бер лген функцияға кер  функция кинофрагменттер

оқу  с не енг з лед .

●Графопроектор. Математика сабақтарында диафильмдермен,

диапозитивтермен және кинофильмдермен қатар кодоскоп кең

пайдаланылады. Соңғы жылдары мектепте әлемд к стандартқа

сәйкес (250*250мм) «лектор-2000» графопроекторы

пайдаланылады. Графопроектордың көмег мен кез келген оқу

материалын (сурет, сызба, схема экранға немесе тақтаға түс руге

болады.) Графопроекторға арналған мөлд р материалға қажетт

сызба немесе сурет фотографиялық немесе графикалықтәс лмен түс р л п, оқу процес нде пайдаланылады.

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет