Меншік иесі: «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Шығыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігінPdf көрінісі
бет1/17
Дата30.12.2016
өлшемі13,65 Mb.
#754
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
Меншік иесі: 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру  
ұлттық орталығы»  
акционерлік қоғамының филиалы  
Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институты 
—————————————— 
2001 жылдың маусым айынан 
бастап шығады 
—————————————— 
Редакция мекенжайы: 
070004, Өскемен қаласы, 
Қабанбай батыр көшесі, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.пошта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал  
Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және ақпарат  
министрлігінде  
22.11.2012 жылы 
№13171-Ж куәлігімен  
қайта тіркелді 
—————————————— 
Пішімі 60х84/8 
Офсеттік басылым 
Тапсырыс №0014 
Таралымы 1000 
—————————————— 
Жазылым «Қазпошта» АҚ-ның  
барлық бөлімшелерінде қабылданады 
Жазылым индексі  (қала) №19063 
Жазылым индексі  (ауыл) №19064 
Журналдың шығу жиілігі – 
екі айда бір рет 
—————————————— 
ШҚО бойынша ПҚ БАИ  
баспаханасында басылды 
—————————————— 
Собственник: 
Филиал акционерного общества 
«Национальный центр повышения 
квалификации «Өрлеу»  
Институт повышения квалификации 
педагогических работников  
по Восточно-Казахстанской области 
—————————————— 
Выходит с июня 2001 года 
—————————————— 
Адрес редакции: 
070004, г.Усть–Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, 160 
тел.: 54-47-65, факс: 24-54-55 
эл.почта: red_PM_PV@mail.ru 
—————————————— 
Журнал перерегистрирован 
в Министерстве культуры и информации 
Республики Казахстан  
от 22.11.2012 г. 
Свидетельство  №13171–Ж 
—————————————— 
Формат 60х84/8 
Печать офсетная 
Заказ №0014 
Тираж 1000 
—————————————— 
Подписка принимается  
во всех отделениях  
АО «Казпочта» 
Подписной индекс (город) №19063 
Подписной индекс (село)  №19064 
—————————————— 
Периодичность выхода журнала   
один раз в два месяца 
—————————————— 
Отпечатано в типографии  
ИПК ПР по ВКО 
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
ПЕДАГОГИКА  ЖАРШЫСЫ
 
 
 
Ғылыми
Ғылыми
Ғылыми
-
-
-
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
әдістемелік журнал
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№1 (57) 2015
№1 (57) 2015
№1 (57) 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ВЕСТ
НИК
НИК
НИК
 
 
 
Н
Н
Н
аучно
аучно
аучно
-
-
-
методический журнал
методический журнал
методический журнал
 
 
 
 
* БАС  РЕДАКТОР * 
 
БАЙХОНОВА  СӘУЛЕ  ЗАЙТАНҚЫЗЫ, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы 
ШҚО бойынша педагогикалық қызметкерлердің  
біліктілігін арттыру институтының директоры,  
педагогика ғылымының кандидаты 
_______________________________________________________ 
 
 
* РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ * 
 
НҰРҒАЗИЕВ  АСҚАР  ҚИСАҰЛЫ, 
 Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының бастығы 
 
ЗАВАЛКО  НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА, 
педагогика ғылымының докторы, профессор 
 
АХМЕТОВА МӘДЕНИЕТ МЕДЕУХАНҚЫЗЫ, 
Өскемен қаласы білім беру бөлімінің басшысы міндетін атқарушы 
 
ФЕСЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
Семей қаласы білім беру бөлімінің басшысы  
 
ҰЗАҚБАЙ  БАУЫРЖАН САЙЛАУБАЙҰЛЫ, 
«Өскемен қаласындағы химия-биология бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ҚАЙЫРЖАНОВ БАҒДАН ТОҚТАМЫСҰЛЫ, 
«Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы  
Назарбаев Зияткерлік мектебі»  «Назарбаев Зияткерлік мектептері»  
дербес білім беру ұйымының филиалы  директоры 
 
ӘЛМҰХАНОВ  МАРАЛ  ӘЛІБЕКҰЛЫ, 
Семей  геологиялық-барлау  колледжінің  директоры 
 
МҰСТАФИНА  ШОЛПАН  НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ, 
Көкпекті  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
 
ТҰРЛЫБЕКОВ  БІРЖАН  ҚАДІРҰЛЫ, 
Үржар  аудандық  білім  бөлімі  бастығы 
______________________________________________________ 
 
* РЕДАКЦИЯ * 
 
К.К. Тобатаева, Г.И. Құсманова,  Ш.С. Ибраимова –  жауапты редакторлар 
М.А. Репп – мұқаба көркемдеуші 
С.М. Райымханова – көркемдеуші және беттеуші 
Ж.Е. Хамзин – техникалық редактор 

* КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 
Байхонова С. 
СЛОВО  К  ЧИТАТЕЛЮ........................................................................................... 
* ЖУРНАЛ  ҚОНАҒЫ / ГОСТЬ  ЖУРНАЛА 
Cадвакасова Р.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ 
В  СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ............................................................................................. 
Иманбекова Б.  
МЕКТЕПКЕ  ДЕЙІНГІ  БІЛІМ  БЕРУ  ҰЙЫМДАРЫ   
ПЕДАГОГТЕРІНІҢ  БІЛІКТІЛІГІН  АРТТЫРУДЫҢ ЖАҒДАЙЫ................ 
* МЕЖДУНАРОДНОЕ   СОТРУДНИЧЕСТВО 
Сидоренко О., Логинова И.  
ВОЗМОЖНОСТИ  РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ  ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  ПСИХОЛОГОВ…………………...… 
* АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ 
Садыкова Н.  
РОЛЬ  ПЕДАГОГА  В  СОВРЕМЕННОЙ  ШКОЛЕ......................................... 
* ПЕДАГОГИКАНЫ  ОҚЫТУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
Құрманова Ж.  
БІЛІМДЕГІ  ЖЕКЕ  ТҰЛҒА  ҚАЛЫПТАСТЫРУ  ЖОЛДАРЫ…...........….... 
Әубәкірова Ә.  
МОДУЛЬДІК  ОҚЫТУ  ТЕХНОЛОГИЯСЫ  АРҚЫЛЫ 
БІЛІМ  АЛУШЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН  ДАМЫТУ…..............….... 
* АКТ  
ТЕХНОЛОГИЯСЫ
 
Тобатаева К.  
SMART – EDUCATION:  БІЛІМ  БЕРУДІ   
ДАМЫТУДЫҢ  ЖАҢА  ЖОЛЫ……………………..……................................... 
* РУХАНИ  ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
Нұғыманов Б.  
«ДІНТАНУ  НЕГІЗДЕРІ»  КУРСЫН  ОҚЫТУДЫҢ 
ӨЗЕКТІ  МӘСЕЛЕЛЕРІ...................................................................……............. 
* ТРИБУНА  ТРЕНЕРА  
Мамиева М.  
ПРИМЕНЕНИЕ   ПРИЕМОВ   КОНСТРУКТИВИСТСКОГО  
ПОДХОДА  В  ПРЕПОДАВАНИИ  И  ОБУЧЕНИИ......................................... 
* СЫНДАРЛЫ  ОҚЫТУ / ОБУЧЕНИЕ  В  НОВОМ  ФОРМАТЕ 
Каирканова Р.  
ҚАЗАҚ  ТІЛІ  САБАҚТАРЫНДА   КОММУНИКАТИВТІК  
ОҚЫТУДЫҢ  ЭЛЕМЕНТТЕРІН  ҚОЛДАНУ...........................………..…….. 
Далажанова М.  
НАУЧИТЬ  ДЕТЕЙ  УЧИТЬСЯ...............………...……………………............ 
* ФУНКЦИОНАЛДЫҚ   САУАТТЫЛЫҚ 
Мажинова Ч.  
ЖАҢА  ФОРМАЦИЯДАҒЫ  ЖАҢАШЫЛ  ҰСТАЗ………………………........... 
Қизатаева А.,  Мукашева  С.  
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  САУАТТЫЛЫҚТЫ  ҚАЛЫПТАСТЫРУ –  
КОММУНИКАТИВТІК  ДАҒДЫЛАРДЫ  ДАМЫТУДЫҢ  БАСТЫ ШАРТЫ.... 
Сокбакбаева У.  
ЖАҢА  ӘДІСТЕРДІҢ  ОҚУШЫ  МЕН  МҰҒАЛІМГЕ 
ЖАҢАША ӘСЕРІ............................................................................................… 
Мекежанова Г.  
ХИМИЯ  ПӘНІН  ЭКОЛОГИЯЛАНДЫРУ  АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ   
САУАТТЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ....................................................  
* КОРРЕКЦИОННАЯ  ШКОЛА 
Агибаева Г.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  ШКОЛЬНИКОВ………..…......... 
Аккожина Р.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО   
ПРИМЕРА  СЕМЬИ  В  ВОСПИТАНИИ.............................…………….....…….... 
Байжигитова Ш.  
РОЛЬ УРОКОВ  ЧТЕНИЯ  В  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
ВОСПИТАНИИ  УЧАЩИХСЯ.................…………………………..……....... 
Шевнина Л.  
ОСОБЕННОСТИ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  УПРАЖНЕНИЙ 
НА  УРОКАХ  ФИЗКУЛЬТУРЫ............................................................…….... 
* ТЕХНИКАЛЫҚ  және КӘСІБИ   БІЛІМ  БЕРУ / 
ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Юсупова Б.,  Абдилова Р.    
БОЛАШАҚ  МАМАНДЫ  ДАЯРЛАУДЫҢ  КӨЗІ – 
АҚПАРАТТЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯ..................................……………………...…… 
Казангапова А.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ........................................ 
Гармаш Л.  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  ПОДХОД 
НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ.................................................................................... 
Мусин Ж., Марденова А.  
ЖИДКОСТИ,   ПРИМЕНЯЕМЫЕ  В  СИСТЕМЕ  ОХЛАЖДЕНИЯ............... 
Тимохина М.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   
ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В  ИЗУЧЕНИИ   
АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА СЛУЧИВШЕЕСЯ  ЧУДО............................................ 
Мухамеджанова А.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  ХИМИИ................................................................................ 
* БІЛІМ  БҰЛАҒЫ - БАСТАУЫШТА 
Иксанова А.,  Аскарбекова Н.  
ОҚУШЫЛАРДЫҢ  ОРТА  БУЫНҒА  ӨТУДЕГІ 
БЕЙІМДЕЛУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ............................................................................... 
Тлеукенова Г.  
БАСТАУЫШ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ 
ДАРЫНДЫЛЫҒЫН  ДАМЫТУ  ЖОЛДАРЫ.................................................... 
Насыргазина А.  
ДИДАКТИКАЛЫҚ  ОЙЫНДАР  АРҚЫЛЫ   
ҚАЗАҚ  ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ   
ТАНЫМДЫҚ   БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН  АРТТЫРУ............................................. 
* ӨНЕР  ЖӘНЕ  БАЛА ТӘРБИЕСІ 
Уалханова Г.  
БИ – БАЛА  ДАМУЫНЫҢ ҚҰРАЛЫ...................................................................... 
* БІЛІМ  МЕН ТӘРБИЕ  ЕГІЗ 
Тюлюкпаева Б.  
САБАҚТЫҢ  ТӘРБИЕЛІК  ДЕҢГЕЙІН  АРТТЫРУ................................................ 
* ҰСТАЗ  ШЕБЕРХАНАСЫ 
Сарынова  А.  
ҚОБЫЗ  ҮЙРЕНУДІҢ  АЛҒАШҚЫ  ШАРТТАРЫ............................................... 
Капжапаров А.  
ОҚУШЫ  ДАМУЫНДАҒЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ҚАБІЛЕТ...................... 
Темержанов Б.  
«РАДИОТЕХНИКА  ЖӘНЕ  ЭЛЕКТРОНИКА НЕГІЗДЕРІ» 
ВАРИАТИВТІК  КУРС  БАҒДАРЛАМАСЫ.............................................................. 
* ШКОЛА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  МАСТЕРСТВА 
Антропова Л.  
РОДНИКИ  ЗЕМЛИ  РОДНОЙ.................................................................................... 
Грицук  Л., Иринякова Т.  
НАЧАЛО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПУТИ.......................................................... 
Ташкараев Е.  
ОСОБЕННОСТИ  ЭПОХИ  БРОНЗЫ.................................................................. 
* ИННОВАЦИИ  И  ПЕДТЕХНОЛОГИИ 
Булыга Л.  
АКТИВНЫЕ  МЕТОДЫ И   
ПРИЕМЫ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПРОЦЕССЕ........................................... 
Насимова А.  
ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
В  ПОВЫШЕНИИ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ......................................... 
* ПСИХОЛОГ  БАҒАНЫ 
Қабыкенова Ж.  
ӨМІРЛІК  ҚИЫН  ЖАҒДАЙҒА  ТАП  БОЛҒАН  
БАЛАЛАРДЫҢ  ӘЛЕУМЕТТЕНУІН  ҚОЛДАУ  ЖӘНЕ   
ОЛАРДЫҢ  МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН  ТҮЗЕТУ................................................................ 
* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
Пугач Н.  
СКАЗОЧНЫЙ МИР   
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА........................................... 
МАЗМҰНЫ /  СОДЕРЖАНИЕ 11 
14 
16 
18 
22 
35 
26 
37 
40 
43 
48 
50 
52 
63 
66 
68 
70 
72 
76 
78 
83 
80 
86 
95 
97 
102 
104 
61 
59 
30 
33 
89 
91 
93 
100 
106 
45 
55 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
Ч 
ем  характеризуется  пройденный  отрезок 
времени в нашем журнале? Ответила бы так: осмыс-
лением и внедрением новой парадигмы образования в 
практику наших школ. На эту тематику в 10 номерах 
журнала  за  год  увидели  свет  более  180  публикаций, 
подавляющая  часть    из  них  –  это  статьи  учителей 
школ  области  об  опыте  внедрения  инновационных  
технологий, практике послекурсовой работы.  
Отличительной  чертой    прошедшего  года    нужно 
назвать  и  выход  журнала  на    сотрудничество  с  зару-
бежными  коллегами,  учеными  филиалов  АО  «НЦПК 
«Өрлеу». У педагогических работников нашей области  
расширился круг  обмена  опытом, в республиканских 
научно-методических изданиях увидели свет 15 публи-
каций сертифицированных учителей из школ области.   
«Педагогический вестник» - на сегодня  востребо-
ванное  издание для учительства нашего региона. На 
его  страницах  освещаются  актуальные  проблемы  и 
приоритетные  направления  модернизации    системы  
повышения  квалификации  и  образования.  Они  пред-
ставлены  рубриками:  «Обучение  в  новом  формате», 
«Пікір:  айтарым  бар»,  «Курстан  кейінгі  тәжірибе», 
«Актуально»,  «Өрлеу»  өрлеуге  шақырады»,  «Өзгер-
мелі  өмір  және  мұғалім»,  «Школа  педагогического 
мастерства», «Гость журнала» и др. 
Что  нам  предстоит,  на  что акцентировать  внима-
ние в новом сезоне?  
Интеграция Казахстана в единое образовательное 
пространство  характеризуется  возрастанием  требова-
ний  к  уровню  развития  личности.  Учитель  является 
непосредственным проводником всех инновационных 
идей.  В  свете  этого,  журнал  и  газета    филиала  АО  
 
«НЦПК  «Өрлеу»  ждут  от  своих  постоянных  читате-
лей,  педагогических  работников  креативных  предло-
жений,    статей    о  ходе  инновационных  преобразова-
ний  в    практике      их  работы,  применении  новейших 
технологий,    открытых  диалогов    об  уровневых  кур-
сах  повышения  квалификации,  послекурсовой  дея-
тельности,  о  больших  и  малых  вопросах  реализации 
государственной программы развития образования  в 
стране на 2011-2020 годы.   
Сегодня  обществу  востребованы  не  просто  ди-
пломированные  специалисты,  а  функционально  гра-
мотные, креативно мыслящие, инициативные, комму-
никабельные личности, умеющие оперативно  реаги-
ровать   на  меняющуюся  ситуацию,  принимать  реше-
ния и использовать полученные знания  в жизни. По-
тому  сегодня  весь  мир  оценивает  конкурентоспособ-
ность  образовательных  систем  по  итогам  участия 
страны      в  ведущих  международных  исследованиях, 
таких, как TIMSS, PISA, PIRLS, ICILS, PIAC.  
Как  сегодня  мы  готовим  школьников  к  этим  ис-
следованиям,  а  лучше  сказать  -  к  жизни?  К    непро-
стым  условиям  конкурентной  среды  и  непредсказуе-
мым рыночным отношениям? Что  мы знаем о прин-
ципах  формирования  функциональной  грамотности   
учащихся  в своей практике  обучения и воспитания?  
 Журнал  приглашает  своих  авторов  и  коллег  
к  размышлениям  и  выводам  на  подобную  тематику, 
ждет интересных, творческих  публикаций.  
Журнал  «Педагогика  жаршысы»/«Педагоги- 
ческий  вестник»  ждет  от  своих  авторов    смелых  
по  мысли,  творчески  неожиданных,  креативных  по  
содержанию материалов.  
 
Уважаемые коллеги! 
Открывая первый номер нашего журнала  
«Педагогика Жаршысы» / «Педагогический вестник», 
подводим некоторые итоги  сотрудничества  
с педагогическими работниками, организациями 
образования, с общественными организациями, 
государственными органами, реализующими 
образовательную политику страны, определяем 
основные позиции предстоящего периода  
совместной работы.  
С. БАЙХОНОВА,  к.п.н.,  
директор филиала  АО «НЦПК 
«Өрлеу» ИПК ПР  по ВКО,  
главный редактор журнала 
«Педагогика жаршысы» / 
«Педагогический Вестник» 


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
В  педагогике  наиболее  адекват-
ным уровню ее теоретического разви-
тия  является  определение  методоло-
гии    как  учения  о  принципах,  мето-
дах,  формах  и  процедурах        позна-
ния,  инструментария  преобразования 
педагогической  действительности  в 
области  образования.  Методология 
науки  формулирует  предписания 
практикам,  приспосабливает  свой 
инструментарий  для  решения  при-
кладных  повседневных  задач  образо-
вательного  прогресса  (П.И.  Пидка-
систый) [1]. 
Методология создания методиче-
ской системы прикладной направлен-
ности обучения математике на основе 
компетентностного  подхода  пред-
ставлена  как  результат  осмысления 
современных теорий методики обуче-
ния математике, проблемы методиче-
ской  подготовки  учителей  математи-
ки как стратегического ресурса совер-
шенствования  методической  работы 
учителей в школе. 
Методическая  работа  является 
компонентом  педагогической  систе-
мы,  так  как  под  методической  рабо-
той понимается основанная на дости-
жениях педагогической науки и педа-
гогического  опыта  система,  направ-
ленная  на  повышение  качества  дея-
тельности  педагогического  коллекти-
ва,  развитие  творческого  потенциала 
учителя  и  его  профессионального 
мастерства. 
Методические  основы  обеспече-
ния  базового  уровня  общеобразова-
тельной  математической  подготовки 
в  школах  Казахстана  исследованы 
Б.Б.  Баймухановым  [2].  Им  была 
сформирована  методическая  концеп-
ция  национального  стандарта  школь-
ного  математического  образования 
Казахстана,  задающего  базовый  уро-
вень общеобразовательной математи-
ческой  подготовки,  и  разработано 
методическое обеспечение его реали-
зации. 
Исследованию  процесса  обуче-
ния  математике  студентов  казахских 
групп  и  отделений  посвящено  док-
торское  исследование  Кабдыкаирова 
К.,  в  результате  которого  разработа-
ны пути  совершенствования  и разви-
тия  казахского  математического  язы-
ка;  методика  диагностики  опорных 
знаний,  содержание  базового  компо-
нента математического образования и 
программа курса высшей математики. 
Особое  внимание  ученых-педагогов 
отводилось  разработке  учебно-
методических комплексов (УМК). 
С.Е.  Чакликова,  систематизиро-
вала  требования  к  созданию  учебно-
методического  комплекса  (УМК)  в 
теории  и  практике  обучения  матема-
тике  в  общеобразовательной  школе, 
определила  основные  дидактические 
принципы создания  УМК,  разработа-
ла  критериально-оценочные  парамет-
ры анализа качества УМК, обоснова-
ла  концептуальную  модель  создания 
УМК  по  математике  для  базовой 
школы [3]. 
Методологической  основой  соз-
дания  методической  системы  при-
кладной  направленности  обучения 
являются  педагогические  теории  ме-
тодики обучения математике: методи-
ческая  концепция  интенсификации 
обучения  студентов  математике  
В.Т.  Петровой;  теории  дифференциа-
ц и и   в  о бу че н ии   мате ма ти ке 
Г.Д. Глейзера, В.А. Гусева, Ю.М. Ко-
лягина,  теории  стандартизации  мате-
Р.Cадвакасова, д.п.н., 
директор департамента 
НИИ и МС  
АО «НЦПК «Өрлеу» 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
матического  образования  Е.У.  Медеуова,  С.Е.  Ча-
кликовой;  теории  учебников  и  учебно-
методических  комплексов  по  математике  –  
Александрова,  А  М.  Абрамова,  В.В.  Фирсова, 
И.Б. Бекоева, В Г. Болтянского, Г. В. Дорофеева. 
Методология  рассматривается нами  как  систе-
ма  знаний  об  основании  и  структуре  педагогиче-
ской теории математического образования. О прин-
ципах  и  способах  построения  практической  дея-
тельности,  отражающих  динамический  процесс 
интеграции  педагогических  и  практико-ориенти-
рованных технологий в системе образования, а так-
же  научно-педагогическое  моделирование  нацио-
нальных  программ  математического  образования, 
логики и методов их реализации, оценки состояния, 
содействия  и  эффективности  прикладной  направ-
ленности  обучения  математике  на  основе  компе-
тентностного подхода. 
На наш взгляд, разработка педагогической тео-
рии  эффективности  функционирования  и  развития 
прикладной  направленности  обучения  математике 
на основе компетентностного подхода обеспечива-
ет  социо-технологическую,  личностно-ориентиро-
ванную парадигму образования. Данная парадигма 
образования  предполагает  самореализацию  уча-
щихся,  формирование  их  личности,  отвечающей 
потребностям,  перспективам  развития  общества, 
способной  адаптироваться  и  активно  трудиться 
(В.И.  Загвязинский,  Р.  Атаханов).  Способной  осу-
ществлять  рациональный  выбор  решения  самых 
разных  задач  в  ситуациях  общественного  бытия 
(З.И.  Васильева,  Б.С.  Гершунский),  обладающей 
планетарным  мышлением  в  условиях  открытого 
общества  с  раздвинутыми  границами,  готовой  к 
современным  способам  коммуникации,  поиска  и 
обмена информацией для жизни и постоянного са-
мосовершенствования,  самореализации,  непрерыв-
ного образования. Без прикладной направленности 
обучения математике на основе компетентностного 
подхода  формирование  качественно  новой  образо-
вательной системы в принципе невозможно. 
Прикладную направленность обучения матема-
тике  мы  рассматриваем    как  педагогическое  явле-
ние,  а  методическую  систему,  в  единстве  взаимо-
связанных  структурных  компонентов,  ориентиро-
ванных  на  личность  педагога  и  учащегося,  на  со-
держание образования, интеграцию педагогических 
технологий и технологии прикладной направленно-
сти  обучения  объединенных  единой  образователь-
ной  целью  формирования  готовности  личности  к 
жизни и профессиональной деятельности в  совре-
менных условиях. 
Мы разработали концептуальную модель мето-
дической  системы  для  реализации  компетентност-
ного  подхода  в  обучении  математике  в  средней 
школе. 
Моделирование  методической  системы  при-
кладной  направленности  обучения  математике  на 
основе  компетентностного  подхода  направлено  на 
раскрытие конструктивных начал для преобразова-
ния практики и прогнозирования оптимальных пу-
тей  интеграции  педагогических  и  практико-
ориентированных математических технологий. 
Концептуальная модель методической системы 
прикладной  направленности  обучения  строится 
нами  в  рамках  междисциплинарной  теории  
(А.А.  Кузнецова,  В.В.  Егорова,  А.П.  Ершова,  
Ж.А. Караева, В.М. Монахова М.П. Лапчика, и др.). 
Методологическими  ориентирами  при  разра-
ботке  модели  методической  системы  явились  си-
стемный,  личностно-ориентированный,  компетент-
ностный, аксиологический подходы
Модель  методической  системы  представляет 
собой совокупность критериев, показателей и при-
знаков  формирования  прикладной  направленности 
обучения математике. 
Структура и содержание модели методической 
системы  прикладной  направленности  обучения 
математике  на  основе  компетентностного  подхода 
показаны на рисунке 1. 
Целевой  компонент  направлен  на  осознание 
субъектами  образовательного  процесса  целей  и 
задач практико-ориентированного математического 
образования в средней школе и их мотивированное 
участие в педагогическом целеполагании и прогно-
зировании  практико-ориентированного  математи-
ческого  образования.  При  компетентностном  под-
ходе меняется целеполагательная конструкция тре-
бований по математике (таблица 1). 
Содержательный  компонент  направлен  на 
осознание  и  мотивированное  использование  субъ-
ектами  образовательного  процесса  педагогических 
возможностей  современных  источников  информа-
ции в целях формирования мировоззрения, убежде-
ний, взглядов, знаний школьников. В программе 5-
6  классов  средней  школы  особое  место  занимают 
текстовые  задачи,  призванные  развить  у  школьни-
ков способности переноса теоретических знаний на 
практику.  При  формировании  умений  и  навыков 
решения текстовых задач упор делается на арифме-
тические способы решения задач. Текстовые задачи 
помогают  понять  смысл  таких  понятий  как  про-
цент, дроби, пропорция и т.д. 
Особенность содержательной линии в 7-9 клас-


 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
Педагогическ
ий 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
сах  заключается  в  том,  что  здесь  впервые  даются  
понятия  функции,  алгебраического  выражения, 
одночлена,  дается понятие иррационального числа 
и рассматривается совокупность всех действитель-
ных  чисел,  вводятся  понятия  арифметической  и 
геометрической  прогрессии.  В  этих  классах  урав-
нения применяются к решению самых разнообраз-
ных задач. Однако в реальной практике эти задачи 
носят  сугубо  математический  характер.  Характер-
ной  особенностью  обучения  математике  в  данных 
классах является формирование навыка применять, 
интерпретировать  количественную  информацию, 
представленную в различной форме (таблицы, диа-
граммы графически реальных зависимостей). Фор-
мирование навыка работать с формулами, знаковы-
ми  и  числовыми  последовательностями,  нахожде-
ние  периметра  и  площадей  нестандартных  фигур, 
действия  с  процентами,  использование  масштаба, 
использование статистических показателей для ха-
рактеристики реальных явлений и процессов; уме-
ние  выполнять  действия  с  различ-
ными  единицами измерений и др. 
           Особенность  содержания 
математики  в  10-11  классах  за-
ключается  в  том,  что    в  курсе  ал-
гебры расширяются и систематизи-
руются  общие  сведения  о  функци-
ях,  изучаются  новые  классы  эле-
ментарных  функций,  расширяется 
и  совершенствуется  математиче-
ский  аппарат,  изучаются  элементы 
дифференциального и интегрально-
го  исчисления,  расширяются  и 
углубляются представления о мате-
матике  как  элементе  человеческой 
деятельности.  О  применении  ее  в 
практике,  научном  познании,  идет 
ознакомление с элементами теории 
вероятности  и  комбинаторики,  со-
вершенствуются  интеллектуальные 
и  речевые  умения  путем  развития 
логического  мышления.  В  курсе 
геометрии  расширяются  сведения 
по  планиметрии,  основное  внима-
ние  уделяется  изучению  свойств 
пространственных тел, формируют-
ся  навыки  применять  эти  свойства 
для решения практических задач. 
          Главным методическим  тре-
бованием  к  обновлению  форм  и 
содержания  самостоятельной  рабо-
ты  учащихся  выступает  ее  органи-
зация в контексте будущей деятель-
ности  выпускников  средней  шко-
лы.  Последнее,  в  свою  очередь, 
означает, что учебные планы и про-
граммы должны включать все виды 
учебной  деятельности,  приближен-
ные к профильной, а именно: орга-
низация  практик  с  выполнением 
проектов,  ориентированных  на  за-
просы  социума,  осуществление 
Рис. 1. Модель методической системы  
прикладной направленности обучения математике 
е 

Педагогика 
ЖАРШЫСЫ 
Педагогика 
ЖАРШЫСЫ
 

Педагогический  
ВЕСТНИК 
Педагогический 
ВЕСТНИК 
№1 (57) 2015 
расчетно-проектной,  научно-исследова-
тельской  работы,  участие  в  деловых,  ро-
левых,  имитационных  играх.  Все  это 
обеспечивает  прикладную  направлен-
ность  обучения  математике  в  средней 
школе.  Появилась  острая  необходимость 
в  создании  образовательной  среды  для 
формирования интеллектуальной культу-
ры нового поколения.  Основными состав-
ляющими  интеллектуальной  культуры, 
служащей фундаментом для подготовки и 
принятия эффективных решений, являют-
ся следующие черты интеллекта: 
      Креативность  мышления  –  умение 
анализировать,  сравнивать  и  обобщать 
исходную  информацию  проблемной  си-
туации,  находить  с  помощью  умозаклю-
чений  связи  между  данными,  умение, 
используя  вероятностные  модели,  стро-
ить  схемы  расчетливого  рационального 
риска в условиях неопределенности. 
      Гибкость  ума  –  умение  составлять 
модели  прикладных  задач,  использовать 
оптимизационные  модели  в  многовари-
антных и комбинаторных задачах. 
      Скупое,  сухое  преподавание  данного 
предмета  отбивает  со  временем  охоту 
учить его. Привитие любви к математике 
и  получение  качественного  результата 
зависит  от  личности  учителя  и  содержа-
ния программного материала. 
Требования при знаниевой 
модели обучения матема-
тике 
Требования при компетент-
ностной модели обучения ма-


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет