Методические рекомендации по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул на 2016 годPdf көрінісі
бет6/7
Дата24.03.2017
өлшемі1,05 Mb.
#10298
түріМетодические рекомендации
1   2   3   4   5   6   7

 

 

 

 

48  

«100 кітап» жобасы 

Зияткерлік мектеп оқушылары оқуы тиіс 100 кітап аясында оқылуға тиісті  шығармалар тізімі 

Негізгі мектеп 

Реті 

Шығарманың аты 

Авторы 

                    Ескерту 

Шығарма  туралы 

Жетім Мҧхтар Әуезов 

1930-60 жылдар әдебиеті 

Қасым деген жетім баланың тағдыры, 

жалғыздық пен қорғансыздық, әділетсіздік 

туралы.  

Сіз бен Біз Оспанхан Әубәкіров  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Юмор, сатира 

Ғажайып планета Талап Сҧлтанбеков 

фантастика 

Фантастика 

Аманай мен Заманай C.Жҥнісов 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Ҧжымдастыру саясатына қарсы бҥкіл ауылды 

бастап шығып, Қытай асып, “қазақтың аузын 

нанға, қолын арқаға жеткізем” - деп шыққан 

қазақ қызы Балзияның ӛмірі мен еліне деген 

сағынышы, сол дҥрбелең заман кӛрінісі  

суреттеледі. 

Тағдырдың кейбір кездері Д.Исабеков 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Тағдыр  тауқыметін  тартқан  отбасы ӛмірі  

Бақбақ басы толған кҥн Марат Қабанбаев  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Балалық  шақтың  қызығы туралы. 

Мен  апамның баласымын Әлдихан Қалдыбаев  

Тәуелсіздік жылдарындағы 

қазақ әдебиеті (2002) 

Отбасындағы  сҥйіспеншілік,  балалық шақ  

қызықтары. 

Мен қарапайым қарттарды сҥйем 

М.Мақатаев 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Қарттарды қҧрметтеу 

Ҥш бақытым М.Мақатаев 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Отанға, тілге, халыққа деген  сҥйіспеншілік. 

10 


Жар жағалаған қыз 

Адам Мекебаев  

Тәуелсіздік жылдарындағы 

қазақ әдебиеті (2001) 

Бала тәрбиесі, қазақы салт-сана. 

11 


Интернатта болған жағдаят 

Артур Конан Дойл 

детектив 

Жауапкершілік, адамгершілік 

12 

«Еңбек бірлігі» әңгімесі Ғабиден Мҧстафин  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Еңбек, бірлік туралы 

13 


Жапон балладасы 

Ғабит Мҥсірепов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Аадамдардың дҥниеге деген кӛзқарастары, 

рухани жан дҥниелерінің қарама-

қайшылықтары  

 

49  

14 


Ананың анасы 

Ғабит Мҥсірепов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Ана махаббаты,  қайсарлығы  туралы 

15 

Қазақ солдаты Ғабит Мҥсірепов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Ерлік,  ҧлттар достығы,бірлік туралы 

16 


Қызыл кітап 

Мырза-Әли Қадыр  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Табиғатты қорғауға ҥндеу 

17 

Бір ӛкініш, бір ҥміт Нҧржекеев Бексҧлтан   1960-90 жылдар әдебиеті 

Отбасы тағдыры, кішіпейіл,  кешірімді болу 

18 

Ақын ӛлімі туралы аңыз Қ.Аманжолов 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Майдандағы ерлік, достық 

19 


Он бес жыл ӛткен соң  

Естай Мырзахметов  

1960-90 жылдар әдебиеті  

Шынайы сезім,махаббат, адамгершілік  

20 

Балалық шағың М.Жҧмабаев 

XX ғасыр басындағы қазақ 

әдебиеті 

Балалық шақтың рахаты, қҧдіреті 

21 

Бір атаның балалары М.Мағауин 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Жетімдер тағдыры, бауырластық, сағыныш. 

22 


Балалық шаққа саяхат 

Бердібек Соқпақбаев  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Балалаықтың  әсері,тәтті қиял,ақиқат 

23 

Ауыл шетіндегі ҥй Әкім Тарази  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Ақиқат, заман  шындығығ  ауыл ӛмірі 

24 


Ӛмір-ӛзен 

Бек Тоғысбайҧлы  

1960-90 жылдар әдебиеті 

 Әке мен бала тақырыбы. Ӛткен заман мен осы 

заманды салыстыру. 

25 


Ӛркениеттің адасуы 

Шаханов Мҧхтар 

1960-90 жылдар әдебиеті 

Рухани  қҧндылық 

26 

Қҧз басындағы аңшының зары 

Шаханов Мҧхтар, 

Айтматов Шыңғыс 

Тәуелсіздік жылдарындағы 

әдебиет 

Туған жер қҧдіреті, ата-баба салт-дәстҥрі,   

ҧлы тҧлғалар ғибраты,ой толғаулар 

27 


Ләйлі-Мәжнҥн 

Шәкәрім 


Қҧдайбердіҧлы 

XIX ғасыр аяғы ХХ ғасыр 

басындағы әдебиет 

Ғашықтық, махаббат сезімі  

28 

Қоңыр кҥз еді  Қ.Ысқақ  

1960-90 жылдар әдебиеті 

(проза) 

Адамның адал  сезімдері 

29 

Жақсы мен жаман туралы  

Дулат Бабатайҧлы 

XV-XIX ғасырлардағы 

жыраулар поэзиясы 

Ақыл,ой, жақсы мен жамандық 

30 


Жаяу Мҧса 

Зейтін Ақышев  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Әнші тағдыры,  қоғам  шындығы  

 

 

 

50  

Жоғарғы мектеп 

Реті 

Шығарманың аты 

Авторы 

Ескерту 

Шығарма  туралы 

31 


 

Қара сӛздері  

Абай Қҧнанбаев 

XIX ғасырдың екінші 

жартысы 

Даналық сӛздер 

32 

Бір тойым бар Тӛлеген Айбергенов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Рухани  қҧндылық, қуаныш  сезімі 

33 


Ғасырдан да ҧзақ кҥн 

Ш. Айтматов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Тарихи  шындық,  ана махаббаты 

34 

Қаһарлы кҥндер Тахауи Ахтанов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Ҧлы Отан  соғысы кезіндегі  ерлік, 

табандылық,қайсарлық 

35 

Ақбоз ат Тәкен Әлімқҧлов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Адам ғҧмыры, адамның рухани дҥниесі 

суреттеледі  

36 

Ӛліара 


 

Тӛлен Әбдіков   

1960-90 жылдар әдебиеті 

Иманды адамдар іс – әрекеті,адамгершіліктен  

аттамау 

37 


«Қырық мысал» 

Ахмет Байтҧрсынҧлы  

ХХ ғасыр басындағы қазақ 

әдебиеті 

Қалың ҧйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, 

олардың ой-санасын ояту 

38 

«Елім-ай» трилогиясы С.Сматаев 

1960-90 жылдар әдебиеті 

«Ақтабан шҧбырынды, алқакӛл сҧлама» 

оқиғасынан кейінгі қазақ халқының тағдыры 

39 

Атау кере Оралхан Бӛкей  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Отансҥйгіштік рух 

40 


 

Ӛз отыңды ӛшірме 

Оралхан Бӛкей  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Қазақ даласында Совет ӛкіметін тҥпкілікті 

орнату мен Тҥркістан – Сібір магистралын 

салудағы қарапайым еңбек адамдарының 

жанқиярлық ерлігі туралы 

41 

 

Жаңғақ Дҥкенбай Досжанов  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Халықтар достығы әңгімеленеді 

42 


Ақ боз ҥй 

Смағҧл Елубаев  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Қазақстандағы 1930 жылдардағы ашаршылық 

43 

Ӛмір мектебі С.Мҧқанов 

 

Автобиографиялық роман Мемуарлық ҥлгіде жазушының ӛзі бастан 

кешкен тарихи дамудың шындығы суреттеледі 

44 

 

Сасырдың сҥті  

Т.Сҧлтанбеков  

 

фантастика фантастика 

45 


Сәйгҥліктер 

 

Қ.Жҧмаділов 1960-90 жылдар әдебиеті 

Қазақы  рух  және жылқы малы     

 

51  

46 


Аңыздың ақыры 

 

Кекілбаев Әбіш  1960-90 жылдар әдебиеті 

Орта ғасырлардағы қазақ жерінің кӛрінісі. 

47 

Сары қазақ Мағауин Мҧхтар  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Қазақ халқының 1910-1945 жылдар арасы 

суреттеледі. Достық, адамгершілік, 

сҥйіспеншілік. 

48 


Ай мен Айша 

Шерхан Мҧртаза  

1960-90 жылдар әдебиеті 

Сағыныш,қимастық 

 

Список 

рекомендуемой художественной литературы для чтения в основной и старшей школах  Назарбаев 

Интеллектуальных школ на русском языке в рамках проекта «100 книг» 

 

№ 

Название произведений 

Авторы 

Примечание 

 

Основная школа 

«Ночевала тучка золотая» 

А. Приставкин 

ХХв.  Повесть о  судьбах детей в годы войны «Оруженосец Кашка»  

В. Крапивин  

XXв. Повесть о дружбе и верности. «Матерь человеческая» 

 

В. Закруткин  

ХХ в.  Повесть о судьбах женщин в годы войны«Чучело» 

В. Железников 

ХХв.  Повесть  о  взаимоотношениях  между  подростками,  о  добре  и 

мужественности. 

«Человек амфибия» 

А. Беляев  

XX в. Научно-фантастический роман.  

О любви, о дружбе. 

«Белый Бим Черное ухо» 

Г. Троепольский 

ХХв. Повесть о милосердии, доброте, преданности и дружбе. «Парадокс» 

В. Короленко 

нач. ХХв. Рассказ о силе духа человека, несмотря на трудности судьбы. «Емшан» 


М. Симашко 

ХХв.  Повесть  о  жизни  Султана  Бейбарыса  –  тоска  по  Родине,  сила  

человеческого духа, память о своих корнях.  

«Мой зеленоглазый аруах» 

С. Назарова 

ХХв.  Рассказ    о  духовном  родстве,  об  уважении  людей  старшего 

поколения. 

10 

Стихотворения 

о 

природе, родине:  «Вечер»,  «Последний 

шмель»,  «Полевые  цветы»  и 

И А. Бунин 

XXв. Лирика. Стихи о родной природе.   

 

52  

другие 


11 

«Не  позволяй  душе  лениться», 

«Некрасивая девочка» 

Н. Заболоцкий  XX в.  Лирика. Стихи о труде в жизни человека, о любви, о внутренней и 

внешней красоте человека Старшая школа 

12 

«Пиковая дама» 

А.С. Пушкин 

XIX век. Повесть. 

Нравственная проблематика. Внутренняя сущность человека представлена 

через обстоятельства жизни.  13 

«Отцы и дети» 

И.С. Тургенев 

XIX  в.  Роман.  Нравственная  проблематика  Проблема  взаимоотношения 

поколений. 

14 

«Волоколамское шоссе» 

А. А.Бек 

ХХ в. Роман, в котором повествуется о героических защитниках Москвы, 

о Бауыржане Момышулы. 

15 

«Земля, поклонись человеку!» 

О. Сулейменов 

ХХ  в.  Современная  поэзия.  Первое  произведение,  посвященное  полету 

человека в космос, которое родилось на казахстанской земле. 

16 

«Баллада о времени» 

В.С. Высоцкий 

ХХ в.  Современная поэзия. О дружбе, чести и времени 17 

«Хроника Великого джута» 

В. Михайлов 

ХХв. Документальный очерк. Тема голодомора в Казахстане.  18 

«Матренин двор» 

А. Солженицын 

ХХ в. Рассказ.  Нравственная тема. Жестокое разорение русской деревни, 

о честности, доброте и терпении. 

 

Список рекомендуемой художественной литературы 

для чтения в основной и старшей школах Назарбаев Интеллектуальных школ на английском языке в рамках 

проекта «100 книг» 

Основная школа 

№ 

Название книги 

Автор 

Примечание 

Трое в лодке, не считая 

собаки/ 

Three Men in a Boat (To Say 

Nothing of the Dog) 

Джером К. Джером/ 

Jerome K. Jerome 

Юмористическая повесть. Дружба, английский юмор  

 

53  

Маленький принц/ 

The Little Prince 

Антуан де Сент-

Экзюпери / 

Antoine de Saint-

Exupery/ 

  

Аллегорическая сказка. Отношение к себе, к планете, к чистоте внешней и внутренней, взрослые пороки глазами ребенка. «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Зов предков/ 

The Call of the Wild 

Джек Лондон/ 

Jack London 

Роман. Выживание сильнейших, цивилизация и природа, судьба и свобода 

воли. 

 

                                                                                            Старшая школа  

№ 

Название книги 

Автор 

 

Три товарища/ 

Three Comrades 

 

Эрих Мария Ремарк/ Erich Maria Remarque  

Роман. Кризис послевоенных лет, драматичная история мужской 

дружбы, любви, отчаяния, борьбы, эмоций, чувств. 

Старик и море/ 

The Old Man and the Sea 

 

 Эрнест Хемингуэй/ 

Ernest Hemingway 

Повесть. Борьба человека со стихией, гармония и согласие с 

окружающим миром, преодоление препятствий. Портрет Дориана Грея / 

The Picture of Dorian Gray  

Оскар Уайльд / 

Oscar Wilde  

Роман. Смысл жизни, ответственность за содеянное, обманчивость 

внешней красоты.  

Повелитель мух/ Lord of the Flies  

 

William Golding/ Уильям Голдинг 

Роман, Нобелевская премия. Человеческие пороки, моральная 

деградация человечества, хрупкость мира.  

 

 

  

 

54  

АТА-АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА  

 

 «Қауіпсіз каникул – 2016» 

 

Қҧрметті  ата-аналар!  Балаларыңызбен  қауіпсіздік  ережелері  туралы әңгімелесіңіз.  Жазғы  мектеп  каникулдары  балаңыздың  есінде  тек  жарқын 

кҥндер мен тамаша әсерлер қалдыру ҥшін тырысыңыз.    ҚҰРМЕТТІ АТА-АНАЛАР!  

Жазғы каникул кездерінде балаларыңыздың ӛмірі мен денсаулығы үшін 

жауапты екеніңізді есіңізге саламыз. 

 

«Баламен бірге жазғы демалыста» 

         Жаз  -  жылдың  керемет мезгілі.  Кӛптен  кҥткен  демалыс  –  бҧл  кӛп  жҧмыс 

істегені,  тҧрмыстық  шаруаларды  атқаруы  мен  қамқорлық  жасағаны  ҥшін 

берілетін марапат. Отбасылық демалыс – бҧл ӛз балаңызға ең кӛп уақыт бӛлетін 

кезіңіз. Бала ҥшін – бҧл кӛптен кҥткен ерекше оқиға.   

Демалыс  сізге  және  балаңызға  тек  қуаныш  әкелуі  ҥшін  бірнеше  ережелерді 

сақтаған жӛн: 

 Егер  сіз  балаңызбен  айналысуға  шешім  қабылдасаңыз,  есіңізде  болсын, 

бҧл  іс-әрекеттеріңіз  қысқа,  әрі  оларды  таңғы  уақытта  ӛткізген  абзал.  Сіздің 

міндетіңіз  балаңыздың  білімі  мен  ӛз  тәжірибеңізді  ҧштастыра  отырып,  оның 

таным кӛкжиегін кеңейту.   

 

Қала  сыртына  шығу  немесе  әлемге  саяхат  жасау  кезінде  баланың  алған әсерлерін талқыға салуды ҧмытпаңыз. 

 Балаңызды  теледидар  мен  компьютерден  алшақ  ҧстауға  бар  кҥшіңізді 

салыңыз,  барлық  бос  уақыттарыңызды  таза  ауада  ӛткізіңіздер,  велосипед, 

самокат, роликтер тебіңіздер, футбол ойнаңыздар. Жаз – бҧл бала денсаулығын 

нығайту және оның келесі оқу жылындағы денсаулығы жазда қалай демалуына 

байланысты болады.   

 Кҥн тәртібін сақтауға тырысыңыз, әйтпесе қыркҥйекте оған қайтып келу 

қиынға  тҥседі.  Ҧйқының  қанбауы  неврозды  дамытады,  шаршау  жиілейді. 

Баланың ҧйқысы кҥніне 10 сағаттан кем болмауы тиіс.  

 Баланың  тамақтануына  назар  аударыңыз.  Сапасыз  дайындалған 

балмҧздақ,  газдалған  тәтті  сусындар,  фаст-фуд  балаңыздың  денсаулығын 

дамытпайды. 

 Сіздің де, балаңыздың да кӛңілінен шығатын демалыс тҥрлерін таңдаңыз. 

 Демалыста  экскурсия  жасауды  жоспарласаңыз,  балаңыздың  оған  деген 

кӛзқарасын  біліңіз,  егер  оның  жақтырмайтыны  байқалса,  ортақ  тіл  табысу 

керек.  Оған  қызықты  басқа  экскурсия  таңдауға  тырысыңыз.  Балаңызбен 

ақылдасыңыз,  оны  мҧқият  тыңдаңыз,  қарым-қатынаста  ең  бастысы  қанша 

уақыт жҧмсау емес, оның сапалы (назар аудару, сыйластық, тҥсіністік)болуы.   

Алдымызда үш ай жазғы демалыс. Сіздерге жаздың қызықты ӛтуін, 

кӛтеріңкі кӛңіл-күй мен денсаулық тілейміз!   

 


 

 

55  

«Жаз және біздің балаларымыздың қауіпсіздігі» 

 

 

Қҧрметті  ата-аналар!  Ҥйде  немесе  сыртта  жҥрген  балаңыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кенеттен пайда болған шҧғыл жағдайда тез әрекет 

етуге дайын болу  сіздің міндетіңіз. 

 

 

Шуақты жаз айларында  жарақат алу қауіптілігі жоғары кезеңдерді естеріңізге саламыз: 

1.  АУРУҚОЗДЫРҒЫШ МИКРОБТАРДАН САҚ БОЛЫҢЫЗ. 

2. ШАМАДАН ТЫС КҤН СӘУЛЕСІН ҚАБЫЛДАУ.

 

3. СУ ҚОЙМАЛАРЫ ЖАНЫНАН БАЙҚАП ЖҤРУ. 

4. ЖОЛДАРДА АБАЙ БОЛЫҢЫЗ. 

5.  ЖЕКЕ  КӚЛІКТЕ  САЯХАТТАҒАНДА  ЖОЛ  ҚАУІПСІЗДІГІ  ЕСІҢІЗДЕ 

БОЛСЫН. 

6.  РОЛИКТЕРДЕ,  ВЕЛОСИПЕДТЕРДІ  ТЕБУ  ҚАУІПТІЛІГІ  ӘРДАЙЫМ 

ЖОҒАРЫ. 

7.  ЖӘНДІКТЕРДІҢ  ШАҒУЫНАН  ПАЙДА  БОЛАТЫН  АЛЛЕРГИЯЛЫҚ, 

ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАР. 

8. ӚРТ ҚАУІПСІЗДІГІ. 

9. АСТАН УЛАНУ. 

10. ТҦРМЫСТЫҚ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАРДАН УЛАНУ. 

11.  КҤЮ ЖӘНЕ КЕСІП КЕТУ. 

12.  Ата-анасы  қанша  жауапкершілігі  жоғары  болса  да,  бірлескен 

отбасылық демалулар, саяхаттар кезінде  кӛптеген қауіптер тӛнуі мүмкін! 

 

Ата-аналардың міндеттері: 

1.  Балалардың  ӛмірі  мен  денсаулығы,  интеллектуалдық,  психикалық,  рухани 

және  адамгершілік  дамуына  кедергі  келтіретін    барлық  жерлерге  балаларды 

жібермеу. 

2. Балалардың денсаулығы, рухани және адамгершілік дамуына зиян келтіретін 

тҥрлі ақпараттардан, ҥгіт-насихаттан қорғау.  

Құрметті  ата-аналар!    Балаларды  қараусыз  қалдырмаңыздар!  Сонда 

ғана сіз түрлі жағдайлардан аулақ боласыз! 

       Жақсы және жайлы демалыс тілейміз! Балаларыңыздың денсаулығы-

сіздің қолыңызда! 

 

  

 

56  

Құрметті  ата-аналар!    Жаз  -  жаңа  оқу  жылына  дайындалу  уақыты! 

Балаңызды жаңа оқу жылын қажетті мектеп киімімен, оқу құралдарымен, 

оқулықтарымен алдын-ала қамтамасыз етіңіз. 

 

Мектеп  формасы         Қазақстан Республикасы Білім мен ғылым министрінің 2016 жылғы 

«14» қаңтарда № 26 бұйрығымен  Орта білім беру ұйымдарында  міндетті 

мектеп формасына қойылатын талаптар бекітілді. 

      Жоғарыда  аталған  Талаптар  білім  берудің  зайырлы  сипатын  іске  асыруға 

және  орта  білім  беру  ҧйымдары  білім  алушыларының  арасында  әлеуметтік, 

мҥліктік және басқа да ӛзгешеліктердің белгілерін жоюға бағытталған.  

2. Орта  білім  беру  ұйымдарындағы  міндетті  мектеп  формасына 

қойылатын талаптар 

5. Орта  білім  беру  ҧйымдарының  міндетті  мектеп  формасы    (бҧдан  әрі  – 

мектеп  формасы)  оқытудың  зайырлы  сипатына  сәйкес  келеді.  Мектеп 

формасының    ҥлгісі,тҥсі  классикалық  стильде,  бірыңғай  тҥс  гаммасында 

жасалады,  ҥшеуден  асырмай  тҥстерді  араластыруға  рҧқсат  етіледі.  Мектеп 

формасының тҥсі қалыпты және ашық емес тҥстерден таңдалады.   

7. Мектеп формасы кҥнделікті, мерекелік және спорттық болып бӛлінеді. 

 

3.Орта білім беру ұйымдарында міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындау 

23. Ата-аналар мен ӛзге де заңды ӛкілдер мектеп формасы туралы мәселелерді 

талқылауға  қатысады  және  оны  жетілдіру  бойынша  ҧсыныс  енгізеді,  оны  кез 

келген сауда желісінен сатып алады. 

 25. Басшы  ағымдағы  жылғы  25  мамырға  дейін  мектеп  формасының  бекітілуін 

қамтамасыз етеді. 

 

Сынып жетекшісінен біліп алыңыз: 

- жаңа оқу жылында балаңызға қандай оқулықтар қажет екенін:  

-  жҧмыс дәптерлерінің, атластар мен контурлық карталардың тізімін; 

-  мектеп  қҧралдарының  тізімін:  клетка  немесе  ҧзын  жол  жҧмыс  дәптерлері, 

кҥнделік, альбом, тҥрлі-тҥсті қағаз, жазу қҧралдары; 

 - пәндер бойынша жазға берілген тапсырмалар; 

- оқу бағдарламалары бойынша оқылуға тиісті шығармалар тізімі. 

 

Жаз  -  баланы  жан-жақты  дамытуға  қолайлы  мүмкіндіктер  уақыты. 

Сондықтан бұл мүмкіндікті жіберіп алмау аса маңызды! 

 

 

 


 

 

57  

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 «Безопасные каникулы – 2016» 

 

Уважаемые  родители!  Проведите  с  детьми  беседы  о  правилах безопасности.  Сделайте  так,  чтобы  летние  школьные  каникулы  оставили  в 

памяти вашего ребенка только самые яркие и замечательные впечатления. УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Напоминаем Вам, что во время летних                                                                                        

каникул ВЫ несете ответственность за жизнь и здоровье ваших детей

.

 

 

«Отдых с ребенком летом» 

 

Лето  прекрасное  время  года.  Долгожданный  отдых  -  это  заслуженная награда  за  долгие  дни  работы,  быта,  заботы.  Семейный  отдых  –  это 

максимально  возможное  количество  времени,  которое  вы  можете  уделить 

своему  ребенку.  Для  ребенка  –  это  долгожданное  событие,  которое  он  тоже 

ждал весь год. 

Чтобы отдых принес только удовольствие вам и вашему ребенку постарайтесь 

соблюдать некоторые правила: 

 

Если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша задача 

расширять  кругозор  детей,  соединяя  имеющиеся  знания  и  жизненный  опыт 

ребенка. 

  Следует  помнить,  что  выезжая  за  город,  или  путешествую  по  миру, 

следует обсуждать с ребенком полученные впечатления. 

 

 Всеми  силами  отвлекайте  ребенка  от  телевизора  и  компьютера, проводите  все  свободное  время  на  свежем  воздухе,  катайтесь  на  велосипеде, 

самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья ребенка и 

от  того  как  он  отдохнет  во  многом  зависит  его  здоровье  весь  следующий 

учебный год. 

 

Старайтесь  соблюдать  режим  дня,  иначе  очень  трудно  к  нему возвращаться  в  сентябре.  Не  забывайте,  что  недосыпание  развивает  неврозы, 

возрастает утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

 

Следите  за  питанием  ребенка.  Мороженое,  газировка,  фаст-фуд  не принесет здоровья вашему ребенку. 

 Выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего ребенка. 

 Планируя  экскурсию  на  отдыхе,  обсудите  с  ребенком  заранее,  как  он  к 

этому  относится,  если  реакция  негативна,  попробуйте  найти  компромисс. 

Попробуйте  найти  другую  экскурсию,  которая  интересна  и  вашему  ребенку. 

Советуйтесь с ребенком, будьте внимательным слушателем, ценность общения 

не  в  количестве  времени,  а  в  качестве  общения  (внимание,  уважение, 

понимание).  


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет