Министерство образования и науки республики казахстанPdf көрінісі
бет1/90
Дата22.12.2016
өлшемі15,08 Mb.
#127
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

MINISTRY OF EDUCATION AND SСIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

 

Қ.И.СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  имени К.И.САТПАЕВА 

KAZAKH  NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY NAMED  AFTER K.I. SATPAEV  

 

 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы және

 

Қазақ тілі кафедрасының  20 жылдық мерейтойына арналған 

 

 «КӘСІБИ ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ»

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ

-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЖИНАҒЫ

 

 

І БӨЛІМ

 

 

9-10 қараша 2011 Алматы, Қазақстан 

 

 

ТРУДЫ

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО

-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ

 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,

 

 посвященной 

20-летию  Независимости Республики Казахстан и  20-летию  

Кафедры казахского языка 

 

 

Алматы, Казахстан 9

-10 ноября 2011 

 

ЧАСТЬ І

 

 

 

PROCEEDINGS 

OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIE PRACTICAL CONFERENCE 

«ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL LANGUAGE TEACHING:  

CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVES», 

 dedicated  to 20th Anniversary of the  Independence ob the Republic of Kazakhstan and 

“Kazakh Language Department” 

 

PART  І 

 

November 9-10, 2011 Almaty, Kazakhstan 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2011  

ӘОЖ 809.434.2 УДК  809.434.2 

 

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  20  жылдығы  және  Қазақ  тілі  кафедрасының                  

20  жылдық  мерейтойына  арналған    «Кәсіби  тілді  оқытудың  өзекті  мәселелері:  қазіргі 

жағдайы  және  болашағы»  атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  еңбектерінің 

жинағы. 2011 жыл 9–10 қараша, Алматы, Қазақстан.  

Сборник  трудов  Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные 

проблемы  обучения  профессиональному  языку:  нынешнее  состояние  и  перспективы» 

посвященной  20-летию    Независимости  Республики  Казахстан    и    20-летию    Кафедры 

казахского языка. Алматы, Казахстан 9-10 ноября 2011г. 

 Proceedingies  of  the  International  Scientifiе  Practical  Conference  "Actual  problems  of 

professional language teaching: current condition and perspectives" dedicated  to 20th Anniversary 

of  the    Independence  ob  the  Republic  of  Kazakhstan  and  “Kazakh  language  Department”.  

November 9-10, 2011 Almaty, Kazakhstan 

 

Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  еңбектері.  1-бөлім.  –  Алматы:                           Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011.- 362 б. 

 

  

ISBN  978-601-228-314-3  

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  20  жылдығы  қарсаңында  жоспарланған  

университеттің  іс-шараларына  сәйкес  Қ.И.Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық  техникалық 

университеті Қазақ тілі кафедрасының  20  жылдығына арналған «Кәсіби тілді оқытудың 

өзекті  мәселелері:  қазіргі  жағдайы  және  болашағы»  атты  халықаралық  ғылыми-

тәжірибелік 

конференцияның 

жинағына 

енген 

мақалалар 

қазақ 

тіл 

білімінің, 

этнолингвистика, 

лингвомәдениеттану, 

этнопедагогика, 

лингвистика, 

когнитивтік 

лингвистиканың  өзекті  мәселелерін  қамти  отыра,  тіліміздің  шұрайы  лексикология, 

фразеологияға  да жеке  тоқталады.  Ғылыми еңбектер  жинағында  бүгінгі  күннің  ең  өзекті 

мәселелерінен саналатын салалық терминологияны жүйелеу, оны жоғары оқу орындарында 

кәсіби  бағытта  қатысымдық  қырынан  оқытуды  жаңа  инновациялық  технологиялар 

арқылы жетілдірудің өзекті мәселелері де басты назарға алынған. 

  

 РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

 

Әділов Ж.М. ( Жауапты редактор),  

Дүйсембаев І.Н. (жауапты редактордың орынбасары). 

Бердібаев Р.Ш. (жауапты редактордың орынбасары),  

Жақсылықова К.Б. (жауапты хатшы),   

Тұрсынова Г.Т., Шүленбаева Ұ.Р., Рыскелдиева Г., Бердиллаева М., Аязбекова Қ., 

Өмірзақова А., Қарамендина М., Заурбекова Г., Зарлықова Қ., Итемирова А.,   

Сағымбаева В., Бакиева А. 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-601-228-314-3                                       © Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

MINISTRY OF EDUCATION AND SСIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

 

 

Қ.И.СӘТБАЕВ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  имени К.И.САТПАЕВА 

KAZAKH  NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY NAMED  AFTER K.I. SATPAEV  

 

 

 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығы және

 

Қазақ тілі кафедрасының  20 жылдық мерейтойына арналған 

 

 «КӘСІБИ ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ»

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ

-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ  

ЖИНАҒЫ

 

 

ІІ БӨЛІМ

 

 

9-10 қараша 2011 Алматы, Қазақстан 

 

 

ТРУДЫ

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО

-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ: 

 

НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,

 

 посвященной 

20-летию  Независимости Республики Казахстан и  20-летию  

Кафедры казахского языка 

 

 

Алматы, Казахстан 9

-10 ноября 2011 

 

ЧАСТЬ ІІ

 

 

PROCEEDINGS 

OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIE PRACTICAL CONFERENCE 

«ACTUAL PROBLEMS OF PROFESSIONAL LANGUAGE TEACHING:  

CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVES», 

 dedicated  to 20th Anniversary of the  Independence ob the Republic of Kazakhstan and 

“Kazakh Language Department” 

 

November 9-10, 2011 Almaty, Kazakhstan 

 

PART  ІІ 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2011  

ӘОЖ 809.434.2 УДК  809.434.2 

 

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  20  жылдығы  және  Қазақ  тілі  кафедрасының                  

20  жылдық  мерейтойына  арналған    «Кәсіби  тілді  оқытудың  өзекті  мәселелері:  қазіргі 

жағдайы  және  болашағы»  атты  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  еңбектерінің 

жинағы. 2011 жыл 9–10 қараша, Алматы, Қазақстан.  

Сборник  трудов  Международной  научно-практической  конференции  «Актуальные 

проблемы  обучения  профессиональному  языку:  нынешнее  состояние  и  перспективы» 

посвященной  20-летию    Независимости  Республики  Казахстан    и    20-летию    Кафедры 

казахского языка. Алматы, Казахстан 9-10 ноября 2011г. 

Proceedingies  of  the  International  Scientifiе  Practical  Conference  "Actual  problems  of 

professional language teaching: current condition and perspectives" dedicated  to 20th Anniversary 

of  the    Independence  ob  the  Republic  of  Kazakhstan  and  “Kazakh  language  Department”.  

November 9-10, 2011 Almaty, Kazakhstan 

 

Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  еңбектері.  2-бөлім.  –  Алматы:                        Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011.- 297 б. 

 

 

ISBN  978-601-228-314-3 

 

Қазақстан  Республикасы  Тәуелсіздігінің  20  жылдығы  қарсаңында  жоспарланған  

университеттің  іс-шараларына  сәйкес  Қ.И.Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық  техникалық 

университеті Қазақ тілі кафедрасының  20  жылдығына арналған «Кәсіби тілді оқытудың 

өзекті  мәселелері:  қазіргі  жағдайы  және  болашағы»  атты  халықаралық  ғылыми-

тәжірибелік 

конференцияның 

жинағына 

енген 

мақалалар 

қазақ 

тіл 

білімінің, 

этнолингвистика, 

лингвомәдениеттану, 

этнопедагогика, 

лингвистика, 

когнитивтік 

лингвистиканың  өзекті  мәселелерін  қамти  отыра,  тіліміздің  шұрайы  лексикология, 

фразеологияға  да жеке  тоқталады.  Ғылыми еңбектер  жинағында  бүгінгі  күннің  ең  өзекті 

мәселелерінен саналатын салалық терминологияны жүйелеу, оны жоғары оқу орындарында 

кәсіби  бағытта  қатысымдық  қырынан  оқытуды  жаңа  инновациялық  технологиялар 

арқылы жетілдірудің өзекті мәселелері де басты назарға алынған. 

  

 РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

 

Әділов Ж.М. ( Жауапты редактор),  

Дүйсембаев І.Н. (жауапты редактордың орынбасары). 

Бердібаев Р.Ш. (жауапты редактордың орынбасары),  

Жақсылықова К.Б. (жауапты хатшы),   

Тұрсынова Г.Т., Шүленбаева Ұ.Р., Рыскелдиева Г., Бердиллаева М., Аязбекова Қ., 

Өмірзақова А., Қарамендина М., Заурбекова Г., Зарлықова Қ., Итемирова А.,   

Сағымбаева В., Бакиева А. 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-601-228-314-3                                       © Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011 

 

 


 

 МАЗМҰНЫ

 

 

ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР

 

 

Ж.М. Әділов,  

КІРІСПЕ СӨЗ ………………………………………………………………………………….... 6 

Ұ.Е.Сыдықов, Р.Ш.Бердібаев 

Қ.И. СӘТБАЕВ атындағы ҚазҰТУ:  МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ҚОЛДАНУ  

мен ДАМЫТУ БАҒЫТЫНДАҒЫ ІСТЕР ЖАЙЫНДА ............................................................ 7 

Тұрсынова Г.Т. 

КӘСІБИ ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ  

ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ.................................................................................................................... 10 

Тұрсынова Г.Т. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ КАФЕДРАСЫНЫҢ ТАРИХЫ............................................................................. 11 Ахметова Н.А. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК  

ИНОСТРАННОМУ С УЧЕТОМ КОГНИТИВНО – СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ………………………………………………………………….. 18 Баймырзаев К.М., Өтегенова Б.М. 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК  БАҒЫТ- БАҒДАР  НЕГІЗІНДЕ  БІЛІМ МАЗМҰНЫН  

ТАҢДАУДЫҢ  ДИДАКТИКАЛЫҚ  ШАРТТАРЫ.................................................................. 22 

Kapagan Enver 

ŞAIR YAZAR AMANCAN JAKIP’IN ESERLERINDE DILEK VE DUALAR…………….... 26 Н.В.Кулибина 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО  

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ…………………………………...... 31 

Кульгильдинова Т.А. 

ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНОЙ     ПРОГРАММЫ «ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ»........................................... 36 

Сафиоллақызы Г. 

ﻰﻟور ﻚىﻟەﯿﺑرﺎﺗ ﯔىﻧو ەﻧﺎﺟ قﺎﺒﻣﯘﺟ

 

..........................................................................................................................ﻼﻟﻮﯿﭘﺎﺳ ﺎﻨﯿﮕﻟﯘﮔ

ىﺰىﻗ 


  

Тілешов  Е.Е. 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ОҚЫТУДЫҢ БІРІЗДІ-САТЫЛЫ БАҒДАРЛАМАСЫН  

ЖАСАУ –  МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ДАМЫТУДЫҢ БАСТЫ ТЕТІГІ.....................................46 

Шаханова Р.А. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО  ҚАЗАҚ ТІЛІН ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ  

МЕҢГЕРТУ .................................................................................................................................. 51 

Оразбаева Ф.Ш. 

ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛІК  

ОҚЫТУ...........................................................................................................................................54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

40

    

СЕКЦИЯ 1

 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА, КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА, МӘТІН 

ЛИНГВИСТИКАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

 

 

СЕКЦИЯ 1

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ И КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ, ТЕОРИИ ТЕКСТА

 

 

SECTION 1 

ACTUAL PROBLEMS OF ETHNOLINGUISTICS ANDCOGNITIVE LINGUISTICS  

THE THEORY OFATEXT 

 

 

Тұрсынова Г.Т. 

ТҰҒЫРЛЫ ТІЛДІҢ ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ..................................................................................... 58 Абенова Б.Т. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ …………………………………………………...... 62 Алмауытова Ә.Б. 

СЫР БОЙЫ АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ШЫҒАРМАЛАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН КИІМ 

АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ МӘНІ........................................................... 67 

Базылова Б.К. 

ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ И КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС………………………………. 71 Баяндина С.Ж. 

ФУНКЦИИ ЯЗЫКОВЫХ КАТЕГОРИИ: КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ...................................... 76 Елшібаева К.З. 

ДУЛАТ БАБАТАЙҰЛЫ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ СӨЗ БЕЙНЕЛІЛІГІ........................................... 80 Ержанова С.Б. 

ПОЭТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМА ТІЛІ.............................................................................................84 Есекешова  М.Д. 

ҚАЗІРГІ  ҚОҒАМДАҒЫ ЖАСТАР ЖӘНЕ ИСЛАМ............................................................... 87 Закенова Б.З. 

ЭМОЦИОНАЛДЫ-ЭКСПРЕССИВТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІҢ 

ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТАБИҒАТЫ........................................................................... 91 

Зарлықова Қ. 

АДАМНЫҢ ТІЛДЕГІ БЕЙНЕСІ (КОГНИТИВТІ-АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТ).......... 98 Ибраева К.Ж. 

Ж. БАЛАСАҒҰНИ «ҚҰТТЫ БІЛІК» ШЫҒАРМАСЫ ҰЛТЫМЫЗДЫҢ  

МӘДЕНИЕТІ МЕН ӨНЕРІН ӘЛЕМГЕ ТАНЫТУДЫҢ КӨРКЕМДІК ҮЛГІСІ .....................103 

Ибраймова Л.Ә.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

НЕЙРОЛИНГВИСТИКА – ТІЛДІК ЗЕРТТЕУДІҢ НЕГІЗГІ НЫСАНЫ................................. 107 Исмаилова Г.А. 

SOCIOLINGUISTICS.................................................................................................................... 110 Исмагулова Б.Х., Базарбаева А.С., Салиева Л.С. 

ОСОБЕННОСТИ  НАЦИОНАЛЬНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА КАЗАХА................................ 112 Кочкорбаева Э.Ш. 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ...... 117 Қарамендина М.Ө. 

РУНА ТАҢБАНЫҢ АТҚАРҒАН ҚЫЗМЕТІ............................................................................. 123   Қожахметова Ж. 

ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ  

БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ......................................................................................................... 127 

Құрманәли М.Ш., Сәрсеке Г.Ә. 

КОМПЬЮТЕРЛІК ЛИНГВИСТИКА БАҒЫТТАРЫ................................................................. 132 Құрманәлиева   Қ.А.                                                                                         

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНДА КИЕЛІ САНАЛАТЫН ҚҰС АТАУЛАРЫ ТУРАЛЫ.......................... 137  Мухамадиев Х.С.                                                                                                                                                                        

Я  РОДОМ  ИЗ  ЮРТЫ.... (РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА В ИСТОРИЧЕСКОМ  

И СОВРЕМЕННОМ ДИСКУРСЕ) ……………………………………………………………. 140  

Мухатаева А.Ж. 

ВОЕННАЯ ЛЕКСИКА КАЗАХСКОГО ЭПОСА В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ОСВЕЩЕНИИ............................................................................................................................... 144 

Нұрақыш Н.А. 

ҚАЗАҚ ЭПОСТАРДАҒЫ НЕКЕЛЕСУ (ӘМЕҢГЕРЛІК) ДӘСТҮРІНІҢ КӨРІНІСІ.............. 148 Нұржанова С.А. 

КРЕАТИВТІЛІК ЖӘНЕ ДАРЫНДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ...................................................................................................... 151 

Оспанова Ш.М. 

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ ИМАНДЫЛЫҚ, АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІ............................ 155 Салханова Ж.Х. 

ЛИНГВОРИТОРИКА В СИСТЕМЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН……………….. 159 Сейдикенова А.С. 

КОНЦЕПТ-КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ КІЛТ ТЕРМИНІ................................... 162 Текесбаева Г.М. 

ТҰЛҒАНЫ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ ЖӘНЕ ТІЛ МӘСЕЛЕСІ...................................................... 166 Тілешова Қ.Е. 

КӨРКЕМ МӘТІН ЖӘНЕ СТИЛЬ................................................................................................ 170 Түлкиева Б.А. 

КӨДЕК АҚЫН ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ СИПАТЫ................................................................175 Ханкишиева Э.М. 

КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ КАЗАХСКОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ… 179 Шақаман Ы.Б. 

ТІЛДІК ӘЛЕМ БЕЙНЕСІ ЖӘНЕ ГЕШТАЛЬТ.......................................................................... 183 Шалабаева Майра Хусаиновна 

СӘТБАЕВТЫҢ «АЛГЕБРАСЫ»..................................................................................................187 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

СЕКЦИЯ 2

 

ТІЛ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

(ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СӨЗЖАСАМ)

 

 

СЕКЦИЯ 2

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА

 

 (ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)

 

 

SECTION 2 

ACTUAL ISSNES OF LANGNAGE THEORY 

 (LEXICOLOGY PHRASEOLOGY MORPHOLOGY  WORDFORMATION) 

 

 

Шүленбаева Ұ.Р. 

ЕКІ БУЫНДЫ ЖУАН СӨЗДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ.......................................................... 190 Абрахманова Г.М. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.......................  194 Азаматова А.Х. 

ПОЛИСЕМИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ……………………………... 198 Акимбекова Г.Ш. 

ҚАЛА ТІЛІ ЖӘНЕ ҚАЛА ТІЛІНДЕГІ ЖАЛПЫ ОБЪЕКТ АТАУЛАРЫ............................... 202 Ақайұлы Ы., Болатбекова Ә., Оспан Т. 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ДЫБЫС ЗАҢДАРЫНЫҢ АНЫҚТАЛУ, ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ................ 206 Ақынова Ж.М., Турдалиева Э.Д. 

АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ 

МАҒЫНАЛЫҚ ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ.............................................................................................. 209 

Алтаева А.Ш. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.................. 211 Ахметова Б.З. 

ВЫЯВЛЕНИЯ И СТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

ЖИТЕЛЕЙ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ............................................................................... 214 

Аязбекова Қ.Ә. 

ТЕХНИКА САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ ТЕРМИНДЕРДІҢ УӘЖДІЛІГІ................................... 217 Әлкебаева  Дина                                                                                                                                               

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТІЛ САЯСАТЫ ЖӘНЕ ОНОМАСТИКАЛЫҚ КЕҢІСТІК..................  220 Байшашева К.У. 

О ТРУДНОСТЯХ В УПОТРЕБЛЕНИИ РУССКИХ ПРЕДЛОГОВ…………………………  223 Баяхметова А.  

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЗВУКОВ В ПРОЦЕССЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВА……………………….. 227 Бекбаева Ж.С.  

ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ……………… 230 

Бектұрғанова Ш.М.  

СӨЗЖАСАМНЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ МЕН 

ТЕОРИЯЛЫҚ СИПАТЫ.............................................................................................................. 234 

Бердиллаева М.Б. 

В.В.РАДЛОВТЫҢ «ТҮРКІ ТІЛДЕР СӨЗДІГІН ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ»  

ЕҢБЕГІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ............................................ 240 

Демеубекова Қ.Қ 


 

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРА В ИМПЛИЦИРОВАННЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТИРУКЦИЯХ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ............................................. 244 

Доскеева Б.Ж. 

ҚАЛАУ РАЙ ТҰЛҒАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ.............................................................................. 248 Егізбаева Н. 

ТІЛ АРТЫ ДЫБЫСТАРЫНЫҢ МОРФОНОЛОГИЯЛЫҚ АЛМАСУЫ................................. 252 Ерназарова З.Ш.  

СТУДЕНТТІҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДА СЫН  

ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУДЫҢ ОРНЫ........................................................................................ 255 

Ермекова   Т.Н.                                                                                                                                  

СӨЙЛЕМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАҒЫНАЛЫҚ-ЖҰМСАЛЫМДЫҚ ӨРІС МӘСЕЛЕСІ ........... 260 Ершиманова Д.О. 

THE LINGUISTIC CONTRIBUTIONS TO THE DEVEL OPMENT  OF  TRANSLATION…. 264 Жапарова А.Ж. 

 ҚАЗІРГІ АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ЛЕКСИКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТЫ...................................... 267 

 Жүрсіналина Г. Қ. 

АВТОРЛЫҚ ОЙТАЛҚЫНЫҢ ПРАГМАТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ............................................ 270 Жұбаева О., Әбсаттар Ә. 

КОНЦЕПТУАЛДЫ ЖҮЙЕНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ КӨРІНІСІ................. 272 Иманалиева Ғ.Қ. 

СЫН ЕСІМДЕРДІҢ ЭМОТИВТІ  МҮМКІНДІКТЕРІ ............................................................. 278                                                                                Итемирова А.С.Аңламасова А.Б. 

САН ЕСІМ МЕН ЕТІСТІКТЕН ҚҰРАЛҒАН СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ............................................. 282 Калбирова Т.Н. 

ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ФРАНЦУЗ ТІЛДЕРІНДЕГІ ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРІНІҢ МАҒЫНАЛЫҚ 

СИПАТЫ........................................................................................................................................ 286 

Қадырқұлова Р.Б. 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАҢА ҮЛГІЛЕРІ............ 290 Қарабаева Х.Ә. 

А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТЕРМИНЖАСАМ ҮЛГІСІ ......................................................... 293 Касенов Е.С. 

І. ЖАНСҮГІРОВ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  ТОПОНИМДЕРДІҢ  КОММУНИКАТИВТІ-

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ  ҚЫЗМЕТІ МЕН АҚПАРАТТЫЛЫҚ СИПАТЫ................................ 296 

Мансұров Б.Б. 

ХАДИС ҒЫЛЫМЫНЫҢ ТІЛДІК ЖӘНЕ ТЕРМИНДІК МАҒЫНАСЫ................................. 299 Омарова А. 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ҚҰҚЫҚ ЛИНГВИСТИКАСЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ................ 305 Өмірбекова Р. Қ.  

ҮСТЕУЛЕРДІҢ КҮРДЕЛІ АНЫҚТАУЫШ ҚҰРАМЫНДА ЖҰМСАЛЫП  

ЕСІМШЕЛІ ОРАЛЫМ ЖАСАУЫ............................................................................................... 309 

Өмірзақова А.К. 

ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНАН....................................................313 Өтемісова Г.Ж. 

АҚЫНДАР ТІЛІНДЕГІ КӨНЕРГЕН АТАЛЫМДАРДЫҢ УӘЖДІЛІК СИПАТЫ 

(ЕРІМБЕТ ПЕН НҰРТУҒАН ШЫҒАРМАЛАРЫ БОЙЫНША)............................................. 318 

Рыскелдиева Г.Д. 

МАШИНАЖАСАУ САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ ЖАҢА АТАУЛАРДЫ  

ҚОЛДАНУ ҚАЖЕТТІЛІГІ........................................................................................................... 322 

Садақбаев Т.Т. 

І. ЖАНСҮГІРОВ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ОРЫС ТІЛІНЕН ЕНГЕН  

СӨЗДЕРДІҢ  ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ...............................................................................325 

Серикбаева У.Б. 


 

10 


“ҚАРА” ТҮС ҰҒЫМЫНЫҢ МАҒЫНАЛЫҚ ДАМУЫ........................................................... 328 

 

Солтанбекова Ғ.Ә. 

ҚАЗАҚ ЖАРНАМАЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК СИПАТЫ МЕН ПРАГМАТИКАЛЫҚ 

ФУНКЦИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ФАКТОРЛАР......................................................... 334 

Тәттібаева А.Е. 

МЕДИЦИНАЛЫҚ АТАЛЫМДАРДЫҢ  МЕТАФОРАЛАНУЫ: УӘЖДІЛІК ДӘРЕЖЕСІ, 

ІШКІ МАҒЫНАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ.......................................................................................... 339 

Түсіпқалиева Р.Қ. 

ГРАДУАЛДЫ ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМДАРДЫ ҚҰРАСТЫРУ ЖҮЙЕСІ.................... 343 Шагимолдина М. Ө., Еспенбетов А. С. 

ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ  

ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНОВ МАҚАЛАЛАРЫ........................................................................ 346 

Сафиоллақызы Г.С. Шинжэнь Қоғамдық Ғылым Академиясы, ҚХР   

ﻦىﯾو ﻰﻟرﯘﺘﺳادء ﯔىﻨىرﻻﻻﺎﺑ قازﺎﻗ 

 ﻼﻟﻮﯿﭘﺎﺳ ﺎﻨﯿﮕﻟﯘﮔ

ىﺰىﻗ


.............................................................................................................................350 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

11 Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет