Оқытушылары Муратбекова Б. А. және Молдабаева К. Е. құрастырғанжүктеу 452.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі452.42 Kb.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы Энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ  

Жылуэнергетика факультеті 

«Шетел тілдері» кафедрасы  

 

 

 

                                                                             БЕКІТЕМІН 

 

 ЖЭФ  деканы _________ М.У. Зияханов «___ »____________20__ ж.

 

 

 

 

Пәннің силлабусы  Kb ShT 3208 - «Кәсіби-бағытталған шет тілі»  

5В0701600 – Аспап жасау  

 

 Курс                                              3  

Семестр                                        5 

Барлық кредиттер                      2 

ECTS -гі барлық кредиттер        3 

Барлық  сағаттар                      90 

Соның ішінде: 

Практикалық сабақтар              30  

СӨЖ                                            60 

Соның ішінде СОӨЖ                15   

Семестрлік жұмыс                     2 

Емтихан                               

 

  

 

  

 

  

Алматы, 2016ж. Силлабусты құрастырғандар: 5В0701600 – Аспап жасау мамандығының  

типтік    бағдарламасы    негізінде    «Шетел  тілдері»  кафедрасының  аға 

оқытушылары Муратбекова Б.А. және Молдабаева К.Е.  құрастырған.  

Силлабус «Шетел тілдері» кафедрасының отырысында қарастырылған 

және бекітілген,  20.06.2016 жылғы № 9  хаттама. 

 

«Шетел тілдері»  кафедрасының меңгерушісі ______ Козлов В.Б.  

Силлабус ЖЭФ- нің оқу - әдістемелік отырысында қарастырылған және 

бетілген,  22.06.2016 жылғы № 4  хаттама.  

Силлабус  ЖЭФ-нің  ғылыми  кеңесінің  отырысында  қарастырылған 

және бетілген, 24.06.16 жылғы № 5 хаттама.  

 

  

      


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1. Сабақ  жүргізетін оқытушылар тізімі. 

1.Муратбекова С.А., аға оқытушы каб. 312,Байланыс телефоны –

8(727)2925477

fl@aipet.kz

 

 

2.  Практикалық  сабақтардың  өткізілетін  уақыты  мен  орны    курстың  оқу кестесінде көрсетілген, ОСӨЖ-ның  кеңес кестесі  ЖЭФ (Б327) деканатының 

және ШТ (А312) кафедрасының хабарландыру тақталарында берілген. 

 

3. Оқу пәнінің сипаттамасы 

     3.1 Пәнді оқыту мақсаты 

 

Пәннің негізгі мақсаты мен міндеті –  кәсіби бағытталған шетел тілінің барлық  формаларын  жетілдіру  және  радиртехника  және  байланыс 

мамандығының  болашақ  мамандарының  коммуникативті  және  мәденет 

аралық құзіреттілігін қалыптастыру  болып табылады. 

3.2  Пәннің міндеті 

Бұл оқу бағдарламасының міндеті  – неміс тілін іс жүзінде меңгеру болып 

табылады.  Шет  тілінде  берілген  техникалық  ақпаратты  іздеп  табу  немесе 

жеткізе  білу  мен  оны  өңдеу  де,  кәсіби  қызметін  ойдағыдай  атқаруға  қажетті 

негізгі коммуникативтік ептілік пен дағдыны одан әрі дамыту да осы аталмыш 

курстың мақсаты болып табылады. 3.3 Пәннің негізгі сипаттамасы  

Кәсіби  бағытталған  шетел  тілі  (неміс)  пәні    5В0701900  –  Радиотехника, 

электроника  және  байланыс  мамандығының  2-курс  студенттеріне  арналған 

кешенді пән, міндетті компонент  

 Аталған мамандық  радиотехникалық жүйелер бойынша кәсіби бағыттағы 

неміс  тіліндегі  ақпаратты  іздену,өңдеу  және  жеткізуге  негізделген    негізгі 

коммуникативтік 

әдет 


дағдыларды 

байланыс канлдарын, 

телекоммуникациялық  жүйелерді  құрастыру  принциптерін  және  ақпаратты 

жеткізу  тәсілдерін    меңгеру  негізін  қалайды.  Шет  тілі  курсы  –  әңгіме  дүркін 

жүргізу, мамандыққа сай әдеби кітап оқу, шет тіліндегі әңгімені тыңдап түсіну 

ептілігі  мен  дағдысын  қалыптастырудың  негізін  қалайтын  ең  қажетті  курс 

болып табылады. 

Студент оқу курсы аяқталғаннан кейін  

Мәтіндермен  жұмыс  атқарудың  негізгі  стратегияларынан  хабардар  болуы 

керек, сонымен қоса әр түрлі бағыттағы сөздіктерді қолдану 

     білуге міндетті: 

 мамандыққа 

сай 


оқу 

курсы 


бойынша 

негізгі 


техникалық 

терминологияларды; 

 

өткен материалдардың негізін түсініп, анықтай білуге;   

техникалық мәтіндерді 

аудару 


барысында 

қажетті 


шет 

тілі 


грамматикасының негізгі ережелерін білуге. 

 Халықаралық сөздер 

 Тілдегі қысқартулар 

 


епті болуға міндетті: 

аутентикалық мәтіндермен жұмыс барысында негізгі ақпаратты бөліп алуға; 

 

мәтінді  сөздіктің  көмегімен    және  сөздіксіз  оқуға,  сұраған  ақпаратты  таба білуге, оқыған мәтіннің мазмұнын есте сақтай білуге; 

 сөздікті  қолдана  отырып,  кәсіби    сипатта  берілген  мәтінді  шет  тілінен  ана 

тіліне аудара білуге; 

 

шет тілінде айтылған ой-пікірді түсіне білуге;  

сөйлеу  ептілігінің  тиісті  ережелеріне  сай  өз  ой-пікірін  жинақтап  ,  шет тілінде  айтып жеткізе  білуге,  сұрақ қойып  және қойылған сұраққа  жауап  бере 

алуға,  оқыған  тақырып  көлемінде  шет  тілінде  қозғалған  әңгімеге  қосылуға, 

коммуникациялық  репликаларды  тиімді  қолдана  отырып,  естіген  және  оқыған 

мәтіннің мазмұнын баяндап бере білуге; 

 

мәтіннің мазмұнын баяндап беру, негізгі ақпаратты іріктеу арқылы мәтінді қысқарта білу; 

  ана  тілін  бұрмаламай  ғылыми  техникалық  мәтінді  негізгі  мағынасына 

барабар  ана тілінен шет тіліне, шет тілінен ана тіліне аудара білу.  3.4 Курс басындғы реквизиттер 

 Кәсіби  бағытталған  шетел  тілі  (неміс)  пәні    3  ші  курста  өткізіледі  және 

міндетті  «Шетел  тілі      (неміс)»  жоғарғы  оқу  курсын  аяқтаған  студенттерге 

арналған.  3.5 Курс соңындғы  реквизиттер 

Меңгерілген  білім  шет  тілін  арнайы  мақсаттарға  қолдану  барысында 

неғұрлым тереңірек қолдануға мүмкіндік береді, магистратура және ары қарай 

шетел тілін оқып үйренуде 4. Пән мазмұны 

4.1.    Практикалық даярлық 

4.1.1

 

Тақырыптық оқу-жұмыс жоспары 

 

№ 

Тақырыбы                    

Дереккөз 

нөмірі және 

бөлімі 

Moдуль 1  

 

 

 

 

Die Gesamtkonzeption des Gerätebaues  Die     

Hauptfunktionen des Gerätebaues. Was ist Gerät? Die Pflichten 

des Ingenieurs des Konstrukteurs. Die Elemente des 

industriellen Gerätebaues. Аспап жасаудың жалпы концепциясы Аспап жасаудың 

негізгі функциялары.Аспап дегеніміз не? Инженер 

конструктордың міндеттері.Өнеркәсіптік аспап жасау 

элементтері. 

 

1,б.161-166  

2,б.12,13 

3,б.108-119 

  Der Gerätebau und die Messgeräte. Die Geräte für die 

Messung der Absetzung. Die Geräte für die Messung der 

Anstrengung. Die Geräte für die Messung der Belastung. Die 

Geräte für die Messung des Stresses  

3,б. 85-96 Аспап жасау және өлшеуіш аспаптар.  Ауысуды өлшейтін 

аспаптаптар.Қысымды  өлшейтін  аспаптаптар.  Салмақты 

өлшейтін аспаптаптар. Стрессті өлшейтін аспаптаптар. 

 

  

Der allgemeine Prozess der Kontrolle. Die Beschreibung der 

Funktion der Elemente der Kontrolle. Der Vergleich zwischen 

der abgestellten und geschlossenen Kontur. Das Studium der 

Rolle der Rück- und überholenden Verbindung. Бақылаудың жалпы процессі. Бақылау элементтерінің 

функцияларын сипаттау.Ашық және жабық контур 

салыстырмасы.Кері байланыстың мазмұнын анықтау.   

 

 

 

3,б.7-15  

 

 

 

 

 Die Kontroller des Prozesses. Die Handlungen der geraden 

und Rückreihenfolge. Der kapazitive Widerstand. Das Relais. Der 

Umfang der proportionalen Regulierung. Die Beschränkungen 

der proportionalen Verwaltung. Die     Ableitungen. 

Процесс бақылаушылары . Кері және тура бірізділіктің іс 

әрекетіСиымдылық қарсыластығы.Реле.Тепе теңдік 

басқарудың шектеулері.Туындылар 

 

 

 

2,б.21


 

3, б.24-28  

 

  Die Einleitung in die Sensoren und der Umwandler

 

Die Unterschiede zwischen den Sensoren und den Umwandlern. Die Arten der Sensoren. Die Sensoren ein Paar, die Kraft der 

Positionen, die Flüssigkeit, optisch, der Bewegung, der Umwelt. Датчиктар мен өзгерткіштерге кіріспе Датчиктар мен 

өзгерткіштер арасындағы айырмашылықтар.Датчиктар 

түрлері. Күш,бу,сұйықтық,оптикалық,қозғалыс,қоршаған 

орта датчиктары 

 

3,б. 39-50 

2,б.19 

 

  

Die Klassifikation des Relais. Die elektrischen Relais. Die 

elektromechanischen Relais. Die Konstruktion der 

elektromechanischen Relais. 

Реле классификациясы. Электрикалық Реле. 

Электромеханикалық Реле. Электромеханикалық Реленің 

құрылысы. 

2,б.11,3,б,68-

74 

 Zwischen test (Аралық бақылау) 

 

Moдуль 2  

Die Struktur der digitalen Systeme. Die Weisen der 

Reflexion des digitalen Schemas. Die konsequenten Systeme 

"Synchronous". Die konsequenten Systeme 

"Asynchronous".Сандық жүйенің құрылысы.  Сандық 

жүйенің қолдануының жолдары. Synchronous"бірізділік 

жүйелері. "Asynchronous бірізділік жүйелері.  

 

2,б.12,131

б.262-276 

 

 Kodiereinrichtungen und die Dekodiereinrichtungen. 

Des Multiplexens, демультиплексирования. Optisch 

kodiereinrichtungen. Wachsend kodiereinrichtungen. 

Absolut kodiereinrichtungen.   Шифраторлар және  дешифраторлар. Оптикалық  

1,б.307-320 

3,б.34-36 

 


шифраторлар. Өспелі шифраторлар. Абсолютты 

шифраторлар.   

10 

Die Nutzung magnetisch kodiereinrichtungen. Die 

Konstruktion magnetisch kodiereinrichtungen. Absolut 

magnetisch kodiereinrichtungen. Die zusätzlichen 

Konfigurationen magnetisch kodiereinrichtungen 

Магнитты 

шифраторларды 

қолдану. 

Магнитты 

шифраторлардың 

құрылысы. 

Абсолютты 

магнитті  

шифраторлар. 

Магнитті 

шифраторлардың 

конфигурациясы.   

3,б.75-84 11  Die Geschichte des Mikroprozessors Die Anwendung, die 

Entwicklung, die Struktur der Mikroprozessoren Микропроцессорлардың  тарихы. 

Микропроцессорлардың қолданылуы,дамуы,құрылысы.  

1,б.321-335 12  Die optische Faser. Der Bau der Fasern. Die Typen der 

optischen Fasern. Die Dämpfungen der Faser. Die Anwendung. Оптикалық  талшықтар.  Талшықтардың  құрылымы. 

Талшықтардың түрлері.Талшықтың өшуі. Қолданылуы  

1,б.355-372   

13 

Die Geschichte der drahtlosen Verbindung. Was ist 

drahtlose Verbindung. Ihre Anwendung. Die Geschichte der 

drahtlosen Verbindung. Die drahtlosen Visionen. Die 

technischen Fragen. Сымсыз  байланыс  тарихы.  Сымсыз  байланыс  дегеніміз 

неҚолданылуы.Тарихы.Техникалық сұрақтар  

2,б.20, 


3,б.3 

53,354  

 

14 

Die modernen drahtlosen SystemeDie moderne drahtlose 

Verbindung. Das System des Mobilfunkes. Die drahtlosen 

Telefone. Der drahtlose Breitbandzugang. Die pejdschingowyje 

Systeme. Die Satellitennetze.    Заманауи  сымсыз  жүйе.Заманауи  сымсыз  жүйе.  Ұялы 

байланыстың  жүйесі.Сымсыз  телефондар.  Кең  жиекті 

сымсыз байланыс аясы. Пейджинг жүйесі. Ғарыштық желі. 

 

 

2,б.21,22  

15  Schluss test (шектік бақылау) 

 

Барлығы: 30  

Ескерту: *) белгісімен сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған 

тапсырмалар көрсетілген 4.2.  Білімгердің өзіндік жұмысы 

4.2.1 Студенттің өзіндік жұмысының тақырыбы (СӨЖ) 

№ 

Тақырыбы                    

Дереккөз 

нөмірі және 

бөлімі 

  Gerätebau (Аспап жасау)  Gerätebau engineering  (Аспап жасау)7сағат 

1,б.210-220 

Die Systeme der Messung (Өлшеу жүйесі) Die Elemente der Systeme des Gerätebaues (Аспап жасау 

3,б.29-38 жүйесінің элементтері)  6сағат 

 Die Systeme der Datenerfassung (Ақпарат жинау жүйесі)  Die Kontrollsysteme (Бақылау жүйесі) 

 Das elektronische Relais

 (

Электронды  реле) 8сағат 

1,б.167-180 

Die Elemente im Gerätebau (Аспап жасау элементтері)  Die Ultraschallsensoren (Ультрадыбысты датчиктар)  

Die inkremintalische Dekodiereinrichtungen 

Kwadraturische die Signale (Инкременталды 

дещифраторлар, квадратуралық сигналдар)6 сағат 

3,б.51-61 

Die magnetischen Sensoren der Umstellung (Жылжытудың магниттік датчиктары) Die Messung der 

Dicke (Қалыңдық өлшеуі) 5сағат 

3,б.79-84 

Die standardmäßigen Methoden und die Instrumente in den Gerätebau (Аспап жасаудағы қондырғылар және 

қалыпты әдістер) Die Thermometer für die Biomaterialien 

(Биоматериалдарға арналған термометрлар  ) 5сағат 

1,б.293-305 

 Die widerstände Sensoren der Temperatur (Температураның резистивті датчиктары die 

Fernmessung (телеметрия)4сағат 

3,б.40-50 

2, б.216-220 

Geräte  der  speichernde        Sicherheit    (қауіпсіздік қондырғылары ) 2сағат 

1,б.325-330 

9.  

Das elektronische Relais (

Электронды  реле)2 сағат 

1,б.280-290 

 

Барлығы:45 сағат  

 

4.2.2     

Студенттің  оқытушы  жетекшілігімен  өзіндік  жұмысының 

тақырыптары (СОӨЖ)

 

№ Тақырыбы                    

Дереккөз 

нөмірі және 

бөлімі 

Die elektrischen Ventile (Электрлік клапандар) 2 сағат 2,б.12,13 

3,б.108-119 

2 DUnterschiede  zwischen  den  Sensoren  und  den  Reformatoren 

(Датчиктар 

мен 

трансформаторлар арасындығы 

айырмашылықтар)

 

2 сағат 

3,б. 85-96 

Die  Arten  der  Kontrollsysteme  (Бақылау  жүйесінің түрлері) 2 сағат 

3,б.7-15 

Die Trigger (Триггерлар) 2 сағат 2,б.21

 

3,24-28 

5 Der lineare variabele Differentialtransformator 

(Ауыспалы дифференциалды трансформатор) 2 сағат 

2,б.21


 

3,24-28 


die Fotodiode (Фотодиод) 2 сағат 

2,б.11,3,б,68-74

 

Die Pflaster des Schemas der Messung (Көпірлік жүйелік өлшеу) 2 сағат 

2,б.12,131,б.262-

276 

 

Барлығы: 15 сағат  

 

4.2.3  1- ші семестрлік жұмыс тақырыбы 

1-  ші  семестрлік  жұмыс  ғылыми  техникалық  бағыттағы,кәсіби 

бағыттағы    аутентикалық  мәтіндерді  қамтиды.  1-  ші  семестрлік  жұмыс 

материалдары және тапсырмалар келесі әдістемелік нұсқауларда көрсетілген  

1.Неміс тілінен қазақ тіліне мәтінді аудару (көлемі 3 мың баспа белгі ) 

2.Терминологиялық сөздік құрау (20  дан кеме емес) 

3.Мәтіннің мазмұныныа байланысты тапсырмалар орындау (10 сұрақ) 

4.Лексико грамматикалық тапсырмалар орындау 

5.Неміс және қазақ тілдерінде  2 ші мәтінге түйін жазу   

 

4.2.4  2- ші семестрлік жұмыс тақырыбы 

2-ші семестрлік жұмыс орындау үшін студент портфолио даярлауы 

тиіс 

Интернен көзін пайдаланып тақырыпқа байланысты ақпарат жинауы 

тиіс 


Дерек көздерін көрсете отырып ақпаратты мақала тұрінде шығаруы 

тиіс. 


Мәтінді оқи отырып , маңызды деген ақпарататты түрлі түсті маркермен  

көрсетіп (to highlight the text), мәтінге талдау жасау 

Дайын ақпаратты жоспар ретінде ұсыну. 

Жоспар негізінде семестрлік жұмыс тақырыбы бойынша ағылшын 

тілінде хабарлама жазу, көлеміекі, үш  бет 

Терминдерге түсініктеме бере отырып терминологиялық сөздік жасау.  

4.2.5  2- ші семестрлік жұмыс тақырыбы 

1. Gerätebau (Аспап жасау) 

2. Die Komponenten des Messsystems (Аспап жасау) Инженер конструктордың 

міндеттері. 

3. Die Komponenten des Messsystems (Өлшеу жүйесінің қосалқы элементтері) 

4. Die Systeme der Messung (Өлшеу жүйесі) 

5. Die Elemente der Systeme des Gerätebaues (Аспап жасау жүйесінің элементтері) 

6. Die Systeme der Datenerfassung (Ақпарат жинау жүйесі) 

7. Die Kontrollsysteme (Бақылау жүйесі) 

8. Das elektronische Relais (

Электронды реле) 

9. Die Elemente im Gerätebau (Аспап жасау элементтері) 

10. Die Ultraschallsensoren (Ультрадыбысты датчиктар) 

11. Die inkremintalische Dekodiereinrichtungen Kwadraturische die Signale 

(Инкременталды дещифраторлар, квадратуралық сигналдар) 

12. Die magnetischen Sensoren der Umstellung (Жылжытудың магниттік 

датчиктары) 

13. Die Messung der Dicke (Қалыңдық өлшеуі) 

14. Die standardmäßigen Methoden und die Instrumente in den Gerätebau ( Аспап 

жасаудағы қондырғылар және қалыпты әдістер) 

15. Die Thermometer für die Biomaterialien (Биоматериалдарға арналған 

термометрлар  ) 


16. Die widerstande Sensoren der Temperatur (Температураның резистивті 

датчиктары 

17. die Fernmessung (телеметрия) 

18. Die sichernde Geräte der Sicherheit ( қауіпсіздік қондырғылары ) 

19. Die elektrischen Ventile (Электрлік клапандар) 

20. Die Unterschiede zwischen den Sensoren und den Reformatoren

 

(Датчиктар мен трансформаторлар арасындығы айырмашылықтар) 

21. Die Arten der Kontrollsysteme 

(Бақылау жүйесінің түрлері) 

22.  Der  lineare  wechselnde

 

Differentialtransformator 

(Ауыспалы  дифференциалды 

трансформатор) 

23. die Fotodiode (Фотодиод) 

 24. Die Pflaster des Schemas der Messung (Көпірлік жүйелің өлшеу) 

25. Die Trigger (Триггерлер)   

5. Қорытынды бақылау тақырыптары 

1.    Die  Grundlagen  der  Projektierung  der  Geräte  und  der  Systeme  und  ihre 

Zuverlässigkeit. 

2. Die Grundfunktion des Gerätebaues   

3. Was ist das Gerätebau? 

4. Des Ingenieures Gerätebau. 

5. Die Elemente des industriellen Gerätebaues.. 

6. Die Geräte für die Messung. 

7. Der Gerätebau und die Messgeräte. 

8. Die Geräte für die Messung der Belastung. 

9. Die Unterschiede zwischen den Sensoren und den Umwandlern.  

10. Die Arten der Sensoren.  

 

5.1  Емтиханға қойылатын талаптар 

Емтихан тапсыруға курс бағдарламасын толығымен өткен және екі семетрлік 

жұмысты өткізген студенттер кіреді 

1.Емтихан билетінің бірінші сұрағында қойылған талап бойынша берілген 

мәтінді ана тіліне аудару керек.Мәтін мөлшері 1500-200 баспа белгі . 

Орындау уақыты 45 минут 

2. № 1 – мәтінді оқытушымен диалог түрінде талқылау 

3.Емтихан билетінің үшінші сұрағында қойылған талап бойынша дайын 

тақырыптарды ауызша әңгімелеу кезінде лексикалық сөз қорының 

молдығын, мәтін мазмұнының логикалық байланысының дұрыстығын ескере 

отырып, өз ой-пікірін тиянақты жеткізе алуы ескеріледі. Студент тақырып 

бойынша өз ой-пікірін шамамен оншақты сөз тізбегін қолдана отырып 

жеткізу керек. 

6.

 

Емтиханға кіруге рұқсат рейтингісін есептеп шығару әдісі 

6.1

 

 Бағалау жүйесі 

 


1-ші  кесте  – Студенттің курс бойынша  білімі баллды-рейтингтік., әріптік 

бағалау  жүйесінде қолданылатын қортынды бағалар шкаласымен есептеледі  Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз  FX, F 

Емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісі  (ЕКРР)  экономикалық 

көрсеткіштер сомасы сияқты аралық бақылау жұмысының үлгерімі бойынша, 

СӨЖ, тақырып аралық қорытынды бақылау жұмысымен (компьютер арқылы 

тест тапсыру) айқындалады және ол қорытынды бағаның  60%-ын құрайды.  

2-кесте.  Емтиханға  кіруге  рұқсат  рейтингісі.  Әр  жұмыс  түрінің 

бағалану жолы 

                      Параметр 

  Сандық 

коэффициент 

Мәтінді мазмұндау  

               0,5 

Семестрлік жұмыс (2) 

             2 х 0,2 

Практикалық сабақтарға қатысу 

               0,1 

Ортақ рейтинг (Ор) 

               1,0 

Қортынды баға төмендегідей шығарылады 

 

И = 0,6РД+0,4Э, Бұл жерде Э емтихан бағасы 

 

6.2 Балл қою саясаты 

       Жоғарғы  балл  сапалы  білім  нәтижесін  көрсеткен  студенттерге 

қойылады.Тест  жұмыстары  мен  дәрістердің  ұпайы  дұрас  жауаптар 

мөлшерімен , қатысқан дәрістердің санына байланысты қойылады. 

6.3 Университет студенттерінің академиялық жинақылығын 

ұйымдастыруда бағаны аудару 

         ҚР-дағы  студенттердің  оқу  нәтижесі  бағасының    ЕТЖ  (Европалық 

трансферт жүйесіне  (көшіру)  және  кредит жинау)  бойынша  баллды-рейтинг 

әріпттік  бағалар  жүйесіне  ауыстырылуы  және  керісінше  ауыстырылуы, 

төменде келтірілген 3-ші және 4-ші кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 


3- ші кесте  – ҚР-дағы студенттердің оқу нәтижесі бағасының  ЕТЖ бойынша 

баллды-рейтинг әріптік бағалар жүйесіне ауыстырылуы   ECTS 

әріптік 

баға 

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

4-ші  кесте  – ҚР-дағы студенттердің баллды-рейтинг әріптік бағалау  жүйесінің ЕТЖ-мен бағалауға ауыстырылуы   

Әріптік 

баға 

жүйесі 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

құрамы 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша 

бағалау 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы  А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы  


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы  


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық  

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттанарлық  С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттанарлық  

0-49 

қанағаттанарлықсыз  FX, F 

 

7.  Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жіберіп алмау; 

- оқытушы ұсынған сабақ қойылымдарын жіті қадағалап, оған белсенді түрде 

қатысу; 

-  белгілі  бір  себептермен  жіберіп  алған  (деканаттың  рұқсаты)  сабақтарды 

қайта тапсыру. 

-  семестрлік  жұмысты  семестрдің  соңғы  аптасынан  бір  апта  бұрын  қорғап 

үлгеру. 

- өз бетінше кітапханада және үйде дайындалу. 8.  Академиялық этиканың өлшемдері: 

- Тәртіпті болу; 

- Тәрбиелі болу; 

- Қайырымды болу; 

- Адал болу; 

- Жауапкершілікті болу; - Аудиторияда сөндірілген ұялы телефон жағдайында жұмыс жасау; 

Топ  ішінде  келіспеушілік  туындаған  жағдайда  оқу  топтарында 

оқытушының,  эдвайзерлердің  қатысуымен  ашық  талқыға  салынуы  керек, 

шешілмеген жағдайда деканат қызметкерлеріне хабарлануы тиіс.  

        

9. Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

1. Басов Н.В. “Немецкий язык для технических вузов” Ростов-на-Дону, 2008. 

2.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технических текстов. Алматы, АИЭС 2012. 

3.  Ludwig  Auer    «Fachdeutsch  Technik  Metall-  und  Elektroberufe»  GmbH, 

Donauwörth in Deutschland 1995.    

Қосымша әдебиет 

1.    Берденова  Т.  К.  Немецкий  язык.  Методические  указания  по  развитию 

навыков чтения и перевода технических средств. Алматы, АИЭС 2004. 

2.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Методические  указания  для  общения 

студентов технических специальностей. Алматы, АИЭС 2004. 

3.  Муратбекова  С.А.  Немецкий  язык.  Научно-технические  тексты  для 

развития умения перевода. Алматы, АИЭС 2008. 

4. Курс  немецкого  языка  для  технических  вузов./Под ред. Е.Н.Канищева. –

М.,1985. 

5. Милордович, Живан М.немецко-русский-русско-немецкий  словарь: слова  

и  их  грамматические  формы – М."Вече". 2004. 

6.Немецко-русский    политехнический    словарь    около    110000    терминов.-

М."Руссо" 2005. 

7. 


Немецкий-русский-русско-немецкий 

 

словарь. 150000 

слов  


словосочетаний  и  значений 1 под  ред. Л.С.Блинова – М.Астрель 2008. 

8. Немецко-русский-русско-немецкий  словарь  около  20000  слов  в  каждой  

части  1 под  ред. М.С.Филлалова – спб:"Виктория  плюс" - 2004. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> frts -> 2017 -> yaz kz
yaz kz -> Бекітемін жэф деканы Зияханов М. У 2016 ж
sillabus -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
sillabus -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
yaz kz -> Ажибаева М. А. құрастырды
yaz kz -> KbshTil 3205- «Кәсіпті-бағытталған шет тілі»
yaz kz -> 5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандығына арналған syllabus
yaz kz -> Курманбаева Толганай Сагыновна құрастырды
yaz kz -> 5В100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері мамандығына арналған
2017 -> Курс бағдарламасы (syllabus) «easkhT3239 – Электронды аспаптар және схемотехника»


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет