Проектно-исследовательская работа студентовжүктеу 5.01 Kb.

бет1/24
Дата31.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 
КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
КОСТАНАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
 
 
 
 
 
 
 
 
ҚОСТАНАЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 
СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЖОБАЛЫҚ-ЗЕРТТЕУ ЖҦМЫСТАРЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қостанай 2016 
 


 
УДК  378 (075.8) 
ББК 74.58 
П 78 
 
 
Печатается по решению Ученого совета 
Костанайского государственного педагогического института 
П 
78 
Проектно-исследовательская 
деятельность 
студентов 
Костанайского 
государственного педагогического института. – Костанай, 2016. – 215 с. 
 
ISBN 978-601-7839-17-8     
            ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР – БАЙМУХАМБЕТОВА Б.Ш. 
 В  сборнике  представлены  авторские        научные  проекты      студентов  Костанайского 
государственного  педагогического  института  по  социально-гуманитарному  и  естественно-
техническому направлениям.  В  студенческих проектах поднимаются наиболее актуальные 
проблемы  современной  науки,  предлагаются  практические  способы  их  решения, 
раскрывается творческий потенциал авторов.  
Данный  сборник  предназначен  для  студентов  в  высших  учебных  заведениях, 
магистрантов.  
 
УДК 378 (079.8) 
ББК   7458 
 
 
 
 
 
ISBN 978-601-7839-17-8 
 
 
© Костанайский государственный 
                                                                             педагогический институт,2016 
                                                                                          ©Қостанай мемлекеттік  
                                                                              педагогикалық институті, 2016 
 
 


 
КІРІСПЕ
 
 
 
Елбасымыз  Нҧрсҧлтан  Әбішҧлы  Назарбаев 
халыққа  жолдауында  білім  беру  жҥйесін  жаңғыртуда 
жастардың  ғылыми  потенциалына  басты  назар  аудару 
қажеттігін 
атап 
кӛрсетті. 
Сондықтан 
біздің 
институтымызда  оқытудың  негізгі  мақсатының  бірі  - 
студенттерді  саналы  ойлауға  ҥйрету  және  ғылыми 
ізденістің негізгі принциптерімен таныстыру.   
Егер бҧрын әлеуметтік жетілген адам болу ҥшін белгілі 
бір  білім  мен  білікті  меңгерген  жақсы  маман  атану 
жеткілікті 
болса, 
қазіргі 
уақытта 
туындаған 
мәселелердің  шығармашылық  тҧрғыдан  шешімдерін 
табатын  жан-жақты  тҧлға  болу  қажет.    Ал  мҧндай 
қабілеттер  бәсекеге  қабілетті,  кез  келген  талапқа  сай 
маман болуға мҥмкіндік береді.  
Студенттердің 
кәсіби, 
әлеуметтік, 
шығармашылық  тҧлғасын  қалыптастырудың  бірден-бір 
жолы  жобалық-зерттеу  жҧмыстар.  Аталмыш  жҧмыс  тҥрі  студенттердің  шығармашылық, 
ізденушілік  қабілеттерін,  білімдерін,  белсенділігін,  жасампаздығын,  жеке-даралығын 
танытып,  ӛз  жҧмыстарын  стратегиялық  жоспарлап,  кҥткен  нәтижеге  қол  жеткізуге  және 
ҧжымда  жҧмыс  жасауға  мҥмкіндік  туғызады.    Жобалық-зерттеу  жҧмыстарымен  айналысу 
жоба  қатысушыларының  барлығы  ҥшін  ортақ  мақсатқа,  нәтижеге  жету    жолындағы 
мәселелерді  шешуге  бағытталған  әдіс-тәсілдер  жҥйесін,  жҧмыс  тҥрлерін  қолдану  арқылы 
жҥзеге асырылатын студенттер мен оқытушылардың ӛзара оқу-танымдық, шығармашылық-
зерттеу  жҧмысы  ретінде  қарастыруға  болады.      Жобалау  біздің  психофизикалық,  рухани, 
ақыл-ой  дамуымызға,  қабілеттерімізді  шыңдауға    бағытталған,  ӛзіндік  таным  мен 
шығармашылық ӛзін-ӛзі жетілдіруге, ҥздіксіз білім алуға жағдай жасап, білімнің ӛміріміздегі 
рӛлін айқындауға кӛмектеседі.   
Бҥгінгі  таңда  біздің  жоғары  оқу  орнымыздың  студенттері  ғылыммен  айналысып, 
жобалық-зерттеу  жҧмыстарын  даярлаудың  ерекшеліктерін  меңгеруде,  бҧл  олардың 
жинақталған  тәжірибе  мен  білім,  азаматтық  ҧстаным,  біздің  мемлекетіміздің 
интеллектуалдық потенциалын дамытуға, ғылыми жетістіктерге жетуге жағдай жасайтынын 
толыққанды тҥсінгендерінің айғағы.    
Бҥгінде  біздің  студенттеріміздің  қаншылықты  дарынды,  ізденімпаз,  жасампаз 
екендігіне  кӛз  жеткізу  мҥмкіндігіміз  бар.  Сіздің  назарларыңызға  «Қостанай  мемлекеттік 
педагогикалық  институты  студенттерінің  жобалық-зерттеу  жҧмыстары»  ғылыми  еңбектер 
жинағын ҧсынамыз, аталмыш жинақ сіз ҥшін ғылым әлеміндегі хабаршы және жол сілтеуші 
болады деген сенімдеміз.  
   Ректордың м.а.             
   Е. Әбіл, тарих ғылымдарының докторы,  профессор 
 
 
 
 
 


 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Глава  государства  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев  в  обращении    к  народу 
подчеркнул важность модернизации системы образования с упором  на научный потенциал 
молодежи

Поэтому
 
одной  из главных целей преподавания в нашем институте    состоит в 
том, чтобы научить студентов мыслить и познакомить их с основными принципами научного 
исследования.  
 Если раньше, чтобы быть социально успешным человеком, достаточно было быть хорошим 
специалистом, обладать определенными знаниями и  умениями, то сейчас необходимо быть 
неординарной личностью, способной самостоятельно ставить и творчески решать проблемы. 
Только это позволит быть конкурентоспособным, востребованным специалистом. 
Одним  из  способов  формирования  профессиональной,  социальной,  творческой 
личности студентов является проекто-исследовательская деятельность. Именно данный вид 
деятельности  позволяет  студенту  раскрыть  свой  творческий  потенциал,  проявить  свои 
знания,  исследовательские  способности,  самостоятельность,  активность,  креативность, 
умение стратегически планировать свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов, 
а также умение работать в коллективе
Проектно-исследовательская  деятельность  интересна  тем,  что  еѐ  можно 
рассматривать  как  совместно  учебно-познавательную,  исследовательскую  творческую 
деятельность  студентов  и  преподавателей,  которая  имеет  общую  цель,  единые  методы, 
способы деятельности, направленную на достижение общего результата по решению какой-
либо проблемы, значимой для всех участников проекта. 
Проектирование помогает нам в уяснении для себя роли знаний в жизни и обучении, 
оно  направлено  на  наше  психофизическое,  нравственное  и  интеллектуальное  развитие, 
активизацию  способностей,  создаѐт  условия  для  самоопределения,  творческой 
самореализации и непрерывного образования. 
И    сегодня    все  больше  студентов  нашего  вуза  идут  в  науку,  овладевают  навыками 
проектно- исследовательской работы,  понимая, что
 
 приобретенный   опыт, знания, активная 
гражданская  позиция  будут  способствовать  достижению  задуманных  научных  свершений, 
развитию интеллектуального потенциала нашего государства. 
У нас  сегодня есть прекрасная возможность убедиться в том, насколько талантливы, 
находчивы  и  изобретательны  наши  студенты.  Представляем  Вашему  вниманию    сборник 
научных    трудов  «Проектно-исследовательская  деятельность  студентов  Костанайского 
государственного педагогического института» и верим, что данный сборник станет для Вас 
хорошим информатором и проводником в мире науки. 
 
 
И.о. ректора        
               Е. Абиль, доктор исторических наук,   профессор 
 
 
 
 
 
 


 
 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Авторы: Пушкарева А., Жекеева А., 3 курс, « Основы права и экономики».  
Старжинская Ю. , Жуматаева И. 3 курс, «Изобразительное искусство и черчение». 
Мурзагалиев Р., 2 курс, «Основы права и экономики». 
Научные руководители: Иванова Е.Н., магистр педагогических наук, Разумова Л.П., 
магистр педагогических наук, Байменова К.С., магистр русского языка и литературы 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПАТРИОТИЗМА В УСЛОВИЯХ 
ЭТНОТОЛЕРАНТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ. 
1.Вводная часть 
Процессы межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов приобретают 
в  настоящее  время  геополитический  характер.  Это  связано  с  проблемами    миграционных 
процессов, а также вопросами  межкультурного взаимодействия и взаимопонимания народов 
Азии, Европы, Америки.  
По  данным  Стокгольмского  международного  института  по  исследованию  проблем 
мира, более 70% всех военных конфликтов в конце XX века были межэтническими. Одним 
из наиболее значительных сущностных понятий, отвечающих сложным процессам развития 
мировой цивилизации в настоящее время, является понятие «толерантность».  
Укрепление межнационального согласия названо одной из главных задач в Послании 
Президента  страны  Н.А.  Назарбаева  народу  Казахстана  «Новое  десятилетие  –  новый 
экономический подъем  – новые возможности Казахстана», в республике принята Доктрина 
национального единства и другие основополагающие документы [1]. 
          Актуальность исследования. 
Несмотря  на  отсутствие  межнациональных  распрей  и  конфликтов  внимание  к 
гармонизации этнических взаимоотношений представляет для современного Казахстана, где 
проживает свыше 140 этносов и 40 конфессий, особую актуальность. Это связано с тем, что в 
сложных  условиях  социально-культурной  дезинтеграции  сохранение  национально-
культурного  своеобразия  различных  наций  и  этносов  не  противоречит  идее  создания 
целостного  этнотолерантного  культурного  пространства  Казахстана  и  является  частью 
национальной политики республики. 
Исходя  из  этого,  одной  из  важных  составляющих  учебно-воспитательного  процесса  в 
общеобразовательной  школе  является  задача  формирования  этнотолерантности  как  основы 
гражданского  согласия  в  демократическом  государстве,  которая  содействует  единению 
этносов, помогает избежать общие для человечества опасности. 
2.Цель проекта 
Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  педагогические  условия 
формирования этнотолерантной компетентности школьников основной ступени (на базе ГУ 
"Школы-лицея № 1 отдела образования акимата города Костаная") 
3.Задачи проекта 
1.  Изучить  и  проанализировать  состояние  исследуемой  проблемы  в  педагогической 
науке. 
2.  Раскрыть  сущность  этнотолерантной  компетентности    школьников  и  основные 
условия ее формироания. 
3. Разработать и апробировать экспериментальную программу воспитательной работы 
по  формированию этнотолерантной компетентности учащихся 6-8 классов. 
4. 
Обеспечить 
через 
реализацию 
проекта 
сформированность 
проектно-
исследовательской компетенции  студентов- будущих педагогов  
        
 


 
 
  4.Научная новизна и значимость проекта 
–    в  разработке  и  научном  обосновании  программы  воспитательной  работы  по 
формированию этнотолерантной компетентности учащихся основной школы, особенностью 
которой является целостность, взаимосвязь и взаимодействие следующих компонентов: 
целевого,  направленного  на  приобщение  школьников  к  признанию  и  уважению 
культур народов, совместно проживающих в многонациональном государстве;  
содержательного,  отражающего  деятельность  педагогов  школы  на  создание 
этнотолерантной  среды,  вызывающей  положительную  мотивацию  школьников  к 
овладению этнокультурными ценностями; 
деятельностного,  основанного  на  идеях  и  убеждениях  казахстанского  общества, 
использование  которых  обеспечивает  обогащение  положительного  опыта  толерантного 
поведения школьников;  
результативного,  отражающего  оценку  сформированности  этнотолерантной 
компетентности школьников в педагогическом процессе школы; 
–  в  выявлении  путей  и  способов  формирования  этнотолерантной  компетентности 
школьников,  сущностью  которых  является  создание  этнотолерантной  среды,  а  основу  – 
составляют  образовательные  ситуации,  требующие  этнотолерантного  поведения  и 
проявления толерантной позиции.  
– в апробации программы воспитательной работы по формированию этнотолерантной 
компетентности учащихся основной школы. 
5.Методы исследования:  
теоретические – анализ социологической, психологической, педагогической и научно-
методической  литературы,  изучение  нормативно-правовых  документов  МОН  РК, 
конструирование, анализ, обобщение;  
эмпирические  –  изучение  и  обобщение  опыта  работы  педагогов,    педагогическое 
наблюдение,  опрос,  анкетирование,  беседы,  тестирование,  экспериментальная  проверка 
результативности  программы  воспитательной  работы  по  формированию  этнотолерантной 
компетентности учащихся основной школы. 
6.Описание проекта 
Толерантность  принята  на  международном  уровне  как  норма  межэтнических  и 
межконфессиональных отношений, что отражено в «Декларации принципов толерантности», 
подписанной  в  ноябре  1995  года  185  государствами  –  членами  ЮНЕСКО,  а  также  в 
«Декларации тысячелетия», принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2000 года, в 
которой в качестве фундаментальных ценностей человечества определены свобода личности, 
равенство,  терпимость,  а  первое  десятилетие  XXI  века  было  провозглашено 
«Международным  десятилетием  культуры  мира  и  ненасилия  в  интересах  детей  планеты» 
[2,3]. 
Этнотолерантная  проблематика  сложная  и  многосоставная,  многие  ее  понятия 
недостаточно  разработаны,  несмотря  на  то,  что  в  начале  XXI  века  науки,  изучающие 
этнические проблемы, активно развиваются. Метапонятие «этнотолерантность» продуцирует 
метанаучный  и  системный  подходы  в  ее  изучении.  Сложность  ее  структуры  и  внутренних 
связей  обуславливает  появление  поля  междисциплинарных  исследований  и  дискуссий  в 
современном  постижении  этнотолерантности.  Ключевая  проблема  этнотолерантного  
образования — формирование этнотолерантной компетентности школьников. 
В настоящее время школа осталась главным и самым массовым институтом общества, 
который  способен  осуществлять  систематическое  обучение  и  воспитание  подрастающего 
поколения.  На  наш  взгляд,  особое  внимание  формированию  этнотолерантной 
компетентности  необходимо  уделять  в  школе,  поскольку  возраст  учащихся  является 
важнейшим  периодом  в  социальном  развитии  человека,  формируется  личностная 
идентичность  учащихся,  осваиваются  различные  социальные  роли,  повышается  интерес  к 


 
вопросам  этнической  принадлежности,  закладываются  основы  дальнейшего  социального 
поведения личности. 
Социальное поведение учащихся школы проявляется в: 
готовности к взаимодействию и сотрудничеству или конфликтность, 
терпимости к инакомыслию или социальная изолированность, 
позитивном или заведомо негативном отношении к иному мнению.  
Целесообразно  в  общеобразовательных  школах  специально  организовывать, 
планировать,  проводить  систематически,  целенаправленно  воспитательную    работу  по 
формированию толерантного поведения учащихся.  
Этнотолерантная  компетентность  ученика  является  одной  из  важнейших,  поскольку 
становится  залогом  успешной  социализации  и  формированию  готовности  личности  к 
межкультурному,  межэтническому  взаимодействию,  к  терпимости  инакомыслия,  к  иному 
облику, языку, к осознанию норм и ценностей полиэтнического общества [4,5]. 
Теоретическую  основу  исследования  составили  идеи  гуманистической,  личностно-
ориентированной  педагогики  (Ы. Алтынсарин,  Е.В.  Бондаревская,  З.И. Васильева, 
М. Жумабаев,  В.В. Сериков,  И.С. Якиманская  и  др.);  концепции  образования  в  духе 
культуры 
мира, 
демократии, 
прав 
человека 
(Ж.М. Абдильдин, 
М.А. Абсатова, 
А.С. Байбосынова,  М.М. Бахтин,  В.С. Библер,  Г.А. Бейсенова,  Д. Дьюи,  П.И. Мамедов, 
А.А. Мейер  и  др.);    этнопедагогические  теории  обучения  и  воспитания  (М.Х. Балтабаев, 
Г.Н. Волков,  К.Б. Жарикбаев,  К.Ж. Кожахметова,  В.С. Кукушин,  С.А. Узакбаева  и  др.); 
педагогической системы воспитания этнотолерантной компетентности (Б.Б.Даумова).  
Этапы исследования:  
Первый  этап  (2014-2015  уч.г.)  –  (теоретический)  –  включал  теоретический  анализ 
философской,  социологической,  психолого-педагогической  литературы  по  проблеме 
формирования этнокультурных качеств личности школьников.  
На этом этапе: 
выявлены  и  осмыслены  актуальность  темы  исследования,  сформулированы  цели, 
задачи, этапы проектного исследования; 
осуществлен отбор, подготовка и проведены диагностики состояния патриотического 
воспитания учащихся среднего звена в общеобразовательной ГУ "Школы-лицея № 1 отдела 
образования акимата города Костаная";  
по завершении анализа полученных результатов диагностик планируется разработать 
экспериментальную  программу  воспитательной  работы  по  формированию  этнотолерантной 
компетентности учащихся 6-8 классов. 
Второй этап (2015-2016 уч.г.) – (опытно-экспериментальный):  
–  проведение  опытно-экспериментальной  работы  по  апробации  разработанной 
экспериментальной  программы  воспитательной  работы  по  формированию  этнотолерантной 
компетентности школьников среди учащихся 6-8 классов.  
 
-  разработка  сайта  «Студенческое  общество  патриотов»  с  целью  пропаганды  идеи, 
средств и методов формирования казахстанского патриотизма; привлечения неравнодушных, 
активных, инициативных участников. 
Третий этап (2016-2017 уч.г.) – (аналитико-обобщающий) – анализ эффективности и 
результативности  разработанной  экспериментальной программы  воспитательной  работы  по 
формированию этнотолерантной компетентности учащихся основной школы, корректировка 
и уточнение теоретические положения, оформление проектного исследования.  
Овладение 
этнотолерантной 
компетентностью 
современного 
ученика 
характеризуется:  наличием  подлинного  интереса  к  национально  своеобразной  культуре, 
условиям  жизни,  взаимоотношений  представителей  различных  этнических  общностей;  
знанием  норм  и  правил,  которые  регулируют  взаимоотношения  представителей  разных 
этнических  общностей,  способностью  выработать  их  применительно  к  конкретным 
обстоятельствам  ситуации  межэтнической  коммуникации  с  учетом  взаимных  интересов 
сторон;  соблюдением  сложившихся  положительных  форм  межнационального  общения; 


 
готовностью  спокойно  и  разумно  воспринимать  настороженное  и  даже  негативное 
отношение  со  стороны  людей  других  национальностей,  а  также  искать  (и  находить) 
возможности  для  достижения  взаимопонимания  с  ними;    уверенностью  в  том,  что 
правильное  понимание  этнопсихологических  особенностей  субъектов  межнационального 
общения всегда оставляет возможность для ориентации в трудных (конфликтных) ситуациях, 
хотя  бы  за  счет  продуктивных  контактов  с  теми  представителями  народности,  кто  более 
всего  предрасположены  к  взаимодействию;  правильными  социально  ориентированными 
реакциями  на  характер,  стиль  и  особенности  поведения  людей  других  национальностей;  
способностью  противостоять  антиподам  культуры  межнационального  общения  — 
национальной  ограниченности  и  замкнутости,  национальной  предвзятости  и  неприязни, 
национальному  эгоизму  и  этноцентризму;    наличием  этнопсихологической  гибкости, 
предполагающей,  с  одной  стороны,  способность  эффективно  адаптироваться  к  традициям, 
привычкам,  образу  мышления,  стилю  поведения  представителей  иных  этнических 
общностей  и  сохранение  уважения  к  ценностям  собственного  народа  —  с  другой; 
потребностью  и  умением  утверждать  на  практике  взаимно  согласованные  принципы 
бесконфликтного  взаимопонимания  и  сотрудничества  в  ходе  межнационального 
взаимодействия. 
Школьник, обладая этнотолерантной  компетентностью, должен выступать активным 
носителем опыта в области этнотолерантного  поведения и межэтнического взаимодействия. 
Знания  и  умения  в  этой  области  позволяют  учащемуся  принять  своеобразие  образа  жизни 
конкретных  этнических  общностей,  правильно  оценивать  специфику  и  условия 
взаимодействия и общения с их представителями, находить адекватные модели поведения с 
целью  поддержания  атмосферы  согласия  и  взаимного  доверия,  высокой  эффективности  в 
совместной деятельности.  
На  первом  этапе  проектного  исследования  мы  использовали  следующие  методики: 
«диагностика толерантного поведения. незаконченные предложения» У.А. Кухаревой, 
вопросник  для  измерения  толерантности  (В.  С.  Магун,  М.С.  Жамкочьян,  М.  М.  Магура), 
экспресс-опросник  «индекс  толерантности»  (Г.У.  Солдатова,  О.А.  Кравцова,  О.Е.  Хухлаев, 
Л.А. Шайгерова), диагностика коммуникативной толерантности (В.В.Бойко)  [6,7]. 
 
№ 
Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень 
Толерантность 
16 
21,3 
62,7 
Интолерантность 
59,7 
21,8  
18,5 
Гражданственность 
19,2 
22,4 
58,4 
 
На основе проведенных нами диагностик с целью изучения сформированности таких 
качеств как: толерантность, гражданственность, мы получили следующие результаты, общая 
средняя результативность  учащихся 6 классов: 
 
 
№ 
Высокий уровень 
Средний уровень 
Низкий уровень  
Учащиеся 
6-ых 
классов 
31,6 
21,8 
46,5 


 
 
 
 
 
Основываясь  на  конкретных  результатах  мониторинга,  мы  считаем  целесообразным 
для  успешного формирования этнотолерантной компетентности  учащихся основной школы 
необходимо наличие и соблюдение специально созданных педагогических условий: 
формирование эмоционально-ценностных взглядов, 
создание предметно-практической среды (воспитывающей ситуации). 
 
В состав данных условий входят следующие компоненты: 
когнитивный (знание нравственных и правовых норм, культуры, социума этноса); 
социальный (позитивные установки, корректность, уважение, человеколюбие); 
поведенческий (способность и умение техникой этнотолерантного взаимодействия).  
 
В  результате  проведенных  анализа,  интерпретации,  обобщения  полученных 
данных, основанных на наблюдении за поведением учащихся во время проведения классных 
и  общешкольных  воспитательных  мероприятий,  направленных  на  воспитание  гражданской 
позиции,  анкетирования  учащихся  и  их  родителей,  бесед,  в  соответствии  с  анализом  плана 
воспитательной  работы  классного  руководителя  и  общешкольного  воспитательного  плана, 
нами осуществляется разработка структуры экспериментальной программы воспитательной 
работы по формированию этнотолерантной компетентности школьников.   


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал