Құрамы алға қойылған тапсырмаPdf көрінісі
бет1/2
Дата15.03.2017
өлшемі12,65 Mb.
#9635
  1   2

№ 2 (3152) 19 қаңтар 2016 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҰЛАНЫНЫҢ ГАЗЕТІ

Газет 1961 жылдың

28 қыркүйегінен бастап шығады

kalkangazet@yandex.kz

Е р   –   е л і н і ң   қ о р ғ а н ы

   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

(Жалғасы 2-ші бетте)

Қазақстан  Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

егеменді ел болып  қадам басқан 

сəттен  құқықтық  тəртіпті  қамта-

масыз  етуге  баса  назар  аудара 

отырып,  тəуелсіздік  декларация-

сы  жарияланғаннан  соң  небəрі 

26  күннен  кейін  мемлекетімізде 

алғашқы күш-қуат органы ретін-

де  Ішкі  əскерді  құрған  болатын. 

Міне,  біздің  жауынгерлік  та-

рихымыз да дəл сол 1992 жылғы 

10  қаңтардан  бастау  алады.  Сол 

кезден  бастап  кешегі  Ішкі  əскер, 

бүгінгі  Ұлттық  ұланның  жеке 

құрамы алға қойылған тапсырма-

ларды  лайықты  түрде  орындап, 

жеке адам мен азаматтың консти-

туциялық құқығын, қауіпсіздігін, 

қоғам құндылықтарын, мемлекет 

тұрақтылығы  мен  тыныштығын 

қауіп-қатерлерден 

жан-жақты 

қорғау жолындағы жауапты қыз-

метті абыроймен атқарып келеді. 

Əскер тарихының тағы бір ерек-

шелігі  осыдан  бір  жыл  бұрын, 

нақтырақ айтсақ, 2015 жылғы 10 

қаңтарда  «Қазақстан  Республи-

касының Ұлттық ұланы туралы» 

Заңының жарыққа шығуы. 

Осы жəне ең алдымен Тəуел-

сіздіктің  торқалы  тойына  орай-

ластырылған  мəні  бөлек  мəдени 

шараға – Үкімет  мүшелері,  Пар-

ламент  депутаттары,  күш-қуат 

ведомстволарының,  комитеттер, 

департаменттер,  ІІМ  Орталық 

аппаратының  басшылары,  əскер 

ардагерлері,  БАҚ  өкілдері,  аста-

налық  гарнизонның  əскери  қыз-

метшілері,  Елорда  тұрғындары 

мен  қонақтары,  Əскери  ант  қа-

былдаған  жас  жауынгерлердің 

ата-аналары  келіп,  көріп,  тама-

шалады.

Шараның  концерттік  бағдар-ламасында  елімізге  еңбек  сіңір-

ген қайраткерлер Эльмира Баққа-

ли,  Мұрат  Нұрғазиев,  Естай 

Мұқашев,  Еділ  Құсайыновтар 

болса,  ансамбль  əншілері,  көп-

теген  байқаулардың  лауреаттары 

Ғайни Жұмашева, Асхат Таушев, 

Бауыржан  Тұрғымбаев,  Ерасыл 

Бозаев,  Қайсар  Əубəкіров,  Де-

нис Яковлев, Рустам Арыстанов-

тар  əдеттегідей  өз  өнерлерімен 

көпшілікке  көтеріңкі  көңіл-күй 

сыйлай  білді.  Қазақ  эстрадасы-

ның  жұлдызы, «Азия  дауысы» 

жəне  «Славянский  базар»  ха-

лықаралық  байқауларының  ла-

уреаты  Маржан  Арапбаеваның 

орындаған  əні  де  жиналған  қа-

уымды  бей-жай  қалдырмай,  та-

маша  сезімге  бөледі.  Концертке 

Қазақстан  Республикасының  ең-

бек  сіңірген  қайраткері,  Ұлттық 

ұлан Əн-би ансамблінің басшысы 

полковник  Рахметжан  Шамұра-

тов  пен  Ұлттық  ұлан  Орталық 

оркестрінің əскери дирижері лей-

тенант Дархан Рахымғалиев көр-

кемдік жетекшілік жасады.

Əн 

кешінің 


шымылдығы 

туған  жер  туралы  тартымды 

туынды – «Ауылым – əнім» 

əуенімен  басталып,  залға  жи-

налған  қауымды  ерекше  сезімге 

бөледі.  Тіпті,  дүйім  жұртшылық 

пен  концертті  тамашалауға  кел-

ген  жас  жауынгерлер  оркестрдің 

сүйемелдеуімен орындалған əнді 

бірге  шырқап,  отансүйгіштіктің 

шынайы үлгісін көрсете білді.

БІЗ – БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ҰЛТПЫЗ

Дəл осындай атаумен биыл «Қазақстан» Орталық концерт залын-

да  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  ұланының  Əн-би  ансамблі  мен 

Орталық оркестрінің Гала-концерті өтті. Тамырын тереңге жайған 

тарихымыздан мағыналы көрініс беріп, ерекше мазмұнмен өрнектелген 

өнер  кеші  Тəуелсіздіктің 25 жылдық  белесіне  арналды.  Сөйтіп,  ұлан-

дық жауынгерлер елімізде алғашқылардың бірі болып мемлекетіміздің 

мерейлі межесіне өз тартуларын бастап кетті.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

От имени Главного командования и Военного совета Внутренних войск 

МВД России поздравляю Вас и весь личный состав Национальной гвардии Ре-

спублики Казахстан с Днем Национальной гвардии!

В этот знаменательный день желаю Вам и всему личному составу доброго 

здоровья, бодрости духа, стойкости и дальнейших успехов в служебно-боевой 

деятельности во благо государства.

Первый заместитель Министра –

Главнокомандующий Внутренними войсками МВД России 

генерал армии В.В. ЗОЛОТОВ

Уважаемый Руслан Фатихович,

товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и старшины, 

солдаты, уважаемые ветераны!

От имени Командования и личного состава Внутренних войск МВД Респу-

блики Беларусь примите самые искренние и теплые поздравления с профессио-

нальным праздником – Днем Внутренних войск, ныне Национальной гвардии!

Внутренние войска Республики Казахстан с момента своего образования 

стоят на защите законных интересов и прав граждан, проявляют возраста-

ющую активность в решении важнейших задач по поддержанию националь-

ной безопасности государства.

Сегодня на смену ветеранам приходят достойные военнослужащие, ко-

торые продолжают и приумножают лучшие традиции старших поколений, 

своей верной службой Отечеству пишут новую историю уже Национальной 

гвардии Республики Казахстан.

В этот знаменательный день особенно приятно отметить, что традици-

онные взаимопонимание и сотрудничество, сложившиеся между Внутренни-

ми войсками Беларуси и Национальной гвардией Казахстана, и впредь будут 

крепнуть и развиваться.

От всей души желаю Вам, уважаемый Руслан Фатихович, всему личному 

составу и ветеранам счастья, крепкого здоровья, благополучия, мира семьям! 

Желаю, чтобы осуществлению всех Ваших профессиональных планов неиз-

менно сопутствовала удача, а нелегкая, но всегда почетная служба приносила 

радость и удовлетворение.

С уважением, 

заместитель Министра внутренних дел Республики Беларусь –

 Командующий Внутренними войсками 

генерал-майор Ю.Х. КАРАЕВ

Уважаемый Руслан Фатихович!

В Министерстве внутренних дел РК под пред-

седательством  первого  заместителя  Министра 

внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ма-

рата  Демеуова  состоялась  презентация  юбилей-

ной книги «Дорогами Победы». Издание посвящено 

памяти сотрудников органов внутренних дел, уго-

ловно-исполнительной системы, гражданской за-

щиты и военнослужащих Национальной гвардии, 

участвовавших в Великой Отечественной войне.

В  числе  приглашенных  гостей  присутствовали 

ветераны  ВОВ  Владимир  Кальсин,  Кадан  Бекенов, 

Иван Зайченко, Казис Жолдыбаев, Шахризада Букен-

баева – дочь  Героя  Советского  Союза  Малкеждара 

Букенбаева,  Ибаколь  Омарова – вдова  заместите-

ля  Министра  МВД  Казахской  ССР  Бляла  Омарова, 

Алма  Агибаева – дочь  начальника  УВД  Северо-Ка-

захстанской области Зайкена Агибаева.

Книга представляет собой биографический спра-

вочник.  Она  содержит  информацию  о  нескольких 

тысячах  ветеранов,  воевавших  на  фронтах  Великой 

Отечественной  войны,  в  том  числе  о 15-ти  Героях 

Советского  Союза  и 2-х  полных  кавалерах  ордена 

Славы.

Инициатором  выпуска  книги  выступила  Казах-станская организация ветеранов органов внутренних 

дел и Национальной гвардии РК. Ветераны этой ор-

ганизации  принимали  активное  участие  в  подборке 

архивных материалов. Над книгой работали сотруд-

ники  ТОО  «Медиа-центр  органов  внутренних  дел 

РК». 


В своем выступлении председатель ветеранской 

организации  генерал-майор  милиции  Умирзак  Бол-

самбеков  отметил,  что  книга  «Дорогами  Победы» 

посвящена ветеранам Великой Отечественной войны 

– сотрудникам органов внутренних дел и военнослу-

жащим  Национальной  гвардии,  посвятившим  свою 

жизнь беззаветному служению Родине.

В настоящее время организация насчитывает бо-

лее 60 тысяч человек, в том числе немногочисленное 

количество оставшихся в живых ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые как и десятки тысяч 

ее  участников,  в  послевоенное  время  пришли  слу-

жить в милицию, чтобы по-

мочь  своей  стране  обуздать 

поднявшуюся в те годы уго-

ловную преступность.

В ходе мероприятия про-

ведена  церемония  вручения 

книг приглашенным гостям.

По  заверениям  созда-

телей,  это  издание  внесет 

достойную  лепту  в  патри-

отическое  и  нравственное 

воспитание  подрастающего 

поколения – будущих защит-

ников  независимого  Казах-

стана,  которые  продолжат  и 

приумножат  подвиги  своих 

отцов и дедов.

Динара СУГУРБАЕВА

Äîðîãàìè Ïîáåäû2

19.01.2016

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

Бұдан соң ансамбль əншілері 

«Дервиши»  тобы  айтып  жүрген 

«Қазақстаным»  əнін  орындап, 

жалындаған  патриоттық  сарын-

ды  одан  сайын  күшейте  түсті. 

Қазақстанның  еңбек  сіңірген 

қайраткері  Мұрат  Нұрғазиев 

бастаған  вокалдық  топ  Ерғожа 

Тілепбердиевтің сөзіне жазылған 

«Ұлттық 

ұлан 


сарбаздары» 

əнін  шырқағанда  ерекше  əсерге 

бөленген  əскерилер  қауымы  əл-

бетте шапалақтарын аямады.

Жақында ғана тұсауы кесіліп, 

көгілдір  экран  бетінде  көрініс 

тауып,  көпшіліктің  ықыласын 

тудырған  еліміздің  еңбек  сіңір-

ген  қайраткері,  ансамбль  əншісі 

Эльмира  Баққалидің  «Қазақстан 

–  менің  Отаным!»  əні  де  көрер-

менге керемет көңіл беріп, əнмен 

бірге сахналанған бишілердің биі 

де  жиналған  қауымның  көз  жа-

уын алды.

Қазақ халқының рухани жəне 

жан-дүние  байлығының  ең  бір 

кие лі, қасиетті түрі - күй өнері де-

сек,  артық  айтқандық  емес.  Күй 

жанрының  өнердің  басқа  сала-

сынан  ең  басты  айырмашылығы 

–  адам  баласы  ауызбен  айтып, 

бояумен бейнелеп бере алмайтын 

табиғаттың  тылсым  сыры  мен 

сұлулығын  музыка  ырғағымен 

жеткізе  білуінде.  Күй  өнері  бір-

де  «Сарыжайлаудың»  салқын 

самал,  жасыл  жазирасы  болып 

көсілсе,  бірде  «Сылқылдақ»  бо-

лып  үкісі  бұлғаңдаған  бұраңбел 

бойжеткендей сылаң қағып шыға 

келетіні  рас.  Домбыра  өнеріне 

тəнті  халқымыз  осы  кеште  Ор-

талық  оркестр  сүйемелдеуімен  

домбырашылар  тобының  орын-

дауындағы 

Құрманғазының 

«Балбырауын»  күйіне  де  марқая 

қол соқты.

Бұдан соң көрерменнің көңілі 

ғасырлар бойы кең байтақ жази-

ралы жерімізді дала əуендерімен 

тербеген  қазақтың  халық  əн-

деріне  ауды.  Халықтың  талғамы 

жаһандануға  жұтылып,  Батыс 

əуендері  белең  алып  тұрған  за-

манда  ұлттық  əн-күйлерімізді 

асқақтату  абзал-ақ.  Мұны  құ-

ба-құп деп қабылдайтын Ұлттық 

ұлан  өнерпаздары  сахна  төрінде 

ұлттық  дəстүрімізді  ұлықтап, 

ұлттық  киіммен  «Сары  би-

дай», «Ақ  сиса», «Ахау,  керім», 

«Əйтеуір,  сол  қыз – бір  сұлу», 

«Молдабайдың  əні»  əуендерін 

шырқағанда көпшілік халқымыз-

дың мол мұрасынан рухани азық 

алғандай күйге бөленді.

Небір  қайым-қияметті  көр-

ген  халқымыздың  дүрбелең  кез-

дері  туралы  сабақталған  «Зем-

ля  Казахстана»  əні  де  ансамбль 

əншілері  Жансұлу  Қожабаева, 

Ғайни  Жұмашев,  Эльмира  Дəу-

летова жəне Эльвира Нұрғожина-

ның орындауында əсерлі шығып, 

жиналғанның  жүрегінен  орын 

алды. 


Мұрат  Нұрғазиев  пен  Естай 

Мұқашевтың  жанды  дауысымен 

шырқалған  «Я  люблю  тебя 

жизнь»  əні,  əсіресе,  залға  кел-

ген  орта  буын  өкілдерін  ерекше 

сезімге  бөлеп,  өткен  өмірді  бір 

мезет  ой  елегінен  өткізгендей 

болды. 


Тамаша төрттік Рустам Арыс-

танов,  Асхат  Таушев,  Денис 

Яковлев  жəне  Қайсар  Əубəкіров 

нақышына  келтіріп  орындаған 

«Grande amore» композициясы 

өнер  кешінде  нəзік  жандыларды 

бейнебір  терең  сезімге  тебірен-

те  түсті.  Эльмира  Баққали  мен 

бишілер  тобының  сахналаған 

«Фламенко» биі де жиналған қа-

уымның көңілінен орын алды.

Құлақтың  құрышын  қанды-

рған кезекті əн «Жаса, Қазақ елі» 

болды бұл кеште. Нұрлыбек Ама-

нов, Бауыржан Тұрғымбаев жəне 

Думан  Усаев  бірлесе  шыр қаған 

əуен  бірлігіміз  мығым,  рухы-

мыз  айбынды  екенін  паш  етсе, 

Қазақстан  халқы  Ассамблея сы 

«Вайнах»  шешен-ингуш  орта-

лығының  бишілер  ансамблінің 

өнері  татулығымыз  жарасымды 

екенін айғақтады.

Ерекше  композицияда  сах-

наланған  «Түрік  жауынгерлері» 

биі  де  өнерпаздардың  абыройын 

асқақтатса, жас бүлдіршіндерден 

құралған  «Айналайын»  балалар 

хорының  орындауындағы  əуен 

жас ұрпақ – кемел келешегіміздің 

сенімді  кепілі  екенін  тағы  бір 

дəлелдей түсті.

Тамаша  концертті  қорытын-

дылаған,  бала  кезден  əр  сəби 

тыңдап  өскен  Сейдолла  Бəйте-

рековтың  əніне  жазылған  «Қа-

зақстан – қыран  дала»  əуені 

тартымды  кештің  лайықты  соңы 

болды.

Осылайша Тəуелсіздіктің 

торқалы  тойына  тарту  етілген 

Ұлттық  ұлан  өнерпаздарының 

рухани  кеші  көпшілікке  жаңа 

жылды  ерекше  сезімде  бастауға 

тың серпін берді.Капитан Руслан ЖАНГУЛИН

БІЗ – БОЛАШАҒЫ БІРТҰТАС ҰЛТПЫЗ

(Жалғасы. Басы 1-ші бетте)

3

ҚÀÇÀҚÑÒÀÍ – 2050

19.01.2016

Мерейлі 

мереке сəтінде

Ұлттық  ұланның  құрылған  күнін 

«Оңтүстік»  өңірлік  қолбасшылығының 

жеке құрамы да салтанатты түрде атап 

өтті.

Мерекелік  жиынды  құттықтау  сөзімен 

ашқан «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 

қолбасшысы генерал-майор Əлібек Серəлиев: 

«Əр егемен елге керегі – тыныштық. Елбасы 

айтқандай, бақыт та тату-тəтті ғұмыр кешкен 

елдің  басына  барып  ұялайды.  Сондықтан  да 

тəу  етер  құндылығымыз  тəуелсіздігіміздің 

тыныштығын  қорғау  бізге  артылған  басты 

міндет. Ал ел мен Елбасы сенімін ақтау бізге 

əрдайым сын болмақ. Бүгінгі мереке сəтінде 

баршаларыңызды  төл  мейрамымызбен  құт-

тықтай отырып, еліміздің тыныштығын, еге-

мендіктің  мəңгілік  баяндылығын  тілеймін», 

–  деді.  Сонымен  қатар  қызметтік-жауынгер-

лік  міндеттерін  орындауда  ерен  ісімен  көзге 

түскен  əскери  қызметшілер  мен  өскелең  ұр-

пақты  патриоттық  рухта  тəрбиелеуге  қосқан 

үлестері  үшін  бір  топ  ұландық  ардагерлерді 

мерекелік медаль жəне грамоталармен мара-

паттады. 

Сондай-ақ  ардагерлер  қауымы  атынан 

сөз  алған  отставкадағы  полковник  Геннадий 

Фалеев: «Қауіпсіздіктің  қалқаны – Ұлттық 

ұланның  жауынгерлік  тарих  жылнамасы  со-

нау  тə уелсіздіктің  алғашқы  жылдарында, 

1992  жылы 10 қаңтарда  Елбасы  Нұрсұлтан 

Назарбаевтың  «Қазақстан  Республикасы 

ІІМ  Ішкі  əскерлері  туралы»  Жарлығына  қол 

қойғаннан  бастап  жазыла  бастады.  Тəуел-

сіздіктің  елең-алаң  шағында  елдің  ертеңі 

мен  қауіпсіздік  қамы  үшін  қабылданған  бұл 

реформалық шаралар бағамының тарихи құн-

дылығы  ерекше.  Ұлтты  ортақ  игілікке  ұйы-

ту,  ел  бірлігін  сақтау,  тыныштықты  қамдау, 

өндірістегі  өркенді  істерге  жол  ашудың  бар-

лығы  да  елін  сүйе  білген,  елдікті  бекемдей 

білген  Ұлт  көшбасшысының  ерен  еңбегінің 

жемісі», – деп  атап  өтіп,  Ұлттық  ұланның 

бай тарихына, мəртебесіне, күш-құрылым ор-

гандары арасында лайықты орын алатынына 

тоқталды.

Шара  соңында  өнерпаздар  ұжымы  ар-

найы  концерттік  бағдарламасын  көрермен 

назарына  ұсынып,  əн  мен  биден  мерекелік 

шашу шашты.Кіші сержант Айдос БАЙШАҒЫРОВ,

Алматы қаласы

В  региональном  ко-

мандовании 

«Батыс» 

состоялось  торжествен-

ное  мероприятие,  посвя-

щенное  Дню  образования 

Национальной 

гвардии 

Республики 

Казахстан. 

На мероприятии присут-

ствовали  личный  состав 

РгК  «Батыс»,  предста-

вители  взаимодействую-

щих  органов  и  ветераны 

войск.

–  В  истории  войск  не-

мало  примеров,  свиде-

тельствующих о мужестве, 

героизме, 

отваге, 


бес-

предельной  преданности 

Отечеству.  Особые  слова 

благодарности  выражаем 

ветеранам  войск,  сделав-

шим  лучшие  традиции 

духовно-нравственным  до-

стоянием.  Весом  и  значим 

их  вклад  в  становление, 

развитие  и  нынешний  об-

лик  войск,  неоценима  по-

мощь, связанная с вопроса-

ми  воспитания  и  обучения 

воинов, - отметил команду-

ющий  РгК  «Батыс»  гене-

рал-майор Кайрат Актанов.

Командующий РгК «Ба-

тыс»  пожелал  военнослу-

жащим  семейного  счастья, 

благополучия,  мира,  добра 

и  успехов  в  нелегкой  рат-

ной службе во имя процве-

тания Родины, а также вы-

разил уверенность, что они 

и впредь будут свято беречь 

и приумножать славные бо-

евые  традиции  войск,  неу-

станно  повышать  боевую 

готовность  и  профессио-

нальное мастерство.

Также  со  словами  на-

путствия  выступили  вете-

раны  войск  подполковни-

ки  запаса  Петр  Грибан  и 

Сергей  Арендарь.  Во  вре-

мя  празднования  правами 

Главнокомандующего  На-

циональной гвардией и ко-

мандующего  РгК  «Батыс» 

были  награждены  ряд  во-

еннослужащих  управления 

нагрудными знаками и гра-

мотами за отличную служ-

бу  и  достижения  в  боевых 

состязаниях.

Только за 2015 год воен-

нослужащие  РгК  «Батыс» 

Национальной  гвардии  РК 

совместно  с  сотрудниками 

полиции  задержали  свыше 

6 тысяч человек за различ-

ные  правонарушения,  из 

них  по  подозрению  в  со-

вершении  преступления – 

357,  за  административные 

правонарушения – 5 691 че-

ловек. Войсковыми наряда-

ми были изъяты 1 единица 

огнестрельного  оружия, 3 

единицы  травматического 

оружия, более 3 225 грамм 

наркотических веществ.Пресс-служба 

РгК «Батыс»

Âåñîì è çíà÷èì òðóä 

Âåñîì è çíà÷èì òðóä 

âîåííîñëóæàùèõâîåííîñëóæàùèõ

– Казахстан может и должен актив-

но участвовать в многосторонних меж-

дународных  проектах,  которые  способ-

ствуют нашей интеграции в глобальную 

экономику.  Это  нужно  умело  и  выгодно 

использовать.  Мы  достигли  лидирую-

щих  позиций  в  региональной  экономике, 

конструктивных  отношений  с  между-

народными  партнерами,  политической 

и  социально-экономической  стабиль-

ности.  Но  и  на  этом  останавливаться 

нельзя.  Как  отметил  Президент  Нур-

султан  Назарбаев,  необходимо  вывести 

Казахстан на новые рубежи. Об этом и 

статья,  определяющая  стратегическое 

направление  нашего  развития.  В  новом 

курсе, надеюсь, всех казахстанцев ждут 

грандиозные успехи во всех сферах чело-

веческой  деятельности.  Все  мы  долж-

ны  быть  активными,  инициативными, 

целеустремленными,  только  так  мы 

построим  социально  ориентированное 

процветающее  государство  с  крепкой 

экономикой.

Подполковник 

Нурболат САТБЕРГЕНОВ,

начальник службы 

военной полиции 

– Статья Президента «План нации – 

путь  к  казахстанской  мечте»  является 

конкретным  планом  действий,  направ-

ленным  на  реализацию  фундаменталь-

ных задач, исходя из вызовов современно-

сти.  Она  содержит  важнейшие  задачи 

по  реализации  масштабных  программ, 

направленных  на  дальнейшее  развитие 

страны  в  долгосрочной  перспективе. 

Во  главу  угла  Лидером  нации  поставле-

ны  пять  направлений  антикризисных  и 

структурных преобразований. Речь идет 

о  стабилизации  финансового  сектора, 

оптимизации  бюджетной  политики, 

приватизации  и  стимулировании  эконо-

мической конкуренции, новой инвестици-

онной  и  социальной  политики.  Статья 

направлена на то, чтобы придать новый 

импульс  развитию  страны,  общества, 

экономики.  В  конечном  итоге  все  эти 

меры будут способствовать улучшению 

благосостояния всех казахстанцев.

Капитан Сейтжан БЕГУАКОВ,

командир роты материально-          

технического обеспечения

– Вчитываясь в строки статьи Пре-

зидента, я в очередной раз убедился в ве-

личии его замыслов и глубине понимания 

интересов простых казахстанцев, кото-

рые он учитывает, делая ставку на раз-

витие  Казахстана  в  условиях  мирового 

кризиса.  Это  глубокий  и  тонкий  анализ 

наших  возможностей  и  того,  что  мы 

все должны сделать для осуществления 

поставленных  задач.  Активную  работу 

по их решению будем вести и мы, воины 

Национальной  гвардии.  Национальное 

единство, мир и согласие, высокая духов-

ность, экономический рост на основе ин-

дустриализации  и  инноваций,  общность 

истории,  культуры  и  языка,  националь-

ная  безопасность  и  глобальное  участие 

нашей  страны  в  решении  общемировых 

и региональных задач – основные ценно-

сти для каждого гражданина Казахста-

на,  готового  служить  на  благо  процве-

тания нашей Родины.

Старший лейтенант

Галымжан КАЛТАЕВ,

старший инженер отделения 

автоматизации

«План нации – путь к казахстанской мечте»

Опубликованная недавно статья Президента Нурсултана Назарбаева «План на-

ции – путь к казахстанской мечте» никого не оставила равнодушным. Для нас она 

стала неким планом дальнейших действий, вектором развития. Своим мнением по 

поводу этой статьи поделились и военнослужащие воинской части 6505.

Ширек  ғасырға  жуық  уақыт  ішінде 

тəуелсіз  еліміз – Қазақстан  Республикасы 

экономикалық,  əлеуметтік  қуатты  ре-

формаларды  жедел  де  тиімді  іске  қосып, 

қай  салада  да  ТМД  елдері  ішінде  көшбас-

шы  атанды.  Біз,  бұл  жетістігімізге  ұлт 

пен  ұлыстың  татулығы,  демократияның 

берік  негіздері  мен  отандастарымыздың 

жанқиярлық  еңбегі  сондай-ақ,  елім  деген 

есіл ерлердің ерен ерліктері арқасында қол 

жеткіздік. 

Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  ұлан 

əскери  қызметшілері  өздерінің  Отан  алдын-

дағы əскери борыштарын адал атқара жүріп, 

мемлекетіміздің егемендігінің нығаюы жолы-

на  қыруар  үлес  қосуда.  Тəуліктің  кез  келген 

уақытында  қоғамдық  тəртіпті  сақтау,  стра-

тегиялық  маңызды  мемлекеттік  нысандарды 

күзету, сонымен қатар аса қауіпті қылмыскер-

лерді  ұстау  бойынша  жауынгерлік  міндет-

терді сенімге селкеу түсірмей орындап келеді. 

Биылғы  жылғы  еліміздің  асқаралы  бе-

лесі,  мерейлі  мерекесі – Тəуелсіздіктің 25 

жылдығына  орайластырыған  шараларды 

«Оңтүстік»  өңірлік  қолбасшылығы  қазірдің 

өзінде бастап-ақ кетті. Соның нақты дəлелін-

дей, өткен аптада 5571 əскери бөлімі Жамбыл 

атындағы  мемлекеттік  жасөспірімдер  кітап-

ханасымен  бірлесе  «Тəуелсіздігіміз  тұғыр-

лы,  мемлекеттігіміз  ғұмырлы  болсын!»  атты 

шара ұйымдастырды. Аталмыш шараға əске-

ри бөлімнің жеке құрамы, сондай-ақ, арнайы 

шақырылған  меймандар:  Жамбыл  атындағы 

мемлекеттік  жасөспірімдер  кітапханасының 

директоры  Гүлсім  Сапақова, «Нұр  Отан» 

партиясы  Алмалы  аудандық  филиалына  қа-

расты партиялық бақылау төрағасы, Алматы 

технологиялық  университетінің  тəрбие  ісі 

жөніндегі  проректоры  Қалтай  Батхолдин, 

ҚР  Жазушылар  Одағының  хатшысы,  ақын, 

Мемлекеттік  «Дарын»  жəне  Халықаралық 

«Алаш»  сыйлықтарының  иегері  Маралтай 

Райымбекұлы қатысты. 

Зиялы қауым өкілдері ұландық жауынгер-

лерге тəуелсіздіктің мəні мен маңызы туралы 

əңгімелеп,  тарихымыз  жайында  қызықты  де-

ректерді айтып берді. Сондай-ақ, Жазушылар 

Одағының  хатшысы  Маралтай  Райымбекұлы 

өз  кезегінде  қазақтың  біртуар  перзенті  Ба-

уыржан  Момышұлына  арналған  жыр  жолда-

рынан  үзіндісін  оқып,  тыңдарманның  ыстық 

ықыласына бөленді. Ал 5571 əскери бөлімінің 

тəрбие  жəне  əлеуметтік-құқықтық  жұмыс-

тар  бөлімінің  бастығы  подполковник  Ар-

ман  Қосақов  алғысын  білдіріп,  əскери  бөлім 

басшылығы  атынан  шараға  арнайы  келген 

меймандарды  алғыс  хатпен  марапаттады. 

Шара  соңы  Жамбыл  атындағы  мемлекеттік 

жасөспірімдер кітапханасы ұжымымен ұйым-

дастырылған салтанатты концертке ұласты.«Оңтүстік-ақпарат»

Тəлімге толы 

таєылымды шара 


4

19.01.2016

ӘÑÊÅÐÈ ÀÍÒ

Азаматтық  қорғаныс  əскері – бей-

біт жəне əскери жағдайда елді, жерді, 

маңыз ды  нысандарды  табиғи  жəне 

техногенді апаттардан қорғап, құтқа-

ру  шараларын  жүргізу  үшін  құрылға-

нын  жұрттың  бірі  білсе,  бірі  білмес. 

Қандай  да  бір  апат  кезінде  ең  алғаш 

көмек қолын созатын да, өз бастарын 

бəйгеге  тіге  отырып,  залал  мен  зау-

алға қарсы тұратын осы құтқару қы-

зметіндегі азаматтар.

«Орталық»  өңірлік  қолбасшылығына  қа-

расты 52859 əскери бөлімі – жоғарыда аталған 

ауқымды  міндеттерді  жүзеге  асыратын  ай-

рықша əскери ұжымның бірі. Күні бүгін бұл 

бөлімнің  жауынгерлік  тарих  жолына  да 48 

жыл  толыпты.  Жарты  ғасырға  жуық  міндет 

атқарып  келе  жатқан  ұжымның  туған  елдің 

игілігі  жолында  еңсерген  еңбектерінің  асқар 

биігі  өлшеусіз  һəм  мұзарт  шыңдай  заңғар 

екені  сөзсіз.  Осы  жылдары  қанша  игілікті 

істің  басы  қайырылды  десеңізші.  Ең  əуелі, 

осындағы  құтқарушылардың  арқасында  сан 

мыңдаған  адам  түрлі  тосын,  төтенше  оқиға-

лардан  құтқарылып,  аман-есен  отбасымен 

қауышқаны,  талайлардың  оларға  алғысын 

жаңбырдай  жаудырып,  шынайы  құрмет  біл-

діргендері анық. 

Жақында  аға  буынның  ізгілікті  ісін 

жалғас тырушы  ұрпақтар  сабақтастығындай 

болып,  күзгісалым  əскер  қатарына  алынып, 

осы  бөлімде  Отан  алдындағы  борыштарын 

өтеуге  келген  жастар  Əскери  анттарын  қа-

былдады.  Биыл  жас  жауынгерлер  қатарын 

Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан жəне 

Алматы  облыстарынан  шақырылған  бозбала 

жастар құраған екен. 

Салтанатты  шараға  төтенше  жағдай-

лар  саласының  жəне  Қазақстан  Қарулы 

Күштерінің қадірменді ардагерлері запастағы 

генерал-майорлар  Мейрам  Ысқақов,  Янис 

Дуда,  Марат  Əубəкіров, «Орталық»  өңірлік 

қолбасшылығының  ардагерлер  ұйымының 

төрағасы  запастағы  генерал-майор  Ерса-

йын  Рүстемханов  жəне  осы  əскери  бөлімнің 

ардагері  запастағы  полковник  Виктор  Дья-

ченко  сыйлы  қонақтар  ретінде  қатысып,  ел 

қорғауға  серттескен  жас  сарбаздарға  аталық 

ақыл-кеңестерін  айтып,  жауынгерлік  жолда-

рына сəт-сапар тіледі. Сондай-ақ, «Орталық» 

өңірлік  қолбасшылығынан  арнайы  ат  басын 

бұрған  полковник  Жеңіс  Көлбаев  жас  сар-

баздар  мен  олардың  ата-аналарын  аталмыш 

маңызды  шарамен  құттықтап,  оларды  Отан 

мен  ел  Президентіне  берген  анттарын  адал 

орындауға шақырып, сенім білдірді. 

Жиналған  ата-аналар  қауымы  атынан 

сөз алған Мария Фатеева: «Ел қорғау – ердің 

міндеті. Айналайын балаларым, сендер міне, 

есейіп азамат болдыңдар. Аталардың айбын-

ды жолын қуып, ел мен жердің қырағы күзеті 

үшін қолға қару алып отырсыңдар. Ел сенімі 

–  зор  сенім.  Соған  селкеу  түсірмеңдер,  мін-

деттеріңді абыройлы атқарып, үйге аман-есен 

оралыңдар. Батыр Бауыржан атамыз «тəртіп-

ке бағынған құл болмайды» дейді. Сендер де 

өздеріңнің, сендерді жеткізіп, ұшырған мына 

біздер – ата-аналарыңның  атына  кір  келтір-

мейді деп ойлаймын», – деп толқып, аналық 

ақ тілегін жеткізді. 

Ал  балаларының  қандай  əскери  бөлімге 

келіп  түскеніне  алаңдап,  олардың  мерзімді 

қызметінің  маңызы  мен  мəнін  білуге 

ұмтылған ата-аналар əскери бөлімнің коман-

дирі  полковник  Əрлен  Бүркітбаймен  болған 

кездесуден  соң,  əрі  əскери  бөлімнің  ты-

ныс-тіршілігін  аралап  көргеннен  кейін  күпті 

көңілдері сабаларына түсіп, басшылыққа ри-

зашылықтарын  білдіріп  жатты.  Сондай-ақ, 

қонақтар  əскери  бөлім  клубында  бөлімнің 

жауынгерлік  тарихы  жайлы  мол  мағлұмат 

алып, ұжым жайлы түсірілген бейнефильмді 

тамашалады. 

Ант  қабылдау  рəсімінің  соңында  сар-

баздар  шақырылған  мəртебелі  қонақтармен, 

туған-туыстарымен  естелікке  суретке  түссе, 

ата-аналар  сарбаздардың  жататын  орында-

рын,  оқу-жаттығулары  өтетін  сыныптармен 

танысып, казарманы, асхананы, спортзал мен 

мұражайды  аралап  көрді.  Аяғында  тəртіпке 

сай жас жауынгерлерге отбасы мүшелерімен 

бірге  қалаға  сейілге  шығуға  рұқсат  беріліп, 

бірін-бірі сағынған жандар қуана қауқаласып, 

ата-ана мен бала көңілі бір серпіліп қалды. Сержант Б.ОМАРОВ,

52859 əскери бөлімі

ЌЎТЌАРУШЫЛАР 

ЌАТАРЫ ТОЛЫЌТЫ

Біздің  халық  ежелден  Отан  үшін  төк-

кен  тердің  бағасын  бағамдай  білген.  Оның 

ішінде  қастерлі  Отан-Ананы  қорғау  ең 

асқақ парыз, абыройлы міндет екенін жас 

сарбаздар да жақсы біледі.

Ант  қабылдау – Отаныңа,  халқыңа  адал 

болу,  ел  басына  күн  туса,  оны  ақтық  демің 

қалғанша  қорғау,  қажет  болса,  жан  қию  де-

ген  сөз.  Осылайша,  ант  қабылдаған  сар-

баз – біздің  ұланғайыр  жерімізді  ақ  білектің 

күшімен,  ақ  найзаның  ұшымен  қорғаған 

жау жүрек  ата-бабаларымыздың  ерлік  жолын 

жалғастырушыға,  елдің  қорғанына,  сенім 

арқалаған азаматқа айналмақшы.

10 қаңтарда Ұлттық ұланның құрылғаны-

на 24 жыл толды. Айтулы датаға орайласты-

рып еліміз бойынша Отан алдындағы əскери 

борышын өтеуге шақырылған жас сарбаздар-

дың  салтанатты  түрде  ант  қабылдау  рəсімін 

өткізу  дəстүрге  айналған.  Осы  күні  əскери 

антты  Астана  гарнизоны  бойынша 200-ден 

астам жас жауынгер қабылдады.

Айта  кетейік,  бұл  жолғы  ант  қабылдау 

рəсімі  өзінің  ауқымдылығымен  ерекшеленіп 

отыр. Біз куə болған шарада елордадағы 6636 

əскери  бөлімінің  жас  сарбаздары  серт  берді. 

Отан  үшін  отқа  түсер  азаматтарымыздың 

өміріндегі бұл жауапты қадам жасау шарасы-

на Ұлттық ұлан бас қолбасшылығының, өза-

ра  іс-қимыл  жасайтын  органдардың,  Астана 

қаласы  əкімдігінің  өкілдері,  сондай-ақ,  ант 

қабылдаушылардың  ата-ана,  туған-туыстары 

қатысты.

Жауынгерлер 

қатарын 

еліміздің 

түкпір-түкпірінен  əскерге  алынған  жас  сар-

баздар  құрады.  Жауынгерлік  ту  салтанатты 

түрде сап түзеген сарбаздардың нақ ортасына 

əкелінген соң шараның шымылдығы түріліп, 

жауынгерлер ант қабылдауға кірісті. Əсіресе, 

сарбаздарға арнаған құттықтау сөздерден: 

–  Ұлттық  ұлан  жауынгерлері,  бүгін  сен-

дер  Əскери  ант  қабылдай  отырып,  туған 

елің – Қазақстан  Республикасына,  қастерлі 

халқымызға жəне оның заңды сайланған Пре-

зидентіне ақтық демің қалғанша адал қызмет 

етуге  серт  бердіңдер.  Бұл – сендердің  өмір-

леріңде  ерекше  есте  қалар  сəт  əрі  ер  еншісі 

–  ел  қорғауға  басқан  қадамдарың, – деген 

секілді патриоттық рух беретін небір жалын-

ды сөздер жауынгерлер жігерін жанып, олар-

ды одан əрі қайраттандыра түсті.

Иə,  Отан  алдындағы  борыштарын  өтеу 

бақыты  Елордада  бұйырған  жас  сарбаздар 

үшін  ендігі  міндет – ел  тыныштығын  кір-

пік  қақпай  күзету,  азаматтар  құқықтарының 

қорғалуын  қамтамасыз  ету,  қылмысқа  қарсы 

күрес жүргізу. Олай болса, бізде жас сарбаз-

дардың  жауынгерлік  жолына  сəттілік  тілей-

міз.

Майор Арман ƏУБƏКІРОВ

Сарбаз – ел сенімін 

арќалаєан азамат

Девятого  января  этого  года 

в  воинских  частях  столичного 

гарнизона  Национальной  гвардии 

Республики  Казахстан  состоя-

лось  торжественное  приведение 

молодого  пополнения  к  Военной 

присяге.

Десятого  января  исполнилось 

24  года  со  дня  образования  Вну-

тренних  войск,  ныне  Националь-

ной гвардии Республики Казахстан. 

Символичным  считается,  что  в  ка-

нун образования войск правопоряд-

ка в воинских частях по всей стране 

молодые  новобранцы  дают  клятву 

на верность служению Отечеству.

Молодые  воины  призванные 

осенью 2015 года для прохождения 

срочной службы и прошедшие курс 

молодого  бойца  встали  в  единый 

строй  с  полноправными  защитни-

ками  Отечества.  В  этот  день  сто-

личный  гарнизон  Национальной 

гвардии пополнился двумя сотнями 

молодых воинов.

–  Сегодня  воины  войсковой 

части 3660 Национальной  гвардии 

готовы  выполнять  задачи  по  обе-

спечению  деятельности  Главного 

командования Нацгвардии РК, кото-

рые будут поступать от Главы госу-

дарства, Министра внутренних дел 

и  конкретные  задачи,  которые  бу-

дут  поступать  от 

Главнокоманду-

ющего  Нацгвар-

дией  РК.  Всего 

в  нашу  часть  по-

ступили 79 моло-

дых новобранцев, 

- сказал командир 

воинской  части 

3660  полковник 

Марат Аринов.

Каждый  год 

из  разных  ре-

гионов 

страны 


в  ряды  Нацио-

нальной  гвардии 

п р и з ы в а ю т с я 

молодые  ребята, 

чтобы  исполнить  свой  священный 

долг, заключающийся в защите От-

ечества.  Это  накладывает  на  них 

наибольшую  ответственность,  вос-

питывает  в  них  особые  чувства  к 

Родине, к своему народу.

– Мы уже здесь месяц. Все ста-

ли  дружными,  узнали  друг  друга. 

Сюда  прибыли  ребята  из  Караган-

ды, Актау, Мангистауской области, 

есть и местные. Все дружные. Пла-

ны – отслужить  в  армии,  остаться 

по контракту и дальше работать. За 

это  время  я  почувствовал,  что  это 

мое – быть  военным, – поделился 

мыслями военнослужащий в/ч 3660 

Дархан Бектасов.

На  торжественном  мероприя-

тии  присутствовали  представители 

руководства  Министерства  вну-

тренних  дел,  Главного  командова-

ния Национальной гвардии, акима-

та  Астаны,  духовенства,  ветераны, 

руководители  взаимодействующих 

органов,  а  также  родители  но-

вобранцев.Динара СУГУРБАЕВА

Служить на благо Казахстана

5

19.01.2016

ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÑßÃÀ

Қазіргі 


таңда 

кең 


байтақ 

еліміздің  жер-жерлеріндегі  əскери 

бөлімдері  жаңа  келген  жас  сарбаз-

дармен  толығып,  олар  да  əскери 

өмірдің  талаптарына  бой  ұсына 

бастады.  Өткен  аптада  «Орталық» 

өңірлік  қолбасшылығының  Долин-

ка  кентіндегі 2 атқыштар  батальо-

нының  жас  жауынгерлер  құрамы 

адалдыққа  серт  беріп,  Əскери  ант 

қабылдады. Сарбаз атанған жастар-

дың  дені  Оңтүстік,  Солтүстік  жəне 

Батыс Қазақстан облыстарының ту-

малары.


Жеңіс  алаңында  сымдай  тар-

тылып, сап түзеген жеке құрамның 

алдында 2 атқыштар батальонының 

командирі  майор  Санат  Табетов 

6505  əскери  бөлім  командирінің 

орынбасары  подполковник  Асыл-

бек  Шайқамаловқа  жеке  құрамның 

салтанатты  рəсімге  дайын  екенін 

баян  етіп,  ортаға  Жауынгерлік  ту 

шығарылды. 

Көп  ұзамай  белгіленген  алты 

нүктеде жас сарбаздар Ант кітапша-

сын қолдарына алып, жиналған қа-

уымның алдында ант берді. 

Иə, бұл сəт бойға ерекше сезім 

құяр  сəт.  Əсіресе,  күні  кешегі  ба-

лапандарының бүгін қанат қаққан 

қыранға айналып, Отан қорғаушы 

азамат  атанғанына  куə  болған 

ата-аналар толғаныстарын жасыра 

алмай,  көздеріне  қуаныш  жасын 

алып жатты. 

Өз  кезегінде  Отан  алдын-

дағы  борышын  өтеуге  келген  жа-

уынгерлерді  «Орталық»  өңірлік 

қолбасшылығы 

қолбасшысының 

орынбасары полковник Жеңіс Көл-

баев  өмірлеріндегі  елеулі  сəтпен 

құттықтап,  қызметтеріне  табыс 

тіледі.  Сонымен  қатар  түзеу  меке-

месі бастығының тəрбие ісі жөнін-

дегі  орынбасары  подполковник 

Сергей Пташинский де өзінің жылы 

лебізін білдіріп, Антқа адал болу ең 

асқақ парыз екендігін атап өтті.

Бір  айдан  аса  уақыт  əске-

ри  сəлемдесу  мен  сап  түзеуге 

машықтанған,  жауынгерлік  істің 

қыр-сырын  меңгеріп,  ант  мəтінін 

жаттаған 

сарбаздар 

жиналған 

көпшілікке жоғары дайындықтарын 

көрсетті.  Олар  Отанға,  халыққа, 

оның  заңды  түрде  сайланған  Пре-

зидентіне адал болуға, əскери жəне 

мемлекеттік  құпияны  қатаң  сақта-

уға серт берді. Жауынгерлер атынан 

сөз  алған 3-ші  оқу  ротасының 

атқышы Батырхан Мамай: 

«Айтыңдаршы, жастар алмас қа 

                                         мал бар ма? 

Айнала, жан-дүние жастықпенен  

                                        нұрланар да. 

Біз бірігіп, бір ауыздан «Отан»  

                                                    десек, 

Қазақтың көк байрағы мəңгі      

                   тұрар, мұзарт шыңда!», 

деп жүрекжарды жырын арнап, қа-

руластарын ел мен жерге адал қыз-

мет етуге шақырды.  

Ант  қабылдаушыларды  бөлім-

нің  ардагерлер  кеңесінің  төраға-

сы  Алексей  Булов  пен  ата-аналар 

атынан  Тамара  Колесниченко,  қа-

тардағы  Нұрбол  Елубаевтың  əже-

сі  Шайын  Кенжебайқызы  да  құт-

тықтап, ақ баталарын берді.

Салтанатты  рəсім  аяқталған  соң 

жиналған  қауым  арнайы  жасақтың 

сайыпқыран  жігіттері  дайындаған 

қолма-қол  ұрыс  тəсілдерінен  сахна-

лық  қойылымды  тамашалап,  əскери 

өнерге  тəнті  болды.  Мұнан  соң  мей-

мандар  казармаға,  сарбаздар  асхана-

сына, медициналық бекетке бас сұғып, 

əскери  ортаның  тыныс-тіршілігімен 

танысты.  Осылайша,  еліміздің  Ұлт-

тық  ұлан  əскерінің  қатары  жаңадан 

келген 150 жуық жас жауынгермен то-

лықты.  Жауынгерлерге  жауынгерлік 

жолда сəт сапар тілейміз.

Кіші сержант

 Бибігүл ƏНУАРБЕКОВА,

Долинка кенті

Иə, дəл солай. Ант қабылдау ол аманат. Ол ең əуелі ата-бабалары-

мыздың бізге аманаттап кеткен атамекен туған жерімізді бойымыз-

да қасық қанымыз қалғанша қорғау жолында серт беріп, серттесуіміз. 

Ал  ол  анттан  айныдың  екен,  онда  оған  кешірім  жоқ.  Яғни,  опасызға 

кешірім жоқ. Антқа адалдық – аманатқа адалдық.

АНТ - ОЛ АМАНАТ!Өткен  жылдың  қыркүйек  ай-

ында  Қарағандыдағы  жалпы  білім 

беретін  № 77 мектеп-балабақша 

кешенінде  қазақтың  тұңғыш  ға-

рышкері  Тоқтар  Əубəкіров  атын-

дағы  «Ұлттық  ұландар  сыныбы» 

ашылған  болатын.  Бүгінгі  күнде 

5-сыныпта  оқитын 24 ұлан  əске-

ри-патриоттық  тəрбие  алып,  ба-

тырдың  өнегелі  ізімен  жүріп,  жан-

жақты  болып  өсіп  келеді.  Мысалы, 

олар сабақты ғана жақсы оқып қой-

май, спортта да алға түсіп, шығыс 

жекпе-жек түрлерін жетік меңгер-

ген.

Таяуда  осы  оқу  орнына  Халық 

қаһарманы,  Кеңес  Одағының  Батыры 

Тоқтар  Əубəкіров  арнайы  келді.  Бұл 

күні мектепте ұландардың ант қабыл-

дау  шарасы  ұйымдастырылған  бола-

тын.

Батыр  Ұлттық  ұландар  сыны-бының  тəрбиеленушілерін  өмірдегі 

маңызды  қадамдарымен  құттықтап, 

оларға өзінің ақыл-кеңесін айтты.

– Əрқашан ұстаздарыңның еңбегін 

бағалаңдар! Мысалы, мен əрдайым өз 

ұстаздарымды мақтан тұтамын. Тіпті, 

Германияға көшіп кеткен ұстазыммен 

күні  бүгінге  дейін  хабарласып  тұра-

мын, – деді тұңғыш ғарышкер. Бұдан 

кейін  ол  ұландардың  осы  салтанатты 

сəтке  арнайы  келген  ата-аналарына 

арнап сөз сөйледі.

–  Қазақ  елінің  осындай  ұлдары 

барда  біздің  Мəңгілік  Ел  боларымы-

зға  күмəн  жоқ.  Ұландар  жаста йынан 

патриоттық 

рухта 

тəрбиеленеді. Отан  қорғаудың,  елін,  жерін  сүюдің 

мəн-мағынасын  бойларына  сіңіреді. 

Сондықтан,  ер  балаларды  ерлік  мек-

тебіне  жолдаған  сіздерге  үлкен  рах-

мет! – деді Тоқтар Оңғарбайұлы.

Ант  қабылдау  рəсімінде  ұландар 

5451  əскери  бөліміне  қарасты  «Бүр-

кіт»  арнайы  мақсаттағы  жасағының 

көмегімен өз өнерлерін көрсетті.

Мектеп директоры «Ұлттық ұлан-

дар  сыныбын»  ашуға  бастамашы 

болған  Зайра  Жантыбаева  салтанатты 

рəсім  соңында  Тоқтар  Əубəкіровке 

ұстаздар,  ата-аналар  жəне  шəкірттер 

атынан алғыс айтты.

«Қалқан-ақпарат»

Қаһарман құттықтадыВоинам  Национальной  гвардии  Республики  Казахстан 

выпала  честь  исполнять  священный  долг,  свою  почетную 

обязанность  на  крутом,  переломном  этапе  жизни  Родины. 

Ведь именно в настоящее время идет обновление экономиче-

ской, политической, социальной, духовной сфер жизни наше-

го общества. Поэтому дело нашей совести и чести – быть 

достойным доверия своего народа, свято, как и подобает па-

триоту  Отечества,  выполнять  свой  воинский  долг  и  быть 

верным Военной присяге.

С  торжественной  церемонии  принятия  Военной  присяги, 

одухотворенной идеалом большой общественной значимости, и 

начинается воинская служба. Отныне буднями вчерашних маль-

чишек становится по-настоящему мужское дело, требующее на-

дежных рук, непреклонной воли, твердого характера, больших 

затрат моральных и физических сил. Чередой текут дни и ночи 

несения службы и боевого дежурства. Впереди – напряженные 

занятия и тренировки, учения и полевые выходы.

Это и есть те, образно говоря, плацдармы армейской служ-

бы, на которых укрепляется боеготовность Национальной гвар-

дии, обеспечивается безопасность нашей Родины, мирные усло-

вия для претворения в жизнь курса на обновление всей нашей 

жизни.


Этот день надолго останется в памяти и тех, кто принимал 

Военную присягу, и тех, кто приехал в гости к молодым   с о л -

датам.

«Вот  застыл  батальон  в  строю…» – именно  такие  слова всплывают в памяти, когда завороженно наблюдаешь за шерен-

ПРИСЯГОЙ СИЛА ВОИНА В СЛУЖБЕ УДВОЕНА

гами  и  колоннами  молодых  воинов,  принимающих  Военную 

присягу на верность Родине. Четкий ровный строй солдат замер 

под команды командиров и звуки военного оркестра. Родители, 

гости, официальные лица области и города, ветераны войск, во-

ины-интернационалисты  наблюдают  за  выверенным,  отлажен-

ным и организованным действом, разделяя волнение новобран-

цев.

Первый призыв в год празднования 25-летия Независимости Казахстана.  Как  гордо  и  в  то  же  время  ко  многому  обязываю-

ще звучат эти слова в унисон со словами из Военной присяги. 

Одухотворенные и в одночасье повзрослевшие солдаты молодо-

го пополнения готовы встать в строй штатных подразделений и 

приступить к выполнению задач боевой службы.

После официальной церемонии, когда отзвенели в воздухе 

чеканные  слова  Военной  присяги,  и  последний  молодой  воин 

скрепил свою клятву подписью, командир части полковник Ж. 

Кульбаев открыл митинг, посвященный знаменательному собы-

тию. В его выступлении прозвучал призыв к воинам быть при-

мером в учебе и поведении: «Наш народ всегда чтил своих за-

щитников, и вы должны быть достойны этой чести! Настоящий 

джигит, батыр присягает один раз. Вы стали настоящими вои-

нами,  защитниками  суверенного  Казахстана.  Теперь  вам  пред-

стоит учиться науке побеждать, чтобы в нужный час не посра-

мить честь великих предков…». Он напомнил также о славных 

традициях войск, части, в которой предстоит начинать службу 

молодым солдатам.

Слова своего командира подчиненные восприняли с разны-

ми  чувствами,  но  всеми  воинами  владела  одна  мысль:  выпол-

нить свой воинский долг как можно лучше, стать достойными 

продолжателями боевых традиций отцов и дедов.

Поздравить молодых защитников Родины пришли ветераны 

части,  наших  войск,  воины-интернационалисты,  председатель 

межнационального  культурного  центра  «Ынтымақ» – Гаухар 

Толепова, представители Ассамблеи народа Казахстана, средств 

массовой информации, родители воинов. Все приглашенные го-

сти, выступившие на данном мероприятии, пожелали солдатам 

достойно выполнить свой конституционный долг, успехов в рат-

ном труде.

Как  никогда,  наверное,  волновались  и  солдаты,  и  их  роди-

тели.  Вот  что  рассказал  обо  всем,  что  чувствовал  в  этот  день 

рядовой Канат Юсупов из г. Усть-Каменогорска:

–  Горжусь  тем,  что  буду  служить  в  такой  части,  у  которой 

прославленный  боевой  путь.  Постараюсь  служить  так,  чтобы 

никому  не  было  за  меня  стыдно.  Желаю  всем  воинам  Нацио-

нальной  гвардии,  своим  сослуживцам  крепкого  здоровья,  сча-

стья, успехов и удачи в год 25-летия Независимости Казахстана!

Его мать – Нургуль Толеухановна и родственники пожелали 

молодым солдатам крепкого здоровья, благополучия в службе, 

быть друг для друга не только просто сослуживцами, но и на-

дежными и истинными товарищами, быть хорошими помощни-

ками для своих командиров, воспитателей и учителей, с честью 

исполнить свой воинский долг и вернуться домой повзрослев-

шими, окрепшими, здоровыми.

Атмосферу  праздника  создали,  подняв  нашим  воинам  на-

строение,  выступления  талантливых  учащихся  школы-лицея 

№ 41 имени А. Макаренко. Патриотические, эстрадные песни, 

зажигательные танцы группы «Настроение» впечатлили, вдох-

новили и воодушевили молодых воинов. Один из них – рядовой 

Еркебулан  Клименко  также  поразил  всех  своим  танцевальным 

номером.


Можно  не  сомневаться,  что  наши  молодые  воины  начнут 

свою службу с твердым намерением честно исполнить свой па-

триотический долг, умножать добрую славу своих предшествен-

ников,  боевые  традиции  Национальной  гвардии,  беречь  честь 

своего подразделения. Успех в осуществлении этого намерения 

зависит, прежде всего, от добросовестного отношения к службе, 

учебе, от активности, творческой инициативы, подлинной само-

отверженности в выполнении поставленных задач.Альфия АХМЕДЖАНОВА,

фото рядового П.Свиридова

г. Шымкент

6

19.01.2016

ÎÒÀÍҒÀ ҚÛÇÌÅÒ ÅÒÅ̲Ç!

Ол  шеті  мен  бұл  шетіне 

құс  қанаты  талатын  қазіргі 

кең  байтақ  өлкемізді,  құтты 

қоныс,  атамекенімізді  ұлы 

жорықтарда  батыр  баба-

ларымыз  білегінің  күшімен, 

найзасының  ұшымен  қорғай 

жүріп бізге аманаттап қалды-

рды. Бүгінде сол ақ аманатты 

ақтау,  ел  тыныштығын  қы-

рағы  күзету  бүгінгі  біздердің, 

өскелең ұрпақтың мойнында.

Бүгінгі  мақаламыз  көкірегінің 

түбіне  Отанына  деген  ыстық  ықы-

ласын  жете  түйген,  ел  қорғау  қыз-

метіне  бары  мен  жанын  салып, 

борышын  жоғары  деңгейде  өтеп, 

қатарына  еленген  азамат  сержант 

Серік  Кашетов  туралы.  Ол 6505 

əскери  бөлімінің  Долинка  кентін-

дегі 2 атқыштар  батальонында 

қарауыл  бастығы  болып  қызмет 

атқаруда.  Өзі 1985 жылы  Шығыс 

Қазақстан  облысы  Күршім  ауда-

ны Үшбұлақ ауылында туған екен. 

«Туған  елдің  қақ  ортасында  қыз-

мет атқаратыным өңім тұрмақ, төрт 

ұйықтасам да түсіме де кірмейтін», 

–  деп  қалжыңдап  та  қояды  «а» - 

десе  ар  жағынан  жүрегі  көрінетін 

ақкөңіл  жігіт.  Əкесі  Мұратхан, 

анасы  Күлғани  қарапайым  еңбек 

адамдары,  отбасындағы  төрт  бала-

сының  тілеуін  тілеп,  ұл-қыздарын 

өнегелі өсіріп-жеткізген. 

«Аға  жолы  əрқашан  да  дара» 

демекші, айта кетерлігі Серіктің аға-

сы Назар да осы əскери бөлімде 15 

жылдан аса уақыт жемісті еңбек етіп 

келе  жатқан  аға  буын  өкілі.  Əрине, 

аға  ініге  сыншы,  жол  бастаушы. 

Серікті əскери салаға əкелген де аға 

ақылы мен өнегесі екені сөзсіз. 

Серік  бірталай  жылдардан  бері 

Отан қорғаушының мундирін киіп, 

ұлан  атанғанына  нар  көңілі  дəн 

риза.  Жауапты  жұмысын  да  ша-

шасына  шаң  жұқтырмай  атқаруда. 

Қарауыл  қызметіне  əбден  ысылып 

алған  соң  қызметтің  жетекшісі 

ретінде кейінгі жастарға да білгенін 

үйретуге жарады. Əскери жарғыны 

да жетік меңгерген. Тəртібі де үздік. 

Дайындық  пəндерінен  біліктілігі 

жоғары.  Өзіне  сын  көзбен  қарап, 

талаптың  тұлпарын  қамшылаған 

сержант Серік Кашетов соңғы жыл-

дары өңірлік қолбасшылық бойын-

ша  екі  дүркін  «Үздік  қарауыл  бас-

тығы» атанған.

«Жауынгерлік  қызметтің  үздігі 

атағын  екі  мəрте  жеңіп  алуыңы-

здың  сыры  неде?»  деген  сауалы-

мызға  Серік: «Əрине,  үздік  атану 

əркім  үшін  де  аса  қуанышты  сəт. 

Бірақ  сол  үздіктікке  қол  жеткізу 

көп  оқып,  көп  ізденіп,  тынымсыз 

еңбек  етуіңе  байланысты.  Əрбір 

үздік  қызметші  өз  міндетін  жақсы 

білуі,  жеке  құраммен  жауынгерлік 

қызметті  ұтымды  ұйымдастырып, 

өткізе  білуі  тиіс.  Сержант  құрамы 

ретінде  біз  командирлеріміздің  оң 

қолы бола білуіміз керек», – деп ой 

бөлісті.


Жалпы  алғанда,  намыс,  ерлік, 

адамгершілік,  патриоттық  сын-

ды  игі  қасиеттерді  бойына  сіңіріп 

өскен  Серік  Отан  қорғауды  абы-

ройлы іс деп түсінеді. Əрине, мұн-

дай  дүниелер  адам  баласына  тəр-

бие,  ұлттық  мəдениет,  тарих  пен 

ана тілін білу арқылы ғана келмек. 

Оларды  бойға  тереңінен  сіңірме-

йінше,  ұлттық  рух  пайда  болмай-

ды. «Əскери өмір ер-жігітті патри-

оттыққа  тəрбиелеп,  жас  күнінен 

бастап  халық  алдындағы  міндетін 

сезінуіне  мүмкіндік  береді.  Қаси-

етті  Отанымыздың  тыныштығын 

күзетіп  жүрген  əріптестеріме  «Ер 

– елдің қорғаны» деп қашан да біз-

дерге  сенім  артқандығын  айтқым 

келеді. Нақтылай келгенде отансүй-

гіштік, Отанға адалдық, əр ұландық 

азаматтың бойында болу керек деп 

ойлаймын», – дейді С.Кашетов.

Серікпен  сұхбаттасу  барысын-

да  оның  əңгімесінен  Отан  мен  ел 

мүддесі  үшін  отқа  түсуден  тайын-

байтындығын байқадық. Ол өмірде 

бір-ақ  рет  қабылданатын  Əскери 

антына  адал  болуды  алдына  мақ-

сат  етіп  қойған.  Сондықтан,  оған 

жарғыдан тыс əрекет жат. Осылай-

ша, парыз бен борышты бəрінен де 

жоғары қойған кейіпкерімізге қарап 

тұрып нағыз азамат осындай-ақ бо-

лар деп ой түйдік. Кіші сержант 

Бибігүл ƏНУƏРБЕКОВА,

Долинка кенті 

ІСІНЕ БОЛАТТАЙ БЕРІК

ІСІНЕ БОЛАТТАЙ БЕРІК

А случилось это когда Мухтар 

вышел в магазин. Но покупки со-

вершить  он  так  и  не  успел – бук-

вально  в  нескольких  метрах  от 

него  разворачивалась  страшная 

картина – маленькая  девочка  по-

теряла  сознание  прямо  посреди 

торгового  зала  и  стала  биться  в 

конвульсиях. Отец ребенка пытал-

ся  справитсья  самостоятельно,  но 

у него ничего не получалось. Тог-

да  военнослужащий  Урбисинов, 

не  теряя  больше  времени,  вызвал 

«неотложку»,  а  мужчину  с  ребен-

ком  отвел  к  себе  домой.  Супруга 

Мухтара – фельдшер, она и оказа-

ла  девочке  первую  медицинскую 

помощь.

Позже прибыли врачи «скорой помощи»,  они  подтвердили  факт 

судорожного  синдрома  и  побла-

годарили  семью  Урбисиновых  за 

своевременно  оказанную  первую 

медицинскую  помощь,  отметив, 

что  своими  действиями  они  спас-

ли девочке жизнь.

«Сержант  Мухтар  Урбисинов 

спас  нашу  полуторогодовалую 

дочь  Мадину.  Со  всей  искренно-

стью заявляю, что видя решитель-

ность  и  мужество  военнослужа-

щего,  я  испытываю  гордость  от 

того,  что  Казахстан  полнится  та-

кими  смелыми  людьми.  Спасибо 

Национальной  гвардии  за  то,  что 

воспитывает героев для Родины и 

государства», – говорится  в  пись-

ме  отца  малышки  Ерлана  Даулет-

калиева.


–  Я  не  считаю  свой  поступок 

героическим,  на  моем  месте  лю-

бой мужчина поступил бы так же. 

Это  наша  прямая  обязанность – 

охранять общественный порядок и 

помогать людям попавшим в беду, 

– сказал М. Урбисинов.

По  словам  заместителя  ко-

мандира  воинской  части  по  вос-

питательной  и  социально-право-

вой  работе  Саяна  Аманжолова,  за 

спасение жизни ребенка командир 

воинской части 5546 принял реше-

ние представить сержанта Мухта-

ра Урбисинова к награде вышесто-

ящего командования.Динара СУГУРБАЕВА

Отгремели фанфары полкового оркестра, от-

звучали в морозном воздухе «…И до последней кап-

ли  крови  быть  преданным…».  Отмаршеровали 

твердой поступью по свежему январскому снеж-

ку укрывшему строевой плац новенькие «берцы», 

высохли на глазах матерей слезы радости…. Те-

перь ты – солдат! Ты принял Военную присягу на 

верность  Родине,  народу  Казахстана  и  законно 

избранному  Президенту – Верховному  Главноко-

мандующему  Вооруженными  Силами.  Неописуе-

мая радость, гордость за себя и своих товарищей, 

состояние  окрыленности  и  желания  больших 

свершений в этой новой и немного пугающей ар-

мейской жизни наполняют умы и сердца.

Первое  увольнение  в  город.  Гордо  расправив 

плечи, по-щегольски красуясь золотыми погонами и 

парадными ремнями, нежно взяв под руку матерей и 

сестер, под рассказы отцов и старших братьев «ви-

новники  торжества»  проследовали  через  контроль-

но-пропускной пункт полка.

Кто из нас не помнит ту особенную атмосферу, 

тех метров асфальта, по которым идешь уже по-ино-

му – как воин. И девушки смотрят на тебя иначе, и 

мальчишки оглядывают с восхищением, и ветераны 

протягивают тебе руку и желают «учебно-боевых за-

дач и чтоб противник был условным».

В этот день и родные смотрят на тебя уже дру-

гими глазами. Отец говорит, что гордится. Мать не 

скрывает  волнения.  Братишка  все  норовит  прикос-

нуться к парадному ремню, как к чему-то невероятно 

дорогому. «Это мой первый самостоятельный выбор 

и я уверен, что принял верное решение, поступив на 

службу  в  Национальную  гвардию  Республики  Ка-

захстан», - такая мысль проносится в голове, когда 

смотришь на счастливые лица родных людей.

Но что это? Истошный крик о помощи разорвал 

субботнюю  тишину  не  успевшего  еще  в  полной 

мере  проснуться  города-труженника  Усть-Камено-

горска. «Кому-то нужна помощь» – мысли как иглы 

стимулируют  сознание.  Вот  какой-то  мужчина  бе-

жит в сторону проходных дворов, а вслед за ним с 

криками о помощи бежит женщина. Времени на раз-

мышления и объяснения родным нет. Ты рефлектор-

но делаешь то, что должен. Рывок, ускорение, под-

сечка, прием рукопашного боя, загиб руки за спину 

– первое задержание. 

День  клонится  к  закату.  Для  кого-то  обычный 

субботний день. Для тебя этот день стал днем бое-

вого крещения.

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ДВД ВКО:

09.01.2016  года  военнослужащие 1-й  учебной 

роты, находясь в городском увольнении после приня-

тия Военной присяги, рядовые Мираш А.Б. и Абду-

лаев Р.М., проходя мимо торгового дома «Даниель» 

по пр. Абая 1/1 услышали крики о помощи граждан-

ки К., 1982 г.р., которая сообщила, что парень ев-

ропейской  внешности  открыто  похитил  сотовый 

телефон  с  прилавка  и  скрылся  во  дворах.  Ущерб 

оценивался в 20 000 тенге. Благодаря отличной фи-

зической подготовке и знаниям приемов рукопашно-

го боя рядовыми Абдулаевым Р.М. и Мираш А.Б. был 

задержан гражданин К., 1991 г.р., ранее судимый в 

2010 году по ст. 178 ч. 2 УК РК (грабеж), по ст. 185 

ч. 2 УК РК (угон ТС) и состоит на учете по кате-

гории «УИС». 

Полковник Рашид АХМЕДЖАНОВ

Герои среди нас

Герои среди нас

У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙВоеннослужащие  Национальной  гвардии – это  универ-

сальные солдаты. Они могут и тонущего из воды спасти, и 

вооруженного  преступника  остановить,  и  даже  умирающе-

го  из  того  света  вытащить.  Это  доказал  на  своем  примере 

сержант контрактной службы Мухтар Урбисинов, который 

благодаря своей находчивости и оперативности спас жизнь 

ребенку.

7

ÀÐÌÈß È ÇÀÊÎÍ

19.01.2016

Уважаемый 

Руслан Фатихович!

Получатели специальных социальных услуг 

КГУ  «Рудненский  дом-интернат  для  преста-

релых  и  инвалидов  общего  типа»  Управления 

координации  занятости  и  социальных  про-

грамм акимата Костанайской области, а это 

300 пожилых людей и инвалидов, а также кол-

лектив сотрудников МСУ выражают искрен-

нюю благодарность Вам и коллективу военно-

го оркестра воинской части 6697 Республики 

Казахстан в городе Костанай, за организацию 

праздничного  концерта,  посвященного  Дню 

Независимости  Республики  Казахстан!  Мы 

очень  признательны  Вам  за  внимание,  ока-

занное  Вашим  коллективом  людям  с  ограни-

ченными  возможностями  и  пожилым  людям. 

Творчество,  профессионализм  оркестра  не 

оставили ни одного равнодушного в зале. Чув-

ством гордости и любви к родному краю был 

наполнен  каждый  номер  этого  прекрасного 

творческого  коллектива.  Отдельные  слова 

благодарности  выражаем  командиру  воин-

ской части 6697 Канату Байсакову за теплые 

пожелания в адрес жителей дома-интерната. 

Желаем Вам всяческих благ, здоровья, про-

цветания! 

Татьяна ЩЕРБАКОВА,

г. Рудный

Бүгінгі таңда терроризм мен діни экс-

тремизм  жаһандық  қауіпті  құбылысқа 

айналғаны белгілі. Тіпті, соңғы жылдары 

бұл  зауал  Орталық  Азия  аймағында  да 

жиі  орын  алуда.  Бұл  індетпен  күресудің 

бірден-бір жолы – оның алдын алу. Соған 

орай  əскери-құқықтық  салада  да  тиісті 

шаралар ұдайы қолға алынып келеді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен  бекітілген  «Қазақстан  Ре-

спубликасында  терроризм  мен  діни  экс-

тремизмге  қарсы  іс-қимылдың 2013-2017 

жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарла-

масы»  аясында  жасалған  жоспарға  сəйкес 

Орал гарнизонының əскери прокуратурасы 

гарнизонға  қарасты  əскери  бөлімдермен, 

əскери-құқықтық органдармен бірлесіп ве-

домствоаралық жиын, кездесулер, семинар 

сынды алдын алу шараларын өткізіп келеді.

Мəселен,  жаңа  жыл  басталысымен-ақ 

Ұлттық  ұланның  «Батыс»  өңірлік  қолбас-

шылығына қарасты 5517 əскери бөлімінде 

«Əскери ортаға діни экстремизм мен терро-

ризмнің енуіне тосқауыл қою» тақырыбын-

да  дөңгелек  үстел  өтті.  Жиынға  облыстық 

дін  істері  басқармасының  теолог  маманы 

арнайы шақырылып, əскери қызметшілерге 

экстремизм  мен  терроризм  идеологиясы, 

оның таралу қаупі жөнінде жан-жақты тал-

дамалы  түсінік  берілді.  Шара  барысында 

теріс  бағыттағы  діни  ағымдардың  көзде-

ген  мақсаттарын  əшкерелейтін  «Алданған 

əйел»  атты  фильм  көрсетілді.  Соңында 

əскери  ортаға  діни  экстремизм  мен  терро-

ризмнің  енуіне  тосқауыл  қою  үшін  бірігіп 

əрекет  ету  жөнінде  іс-шаралар  жоспарын 

жасау туралы шешім қабылданды.

Жалпы  айтқанда,  Қазақстан – зайыр-

лы  мемлекет.  Ешқандай  дін  мемлекеттік 

не  міндетті  болып  табылмайды.  Əскери 

ұжымдарда діни ахуал бағамдалып отыруы 

керек. Бұл ұжым басшылығының міндетіне 

айналуы тиіс.

Қорыта  айтқанда,  əскерде  экстре-

мизм  мен  терроризмге  орын  жоқ.  Əскери 

қызметті  өтеу  жөніндегі  барлық  норма-

тивтік-құқықтық  актілер  жəне  өзге  де  құ-

жаттар  əскерилердің  теріс  діни  ағымдарға 

түспеуіне бағытталған. Сол себепті əскери 

қызметшілердің  бойында  дəстүрлі  емес 

діни  ағымдарға  қарсы  тұратын  дүние-

таным  дағдысын  қалыптастыру – біздің 

міндетіміз.Əділет полковнигі Алтынбай РАЕВ,

Орал гарнизонының 

əскери прокуроры

В  целях  противодействия  проникновениям 

идей  религиозного  экстремизма  в  армейскую  сре-

ду  инспектор  «КГУ»  Центра  изучения  и  анализа 

межконфессиональных  отношений  Карлыгаш  Ги-

мадиева  и  имам  местной  мечети  Думан  Айыпхан 

провели профилактическое мероприятие с личным 

составом учебного пункта призыва 2-2015 воинской 

части 52859 РгК «Орталық» по соответствующей Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет