С тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақбет1/3
Дата06.01.2022
өлшемі0,94 Mb.
#15788
  1   2   3

ААА

Ауада таралатын жарық толқынының жолына сыну көрсеткіші n=1,5, қалыңдығы d=1 мм шыны пластина қойылған. Егер толқын пластинаға тік бағытта түссе, онда оптикалық жол айырымы қаншаға өзгереді?

D) 0,5 мм

$$$ 40


Ауада тұрған сабын пленкасына (n=1,3) тік бағытта ақ жарықтың сәулелер шоғы түскен. Пленканың ең кіші d қандай қалыңдығында толқын ұзындығы 0,65 мкм шағылған сәуле интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

В) 0,25 мкм

$$$ 52

Ақ жарық дөңгелек саңылау арқылы өткен кезде дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейне центрінде не байқалады?С) Тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақ

$$$ 91


Абсолют қара дененің жұту коэффициенті неге тең болады?

В) 1


$$$ 93

Абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңын анықтаңыз.С)

$$$ 119


Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін эксперимент түрінде … тәжірибелері дәлелдеді.

В) Франк пен Герцтің

$$$ 128

Атомдағы электрон күйі қандай кванттық сандар жиынтығымен анықталады?


Е) n, , ml , ms
$$$ 129

Атомда бас кванттық саны n=2-ге тең неше электрон болуы мүмкін?

С) 8
$$$ 130

Атомда бас кванттық саны n-ге тең болатын күйлердегі электрондардың максималь саны қандай болады?

B) Z(n)=2n2
$$$ 136

Атом ядросы … тұрады

С) нейтрон мен протондардан
$$$ 144

Ауада тұрған жұқа шыны жазық-дөңес линзаның оптикалық күшін анықтаңыз. Линзаның қисықтық радиусы R=0,2 м, сыну көрсеткіші n=1,5.

C) 2,5 дптр

$$$ 151


Айна бетіне келіп түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 80о-ке тең. Сәуленің айна бетіне түсу бұрышын анықтаңыздар.

C) 40о


$$$ 152

Ауадан қандай да бір ортаға келіп түскен сәуленің түсу бұрышы 60о, ал сыну бұрышы 30 болады. Ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.A)
$$$ 153

Айна жазықтығына түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60о-қа тең. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең?

B) 30о

$$$ 190


Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 450. Егер бұрышты 600-қа арттырсақ, онда анализатордан шығатын жарықтың интенсивтілігі қанша есе кемиді?

A) 2


$$$ 203

Ауадан шыны бетіне 60 бұрышпен жарық шоғы түседі. Егер шағылған жарық толық поляризацияланған болса, онда шыныдағы жарықтың сыну бұрышы қандай болар еді?

D) 30о
$$$ 204

Абсолют қара дененің температурасы 300 К-нен 900 К-ге дейін артады. Максимум сәулеленуге сәйкес келетін сәулелену жиілігі қалай өзгереді?

E) 3 есе артады
$$$ 205

Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, бұл дененің энергетикалық жарқырағыштығы Rэ қалай өзгереді?

C) 16 есе артты
$$$ 206

Абсолют қара дененің Rэ энергетикалық жарқырағыштығын 81 есе арттыру үшін оның температурасын қанша есе өзгерту керек?

A) 3 есе арттыру керек
$$$ 207

Абсолют қара дененің температурасын 2 есе арттырады. Бұл дененің максимум сәуле шығарғыштығына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?

E) 2 есе кемиді

$$$ 208


Абсолют қара денені 10 К-ге дейін қыздырған кезде, оның жұту қабілеті қалай өзгереді?

D) өзгермейді

$$$ 215

Абсолют қара дененің шығару спектріндегі максимумға кейбір температура кезінде max482 нм толқын ұзындығы сәйкес келеді. Температура екі есе артқан болса, онда max қандай болады?

C) 241 нм
$$$ 216

Арктур жарық жұлдызының спектралды тығыздық максимумы max580 нм-ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз (b=2,910-3 мК).

E) 5000 К
$$$ 217

Абсолют қара дененің температурасы қыздырғанда 1000 К-нен 3000 К-ге дейін өзгерді. Бұл кезде оның энергетикалық жарқырауы қанша есе артты?

C) 81
$$$ 220

Адам денесінің t=37oC температурасымен бірдей абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының максимал спектралды тығыздығына қанша  толқын ұзындығы сәйкес келеді? (Вин тұрақтысы b=2,910-3 мК).

A) 9,3 мкм
$$$ 246

Атомның p-күйінде электрондардың қандай максимал саны болуы мүмкін?

C) 6
$$$ 247

Атомның электронды М қабатында электрондардың қандай d-максимал саны болуы мүмкін?

E) 10

$$$ 250


Атомдағы электрон спинінің кеңістіктегі ориентациясының максимал саны қандай болады? C) 2
$$$ 266

Аталған бөлшектердің қайсысының нөлге тең спині болады?

E) мезондар
$$$ 267

Аталған бөлшектердің қайсысының заряды электронның абсолюттік зарядтық мәніне ие болады?


D) кварктер

$$$ 268


Аталған бөлшектердің қайсысы антибөлшектерге ие бола алмайды?

A) фотондар

$$$ 288

Ауадағы толқын ұзындығы 750 нм, ал сыну көрсеткіші 2,5 болатын сәулелердің ауадағы толқын ұзындығы қандай болады?

Е) 1875 нм

$$$ 295


Ауада орналасқан сыну көрсеткіші -ге тең пленкаға толқын ұзындығы монохромат жарық сәулесі нормаль бойынша түседі. Пленканың қандай ең аз қалыңдығында шағылған жарық интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?

А)

$$$ 317


Ақ жарық дифракциялық тор арқылы өткенде, жарық оның түрлі-түсті құраушыларына жіктеледі. Қандай жарық сәулелері ең үлкен бұрышқа ауытқиды?

D) қызыл

$$$ 331

Анализатор мен поляризатор жазықтықтары арасындағы бұрыш 600-қа тең. Анализатор арқылы өткен жарық интенсивтілігі поляризаторға түскен табиғи жарықпен салыстырғанда неше есе азаяды?

Е) 8 есе

$$$ 339


Абсолют қара дененің температурасы Т=2кК. Сәулелену энергиясының максималь мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз (b=2,9Һ10-3мҺK)

В) 1,45мкм


$$$ 342

Абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің таралу қисығында максималь мәнге сәйкес келетін толқын ұзындығы 2,9 мкм -ге тең. Бұл қисық қандай температураға сәйкес келеді? (b=2,9Һ10-3мK)

В) 1000 K

$$$ 348


Абсолют қара дененің 600 К температурасындағы энергетикалық жарқырағыштығы оның 300 К температурасындағысынан неше есе көп?

А) 16 есе

$$$ 369

Атомдағы электронның жылдамдығы 6 м/с болса, онда оның координатасының анықталмаушылығы қандай болады?А) 10-8 см
$$$ 370

Анықталмаушылық қатынасын пайдалана отырып, электронның массалар центрінің координаталары х1 мкм анықталмаушылықпен анықталған болғанда, оның импульсін анықтауда жіберілетін ең аз қателікті р анықтаңыз. =1,0510-34 Джс деп алыңыз.

С) 1,0510-28 кгм/с


$$$ 385

Атом энергиясының қандай құраушысы, атомның спектрлерінің көрінетін алқабына сәйкес келеді?

D) электрондардың тербелмелі энергиясы

$$$ 394


Атом ядросында 7 протон мен 8 нейтроны бар нейтраль атомының электрондық қабатында (оболочка) қанша электрон болады?

В) 7


$$$ 407

Аннигиляция құбылысын сипаттайтын формуланы анықтаңыз:В)

$$$ 410


Алмас пен шынының абсолют сыну көрсеткіштері 2,4 және 1,5. Осы заттардағы жарықтың таралу жылдамдықтарының қатынасы қандай?

A) 0,6
$$$ 427

Ақ жарық дифракциялық торға түседі. Дифракциялық тор қай сәулені көбірек ауытқытады?

A) қызыл


$$$ 428

Ақ жарық призмаға түседі. Призма қай сәулені аз ауытқытады?

A) қызыл

$$$ 439


Абсолют қара дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:

B) А=1


$$$ 441

Абсолют қара дененің температурасын 3 есе өсірсе, онда оның максимум сәуле шығаруына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?

B) 3 есе кемиді

$$$ 497


Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш 45о болса, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші болады?

B) 4 есе

$$$ 292

Айнаны 30о-қа бұрғанда, одан шағылған күн сәулесі қандай бұрышқа бұрылады?

Е) 60о
$$$ 498

Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрышты 0о-тан 60о-қа дейін өзгертсе, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды?

A) 4 есе азаяды

$$$ 567


Абсолют қара дене үшін Стефан – Больцман заңының формуласын көрсетіңіз.

D)

$$$ 571


Абсолют қара дене үшін Кирхгоф заңын көрсетіңіз.

B)

$$$ 581


Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін тәжірибе түрінде кім дәлелдеді?

B) Франк пен Герц

$$$ 585

Атомның Томсон моделі бойынша нені бағалауға болады?

С) Атомдардың өлшемін

$$$ 588


Атомдағы электронның күйін толығымен сипаттау үшін мынаның берілгені жеткілікті:

1 n - бас кванттық сан

2 l – орбиталық кванттық сан

3 m – магниттік кванттық сан

4 ms – спиндік кванттық сан

D) 1,2,3,4


$$$ 589


Атомдық d- күйінде қанша электрон орналаса алады?

А) 10


$$$ 593

Атомдық күйдегі заттың спектрі қандай болады?

А) Сызықтық спектр

$$$ 647


Азғындалған электронды газ үшін абсолюттік нөл кезінде Ферми- Дирак таралу функциясының сызбасын көрсетіңіз:

Е) 5


$$$ 659

Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, оның сәуле шығарғыштығы (энергетикалық жарқырауы ) қалай өзгереді?

D) 16 есе артады

$$$ 698


Атом ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді?

D) Нейтрондар және протондар

$$$ 702

Аннигиляция мына түрде болады:B)

ӘӘӘ

$$$ 486


Әрбір 5 с сайын 20 ыдырау болып жатса, радиоактивті элементтегі нуклид активтілігі неге тең?

E) 4 Бк


$$$ 102

Әртүрлі температурада өзіне түсетін түрлі жиіліктегі сәулелерді толық жұтатын дене ... деп аталады.

E) қара

БББ

$$$ 75


Брюстер шартын көрсетіңіз.

B) tgіБр=n21

$$$ 115

Бор теориясы бойынша, атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

В)  ~ 1/r
$$$ 116

Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?

В) р ~ 1/r

$$$ 145


Бетке түсетін жарық ағынының осы бет ауданының қатынасына тең шама қалай аталады?

D) жарықталыну

$$$ 141

Биіктігі 2 см дене жинағыш линзадан екі фокус аралығында тұрған кезде дене кескіні қандай мөлшерде болады?

C) 2 см

$$$ 200


Барлық жарық толқындарының ішіндегі қалыпты дисперсиясы бар ортада таралу жылдамдығы үлкен сәулені атаңыз.

D) қызыл


$$$ 233

Бөлшек жылдамдығын 2 есе кеміткенде, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді
$$$ 234

Бөлшек жылдамдығын 3 есе арттырғанда, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?

B) 3 есе кемиді

$$$ 244


Бас кванттық саны n=4 бірдей мәндегі атомда тұрған электрондардың максимал санын анықтаңыз.

D) 32
$$$ 245

Бас кванттық n=5 санына әртүрлі толқындық функциялардың қаншасы сәйкес келетінін анықтаңыз.

D) 25


$$$ 273

Бір-бірімен біріктірілген екі жұқа жинағыш линзаның оптикалық күштері D1 мен D2-ге тең. Осы линзалар жүйесінің оптикалық күші қай формуламен бейнеленеді?

В) D = D1+ D2

$$$ 328


Брюстер бұрышына тең бұрышпен түскенде, шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш қандай болады?

С)

$$$ 371


Бірөлшемді терең потенциалды “шұңқырдағы” ( бөлшек үшін Шредингер теңдеуін анықтаңыз.

С)
$$$ 376

Бас кванттық сан нені анықтайды?

А) Атомдағы электронның энергетикалық деңгейін

$$$ 383


Берілген n бас кванттық санда орбиталь кванттық сан қандай максимал мәнге ие болады?

С) 1
$$$ 384

Берілген орбиталь кванттық санда магниттік кванттық сан қандай мәндерге ие болады?
D) 2+1

$$$ 443


Бальмердің жалпыланған формуласында Лайман сериясының 3-ші сызығы үшін n және m келесі сәйкес мәндерге ие болады:

C) 1 және 4


$$$ 482

Бордың бірінші постулатына сәйкес:

1. Атомда стационарлық күйлер болады, оларға электрондар қозғалатын стационарлық орбиталар сәйкес келеді.

2.Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығарады. 3. Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығармайды.E) 1 және 3
$$$ 483

Бальмердің жалпылама формуласында Бальмер сериясының 5-шы сызығы үшін n және m сандары келесі сәйкес мәндерге ие болады:

C) 2 және 7$$$ 513

Байланыс энергиясы 28 МэВ болатын элементінің меншікті байланыс энергиясы неге тең?

Е) 7 МэВ/нукл

$$$ 528

Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз не?

B) Жазық параллель пластинадан пайда болатын интерференция

$$$ 596


Берілген n мәндегі атомдағы күйде неше электрон орналаса алады?

А) 2n2

$$$ 597

Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында байланыс қандай?

С) p ~ 1/r
$$$ 641

Бозе - Эйнштейн таралу функциясы қандай кванттық бөлшектер жүйесін сипаттайды?

А) Нөлдік және бүтін спинді бөлшектер жүйесін
$$$ 661

бірлік бет арқылы толқын ұзындығының бірлік интервалындағы шығаратын қуаты r( , Т) болса, дененің энергетикалық жарқырауы қандай формуламен өрнектеледі:D) d

$$$ 120


Бас кванттық сан n нені сипаттайды?

А) электронның энергетикалық деңгелерін

$$$ 684

Бас кванттық сан нені анықтайды?

A) электронның атомдағы энергетикалық деңгейлерін
$$$ 49

Бөгеттен байқалатын жарықтың дифракция құбылысы қандай шарт кезінде ықтималды болады?

А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (d) болған кезде

$$$ 256


Берілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болуы мүмкін?

B) протон

$$$ 619

Брюстер шартын көрсетіңіз:

B) tgiБр=n21
$$$ 565

Бугер заңын көрсетіңіз.А)

$$$ 549


Біртекті изотропты ортада () таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.

D) 2,1108м/с


ВВВ

$$$ 218


Вольфрам ұнтақ шаңымен толтырылған натрийдегі фотоэффектінің “қызыл шегі” 590 нм. Электрондардың шығу жұмысын анықтаңыз. h=6,6310-34 Джс деп алыңыз.

B) 3,3710-19 Дж

$$$ 109

Вольфрам үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 0=275 нм болса, онда электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы қандай болады?

(h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с; 1 эВ=1,610-19Дж).

E) 4.52 эВ$$$ 31

Вакуумдағы ұзындығы шыныдағы =5 мм кесіндіге сәйкес келетін монохромат жарықтың толқын санына тең кесіндінің ұзындығын анықтаңыз. Шынының сыну көрсеткіші 1,5-ке тең.

E) 7,5 мм

$$$ 290

Вакуум мен сұйық шекарлар саны жарық сәулесі /3 бұрыш жасай түседі. Шағылған және сынған сәулелер бір-біріне перпендикуляр болса, сұйықтың сыну көрсеткіші қандай болғаны.А)

$$$ 472


Вакуумнан сыну көрсеткіші 2-ге тең ортаға өткенде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?

C) 2 есе азаяды

$$$ 570

Виннің ығысу заңын көрсетіңіз.D)
$$$ 624

Вакуумді фотоэлементтің фотокатоды әр түрлі жиіліктегі монохроматты жарықпен сәулеленгенде қандай шама өзгереді?

В) Электрондардың максимал жылдамдығы

$$$ 625


Вакуумды фотоэлементке жарық түскенде ол арқылы өтетін қаныққан ток күші Iқан=0,5 нА. Катод бетінен бірлік уақытта ұшып шығатын электрондар саны неге тең?

D) 3,1109

$$$ 79

Вакуумдағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.С) қ = к

ГГГ

$$$ 19


Геометриялық оптиканың заңын көрсетіңіз.

С) Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы

$$$ 127

Гейзенберг анықталмаушылық қатынасын көрсетіңіз.А) хрх

$$$ 368


Гейзенберг анықталмаушылық қатынасына сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз.

В)

$$$ 467


Голографияның негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?

A) интерференция және дифракция

$$$ 547

Голография негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?

В) Интерференция және дифракция
ДДД

$$$ 58


Дифракциялық тордың спектріндегі ең аз ауытқуға қандай сәуле ұшырайды?

А) Күлгін

$$$ 61

Дифракциялық тордың периодына 7 толқын ұзындығы сәйкес келеді. Осы тордың көмегімен дифракциялық максимумдардың қандай ең үлкен санын бақылауға болады?С) 15
$$$ 62

Дифракциялық торға тік бағытта толқын үзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?

С) 4

$$$ 71


Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы =0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің екі зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?

В) 3,47 м


$$$ 72

Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы =0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің үш зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?

В) 3,47 м

$$$ 103


Дененің энергетикалық жарқырауының оның жұту коэффициентіне қатынасы, дененің материалына байланысты емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергетикалық жарқырауына тең. Бұл:

С) Кирхгоф заңы


$$$ 138

Денеден линзаға дейінгі қашықтық 20 см, ал линзадан нақты кескінге дейінгі қашықтық 30 см, жинағыш линзаның фокус аралығын анықтаңыз.

B) 12 см

$$$ 142


Дене жинағыш линзадан 6 см қашықтықта тұр. Егер линзадан кескінге дейінгі аралық 24 см болса, онда дененің сызықтық ұлғаюы қандай?

D) 4
$$$ 143

Денеден лупаға дейінгі қашықтық 25 см болса, онда оптикалық күші 8 дптр лупа қандай ұлғаюды береді?

A) 1


$$$ 177

Дифракциялық тордың периоды 3 мкм-ге тең. Толқын ұзындығы 0,6 мкм жарық диафрагмаға тік түскен кезде, тор қандай максималь ретін беруі мүмкін?

A) 5

$$$ 181


Дифракциялық тордың периоды 2 мкм-ге тең. Дифракциялық тордың ұзындық бірлігіне келетін саңылаулар санын анықтаңыз.

B) 500 саң/мм

$$$ 182

Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық толқыны түссе, онда периоды 1 мкм болатын дифракциялық тор көмегімен қанша дифракциялық максимумды бақылауға болады?

D) 5
$$$ 185

Дифракциялық тордың периодына 7 толқын ұзындығы келеді. Осы тор арқылы дифракциялық минимумдардың қандай үлкен санын бақылауға мүмкін болады?

C) 15
$$$ 186

Дифракциялық тор 1 мм-ге n=500 штрихты құрайды. Торға 0,5 мкм болатын монохромат жарық тік түседі. Бұл тор максимумның қандай ең үлкен ретін береді?

D) 4

$$$ 235


Де Бройль толқын ұзындығын 100 нм-ден 50 нм-ге дейін кемітсек, электронның импульсі қалай өзгереді?

B) 2 есе артады

$$$ 236

Де Бройль толқын ұзындығы 50 нм-ден 100 нм-ге дейін артса, онда электрон энергиясы қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді
$$$ 279

Денені жинағыш линзадан қандай қашықтықта орналастырғанда, оның кескіні жалған болады?E) 5
$$$ 280

Денені ойыс сфералық айнадан оның қисықтық радиусынан үлкен қашықтықта орналастырғанда, қандай кескінін алуға болады?

D) жалған, кішірейтілген

$$$ 283

Денеден өлшемі 4 есе үлкен линзадан 2 м қашықтықта орналасқан нақты кескінді алу үшін, денені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

В) 0,5 м

$$$ 310


Дифракциялық тордың сызықты дисперсиясының формуласын анықтаңыз.

В)
$$$ 313

Дифракциялық тордың периодына үш толқын ұзындығы сияды. Бұл тор көмегімен дифракциялық максимумның қандай ең көп санын байқауға болады?

D) 7
$$$ 314

Дифракциялық торға нормаль бойынша түскен жарықтың үшінші максимумы нормальға 300 бұрышпен байқалады. Мұндай тордың периодына қанша толқын ұзындығы сияды?

В) 6
$$$ 316

Дифракциялық тордың бұрыштық дисперсиясы қандай формуламен есептелінеді?В)

$$$ 666


Де Бройль гипотезасы бойынша :

D) Зат бөлшектері корпускулалық және толқындық қасиетке ие


$$$ 318

Дифракциялық тор дайындау үшін 1 мм-ге 50 штрих жүргізілген. Толқын ұзындығы =500 нм монохромат толқынның бірінші ретті максимумы көрінетін бұрыштың синусы қандай болады?

А) 0,025


$$$ 323

Дифракциялық тордың бетіне нормаль бойынша толқын ұзындығы =0,5 мкм параллель жарық шоғы түседі. Дифракциялық тордың тұрақтысы d=5 мкм. Дифракциялық тор беретін ең көп максимумдар саны қандай болады?


D) 21

$$$ 365


Де Бройль толқынының ұзындығын бейнелейтін формуланы көрсетіңіз.

В)

$$$ 419


Дифракция дегеніміз не?

D) толқын ұзындығымен өлшемдес болатын бөгеттерді толқындардың орап өтуі

$$$ 424

Дифракция бұрышы 30о болған кездегі саңылаудан байқалатын дифракциядағы сәулелердің жол айырымы 1 мм. Саңылаудың ені неге тең?

B) 2 мм
$$$ 447

Де Бройль гипотезасына сәйкес ...


C) зат бөлшектерінің корпускулалық қасиеттерімен қатар толқындық қасиеттері де болады

$$$ 540


Дифракциялық тордың максимум шартының өрнегін көрсетіңіз.

С)

$$$ 544


Дифракция дегеніміз не?

С) Геометриялық оптиканың заңдарынан ауытқу


$$$ 561

Дисперсия дегеніміз не?

D)Сыну көсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі
$$$ 583

Де Бройль гипотезасына сәйкес,p импульсі бар бөлшектің толқын ұзындығын көрсетіңіз.

E) λ=h/p

$$$ 616


Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?

С) 4
$$$ 667Де Бройль толқыны мына формуламен анықталады :

C)

$$$ 672


Де Бройль гипотезасын мына формуламен өрнектеуге болады: 1) Е=mc2;

2) Е=ħ; 3) ; 4) :

Е) 2 және 4


$$$ 674

Де Бройль толқынының жиілігі =300 МГц болса, микробөлшектің энергиясын бағалаңыз :

С) 210-25 Дж

$$$ 680

Дененің энергетикалық жарқырауының жұту коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелді емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергеикалық жарқырауына тең. Ол заң:

C) Кирхгоф заңы

$$$ 689


Диэлектриктер үшін Е рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?

A) ΔЕ ~ 10 эВЕЕЕ

$$$ 12


Егер оптикалық күші 4 дптр дене линзадан 50 см қашықтықта орналасса, онда жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?

D) 1


$$$ 29

Егер фазалар айырымы 0,6 болса, заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

В) 0,3

$$$ 37


Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?

А)
$$$ 38

Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда шағылған жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?В)

$$$ 56


Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық максимум шартын көрсетіңіз.

А)
$$$ 57

Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз.D)

$$$ 63


Ені а=0,005 мм саңылауға тік бағытта монохромат жарық түседі, бесінші қараңғы дифракциялық сызықтарға сәйкес келетін сәулелердің ауытқу бұрышы = 30 . Түсетін жарықтың толқын ұзындығын анықтаңыз.

С) 0,5 мкм

$$$ 67

Егер бөгетке сфералық немесе жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен шекті қашықтықта орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:А) Френель дифракциясы
$$$ 682

Е1 қозған күйден Е0 негізгі күйге өткен фотонның жиілігі неге тең?C)

$$$ 68


Егер бөгетке жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен өткен жарық жолына қойылған жинағыш линзаның фокаль жазықтығында орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:

В) Фраунгофер дифракциясы

$$$ 648

Егер фотонның фотоэффект тудыратын минимал энергиясы 6,3 эВ болса, электрондардың металдан шығу жұмысы неге тең (электрон-вольтпен) ?

D) 6,3 эВ

$$$ 615


Ені -ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз:

D)

$$$ 564


векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтығы .... деп аталады:

B) Поляризация жазықтығы

$$$ 444

En және Em – жарық кванттарын шығарғанға дейінгі және жарық кванттарын шығарғаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәуле шығарады?B)

$$$ 139


Екі еселік фокус аралығы 80 см жинағыш линзаның оптикалық күшін анықтаңыз.

C) 2,5 дптр$$$ 157

Егер көк (=0,5 мкм) жарық фильтрін қызыл (= 0,65 мкм) жарық фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?

D) 1,3 есе артады


$$$ 158

Егер вакуумда жүретін жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 2,5 см шыны пластина қойсақ, онда оптикалық жол ұзындығы қаншаға өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.  1. 1,25 см

$$$ 168


Екі орта шекарасында оптикалық тығыз ортадан жарық толқынының шағылу кезінде тербеліс фазасы -ге өзгереді. Толқын қандай оптикалық жол айырымын алады?

D) /2


$$$ 175

Егер ауданы бірінші Френель зонасына тең тесігі бар мөлдір емес экранмен толқын фронты жабылса, онда бақылау нүктесінде жарық толқынының интенсивтілігі қалай өзгереді?

D) 4 есе артады

$$$ 178


Егер жазық монохромат толқын дифракциялық торға тік түсіп тұрса, онда қанша максимум санын бақылауға болар еді? Тордың периоды 2 мкм, толқын ұзындығы 0,5мкм.

E) 9


$$$ 183

Ені а=6 саңылауға толқын ұзындығы  монохромат жарықтың параллель шоғы тік бағытта түседі. Жарықтың үшінші дифракциялық минимумы қандай  бұрышпен бақыланады?

D) 30о

$$$ 193


Егер поляризатор және анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі 4 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатор бас жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз?

C) 450

$$$ 196

Егер фотометрлік өрістердің бірдей жарықтылығында 8 мм қалыңдық кезінде 3% эталонды ерітіндіні, ал 24 мм қалыңдықтағы зерттелетін ерітінді алынған болса, онда зерттелетін ерітіндінің концентрациясы қандай?

E) 1%

$$$ 199


Егер поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарық интенсивтілігі 8 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы  бұрышы қандай болады?

B) 60о$$$ 294

Екі когерентті жарық көзінен алынған көрші интерференциялық максимумдар арасы экранда -ке тең. Жарық көздері бір-бірінен қашықтықта орналасып, толқын ұзындығы болса, жарық көздерінен экранға дейінгі қашықтық қандай болады?

D)

$$$ 311


Ені а-ға тең саңылаудан алынған дифракцияда жарықтану минимумы қандай формуламен өрнектеледі?

В)

$$$ 322


Ені a=2 мкм саңылауға нормаль бойынша монохромат жарықтың параллель шоғы түседі (=500 нм). Екінші ретті жарықтың дифракциялық минимумын қандай бұрышпен байқауға болады?
С) 30о

$$$ 336


Екі ортаны бөліп тұрған шекараға жарық Брюстер заңы бойынша түссе, қандай жарық толқындары толық поляризацияланады?

А) шағылған жарық толқыны

$$$ 413

Екі толқынның геометриялық жол айырымы дегеніміз:

A) толқындар жүріп өтетін жолдар айырымының ұзындығы

$$$ 414


Егер интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша жарық жолағы байқалатын болады?

E) 50


$$$ 430

Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 30о болса, онда анализатор арқылы өтетін жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші?

C) 8/3 есе
$$$ 433

Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?

A) 2 есе өседі
$$$ 445

En және Em – жарық кванттарын жұтқанға дейінгі және жарық кванттарын жұтқаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәулені жұтады?C)

$$$ 462


Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы

1 мкм болса, дифракция бұрышы неге тең?

B) 300

$$$ 494


Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракция кезінде дифракция бұрышы 30о болғандағы сәулелердің жол айырымы неге тең?

E) 1 мкм


$$$ 676

Егер микробөлшектің координатасының анықталмағандығы 3 есе кемісе, оның импульсінің ең кіші анықталмағандығы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

$$$ 691


Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің рұқсат етілмеген зонамен шектесетін валенттік зонасы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:

D) Диэлектрик немесе шала өткізгіш

$$$ 695

Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы р және n-типті өткізгіштің потенциалы n қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?

В) р0, n0

ЖЖЖ

$$$ 5


Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.

А)

$$$ 543


Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы қалай аталады?

В) Дифракция

$$$ 545

Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?С) Бөгеттер мен саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуынан ауытқуы
$$$ 6

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.

С) 300

$$$ 140

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткендегі толық ішкі шағылуының шекті бұрышы 300. Осы ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.

A) 2,0

$$$ 188


Жарық сәулесі екі ортаның бөліну шекарасына 54024 -ке тең Брюстер бұрышымен түсіп тұр. Шағылған және сынған сәулелер арсындағы бұрыш неге тең?

C) 900


$$$ 271

Жарық екі ортаны бөлетін шекараға =300 бұрышпен түседі. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші , ал екінші ортаныкі . Сыну бұрышы қандай болады?

С) 600

$$$ 582

Жарықтың тек қана кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты

көрсетіңіз.
А) Комптон эффектісі

$$$ 610


Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз:

D) 1,5108 м/с

$$$ 7

Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.D) 1,5108 м/с
$$$ 8

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз.

А) 2,0

$$$ 10


Жұқа линзаға жарық сәулесі түседі. Линзадан сынғаннан кейінгі жарықтың жүрісін таңдаңыз.

А) 1
$$$ 11

Жинағыш линзаға, суретте көрсетілгендей, параллель сәулелер шоғы түседі. Суретте қандай нөмірмен линза фокусы белгіленген?D) 4
$$$ 13

Жарықталынудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

D) лк
$$$ 14

Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз.

В) лм
$$$ 15

Жарқыраудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.

E) лм/м2


$$$ 17

Жарық ағынының денелік бұрышқа қатынасы :

E) жарық күші
$$$ 18

Жарық күші 100 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан 1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.С) 25лк

$$$ 24


Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш ішек=420. Шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз (sіn420=0,67).

А) 201 Мм/с

$$$ 33

Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.E) 5 мм

$$$ 54


Жазық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.

С)

$$$ 76


Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең болады?

D) 900

$$$ 83

Жарық векторының барлық бағытта тең тербелетін жарық … деп аталады.А) табиғи

$$$ 84


Жарық векторы тербелістерінің бағыттары қандай да бір жолмен реттелген болса, онда мұндай жарық

В) поляризацияланған

$$$ 89

Жарықтың поляризациялану жазықтығын бұруға қабілеттілігі бар заттар қалай аталады?А) оптикалық активті

$$$ 146


Жарық көзінен (шамнан) ауданға дейінгі қашықтықты 1 м-ден 5 м-ге дейін өзгерткенде, дөңгелек аудан центрінің жарықтылығы қанша есе кемитіндігін анықтаңыз. Шам дөңгелек центрінің үстінде ілулі тұр.

B) 25 есеге


$$$ 147

Жарық күші 1000 кд эталонды жарық көзінен 15 см қашықтықта және зерттелетін жарық көзінен 45 см қашықтықта тұрған беттің бірдей жарықтылығы фотометрде байқалған. Жарық көзінің жарық күшін анықтаңыз.

E) 9000 кд

$$$ 149


Жазық айнаға перпендиуляр бағытта нүктелік жарық көзі v=3 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Кескін жарық көзіне қандай жылдамдықпен жақындайды?

D) 6 м/с


$$$ 172

Жарық толқыны затта 0,015 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?

C) 1,5

$$$ 174


Жазық монохроматты толқын саңылауға нормаль бағытта түскен кезде, экран қараңғы болып қалу үшін саңылауға қанша Френель зонасы сыяды?

B) 22


$$$ 201

Жарық екі ортаның бөліну шекарасына 46о24-қа тең Брюстер бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

C) 90о

$$$ 237


Жылдамдықты Х осі бойымен қозғалған кезде v=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m = 10-13 г болатын броундық бөлшек үшін координаттың анықталмаушылығының мәнін табыңыз. Джc деп алыңыз.

B)  10-14

$$$ 278

Жарық көзінен шыққан жарық экранның центріне нормаль бойынша түседі. Жарық көзін экраннан 2 еседен артық қашықтыққа жылжытқанда, экран центріндегі жарықтану қалай өзгереді?

Е) 4 есе азаяды

$$$ 285


Жинағыш линзадан 15 см қашықтықта орналасқан дененің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның ұлғайтуы қандай болады?

А) 2


$$$ 287

Жинағыш линзаның оптикалық күші 6 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта заттың жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?

А) 10 см
$$$ 293

Жарық сәулесі бір ортадан екінші ортаға өткенде, түсу бұрышы 30о-қа тең болып, ал сыну бұрышы 60о болған. Екінші ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші қандай болады?В)
$$$ 301

Жарық толқынының оптикалық тығыздау ортаның шекарасынан шағылғанда тербелістер фазасы -ге өзгереді. Түскен және шағылған толқындарының оптикалық жол айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 308


Жиіліктері 51014 Гц когерентті толқындар ауадағы нүктеде интерференцияға түседі. Сәулелердің жол айырымы 2,4 мкм болса, нүктеде жарық күшейе ме, әлде азая ма? Неліктен?

С) күшейеді, себебі жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең


$$$ 309

Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 15 м қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен болса, толқын ұзындығы қанша?

А) 4 м


$$$ 320

Жарық толқынының ұзындығын өлшеу үшін периоды d дифракциялық торды пайдаланған. Экранда бірінші ретті максимум орталық максимумнан l қашықтығында орналасқан. Экран мен тор аралығы L. Жарық толқынының ұзындығы қандай?В)

$$$ 324


Жарықтың аномаль дисперсиясы қандай формуламен өрнектеледі?

А)

$$$ 326


Жарық шыны бетінен шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер сыну бұрышы болса, шынының сыну көрсеткіші қандай болады?D)

$$$ 327


Жарық ауадан кристалға түскенде Брюстер бұрышы 600-қа тең болады. Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?

D)

$$$ 354


Жиілігі 15106 Гц-ке тең фотонның энергиясы, жиілігі 5106 Гц фотон энергиясынан неше есе көп болады?

В) 3 есе$$$ 404

Жылдамдығы болатын -бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?


С) 3-ші бағытта


$$$ 408

Жазық айна алдында тұрған нәрсе одан 1 м қашықтыққа жылжытылды. Осы кезде нәрсе мен кескіннің ара қашықтығы қаншаға артты?

B) 2

$$$ 411


Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:

A) интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі


$$$ 412

Жарықтың оптикалық жол ұзындығы деп жолдың геометриялық ұзындығының:

C) сыну көрсеткішіне көбейтіндісін

$$$ 426


Жарық дисперсиясы дегеніміз:

B) ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі


$$$ 429


Жарық поляризацияланған болып табылады, егер:

E) жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса


$$$ 434

Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?

A) 300
$$$ 475

Жарықтың ең үлкен толқын ұзындығына қандай түс сәйкес келеді?

B) қызыл түске
$$$ 477

Жылулық сәулелену деп … айтады.

A) энергия көзі заттағы бөлшектердің жылулық қозғалысы болып табылатын электромагниттік сәуле шығаруын

$$$ 488


Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?

B) 3 м


$$$ 502

Жарық фотонының жиілігі 3 есе артса, оның массасы қалай өзгереді?

B) 3 есе артады

$$$ 509


Жинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күшінің абсолюттік мәні неге тең:

E) 5 дптр


$$$ 510

Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш 300 – қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.С) 1,5∙108 м/с
$$$ 512

Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600 бұрышпен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.

В) 300

$$$ 516

Жұқа линзаның формуласын көрсетіңіз.C)
$$$ 517

Жұқа линзаның өрнегін көрсетіңіз.C)

$$$ 519


Жазық айнада алынған кескін:

C) Жалған, тура, үлкейтілмеген

$$$ 520

Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.В)

$$$ 555


Жарықтың қандай сәулесі спектроскоп призмасында көп ауытқиды?

А) Күлгін

$$$ 558

Жазық толқынының теңдеуін көрсетіңіз.B)

$$$ 573


Жиілігі ν фотонның энергиясы неге тең?

С)

$$$ 604


Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?

В) Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы

$$$ 611

Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз:

А) 2,0

$$$ 620


Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?

D) 900

$$$ 670

Жылдамдықтары бірдей электрон ( λ1) мен протонның (λ2 ), де Бройль толқын ұзындықтарын салыстырыңыз (me=9,110-31 кг, mp=1,6710-27кг).B)

$$$ 155


Жинағыш линзаның оптикалық күші 3 дптр және дене линзадан 50 см қашықтықта орналасқан. Осы линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?

D) 2
$$$ 156

Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 4 мм шыны пластина қойылса, онда оптикалық жол ұзындығы қалай өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.

А) 2 мм-ге артады

$$$ 94

Жиілігі  фотонның энергиясы неге тең?D) E=h

ЗЗЗ

$$$ 82


Затта жарықтың жұтылуы … сипатталады.

D) Бугер заңымен

$$$ 106

Заттың еркін электрондарынан қысқа толқынды сәулелердің серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі … деп аталады.

С) Комптон эффектісі

$$$ 533


Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шала өткізгіш бола алады:

Е) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ


$$$ 552

Зат қызыл жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

А) Қара

$$$ 563


Зат көк жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.

B) Көк


$$$ 639

Заттың толқындық – корпускулалық екі жақтылығы дегеніміз:

С) Зат бөлшектері толқындық қасиетпен қатар корпускулалық қасиеттерге де ие бола алады
ИИИ

$$$ 34


Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз.

В)

$$$ 35


Интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз.

А)

$$$ 42


Интерференция құбылысын байқауға болады:

С) жиілігі бірдей екі лазерден

$$$ 169

Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

E) 5

$$$ 297


Интерференциялық жолақтардың ені 0,25 мкм-ге тең. Ені 0,75 мкм экранда қанша максимум орналасуы мүмкін? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.

С) 3


$$$ 299

Интерференция құбылысында жарық интенсивтілігінің максимумы қай формуламен анықталады?А)

$$$ 415


Интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша күңгірт жолақ байқалатын болады?

E) 50


$$$ 417

Интерференция кезінде қалыңдығы бірдей жолақтар …

A) сынадан пайда болады

$$$ 418


Интерференция кезінде көлбеулігі бірдей жолақтар …

B) қалыңдығы бірдей қабыршықтан пайда болады


$$$ 531

Интерференцияның максимумы қандай жағдайда байқалады?

С) Когерентті толқындардың фазалары бірдей нүктелерде
$$$ 536

Интерференция минимумы бақыланады:

D) Когерентті толқындардың фазалары әртүрлі нүктелерде

$$$ 534


Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.

С) ∆=(2m+1)

$$$ 602


Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады?

А) Бірдей жиіліктегі, және фазалар айырымы тұрақты болғанда

$$$ 603

Интерференция құбылысы кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың минимумы байқалады (n=0, 1, 2,)?

B)  = (2n+1) 

$$$ 605


Интерференция кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың максимумы байқалады?

С) = 2 n

$$$ 613


Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз:

В)

$$$ 668


Импульсі 3,310-24 кгм/с болатын бөлшектің де Бройль толқын ұзындығы неге тең?

A) 20 нм


ККК

$$$ 69


Кристалдарда … байқалады.

В) рентген сәулелерінің дифракциясы


$$$ 100

Комптон эффектісі дегеніміз.... шашырауы.

В) фотондардың еркін электрондардан

$$$ 123


Кез-келген атомда бас n, орбиталдық , магниттік және спиндік – бірдей кванттық сандармен анықталатын стационарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:

E) Паули принципі

$$$ 202

Кейбір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы і=45о. Бұл зат үшін толық поляризация бұрышын іБр табыңыз.B) arctg

$$$ 210


Комптондық 900-қа шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?
E) өзгермейді
$$$ 211

Комптондық 600 шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқындық ұзындығы қаншаға өзгереді? (h=6,610-34 Джс, m0=9,110-31 кг, с=3108 м/с).

B) 1,2 пм
$$$ 241

Кванттық осцилятордың ең минимал энергиясы неге тең?B)

$$$ 275


Кескін мөлшері дене мөлшеріне тең болса, жинағыш линзаның оптикалық күші қандай болады? Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 0,2 м-ге тең.

В) 10 дптр


$$$ 333

Көрінетін жарықтың спектріндегі қызыл сәулелердің шыныдағы таралу жылдамдығы 1,5105 км/с-ке тең. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.


Е) 2,00
$$$ 351

Күн бетінің сәулеленуінің спектраль тығыздығының максимумы =482 нм толқын ұзындығына сәйкес келеді. Күн бетінің температурасы қандай болады?

Е) 6103 К
$$$ 379

Көрсетілген сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің арасынан өтудің ең аз жиіліктегі электромагниттік сәулелерді жұтатын деңгейді анықтаңыз.C) 3
$$$ 388Келтірілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болады?

А) нейтрон$$$ 399

Келтірілген ядролық реакциядағы пайда болған екінші бөлшекті анықтаңыз.

А)

$$$ 435


Катодты жиілігі әртүрлі монохромат сәулелермен жарықтандырғанда, катодта қандай шама өзгеретін болады?

B) электрондардың максимал жылдамдығы


$$$ 438

Катод монохромат жарықпен жарықтандырылады. Қанығу фототогының шамасы неге тәуелді болады?

В)жарық интенсивтігіне

$$$ 446


Кванттық механикадағы анықталмаушылық қатынасы нені көрсетеді?

B) микрообъектілерге қатысты координата және импульс классикалық ұғымдарының қолдануындағы кванттық шектелулерді

$$$ 448

Кванттық механикада бөлшек күйі берілген деп есептеледі, егер:

D) толқындық функция (-функция) берілсе
$$$ 530

Көршілес үш Френель зонасының қорытқы амплитудасы қандай болады?В)

$$$ 537


Когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта таралу құбылысы қалай аталады?

D) Интерференция

$$$ 556

Кварц, скипидар сияқты актив заттар қабілеттігін атаңыз.


D) Поляризация жазықтығын айналдыру


$$$ 557


Керр эффектісі дегеніміз не?

А) Изотропты кристалға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы

$$$ 572

Кирхгоф заңы бойынша дененің шығару қабілетінің оның жұтылу қабілетіне қатынасы:

1 Дененің оптикалық қасиеттеріне және температурасына байланысты

2 Дененің температурасына байланысты

3 Барлық денелер үшін жиілік функциялары бірдей

4 Барлық денелер үшін жиілік және температура функциясы болады


С) 4

$$$ 575


Комптон эффектісі дегеніміз не?

В) Рентген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі$$$ 591

Кез-келген атомда бас , орбиталдық , магниттік және спиндік -бірдей кванттық сандармен анықталатын станционарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:

D) Паули принципі


$$$ 618

Кристалдарда ... байқалады:

В) рентген сәулелерінің дифракциясы
$$$ 636

Кванттық механикада бөлшектің күйін анықтайтын:

1 Координаталар

2 Импульс

3 Толқындық функция

4 Масса


5 Энергия

Е) Тек 3
$$$ 637Көрсетілген қандай радиоактивті түрлендіру кезінде нейтрино не антинейтрино пайда болады?

1 ыдырау

2 ыдырау

3 ыдырау

4 сәуле шығару

D) 2, 3


$$$ 656

Комптон эффектісіндегі рентген сәулесінің әр түрлі заттардан шашыраған толқын ұзындығының өзгеруі мынаған негізделген:

Е) Рентген сәулесінің фотондарының заттың электрондарымен әсерлесуінің кванттық сипаттамасына

$$$ 663


Кирхгофтың универсал функциясын кескіндейтін сызбада аудандары бірдей екі аймақ бөлініп көрсетілген. Осы аймақтар үшін 1) r,т сәуле шығарғыштық қабілетінің; 2) R,т энергетикалық жарқыраудың қатынастары қандай болады?

А) r1 r2 ; R1=R2

$$$ 696

Кристалдағы рұқсат етілген энергетикалық зонаның қасиеттері: 1- кристалда қанша атом болса әр зонада сонша энергетикалық деңгей болады.; 2-зонадағы деңгейлердің ара қашықтығы Еi10-23эВ; 3-зонадағы энергетикалық деңгейлердің ара қашықтығы Еi10-2эВ; 4-зонаның ені кристалдағы атомдар санына байланысты; 5- зонаның ені атомдар санына байланысты емес:

А) 1, 2 және 5

$$$ 213


Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 4,08 эВ. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек?

D) 6,12 эВ

$$$ 527

Когеренттілік дегеніміз не?

D) Толқындардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы уақыт бойынша тұрақты толқындардың тербелісі
$$$ 626

Комптон эффектісі дегеніміз не?

В) Ренген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі
ҚҚҚ

$$$ 2


Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?

А) Оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға жарық түскен кезде

$$$ 32

Қалыңдығы 2 мм болатын су қабатынан өтетін жарық толқынының оптикалық жол айырымы 2,66 мм. Судың сыну көрсеткішін табыңыз.В) 1,33

$$$ 97


Қандай құралдарда жарықтың кванттық қасиеттері пайдаланылады?

А) Фотоэлемент

$$$ 108

Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 500 нм-ге тең. Фотоэффектіні тудыратын фотон энергиясының минималь мәнін анықтаңыз.

(1 эВ=1,610-19 Дж; h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с).

А) 2,49 эВ

$$$ 110

Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның жиілігі неге тең?С)
$$$ 111

Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның энергиясы неге тең?

D) Е10

$$$ 126


Қатынастардың қайсысы де Бройль толқынының ұзындығын анықтайды?

D) =h/p


$$$ 154

Қандай да бір беттің жарықталынуы, осы бетке перпендикуляр бағытта түскен сәулелердің жарықталынуынан 2 есе кем болуы үшін, бетті қандай бұрышқа бұру керек?

A) 60о-қа

$$$ 195


Қызыл сәулелер үшін көрінетін жарық спектрінің шыныдағы таралу жылдамдығы 2105 км/c. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.

E) 1,50
$$$ 229

Қалыпты күйде тұрған сутегі атомы иондалу үшін қанша минимал энергияны беру қажет? Сутегі атомының қалыпты күйдегі энергиясы Е1=-13,53 эВ.

B) 13,53 эВ$$$ 242

Қоздырылған n=2 күйінде тұрған бөлшек ені болатын потенциалды орында тұр. интервалдың қай нүктесінде бөлшектің орналасуының ықтималдылық тығыздығы 2 ең минимал болады?

B)

$$$ 277


Қол жазба немесе баспа материалдарын оқу үшін ең қолайлы жарықтану 50 лк деп саналады. Столдың үстіндегі электр шамының дәл астында орналасқан нүктелерде осындай жарықтануды алу үшін, жарық күші 50 кд лампаны қандай биіктікте ілу керек?

С) 1 м
$$$ 289

Қос-ойыс шыны линзаны суға орналастырғанда, оның фокус аралығы қалай өзгереді?

В) ұлғаяды

$$$ 291

Қос-ойыс линзаның көмегімен дененің ұлғайтылған шын кескінін алуға бола ма? Болса, денені қай жерге орналастыру керек?

В) иә, болады, фокусы мен екіеселенген фокусы арасына

$$$ 347


Қандай шашырау бұрышында комптондық шашыраудағы толқын ұзындығының максималь өзгеруі болады?

Е)
$$$ 382

Қанша электрон үш бірдей кванттық сандарға () ие бола алады?

С) 2
$$$ 423

Қандай сәулелер үшін кристалдық кеңістік тор, дифракциялық тор ретінде пайдаланылады?

D) рентген сәулелері үшін

$$$ 454

Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изотобы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.

B) 1 және 4
$$$ 455

Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изобарасы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.C) 2 және 3
$$$ 503

Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің қызыл шегі 0,310-6 м. Фотоэффект туындайтын фотон энергиясының минимал мәнін анықтаңыз (Дж*с).

A) Дж

$$$ 526


Қандай толқындар когерентті деп аталынады?

В) Жиіліктері және фазалар айырымы тұрақты болса

$$$ 538

Қандай құбылыс жарықтың кванттық қасиеттерін айқындайды?

C) Жылулық сәулелену

$$$ 553


Қалыпты емес дисперсиясының құбылысын зерттеген:

В) Рождественский

$$$ 584

Қатты дененің фотолюминисценциясының себебі мынаумен байланысты

С) Электрондардың өткізгіштік зонадан активатор деңгейіне көшуі

$$$ 609


Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?

А) Оптикалық тығыздығы жағынан үлкен ортадан оптикалық тығыздығы кіші ортаға жарық түскен кезде

$$$ 678

Қандай физикалық құбылыстар жарықтың корпускулалық қасиеттері байқалады?

A) Фотоэффект

$$$ 679


Қандай аспаптарда жарықтың кванттық қасиеттері қолданылады?

A) фотоэлемент

$$$ 686

Қандай кванттық бөлшектер жүйесі Ферми-Дирак таралу функциясымен сипатталады?

С) Жарты спинді бөлшектер жүйесі

$$$ 501


Қанығу фототогы 1,6 А болса, 1 с ішінде катодтан қанша электрон ұшып шығады?

D) 1019

$$$ 474

Қандай түстің жиілігі ең үлкен?

A) күлгін

ЛЛЛ

$$$ 22


Линзаларда нәрсенің кескінін салу ережелерінің бірін атаңыз.

В) линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле өзінің бағытын өзгертпейді


$$$ 20

Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз.

D) дптр
$$$ 272

Линза екі еселенген нақты кескін беретін болса, қос-дөңес линзадан зат қандай қашықтықта орналасады?С) 3/2

$$$ 353


Литий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады? Шығу жұмысы A=3,8410-19 Дж, Планк тұрақтысы h=6,6310-34 Джс.

А) 0,581015 Гц

$$$ 460

Линзаның қисықтық радиусы 1 м, ал жарық толқынының ұзындығы 1 мкм болса, шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы неге тең?

D) 2 мм
$$$ 514

Линзаның оптикалық күшінің өрнегін көрсетіңіз.E)

$$$ 524


Лоренцтің теориясы бойынша дисперсия пайда болады:

С) Электромагниттік толқындардың оптикалық электрондармен әсерлесуі нәтижесінде
МММ

$$$ 687


Металдардың м және шала өткізгіштердің  электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?

B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)$$$ 677

Массасы 1 г моншақтың орны х=110-7 м қателікпен анықталды. Моншақтың жылдамдық құраушысының квантты-механикалық анықталмағандығын бағалаңыз:

А)
$$$ 673

Массасы 4  10-27 кг микробөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы 165 нм болса, ол қандай жылдамдықпен қозғалады?

А) 1 м/с

$$$ 671


Микробөлшектердің толқындық қасиеттері төмендегі түсініктерге тәуелсіз: 1-импульс, 2-энергия, 3-траектория, 4-масса:

С) 3


$$$ 657

Максимал Комптон ығысуы шашыраудың қандай бұрышына сәйкес келеді?

C)

$$$ 634


Микробөлшектердің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының байланысы келесі өрнекпен анықталады:

1

2

3

4

5

С) 2 және 4


$$$ 635

Микробөлшектің төменде көрсетілген қай шамасы толқындық функцияның модулінің квадратымен анықталады?

D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы$$$ 638

Массасы 0,1 г тозаңның орны қателікпен анықталады. Оның жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз:

Е)

$$$ 594


Мозли заңын көрсетіңіз.

А)ω=R (Z-σ)(1/ n12-1/n22)

$$$ 551


Малюс заңын көрсетіңіз.

С)
$$$ 529

Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?

E) Берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын

$$$ 442

Максимум сәуле шығаруға сәйкес келетін толқын ұзындығы 2 есе өсетін болса, онда абсолют қара дененің температурасы қалай өзгереді?

B) 2 есе кемиді

$$$ 449


Микробөлшек импульсінің анықталмаушылығы 2 есе өссе, онда оның координатасының минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?

A) 2 есе азаяды

$$$ 450

Микробөлшек координатасының анықталмаушылығы 3 есе азайса, онда оның импульсінің минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?

A) 3 есе өседі

$$$ 402


Массалар дефектісінің формуласын табыңыз.

А)

$$$ 406


Мөлшері электрон зарядынан кіші зарядқа ие болатын бөлшекті анықтаңыз.

D) кварк$$$ 393

Мына термоядролық реакцияда пайда болатын х бөлшекті анықтаңыз.

D) нейтрон

$$$ 366


Массасы 1 г бөлшек =10 м/с жылдамдықпен қозғалатын болса, ол бөлшек үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? h=6,6310-34Джс деп алыңыз.

А) 6,63 * 10-32 м

$$$ 341

Мына формуланың қайсысы абсолют қара дене үшін Стефан-Больцман заңын өрнектейді?В)

$$$ 302


Монохромат жарықтың интерференцияланған екі толқынының оптикалық жол айырымы 1/4-ге тең. Фазалар айырымы қандай болады?

D) /2

$$$ 122


Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?

С) берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын


$$$ 74

Малюс заңын көрсетіңіз.

D) ІA = Іp cos2
$$$ 51

Мөлшері кішкене болатын дискіні монохромат ақ жарықпен жарықтандырғанда экранда дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейненің центрінде не байқалады?

А) Ақ дақ
$$$ 26

Мынадай шарттар орындалғанда екі жарық толқындары когерентті деп аталады:

D) 1=2 , =const
$$$ 644

Металдардан электрондардың шығу жұмысы неге тең?

Е) Потенциалдық шұңқырдың түбіндегі энергиясымен Ферми деңгейіндегі электрондардың кинетикалық энергияларының айырымына

ННН

$$$ 16


Нүктелік жарық көзінің жарықталыну өрнегін көрсетіңіз.

E)

$$$ 59


Нүктелік монохромат жарықтың (=500 нм) экранда дифракциялық суреті байқалады. Экран мен жарық көзінің арасына дөңгелек саңылауы бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық. сақиналардың центрінде ең қараңғы дақ пайда болуы үшін саңылау арқылы Френель зонасының нешеуі өте алады?

В) 2
$$$ 60

Нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта сфералық толқын фронты орналасқан, бақылау нүктесі - толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френельдің төртінші зонасының радиусы неге тең?

В) 0,7 мм

$$$ 70

Нүктелік жарық көзінен (=0,6 мкм) толқын шебіне және толқын шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтық 1,5 м. Френелдің үшінші зонасының радиусын анықтаңыз.С) 0,55 мм

$$$ 81


Нормаль дисперсия қалай анықталады?

В)

$$$ 303


Ньютон сақиналарын бақылағанда бетінен когерентті толқындар шағылатын жұқа пленка ролін не атқарады?

В) пластина мен линза арасындағы саңылау


$$$ 325

Нормаль дисперсиясы бар ортада ең үлкен таралу жылдамдығына қандай сәулелер ие болады?

С) қызыл

$$$ 335


Николь призмалары арқылы өткенде жұтылатын жарықтың үлесі k болсын. Табиғи жарық интенсивтілігі І0 болғанда, Николь призмасы арқылы өткен жарық интенсивтілігі І1 қалай анықталады?

В)
$$$ 416

Ньютон сақиналары қалай пайда болады?

B) линзаның дөңес беті мен пластинканың үстіңгі бетінен шағылған сәулелердің бірігуінен
$$$ 491

Ньютон сақиналарының шағылған жарықтағы m-ші және 1-ші күңгірт радиустарының қатынасы 4-ке тең. m-ші сақинаның нөмірі қандай?

D) 16

$$$ 521


Нәрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық фокус аралығынан аз болғанда кескін қандай болады?

E) Жалған, тура, үлкейтілген

$$$ 535

Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.

E) 200 кд

$$$ 539


Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1- сәуленің түсу бұрышы, 2- лизаның қисықтық радиусы, 3- пленка қалыңдығы, 4- жарық толқын ұзындығы:

Е) 1,2 және 4

$$$ 621

Нормаль дисперсия қалай анықталады?


В)
ООО

Ортаның сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.В)

$$$ 25


Оптикалық жол ұзындығы қалай анықталады?

E)
$$$ 41

Оптикалық жол айырмасы екі когерентті жарық шоқтары

қандай да бір нүктеде интерференцияланады. Бұл нүктеде не

байқалады?

В) минимум$$$ 121

Орбиталдық кванттық сан нені сипаттайды?

В) электронның атомдағы импульс моментін


$$$ 171

Ортаның сыну көрсеткіші 2-ге тең. Осы ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?

E) 1,5108 м/с

$$$ 189


Оптикалық осьтері бір-біріне перпендикуляр поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі неге тең?

B) І=0


$$$ 307

Оптикалық тығыздау ортадан шағылған сәуленің тербеліс фазасы -ге өзгерсе, толқын қандай оптикалық жол айырымына ие болады?D)

$$$ 334


Оптикалық активті сұйықтар – ертінділер көмегімен поляризация жазықтығын бұру бұрышы қай өрнекпен айқындалады?
С)

$$$ 473


Оптикалық актив кристалдан қиып алынған пластинканың қалыңдығын 3 есе арттырса, одан жарықты өткізген кезде поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

A) 3 есе артады

$$$ 499

Оптикалық актив ерітіндінің концентрациясын 3 есе азайтса, поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?

B) 3 есе кішірейеді

$$$ 518


Ортаның абсолют сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.

D) n=

ӨӨӨ

$$$ 43


Өтетін жарықта байқалатын Ньютон сақиналарының центрінде:

А) ақ дақ байқалады

$$$ 197

Өрнектердің қайсысы заттағы жарық жұтылуын сипаттайды? (Бугер заңы)B)

$$$ 631


Өзінің табиғаты бойынша фотон:

Е) Электрмагниттік өрістің квантыППП

$$$ 48


Периоды d дифракциялық торға, толқын үзындығы жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды?

А)

$$$ 87


Поляризациялану дәрежесін анықтауға қолданылатын құрал … деп аталады.

Е) анализатор


$$$ 90

Поляризатор мен анализатордың оптикалық осьтері арасындағы бұрыш 30о. Егер осьтер арасындағы бұрыш 45о болса, олардан өтетін жарық интенсивтігінің қатынасын анықтаңыз.

В) 1,5

$$$ 191


Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 600. Егер анализатор мен поляризатор абсолют мөлдір болса,онда поляризатор мен анализатордан өткен табиғи жарықтың интенсивтілігі неше есе кемиді?

Е) 8 есеге


$$$ 192

Поляризатордан келетін жарық интенсивтілігін анализатор 2 есе кемітеді. Поляризатор мен анализатор жазықтықтарының арасындағы өткізу бұрышын анықтаңыз?


C) 450

$$$ 274


Параллель сәулелер шоғы линзаға оның бас оптикалық осіне қандай да бір бұрыш жасай түседі. Линзадан өткеннен кейін олар қай жерде қиылысады?

D) линзаның фокаль жазықтығында$$$ 315

Периоды =2,5мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы = 625 нм жарық сәулесін түсіргенде, спектрдің қандай ең көп санын байқауға болады?

С) 4


$$$ 330

Поляризатордан түскен жарықтың интенсивтілігін анализатор екі есе азайтады. Поляризатор мен анализатор жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз. Поляризатор мен анализатор - абсолют мөлдір.

С) 450

$$$ 332


Поляризатор мен анализатордың өткізу жазықтықтары арасындағы бұрыш =450-қа тең. Бұл бұрышты =600-қа дейін өсіргенде, анализатордан шығатын жарық интенсивтілігі қанша есе азаяды?

В) 2 есе


$$$ 374

Потенциалды тосқауылдың биіктігінен энергиясы аз болатын бөлшектің тосқауыл арқылы өту құбылысы қалай аталады?

А) туннель эффекті

$$$ 453


Паули принципіне сәйкес ...

B) кванттық-механикалық жүйеде бірдей кванттық сандар жиынтығы бар күйде болатын екі немесе одан көп электрондардың болуы мүмкін емес

$$$ 493

Периоды 16 нм, толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелерінің сырғанау бұрышы 30о болған кездегі кристалдық тордағы дифракциясында туындайтын максимумның реті қандай?

D) 4
$$$ 550

Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашалағы неде?

C) Жарық векторының тербелісінің белгілі бір бағыттылығында

$$$ 568


Планк формуласын көрсетіңіз.

D)
$$$ 595

Паули принципі қандай бөлшектер үшін қолданылады?


Е) Фермиондар

$$$ 607

Периодтары және фазалар айырымы төменде келтірілген бір бағыттағы тербелістердің қайсысы когерентті толқындар болады ?

С) Т1=2 с, Т2=2 с, =const

$$$ 622


Поляризацияланған жарық интенсивтігін ... бойынша анықтауға болады:

С) Малюс заңы


$$$ 623

Поляризацияланған жарық деп айтылады, егер:

E) жарық векторы тербелістерінің бағыттары бір жазықтықта өтетін болса
$$$ 630

Пішіндері және өлшемдері бірдей екі дене бастапқы Т0 температураға дейін қыздырылды. Олар бір-бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірек салқындайды?

А) а, т –жұту қабілеті үлкен дене

$$$ 633


Паули принципіне қай тұжырымдама сәйкес келеді?

В) Кванттық – механикалық жүйеде барлық кванттық сандары бірдей болатын күйде бірден одан артық электрон болуы мүмкін емес

$$$ 85

Поляризацияланған жарық интенсивтігін … бойынша анықтауға болады.С) Малюс заңы
РРР

$$$ 706


Радиоактивті ыдырау заңы қандай формуламен өрнектеледі?

C)

$$$ 707


Радиоактивті заттың активтілігі дегеніміз:

А) Уақыт бірлігінде затта болатын ыдырау саны.

$$$ 708

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды неге тең?

Е) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.
$$$ 709

Радиоактивті элементтің Т жартылай ыдырау периоды мен  ыдырау тұрақтысының арасында қандай байланыс бар?C)

$$$ 711


Радиоактивті элементтен 10 секунд уақыт ішінде радиоактивті изотоптың 106 ядросы ыдыраса, радиоактивті элементтің активтілігі қандай болады? Берілген уақыт аралығындағы активтілікті тұрақты деп есептеу керек:

D) 105 Бк

$$$ 712

Радиоактивті изотоптың ыдырау тұрақтысы 0,110-3 с1-ге тең. Оның жартылай ыдырау периоды неге тең?

A) 6,9103 с

$$$ 655


Рентген сәуле шығаруының Комптон шашырауы кезіндегі толқын ұзындығының өзгеруі ='-=к(1–cos) формуласымен анықталады. к тұрақтысы неге тәуелді?

С) Шашыратушы беттің қасиетіне


$$$ 628

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т. Егер ядролардың бастапқыдағы саны N 0 болса, t=T/4 уақытта осы элементтің қанша N ядросы ыдырап кетеді?

B)

$$$ 614


Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы  болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет:

A) r


$$$ 600

Радиоактивті ыдыраудағы жартылай ыдырау периоды дегеніміз не?

D) бастапқы ядролар саны 2 есе кемуі

$$$ 587


Резерфорд жасаған атом моделі бойынша:

1 Атом оң зарядталған шар

2 Атом центрінде оң зарядталған ядро бар

3 Зарядталған шар ішінде электрондар тербеледі

4 Электрондар тұйықталған орбита бойымен ядроны айналып қозғалады
D) 2 және 4
$$$ 487

Радионуклидтің активтілігі 20 Бк болса, оның 100 ядросы қанша уақытта ыдырайды?

C) 5 с

$$$ 485


Радиоактивті ыдырау кезіндегі жартылай ыдырау периодына тең уақытта ыдырамаған ядролардың саны неше есе азаяды?

A) 0,5


$$$ 397

Рубидий элементінің 89Rb ыдырау тұрақтысы =0,00077 с-1-ге тең. Жартылай ыдырау периодын Т1/2 анықтаңыз. ln2=0,693.

Е) 900 c

$$$ 389


Радиоактивті ыдырау тұрақтысы =0,01-ге тең болса, изотоптың жартылай ыдырау периоды Т1/2 қанша болады?.

А) 10 с

$$$ 387

Радиоактивті ыдыраудың негізгі заңын көрсетіңіз.В)

$$$ 352


Рубидийді 11015 Гц жиіліктегі жарықпен сәулелендіргенде, одан ұшып шыққан электрондардың максималь кинетикалық энергиясы 2,8210-19 Дж болған. Рубидийден электрондардың шығу жұмысы қандай болады? Планк тұрақтысын һ=6,6310-34 Джс деп алыңыз.

С) 3,810-19 Дж

$$$ 261

Радиоактивті изотоп 41020 атомдардан тұрады. Жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде бұл изотоптың қанша атомы қалады?

B) 21020

$$$ 262


Радиоактивті элементтің жартылай ыдырауының 2 периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?

D) 75%


$$$ 259

Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?C) 50%
$$$ 176

Радиусы 2 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға тік бағытта монохроматты жарық сәулелерінің паралель шоғы () түседі. Бақылау нүктесі тесік осінен 1 м қашықтықта тұр. Тесікке неше Френель зонасы сыяды?

D) 8


$$$ 148

Радиусы 1 м дөңгелек үстелдің центрінде 1 м биіктікте электр шамы орналасқан. Егер жарық күші І=50 кд болса, үстелдің шетіндегі жарықталынуы қандай болады?


C) 12,5 лк

$$$ 45


Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы  болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет?

А) r


$$$ 47

Радиусы rсаңылаудың төңірегіндегі геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы  жарықтың дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалу керек?

А) r

CCC

$$$ 28


Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?

В)

$$$ 30


Сыну көрсеткіші nпл>1 жұқа пленкадан шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жол айырымы неге тең болады?

С) (AB+BC)nAD/2

$$$ 39

Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық (толқын ұзындығы 0,55 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде шағылған жарық максимал әлсіреген. Пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?В) 0,21 мкм
$$$ 50

Саңылаудан дифракция құбылысын бақылау қандай шарт кезінде ықтималды болады?А) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас (d) болған кезде
$$$ 53

Сфералық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.А)
$$$ 98

Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз.С)

$$$ 112


Суреттегі сутегі атомындағы өтулердің қайсысы максималь жиіліктегі фотон сәулеленуіне сәйкес келеді?

D) 4
$$$ 113

Сутегі атомындағы суретте көрсетілген қай өтулер минимал жиіліктегі фотон жұтылуына сәйкес келеді?
А) 1
$$$ 114

Сутегі атомының ионизациялану энергиясы Е0 болса, электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өту үшін қанша минимал энергия жұмсалуы керек?

D) 3Е0/4

$$$ 124


Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , n=3,4,... ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

E)
$$$ 125

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы , n=3,4,... ) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.

А)

$$$ 159


Сыну көрсеткіші n=1,5-ға тең шыныда жарықтың оптикалық жолы S2=1,5 мм-ге тең. Сол уақыт ішінде жарық вакуумда қанша жол басып өтеді?

B) 2,25 мм

$$$ 163

Сыну көрсеткіші 1,6 ортаға геометриялық жол айырымы 2,5 см екі монохромат сәуле түссе, осы ортадағы толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?

D)4 см
$$$ 164

Сыну көрсеткіші n қабықша бетіне перпендикуляр бағытта толқын ұзындығы жарық түседі. Шағылған сәулелерді өшіру үшін қабықшаның ең кішкене қалыңдығы қандай болу керек ?C)

$$$ 166


Сыну көрсеткіші 1,5 қалыңдығы 0,5 мм шыны пластинкада толқын ұзындығы 0,5 мкм қанша толқын орналасады?

C) 1500
$$$ 184

Сфералық толқын фронты нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта, ал бақылау нүктесі толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта тұр. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френелдің төртінші зонасының радиусы неге тең?

B) 0,7 мм

$$$ 223

Сутегі атомының үшінші стационарлық күйінен біріншіге өткен кездегі сәулелену фотонының жиілігі неге тең? R - Ридберг тұрақтысы.

E) 8R/9

$$$ 225


Сутегі атомындағы электрон жоғары энергетикалық деңгейден негізгі күйге өткенде энергиясы 13,2 эВ фотонды шығарады. Осы деңгейлердің энергия айырымы неге тең?

A) 13,2 эВ

$$$ 226

Сутегі атомындағы электрон төртінші энергетикалық деңгейден біріншіге өткендегі фотон энергиясы екінші орбитадан біріншіге өткендегі энергиядан қанша есе артық болады?

D) 1,25 есе
$$$ 227

Суретте көрсетілген сутегі атомы өтулерінің қайсысы сәуле шығару жиілігінің үлкен мәніне сәйкес келеді?


D) 4
$$$ 228

Суретте келтірілген сутегі атомы энергиясының өзгеру жолдарының қайсысына ең үлкен толқын ұзындығы сәйкес келеді?


D) 4
$$$ 231

Сутегі атомының қайсы өтуі сәулелену жиілігінің ең үлкен мәніне келеді?

D) 5
$$$ 232

Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтудің қайсысы үлкен массадағы фотондарды шығара алады?


C) 3
$$$ 239

Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз.B)
$$$ 240

Сутегі атомындағы электронның стационар күйлері үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз?A)

$$$ 270


Суретте көрсетілген жазық айнадағы АВ затының қай жағдайдағы кескіні дұрыс деп саналады?

В) 2 жағдайдағы


$$$ 281

Сәуле жинағыш линзаға түсіп, сынады. Линзадан кейін сәуленің жүруі қандай болады?D) 4-ші бағытта
$$$ 282

Сәуле жазық айнаға перпендикуляр бойынша түседі. Айнаны оның осі бойымен сәулеге перпендикуляр етіп 20о-қа бұрғанда, шағылған сәуле қандай бұрышқа ауытқиды?

С) 40о-қа

$$$ 284


Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең болатын орталарды бөліп тұрған шекараға түскен сәуленің толық ішкі шағылу бұрышы неге тең?

С) 30о

$$$ 286

Сынған сәуле шағылған сәулеге перпендикуляр болуы үшін, сәуле жазық айнаға қандай бұрышпен түсуі керек?


В) arctg n
$$$ 296

Сыну көрсеткіші заттан жасалған мөлдір пластинаны оған перпендикуляр түскен, толқын ұзындығы =600нм сәулелермен жарықтандырғанда, ол шағылған жарықта қараңғы болып көрінуі үшін пластинаның ең кіші қалыңдығы қандай болуы мүмкін?

В) 200 нм$$$ 298

Сәулелердің геометриялық жол айырымы 2,5 см болса, екі когерентті монохромат толқынның сыну көрсеткіші =1,6-ға тең затта оптикалық жол айырымы қандай болады?

А) 4,0 см


$$$ 306

Сыну көрсеткіші n=1,6 болатын затта екі когерентті монохромат толқынның геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, оптикалық жол айырымы қандай болады?

С) 2,4 см
$$$ 319

Саңылауға нормаль бойынша монохромат жарық түседі. Екінші қараңғы дифракциялық жолақ sіn=0,01 бұрыш мәнінде байқалады. Саңылау ені түсетін жарықтың қанша толқын ұзындығына тең болады?

В) 200
$$$ 337

Судың бетіне табиғи жарықтың параллель шоғы түссін. Судың сыну көрсеткіші 1,33-ке тең деп алып, Брюстер заңын көрсетіңіз.В) tg іB=1,33
$$$ 340

Суретте әртүрлі температура үшін абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің толқын ұзындығына тәуелділігі берілген. Ең төмен температураға сәйкес келетін қисықты атаңыз.


E) 5

$$$ 356


Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтулердің қайсысы формуласымен өрнектелген толқын ұзындығына сәйкес келеді?

С) 3


$$$ 357

Сәулелену сызығы Бальмер сериясындағы минимал жиілікке ие болса, электрон қай орбитадан қандай орбитаға өтеді?
A) 1
$$$ 358

Сутегі атомының спектріндегі Бальмер сериясы фотонының максимал энергиясын анықтаңыз. Иондалу энергиясын =13,6 эВ деп алыңыз.

D) 3,4 эВ


$$$ 359

Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның максимал энергиясы қандай болады (Лайман сериясы)? Планк тұрақтысы Дж*с; Ридберг тұрақтысы ; 1эВ = 1,6*10-19 Дж.

А) 13,6 эВ


$$$ 360

Суретте көрсетілген сутегі атомының сәулелену сызықтарының қайсысы сәулеленудің ең үлкен жиілігіне сәйкес келеді?

Е) 5


$$$ 362

Сутегінің спектраль сызықтарының ең кіші толқын ұзындығы қанша болады? (Бальмер сериясы),

В) 0,364 мкм


$$$ 363

Сутегінің спектраль сызықтарының көрінетін алқабтағы ең үлкен толқын ұзындығын табыңыз. (Бальмер сериясы, ).

Е) 0,656 мкм


$$$ 364

Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның ең кіші mіn энергиясын табыңыз (Лайман сериясы). Eі=13,6 эВ.

С) 10,2 эВ

$$$ 373


Суретте, бөлшектің “потенциалдық шұңқыр” қабырғасынан әртүрлі қашықтықта табудың ықтималдылығының тығыздығы берілген. А () нүктесіндегі ықтималдылық тығыздығының мәні нені көрсетеді?


С) бөлшек потенциалды шұңқырдың ортасында табылмайтындылығын

$$$ 378


Сутегі атомының қозбаған күйін суреттейтін энергетикалық деңгейді көрсетіңіз.


A) 1

$$$ 380


Сутегі атомындағы қай энергетикалық өтуі толқын ұзындығы ең үлкен элетромагниттік сәулеге сәйкес келеді?

E) 5


$$$ 409

Сыну көрсеткіші 1,5 шыны пластинаға жарық сәулесі түседі. Егер шағылу бұрышы 30о болса, онда сәуленің түсу бұрышы қандай?

B) 300
$$$ 425

Саңылауды ақ жарықпен жарықтандырғанда саңылау артындағы экранда:


E) түрлі түсті жолақтардан тұратын дифракциялық спектр байқалады


$$$ 440

Сұр дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:

A) А<1

$$$ 459


Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал жарық толқынының ұзындығы 500 нм болса, Юнг тәжірибесіндегі интерференциялық жолақтың ені неге тең?

B) 1,5 мм


$$$ 476

Сыртқы фотоэффект кезінде фотон энергиясы қайда жұмсалады?

D) электронның шығу жұмысына және оған кинетикалық энергия беруге

$$$ 481


Сәуле шығару жиілігі 2 есе өсті. Фотон массасы қалай өзгереді?

C) 2 есе өседі


$$$ 489

Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі жарық толқынының ұзындығы неге тең?

D) 500 нм

$$$ 490


Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, жарық толқынының ұзындығы 500 нм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардың арақашықтығы неге тең?

A) 1 мм
$$$ 504

Сутегі атомы n=4 кванттық күйден негізгі күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?

D) 16 есе азаяды


$$$ 505

Сутегі атомы n=1 кванттық күйден n=4 күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?

C) 16 есе артады
$$$ 511

Сыну көрсеткіштері су, шыны және алмаз үшін ауаға қатысты алғанда 1,33; 1,5; 2,42 сәйкес болады. Қай затта толық шағылудың шекті бұрышы ауаға шыққанда минимал мәнге жетеді?

В) Алмазда
$$$ 546

Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.Е)

$$$ 577


Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі нені өрнектейді?

С) Фотоэффект кезіндегі энергияның сақталу заңы


$$$ 592

Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы (Бальмер сериясы ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.

А)

$$$ 599


Сутегі атомының иондану потенциалы неге тең?

В) i=13,6В

$$$ 612

Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?В)

$$$ 629


Сәуле шығарумен жылулық тепе-теңдік күйдегі идеалды шағылдырғыш беттің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеті неге тең?

А) а, т=0 r, т=1


$$$ 653

Сыртқы фотоэффектінің негізгі заңдылықтары Эйнштейн формуласымен өрнектелетіні белгілі. Электрондардың А шығу жұмысы неге байланысты?

С) Фотокатод материалына


$$$ 662

Сызбада абсолют қара дененің r( , T) сәуле шығарғыштық қабілетінің әр түрлі температураға арналған  толқын ұзындығына тәуелділігі кескінделген. Сызбадан Т1/ Т2 қатынасын анықтаңыз:

E) 0,75

$$$ 685


Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі:

D)

$$$ 693


Суретте екі кристалдың электрондарының энергетикалық спектрі сызба түрінде көрсетілген. Олар заттың қандай түріне жатады – металдарға, шала өткізгіштерге, диэлектриктерге?

С) Екеуі де металл

$$$ 694

Суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген.Олар заттың қандай түріне жатады?С) 1- n-типті шала өткізгіш, 2- p-типті өткізгіш

$$$ 80


Судағы қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.

Е) қ > к
ТТТ

$$$ 3


Түсу бұрышын 50-қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

С) 100-қа кемиді

$$$ 27

Толқындардың интерференциялық шарттарының қажеттілігін көрсетіңіздер.В) толқындардың когеренттілігі

$$$ 44


Толқындық теория негізделеді:

E) Гюйгенс принципіне

$$$ 46

Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы жарық дифракциясын түсіндіре алады: 1- сабын және май қабыршығының кемпірқосақтық түсі, 2 - геометриялық көлеңке аймағына жарық сәулелердің таралуы, 3 - Комптон эффектісі, 4 - көлеңкенің және жартылай көлеңкенің пайда болуы.С) тек 2 ғана

$$$ 64


Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылдады. Бұл:

E) Гюйгенс принципі


$$$ 65

Толқын шебінің әрбір S элементі амплитудасы dS элементінің шамасына пропорционал болатын екінші реттік сфералық толқындардың көзі болып табылады. Сфералық толқынның амплитудасы толқын көзінен 1/r заңы бойынша r ара қашықтық артқан сайын кемиді. Амплитуда толқындық бетке түсірілген сыртқы нормаль мен dS элементінен бақылау нүктесіне жүргізілген бағыттың арасындағы  бұрышқа байланысты. Бұл болып табылады.D) Гюйгенс-Френель принципі
$$$ 77

Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=-ке тең оптикалық ортаға түседі. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланған болады?

С) 600


$$$ 86

Табиғи жарықты жазық поляризацияланған жарыққа айналдыратын құрал … деп аталады.

D) поляризатор

$$$ 88


Табиғи жарықты поляризацияланған жарыққа түрлендіретін құрал:

D) Николь призмасы

$$$ 92

Температурасын 2 есе арттырғанда абсолют қара дененің энергетикалық жарықтануы қанша есе өзгереді?Е) 16 есе артады
$$$ 96

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың корпускулалық қасиеттері білінеді?

А) Фотоэффект

$$$ 162


Толқын ұзындықтары , өзара интерференцияланушы екі монохроматты толқындардың оптикалық жол айырымы = 0,4 болса, фаза айырымы қаншаға тең?

A) 0,8

$$$ 167


Толқын ұзындығы 0,65 мкм болатын жарық шығарушы екі когерентті жарық көзінен экранда интерференциялық көрініс алынған. Экрандағы төртінші мен бесінші интерференциялық максимумдар аралығы 1 см-ге тең. Егер жарық көздерінің арасы 0,13 мм болса, онда жарық көздерінен экранға дейінгі арақашықтық қаншаға тең?

A) 2 м


$$$ 179

Толқын ұзындығы 480 нм болатын төртінші ретті сызықпен дәл сәйкес келетін үшінші ретті дифракциялық спектрдің сызықтары үшін толқын ұзындығы неге тең болады?

C) 640 нм
$$$ 180

Толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарық тік бағытта дифракциялық торға түсіп тұр. Тор төртінші ретті үлкен спектр беру үшін, тордың ең кіші периоды қандай болу керек?

E) 2 мкм

$$$ 198


Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=1/ болатын кейбір оптикалық ортаға өтеді. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланады?

A) 30о

$$$ 219

Түскен жарықтың толқын ұзындығын екі есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді?

C) 2 есе артады

$$$ 269


Түсу бұрышының қандай мәнінде шағылған және түскен сәулелер тік бұрыш құрайды?

С) 450

$$$ 312


Толқын ұзындығы  монохромат жарықтың паралель шоғы ені -ға тең болатын саңылауға нормаль түрде түседі. Жарықтың үшінші дифракциялық минимумын қандай бұрыш арқылы бақылауға болады?

D) 300


$$$ 321

Толқын ұзындығы 510 нм төртінші ретті спектр сызығымен беттесетін, дифракциялық спектріндегі үшінші ретті сызығының толқын ұзындығы қандай болады?А) 680 нм
$$$ 329

Тербеліс векторы жылдамдыққа перпендикуляр, бір жазықтықта реттелген жарық толқыны қалай аталады?

С) жазықполяризацияланған

$$$ 403

Төменде көрсетілген химиялық элементтердің изотоптарының қайсысында нейтрон саны ең көп?В)

$$$ 422


Тор тұрақтысы 2 мкм, ал сәулелер жолдарының айырымы

1 мкм болса, онда дифракциялық бұрыш неге тең?

B) 300
$$$ 432

Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде:

B) шағылған сәуле толық поляризацияланған болады
$$$ 436

Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңын көрсетеді?A)
$$$ 451

Төменде келтірілген шамалардың қайсысы кеңістіктің берілген нүктесіндегі микрообъектіні табу ықтималдылығының тығыздығын анықтайды?

B) толқындық функция модулінің квадраты
$$$ 461

Тор саңылауының ені 0,4 мкм, ал күңгірт бөлігінің ені 0,6 мкм болса, дифракциялық тор тұрақтысы неге тең?

C) 1 мкм
$$$ 463

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?

B) 1,5 мкм
$$$ 464

Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы

500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?

D) 4
$$$ 465

Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас максимумдардың реті қанша?

A) 1


$$$ 466

Толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелері периоды 16 нм кристалдық торға түседі. Ауытқу бұрышы 30о болған кездегі пайда болатын максимумның реті қанша?

D) 4

$$$ 468


Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан өтіп дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?

C) 1 мкм


$$$ 469

Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, онда толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?


D) 4
$$$ 470

Тор тұрақтысы 10 мкм болатын дифракциялық тордың 1 мм-де неше штрих бар?

E) 100
$$$ 471

Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

A) бұл көлденең толқындар

$$$ 492


Тор тұрақтысы 1,6 мкм дифракция бұрышы 30о тордағы дифракция кезіндегі максимумның реті қандай? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.

B) 2


$$$ 495

Тор тұрақтысы 3,5 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм сәулелердің тордағы дифракциясы кезіндегі қосымша минимумның реті қандай?

C) 3

$$$ 496


Тор тұрақтысы 1,6 мкм тордан 2-ші максимум қандай дифракция бұрышында пайда болады? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.

C) 300

$$$ 508

Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы ….

1. Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы

2. Фазалар айырымы болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы3. Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы

4. Фазалар айырымы 2-ге тең болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы

5. Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы

D) 3,4,5

$$$ 515


Түсу бұрышын 50 – қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?

В) 100 –қа кемиді


$$$ 525

Толқындардың интерференциясының шарты қандай?

А) Толқындар когерентті болу керек

$$$ 532


Толқындар когерентті деп аталады, егер:

С) Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса


$$$ 541

Толқын фронтын Френель зоналарына бөлудің мүмкіндігі тәжірибе жүзінде қалай дәлелденген?

А) Зоналық пластина көмегімен

$$$ 559


Төменде келтірілген құбылыстың қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді?

D) Поляризация


$$$ 560

Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?

С) Бұл толқындар әрқашан көлденең

$$$ 562


Толқындық өріс деген не?

С) Толқындар таралатын серпімді орта


$$$ 566

Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады?

1. Электромагниттік толқындар

2. Су бетіндегі толқындар

3. Газдардағы дыбыс толқындары

4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары

C) 1 және 2

$$$ 606


Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы сәулелердің дифракциялық тор арқылы өткендегі дифракциялық максимум шартын өрнектейді (d=a+b- тор тұрақтысы)?

D) d sin=к

$$$ 617

Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылады. Бұл:

E) Гюйгенс принципі

$$$ 642


Төменде келтірілген кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрлерінің схематикалық көріністерінің қайсысы диэлектриктерге сәйкес келеді?

В)


$$$ 652

Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңдылықтарын сипаттайды?В)

$$$ 654


Төмендегі қай сызбада фотоэлектрондардың Тmax максимал кинетикалық энергиясының түскен  жарық жиілігіне тәуелділігі дұрыс көрсетілген? Металдан электрондардың шығу жұмысы А:


С) 3
$$$ 658

Төменде келтірілген касиеттердің қайсысы тек классикалық жылулық сәуле шығаруға сәйкес келеді? 1-сәуле шығарудың толқындық табиғаты, 2-сәуле шығару сәуле шығарғыш денемен тепе-теңдікте бола алады, 3-тұтас жиілікті спектр, 4-дискретті жиілікті спектр:

С) Тек 1, 2 және 3
$$$ 660

Төменде келтірілген денелердің қайсысында сәуле шығарудың максимумы ең аз толқын ұзындығына сәйкес келеді:

Е) Балқыған металда
$$$ 665

Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы фотонның жылдамдығына қатысты дұрыс болады ?Е) Фотон жылдамдығы ваккумда м/с тең немесе м/с-тен кіші заттарда

$$$ 692


Төменде келтірілген шамалардың қайсысы микрообъектінің кеңістіктің белгілі аймағында болу ықтималдығын анықтайды?

С) Толқындық функцияның модулінің квадраты


$$$ 699

Төмендегі табиғатта белгілі күштердің кейбір қасиеттері келтірілген:

1 – Алыстан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

2 – Қанығу қасиетіне ие

3 – Жақыннан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер

4 - Орталық күштер

Осы қасиеттердің қайсысы ядролық күштерге тән?

В) 2 және 3

$$$ 95

Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың толқындық қасиеті білінеді?D) интерференция құбылысы

$$$ 361


Төмендегі тұжырымдардың қайсысы Бор постулатын береді?

D) Электрондардың бір стационар орбитадан екіншісіне өтуінде атомдардың энергияны шығаруы және жұтуы электромагниттік толқын түрінде болады

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет