Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет11/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63

Курстың  мақсаты:  кӛпқырлы  мәдени  мұра,  жаңа  заман 
ақындары  мен  прозаиктерінің  шығармаларымен  таныстыру. 
Еліміздегі  әлеуметтік  және  тарихи-мәдени  жағдайлар 
контекстінде  әдеби  шығармалардың  кешенді  сараптамасын 
жасауға,  сонымен  қатар  әдеби  сӛздің  эстетикалық  және 
кӛркемдеуіш  мүмкіндіктерін  бағалауға  үйрету.  Қалыптасқан 
Қазақстан  мемлекетінің  орыс  әдебиеті.  Проза.  Повесть. 
Әңгіме.  Әдеби  документалистика.  Сатира.  Фантастика. 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  әдебиетінің  табиғаты  мен 
қазіргі әдеби үрдістердің спецификасын; 
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
әдеби 
дәуір 
спецификасына  байланысты  әдеби  шығармалардың 
кешенді сараптамасын жасау; 
Студент ие болуға тиіс:  
әдеби  дәуірдің  мәдени  және 
эстетикалық  критерийлерін  ескеріп,  шығармаларды  аса 
мұқияттылықпен  оқу;  әдеби  шығарманы  кӛркем  -  әдеби 

Лирика.  Поэма.  Драматургия.  Қазақстан  халықтары  әдебиеті. 
Әдебиеттану. Кӛркем әдеби критика. 
және әлеуметтік-идеологиялық жағынан бағалау. 
KOAHA 4510 
Қазақстанның және и Орта Азия 
халықтарының әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Орта  Азия  және  Қазақстан  халқының 
әдеби  үрдісінежелгі  дәуірден  қазіргі  күнге  дейін  оқыту, 
кӛркем мағыналық кеңістігінің сипаттамасын, Орта Азия және 
Қазақстан  халқының  әдеби  мұраларын,  олардың  әдеби 
бағыттарының спецификасын, ішкі даму заңдылықтарын, Орта 
Азия 
және 
Қазақстанның 
ұлттық 
жазушыларының 
шығармашылық даралығын анықтау.. 
Студент  білуге  міндетті:  Қазақстан  және  Орта  Азия 
әдебиетін ӛз алдына бӛлек тарихи-әдеби құбылыс ретінде; 
кӛрнекі 
қаламгерлердің 
монографиялық 
шығармашылығын;  тарихи  -  әдеби  үрдістің  негізгі 
кезеңдерін; 
Студент жасай алуға міндетті: теориялық әдеби біліміне 
сүйене  отырып,  ӛз  бетінше  шығармаларға  сараптама 
жасау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  кӛркем  шығармаға  деген 
аналитикалық кӛзқарас. 
TMDHA 4511 
ТМД халықтарының әдебиеті 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар     AK1402 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  ұлттық  әдебиеттің  негізгі  даму  кезеңдері 
жайлы  кешенді  білім  беру,  ұлттық  әдебиеттер  арасындағы 
байланыс заңдылықтарын оқыту. 
Курс  міндеттері: 
•студенттердің 
гуманитарлық 
ғылымдарға 
деген 
қызығушылығын ояту; 
• ұлттық шығарманы сараптау тәсілдерін үйрену; 
•  кӛпмәдениетті  ТМД  кеңістігіне  деген  қызығушылықты 
тәрбиелеу. 
Оқу  пәні  әлеуметтік-педагогикалық,  тәрбиелік,  мәдени-
ағартушылық  іскерлікке  бағыттайды.  Оны  оқыту  келесідей 
профессионалды іскерлік мәселелеріне алып келеді: 
• оқу пәнінің спецификасына байланысты студенттерді үйрету 
және тәрбиелеу; 
• тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру; 
• әр түрлі оқу құралдары мен әдістемелерін пайдалану. 
Студент  білуге  міндетті:  ТМД  әдебиетінің  кӛрнекі 
ӛкілдерін; ТМД елдерінің мәдениеті мен әдебиетінің ӛзара 
байланысы; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  шығарманың  кӛркем 
идеялық  мазмұнынан  жалпыадамзаттық  және  ұлттықты 
ажырата 
білу; 
әдебиеттанушылық 
сараптамада 
қолданылатын 
негізі 
тәсілдерді 
үйрену; 
ғылыми, 
анықтамалық,  методикалық  әдебиетті  пайдалану;  ТМД 
халықтарының  әдебиетінің  бір  ӛкілінің  шығармашылық 
жолын не шығармасына ӛз бетінше сараптама жасау; 
Студент ие болуға міндетті:  жалпы ТМД  халықтарының 
әдебиетінің даму кезеңдерін. 
OAOIT 3512 
Орыс әдебиетін оқытудың инновациалық 
технологиялары 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар      OАOA4424 
1+2+0 
 
Курстың мақсаттары: әдістеме, теория және әдістердің ӛзара 
байланысын  ғылыми  зерттеу  жүйесі  ретінде  анықтау; 
филологиялық  бӛлімдегі  инновациялық  технологиялар  мен 
жаңашыл сандық құралдарды пайдалана отырып, сабақтардың 
негізгі  формаларын,  әдістемелерін,  ӛз  бетінше  жұмысқа 
қойылатын талаптарға сипаттама беру. 
Мазмұны:  орыс  әдебиеті  пәнін  мектепте  жүргізу  үшін  аса 
қажетті теориялық және әдістемелік жағынан дайындайды. 
Студент 
білуге 
міндетті: 
аталмыш 
курстың 
спецификасын, пәнін, әдеби стандартын
Студент  жасай  алуға  міндетті:  оқыту  технологияларын 
жасау және іске асыру; оқу мақсаттарына жету үшін сабақ 
үстінде топтық жұмыстар ұйымдастыру; әдебиет бойынша 
оқу бағдарламасын құрастыру; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  мектепте  оқытылатын 
әдебиет  пәнінің  мазмұны  мен  қойылатын  мақсаттары 
жайлы және ӛзге де басқарушы құжаттар туралы. 
MPO 4513 
Мәтін поэтикасын оқыту негіздері 
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар       AK1402 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  кӛркем  мәтінді  мазмұнды-құрылымды 
тұтастық ретінде қарастыру. 
Курстың міндеттері: 
• кӛркем мәтіннің ерекшеліктерін анықтау; 
•    әр  түрлі  тіл  деңгейлерінің  эстетикалық  мүмкіндіктеріне 
үйрету; 
• 
мәтіннің 
тілдік 
безендірілуіне 
әсер 
ететін 
экстралингвистикалық  және  лингвистикалық  факторларды 
қарастыру; 
Студент  білуге  міндетті:  кӛркем  мәтіннің  поэтикалық 
анализіндегі  басты  ережелер  мен  қағидалар;  кӛркем 
мәтіннің  поэтикалық  анализінің  принциптері;  кӛркем 
мәтіннің субъектілі және уақыт  кеңістігіндегі құрылымын 
зерттеудің басты бағыттары; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  алған  білімдерін  әдеби 
шығарма анализінде пайдалану, толығырак айтсақ, мәтінді 
лингвистикалық 
аспектіде 
жанры 
мен 
табиғаты, 
семантикалық 
спецификасы 
мен 
комозициялық 
құрылымына қарай сипаттама беру; 
Студент 
ие 
болуға 
міндетті: 
әдеби 
мәтіннің 

филологиялық  сараптамасының  жаңашыл  тәсілдері, 
толығырак  айтсақ,  шығарманың  жазылу  тілін  тарихи  - 
әдеби  контекстіде  қарастыру;  шығарманың  тілдік  және 
метрикалық  айырмашылықтары,  табиғаты  мен  жанрына 
тәуелділігі;  интертекстуалды  баланыстарды  анықтау 
методикасы; 
ЖББТ 4 Орыс тілі шетел тілі ретінде 
SW 3501 
Scientific writing  
(қаз/орыс/ағыл.) 
1 кредит / 2 ECTS 
Алғышарттар       жоқ 
0+1+0 
 
 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  ғылыми-зерттеу  проектісін 
жүзеге  асырудың  қағидалары  мен  тәсілдерін  танып,  түсінуге 
кӛмектесу. 
Курстың міндеттері: 
  ғылыми  іскерлік  ережелері  мен  ғылыми  одақ  қызметінің 
оларға  ұсынылған  академиялық  маңсап  бағыттары  мен 
ғылыми қарым-қатынас формалары арқылы байланыстылығы; 
•  гуманитарлық  ілім  болып  қалыптасу  контекстінде  қазіргі 
ғылымның 
басты 
принциптары 
жайлы 
әлеуметтік 
белсенділікті спецификалық формасы ретінде қабылдату 
 
Студент 
білуге 
міндетті: 
дипломдық 
немесе 
диссертациялық проектінің терминологиясын: пән ұғымы, 
ғылым  зерттеудің  объектісі  мен  мәселесі;  әр  түрлі  дерек 
кӛзінің анализі мен жүзеге асыру технологиясын; тақырып 
пен  дереккӛз  байланысы;  қолданылған  әдебиеттер  тізімін 
құру  ережелері;  аталмыш  зерттеу  проектісінің  жоспарын 
құру ережелері; 
Студент жасай алуға міндетті: ақпаратпен жұмыс жасай 
білу: іздеу, талдау, талаптарға сай ӛңдеу; 
зерттеу  проектілерін  жазу  (авторы  ӛзі  немесе  бӛтен  де 
зерттеуші болатын). 
OShTFF 3502 
ОШТ функционалды фонетикасы 
 3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар         KOTF1403 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  сӛйлеу  барысында  сӛздер,  морфемалар 
және  олардың  формаларын  құрайтын  сӛз  дыбыстары 
атқаратын қызметтерді зерттеу. 
Курстың індеттері: 
•  қолданбалы  мәселелерді  шешуде  теориялық  фонетика 
білімінің проекциясын қамтамасыз ету; 
•  ОШТ  оқыту  барысында  дыбыстарды  түсіндіру  және 
орналастыру  мақсатымен  фонетикалық  жүйенің  ғылыми 
моделін пайдалану; 
•  орыс  тілінде  дыбыстардың  дұрыс  артикуляциясы  мен 
интонацияның дұрыс қою қабілеттеріңе үйрену; 
«Орыс  тілінің  функционалды  фонетикасы»  оқу  пәні 
сӛйлеушіге бағытталған фонетика курсы болып табылады. 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тілі  дыбыстарының 
артикуляциялық  табиғаты;  фонетикалық  заңдылықтардың 
қызметтерінің айырмашылықтары; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  дыбыс  артикуляциясын 
дұрыстау; туынды сӛздің мағынасын түсіндіру; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  ОШТ  оқыту  барысында 
дыбыстарды  түсіндіру  және  орналастыру  мақсатымен 
фонетикалық  жүйенің  ғылыми  моделін  қолдану;  орыс 
тілінде 
дыбыстардың 
дұрыс 
артикуляциясы 
мен 
интонацияның  дұрыс  қою  қабілеттері;  артикуляция  мен 
интонацияның дұрыс қою амалдары мен тәсілдері; 
OShTFL 3503 
ОШТ функционалды лексикологиясы  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар         KOTL1406 
1+2+0 
 
Курстың  мазмұн:  қолданбалы  мақсатымен  орыс  тілінің 
лексикасына  сипаттама  беру:  активті  және  пассивті  лексика, 
потенциалды  сӛздік,  лексикалық  оппозициялар,  сӛздердің 
мағыналық топтары. 
Курстың  мақсаты:  лексиканы  тілдік  қарым-қатынастың 
жетекші компоненті ретінде оқыту. 
Курстың міндеттері: 
• 
орыс 
тілінің 
лексикалық 
жүйесінің 
жүйелі 
ұйымдастырылуына түсініктеме беру; 
•  лексиканың  грамматика  және  фонетикамен  ӛзара 
байланысын анықтау; 
• инофондар лексикасын оқытуды ұйымдастыру; 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тілінің  лексикасы  жән 
оның  функционалдығының  ерекшеліктері  туралы;  орыс 
тілінің 
лексикасын 
инофондар 
арқылы 
меңгеру 
методикасы; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  туынды  сӛздердің 
мағынасын  түсіндіру;  лексиканы  презентация  және 
активация  кезеңдерінде  меңгеруді  қамтамасыз  ету;  шетел 
азаматтарының  орыс  тілін  оқудағы  мақсаттары  мен 
дайындық деңгейлеріне байланысты лексикалық минимум 
анықтай білу. 
OShTFS 3504 
ОШТ функционалды сӛзжасамы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар          KOTS1407 
1+2+0 
 
«Орыс  тіліндегі  функционалдық  сӛзжасам»  оқу  пәні  орыс 
тілінің  сӛзжасамының  кешенді  әрі  жүйелі  кӛрінісін  құрайтын 
сӛзжасам курсымен анықталады. 
Курстың 
мақсаты: 
семантикалық-сӛзжасамдық 
категориялырды,  абстрактілік,  пәні  мен  субъективтігін  және 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тілінің  фонологиясы; 
семантикалық-сӛзжасамдық 
категориялар 
мен 
сӛзжасамдық модельдер жүйесін; 
Студент  жасай  алуға  міндетті.  орыс  тіліндегі  тілдік 
қарым-қатынас 
қажеттіліктері 
үшін 
орыс 
тілінің 

т.б.  білдіретін  сӛзжасамдық  модельдердің  семантико-
синтаксистік 
және 
мәтіндегі 
қолданылуының 
негізгі 
заңдылықтарын оқыту; 
Курстың міндеттері: 
•семантикалық-сӛзжасамдық  категорияларды  анықтау  үшін 
синхронды  сӛзжасам  бірліктері  мен  тәсілдері,  сӛзжасамдық 
туралы білімді қолдана білу; 
•тілдің  номинативті  және  коммуникативті  функцияларының 
жүзеге  асуы  барысында  сӛзжасамдық  модельдер  мен 
заңдылықтарды ажырату; 
сӛзжасамдық модельдерін қолдану; 
OShTFM 3505 
ОШТ функционалды морфологиясы   
2 кредит / 3 ECTS 
Алғышарттар           KOTM 2410 
1+1+0 
 
Курстың  мақсаты:  орыс  тілінің  морфологиялық  жүйнсінің 
қолданбалы  аспектісін,  маына  білдірудегі  функционалдық 
айырмашылықтарын оқыту. 
Курстың  міндеттері: 
• 
Орыс 
тіліндегі 
тек, 
кӛптік 
формасы, 
жанды-
жансыздығының морфологиялық категорияларын білу; 
• 
Септіктерді қолдануды үйрету методикасы; 
• 
Түрлік мағыналар және етістікке қатысты ажыратылуы; 
• 
«жеке  түрлік  мағыналар»  негізінде  түрлерді  оқыту 
методикасы; 
• 
Ситуативтік кӛзқарас, контекст негізінде түрлік-уақыттық 
формаларға үйрету методикасы; 
Мазмұны:  оқу  курсының  негізгі  мазмұны  орыс  тіліндегі 
морфологиялық  категорияларының  рӛлі  және  атқаратын 
қызметтерінің айырмашылықтары туралы білім беру. 
Студент  білуге  міндетті:  орыс  тіліндегі  сӛз  таптары 
жүйесін және олардың морфологиялық категориялары мен 
мағына білдірудегі айырмашылықтары; 
Студент 
жасай 
алуға 
міндетті: 
морфологиялық 
білімдерді мағынаны дәл жеткізу үшін қолдану; объективті 
және  прагматикалық  мағынаны  жеткізу  үшін  сауатты 
септік парадигмасын және естістікті парадигманы сауатты 
қолдану; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  орыс  тілі  грамматикасын 
оқытудың жекеленген амалдары мен тәсілдері. 
TKLS 3506 
Тәуелсіздік Қазақстанның лингвомәдени 
символдары 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  Қазақстан  жайлы  лингвомәдени  және 
әлемтанушылық мағлұматты игеру. 
Курстың міндеттері: 
• 
ОШТ  оқыту  жүйесіндегі  тіл  мен  мәдениет  ӛзара 
байланысының рӛлін анықтау; 
• 
Евразийленудің  негізгі  лингвомәдени  концептілерін 
құру; 
Мазмұны: 
оқу 
курсы 
РКИ 
оқу 
барысында 
лингвокультурология  мен  әлемтану  жайлы  негізгі  білімдерге 
сүйенеді. 
Студент білуге міндетті: Қазақстан жайлы лингвомәдени 
және  әлемтанушылық  мағлұмат;  Евразийленудің  негізгі 
лингвомәдени концептілері; 
Студент    жасай  алуға  міндетті:  лингвомәдени 
лакуналарды  ағартушылық  мақсаттарда  түсіндіре  білу; 
ұлттық-мәдени  семантиканы  анықтау  мақсатымен  тілдік 
материалды сараптау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  әлемнің  тілдік  бейнесін 
сараптау негіздері. 
KL3507 
Компаративті  лингвистика 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
 
Курстың  мақсаты:  тіл  үйренушінің  ана  тілі  мен  орыс 
тіліндегі  фонетикалық,  лексикалық,  сӛзжасамдық  және 
грамматикалық 
жағынан 
ұқсастықтары 
мен 
айырмашылықтарын талдау. 
Курстың міндеттері: 
• салыстырмалы тіл білімінің әдістемелік негіздерін анықтау; 
•  тіл  үйренушінің  ана  тілі  мен  орыс  тіліндегі  фонетикалық, 
лексикалық,  сӛзжасамдық  және  грамматикалық  жағынан 
ұқсастықтары  мен  айырмашылықтарын  талдау  арқылы  тілдік 
қорытындылар жасау;  
Мазмұны: салыстырмалы  тіл  білімі,  тіл  үйренушінің  ана  тілі 
мен  орыс  тіліндегі  ұқсастықтары  мен  айырмашылықтарын 
талдау. 
Студент  білуге  міндетті:  салыстырмалы  тіл  білімінің 
әдістемелік негіздері. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  тілдік  жүйлердегі 
ұқсастықтары  сен  айырмашылықтарын  ажырата  білу; 
тілдік материалды салыстыру және салғастыру әдістерімен 
сараптау. 
Студент ие болуға міндетті: тілдік материалды игеру 

OShTFS 3508 
ОШТ функционалдық стилистикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: орыс тіліндегі функционалдық стильдерді 
және олардың айырмашылықтарын оқыту. 
Курстың міндеттері: 
• әр түрлі стильдерге жататын мәтіндердің тілдік бірліктерінің 
функционалдық айырмашылықтары; 
•    орыс  тілін  оқытудағы  жүйелі  лингво-стилистикалық 
білімдерді игеру; 
•    әр  түрлі  функционалдық  стильдерге  жататын  мәтіндермен 
жұмыс жасау әдістемесі.  
Мазмұны:  тілдің  функционалды-стилистикалық  жүйесі  және 
әр  түрлі  стильге  жататын  мәтіндерді  түсіну  және  ӛндіру 
методикасы; 
Студент 
білуге 
міндетті: 
тілдің 
функционалды-
стилстикалық  жүйесі;  әр  түрлі  стильдерге  жататын 
мәтіндерді  түсіндіру  және  ӛндіру  методикасы;  мәтінді 
стильдік қатыстығына қарай ажырату; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  әр  түрлі  функционалдық 
стильдерге  жататын  мәтіндерге  кешенді  сараптама 
жүргізу. 
GMOAA 4509 
Ғылыми мәтін: оқытудың әдістемелік 
аспектісі 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  жалпығылыми  әдістеме  негізінде 
мамандыққа  байланысты  ғылыми  мәтінмен  жұмыс  жасауға 
міндетті түрде қажетті компетенциялар жүйесін құру. 
Курстың міндеттері: 
•    жеке  ғылыми  және  жалпы  ғылыми  әдістеме  негіздерімен 
таныстыру; 
•    ғылыми мәтінді сараптаудың адәстерімен таныстыру; 
• ғылыми мағлұматты іздеп табу технологиясын меңгеру. 
Мазмұны:  «Ғылыми  мәтін:  оқытудың  әдістемелік  аспектісі» 
оқу  курсы  проектілі  ұйымдастырылған,  пәндік,  жүйелі  және 
қолданбалы  компетенциялардың қалыптасуына бағытталған. 
Студент  білуге  міндетті:  мамандық  бойынша  ғылыми 
мағлұмат  әдістемесі;  ғылыми  текстіні  сараптаудың 
әдістері мен тәсілдері; 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ғылыми  мәтіннің 
құрылымы  мен  мазмұнын  сараптай  білу,  аталмыш  мәтін 
негізінде жаңа ғылыми мәтін жазу; 
Студент ие болуға міндетті: ғылыми мәтіннің құрылымы 
мен  мазмұнын  сараптай  әдістемесі  мен  техникасы, 
аталмыш мәтін негізінде жаңа ғылыми мәтін жазу; қажетті 
ақпарат  іздеу  технологиясы;  мамандық  тілінің  оқыту 
әдістемесі. 
OTP 4510 
Орыс тілінің прагматикасы 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:    прагматиканы  жаңа  лингвистикалық 
парадигманың  бірлігі  ретінде  тану  және  тіл  үйрету 
бағдарламалары ішінде рӛлін анықтау; 
Курстың міндеттері: 
•  прагматиканың  жаңа  лингвистикалық  парадигманың  бірлігі 
ретінде рӛлі мен қызметін айқындау; 
•  РА  типологиялық  сипаттамасы,  контест  ерекшеліктері  және 
прагматикалық 
мағынадағы 
тілдік 
құралдардың 
тұтастығындағы прагматиканы қарастыру; 
• сӛйлеу актілері классификациясын түсіндіру; 
• тілдік қатынасты уйрету методикасын игеру
Студент  білуге  міндетті:  прагматиканың  ғылым  ретндегі 
әдістемесі;  сӛйлеу  актілері  типологиясы;  сӛйлеу  үрдісінің 
механизмдері; тілдік қолданыстың стратегиялары. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  сӛз  бен  мәтіннің 
прагматикалық  мағынасын  анықтап,  әсер  ету  мәтіндерін 
құру; сӛйлеу актінің құрылымын сараптау; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  ОШТ  прагматикасының 
оқыту методикасын меңгеру 
KOT 4511 
Кәсіби орыс тілі 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:  іскерлік  қарым-қатынас  сферасындағы 
коммуникативтік компетенциялардың құрылымын анықтау. 
Курстың міндеттері: 
• тілді іскерлік қарым-қатынас құралы ретінде қарастыру; 
• іскерлік қарым-қатынасты меңгеру әдістемесін игеру; 
• 
іскерлік 
қарым-қатынас  сферасында 
қолданылатын 
мәтіндердің  құрылымы  мен  мазмұнына  сараптама  сараптама 
жасауды үйрету.  
Мазмұны:  Оқу  курсы  іскерлік  қарым-қатынас  жағдайлары 
мен  ресми  іс-қағаздары  стиліндегі  мәтіндермен  жұмысты 
сараптаудың негізгі әдістемелерін ұсынады. 
Студент  білуге  міндетті:  іскерлік  қарым-қатынас 
сферасында  қолданылатын  мәтіндердің  типологиясы, 
ресми  іс-қағаздардың  тілдік,  стильдік  жіне  құрылымдық 
сипаттамасын, жекеленген үлгілерін. 
Студент  жасай  алуға  міндетті:  ресми  іс-қағаздар 
мәтіндерінің мазмұнын интерпретациялап, жаңадан ресми 
құжат  құру;  орыс  тілінде  экономикалық,  басқарушылық 
және  ғылыми  сферада  іскерлік  қарым-қатынасты  орната 
білу; 
Студент  ие  болуға  міндетті:  жарнама  парақшаларын 
жазып, іскерлік қарым-қатынасты орнату әдістемесі. 

TAK 3512 
Тіл және әдеби құндылықтар  
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401, AK1402 
1+2+0 
 
Курстың мақсаты: әлем әдебиетінің алдыңғы қатарлы кӛркем 
туындыларын оқытып, интерпретациялау. 
Курстың  міндеттері:  кӛркем  шығарма  мәтінімен  жұмыс 
жасау, 
лингвистикалық 
және 
әдебиеттанушылық 
сараптамасын  жасау  әдістемесін  меңгеру,  тілді  кӛркем 
шығарма арқылы игеру.  
Мазмұны:  классикалық  кӛркем  әдебиет  мәтіндерімен  жұмыс 
жасау. 
Студент  білуге  міндетті:  әлем  әдебиетінің  алдыңғы 
қатарлы кӛркем туындыларын орыс тілінде меңгеру;  
Студент  жасай  алуға  міндетті:  кӛркем  шығарманың 
негізгі 
мазмұнын 
интерпретациялап, 
тілдік 
және 
кӛркемдеуіш  құралдарын  зерттеу;  кӛркем  шығарманың 
негізгі мазмұнын жеткізіп, бағалау; 
Студент ие болуға міндетті: 
кӛркем шығарманың негізінде ОШТ әдістемесін меңгеру. 
OTOIT 4513 
Орыс тілін оқытудағы инновациялық 
технологиялар 
3 кредит / 5 ECTS 
Алғышарттар           TBK1401 
1+2+0 
 
Курстың  мақсаты:    орыс  тілін  меңгерудегі  интерактивтік 
әдістер спецификасын анықтап, оқу үрдісінде пайдалану.  
Курстың міндеттері:  
•  ОШТ  үйретудегі  инновациялық  әдістердің  табиғаты  мен 
мазмұнын ашу 
•    әдістемелік  принциптер  жүйесінде  орыс  тілін  интерактивті 
меңгерудің әдістемелік концепциясымен танысу; 
•     сабақ берудің интерактивті әдістеріне сипаттама беру.  
Мазмұны:  ОШТ  үйретудегі  инновациялық  технологияларды 
меңгеру. 
 
Студент білуге міндетті: 
ОШТ  меңгеруді  ұйымдастырудың  әр  түрлі  формаларын, 
инновациялық  технологиялар  спецификасын  (модульдік, 
алгоритмдік, интеграциялық және т.б.) 

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал