Сабақ түрлері бойынша бөлінісі Модульдің (курстың) мақсаты, міндеті, қысқаша мазмұныжүктеу 5.24 Kb.

бет5/63
Дата09.03.2017
өлшемі5.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

ЖБТ  4  Жазушы мен әдеби үдеріс 
SW3501 
Scientific writing              (каз/рус/анг) 
1 кредит/  2 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
0+1+0 
Мақсаты:  қазақ,  орыс,  шетел  тілдерінде  ғылыми  мақалалар, 
жобалар, жазып, пікір-таласқа қатысуды үйрету. 
-  ғылыми  мақалалар  жаза  білу  және  қазақ/орыс/шетел 
тілінде ғылыми пікір-сайыстарға қатысу; 
AAAI2502 
Aлаш әдебиетіндегі азатшыл идея 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге    алаш  әдебиетіндегі  азатшыл 
идеяны тарихи аспектіде түсіндіру. 
Курстың 
міндеті: 
студенттер 
алаш 
арыстарының 
шығармаларындағы азаттық идеясын тарихи деректерге сүйене 
отырып талдайды. 
Студенттер    пәнді    оқу    барысында      алаш  арыстарының  
шығармаларын    жанрлық  тұрғыдан  талдап,  зерделеуге 
үйренеді. 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
ZhShL2503 
Жазушының шығармашылық 
лабораториясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың 
мақсаты: 
 
студенттерге 
қаламгерлердің 
шығармашылық лабораториясының ерекшеліктерін түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студенттер  қаламгерлердің  шығармашылық 
лабораториясының  ерекшеліктерін,  шығармалардың  жазылу 
тарихын зерделейді. 
Пәнді 
оқу 
барысында 
 
студенттер 
қаламгерлердің 
шығармаларын  жазылу  тарихымен  байланысты  қарастырып, 
сол  арқылы  қаламгердің  шығармашылық  лабораториясын 
түсінуге үйретеді. 
фольклористиканың  ғылым ретінде  қалыптасуының  негізгі 
кезеңдерін,  оның  мектептері  мен  бағыттарын  білу;  халық 
ауыз  әдебиетінің  поэтикалық  ерекшелігі  мен  жанрлық 
ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 
ережелерін    білу;  дереккӛздің  растығын,  сенімділігін 
бағалай алу 
әдебиеттанудың  ӛзекті  тақырыбын  ӛз  бетінше  ғылыми 
тұрғыдан  дәйектеу,  ғылыми  жұмыстардың  нәтижелерін 
ӛңдеу,  ғылыми  дереккӛздер  бойынша  реферат  жазу  және 
библиография 
түзу 
дағдыларын 
игеру; 
отандық 
әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 
ADZ2504 
Әдеби даму заңдылықтары 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттер  қазақ  әдебиетінің  бүгінгі  жай-
күйін,  даму  бағыттарын  шығармалар  арқылы  талдап, 
зерделейді.  
Курстың  міндеті:  студенттер  қазақ  әдебиетінің  бүгінгі  жай-
күйін,  даму  бағыттарын  шығармалар  арқылы  талдап, 
зерделейді.  Пәнді оқу барысында студенттер қазақ әдебиетінде 
тәуелсіздіктен  кейін  қалыптасқан  жаңа  бағыттар,  тақырыптар 
мен образдар туралы толық мәліметтер алады 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
KAZh2505 
Қазақ әдебиетінің жанры мен типологиясы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:    студенттерге  қазақ  әдебиетінің  жанры  мен 
типологиясының ерекшеліктерін түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студенттер  қаламгерлердің  шығармашылық 
лабораториясының  ерекшеліктерін,  шығармалардың  жазылу 
тарихын жанрлық және типологиялық  тұрғыдан зерделейді. 
Пәнді  оқу  барысында    студенттер  шығармаларды  жанрлық 
және типологиялық тұрғыдан зерттеп, саралауға үйренеді. 
фольклористиканың  ғылым ретінде  қалыптасуының  негізгі 
кезеңдерін,  оның  мектептері  мен  бағыттарын  білу;  халық 
ауыз  әдебиетінің  поэтикалық  ерекшелігі  мен  жанрлық 
ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 

ережелерін    білу;  дереккӛздің  растығын,  сенімділігін 
бағалай алу 
әдебиеттанудың  ӛзекті  тақырыбын  ӛз  бетінше  ғылыми 
тұрғыдан  дәйектеу,  ғылыми  жұмыстардың  нәтижелерін 
ӛңдеу,  ғылыми  дереккӛздер  бойынша  реферат  жазу  және 
библиография 
түзу 
дағдыларын 
игеру; 
отандық 
әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 
Rtr3506 
Риторика 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге    шешендік  ӛнердің  табиғаты 
мен  ерекшеліктерін түсіндіру. 
Курстың  міндеті: студенттер риторика ерекшеліктерін талдап, 
зерделейді. 
Пәнді  оқу  барысында  студенттер   риторика    табиғатын  танып, 
шешен сӛйлеуге үйренеді. 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
AT3507   
Әдебиет және тарих 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге    әдебиет  пен  тарихтың 
байланысын түсіндіру 
Курстың  міндеті:  студент  хандық  дәуірдегі  қазақ  әдебиеті  мен 
ХІХ  ғасырдағы  тарихи  жырларды,  проза  мен  поэзия 
жанрындағы тарихи шығармаларды талдап, зерделеу 
Пәнді  оқу  барысында  студент  әдебиет  пен  тарихтың  
байланысын  нақты деректер негізінде оқып үйренеді. 
фольклористиканың  ғылым ретінде  қалыптасуының  негізгі 
кезеңдерін,  оның  мектептері  мен  бағыттарын  білу;  халық 
ауыз  әдебиетінің  поэтикалық  ерекшелігі  мен  жанрлық 
ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 
ережелерін  білу;  
отандық  әдебиеттанудың  терминологиялық  аппаратын 
игеру. 
AZIA3508   
Әдебиетті зерттеудегі инновациялық 
әдіснамалар 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге    әдебиетті    оқытудағы 
инновациялық әдіснамаларды түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студент    әдебиетті  оқыту  барысында  қазақ 
және шет ел әдіскерлерінің жаңашыл әдістерін игеруі тиіс. 
Пәнді  оқу  барысында  студент  қазақ  әдебиетін  оқытудың  жаңа 
әдіс-тәсілдерін үйренеді 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
AUS3509   
Әдеби үдеріс және сын 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты  :  студенттерге  әдеби  үдеріс  және  сын 
жанрдың ерекшеліктері туралы түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студенттерге      сын  жанрының  әдеби 
үдерістегі  орнын  айқындау  мақсатында    шығармаларды 
талдату,  оған  қатысты  жазылған  сын  мақалаларды  оқу  және 
зерделеу, рецензиялар жазу. 
Пәнді  оқу  барысында  студент  сын  жанрдың  ерекшеліктерін,  
қазіргі сын жанрының даму бағыттарын оқып үйренеді. 
фольклористиканың ғылым ретінде 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 
ережелерін    білу;  дереккӛздің  растығын,  сенімділігін 
бағалай алу 
әдебиеттанудың  ӛзекті  тақырыбын  ӛз  бетінше  ғылыми 
тұрғыдан  дәйектеу,  ғылыми  жұмыстардың  нәтижелерін 
ӛңдеу,  ғылыми  дереккӛздер  бойынша  реферат  жазу  және 
библиография 
түзу 
дағдыларын 
игеру; 
отандық 
әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 
KAZhB4510   
Қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыттар 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  қазақ  әдебиетіндегі  жаңа 
бағыттар туралы түсіндіру 
Курстың  міндеті:  студенттер  қазақ  әдебиетінің  бүгінгі  жай-
күйін,  даму  бағыттарын  шығармалар  арқылы  талдап, 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 

зерделейді. Пәнді оқу барысында студенттер қазақ әдебиетінде 
тәуелсіздіктен  кейін  қалыптасқан  жаңа  бағыттар,  тақырыптар 
мен образдар туралы толық мәліметтер алады. 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
ShKAM4511 
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерді  шет  елдердегі  қазақ 
диаспоросының әдебиетімен таныстыру. 
Курстың  міндеті:  студенттер  шет  елдегі  қандастарымыздың 
әдеби  мұраларын  жанрлық,  тақырыптық-идеялық  тұрғыдан 
талдап, зерделейді. 
Пәнді  оқу  барысында  студенттер  шет  мемлекеттерде  тұратын 
қазақтардың  шығармаларының  ӛткені  мен  бүгінгі  тынысын 
бағамдауды үйренеді. 
фольклористиканың  ғылым ретінде  қалыптасуының  негізгі 
кезеңдерін,  оның  мектептері  мен  бағыттарын  білу;  халық 
ауыз  әдебиетінің  поэтикалық  ерекшелігі  мен  жанрлық 
ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 
ережелерін    білу;  дереккӛздің  растығын,  сенімділігін 
бағалай алу. 
KAUT4512 
Кӛркем әдебиеттің ұлттық түрленімі 
2 кредит/  3 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+1+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  кӛркем  әдебиеттегі  ұлттық 
құндылықтардың зерделенуін түсіндіру. 
Курстың  міндеті:  студенттер  кӛркем  шығармалардағы    ұлттық 
құндылықтарды әдеби жанрлар бойынша айқындайды. 
Пәнді оқу барысында студенттер әдебиеттің адам тәрбиелеудегі 
және ұлт құндылықтарын зерделеудегі маңызын үйренеді. 
отандық  фольклордың  қазіргі  жай-күйі  мен  тарихын  білу; 
халық ауыз әдебиеті шығармашылығының үлгілерін жинау 
және ӛңдеу дағдыларын игеру; 
кӛркем, әдеби-сыни шығармалардың мәтінін жаза алу; 
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
жарлық кӛркем ойлау әдістерін игеру. 
KAOM4513   
Қазақ әдебиетінің ӛзекті мәселелері 
3 кредит/  5 ECTS 
Пререквизиттер:  AK1401 
1+2+0 
Курстың  мақсаты:  студенттерге  қазақ  әдебиетінің  ӛзекті 
мәселелерін айқындап түсіндіру.  
Курстың  міндеті:  студенттер  қазақ  әдебиетінің  тарихы  мен 
теориясындағы ӛзекті мәселелерді айқындайды. 
Пәнді  оқу  барысында  студент  қазақ  әдебиетінің  ӛзекті 
мәселелерін  әлем  әдебиетінің  контексінде  қарастыруды 
үйренеді. 
фольклористиканың  ғылым ретінде  қалыптасуының  негізгі 
кезеңдерін,  оның  мектептері  мен  бағыттарын  білу;  халық 
ауыз  әдебиетінің  поэтикалық  ерекшелігі  мен  жанрлық 
ӛзіндік ӛзгешелігін түсіну;  
әлемдік  әдебиет  пен  әдеби  үдерістің  жалпы  дауы  ӛрісінде 
отандық әдебиетті салғастырмалы түрде талдай білу;  
түрлі саладағы қолжазба және баспа құжаттарымен жұмыс 
жасау  дағдыларын  игеру;  мұрағаттық  іздестірудің  негізгі 
ережелерін    білу;  дереккӛздің  растығын,  сенімділігін 
бағалай алу 
әдебиеттанудың  ӛзекті  тақырыбын  ӛз  бетінше  ғылыми 
тұрғыдан  дәйектеу,  ғылыми  жұмыстардың  нәтижелерін 
ӛңдеу,  ғылыми  дереккӛздер  бойынша  реферат  жазу  және 
библиография 
түзу 
дағдыларын 
игеру; 
отандық 
әдебиеттанудың терминологиялық аппаратын игеру. 
ПӘНАРАЛЫҚ МОДУЛЬ 
IK2601 
Инновациялық кәсіпкерлік (сала бойынша) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсатты  кәсіпкерлік  инновацияны  құқықтық  реттеу,  себебі 
экономиканың  даму  деңгейінің  ӛсуіне  байланысты  жаңаны  
енгізу  және  оны  пайдаланудың  маңызының  ӛсуімен 
байланысты. 
Инновациялық  кәсіпкерлік  –  бұл  технико-технологиялық 
жаңаларды 
коммерциялық 
пайдалану. 
Инновациялар 
кәсіпкерліктің 
спецификалық 
құралы. 
Курс 
аясында 
инновациялық  кәсіпкерлік  субъектілерін,  оның  түрлерін, 
инновациялық кәсіпкерлікті жүзеге асыру ерекшеліктері, алыс, 
жақын шет мемлекеттер заңнамалары мен тәжірибесіне сәйкес 
әлемдік 
тәжірибедегі 
инновациялық 
кәсіпкерлікке 
салыстырмалы талдау.  
 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі 
тиісь: 
инновациялық 
кәсіпкерліктің 
жалпы 
теоретикалық  қағидалары  мен  әдістерін,  түсігін,  мазмұны 
мен  инновациялық  кәсіпкерліктің  дамуы  тарихын, 
инновациялық  кәсіпкерлік  мақсаттары  мен  міндеттерін, 
инновациялық  қызметттің  қағидаларын,  нысанын  және 
әдістерін. 
Меңгеруі тиіс -  алынған білімді практикада саралай және 
қолдана  білу.  Инновациялық  кәсіпкерлікті  реттейтін 
нормативтік  құқықтық  базамен  жұмыс  жасау,  алынған 
білімдіпрактикада 
қолдану 
және 
мемлекеттің 
инновациялық кәсіпкерлікке қатысты мсаясатын. 
Машықтануы тиіс  инновациялық кәсіпкерлікті құқықтық 
реттеу  аясындағы  ғылыми  және  практикалық  мәселелерді 

шешуге. 
Бітірушілер  юриспруденцияның  барлық  аясындағы  терң 
білімге  ие  болады  және  қазіргі  ғылыми  зерттеулерге 
сыналау саралау жүргізе білу.
 
IK2602 
Интеллектуалдық құқық  
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
1+1+0 
Мақсатты    интеллектуалдық  шығармашылық  қызмет 
нәтижелері  және  азаматтық  айналым  қатысушыларының 
тауарларын,  жұмыстарын  және  қызметін  дараландыру 
құралдарына қатысты пайда болатын қатынастардың құқықтық 
реттелуін оқыту. 
Модульды оқыту нәтижесінде меңгерілетін құзіреттер  
Білуі  тиіс  –  интеллекталдық  меншік  құқығының 
теоретикалық  қағидалары  және  әдістері,  түсінігі,  мазмұны 
және  тарихы,  интеллектуалдық  меншік  құқығының 
мақсатты  мен  міндеттері,  объектілері,  интеллектуалдық 
меншік құқығын қорғаудың негізгі тәсілдерін.  
 Меңгеруі тиіс -   алынған білімді саралау және тәжірибеде 
қолдана  білу.  Творчестволық  интеллектуалдық  қызмет 
нәтижесіне  байланысты  пайда  болатын  қатынастарды 
реттейтін  нормативтік  базамен  жұмыс  жасау,  алынған 
білімді 
тәжірибеде 
қолдану; 
творчестволық 
интеллектуалдық қызмет нәтижесін қорғау және қоолдауға 
байланысты мемлекеттік саясатты меңгеру.  
Машықтануы  тиіс    творчестволық  интеллектуалдық 
меншік  нәтижелерін  құқықтық  реттеу  аясындағы  ғылыми 
және  практикалық  мәселелерді  шеше  білуге.  Бітірушілер 
интеллектуалдық 
меншік 
құқығы 
аясындағы 
коммуникациялар, алғашқы деректерді сындық бағалаумен 
байланысты  мәселелерді  шешуге  жүйелік  дағдылануды 
қалыптастыру, 
қазіргі 
кездегі 
ғылыми 
зерттеулер 
жағдайларын  саралауға  қатысты  терең  блілім  ала  алады. 
Практикалық дағдылануға ие болады. 
SKAT2603 
Семиотика: Қазақ және ағылшын 
тілдеріндегі символдар және сӛздіктердің 
құрылымы (ағыл.т.) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  POIYa1103 
1+1+0 
Мақсаты:  қатысымдық  тілтаным  аясына  кіретін  зерттеулерге 
сӛз  семантикасының  ерекше  тұжырымдарын  енгізу  – 
қатысымдық  бірліктердің  мәні  мен  мазмұнын,  жұмсалымдық 
сипатын ғылыми тұрғыдан мәлелдеу. 
Міндеті:  тілдік  бірліктерді  (сӛз,  сӛйлем,  мәтін)  қатысымдық 
бірліктер  ретінде  танудың  негіздемесін  жасау,  тілдік 
бірліктердің  танымдық,  қатысымдық  ерекшеліктерін  зерттеу, 
олардың  жұмсалымдық  қызметін  айқындау,  қатысымдық 
бірліктердің  прагматикалық,  бағалауыштық,  әлеуметтік  мәнін 
анықтау. 
Пәнді оқыту барысында қатысымдық тілтаным қазақ тіл білімі 
теориясының  үлкен  арнасы  ретінде  танылып,  ӛзінің  ерекше 
зерттеу 
нысаны, 
ғылыми 
ұстанымдары, 
қатысымдық 
бірліктердің маңызы анықталады. Пәнді оқытудың нәтижесінде 
студенттер  қазақ  тіл  біліміндегі  семантика  теориясынан 
хабардар  болады,  қатысымдық  семантика  мен  сӛйлеу  актілері 
теориясынан мағлұмат алады. 
кәсіби-ғылыми  және  әлеуметтік  мәдени  сала  бойынша 
қарым  –  қатынас  жасау  үшін  шетел  тілін  ауызша  және 
жазбаша  түрде  меңгеру;  шет  тіліндегі  нақты  ақпараттық 
материалды  талдай  алу;  қазіргі  заманғы  әдістемелер  мен 
технологияларды,  ақпараттық  және  мультимедиялық  оқу 
құралдарын пайдалану; 
 
KATS2604 
Қазақ, ағылшын тілдеріндегі символдардың 
тілдік ерекшеліктері (ағыл.т.) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  POIYa1103 
1+1+0 
Мақсаты:  шет  тілінде  теорияны  (ағылшын)  жетілдіру.  Қазақ 
және ағылшын символдарының тілдегі кӛрінісін анықтау 
Міндеттері:  Тақырыпқа  қатысты  теориялық  білімдерді 
ағылшын тілінде игерту
 
Қазақ және ағылшын символдарының тілдегі кӛрінісін анықтау, 
оларды  таңба,  белгіден  айыра  білу.  Лингвомәдениеттану, 
ӛз  мүмкіндіктері  негізінде  тұлғаның  жеке  қасиеттерін 
қалыптастыру;  ақпараттық  және  білім  технологиялары 
негізінде  ӛз  білім  деңгейін  кеңейту;  оқу  және  зерттеу 
қызметінің  басымдықтарына  таңдау  жасау  қабілеттілігін 
игеру;  
ӛз  елінің  және  шетел  мәдениетінің  ӛкілдері  арасында 

 
 
 
 
 
 
семиотика және т.б. лингвистиканың жаңа бағыттарын игеру. 
 
дәнекер рӛлін атқара білу; 
кәсіби 
дүниетанымын 
қалыптастыру 
мақсатында 
мамандыққа қатысты мәтіндермен жұмыс істеуде ағылшын 
және  қазақ    тілдерінің  құрылымы  мен  жұмсалымдық 
бірліктерін орынды пайдалана алуы;  
KTBP2605 
Қазақ тіл білімінің пәнаралық мәселелері 
(ағыл.т.) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  POIYa1103 
1+1+0 
Пәннің мәні студенттерге тіл білімінің пәнаралық аспектілерін 
түсіндіруден  тұрады.  Тіл  білімінің  кейбір  мәселелерін  ғылыми 
және  фактологиялық  тұрғыдан  зерттеп,  оны  ғылымның 
философия,  логика,  тарих,  әлеуметтану  және  психология 
сияқты  салаларымен  қоғаммен  байланыстыра  отырып  оқытуға 
болады. 
Пәннің міндеттер:  
А)  қазақ  тіл  білімінің  кӛп  парадигмалы  екендігін  білім 
алушыларға түсіндіру; 
Б)  тілмен  ойлау  және  логиканың  байлансын  түсіндіріп, 
дәлелдеу; 
В)  тілмен  ортаның,  қоғамның,  табиғаттың  және  климаттық 
жағдайдың түсіндіріп, дәлелдеу; 
Г)  лингвистика  ғылымның  экспансиялық  саласы  болып 
табылатынын дәлелдеу. 
Аталған  курс  тіл  білімінің  пәнаралық  мәселесі  туралы  толық 
мәлімет беруі тиіс. 
түрлі мәтіндер түрін мазмұндау және баяндай алу; 
ғылыми  және  анықтамалық  әдебиеттерді  (оқу  және 
қажеттісін таңдау) пайдалану қабілетінің болуы;  
нақты  материалдарды  (тілдік,  әдеби,  қарым-қатынастық) 
жинау және сұрыптай білу; 
ана тілінде қарым-қатынастың ортологиялық, стильдік және 
риторикалық негізін білу. 
TUM2606 
Тіл және ұлттық мәдениет (ағыл.т.) 
2 кредит/3 ECTS 
Пререквизиттер:  POIYa1103 
1+1+0 
Пәннің мақсаты тіл мен ұлт мәдениеті арасындағы байланысты 
дәлелдеу 
болып 
шығады. 
Тіл 
адамзаттың 
шоғырланғандырылма  құбылысы  болып  табылады.  Ұлттың 
мәдени  ерекшеліктерінің  бәрі  және  әлемнің  тілдік  бейнесі  тіл 
иесінің  санасында  сӛз,  сӛз  тіркесі,  оралымдар,  сонымен  бірге 
таңбалар  мен  қарым-қатынастың  бейвербальді  түрінде 
қатталған  
Пәннің мақсаттары:  
А)  «Мәдениет»,  «мәдениет  пен  тіл»  терминдерінің  мағыналық 
ауқымы толығырақ аша түсу; 
Б)    мәдениетті  тілдік  категория  ретінде  тұжырымдаудың 
орындылығын дәлелдеу; 
Г)  қазақ  ұлтының  дүниетанымдық  және  дүниетанушылық 
ұстанымдарында  анығырақ  кӛрінетін  мәдениет  категориясын 
кӛрнекі түрде студенттерге ұғындыру; 
Д)  тілдің  құрылымы  мен  халықтың  мәдени  ойлау  құрылымы 
арасындағы параллелизм, қазақ әлемінің тілдік бейнесі туралы 
теориялық білім беру. 
Аталған  пән  студенттерге  тіл  қуаты  мен  ментальділікті, 
халықтың  мәдениетін,  бір  тұтас  ететін  факторлар  туралы 
теориялық мәлімет беруі тиіс.   
Қазақстан  халықтары  мен  әлем  тілдері  қатарында 
қарастырылып  отырған  ана  тілінің  ерекшелігі  мен  орнын 
анықтай білу; 
ана  тілінде  лингвистикалық  сараптаудың  түрлі  әдістерін 
игеру;   
қолдағы  бар  ғылыми  ақпараттар  мен  тілдік  (мәтіндік) 
ақпараттарға  сүйене  отырып  ана  тілін  зерттеудегі  ӛзекті 
міндеттерді шеше алу. 

 
5В020500 –Филология: орыс филологиясы мамандығы 
Пән коды  
Пән атауы, кредит саны, пререквизиттар, 
пәннің түріне байланысты бөлу 
Мақсат, міндет, модулдің (курстың) қысқаша 
мазмұндамасы 
Оқыту нәтижесі 
(білім, икем, дағды) 
МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТТІ МОДУЛЬ 
KТ 1101 
Қазақстан тарихы   
3 кредит/ 5 ECTS 
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Мақсаты:  білім  алушыларды  тарих  негіздері  мен  тәуелсіз 
Қазақстан  мемлекетінің  қалыптасу  кезеңдерімен  нақты 
деректер  мен  тарихи  айғақтарды  оқыту  арқылы  жаңа 
теориялық  және  әдіснамалық  кӛзқарастар  тұрғысынан  та-
ныстыру.   

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал