Свидетельство


бет1/31
Дата15.03.2017
өлшемі
#9674
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
9674


ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
щкітшіш&АЯШялвіяш!Хшті!т¥жтшшшяяжшшішв*у&үжі№Ужт}Г№яш
Научный журнал Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации 
№  14210-Ж
выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан 
4 марта 2014 года
Сарбалаев Ж. Т., к.ф.н., професор (главный редактор)
Шаймарданова С. К., к.ф.н., доцент (зам. гл редактора)
Демесинова Г. X., к.ф.н., доцент (отв. секретарь)
Редакционная коллегия:
Брицын В. М., д.ф.н., профессор (Украина);
Дементьев В. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Еспенбетов А. С., д.ф.н., профессор;
Жусип К. П., д.ф.н., профессор;
Жусупов Н. К., д.ф.н., профессор;
Казимирова И. А., ст. науч. сотр. Института украинского языка 
НАН, Украина;
Маслова В. А., д.ф.н., профессор (Белоруссия);
Пименова М. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Ыскак Д., д.ф.н., профессор;
Хасанулы Б., д.ф.н., профессор;
Нургожина Б. В. (тех. редактор).
За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели. 
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. 
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна.
© ПГУ им. С.  Торайгырова

МАЗМҰНЫ
серия  Ф И ЛО ЛО ГИ ЧЕСКА Я .  2014.  № 2
 
3
Ақылбаева А. Ғ.
Тілдердің әлемдік көрінісін  зерттеудің теоретикалық негіздері..................... 12
Алпысбаева А.  Қ., Ержанова А.  С., Масабаева Г. К.
Сөйлеу  мәдениеті -   қоғамдық қатынастың басты  құр ал ы ........................... 17
Аниева Н. Ғ.
Ақын  Баянғали  Әлімжановтың айтыстағы тапқырлығы.................................. 27
Әбдуов М.  /., Сабитова  С. А.
Эпос және  оның зерттелуі....................................................................................34
Әбікенова Г.  Т.
Мәтін лингвистикасының зерттелуі  ................................................................... 44
Баешова Б. Ш.,  Орманова А.  Ә.
Шығыстың қосжұлдызы  поэзия  көгінде  (Ә.  Рудаки  мен
О.  Хайям  рубаилары  хақында)  .......................................................................... 52
Баратова М. Н.
С.Торайғыров өлеңдеріндегі  «ақ»,  «қара» ұғымдары..................................... 57
Беюканова Ж. Е.
Жастар дискурсы:  негізгі зерттеулер сараптамасы және  келешегі..............63
Динаева Б. Б.
Қазақтілінің паремиологиялық қорындағы  «жалғыздық»  концептісі............69
Досанова А. Ж., Жумабекова А. А.
Шеттілін үйрету үрдісінде  қолданылатын  ақпараттықжәне 
компьютерліктехнологиялардың әдістемелік материалдарын жалпылау
және бейімге  келтіру............................................................................................. 75
Ерәалиев Қ.  С., Асанбаева Е. Б.
Қазақстандық,  ресейлікжәне америкалық газет тақырып аттарында
фразеологиялық бірліктерді  қолданылу ерекшеліктері.................................. 79
Ерәалиев Қ.  С., Асанбаева Е. Б.
Қазақ публицистикасындағы тақырыпат кешенінің көрінісі........................... 87
Жакупова Ш.  С., Сизов Д. В.
Ағылшын тіліне латын тілінен  енген  сөздер..................................................... 92
Жарыләапов Ж. Ж., Рахымжанова А.  Б.
Қазіргі  қазақ прозасындағы  мифопоэтикалық ізденістер................................98
Жүсіпов Н.  Қ., Баратова М. Н.
Мәшһүр Жүсіп  шығармаларындағы  «соқыр»,  «саңырау»,  «жалаңаш»
ұғымдары...............................................................................................................105
Жүсіпов Н.  Қ., Баратова М. Н.
Шәкәрімнің үгіт өлеңдері.................................................................................... 109
Зейнулина А.  Ф., Ахметова Л.  М.
Туберкулезді  емдеу бойынша  қазақтілінде  қолданылатын терминдерінің 
мағыналық мәні.................................................................................................... 114

Зейнулина А.  Ф.,  Оспанова Б. М.
Биотехнологиялық өңцеу саласы  бойынша  қолданылатын терминдердің

ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
мағыналық мәні  (сүт сарысуы  негізінде)......................................................... 122
Ибраева Э. Е.
Ж.  Жәнібековтің шетел тақырыбына арналған  мақалаларындағы
авторлық мұрат  ...................................................................................................130
Кошенова  Т. И., Жолдасова У. М.
Халық  поэзиясы  және А б а й ............................................................................ 136
ҚанабековаМ.
Көркем  мәтіндегі  автор танымының
стилистикалық-прагматикалық мәні.................................................................143
Нүрмаханова Ж. Б.
Шығыс мақал-мәтелдері  қолданысындағы
баға  беру  категоризациясы................................................................................150
Сарбалаев Ж.  Т.
Әдеби  тіл  шырайы...............................................................................................155
Сарбалаев Ж.  Т.
М.  Әуезов және әлеуметтік тілтану мәселелері.............................................161
Сафарәалиева А. Ы.
Затесім  мәнді сөйлемдерді  (орысжәне  қазақтілдері  материалында)
салыстырмалы зерделеуге................................................................................170
Сматова А. Ж.
Қазақжәне ағылшын тілдеріндегі  мақал-мәтелдің  жалпы  сипаты ............175
Сизов Д. В., Жакупова Ш.  С., Бурмистрова В. А.
Тілдік ойын тұрмыстық дискурстың қарым-қатынас  кеңістігіндегі
лингвопрагматикалық феномен  ретінде......................................................... 186
Смольникова Е. И.
ХІХ-ғасырдың екінші жартысындағы  Г  Флобер  шығармашылығының
эстетикалық негіздері......................................................................................... 194
Сүйінова Г.  С.
«Табысты/табысты  емес» деген өлшеміне  қарай  коммуникативті
жағдайлардың типологиясы...............................................................................199
Тоқсамбаева А.  О.
М.  Көпейұлының шығармашылығындағы  рухани  арналардың
бастау  көздері...................................................................................................... 207
Уалиханова Н. М., Жүсіпов Н. Қ.
Қазақ эпосының жиналуы және  Мәшһүр Ж үсіп..............................................212
Урусбаева Д. Б.,  Тұрышев А.  Қ.
Мәшһүр Жүсіп  Көпеев  шығармаларындағы  кинологиялық лексика.......... 220
Шахметова Н. А.
Концепт және тілдік тұлға...................................................................................225
Шахметова Н. А.
Тектік және түрлік принципі  кәсіби тілдік әлемнің
суретін  беру  құралы............................................................................................ 232
Ысқақ Б.  Ә., Ысқақ С.  Ә.
Әңгіме жанрының түрл енуі................................................................................239

Энгель Н. В.,  Тентекбаева Ж. М., Бекжігітова 3.  С.
Интернет коммуникацияларын  пайдаланушылардың диалог түріндегі
қарым-қатынасын тілдік модельдеу мәселесі................................................244
Зейнулина А.  Ф.
Алғашқы  қазақ пьесаларының идеялық-көркемдік шешім  кеңістігі............251
Зейнулина А.  Ф.
Қадыр  Мырза Әли  шығармашылығындағы  көркемдік әдіс  пен  суреткерлік 
шеберлік................................................................................................................259
серия  Ф И ЛО ЛО ГИ ЧЕСКА Я .  2014.  № 2
 
5
Біздің авторлар........
Авторлар үшін  ереже
268
271

СОДЕРЖАНИЕ
6
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Акылбаева А.  Г.
Теоретические основы  исследования языковой  картины  мира.................... 12
Алпысбаева А.  К., Ержанова А.  С., Масабаева Г. К.
Культура  речи -  как основное средство общественных отношений.............17
Аниева Н. Г.
Находчивость акына  Баянгали  Апмимжанова  в  айтысах...............................27
Абдуов М. И.,  Сабитова С. А.
Эпос  и  его  исследование..................................................................................... 34
Абикенова Г.  Т.
Исследование лингвистики текста  .................................................................... 44
Баешова Б. Ш.,  Орманова А. А.
Две звезды  востока  на  поэтическом  небосклоне
(рубаи А.  Рудаки  и  О.  Хайяма).............................................................................52
Баратова М.  Н.
Понятие «белый»,  «черный»  в  стихотворениях С.  Торайгырова.................. 57
Бекжанова Ж. Е.
Молодежный дискурс:  обзор  основных  исследований  и  перспективы........ 63
Динаева Б. Б.
Концепт «Одиночество» в  паремиологическом  фонде  казахского языка....69
Досанова А. Ж., Жумабекова А. А.
Обобщение  и  адаптирование  методических  материалов 
информационных и  компьютерных технологий
в  процессе обучения  иностранному язы ку....................................................... 75
Ергалиев К.  С., Асанбаева Е. Б.
Особенности  использования  фразеологических единиц в заголовках
казахстанских,  российских и  американских газет............................................79
Ергалиев К.  С., Асанбаева Е. Б.
Отражение  комплексов заголовок в  казахской  публицистике...................... 87
Жакупова Ш.  С.,  Сизов Д. В.
Латинские заимствования  в английском язы ке................................................92
Жарылгапов Ж. Ж., Рахымжанова А. Б.
Мифопоэтические  исследование  в современной  казахской  прозе..............98
Жусупов Н. К., Баратова М. Н.
Понятия такие  как «слепой»,  «глухой»,  «голый» в стихотворениях
Машхура -  Ж усипа............................................................................................. 105
Жусупов Н. К., Баратова М. Н.
Назидательное стихотворение  Шакарима...................................................... 109
Зейнулина А.  Ф., Ахметова Л. М.
Смысл терминов,  употребляющихся  в  казахском языке
при лечении  туберкулеза...................................................................................114

Зейнулина А.  Ф.,  Оспанова Б. М.
Смысл терминов употребляемых в отрасли  биотехнологической  обработки
(на основе  молочной  сыворотки)...................................................................... 122
Ибраева Э. Е.
Авторская  идея  статей Ж.  Жанибекова  по зарубежной  тематике  .............130
Кошенова  Т. И., Жолдасова  У. М.
Народная  поэзия  и А б ай .................................................................................... 136
КанабековаМ.
Стилистически-прагматическое значение авторского  понимания
художественного текста..................................................................................... 143
Нурмаханова Ж.  Б.
Категоризация  оценки  в  пословицах  и  поговорках Востока........................ 150
Сарбалаев Ж.  Т.
Употребление  новых слов  в современном  казахском я зы ке ...................... 155
Сарбалаев Ж.  Т.
М. Ауэзов  и  вопросы  социолингвистики.......................................................... 161
Сафаргалиева А.  Ы.
К сопоставительному изучению  присубстантивных предложений
(на  материале  русского  и  казахского языков)  ...............................................170
Сматова А. Ж.
Общие свойства  пословиц и  поговорок в  казахском  и
английском языках...............................................................................................175
Сизов Д. В., Жакупова Ш.  С., Бурмистрова В. А.
Языковая  игра  как лингвопрагматический  феномен  в  коммуникативном
пространстве бытового дискурса..................................................................... 186
Смольникова Е. И.
Эстетические основы  творчества  Г.  Флобера
второй  половины  XIX в е ка .................................................................................194
Суюнова Г.  С.
Типология  коммуникативных ситуаций  по  признаку
«успешность/неуспешность»............................................................................ 199
Токсамбаева А.  О.
Источники  духовного  начала в творчестве  М.  Копейулы.............................207
Уалиханова Н. М., Жусупов Н. К.
Сбор  казахских эпосов  и  Машхур Ж усуп........................................................ 212
Урусбаева Д. Б.,  Трушев А.  К.
Кинологическая лексика в  произведениях Машхур Жусупа  Копеева....... 220
Шахметова Н. А.
Концепт  и языковая личность........................................................................... 225
Шахметова Н. А.
Родовидовой  принцип  как средство выражения  профессиональной
языковой  картины  мира...................................................................................... 232
Ыскак Б. А., Ыскак С. А.
Новизна  в жанре  рассказ...................................................................................239
серия  Ф И ЛО ЛО ГИ ЧЕСКА Я .  2014.  № 2
 
7

Энгель Н. В.,  Тентекбаева Ж. М., Бекжигитова 3.  С.
К проблеме  моделирования  речевого взаимодействия  пользователей  в
8
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
диалогических форматах  интернет-коммуникации....................................... 244
Зейнулина А.  Ф.
Идейно-художественное особенности  первых  казахских пьес................... 251
Зейнулина А.  Ф.
Художественный  метод  и  описательное  искусство  в творчестве
Кадыра  Мырзалиева.......................................................................................... 259
Наши  авторы........................................................................................................ 268
Правила для  авторов......................................................................................... 271

CONTENT
серия  Ф И ЛО ЛО ГИ ЧЕСКА Я .  2014.  № 2 
9
Akylbayeva A.
Theoretical  bases  of the study of a  language  picture  of the w o rld ..................... 12
Alpysbaeva A.  K., Erzhanova A.  S., Masabaeva  G. K.
The culture of speech  as the  principal  means  of public relations....................... 17
Anieva N.  G.
Resourcefulness of Bayangali Alimzhanov in  aytys.............................................27
Abduov М.  I., Sabitova S. A.
Ways of transformation  of the  myths  in  religious e p ic s ....................................... 34
Abikenova G.  T.
Text linguistics  research  ........................................................................................ 44
Baeshova B.  S.,  Ormanova A. A.
Two  stars  of east on  poetical  horizon
(rubais of A.  Rudaki  and  O.  Khayyam)..................................................................52
Baratova M. N.
The concept of “white”,  “black”  in the  poems  of S.  Toraigyrov.............................57
Bekzhanova Zh.Y.
Youth  discourse:  essential  research  review and  perspectives........................... 63
Dinayeva В. B.
The concept of “Loneliness”  in  proverbs and  sayings of
the  Kazakh  language...............................................................................................69
Dosanova A.  Zh., Zhumabekova A. A.
Generalization  and  adaptation  of methodical  materials 
for using  information  and  computer technologies
in the  process of teaching the foreign  language................................................... 75
Yergaliyev K.  S., Asanbayeva  Y. B.
The features  of using  of phraseological  units  in the  headlines  of Kazakhstan,
Russian  and American  newspapers...................................................................... 79
Yergaliyev K.  S., Asanbayeva  Y. B.
Reflection  of the  complexes  of headlines  in  Kazakh  publicism.......................... 87
Zhakupova S. S.,  Sizov D.  V.
Latin  borrowings  in the  English  language..............................................................92
Zharylgapov Zh. Zh., Rakhymzhanova A.  B.
Mythopoetical  researches  in  modern  Kazakh  prose.............................................98
Zhusupov N.  K., Baratova M. N.
Concepts such  as «blind»,  «deaf»,  «naked»  in the  poems
of Mashkhur - Zhusip............................................................................................ 105
Zhusupov N.  K., Baratova M. N.
Didactic poem of Shakarim...................................................................................109
Zeinulina A.  F., Akhmetova L. M.
Meaning  of the terms which  are  used  in the  Kazakh  language
at tuberculosis treatm ent...................................................................................... 114

10
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Zeinulina A.  F.,  Ospanova В. М.
Meaning  of terms  used  in  industry of biotechnological treatment
(on the  basis of lactoserum).................................................................................122
Ibrayeva E.  E.
Author’s  idea of articles ofZh.  Zhanibek on foreign them atics........................ 130
Koshenova  Т. I., Zholdasova U.  M.
Folk  poetry and Abay............................................................................................ 136
KanabekovaM.
Stylistic-pragmatic  meaning  of author’s  understanding  of literary te x t.............143
Nurmakhanova ZH.  B.
Categorizing  of estimation  in  proverbs and  sayings of E a s t.............................150
Sarbalayev Zh.  T.
Use of new words  in  modern  Kazakh  language.................................................155
Sarbalayev Zh.  T.
M. Auyezov and  problems of sociolinguistics..................................................... 161
Safargalieva A.  Y.
To the  comparable study of substantival  sentences (on  Russian  and  Kazakh
languages  m aterial)............................................................................................. 170
Smatova A.
General  characteristics of proverbs and  sayings  in  Kazakh  and  English
languages...............................................................................................................175
Sizov D.  V., Zhakupova Sh.  S., Burmistrova  V. A.
The  language  play as a  linguopragmatic phenomenon  in  communicative 
space  of every day discourse...............................................................................186
Smolnikova  Y.
Aesthetic bases of G.  Flober’s works of the second  half of the  19th  century...194
Suyunova  G.  S.
The typology of communicative situations  by the
"succes/failure"  characteristics............................................................................ 199
Toksambayeva A.  O.
Sources of spirituality in the works of M.  Kopeiuly.............................................207
Ualikhanova N. М., Zhusipov N. K.
Mashhur Zhusip and  collection  of kazakh  epos..................................................212
Urusbayeva D. B.,  Trushev A.  K.
The canine vocabulary  in  Mashkhur Zhusup's work.......................................... 220
Shakhmetova N. A.
Concept and  linguistic identity..............................................................................225
Shakhmetova N. A.
Of generic principle as a  means of expressing  a
professional  linguistic world..................................................................................232
Yskak B. A.,  Yskak S. A.
The  novelty in the  genre  of the  story................................................................... 239
Engeul N.  V.,  Tentekbayeva Zh. М., Bekzhigitova Z.  S.
To a  problem of modeling  of users’  speech  interaction  in  dialogical formats 
of internet communication.................................................................................... 244

Zeinulina A. F.
Ideological  and  artistic  peculiarities of first  Kazakh  plays..................................251
Zeinulina A. F.
Artistic method  and  descriptive art  in the works of Qadir Myrzaliev.................259
Our authors............................................................................................................ 268
Rules for authors................................................................................................... 271
серия  Ф И ЛО ЛО ГИ ЧЕСКА Я .  2014.  № 2
 

жүктеу/скачать

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет