Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


kiinni työkappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-Pdf көрінісі
бет20/61
Дата27.03.2017
өлшемі25,06 Mb.
#10407
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   61

kiinni työkappaleessa. Anna katkaisulaikan ensin saa-
vuttaa täysi kierroslukunsa, ennen kuin varovasti jat-
kat leikkausta. Muussa tapauksessa saattaa laikka tarttua 
kiinni, ponnahtaa ulos työkappaleesta tai aiheuttaa takais-
kun.
 Tue litteät tai isot työkappaleet katkaisulaikan puris-
tuksen aiheuttaman takaiskuvaaran minimoimiseksi. 
Suuret työkappaleet voivat taipua oman painonsa takia. 
Työkappaletta tulee tukea molemmilta puolilta, sekä kat-
kaisuleikkauksen vierestä että reunoista.
 Ole erityisen varovainen upotusleikkauksissa seiniin 
tai muihin alueisiin, joiden taustaa tai rakennetta et 
pysty näkemään. Uppoava katkaisulaikka saattaa aiheut-
taa takaiskun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin, sähköjoh-
toihin tai muihin kohteisiin.
Erityiset varo-ohjeet hiekkapaperihiontaan
 Älä käytä ylisuuria hiomapapereita, vaan noudata val-
mistajan ohjeita hiomapapereiden koosta. Hiomapape-
rit jotka ulottuvat hiomalautasen ulkopuolelle, saattavat ai-
heuttaa loukkaantumista tai johtaa kiinnijuuttumiseen, 
hiomapaperin repeytymiseen tai takaiskuun.
Erityiset varo-ohjeet työskentelyyn teräsharjan kanssa
 Ota huomioon, että teräsharjasta irtoaa lankoja myös 
normaalikäytössä. Älä ylikuormita lankoja käyttämällä 
liian suurta painetta työkappaletta vasten. Irti sinkoutu-
vat langan kappaleet voivat helposti tunkeutua ohuen vaat-
teen tai ihon läpi.
 Jos suojusta suositellaan, tulee sinun varmistaa, ettei 
suojus ja teräsharja voi koskettaa toisiaan. Lautas- ja 
kuppiharjojen halkaisijat voivat laajeta puristuspaineen ja 
keskipakovoiman johdosta.
Lisävaro-ohjeita
Käytä suojalaseja.
 Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa 
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen 
saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohtoon tunkeutuminen 
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
 Vapauta käynnistyskytkin ja saata se off-asentoon, jos 
virransyöttö keskeytyy esim. sähkökatkoksen tai verk-
kopistotulpan irrottamisen takia. Tämä estää tahatto-
man uudelleenkäynnistymisen.
 Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne 
ovat jäähtyneet. Laikat tulevat käytössä hyvin kuumiksi.
 Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin 
kiinnitetty työkappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin 
kädessä pidettynä.
Tuotekuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti 
saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai 
vakavaan loukkaantumiseen.
Käännä auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-
käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu metallin ja kiviainesten katkai-
suun karhentamiseen ja harjaamiseen ilman veden käyttöä.
Katkaisussa sidoshiomainetta käyttäen täytyy aina käyttää 
erityistä katkaisusuojusta.
Käytön aikana on huolehdittava riittävästä pölyn poistoimus-
ta.
Sallituilla hiomatyökaluilla sähkötyökalua voidaan käyttää 
myös hiekkapaperihiontaan.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa 
olevaan sähkötyökalun kuvaan.
Karan lukituspainike
Käynnistyskytkin
Lisäkahva (eristetty kädensija)
Hiomakara
Laikkasuojus hiontaa varten
Laikkasuojuksen lukitusruuvi
O-renkaalla varustettu kiinnityslaippa
Hiomalevy*
Kiinnitysmutteri
10 Sakara-avain kiinnitysmutteria varten*
11 Pikakiinnitysmutteri *
12 Kovametallikuppilaikka*
13 Laikkasuojus katkaisua varten*
14 Katkaisulaikka*
15 Kuppilaikan suojus*
16 Kuppilaikka*
17 Taivutettu sakara-avain kuppilaikkaa varten*
18 Käsisuojus*
19 Välikelaattoja*
20 Kuminen hiomalautanen*
21 Hiomapaperi *
22 Rengasmutteri*
23 Kuppiharja*
24 Imuhuppu leikkaukseen ohjauskelkan kanssa *
25 Timanttikatkaisulaikka*
26 Kahva (eristetty kädensija)
*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmas-
tamme.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 97  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

98 | Suomi 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Tekniset tiedot
Melu-/tärinätiedot
Melun mittausarvot on määritetty EN 60745 mukaan.
Laitteen tyypillinen A-painotettu äänen painetaso on: Äänen 
painetaso 92 dB(A); äänen tehotaso 103 dB(A). Epävarmuus 
K=3 dB.
Käytä kuulonsuojaimia!
Värähtelyn yhteisarvot a
h
 (kolmen suunnan vektorisumma) ja 
epävarmuus K mitattuna EN 60745 mukaan:
Pintahionta (rouhennus): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
Hionta hiomapyörön kanssa: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa 
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja 
sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. 
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia 
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin 
käyttötarkoituksiin, erilaisilla lisävarusteilla, poikkeavilla 
käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida 
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. 
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, 
työprosessien organisointi.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme siitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote vastaa seuraavia standardeja tai 
standardoituja asiakirjoja: EN 60745 direktiivien 
2011/65/EU, 2004/108/EY, 2006/42/EY määräysten mu-
kaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Asennus
Suojalaitteiden asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Huomio: Jos hiomalaikka on murtunut käytön aikana, tai jos 
laikan suojuksen/sähkötyökalun kiinnityslaitteisiin on tullut 
vika, on sähkötyökalu heti lähetettävä korjaukseen keskus-
huoltoon tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, katso osoite lu-
vusta ”Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta”.
Laikkasuojus hiontaa varten
Aseta laikkasuojus 5 karan kaulaan. Sovita laikkasuojuksen 5 
asento työn vaatimusten mukaan ja lukitse laikkasuojus 5 luki-
tusruuvilla 6.
 Säädä laikkasuojusta 5 niin, että kipinäsuihku käyttä-
jän suuntaan estyy.
Laikkasuojus katkaisua varten
 Katkaisussa sidoshioma-ainetta käyttäen täytyy aina 
käyttää katkaisusuojusta 13.
 Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava riittävästä 
pölyn poistoimusta.
Katkaisuun tarkoitettu laikkasuojus 13 asennetaan samalla 
tavalla kuin hiomiseen tarkoitettu laikkasuojus 5.
Pölynimusuojus katkaisuun ohjauskelkkaa käyttäen
Pölynimusuojus katkaisuun ohjauskelkkaa 24 käyttäen asen-
netaan samalla tavalla kuin hionnassa käytettävä suojus 5.
Lisäkahva
 Käytä supistushylsyä vain lisäkahvan 3 kanssa.
Kierrä lisäkahva 3 vaihteiston päähän oikealle tai vasemmalle 
riippuen työtavasta.
Kulmahiomakone
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Tuotenumero
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Ottoteho
W
2000
2000
Antoteho
W
1250
1250
Nimellinen kierrosluku
min
-1
6600
6600
Hiomalaikan maks. halkaisija
mm
230
230
Hiomakaran kierre
M 14
M 14
Hiomakaran kierteen suurin 
sallittu pituus
mm
25
25
Uudelleenkäynnistyssuoja


Käynnistysvirran rajoitin


Paino vastaa EPTA-Procedure 
01/2003
– tärinävaimennetulla 
lisäkahvalla
– vakiolisäkahvalla
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Suojausluokka
/
II
/
II
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja 
maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.
Vain sähkötyökaluja varten, joissa ei ole käynnistysvirran rajoitinta: Kyt-
kentätapahtumat aiheuttavat lyhytaikaisia jännitepudotuksia. Heikossa 
sähköverkossa saattaa tämä häiritä muita verkkoon kytkettyjä sähkölait-
teita. Verkkoimpedanssin ollessa alle 0,25 ohmia ei häiriöitä ole odotet-
tavissa.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 98  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Suomi | 99
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Käsisuojus
 Asenna aina käsisuojus 18, kun työskentelet kumisen 
hiomalautasen 20 tai kuppiharjan/laikkaharjan/taso-
liuskalaikan kanssa.
Kiinnitä käsisuojus 18 lisäkahvan 3 avulla.
Hiomatyökalun asennus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne 
ovat jäähtyneet. Laikat tulevat käytössä hyvin kuumiksi.
Puhdista hiomakara 4 ja kaikki asennettavat osat.
Paina karan lukituspainiketta 1 karan lukitsemiseksi hioma-
työkaluja kiinnitettäessä ja irrotettaessa.
 Käytä karan lukitusta vain katkaisulaikan ollessa py-
sähdyksissä. Muussa tapauksessa sähkötyökalu saattaa 
vaurioitua.
Hioma-/katkaisulaikka
Ota huomioon hiomatyökalun mitat. Reiän halkaisijan tulee 
sopia kiinnityslaippaan. Älä käytä supistuskappaleita tai 
adaptereita.
Kiinnitä timanttikatkaisulaikkoja käyttäessäsi huomiota sii-
hen, että timanttikatkaisulaikassa oleva kiertosuuntaa osoit-
tava nuoli ja sähkötyökalun kiertosuunta (katso vaihdepäässä 
oleva kiertosuuntaa osoittava nuoli) täsmäävät keskenään.
Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.
Kiinnitä hioma-/katkaisulaikka kiertämällä kiinnitysmutteri 9 
paikoilleen ja kiristämällä se sakara-avaimella, katso kappa-
letta ”Pikakiinnitysmutteri ”.
 Tarkista hiomatyökalun asennuksen jälkeen ennen 
käynnistystä, että hiomatyökalu on oikein asennettu ja 
pystyy pyörimään vapaasti. Varmista, että hiomatyö-
kalu ei osu laikan suojukseen tai muihin osiin.
Kiinnityslaipassa 7 on muoviosa (O-ren-
gas) keskityslaipan ympäri. Jos tämä 
O-rengas puuttuu tai on vaurioitunut, 
vaihda se ehdottomasti ennen kiinni-
tyslaipan 7 asennusta.
Tasoliuskalaikka
 Asenna aina käsisuojus 18, kun työskentelet tasolius-
kalaikan kanssa.
Kuminen hiomalautanen
 Asenna aina käsisuojus 18, kun työskentelet kumisen 
hiomalautasen 20 kanssa.
Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.
Aseta kaksi välikelaattaa 19 hiomakaraan 4 ennen, kuin asen-
nat kumisen hiomalautasen 20.
Kierrä rengasmutteri 22 paikoilleen ja kiristä se sakara-avai-
mella.
Kuppiharja/laikkaharja
 Asenna aina käsisuojus 18, kun työskentelet kuppilai-
kan tai laikkaharjan kanssa.
Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.
Kuppiharja/laikkaharja tulee pystyä kiertämään niin pitkälle 
hiomakaraan, että ne tukevat hiomakaran laippaan hiomaka-
ran kierteen lopussa. Kiristä kuppiharja/laikkaharja sakara-
avaimella.
Kuppilaikka
 Asenna aina erikoinen suojus 15, kun työskentelet 
kuppilaikan kanssa.
Kuppiharjan 16 tulisi ulottua suojuksen 15 ulkopuolelle vain 
juuri niin paljon, kun tarvitaan kussakin työstövaiheessa. Ase-
ta suojus 15 tähän mittaan.
Asennuksen järjestys näkyy grafiikkasivussa.
Kierrä kiinnitysmutteri 9 paikoilleen ja kiristä se taivutetulla 
sakara-avaimella 17.
Pikakiinnitysmutteri
Helpon työkalukiinnityksen aikaansaamiseksi ilman työkaluja 
voit kiinnitysmutterin 9 sijasta käyttää pikakiinnitysmutteria 
11.
 Pikakiinnitysmutteria 11 saa käyttää vain hioma- ja 
katkaisulaikkojen kanssa.
Käytä yksinomaan virheetöntä, moitteettomassa kunnos-
sa olevaa pikakiinnitysmutteria 11.
Tarkista mutteria kiinnittäessäsi, että pikakiinnitysmut-
terin 11 sivu, jossa on tekstiä, ei osoita hiomalaikkaa; 
nuolen tulee osoittaa indeksimerkkiä 27.
Käytä karan lukituspainiketta 
1 hiomakaran lukitsemiseen. 
Kierrä hiomalaikkaa voimak-
kaasti myötäpäivään pikakiin-
nitysmutterin kiristämiseksi.
Oikein kiinnitetyn, vaurioitu-
mattoman pikakiinnitysmut-
terin voit irrottaa sormivoi-
min kiertämällä uurrettua 
rengasta vastapäivään.
Älä koskaan irrota kiinni-
juuttunutta pikakiinnitys-
mutteria pihdeillä, vaan 
käytä sakara-avainta. Aseta 
sakara-avain mutteriin kuvan 
osoittamalla tavalla.
27
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 99  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

100 | Suomi 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Sallitut hiomatyökalut
Kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja hiomatyökaluja voi-
daan käyttää.
Käytetyn hiomatyökalun kierrosluvun [min
-1
] ja kehänopeu-
den [m/s] tulee vähintään noudattaa seuraavan taulukon ar-
voja.
Tarkista sen tähden hiomatyökalun etiketissä oleva sallittu 
kierrosluku tai kehänopeus.
Vaihteiston pään kierto
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
Voit kääntää vaihdepäätä 
90°-portaissa. Täten voi-
daan käynnistyskytkin 
kääntää parempaan käyt-
töasentoon eri työtapauk-
seissa, esim. katkaisu-
työssä imuhupulla 
varustettua ohjauskelk-
kaa 24 käyttäen tai va-
senkätisille.
Kierrä 4 ruuvia kokonaan ulos. Käännä vaihteiston pää varo-
vasti ja kotelosta irrottamatta uuteen asentoon. Kiristä 
4 ruuvia  uudelleen.
Pölyn ja lastun poistoimu
 Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muutamien 
puulaatujen, kivennäispölyt ja metallipölyt voivat olla ter-
veydelle vaarallisia. Pölyn kosketus tai hengitys saattaa ai-
heuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia 
reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpölyä pidetään 
karsinogeenisina, eritoten yhdessä puukäsittelyssä käy-
tettyjen lisäaineiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine). 
Asbestipitoisia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
– Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on 
mahdollista.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat säännökset koskien 
käsiteltäviä materiaaleja.
 Vältä pölynkertymää työpaikalla. Pöly saattaa helposti 
syttyä palamaan.
Käyttö
Käyttöönotto
 Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen 
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja. 
230 V merkittyjä laitteita voidaan käyttää myös 220 V 
verkoissa.
Jos sähkötyökalua käytetään siirrettävien sähkövoimalaittei-
den (generaattoreiden) kanssa, joissa ei ole riittäviä tehova-
roja tai joissa ei ole sopivaa käynnistysvirran vahvistuksella 
varustettua jännitesäätöä, saattaa sähkötyökalun käynnistys 
johtaa tehonmenetyksiin tai epänormaaliin toimintaan.
Varmista käyttämäsi sähkövoimalaitteen sopivuus, etenkin 
verkkojännitettä ja taajuutta koskien.
Käynnistys ja pysäytys
Paina sähkötyökalun käynnistämiseksi käynnistyskytkin 2 
eteen ja paina sitä samalla.
Lukitse painettu käynnistyskytkin 2 työntämällä käynnistys-
kytkin 2 pidemmälle eteen.
Sammuta sähkötyökalu päästämällä käynnistyskytkin 2 va-
paaksi tai, jos se on lukittuna, painat lyhyesti käynnistyskyt-
kintä 2 ja päästat sen sitten vapaaksi.
Käynnistä energiansäästön takia sähkötyökalu vain, kun käy-
tät sitä.
Kytkinmalli ilman lukitusta (maakohtainen):
Paina sähkötyökalun käynnistämiseksi käynnistyskytkin 2 
eteen ja paina sitä samalla.
Sähkötyökalu pysähtyy, kun päästät käynnistyskytkimen 2 
vapaaksi.
 Tarkista hiomatyökalut ennen käyttöä. Hiomatyökalun 
tulee olla moitteettomasti asennettu ja sen täytyy pys-
tyä pyörimään vapaasti. Suorita vähintään 1 minuutin 
koekäyttö ilman kuormitusta. Älä käytä vaurioituneita, 
epämuotoisia tai täriseviä hiomatyökaluja. Vaurioitu-
neet hiomatyökalut voivat mennä palasiksi ja aiheuttaa 
loukkaantumisia.
Uudelleenkäynnistyssuoja (GWS 20-230 JH)
Uudelleenkäynnistyssuoja estää sähkötyökalun hallitsemat-
toman käynnistyksen virtakatkon jälkeen.
Uutta käyttöönottoa varten tulee käynnistyskytkin 2 siirtää 
poiskytkettyyn asentoon ja sähkötyökalu tulee sitten käynnis-
tää uudelleen.
Käynnistysvirran rajoitin (GWS 20-230 JH)
Elektroninen käynnistysvirran rajoitin rajoittaa tehontarpeen 
sähkötyökalua käynnistettäessä, ja tekee käytön mahdollisek-
si 16 A-sulakkeella.
Huomio: Jos sähkötyökalu pyörii heti käynnistyksen jälkeen 
täydellä kierrosluvulla, käynnistysvirran rajoittimeen ja uudel-
leenkäynnistyssuojaan on tullut vika. Sähkötyökalu tulee välit-
maks.
[mm]
[mm]
D
b
d
[min
-1
]
[m/s]
180
230
8
8
22,2
22,2
8500
6600
80
80
180
230


8500
6600
80
80
100
30
M 14
8600
45
b
d
D
D
D
b
d
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 100  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Suomi | 101
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
tömästi lähettää asiakaspalveluun, katso osoitteet luvusta 
”Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta”.
Työskentelyohjeita
 Ole varovainen, kun teet leikkauksia kantaviin seiniin, 
katso kappale ”Statiikkaohjeita”.
 Kiinnitä työkappale, ellei se oman painonsa ansiosta 
pysy paikoillaan.
 Älä kuormita sähkötyökalua niin kovaa, että se pysäh-
tyy.
 Anna sähkötyökalun käydä muutamia minuutteja tyh-
jäkäynnillä kovan rasituksen jälkeen, jotta vaihtotyö-
kalu jäähtyisi.
 Älä kosketa hioma- tai katkaisulaikkoja, ennen kuin ne 
ovat jäähtyneet. Laikat tulevat käytössä hyvin kuumiksi.
 Älä käytä sähkötyökalua katkaisuhiontatelineessä.
Huomio: Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun konetta ei käy-
tetä. Sähkötyökalu kuluttaa hieman sähköä myös poiskytket-
tynä, kun verkkopistoke on liitettynä ja verkossa on jännitettä.
Rouhintahionta
 Älä koskaan käytä katkaisulaikkaa rouhintahiontaan.
30° — 40° päästökulmalla saat parhaan tuloksen rouhintahi-
onnassa. Liikuta sähkötyökalua edestakaisin kohtuullisella 
paineella. Tällöin ei työkappale kuumennu liikaa, ei värjäänny 
eikä siihen muodostu uria.
Tasoliuskalaikka
Tasoliuskalaikalla (lisätarvike) voit työstää myös kuperia pin-
toja ja profiileja.
Tasoliuskalaikat kestävät huomattavasti pidempään, ovat hil-
jaisempia ja toimivat pienemmällä pintalämpötilalla kuin pe-
rinteiset hiomalaikat.
Metallin katkaisu
 Katkaisussa sidoshioma-ainetta käyttäen täytyy aina 
käyttää katkaisusuojusta 13.
Työskentele katkaisulaikoilla käyttäen kohtuullista, työstettä-
vään materiaaliin soveltuvaa syöttönopeutta. Älä paina kat-
kaisulaikkaa, älä kallista äläkä heiluta sitä.
Älä jarruta hidastavia katkaisulaikkoja painamalla niitä sivut-
tain.
Sähkötyökalua tulee ai-
na kuljettaa vastapyöri-
missuuntaan. Muussa 
tapauksessa on olemas-
sa vaara, että työkalu 
hallitsemattomasti 
ponnahtaa leikkaukses-
ta.
Profiileja ja neliöputkia katkaistaessa kannattaa aloittaa pie-
nimmästä halkaisijasta.
Kiven leikkaus
 Kiven leikkauksessa on aina huolehdittava riittävästä 
pölyn poistoimusta.
 Käytä pölynsuojanaamaria.
 Sähkötyökalua saa käyttää vain kuivaleikkaukseen/ 
kuivahiontaan.
Käytä kiven leikkaukseen mieluiten timanttikatkaisulaikkaa.
Kun katkaisussa ohjauskelkalla 24 käytät pölynimusuojusta, 
tulee pölynimurin olla sallittu kivipölyn imuun. Bosch-ohjel-
massa löytyy sopivia pölynimureita.
Käynnistä sähkötyökalu 
ja aseta se ohjainkelkan 
etuosa edellä työkappa-
letta vasten. Työnnä 
sähkötyökalua käyttäen 
kohtuullista, työstettä-
vään materiaaliin sovel-
tuvaa syöttönopeutta.
Leikattaessa erityisen kovia materiaaleja, esim. betonia, jon-
ka piipitoisuus on suuri, saattaa timanttikatkaisulaikka ylikuu-
mentua ja siten vaurioitua. Timanttikatkaisulaikkaa ympäröi-
vä kipinäkehä viittaa selvästi tähän.
Keskeytä tässä tapauksessa leikkaus ja anna timanttikatkaisu-
laikan käydä hetken kuormittamattomana maksiminopeudel-
la, jotta se jäähtyy.
Huomattavasti hidastuva työstö ja laikkaa kiertävä kipinäkehä 
ovat tylsyneen timanttikatkaisulaikan tunnusmerkkejä. Laik-
ka voidaan teroittaa uudelleen leikkaamalla lyhyesti hiovaan 
aineeseen (esim. hiekkakiveen).

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   61
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет