Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


tisk slukning af el-værktøjetжүктеу 4.41 Kb.
Pdf просмотр
бет11/39
Дата03.03.2017
өлшемі4.41 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

tisk slukning af el-værktøjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.
Akkuen 7 tages ud ved at trykke på åbnetasterne 6 og trække 
akkuen ud af el-værktøjet (nedad). Undgå brug af vold.
Akkuen er udstyret med en NTC-temperaturovervågning, som 
kun tillader en opladning i temperaturområdet mellem 0 °C 
og 45 °C. Derved opnås en høj levetid for akkuen.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Værktøjsskift (se Fig. B)
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på 
el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift 
osv.) samt før det transporteres og lægges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvæstelsesfare.
Isætning af indsatsværktøj
Træk låsekappen 3 frem, skub indsatsværktøjet helt ind i 
værktøjsholderen 2 og slip låsekappen 3 igen for at fastlåse 
indsatsværktøjet.
Anvend kun skruebits med kuglestop 1 (DIN 3126-E6.3). An-
dre skruebits 13 kan sættes i via en universalbitholder med 
kuglestop 12.
Udtagning af indsatsværktøj
Træk låsekappen 3 frem og tag indsatsvæktøjet ud.
Brug
Funktion
Værktøjsholderen 2 med indsatsværktøjet drives af en elek-
tromotor via gear og slagværk.
Arbejdet er inddelt i to faser:
skruning og spænding (slagværk i aktion).
Slagværket går i gang, så snart skrueforbindelsen kører fast, 
hvorved motoren belastes. Slagværket omsætter således mo-
torens kraft til ensartede drejeslag. Under løsning af skruer el-
ler møtrikker gennemføres denne proces omvendt.
Ibrugtagning
Isæt akku
 Brug kun originale li-ion-akkuer fra Bosch, der skal ha-
ve den spænding, der er angivet på dit el-værktøjs ty-
peskilt. Brug af andre akku’er øger risikoen for personska-
der og er forbundet med brandfare.
Bemærk: Brug af akkuer, der ikke er egnet til dit el-værktøj, 
kan føre til fejlfunktioner eller beskadigelser på el-værktøjet.
Stil retningsomskifteren 8 i midten for at forhindre en utilsig-
tet start. Sæt den opladede akku 7 ind i grebet, til denne fal-
der mærbart i hak og flugter med grebet.
Indstil drejeretning (se Fig. C)
Med retningsomskifteren 8 kan du ændre el-værktøjets dreje-
retning. Ved nedtrykket start-stop-kontakt 9 er dette ikke mu-
ligt.
Højreløb: Til idrejning af skruer og spænding af møtrikker 
trykkes retningsomskifteren 8 helt til venstre.
Venstreløb: Til løsning og uddrejning af skruer og møtrikker 
trykkes retningsomskifteren 8 helt mod højre.
Tænd/sluk
Til ibrugtagning af el-værktøjet tryk på start-stop-kontakten 
9 og hold den nede.
Lampen 4 lyser, når start-stop-kontakten 9 trykkes halvt eller 
helt ned, hvilket gør det muligt at oplyse arbejdsområdet ved 
dårlige lysforhold.
El-værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten 9.
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet, 
når du bruger det.
Indstil omdrejningstal
Du kan regulere omdrejningstallet til det tændte el-værktøj 
trinløst afhængigt af hvor meget du trykker på start-stop-kon-
takten 9.
Let tryk på start-stop-kontakten 9 fører til et lavt omdrejnings-
tal. Med tiltagende tryk øges omdrejningstallet.
Akku-ladetilstandsindikator
Akku-ladetilstandsindikatoren 10 viser – når start-stop-kon-
takten 9 er trykket halvt eller helt ned – akkuens ladetilstand i 
nogle sekunder; den består af 3 grønne LED-lamper.
Temperaturafhængig overbelastningsbeskyttelse
El-værktøjet kan ikke overbelastes, hvis det bruges iht. formå-
let. Er belastningen for stærk eller forlades det tilladte akku-
temperaturområde for 0
–70 °C, reduceres omdrejningstal-
let. El-værktøjet kører først med fuldt omdrejningstal igen, 
når den tilladte akkutemperatur er nået.
Beskyttelse mod dybdeafladning
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Electronic Cell 
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet 
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig 
ikke mere.
Arbejdsvejledning
 Sæt kun el-værktøjet på møtrikken/skruen i afbrudt til-
stand. Roterende indsatsværktøjer kan skride.
Drejningsmomentet er afhængig af tiden, der køres med slag. 
Det max. opnåelige drejningsmoment er summen af alle drej-
ningsmomenter, der opnås ved slag. Det max. drejningsmo-
ment opnås efter en slagvarighed på 6
–10 sekunder. Efter 
denne tid øges tilspændingsmomentet kun minimalt.
LED
Kapacitet
Konstant lys 3 x grøn
≥ 2/3
Konstant lys 2 x grøn
≥1/3
Konstant lys 1 x grøn
< 1/3
Blinklys 1 x grøn
Reserve
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 47  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

48 | Dansk 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
Slagvarigheden skal beregnes for hvert nødvendigt tilspæn-
dingsmoment. Det rent faktisk opnåede tilspændingsmoment 
skal altid kontrolleres med en momentnøgle.
Skrueforbindelser med hårdt, fjedrende eller blødt sæde
Måles i et forsøg de drejningsmomenter, der opnås i en slag-
følge, og overføres disse til et diagram, får man en kurve, der 
viser drejningsmomentets forløb. Kurvens højde svarer til det 
max. opnåelige drejningsmoment, stejlheden viser, i hvilken 
tid dette nås.
Et drejningsmomentforløb afhænger af følgende faktorer:
– Skruernes/møtrikkernes fasthed
– Underlagets art (skive, tallerkenfjeder, pakning)
– Fastheden af det materiale, der skal skrues på
– Smøreforhold på skrueforbindelsen
På basis heraf findes følgende anvendelsestilfælde:
– Hårdt sæde findes i forbindelse med skrueforbindelser af 
metal på metal og brug af spændeskiver. Efter en relativ 
kort slagtid er det max. drejningsmoment nået (stejlt for-
løb). Unødvendig lang slagtid skader maskinen.
– Fjedrende sædet findes i forbindelse med skrueforbindel-
ser af metal på metal, dog ved brug af fjederringe, taller-
kenfjedre, ståbolte eller skruer/møtrikker med konisk sæ-
de samt i forbindelse med brug af forlængerstykker.
– Blødt sæde findes i forbindelse med skrueforbindelser af 
f.eks. metal på træ eller hvis bly- eller fiberskiver benyttes 
som underlag.
Er sædet fjedrende eller blødt, er det max. tilspændingsmo-
ment mindre end hvis sædet er hårdt. Desuden kræves en be-
tydelig længere slagtid.
Vejledende værdier for maximale skrue-tilspændingsmomenter
Angivelser i Nm, beregnet på basis af spændingens tværsnit; udnyttelse af strækgrænsen 90% (ved friktionstal μ
ges
= 0,12). Til-
spændingsmomentet skal altid kontrolleres med en momentnøgle.
Tips
Før større og længere skruer skrues i hårde materialer, før du 
forbore til ca. 
2
/
3
 af skruelængden med gevindets kernedia-
meter.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der arbejdes på 
el-værktøjet (f.eks. vedligeholdelse, værktøjsskift 
osv.) samt før det transporteres og lægges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvæstelsesfare.
 El-værktøj og el-værktøjets ventilationsåbninger skal 
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Når akkuen ikke fungerer mere, bedes du kontakte et autori-
seret serviceværksted for Bosch el-værktøj.
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og 
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at 
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid 
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Transport
De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om 
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-
fentlig vej uden yderligere pålæg.
Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning 
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før 
forsendelsesstykket forberedes.
Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilklæb åbne 
kontakter og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke 
kan bevæge sig i emballagen.
Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale for-
skrifter.
Bortskaffelse
El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbru-
ges på en miljøvenlig måde.
Smid ikke el-værktøj og akkuer/batterier ud sammen med det 
almindelige husholdningsaffald!
Tilspændingsklassifikatio-
ner efter DIN 267
Standardskruer
Meget faste skruer
3.6
4.6
5.6
4.8
6.6
5.8
6.8
6.9
8.8
10.9
12.9
M 6
2.71
3.61
4.52
4.8
5.42
6.02
7.22
8.13
9.7
13.6
16.2
M 8
6.57
8.7
11
11.6
13.1
14.6
17.5
19.7
23
33
39
M 10
13
17.5
22
23
26
29
35
39
47
65
78
M 12
22.6
30
37.6
40
45
50
60
67
80
113
135
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 48  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Svenska | 49
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU 
skal kasseret elektroværktøj og iht. det 
europæiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier ind-
samles separat og genbruges iht. gældende 
miljøforskrifter.
Akkuer/batterier:
Li-Ion:
Læs og overhold henvisningerne i af-
snit „Transport“, side 48.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna 
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna 
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg 
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
 Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på 
arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till 
olyckor.
 Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning 
med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktygen 
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga 
personer på betryggande avstånd. Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
 Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. 
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte 
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade 
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
 Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, 
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större 
risk för elstöt om din kropp är jordad.
 Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in 
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
 Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att 
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att 
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga 
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar 
risken för elstöt.
 När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd 
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
 Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att 
undvika elverktygets användning i fuktig miljö. Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
 Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd 
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du 
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en 
kort ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ögon. Användning av personlig skyddsutrustning som 
t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ 
och användning risken för kroppsskada.
 Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att 
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget 
med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat 
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
 Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan 
du kopplar på elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en 
roterande komponent kan medföra kroppsskada.
 Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står 
stadigt och håller balansen. I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
 Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna 
på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, 
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
 När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade 
och används på korrekt sätt. Användning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
 Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt 
arbete avsett elverktyg. Med ett lämpligt elverktyg kan 
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre 
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är 
farligt och måste repareras.
 Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut 
eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar 
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
VARNING
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 49  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

50 | Svenska 
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Bosch Power Tools
 Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna 
med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
 Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga 
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan 
leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. 
Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i 
bruk. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta 
skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm 
och går lättare att styra.
 Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. 
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren 
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt 
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa 
elverktyg
 Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren 
rekommenderat. Om en laddare som är avsedd för en viss 
typ av batterier används för andra batterityper finns risk 
för brand.
 Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt 
elverktyg. Används andra batterier finns risk för kropps-
skada och brand.
 Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små 
metallföremål på avstånd från reservbatterier för att 
undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av 
batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 Om batteriet används på fel sätt finns risk för att 
vätska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med väts-
kan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om 
vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dess-
utom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
och brännskada.
Service
 Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för skruvdragare
 Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna 
när arbeten utförs på ställen där skruven kan skada 
dolda elledningar. Skruvens kontakt med en spänningsfö-
rande ledning kan sätta maskinens metalldelar under spän-
ning och leda till elstöt.
 Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är fastspänt i 
en uppspänningsanordning eller ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
 Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger bort 
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du 
kan förlora kontrollen över elverktyget.
 Öppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.
Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. 
längre solbestrålning, eld, vatten och fukt. 
Explosionsrisk föreligger.
 I skadat eller felanvänt batteri kan ångor uppstå. Tillför 
friskluft och uppsök läkare vid åkommor. Ångorna kan 
leda till irritation i andningsvägarna.
 Använd batteriet endast med Bosch elverktyget. Detta 
skyddar batteriet mot farlig överbelastning.
 Använd endast originalbatterier från Bosch med den 
spänning som anges på elverktygets typskylt. Om 
andra batterier används, t. ex. kopierade batterier, reno-
verade batterier eller batterier av främmande fabrikat, 
finns risk för att batteriet exploderar och orsakar person- 
och materialskador.
Produkt- och kapacitetsbeskrivning
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner. Fel som uppstår 
till följd av att säkerhetsanvisningarna och 
instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, 
brand och/eller allvarliga personskador.
Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan 
uppfälld när du läser bruksanvisningen.
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för i- och urdragning av skruvar samt för 
åtdragning och lossning av muttrar inom angivet dimensions-
område.
Belysningen i detta elverktyg är avsett för att belysa verkty-
gets direkta arbetsområde och är inte lämpligt för att lysa upp 
rum i bostaden.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av 
elverktyget på grafiksida.
Skruvbits med kulspärr*
Verktygsfäste
Spärrhylsa
Lampa ”Power Light”
Fäste för handlovsrem
Batteriets upplåsningsknapp*
Batteri*
Riktningsomkopplare
Strömställare Till/Från
10 Indikering av batteriets laddningstillstånd
11 Handgrepp (isolerad greppyta)
12 Universalbitshållare*
13 Skruvbits*
*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i 
standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbe-
hör som finns.
OBJ_BUCH-1066-004.book  Page 50  Tuesday, June 18, 2013  10:16 AM

 Svenska | 51
Bosch Power Tools
1 609 92A 0BV | (18.6.13)
Tekniska data
Buller-/vibrationsdata
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 60745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall: Ljudtryck-
snivå 87 dB(A); ljudeffektnivå 98 dB(A). Onoggrannhet 
K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsemissionsvärden a
h
 (vektorsumma ur tre 
riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745:
Dragning av skruvar och muttrar i maximalt tillåten storlek: 
a
h
=9 m/s
2
, K =1,5 m/s
2
.
Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning 
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i 
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av 
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga 
användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget 
används för andra ändamål och med andra insatsverktyg eller 
inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid 
kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betyd-
ligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även 
de tider beaktas när elverktyget är frånkopplat eller är igång, 
men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören 
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget 
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation 
av arbetsförloppen.
Försäkran om överensstämmelse
Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs 
under ”Tekniska data” stämmer överens med följande stan-
darder och dokument: EN 60745 enligt bestämmelserna i 
direktiven 2009/125/EG (förordning 1194/2012), 
2011/65/EU, 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
08.04.2013

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет