Завершилось проведение единого национального тестирования в казахстанеPdf көрінісі
бет1/13
Дата28.12.2016
өлшемі28,03 Mb.
#660
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Таралымы жазылу бойынша * Распространяется по подписке

www.ustazgazeti.kz

2005 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шығып келеді

Республикалық газет

№6

(236)

25 желтоқсан

2015 жыл

30 маусым

2016 жыл

Республиканская газета

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

В КАЗАХСТАНЕ

Дегенмен, республикалық ҰБТ–ның ор-

таша нәтижесімен салыстырғанда 1,6 ба-

лға жоғары. Республика бойынша орташа

балл  81,2-  ні  құраған  болатын.  Таратып

айтатын болсақ жоғары нәтиже облыстық

мамандырылған мектеп- интернат, соның

ішінде ҚТЛ – 104, М. Құсайынов атындағы

мектеп- интернат–100,7 балл жинап алға

шықты.

Аудандар бойынша жоғары білім сапа-сын көрсеткен Алға ауданы -96,4    Ырғыз

ауданы-91,0  , Хромтау ауданы -89,5 балл

жинақтады. Айта кету керек Ырғыз ауда-

нында білім беру реформасы өз дәреже-

сінде  жүргізілуде.  Облыс  бойынша  ең

төмен    балл  алған  Темір  ауданы  болды.

Дей  тұрғанмен  бұл  аудан  өткен  жылға

қарағанда орта балы биыл 3,1= балға жо-

ғарылаған.

Сонымен қатар «Алтын белгі» аттеста-

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ

БІРЫҢҒАЙ ТЕСТІЛЕУ НӘТИЖЕСІ ШЫҚТЫТестирование проводилось со 2 по 9 июня 2016 года на базе 165 пунктов

проведения тестирования, расположенных во всех областных и большин-

стве районных центрах республики.

В тестировании приняло участие 84079 выпускников, из 86999 подавших за-

явления, в том числе с казахским языком обучения –61739, с русским языком

обучения  – 22340.

По  результатам  тестирования  пороговый  уровень  в 50 баллов  не  преодо-

лело 14252выпускника  (16,95%),  из  них 10267 с  казахским  языком  обучения

и 3985 с русским.

Свыше 100 баллов по пяти предметам набрало 16565 выпускников. Макси-

мально возможные 125 баллов смогли набрать 19 выпускников.

За нарушение правил поведения и использование запрещенных предметов

во  время  тестирования  были  удалены 38 выпускников,  их  результаты  были

аннулированы.

Всего в Республиканскую апелляционную комиссию за восемь дней поступи-

ло заявлений – 547. Из них удовлетворено апелляций на 141 тестовых зада-

ний, что составляет менее 0,14% от общего количества использованных зада-

ний за восемь дней тестирования.

В основном это апелляции по казахскому языку, биологии, математике, исто-

рии  Казахстана.

Основная причина удовлетворения поступивших заявлений:

- разночтения в учебниках разных авторов;

- технические причины, в том числе ошибки типографского характера.

Өзімізге  мәлім,  облыста  бірыңғай  тестілеу 3-7 маусым    аралығында

өткізілді. 2016 жылы мектеп бітірушілер саны- барлығы 6395 бала, оның

ішінде 4820 түлек ҰБТ тапсыруға өз өтініштерін берген. Яғни бұл мектеп

бітірушілердің 74.0 пайызы. Облыс бойынша 48 дарынды түлектер Ха-

лықаралық олимпиада жүлдегерлері ретінде Ұлттық бірыңғай тесті тап-

сырудан босатылды. Үстіміздегі жылы ҮБТ нәтижесінде облыс бойын-

ша орташа балл 82,8 болса, өткен 2015 жылғы ҰБТ нәтижесімен салыс-

тырғанда сәл жоғары.

тына үміткер 355 түлектің 354 ҰБТ-ге қаты-

сып аппеляцияға дейін 157 – сі өзін дәлел-

деді.  Бұл – 44,3 пайызы.  Оның  есесіне

быиыл  үздік  аттестаттар  алған  түлектер

саны көбейген. Былтыр 66  бала үздік ат-

тестат алған еді. Үздік аттестат санының

көбейуі,  Қазақстан  Республикасы  Білім

және Ғылым Министрлігі тарапынан үздік

аттестат беру талаптарына өзгерістер ен-

гізілуіне байланысты болды. Яғни үздіктер

саны артты.

Ең  жоғары  балл  алған  жалғыз  бала

Мұғалжар  ауданы  А.  Жұбанов  атындағы

орта мектеп түлегі Құлша Қалыбек. Ол 124

балл  алды.  Ал  123  балл  жинаған  түлек

бесеу болды.

 Білім беру мекемелеріне алдағы уақыт-

та да сәттіліктер тілейміз!

С. Малайдаров

«Қазіргі  қоғамда  діни  экстремизмге

қарсы тәрбиелеудегі педагог рөлі» тақыры-

бында  Республикалық  «Ұстаз»  газетінде  эссе

конкурсы  жарияланады.

Конкурс  мақсаты:  діни  экстремизммен

күресуде педагогтардың қоғамдық белсенділік-

терін  арттыру.

Эссенің  мазмұнына  қойылатын  талап:

тақырыптағы ашудағы тың ойлар.Эссе  жазуға  қойылатын  талаптар:

байқауға MSWORD/DOC жазылған  қазақ және

орыс тілдеріндегі жұмыстар қабылданады; жол

жиектері  2,5 см;  шрифт   Times New Roman,

кегль  14;  жоларалық    интервал  1,0.  Жұмыс-

тың көлемі 1 беттен аспау керек.

Конкурс ақылы түрде өтеді.

Конкурсқа  қатысушылардың  жұмыстары

«Ұстаз»  газетінің  беттерінде  жарияланатын

болады. Конкурстың жеңімпаздары дипломдар

мен  грамоталарымен  марапатталады.

Конкурс жұмыстары 2016 жылдың 1 шілде-сінен  10  тамызына  дейін  қабылданады.  Кон-

курс  нәтижесі  2016  жылдың  15  тамызында

жарияланады.

Конкурс  жұмыстары  төмендегі  мекен-жайда

қабылданады:  Ақтөбе  қаласы,  Маресьев

көшесі  95-33, 3 қабат.  Тел. 56-23-31. E-mail:

ustazgazeti@mail.ru  www.ustazgazeti.kz

ҰСТАЗДАРДЫҢ КОНКУРСЫ

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Республиканская газета  «Ұстаз»   обьяв-

ляет  конкурс  эссе                      «Роль педагогав воспитании противодействия экстремиз-

му  в  современном  обществе».

Цель конкурса:  повышение общественной

активности  педагогов  в  борьбе  с  экстремиз-

мом.

Требование  к  содержанию  эссе:    ориги-

нальный   подход к раскрытию темы.Требования  к  оформлению  эссе:  на  кон-

курс  принимаются  эссе  на  казахском  и  рус-

ском  языках  в  электронном  виде,  выполнены

в  формате  MSWORD/DOC ; поля  по 2,5 см;

шрифт   Times New Roman, кегль  14;  меж-

строчный  интервал  1,0.  Объем  конкурсной

работы не должен превышать 1 листа.

Конкурс  проводится  на  платной основе.

Работы  конкурсантов  будут  опубликованы

на страницах газеты «Ұстаз». Победители кон-

курса  будут  награждены  дипломами  и  грамо-

тами.


Прием  конкурсных  работ  с  1  июля  по  10

августа 2016 года. Подведение итогов 15 ав-

густа 2016 года.

Конкурсные  работы  принимаются  по  адре-

су: г.Актобе, ул.Маресьева 95-33, 3 этаж. Тел.

56-23-31. E-mail:  ustazgazeti@mail.ru

www.ustazgazeti.kz

КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!


2

29 қаңтар 2016 жыл

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫ

ДЕТСКИЙ  САД

30 маусым 2016 жыл

2

Балалар бақшасыДетский сад

Әр  ұлттың қай  кезде  болмасын  алдын-

да   тұрған ұлы міндеттерінің   бірі өзінің ісін,

өмірін  жалғастыратын  салауатты  әрі  сана-

лы  ұрпақ  тәрбиелеу.  Жаһандық  кезең

иелерін  жан-жақты  жетілген,  ақыл  параса-

ты  мол,  мәдени,  ғылыми  өрісі  озық  етіп

тәрбиелеу педагог қауымының қоғам алдын-

дағы зор борышы. Ал жастарды жан-жақты-

қабілетті азамат етіп өсіруде халықтық салт

дәстүрлердің  тәлім  -тәрбиелік  білім  таным-

дық  ролі  зор.

Осы орайда Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2009

жылы  13  қазанда  әл-Фараби  атындағыҚаз-

МУ-де өткен «Қазақстан дағдарыстан кейінгі

әлемде:  болашаққазияткерлік  серпін»  тақы-

рыбындағы  дәрісінде: «Ұлттық  интеллектің

діңгегін,Қазақстанның  зияткерлік  элитасын

тәрбиелеудің  іргетасы  болуға  қабілеттімек-

тептер  құру  қажет»  деп  атап  көрсеткен  бо-

латын.

Елбасы 2008 жылғы  12  наурызында  жа-ратылыстану-математикабағытындағы

пәндерді  оқуға  қабілетті  дарынды  балалар-

ды  іріктеу  және  оқытуүшін  Қазақстан  Рес-

публикасының  барлық  өңірлерінде  Зият-

керлік мектептержелісін құру жөніндегі біре-

гей  жобаға  бастамашы  болды.  Елбасы  тап-

сырмасымен  Ақтөбе  қаласында 2013  жылы

720  балаға  арналған  физика – математика

бағытындағы  Назарбаев  Зияткерлік  мектебі

өз жұмысын бастады. Сондай – ақ, 120 орын-

дық  жатақхана  бой  көтеріп,әрбір  тұлғаның

ұлттың  зияткерлік  әлеуетін  дамытуға,  халы-

қаралық  деңгейде  бәсекеге  қабілетті,

өмірге  белсенді  көзқарас  пенжоғары  білімді

жеке  тұлғаны  тәрбиелеуде  ат  салысуда.

Мемлекет  басшысы  қойған  міндеттерді

орындау  үшін  мектеп  ұжымы  оқушының

мүмкіндігін барынша аша алатын, оқушының

қызығушылығын,  икемділігімен  қабілеттілігін

толықтай  есепке  алуға  жағдай  құра  алатын

өскелең  ұрпағын    сегіз    қырлы,  бір  сырлы,

өнегелі  де  өнерлі    адамгершілік    ар-ожданы

жоғары  намысқой  азамат  етіп  тәрбиелеп

келеді.


Сонымен  қатар,  дана  халқымыз  айтқан-

дай  «Ұядан  не  көрсең,  ұшқанда  соны

ілерсің» демекші, ата-ананың әрбір іс – әре-

кеті  де  балаға  әсері  мол.  Әрбір  ата-ана  өз

балаларының  тұңғыш  тәрбиешілері.  Бала-

ата  –ананың  адамгершілік  өмірінің  айнасы.

Адамгершілік  қасиет  отбасы  мүшелерінің

бірін – бірі қадірлеуінен, олардың өзара бірлігі

мен  түсінушілігінен,  ата-  ана  мен  балалар

арасындағы  мейрімді,  қарым-  қатынастың

қатынасуынан,  үлкенге  құрмет,  кішіге  ізет

секілді  заңдылықтар  арқылы  көрініс  тауып

жатады. Баланың жаны мен тәні таза, руха-

ни бай, дені сау етіп өсірумен бірге еңбекке

деген сүйіспеншілікке, ұлтжандылыққа, адал-

дыққа,  жинақылыққа,  адалдыққа  жинақы-

лыққа баулп өсіріу шарт. Осы тамаша қаси-

еттердің  бәрін  ата - ана  бойынан  тауып,

соған  еліктеп  өссе  және  әрбір  ата - ана  ба-

ласының  жүрегіне  жол  тауып,  оның

өміріндегі  шынайы  досына  айналса,  тер

төккен  еңбегінің  жанғаны.  Ал  мектеп  бала-

ны болашаққа дайындап, келешек өмірін қай

бағытпен  жүрсе  дұрыс  екенін,  өзідерінің  ке-

ректі,  бейім  мамандық  таңдауға  жол,  бағыт

беретін  ұя.  Отбасынан  кейінгі,  үйміз  мектеп

осы  мектепте,  отбасының  тәрбие  бағыт

беріп  келген  жерінен  бастап,  сол  тәлім  –

тәрбиені,  бағыт  беруші.  Үштік  одақ:  мектеп

–  бала – ата – ана  арасында  саналы  да

тәрбиелі  бала  тәрбиелеу  үшін  өте  тығыз

байланыс  орнықса  нұр  үстіне  нұр.  Осындай

бірлік  арқылы  біз  көздеген  мақсатымызға

жетеміз.  Педагог  В.А.Сухомлинский: «Тек

ата – аналармен  бірге  жалпы  күш  жігерді

біріктіру  арқылы  ғана  мұғалімдер  балала-

рға  үлкен  адамдық  бақыт  беруі  мүмкін»  де-

ген  ойы  тәрбие  ісіне  арқау  болары  анық.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні ретін-

де  ұлы  Абайдың  даналық  ойларына  терең

үңіліп, ойымды аяқтай келе:

Бес  нәрседен  қашық  бол.  Бес  дұшпанын

білсеңіз.

Бес нәрсеге асық бол, Талап, еңбек терең

ой,

Адам  болам  десеңіз,  Қанағат  рахым,  ой-лап қой,

Тілеуің  өмірің  алдыңда,  Бес  асыл  іс

көнсеңіз.

Оған  қайғы  жесеңіз,

Өсек,  өтірік,  мақтаншақ,

Еріншек,  бекер  мал  шашпақ.

Мұндағы қашық болатын бес қасиет бала

бойына  алдыртпасақ,  ал  асық  болатын  бес

нәрсені  тәрбиенің  түп  қазығы  етіп  алсақ

көздеген  мақсатқа  жетеріміз  анық.АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Н.О.  Даулетова

№31  «Күншуақ»  МДҰ  әлеуметтік  педагогы

Қай  елде,  қай  заманда  болсын  бала  тәрби-

есіне  ерекше  мән  берген.  Өйткені  бала  ата-

ананың  ғана  емес,  ұлыс  пен  ұлттың  ертеңі.

«Тәрбиелі – тәртіптің құлы, тәртіпті- елдің ұлы»

,-  деп  халық  қаhарманы  Б.Момышұлы  айтқан-

дай  сапалы  өмірдің  саналы  ұрпағын  қатарға

қосу  бүгінгі  күннің  басты  талабы.

Бүгінгі  қоғамның  тәрбиеші-  ұстаздар  алды-

на қойып  отырған басты міндеті- саналы тәрби-

ені сапалы білім берумен ұштастыру, яғни жан-

жақты дамыған, өзіндік ой- пікірі қалыптасқан,ө-

мірге  араласа  алатын,  терең  ойланып,  ойын

жүзеге  асыра  алатын  тұлға  қалыптастыру.

Тұлға  ретінде  қалыптасу-  тәрбие  процесіндегі

басты мақсат болып табылады.Болашақ ұрпақ-

ты  жан-  жақты  тәрбиелеу  ісіндегі  басты  тұлға

ата-  аналар.  Қазіргі  заман  олардан  баланың

жеке  басын  қалыптастыру,  оның  көкірек  көзін

оятып,  ата-  бабадан  қалған  және  осы  кезең-

дегі  халқымыздың  асыл  мұрасын  жас  кезінен

ойына  ұялатып  бойына  сіңіру,  адамгершілік,

ізеттік  сезім  әрекеттерін,  яғни  жастар  бойына

рухани-  адамгершілік  құндылықтарды  қалып-

тастыруды  талап  етеді.  Тек  сонда  ғана , жас-

тайынан  орнығып  қалыптасқан  тәрбие  орын-

сыз  көріністерге,  яғни  «қиын  баланың»  пайда

болуына  себепші  факторлардың  алдын  алады

Ал келеңсіз көріністердің алдын алуда әрбір

ата-ана, 

әрбір 

ұстаз 


жауапты.

Олар  «қиын  бала»  саналатын  балалармен

жүргізілетін  төмендегі  міндеттерді  орындауы

қажет.


1.  Отбасының  әл-  ауқатын  жақсарту;

-  отбасындағы  қарым-  қатынасқа  ықпал  жа-

сау;

-  баланың  қызығушылығын  дамыту;- бос уақытын тиімді пайдалануға ықпал жа-

сау.


2.  Балабақша,  мектеп  өмірінде:

-  білімге  ынтасын  арттыру;

- қызығушылығын дамыту;

-  педагогикалық-психологиялық  қолдау  жа-

сау;

-  кәсіби  –мамандыққа  баулу.3.Көшеде  немесе  өзге  ортада  баланың  қан-

дай  жағдайда  болмасын  өз  позициясын ( өз

көзқарасын,  ойын,  пікірін)  ұстануға  бейімдеу,яғ-

ни  баланың  физиологиялық    дамуына  назар

аудару, шыдамдылық, тұрақтылық т.б. қасиет-

терінің  дамуына    ықпал  жасау.

- жеке кеңес беру;

-  жиналыс,  семинарлар,  кездесулер  ұйым-

дастыру  т.б.;

-   балаға сенім арту;

-   баланың  жан  дүниесіне  үңіліп,оның  бой-

ындағы  проблемаларды  анықтау,

-   оларды  шешу  жолдарын  қарастыру;

-   баланың  өмірге,білімге  деген  қызығушы-

лығын  ояту;

-   баланың  рухани  дүниесінің  өсуіне  ықпал

жасау;

-   жағымсыз  әрекеттер  байқалса,  балала-рға  дер  кезінде  қол  ұшын  беру,сақтандыру;

-   тұлғалыққа ұмтылдыру;

-   отбасын  сүюден  басталған  сезімді  адам-

затты  сүюмен  ұластыру;

-   әр топтағы қиын балаларды есепке алып,

әр  балаға  бір  жас  маманды  тәлімгер  етіп

-   бекіту, бала мен тәрбиеші, ұстаз арасын-

дағы  байланысты  күшейту  керек.

Сол  байланыс  арқылы  бала  өзіне  көңіл

бөлінгенін  сезінер  еді.  Мұндай  жағдайда  бала

ата-анасынан  ала  алмаған  жылуды  ұстазынан

алар  еді.  Зерттеу  жұмыстарының    дәлелдеуіне

қарағанда,  балалардың  сырттан  мейірім  ізде-

уіне екі фактор себепші болады.

 «...Бала  тәрбиесін,  оқытуын  жақсы  білемін

деген  адам,  әуелі  балаларға  үйрететін  нәрсе-

лерді өзі жақсы білуі керек»;

- Баланың ісіне, түсіне қарап, ішкі халінен ха-

бар  аларлық  болуы  керек »,- деген

А.Байтұрсыновтың  өсиетін  бала  тәрбиесінде

басты  назарда  ұстанамын.

Осындай  тәрбие  тәсілдері  арқылы  бала

жүрегіне  жол  тауып,  қателіктеріне  көз  жеткізу

арқылы баланы қоғамнан өз орнын таба білетін

азамат етіп тәрбиелеуге болады ,- деп сенемін.

«Мен-  жазбасам  лапылдап,

Сен-жанбасаң  лапылдап,

Біз-  жанбасақ  лапылдап

Аспан  қалай  ашылмақ!?.» ,- деген  Назым

Хикметтің    өсиетін  тәрбие  ісінде  басты  назар-

да  ұстансақ,  ұтпасақ    ұтылмаймыз.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Арстанова Арай

Орынбасаровна

Физика-

математикалық

бағыттағы

Назарбаев

Зияткерлік

мектебінің

тәрбиешісі

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ –

ҰЛТ БОЛАШАҒЫ!

БАЛА  ТӘРБИЕСІ –

ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

Ж. Меңдіқұлова

Шалқар  қаласы  «Қарлығаш»  мектепке

дейінгі балалар мекемесінің психологы

Мақсаты:  Балалардың  табиғатқа  деген  қызығу-

шылығын дамыту, әсемдікке, әдемілікке баулу. Та-

биғатты  сүюге,  оны  аялай  білуге  тәрбиелеу.

Әдіскер:Сұхбат,  әңгіме,  түсіндіру,  ойын.

Құрал-жабдықтар:  Музыкалық  материалы  бар

аудиожазба, «Гүлдер  лотосы»

Шаттық  шеңбері

Амандасу

Тәрбиеші  балаларға  әртүрлі  суреттерді  тара-

тып,  ондағы  суреттерге  сәйкес  тілек  айтуға  ұсына-

ды:  күн – «Сен  күн  сияқты  мейірімдісің!,  гүл-сен

әдемісің!»,  ойыншық – «Екеуміз-бірге  ойнайықшы»

«ағаш-саған  зор  денсаулық  тілеймін» «көгершін-

елімізде  бейбітшілік  болсын»  т.с.  Балалар  сурет-

терде  көрсеткен  тапсырмаларды  орындайды.

Әңгімелесейік.  Табиғат  үндері  ойналады.  Тәрби-

еші  балаларға  табиғат  туралы  көрсетілген  бейне

көріністі тамашалауды ұсынады. Әр түрлі гүлдердің

гүлзардың  суреттері  (раушан,  қалампыр,  қызғал-

дақ,  түймедақ,  лалагүл,  қоңыраубас  т.б)

-  Бейнетаспадан  не  көрдіңдер?

-  Қандай  гүлдерді  көрдіңдер?

-  Қандай  сезім  жүректеріңде  пайда  болды?

Өзіңмен  өзің.  Әдемі,  жай  музыка  ойналады.  Гүл

тәрізді  көрпешенің  үстіне  жатады.  Балалар  сендер

көздеріңді  жұмып  өздеріңді  гүлзардың  ортасында

жатырмыз  деп  елестетіңдер.  Айнала  әдемі  қызыл,

сары гүлдер. Күн аспанда жарқырап тұр. Гүлдердің

хош  иісі  аңқиды.  Күн  өз  шуағымен  сіздерді  қызды-

рады.  Самал  жел  сіздерді  желпіп  жақсы  демалуға

көмектеседі.  Сіздердің  көңіл-күйлерің  көтеріліп,

қуаныш,  күш  қосылғанын  сезесіңдер.

Тыңдайық – ойланайық.  «Хан  мен  гүлдер»

ертегісі.

Ерте,  ерте,  ертеде  бір  хан  болыпты.  Ол  өте

қаһарлы, гүл біткенді жек көріпті. Ол барлық гүлдерді

жұлып,  орнына,  бидай  егуді  бұйырыпты.  Барлық

адамдар  гүл  біткенді  жұлып,  егін  егіпті.  Айналаны

түнек  басып,  адамдар  көңілсіз  күй  кешіпті.  Бірде

хан  айықпас  дертке  шалдығыпты.  Көптеген  емші-

лер  емдеп,  жаза  алмапты.  Тек  бір  емші  егер  бал

жесеңіз  айығып  кетер  едіңіз – депті.  Сонда  хан

уәзірлеріне  ей  маған  тездетіп – бал  әкеліңдер  деп

бұйырады.Гүл  болмаған  араларда    бұл  жерден

ұшып кетіпті. Сонда бір кедей жігіт ханға көрсетпей

ауласында гүл өсірген екен. Сол жерде аралар бал

жинапты.  Сол  жігіт  балды  ханға  сыйға  тартады.

Балды  жеп  хан  айығып  кетеді.  Содан  бері  хан  гүл

өсіруге  рұқсат  береді.  Айнала  гүлге  толып  адам-

дардың көңілдеріне қуаныш кіріп, көңіл күйлері жақ-

сарып, рахат сезім ұялайды. Кейде біз өзіміздің де

жапырақтарды,  шөптерді,  гүлдерді  жұлып  тастай-

мыз,  өзімізде  оны  байқамай  қаламыз.  Сөйтіп  біз

Табиғат-ананы  ренжітіп  аламыз.  Ендеше  біз  ола-

рға  аялай  қарап  қамқор  болайық.

Сергіту сәті:  «Гүл бүршіктерді»  (қимылдармен

көрсетілу)

Біздің  қызыл  гүлдер,

Сәл үп еткен жел соқса,

Жапырақтарын  жазады.

Діріл қағып тұрады.Ойнайық.  «Тыйым  сөздер»  Балалар,  сендер

білесіңдер  ме,  өсімдіктер,  гүлдер  ауаны  тазарта-

ды,  оттегін  шығарады,  улы  газдардан,  түтіннен  та-

зартады.т.б.

- Екі топқа бөліп қай топ балаларды тыйым сөздер

айтса сол жеңімпаз атанады. Жеңген топ сыйлыққа

«Гүлзар»  атты  лотоны  сыйлыққа  алады.

Қорытындылайық.Табиғатты  аялай  білейік,

қамқор болайық. Осыны әрқашанда есте ұстайық.

Табиғатты қорғау – ол Отанды қорғау. Жер ананы

сыйлай  білейік.Шығармашылық  тапсырма:  Мазайкадан  гүл

құрастыру  топтарға  бөлу.«Жүректен  жүрекке»  шеңбері    Кәнекей  енді

гүлдерімізді  ортаға  қояйық,  оны  кімге  сыйлайты-

нымызды ойластырайық. Қолдарыңды жүректеріңе

қойып,  тыңдап  көріңдер.  Сыйлықты  шын  жүректен

сыйлау  керек.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

«ТАБИҒАТТЫ АЯЛАЙЫҚ»

Шахматы-это  не  только  игра,  доставляющая  де-

тям  много  радости,  удовольствия,  но  и  действен-

ное , эффективное средство их умственного разви-

тия.  Игра  в  шахматы  в  большой  степени  способ-

ствует  тому,  что  ребенок  переходит  к  мышлению  в

плане  представлений.  Игровой  опыт  ложится  в  ос-

нову  особого  свойства  мышления,  позволяющего

стать  на  точку  зрения  других  людей,  превосходить

их  будущее  поведение  и  на  основе  этого  сроить

свое  собственное  поведение.  Игра  творит  произ-

вольность на доброй воле самого ребенка, органи-

зует  его  чувства,  его  нравственные  качества.

Успешное  обучение  и  развитие  ребенка  в  детс-

ком  саду  предполагает  высокий  уровень  развития

логического мышления.Как же развивать логику ре-

бенка,  чем  завлечь  его?  Конечно    же,  заинтересо-

вать  его  игрой,  ведь  игра-  форма  деятельности

ребенка,  которая  отвечает  его  организации.  Ог-

ромную  роль  в  воспитании  успешного,  самостоя-

тельного,  гармонично  развитого  человека  играют

шахматы.  И  это  не  фантастика,  дети  легко  осваи-

вают  основы  шахмат  начиная  с  трех  лет.

Шахматы-это  популярная  игра  черных  против

белых.  Краткое  описание  основных  правил  шах-

мат:  у  каждого  игрока  по  16  фигур  одного  цвета.

Фигуры  располагаются  на  игровом  пространстве(

игровой  доске),  поделенном  на 64 квадрата  чер-

ных и белых цветов в поочередной последователь-

ности.  Что  в  первую  очередь  гласят  нам  правила

шахмат- это расположение клеток: черный квадрат

должен  находиться  в  нижнем  левом  углу.  Набор

шахматных  фигур  состоит  из 32 фигур-16  черных

и 16 белых. В шахматной игре принимают участие

2  человека,  каждый  из  которых  получает 6 наиме-

нований  фигур:  одного  короля,  одного  ферзя,  две

ладьи, два слона, два коня и восемь пешек. Каждая

фигура  на  шахматной  доске  ходит  по-своему.  По-

этому первое, что вы должны сделать, если вы хо-

тите научиться играть в шахматы- это выучить пра-

вильные  названия  шахматных  фигур,  их  расста-

новку на доске и правила, по которым ходят фигу-

ры.

Благодаря  этой  игре дети  учатся  быть  терпели-выми,  усидчивыми,  настойчивыми  в  достижении

целей,  вырабатывают  в  себе  работоспособность,

умение  решать  логические  задачи  в  установлен-

ное  время,  тренируют  память,  учатся  дисциплине.

Детей  необходимо  учить  не  только  вычислять  и

измерять, но и рассуждать. Ведь логическое мыш-

ление, это мышление путем рассуждений, это стро-

гое  следование  законам  неуловимой  логики,  это

построение  причинно-следственных  связей.  Имен-

но  благодаря  логике  можно  обосновать  многие

жизненные  явления,  объяснить  абстрактные  поня-

тия,  научить  ребенка  отстаивать  свою  точку  зре-

ния.

Для целей обучения азам шахматной игры, весь-ма  важно  то,  что  уже  к  концу  третьего  года  жизни

малыши умеют говорить не торопясь, внятно отве-

чать на вопросы, рассказывать об увиденном в двух-

трех  предложениях.  Развивается  способность  ус-

танавливать  простейшие  связи  между  восприни-

маемыми  предметами  и  явлениями,  дети  учатся

простейшим  обобщениям.

Все  эти  знания  и  умения-  это  та  база,  на  кото-

рой  и  строится  процесс  обучения  азам  шахматной

игры.  Вопрос  лишь  в  том,  чтобы  сделать  его  мак-

симально  наглядным,  доступным,  эмоционально

насыщенным  и  интересным.

Всю  работу  педагог  организовывает  с  учетом

индивидуальных  особенностей  воспитанников.  Он

предлагает ребенку игру, ориентируясь на уровень

умственного и нравственно-волевого развития, про-

явления активности. Привлекает малоактивных де-

тей,  заинтересовывает  их  игрой  и  помогает  осво-

ить ее. Интерес к игре становится устойчивым тог-

да, когда ребенок видит свой успех. Тот кто освоил

новый  ход,  составил  интересный  силуэт,  соста-

вил  задачу,  стремится  к  новым  достижениям.

Руководство  со  стороны  педагога  направлено

на  постепенное  развитие  детской  самостоятель-

ности,  инициативы,  творчества.

Таким образом , использование элементов шах-

матной игры в развитии логического мышления де-

тей  способствует  повышению  уровня  подготовки

дошкольников  к  усвоению  математических  знаний,

формированию  умений  логически  рассуждать,

обобщать  и  систематизировать  свои  знания,  сис-

тематизировать  приемы  развития  логического

мышления.

ГОРОД  АКТОБЕ

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

ШАХМАТНОЙ ИГРЫ
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет