Зоология мәселелері бойынша географ-саяхатшылар мен ғалымдар еңбектерінің тізімі. XIX ғ. – XX ғ. басыжүктеу 5.84 Mb.
Pdf просмотр
Дата28.01.2017
өлшемі5.84 Mb.

Зоология мәселелері бойынша географ-саяхатшылар мен ғалымдар еңбектерінің 

тізімі. XIX ғ. – XX ғ. басы 

Список трудов географов-путешественников и других ученых по проблемам 

зоологии.  XIX в. – начало XX в.  

Ұлттық кітапхананың сирек кездесетін кітаптар қоры

 

В.А. Селевиннің Солтүстік Түрксібтің кеміргіштерін зерттеу қолжазбасынан. 1931 ж. 

Из рукописи В.А. Селевина по обследованию грызунов Северного 

Турксиба. 1931 г. 

 

«Ғылым Ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 10 іс. 1, 28 п.

 


БКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің Алматыда КСРО 

ҒА филиалын ашу туралы шешімі. 7 сәуір 1932 ж. 

Решение Казкрайкома ВКП (б) об открытии филиала 

АН СССР в Алма-Ате. 7 апреля 1932 г. 

ҚР ПА. 141 қ. 1 т. 5243 іс. 232 п. 

БКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің КСРО ҒА қазақстандық бөлімі 

туралы шешімінен. 

29–31 мамыр 1932 ж. 

Из решения Казкрайкома ВКП (б) о Казахстанском отделении АН 

СССР. 29−31мая 1932 г. 

ҚР ПА. 141 қ. 1 т. 5155 іс. 284, 284а.б. 

Қазақстанда ҒА базасын ұйымдастыру 

бойынша мәжілістің қаулысы. 

22 мамыр 1932 ж. 

Постановление совещания по организации 

базы АН в Казахстане. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 14 іс. 1, 1а.б. 

 

КСРО ҒА Президиумының Қазақстандағы ҒА базасын 

ұйымдастырудың барысы және Снегиревскийдің 

Зоология секторының меңгерушісі етіп тағайындалуы 

туралы қаулысынан үзінді. 26 маусым 1932 ж. 

Выписка из протокола заседания Президиума АН СССР 

о ходе организации Казахстанской базы АН и о 

назначении Снегиревского заведующим Зоологического 

сектора. 26 июня 1932 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 16 іс. 14, 14а.б. 

Секторлардың міндеттері. 29–31 мамыр 1932 ж. кеш емес 

Задачи секторов. Не позднее 29−31 мая 1932 г.  

ҚР ПА. 141 қ. 1 т. 5155 іс. 287, 289 п. 

 

КСРО ҒА Қазақстандық бөлімі туралы Уақытша ереже. 

29–31 мамыр 1932 ж. кеш емес. 

Временное положение о Казакстанском отделении АН 

СССР. Не позднее 29−31 мая 1932 г. 

ҚР ПА. 141 қ. 1 т. 5155 іс. 285, 286 п. 

П.А. Янушконың «Очерк фауны млекопитающие Аксу-Джабаглинского 

заповедника» атты қолжазбасынан.  

1939 ж. ерте емес. 

Из рукописи П.А. Янушко «Очерк фауны млекопитающие Аксу-

Джабаглинского заповедника».  Не ранее 1939 г.

  

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 507 іс. 1, 61, 63а, 63б. 

Мүйізді бозторғайлар.  26 қараша 1939 ж. 

Рогатые жаворонки. 26 ноября 1939 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 540 іс. 42 п. 

Сарнауық торғай. 30 қараша 1939 ж. 

Свиристель.  30 ноября 1939 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 540 іс. 42 п. 

 


А.А. Бельницкий-Бирулдің Алматы қаласындағы хайуанаттар бағының құрылуы мен ұйымдастырылуы 

туралы жазбасынан.  11 желтоқсан 1935 ж. 

Из записки А.А. Бельницкого-Бируля об устройстве и организации зоопарка в г. Алма-Ате. 11 декабря 1935 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 221 іс. 1, 16 п. 

Аңшылар бөрібасар ит және олжасымен Бурабай қорығында. 1939 ж. 

Охотники с собакой волкодав с добычей в заповеднике Боровое. 1939 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 540 іс. 2 п. 

Бурабай аумағынан табылған бұғының 

мүйізінің түбірі. 1940 ж. кеш емес 

Основание рога марала, найденный на 

территории Борового. Не позднее 1940 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 540 іс. 15 п. 

Бурабай аумағынан табылған мүйіз. 1940 ж. кеш емес 

Рог найденный на территории Борового. Не позднее 1940 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 540 іс. 15 п. 

ҚазОАК Ғылыми комитетіндегі кеңестің Алматы қорығындағы 1934 ж. жұмыс жоспарын әзірлеу мәселелері бойынша 

хаттама. Желтоқсан 1933 ж. 

 Протокол совещания при Ученом комитете КазЦИКа по вопросу о разработке плана работ в Алма-Атинском 

заповеднике на 1934 г. Декабрь 1933 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 1 қ. 1 т. 15 іс. 39, 40 п. 

КСРО ҒА Қазақ филиалы Зоология институтының Ережесінен. 2 наурыз 1944 ж. 

Из Положения Института зоологии КазФАН СССР.  2 марта 1944 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1 іс. 1, 2, 5 п. 

КСРО ҒА Қазақ филиалы Зоология институтының 1944 ж. тақырыптық жоспары және КСРО ҒА Қазақ 

филиалы жүйесінде Зоология институтын ұйымдастыру мәселелері бойынша түсініктеме хат. 1944 ж. кеш емес. 

Тематический план Института зоологии КазФАН СССР на 1944 г. и объяснительная записка по вопросу 

организации Института зоологии в системе КазФАН СССР. Не позднее 1944 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 7 іс. 1, 5, 6, 13а.б. 

Т.Т. Борисенко Ақсу-Жабағлы қорығындағы қан соратын қосқанаттыларды зерттеуінің нәтижелері туралы 

есебінен. 1946 ж. 

 Из отчета Т.Т. Борисенко о результатах изучения кровососущих двухкрыльях в заповедниках Аксу-Джабаглы. 

1946 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 39 іс. 1, 7, 8 п. 

ҚазКСР ҒА вице-президенті  М.И. Горяевтың Қазақстан КП (б) ОК хатшысы Ж. Шаяхметовке Зоология 

институтының ондатраны көндіктіру туралы жазған хатынан.  23 ақпан 1951 ж. 

Из письма вице-президента АН КазССР М. Горяева секретарю ЦК КП (б) Казахстана Ж. Шаяхметову о работе 

Института зоологии по вопросу об акклиматизации ондатры 23 февраля 1951 г. 

ҚР ПА. 708 қ. 15 т. 315 іс. 151-153 п. 

Ақсудың төменгі жағындағы көл жағасы. 1952 ж. 

Берег озера в низовьях Аксу. 1952 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 167 іс. 5 п. 

Баклан көлі маңындағы Ақсу өзені. 1952 ж. 

Река Аксу у Бакланьих озер. 1952 г.  

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 167 іс. 5 п. 

Турбай каналы. 1952 ж. 

Канал Турбай. 1952 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 167 іс. 16 п.  

Аңшы А.В. Сидоров өзі қазған каналдың жанында. 1952 ж. 

Охотник А.В. Сидоров у прокопанного им канала. 1952 г. 

«Ғылым ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 167 іс. 16 п. 

Е.И. Страутманның Ақсу өзенінің жағдайы мен Сасық көлдің солтүстік жағалауы мен олардағы ондатр 

шаруашылығы келешегі туралы есебінен. 11 желтоқсан 1952 ж. 

Из отчета Е.И. Страутмана о состоянии р. Аксу и северного побережья оз. Сасык-куль и перспективы 

ондатроводства на них. 11 декабря 1952 г. 

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 167 іс. 1, 2 п. 

ҚазКСР ҒА Зоология институтының 19481952 жж. жарияланған баспа өнімдерін зерттеу жұмыстарының нәтижелері туралы Қазақстан КП ОК ғылым бөлімі комиссиясының анықтамасынан. 10 сәуір 1953 ж. 

Из справки комиссии отдела науки ЦК КП Казахстана об итогах работы по изучению печатной продукции 

Института зоологии Академии наук КазССР, опубликованной в 1948−1952 гг. 10 апреля 1953 г. 

ҚР ПА. 708 қ. 26 т. 1834 іс. 66, 67 п. 

ҚазКСР ҒА ғылыми мекемелерінің 1954 ж. арналған тақырыптық жоспарынан. 30 қараша 1953 ж. 

Из тематического плана научных учреждений АН КазССР на 1954 г. 30 ноября 1953 г. 

ҚР ПА. 708 қ. 26 т. 350 іс. 188 п. 

Зоология институты директорлары  

Догель Валентин Александрович  

Институттың алғашқы директоры 

(1943–1946), КССР ҒА корреспондент-

мүшесі, биология ғыл. докторы, 

Қазақстан ғылымына еңбегі сіңген 

қайраткері  

Целищев Аркадий Андреевич  

Институт директоры (1943–1946), 

биология ғыл. докторы, профессор 

 

Галузо Илларион Григорьевич  

Институт директоры (1951–1967), 

КССР ҒА корреспондент-мүшесі, 

биология ғыл.  докторы, Қазақстан 

ғылымына еңбегі сіңген қайраткері  

Балқаш көліндегі балықтардың ауруын зерттеу нәтижелері туралы телеграммалар. 16-18 маусым 1959 ж. 

Телеграммы о результатах обследования заболеваний рыб на оз. Балхаш. 16-18 июня 1959 г.  

ҚР ПА. 708 қ. 32 т. 1506 іс. 39, 40 п. 

ҚазКСР ҒА Президенті Қ.И. Сатпаевтің Қазақстан КП 

ОК-не И.Г. Галузоның Чехословакияға іс-сапарына 

рұқсат беруі туралы хаты. 15 қазан 1960 ж. 

Письмо Президента АН КазССР К.И. Сатпаева ЦК КП 

Казахстана о санкционировании поездки И.Г. Галузо в 

командировку в Чехословакию.15 октября 1960 г. 

 

ҚР ПА. 708 қ. 33 т. 298 іс. 200 п. 

Қазақстан КП ОК-нің И.Г. Галузоның 

Чехословакияға іс-сапары туралы қаулысы. 27 

қазан 1960 ж. 

Постановление ЦК КП Казахстана о 

командировании И.Г. Галузо 

 в Чехословакию. 27 октября 1960 г.  

ҚР ПА. 708 қ. 33 т. 297 іс. 120 п. 

ҚазКСР ҒА Зоология институтының директоры А.А. Слудскийдің ҚазКСР Министрлер кеңесі төрағасының бірінші 

орынбасары И.Г. Слажневке республикадағы бөкендердің саны, оның отарының  жасы мен жыныстық құрамы 

туралы анықтамасынан. 22 наурыз 1968 ж. 

 Из справки директора Института зоологии АН КазССР А.А. Слудского первому заместителю председателя Совета 

министров КазССР И.Г. Слажневу о движении численности сайгака в республике, половом и возрастном составе его 

стад. 22 марта 1968 г. 

 «Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 982 іс. 19, 24 п. 

ҚазКСР ҒА Зоология институты аға ғылыми қызметкері Е.Г. Сидоровтың Өндірістік күштерді зерттеу кеңесінің 

төрағасы А.А. Кекинге «ҚазКСР ҒА Зоология институтының енгізуге дайындаған тұрмыстық суды өзен суларынан 

залалсыздандырудың жаңа әдісі туралы» баянхаты. 19 наурыз 1970 ж. 

Докладная записка разработчика метода, старшего научного сотрудника Института зоологии АН КазССР Е.Г. Сидорова 

председателю СОПС А.А. Кекину «О мерах необходимых для внедрения разработанного Институтом зоологии АН 

КазССР нового метода обезвреживания бытовых сточных вод на речных судах». 19 марта 1970 г.  

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1022 іс. 11, 12 п. 

Элафостронгилезді алдын алу үшін маралдарға тиабендазолды ерікті жегізу тәжірибесінің методикасы.  

27 наурыз 1973 ж. 

Методика опыта вольного скармливания маралам тиабендазола в премиксах для профилактики элафостронгилеза. 

27 марта 1973 г.  

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1096 іс. 1, 2 п. 

ҚазКСР ҒА президенті А. Қонаевтың Қазақстан КП ОК-не 1982 ж. академиялық ғылымның қалыптасуының 50 

жылдығына орай ҚазКСР ҒА Жалпы жиналыс сессиясының өткізілуін бекіту жөніндегі хаты. 20 сәуір 1982 ж. 

Письмо президента АН КазССР А. Кунаева в ЦК КП К с просьбой санкционировать проведения 

 в 1982 г. Сессии общего собрания АН КазССР, посвященной 50-летию становления академической науки. 20 апреля 

1982 г. 

 ҚР ПА 708 қ. 101 т. 115 іс. 118, 119 п.  

Қазақстан КП ОК ғылым және оқу орындары бөлімінің Қазақстан КП ОК хатшысы О.С. Мирошкинге 

Қазақстандағы тұңғыш академиялық ғылыми мекемелердің құрылуының 50 жылдығы туралы хаты. 10 қазан 1982 

ж. 

Письмо отдела науки и учебных заведений ЦК КП К секретарю ЦК КП К О.С. Мирошкину о 50-летии организации 

первых академических научных учреждений в Казахстане. 10 октября 1982 г.  

ҚР ПА 708 қ. 101 т. 115 іс. 126, 127 п.  

П.И. Мариковский мен Б.Т. Таранов Шолақ тауларында экспедиция кезінде. 

П.И. Мариковский и Б.Т. Таранов на экспедиции в Шулакских горах. 

Б.Т. Тарановтың жеке архивінен. 

ҚазКСР ҒА Зоология институтының директоры Е.В. Гвоздевтың Институт құрылымында Фауна тарихы және ғылыми 

экспозицияларды әзірлеулабораториясын құру және Жас ғалымдар кеңесі туралы бұйрығы. 16 желтоқсан 1983 ж. 

Приказ директора Института зоологии АН КазССР Е.В. Гвоздева об организации в структуре Института Лаборатории 

истории фауны и разработки научных экспозиций и о Совете молодых ученых. 16 декабря 1983 г.  

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1357 іс. 8587 п. Жас ғалымдар кеңесінің құрамы. 19 желтоқсан 1983 ж. 

 Состав Совета молодых ученых. 19 декабря 1983 г. 

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1357 іс. 88 п. 

Здена Ждряскның В.Я. Панинге алдағы іс-сапар және Чехословакия ҒА Паразитология институтының ҚазКСР ҒА 

Зоология институтымен бұдан арғы ынтымақтастық жөніндегі хаты.  

Письмо Здена Ждярска В.Я. Панину о предстоящей командировке и о дальнейшем сотрудничестве Институа 

паразитологии Чехословацкой АН с Институтом зоологии АН КазССР. 

«Ғылым Ордасы» ВА. 13 қ. 1 т. 1405 іс. 90 п. 

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің «Жануарлар дүниесін қорғау 

жөнінлегі қосымша шаралар туралы» қаулысы. 26 наурыз 1992 ж. 

ҚР ПА.  5-Н қ. 1 т. 89 іс. 119, 126 п. 

 

«

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» ҚР Заңы. 

Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». 21 қазан 1993 ж.  

ҚР Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы . − 1993.  − №18.  43, 67 п. 

 

ҚР БҒМ министрі - ҚР ҰҒА Президенті В.С. 

Школьник П.А. Тлеубердинаға ҚР ҰҒА 

 50 жылдығына орай марапат қағазын беру сәтінен. 

1996 ж. 

Министр МОН РК – Президент НАН РК В.С. 

Школьник вручает почетную грамоту П.А. 

Тлеубердиной в связи с 50-летием НАН РК 

«Зоология институты» ВА. 

Құрты өзеніндегі Халықаралық экспедиция. 

П.А. Тлеубердина мен И.Вурдеман (Германия). 1998 ж. 

Международная экспедиция на р. Курты. 

П.А.Тлеубердина и И.Вурдеман (Германия). 1998 г. 

«Зоология институты» ВА. 

Досжанов Тұрғанбай Нұрланұлы 

Институттың директоры 

(1991−1995 жж.), ҚазКСР ҒА 

корр.-мүшесі, .) биология ғыл.  

докторы, профессор 

Мелдебеков Алихан Мелдебекұлы 

( 2003 ж. бастап), ҚР ҰҒА 

академигі, А.И. Бараев атындағы 

Мемлекеттік премиясының 

лауреаты  

Зоология институтының директорлары 

Бекенов Аманкүл Бекенұлы Институттың 

директоры (1995−2003 жж.) биология ғыл.  

докторы, профессор 

Книга Эрнара Ауэзова «Чайка».  – Алматы. –

Издательский дом «Жібек жолы». – 2003. С. – 56.  

WWF «Қазақстандағы бұқар маралын сақтау және 

қалпына келтіру» жобасының қатысушылары. 

Участники проекта WWF «Сохранение и 

восстановление бухарского оленя в Казахстане». 

«Зоология институты» ВА. 

Ұшып бара жатқан сұңқылдақ  аққулар. Қостанай 

обл., Құлыкөл. 

 Мигрирующие лебеди-шипуны. Кулыколь, 

Костанайская обл. 

«Зоология институты» ВА. 

Алматы жануарлар саябағындағы құстар күні. 

Сәуір 2007 ж. 

 День птиц в Алматинском зоопарке. Апрель 

2007 г.  

«Зоология институты» ВА 

Рыскулова Сауле Тураровна – доктор 

биологических наук, окончила в 1957 г. 

Казахский Государственный медицинский 

институт. Работала в Институте зоологии 

(1976, 1982 – 1996 ) в должности заведующего 

лабораторией радиобиологии. В 1986 г. 

защитила докторскую диссертацию по 

специальности «Радиобиология» и 

опубликовала монографию «Радиационная 

биология плазматических мембран».  

В связи с ухудшением радиоэкологической 

обстановки в республике, с 1991 г. начато 

выполнение работ по экологии 

Семипалатинского полигона «Оценка 

жизнеспособности популяций грызунов в 

регионах с повышенным радиационным 

фоном». Проблема радиоэкологии животных 

в Казахстане до этого времени практически 

не разрабатывалась. В создавшейся 

радиоэкологической ситуации в республике 

эти научные исследования приобретают 

приоритетное значение. 

В 2004 г. С.Т. Рыскуловой опубликован 

аналитический обзор по проблемам 

Семипалатинского полигона в книге 

«Семипалатинский полигон (создание, 

деятельность, конверсия)». За период работы 

в Институте опубликовано 106 работ. 

«Зоология институты» ВА. 

ҚР ҰҒА академигі, профессор А.М. Мелдебековтың 

басшылығымен Институттың Ғылыми кеңесінің 

жиналысы.  

Заседание Ученого совета Института под руководством 

академика НАН РК, профессора А.М. Мелдебекова. 

«Зоология институты» ВА. 

ҚР БҒМ ҒК «Зоология институты» РМК 2015 ж. құрылымы. 

Структура РГП «Институт зоологии» КН МОН РК на 2015 г. 

«Зоология институты» ВА. Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет