ةيبرعلا българскижүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет1/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

www.samsung.com

10/2015. Rev.1.0Wearable Safety 

information

1

 

English  ..........................2

ةيبرعلا  .............................18

Български  .................33

繁體中文


)香港)  .............52

简体中文...................64

繁體中文


)台灣) ..............88

Hrvatski  ....................101

Čeština ......................117

Dansk  ........................133

Nederlands  ...............149

Eesti ...........................167

یسراف  ...........................183

Suomi  ........................199

Français  ....................214

Deutsch  ....................233

Ελληνικά  ...................252

תירבע  .........................272

Magyar  ......................288

Bahasa Indonesia  ....306

Italiano  ......................324

Қазақ тілі  ..................343

한국어

  ........................363

Latviešu  ....................379

Lietuvių kalba ...........395

Македонски  .............411

Norsk  ........................431

Polski  ........................447

Português  .................468

Română  ....................486

Русский  ....................505

Srpski ........................523

Slovenčina.................540

Slovenščina ..............558

Español .....................573

Español (Estados 

Unidos) ......................591

Svenska  ....................608

ภาษาไทย .....................624

Türkçe ........................642

Українська  ...............657

ودرا  .............................675

O'zbek  .......................691

Tiếng Việt  .................709

2

English 

Safety information

Please read this important safety information before you use 

the device. It contains general safety information for devices 

and may include content that does not apply to your device. 

Follow the warning and caution information to prevent injury to 

yourself or others and to prevent damage to your device.

The term ‘device’ refers to the product and its battery, 

charger, the items supplied with the product, and any 

Samsung-approved accessories used with the product.Warning

Failure to comply with safety warnings and 

regulations can cause serious injury or death

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical 

sockets

Unsecured connections can cause electric shock or fire.Do not touch the device, the charger or its cables, or the 

electric socket using wet hands or other wet body parts

Doing so may result in electrocution.Do not bend or damage the power cord

Doing so may cause electric shock or fire.Do not use your device while it is charging or touch your 

device with wet hands

Doing so may cause electric shock.3

English 

Do not short-circuit the charger or the device

Doing so may cause electric shock or fire, or the battery may 

malfunction or explode.

Do not use your device outdoor during a thunderstorm

Doing so may result in electric shock or device malfunction.Use manufacturer-approved chargers, accessories, and 

supplies

•  Using generic chargers may shorten the life of your device or 

cause the device to malfunction. They may also cause a fire or 

cause the battery to explode.

•  Use only Samsung-approved charger specifically designed for 

your device. Incompatible charger can cause serious injuries or 

damage to your device.

•  Samsung cannot be responsible for the user’s safety when using 

accessories or supplies that are not approved by Samsung.

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

Handle and dispose of the device and charger with care

•  Never dispose of the battery or device in a fire. Never place the 

battery or device on or in heating devices, such as microwave 

ovens, stoves, or radiators. The device may explode when 

overheated. Follow all local regulations when disposing of used 

battery or device.

•  Never crush or puncture the device.

•  Avoid exposing the device to high external pressure, which can 

lead to an internal short circuit and overheating.


4

English 

Protect the device, battery and charger from damage

•  Avoid exposing your device and battery to very cold or very hot 

temperatures.

•  Extreme temperatures can damage the device and reduce the 

charging capacity and life of your device and battery.

•  Do not directly connect together the battery’s positive and 

negative terminals and prevent them from coming into 

contact with metal objects. Doing so may cause the battery to 

malfunction.

•  Never use a damaged charger or battery.Do not store your device near or in heaters, microwaves, hot 

cooking equipment, or high pressure containers

•  The battery may leak.

•  Your device may overheat and cause a fire.

Do not use or store your device in areas with high 

concentrations of dust or airborne materials

Dust or foreign materials can cause your device to malfunction and 

may result in fire or electric shock.

Prevent the multipurpose jack and the small end of the 

charger from contact with conductive materials, such as 

liquids, dust, metal powders, and pencil leads

Conductive materials may cause a short circuit or corrosion of the 

terminals, which may result in an explosion or fire.

Do not bite or suck the device or the battery

•  Doing so may damage the device or result in an explosion or fire.

•  Children or animals can choke on small parts.

•  If children use the device, make sure that they use the device 

properly.


5

English 

Do not insert the device or supplied accessories into the eyes, 

ears, or mouth

Doing so may cause suffocation or serious injuries.Do not handle a damaged or leaking Lithium Ion (Li-Ion) 

battery

For safe disposal of your Li-Ion battery, contact your nearest 

authorised service centre.

Caution

Failure to comply with safety cautions and 

regulations can cause injury or property 

damage

Do not use your device near other electronic devices

Most electronic devices use radio frequency signals. Your device 

may interfere with other electronic devices.

Do not use your device in a hospital, on an aircraft, or in an 

automotive equipment that can be interfered with by radio 

frequency

•  Avoid using your device within a 15 cm range of a pacemaker, if 

possible, as your device can interfere with the pacemaker.

•  To minimise possible interference with a pacemaker, use 

your device only on the side of your body that is opposite the 

pacemaker.

•  If you use medical equipment, contact the equipment 

manufacturer before using your device to determine whether or 

not the equipment will be affected by radio frequencies emitted 

by the device.6

English 

•  On an aircraft, using electronic devices can interfere with the 

aircraft’s electronic navigational instruments. Make sure the 

device is turned off during takeoff and landing. After takeoff, 

you can use the device in flight mode if allowed by aircraft 

personnel.

•  Electronic devices in your car may malfunction, due to radio 

interference from your device. Contact the manufacturer for 

more information.

Do not expose the device to heavy smoke or fumes

Doing so may damage the outside of the device or cause it to 

malfunction.

If you use a hearing aid, contact the manufacturer for 

information about radio interference

The radio frequency emitted by your device may interfere 

with some hearing aids. Before using your device, contact the 

manufacturer to determine whether or not your hearing aid will be 

affected by radio frequencies emitted by the device.

Do not use your device near devices or apparatuses that emit 

radio frequencies, such as sound systems or radio towers

Radio frequencies may cause your device to malfunction.Turn off the device in potentially explosive environments

•  Turn off your device in potentially explosive environments 

instead of removing the battery.

•  Always comply with regulations, instructions and signs in 

potentially explosive environments.

•  Do not use your device at refuelling points (petrol stations), near 

fuels or chemicals, or in blasting areas.

•  Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive 

materials in the same compartment as the device, its parts, or 

accessories.7

English 

If you notice strange smells or sounds coming from your 

device or the battery, or if you see smoke or liquids leaking 

from the device or battery, stop using the device immediately 

and take it to a Samsung Service Centre

Failure to do so may result in fire or explosion.Comply with all safety warnings and regulations regarding 

mobile device usage while operating a vehicle

While driving, safely operating the vehicle is your first 

responsibility. Never use your mobile device while driving, if it is 

prohibited by law. For your safety and the safety of others, use your 

common sense and remember the following tips:

•  Position your device within easy reach. Make sure you can access 

your wireless device without taking your eyes off the road. If 

you receive an incoming call at an inconvenient time, let your 

voicemail answer it for you.

•  Suspend calls in heavy traffic or hazardous weather conditions. 

Rain, sleet, snow, ice, and heavy traffic can be hazardous.

•  Do not take notes or look up phone numbers. Jotting down a 

“to do” list or flipping through your address book takes attention 

away from your primary responsibility of driving safely.

•  Dial sensibly and assess the traffic. Place calls when you are not 

moving or before pulling into traffic. Try to plan calls when your 

car will be stationary.

•  Do not engage in stressful or emotional conversations that 

may be distracting. Make the person you are talking to aware 

that you are driving and suspend conversations that could 

potentially divert your attention from the road.


8

English 

Care and use your device properly

Keep your device dry

•  Humidity and liquids may damage the parts or electronic 

circuits in your device.

•  Do not turn on your device if it is wet. If your device is already 

on, turn it off and remove the battery immediately (if the device 

will not turn off or you cannot remove the battery, leave it as-is). 

Then, dry the device with a towel and take it to a service centre.

•  This device has internal liquid indicators fitted. Water damage to 

your device can void your manufacturer’s warranty.

Store your device only on flat surfaces

If your device falls, it may be damaged.The device can be used in locations with an ambient 

temperature of 0°C to 35°C. You can store the device at an 

ambient temperature of -20°C to 50°C. Using or storing the 

device outside of the recommended temperature ranges may 

damage the device or reduce the battery’s lifespan

•  Do not store your device in very hot areas such as inside a car in 

the summertime. Doing so may cause the screen to malfunction, 

result in damage to the device, or cause the battery to explode.

•  Do not expose your device to direct sunlight for extended 

periods of time (on the dashboard of a car, for example).Do not store your device with metal objects, such as coins, 

keys, and necklaces

•  Your device may be scratched or may malfunction.

•  If the battery terminals come into contact with metal objects, 

this may cause a fire.9

English 

Do not store your device near magnetic fields

•  Your device may malfunction or the battery may discharge from 

exposure to magnetic fields.

•  Magnetic stripe cards, including credit cards, phone cards, 

passbooks, and boarding passes, may be damaged by magnetic 

fields.


Do not use your device or applications for a while if the device 

is overheated

Prolonged exposure of your skin to an overheated device may 

cause low temperature burn symptoms, such as red spots and 

pigmentation.If your device has a light, do not use it close to the eyes of 

people or pets

Use caution when exposed to flashing lights

•  While using your device, leave some lights on in the room and 

do not hold the screen too close to your eyes.

•  Seizures or blackouts can occur when you are exposed to 

flashing lights while watching videos or playing Flash-based 

games for extended periods. If you feel any discomfort, stop 

using the device immediately.

•  If anyone related to you has experienced seizures or blackouts 

while using a similar device, consult a physician before using 

the device.

•  If you feel discomfort, such as a muscle spasm, or disoriented, 

stop using the device immediately and consult a physician.

•  To prevent eye strain, take frequent breaks while using the 

device.


10

English 

Reduce the risk of repetitive motion injuries

When you repetitively perform actions, such as pressing keys, 

drawing characters on a touch screen with your fingers, or playing 

games, you may experience occasional discomfort in your hands, 

neck, shoulders, or other parts of your body. When using your 

device for extended periods, hold the device with a relaxed grip, 

press the keys lightly, and take frequent breaks. If you continue to 

have discomfort during or after such use, stop using the device 

and consult a physician.

Protect your hearing and ears when using a headset

•   Excessive exposure to loud sounds can cause 

hearing damage.

•   Exposure to loud sounds while walking may 

distract your attention and cause an accident.

•  Always turn the volume down before plugging the earphones 

into an audio source and use only the minimum volume setting 

necessary to hear your conversation or music.

•  In dry environments, static electricity can build up in the 

headset. Avoid using headsets in dry environments or touch a 

metal object to discharge static electricity before connecting a 

headset to the device.

•  Do not use a headset while driving or riding. Doing so may 

distract your attention and cause an accident, or may be illegal 

depending on your region.

Use caution when using the device while walking or moving

Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself 

or others.

Use caution when wearing the device

Do not wear the device too tightly. Make sure to keep the device 

clean and dry. Though this device has met international safety 

standards, some people may experience skin irritation if they are 

allergic to certain substances.


11

English 

Do not paint or put stickers on your device

•  Paint and stickers can clog moving parts and prevent proper 

operation.

•  If you are allergic to paint or metal parts of the device, you may 

experience itching, eczema, or swelling of the skin. When this 

happens, stop using the device and consult your physician.Do not use the device if it is cracked or broken

Broken glass or acrylic could cause injury to your hands and face. 

Take the device to a Samsung Service Centre to have it repaired.

Do not drop your device or cause impacts to your device

•  Your device may be damaged or may malfunction.

•  If bent or deformed, your device may be damaged or parts may 

malfunction.Ensure maximum battery and charger life

•  Batteries may malfunction if they are not used for extended 

periods.

•  Over time, unused device will discharge and must be recharged 

before use.

•  Disconnect the charger from power sources when not in use.

•  Use the battery only for their intended purposes.

•  Follow all instructions in this manual to ensure the longest 

lifespan of your device and battery. Damages or poor 

performance caused by failure to follow warnings and 

instructions can void your manufacturer’s warranty.

•  Your device may wear out over time. Some parts and repairs are 

covered by the warranty within the validity period, but damages 

or deterioration caused by using unapproved accessories are 

not.


12

English 

Do not disassemble, modify, or repair your device

•  Any changes or modifications to your device can void your 

manufacturer’s warranty. If your device needs servicing, take 

your device to a Samsung Service Centre.

•  Do not disassemble or puncture the battery, as this can cause 

explosion or fire.

•  Turn off the device before removing the battery. If you remove 

the battery with the device turned on, it may cause the device 

to malfunction.

When cleaning your device, mind the following

•  Wipe your device or charger with a towel or an eraser.

•  Clean the battery terminals with a cotton ball or a towel.

•  Do not use chemicals or detergents. Doing so may discolour or 

corrode the outside the device or may result in electric shock 

or fire.


•  Prevent the device from being exposed to water, sweat, dust, 

cosmetics, ink, detergent, insecticides, and oil. If your device is 

exposed to any of the previously mentioned substances, use a 

lint-free, soft cloth to clean it.Do not use the device for anything other than its intended use

Your device may malfunction.Avoid disturbing others when using the device in public

Allow only qualified personnel to service your device

Allowing unqualified personnel to service your device may result in 

damage to your device and will void your manufacturer’s warranty.


13

English 

Protect your personal data and prevent leakage or misuse of 

sensitive information

•  While using your device, be sure to back up important data. 

Samsung is not responsible for the loss of any data.

•  When disposing of your device, back up all data and then reset 

your device to prevent misuse of your personal information.

•  Carefully read the permissions screen when downloading 

applications. Be particularly cautious with applications that have 

access to many functions or to a significant amount of your 

personal information.

•  Check your accounts regularly for unapproved or suspicious 

use. If you find any sign of misuse of your personal information, 

contact your service provider to delete or change your account 

information.

•  In the event your device is lost or stolen, change the passwords 

on your accounts to protect your personal information.

•  Avoid using applications from unknown sources and lock your 

device with a pattern, password, or PIN.

Do not distribute copyright-protected material

Do not distribute copyright-protected material without the 

permission of the content owners. Doing this may violate 

copyright laws. The manufacturer is not liable for any legal issues 

caused by the user’s illegal use of copyrighted material.


14

English 

Malware and viruses

To protect your device from malware and viruses, follow these 

usage tips. Failure to do so may result in damages or loss of 

data that may not be covered by the warranty service

•  Do not download unknown applications.

•  Do not visit untrusted websites.

•  Delete suspicious messages or email from unknown senders.

•  Set a password and change it regularly.

•  Deactivate wireless features, such as Bluetooth, when not in use.

•  If the device behaves abnormally, run an antivirus program to 

check for infection.

•  Run an antivirus program on your device before you launch 

newly-downloaded applications and files.

•  Install antivirus programs on your computer and run them 

regularly to check for infection.

•  Do not edit registry settings or modify the device’s operating 

system.


Каталог: media
media -> «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен»
media -> Аралық ғылыми­практикалық конференция II том
media -> Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы
media -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет