ةيبرعلا български


Nederlands  Malware en virussenжүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет10/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49

Nederlands 

Malware en virussen

Volg deze gebruikstips om uw apparaat te beschermen tegen 

malware en virussen. Als u deze tips niet volgt, kan dit leiden 

tot schade of gegevensverlies, wat mogelijk niet wordt gedekt 

door de garantie

•  Download geen onbekende applicaties.

•  Bezoek geen websites die u niet vertrouwt.

•  Verwijder verdachte berichten of e-mails van onbekende 

afzenders.

•  Stel een wachtwoord in en wijzig dit regelmatig.

•  Schakel draadloze functies, zoals Bluetooth, uit wanneer u deze 

niet gebruikt.

•  Als het apparaat zich ongewoon gedraagt, voert u een 

antivirusprogramma uit om te controleren op infecties.

•  Voer een antivirusprogramma op uw apparaat uit voordat u 

nieuwe gedownloade applicaties en bestanden opent.

•  Installeer antivirusprogramma’s op uw computer en voer deze 

regelmatig uit om te controleren op infecties.

•  Bewerk de registerinstellingen niet en pas het 

besturingssysteem van het apparaat niet aan.Informatie over het SAR-certificaat (Specific 

Absorption Rate)

Ga voor meer informatie naar 

www.samsung.com/sar en zoek op 

het modelnummer van uw apparaat.164

Nederlands 

Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt 

ingezameld)

Dit symbool op het product, accessoires of de 

documentatie geeft aan dat het product en de 

elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader, 

headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het 

huishoudelijk afval.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid 

door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet 

u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een 

verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik 

van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de 

winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente 

waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen 

milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met 

hun leverancier en de algemene voorwaarden van de 

koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische 

accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering 

worden gemengd.


165

Nederlands 

Correcte behandeling van gebruikte batterijen 

uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt 

ingezameld)

Dit symbool op de batterij, gebruiksaanwijzing of 

verpakking geeft aan dat de batterij in dit product niet 

mag worden weggegooid met ander huishoudelijk 

afval. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het 

kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de 

referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

De batterij in dit product kan niet door de gebruiker worden 

vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor 

informatie over het vervangen van de batterij. Probeer de batterij 

niet te verwijderen en gooi deze niet in het vuur. Demonteer, plet of 

doorboor de batterij niet. Als u het product wilt weggooien, neemt 

het afvalinzamelingspunt de benodigde maatregelen voor het 

recyclen en verwerken van het product, inclusief de batterij.Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat 

beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden 

beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken 

en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-

eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen 

geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is 

verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier 

die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van 

de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, 

is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit 

apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke 

manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, 

te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, 

daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te 

distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende 

materiaaleigenaar of serviceleverancier.


166

Nederlands 

”MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD 

IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET 

BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN 

GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID 

VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. 

SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE 

GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN 

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 

SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT 

DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF 

VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA 

DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN 

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, 

AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, 

INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, 

ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE 

DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE 

INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG 

MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS 

NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE 

HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung 

worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie 

dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde 

periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door 

derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover 

Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze 

verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk 

alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met 

betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of 

enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice 

met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en 

serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services 

dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de 

services te worden gericht.


167

Eesti

Ohutusalane teave

Palun lugege enne seadme kasutamist läbi oluline ohutusalane 

teave. See sisaldab üldist ohutusalast teavet seadmete kohta 

ning võib sisaldada teavet, mis teie seadmele ei rakendu. Järgige 

hoiatus- ja ettevaatusteavet, et vältida enda ja teiste vigastamist 

ning seadme kahjustamist.

Mõiste „seade” viitab tootele ja selle akule, laadijale ning 

sellega kaasasolevatele esemetele ning Samsungi poolt 

heakskiidetud lisaseadmetele, mida kasutatakse koos 

mainitud tootega.

Hoiatus

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada 

õnnetusi ning surma

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega 

logisevaid seinapesasid

Kontrollimata ühendused võivad põhjustada elektrilööki või 

tulekahju.

Ärge puudutage märgade käte või muude märgade 

kehaosadega seadet, laadurit ja selle juhtmeid ega 

pistikupesa

See võib põhjustada surmava elektrilöögi.Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.168

Eesti

Ärge kasutage seadet laadimise ajal ega puudutage seda 

märgade kätega

See võib põhjustada elektrilööki.Ärge lühistage laadijat või seadet

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju või tekitada aku 

rikke või plahvatuse.

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õues

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme 

rikke.

Kasutage tootja heakskiidetud laadureid, lisaseadmeid ja 

tarvikuid

•  Universaalsete laadurite kasutamine võib lühendada seadme 

tööiga või põhjustada seadme rikke. Need võivad põhjustada ka 

tulekahju või tuua kaasa aku plahvatamise.

•  Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud laadurit, mis on 

mõeldud spetsiaalselt teie seadme jaoks. Sobimatu laadur võib 

põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.

•  Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse 

tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge laske laadija või seadmel või kukkuda ning hoidke neid 

löökide eest

Käsitsege ja kõrvaldage seade ning laadija hoolikalt

•  Akut või seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange akut või seadet 

kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale 

või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. Järgige 

kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.

•  Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.

•  Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada 

sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist.169

Eesti

Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest

•  Hoidke oma seadet ja akut väga madala või väga kõrge 

temperatuuri eest.

•  Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning 

vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega.

•  Ärge ühendage otse aku positiivseid ja negatiivseid terminale 

ning vältige nende kontakti metallist objektidega. See hoiab ära 

aku talitlushäired.

•  Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, 

kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga 

konteinerite lähedal ega sees

•  Aku võib lekkida.

•  Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate 

ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning 

põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Vältige mitmeotstarbelise pesa ja laadija väikese otsa 

kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega nagu vedelikud, 

tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit

Elektrit juhtivad materjalid võivad põhjustada klemmida lühise või 

korrosiooni, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni.

Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda

•  See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või 

tulekahju.

•  Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda.

•  Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda 

õigesti.


170

Eesti

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid 

silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima 

volitatud teeninduskeskusega.

Ettevaatust

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada 

õnnetusi või varakahjustusi

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke 

signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd 

häirida.


Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete 

läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

•  Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal 

kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.

•  Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult 

tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.

•  Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist 

aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused 

aparaati häirivad või mitte.171

Eesti

•  Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki 

navigatsiooniseadmeid segada. Kontrollige, et seade oleks 

õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale 

õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki 

personal seda lubab.

•  Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto 

elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte

See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet 

seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate 

häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, 

kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.Ärge kasutage seadet sedmete või aparaatide, mis väljastavad 

raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal

Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

•  Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte 

aku eemaldada.

•  Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid 

ja märke.

•  Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, 

kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.

•  Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega 

lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.


172

Eesti

Kui te tunnete imelikku lõhna või seade või aku teeb imelikku 

häält või seadmest või akust tilgub vedelikku või tuleb suitsu, 

peatage koheselt seadme kasutamine ja viige see Samsungi 

teenindusse

Vastasel juhul vüõib seade plahvatada või süttida.Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete 

kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi 

kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. 

Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage 

meeles järgmisi soovitusi:

•  Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et teil on ligipääs 

juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. 

Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta 

automaatvastajal.

•  Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake 

kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla 

ohtlikud.

•  Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. 

Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine 

viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.

•  Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. 

Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse 

minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.

•  Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis 

võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Teatage inimesele, kellega 

vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib 

teie tähelepanu sõidu ajal häirida.173

Eesti

Hooldage ja kasutage oma seadet korralikult

Hoidke seade kuivana

•  Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat 

kahjustada.

•  Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade 

on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage 

otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu 

akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet 

rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.

•  Sellel seadmel on olemas sisemised vedelikuindikaatorid. 

Veekahjustuse korral ei pruugi teie seadme tootjagarantii 

kehtida.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.Seadet võib kasutada paikades, mille välistemperatuur on 0 °C 

kuni 35 °C. Seadet võib hoiustada välistemperatuuridel -20 °C 

kuni 50 °C. Seadme kasutamine või hoiustamine väljaspool 

soovitatud temperatuurivahemikku võib seadet kahjustada 

või aku eluiga vähendada

•  Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel 

autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet 

või aku võib plahvatada.

•  Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte 

(Näiteks auto armatuurlaual).Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, 

võtmed, kaelakeed

•  Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.

•  Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida 

tulekahju.174

Eesti

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

•  Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid 

või aku tühjendada.

•  Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas 

krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on 

ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada 

põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Kui seadmel on valgustus, ärge kasutage seda inimeste või 

lemmikloomade silmade lähedal

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

•  Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge 

hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.

•  Videotes esinevate või Flash’i põhiste mängude mängimisel 

tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib 

tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes 

ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

•  Kui keegi teie sugulastest on kogenud sarnase seadme 

kasutamisel haigushoogusid või mälukaotust, konsulteerige 

enne seadme kasutamist arstiga.

•  Kui te tunnete ebamugavust nagu lihasspasmid või 

orientatsioonikaotus, peatage koheselt seadme kasutamine ja 

konsulteerige arstiga.

•  Silmade pinge vältimiseks tehke seadme kasutamisel tihti 

puhkepause.


175

Eesti

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, 

puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude 

mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet 

enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate 

seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, 

vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete 

seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet 

enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

•   Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada 

kuulmist.

•   Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib 

tähelepanu kõrvale juhtida ja avarii põhjustada.

•  Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake 

helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika 

kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

•  Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist 

elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või 

puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise 

elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.

•  Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See 

võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib 

regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel 

ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.176

Eesti

Olge seadet kandes ettevaatlik

Ärge kandke seadet liiga pingul. Veenduge, et seade on puhas ja 

kuiv. Kuigi seade vastab rahvusvahelistele ohutusstandarditele, 

võivad mõned inimesed kogeda nahaärritust, kui ollakse kindlate 

ainete suhtes allergilised.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

•  Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada 

korralikku toimimist.

•  Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, 

võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul 

ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.Ärge kasutage seadet, kui see on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge 

oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

•  See võivab seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.

•  Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle 

osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

•  Akudel võivad esineda talitlushäired, kui neid pikema aja vältel 

ei kasutata.

•  Kasutuseta seade tühjeneb aja jooksul ja tuleb enne kasutamist 

laadida.

•  Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.

•  Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет