ةيبرعلا българскижүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет11/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   49

Eesti

•  Jälgige selle kasutusjuhendis äratoodud juhiseid, et kindlustada 

akule ja seadmele pikk tööiga. Hoiatuste ja reeglite eiramisest 

tekkinud rikked või halb jõudlus ei kuulu tootjagarantii alla.

•  Teie seade võib enneageselt kuluda. Osad detailid ja remont 

on kaetud garantiiga selle kehtivuse ajal, aga ebaõigete lisade 

kasutamisest kahjustused või häired ei kuulu garantiiremondi 

alla.


Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

•  Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi 

tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see 

Samsungi teeninduskeskusse.

•  Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib 

põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

•  Lülitage seade enne aku eemaldamist välja. Kui te eemaldate 

aku sisselülitatud seadmest, võib see seadet kahjustada.Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

•  Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.

•  Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.

•  Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See 

võib seadme korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või 

põhjustada plahvatuse või tulekahju.

•  Vältige seadme kokkupuudet vee, higi, tolmu, kosmeetika, tindi, 

puhastusvahendite, putukatõrjevahendite ja õliga. Kui teie 

seade puutub kokku mõne eelpool mainitud ainega, kasutage 

selle puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi.Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Võite seadet kahjustada.178

Eesti

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega 

hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda 

kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku info 

valekasutusest

•  Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest 

varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

•  Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest 

ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni 

väärkasutamise vältimiseks.

•  Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. 

Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs 

paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie 

isiklikest andmetest.

•  Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise 

suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete 

väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et 

kustutada enda konto andmed.

•  Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie 

isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.

•  Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste 

kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN 

koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku 

loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. 

Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on 

tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide 

ebaseaduslikust kasutamisest.179

Eesti

Pahavara ja viirused

Seadme kaitsmiseks pahavara ja viiruste eest järgige 

järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada 

andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata

•  Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi.

•  Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti.

•  Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid 

või e-kirjad.

•  Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt.

•  Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui 

need ei ole kasutuses.

•  Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrje.

•  Käivitage viirusetõrje oma seadmes alati enne uue allalaaditud 

rakenduste ja failide käivitamist.

•  Installige viirusetõrje programmid oma arvutisse ja kontrollige 

seadet regulaarselt.

•  Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme 

operatsioonisüsteemi.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) 

sertimisteave

Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte 

www.samsung.com/sar ning otsides enda seadet mudeli numbri 

järgi.


180

Eesti

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis 

näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid 

(nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata 

olmeprügi hulka.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud 

võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele 

ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, 

eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need 

vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu 

ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima 

ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi 

tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud 

kaubandusjäätmete hulka.181

Eesti

Õige viis toote akude kasutusest 

kõrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Akul, käsiraamatul ja pakendil olev märgistus näitab, 

et selles tootes olevast akust ei tohi vabaneda koos 

ülejäänud olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, 

Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või 

plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Toote juurde kuuluv aku ei ole kasutaja poolt asendatav. 

Informatsiooni selle asendamise kohta saate enda 

teenusepakkujaga ühendust võttes. Ärge üritage akut eemaldada 

või sellest tules vabaneda. Ärge võtke akut osadeks, purustage 

või torgake katki. Juhul kui kavatsete toote ära visata, astutakse 

jäätmete kogumispunktis asjakohaseid samme toote, kaasa 

arvatud aku, korrektseks taastöötluseks ja käsitlemiseks.Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest 

kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud 

autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude 

intellektuaalomandiseadustega. See sisu ja teenused on mõeldud 

ainult isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks. Keelatud on 

mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku 

või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool 

sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta 

keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, 

kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, 

edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, 

väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.


182

Eesti

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE 

„MUUTMATA KUJUL.” SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA 

TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. 

SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST 

GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID 

TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE 

KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU 

KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, 

ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING 

EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, 

SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, 

KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, 

ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE 

EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES 

SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI 

MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU 

TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD.”

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal 

lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis 

tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja 

teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja 

edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. 

Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung 

selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle 

seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või 

peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud 

klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või 

taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.183

 یسراف

ینميا هب طوبرم تاعلاطا

 هعلاطم ار ینميا هب طوبرم مهم تاعلاطا نيا ،هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ًافطل

 و دشاب یم اه هاگتسد دروم رد مهم و یلک یتاعلاطا یواح نيا .دييامرفب

 یارب .دشابن امش هاگتسد هب طوبرم هک دشاب یياوتحم لماش تسا نکمم

 ،هاگتسد هب نديسر بيسآ و نارگيد اي دوخ هب همدص زورب زا یريگولج

.دينک لابند ار رادشه و ینميا تاعلاطا

 اب هدش هضرع ملاقا ،رژراش ،نآ یرتاب و لوصحم هب "هاگتسد" ۀژاو

 اب هارمه هک گنوسماس دييأت دروم یبناج مزاول هنوگره و لوصحم

.دنک یم هراشا ،دوش یم هدافتسا لوصحمرادشه

 ثعاب تسا نکمم نيناوق و ینميا یاهرادشه هب هجوت مدع

دوش گرم اي ديدش تاحارج داجيا

 هدافتسا لُش قرب یاهزيرپ اي ،هديد بيسآ یاه هخاشود اي قرب یاه ميس زا

دينکن

.دوش یزوس شتآ اي یگتفرگ قرب داجيا ثعاب تسا نکمم هدشن مکحم تلااصتا نآ لباک اي رژراش ،هاگتسد هب تسا سيخ هک ندب رگيد یاه تمسق اي تسد اب

دينزن تسد قرب زيرپ و

.دوش یگتفرگ قرب رثا رد گرم هب رجنم تسا نکمم راک نيا ماجناديناسرن بيسآ نآ هب اي دينکن مخ ار قرب ميس

.دوش یزوس شتآ اي یگتفرگ قرب داجيا ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا184

 یسراف

 سيخ ناتسد اب ار هاگتسد اي دينکن هدافتسا ندرک ژراش ماگنه هاگتسد زا

دينکن سمل

.دوش یگتفرگ قرب داجيا ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنادينکن داجيا هاتوک لاصتا هاگتسد اي رژراش رد

 تسا نکمم اي ،دوش یزوس شتآ اي یگتفرگ قرب ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا

.دوش رجفنم اي دنکن راک تسرد یرتاب

دينکن هدافتسا هاگتسد نيا زا قرب و دعر ماگنه هب ینوريب یاضف رد

.دوش هاگتسد تسردان درکراک اي یگتفرگ قرب هب رجنم تسا نکمم راک نيا ماجنادينک هدافتسا هدنزاس طسوت هدش دييأت تلاوصحم و یبناج مزاول و ،اهرژراش زا

  


 اي دنک هاتوک ار امش هاگتسد رمع تسا نکمم یلومعم یاهرژراش زا هدافتسا

 شتآ داجيا ثعاب تسا نکمم نينچمه .دوش هاگتسد تسردان درکراک ثعاب

.دنوش یرتاب ندش رجفنم اي یزوس

  


 یحارط امش هاگتسد یارب ًاصوصخم هک گنوسماس دييأت دروم رژراش زا طقف

 اي یدج تاحارج بجوم دناوت یم راگزاسان رژراش .دينک هدافتسا ،دنا هدش

.دوش امش هاگتسد نديد همدص

  


 اي یبناج مزاول زا هدافتسا ماگنه ربراک ینميا لوئسم دناوت یمن گنوسماس

.دنتسين گنوسماس دييأت دروم هک دشاب یتازيهجتدينک یراددوخ اهنآ ندرک ترپ اي هاگتسد اي رژراش هب هبرض ندروآ دراو زا

ديزادنيب رود و هدرک اجباج طايتحا اب ار رژراش و هاگتسد

  


 رب ار هاگتسد اي یرتاب زگره .ديزادنين شتآ رد ار هاگتسد اي یرتاب زگره

 زاگ قاجا ،ويوورکيام یاه قاجا لثم هدننک مرگ یاه هاگتسد لخاد رد اي یور

 رجفنم ،دح زا شيب ندش غاد اب هاگتسد تسا نکمم .ديهدن رارق روتايدار اي

 یلحم تاررقم مامت زا ،هدش هدافتسا هاگتسد اي یرتاب نتخادنارود ماگنه .دوش

.دينک یوريپ

  


.دينک یراددوخ هاگتسد ندرک خاروس اي ندرک درخ زا

  


 داجيا هب تسا نکمم هک لااب یجراخ راشف ضرعم رد هاگتسد نداد رارق زا

.ديزيهرپب دوش رجنم دح زا شيب ندش مرگ و یلخاد یلاصتا185

 یسراف

بيسآ ربارب رد رژراش و یرتاب ،هاگتسد زا تظفاحم

  


 لااب رايسب اي نيياپ رايسب یاهامد ضرعم رد یرتاب و هاگتسد نداد رارق زا

.دينک یراددوخ

  

 و ژراش تيفرظ و دوش هاگتسد نديد بيسآ ثعاب تسا نکمم ديدش یاهامد.دهد شهاک ار یرتاب و هاگتسد رمع

  


 زا و دينکن لصو ميقتسم روط هب مه اب ار رژراش یفنم و تبثم یاه هناياپ

 تسا نکمم راک نيا .دينک یريگولج یزلف ءايشا هليسو هب مهاب اهنآ سامت

.دوش یرتاب تسردان درکلمع ثعاب

  


.دينکن هدافتسا هديد همدص یرتاب اي رژراش زا زگره

 یزپشآ یاههاگتسد ،ويوورکيام ،یراخب لخاد اي کيدزن ار دوخ هاگتسد

دينکن یرادهگن لااب راشف یاراد یاه فرظ اي ،یروف

  


.دنک تشن یرتاب تسا نکمم

  


.دنک داجيا یزوس شتآ و دوش مرگ هزادنا زا شيب امش هاگتسد تسا نکمم

 اوه رد قلعم تارذ اي رابغ و درگ یلااب تظلغ اب قطانم رد دوخ هاگتسد زا

دييامنن یرادهگن قطانم نيا رد ار نآ و دينکن هدافتسا

 نکمم و هدش هاگتسد یبارخ ثعاب دناوت یم یجراخ قلعم تارذ اي رابغ و درگ

.دنوش یگتفرگ قرب اي یزوس شتآ بجوم تسا

 اناسر داوم اب رژراش یاهتنا کچوک تمسق و هروظنم دنچ هاگرد سامت زا

دينک یريگولج دادم کون و یزلف تارذ ،کاخ و درگ ،تاعيام نوچمه

 هک هدش اه لانيمرت یگدروخ اي هاتوک لاصتا داجيا ثعاب تسا نکمم اناسر داوم

.دوش یم یزوس شتآ اي راجفنا داجيا ثعاب رما نيا

ديزيهرپب یرتاب اي هاگتسد نديکم اي ندز زاگ زا

  


 شتآ اي راجفنا ثعاب اي دنزب بيسآ هاگتسد هب تسا نکمم راک نيا ماجنا

.دوش یزوس

  

.دوش تاناويح اي ناکدوک یگفخ ثعاب تسا نکمم کچوک تاعطق  

 تسرد هاگتسد زا هک دينک تقد ،دننک یم هدافتسا هاگتسد نيا زا ناکدوک رگا

.دننک هدافتسا


186

 یسراف

 اي شوگ ،مشچ لخاد هب هدش هضرع یبناج مزاول اي هاگتسد ندرک دراو زا

ديزيهرپب ناهد

.دشاب هتشاد یپ رد ار یدج تامدص اي یگفخ تسا نکمم اهراک نيا ماجنادينکن هدافتسا هدرک تشن اي هديد بيسآ (Li-Ion) نوي مويتيل یرتاب زا

 زاجم تامدخ زکرم نيرت کيدزن اب ،نوي مويتيل یرتاب نميا نتخادنارود یارب

.ديريگب سامت

راطخا

 ثعاب تسا نکمم ینميا نيناوق و اهراطخا هب هجوت مدع

دوش لاوما نديد تراسخ اي تحارج داجيا

دينکن هدافتسا یکينورتکلا یاه هاگتسد رياس یکيدزن رد دوخ هاگتسد زا

 یم هدافتسا یيويدار سناکرف یاه لانگيس زا یکينورتکلا یاه هاگتسد رتشيب

.دنک داجيا لخادت یکينورتکلا یاه هاگتسد رياس رد امش هاگتسد تسا نکمم .دننک

 تسا نکمم هک راکدوخ تازيهجت اي ،اميپاوه ،ناتسراميب رد دوخ هاگتسد زا

دينکن هدافتسا ،دنک داجيا لخادت اهنآ رد یيويدار سناکرف

  


 هاگتسد یرتم یتناس 15 هدودحم رد دوخ هاگتسد زا ،ناکما تروص رد

 ميظنت هاگتسد رد دناوت یم امش هاگتسد اريز ،دينکن هدافتسا بلق نابرض ميظنت

.دنک داجيا لخادت بلق نابرض

  


 زا ،بلق نابرض ميظنت هاگتسد رد یلامتحا لخادت ندناسر لقادح هب یارب

 زا بلق نابرض ميظنت هاگتسد هک ناتندب فلاخم فرط رد طقف دوخ هاگتسد

.دينک هدافتسا ،تسا رود اجنآ

  


 یارب و هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ،دينک یم هدافتسا یکشزپ تازيهجت زا رگا

 هاگتسد زا هدش رشتنم یيويدار سناکرف ريثأت تحت تازيهجت ديبايرد هکنيا

.ديريگب سامت تازيهجت هدنزاس اب ،هن اي دريگ یم رارق


187

 یسراف

  


 یاه هاگتسد اب تسا نکمم یکينورتکلا یاه هاگتسد زا هدافتسا ،اميپاوه رد

 رد هاگتسد هک ديوش نئمطم .ديامن داجيا لخادت اميپاوه تياده یکينورتکلا

 رد ،اميپاوه ندش دنلب زا سپ .تسا شوماخ اميپاوه نتسشن و ندش دنلب نيح

 تلاح رد دوخ هاگتسد زا ديناوت یم دنهد هزاجا اميپاوه نانکراک هک یتروص

.دينک هدافتسا زاورپ

  


 یکينورتکلا یاه هاگتسد ،امش هاگتسد یيويدار لخادت ليلد هب تسا نکمم

 اب ،رتشيب تاعلاطا بسک یارب .دننکن لمع تسرد امش یوردوخ رد دوجوم

.ديريگب سامت نآ هدنزاس

ديهدن رارق ظيلغ یاهراخب اي اهدود ضرعم رد ار هاگتسد

 درکراک ثعاب اي دنزب همدص هاگتسد یجراخ تمسق هب تسا نکمم راک نيا ماجنا

.دوش نآ تسردان

 هرابرد تاعلاطا بسک یارب نآ هدنزاس اب ،دينک یم هدافتسا کعمس زا رگا

ديريگب سامت یيويدار لخادت

 اه کعمس زا یخرب اب تسا نکمم امش هاگتسد زا هدش رشتنم یيويدار سناکرف

 تحت کعمس ديبايرد هکنيا یارب و هاگتسد زا هدافتسا زا لبق .دشاب هتشاد لخادت

 هدنزاس اب ،هن اي دريگ یم رارق هاگتسد زا هدش رشتنم یيويدار سناکرف ريثأت

.ديريگب سامت تازيهجت

 یيويدار یاه سناکرف هک یلياسو اي اه هاگتسد یکيدزن رد دوخ هاگتسد زا

دينکن هدافتسا یيويدار یاه جرب اي یتوص یاه متسيس دننام ،دننک یم رشتنم

.دنوش امش هاگتسد تسردان درکراک ثعاب تسا نکمم یيويدار یاه سناکرفدينک شوماخ دور یم راجفنا لامتحا هک یياه طيحم رد ار هاگتسد

  


 ،یرتاب ندروآ نوريب یاج هب ،دور یم راجفنا لامتحا هک یياه طيحم رد

.دينک شوماخ ار دوخ هاگتسد

  

 لامتحا هک یياه طيحم رد دوجوم مئلاع و اه لمعلاروتسد ،تاررقم زا هشيمه.دينک یوريپ دراد دوجو راجفنا

  


 یکيدزن رد ،)تخوس یاههاگياج( یريگتخوس طاقن رد دوخ هاگتسد زا

 ،دراد دوجو اهنآ رد راجفنا رطخ هک یقطانم رد اي ،یيايميش اي یتخوس داوم

.دينکن هدافتسا


188

 یسراف

  


 هک یا هظفحم نامه رد ار راجفنا لباق داوم اي ،لاعتشا لباق تاعيام ،اهزاگ

.دينکن لمح اي هريخذ ،دراد رارق نآ یبناج مزاول اي تاعطق ،هاگتسد رگا اي ،دنک یم داجيا یبيجع یاهادص اي وب یرتاب اي هاگتسد ديدش هجوتم رگا

 زا هدافتسا هلصافلاب ،دنک یم تشن یرتاب اي هاگتسد زا تاعيام اي دود ديديد

ديربب گنوسماس تامدخ زکرم کي هب ار نآ و دينک فقوتم ار هاگتسد

.دوش راجفنا اي یزوس شتآ هب رجنم تسا نکمم راک نيا ماجنا مدع ماگنه هارمه هاگتسد زا هدافتسا هب طوبرم ینميا تاررقم و اهرادشه همه زا

دينک یوريپ ،هيلقن هليسو تياده

 فلاخ رگا .تسا امش تيلوئسم نيلوا هيلقن هليسو نميا تياده ،یگدننار ماگنه

 یارب .دينکن هدافتسا یگدننار ماگنه دوخ هارمه هاگتسد زا زگره ،دشاب نوناق

 یاه هتکن و هدرک هدافتسا حيحص و هنلاقاع یاه شور زا ،نارگيد و دوخ ینميا

:ديشاب هتشاد داي هب ار ريز

  


 نودب ديناوت یم هک ديوش نئمطم .ديهد رارق سرتسد رد ار دوخ هاگتسد

 رد رگا .دينک اديپ یسرتسد دوخ ميس یب هاگتسد هب هداج زا نتشادرب مشچ

 هب امش یاج هب یتوص تسپ ديراذگب ،ديدرک تفايرد یسامت بسانمان نامز

.دهد باوج نآ

  

 قيلعت تلاح هب ار اهسامت کانرطخ یوج طيارش اي نيگنس کيفارت رد تسا نکمم نيگنس کيفارت و نادنبخي ،فرب ،گرگت ،ناراب .ديروايبرد

.دشاب کانرطخ

  

 دينکن تشادداي یزيچ .دينکن وجتسج ار ینفلت هرامش اي دينکن تشادداي یزيچ دوش ماجنا دياب هک یياهراک « تسيل نتشون .دينکن وجتسج ار ینفلت هرامش اي

 نميا یگدننار هک دوخ یلصا تيلوئسم زا ار امش نفلت رتفد رد وجتسج اي »

.دنک یم لفاغ تسا

  


 لاح رد یتقو .دينک یبايزرا ار کيفارت و ديريگب هرامش هنلاوقعم روط هب

 یتقو دينک یعس .ديريگب سامت کيفارت هب ندش دراو زا لبق اي ديتسين تکرح

.ديريگب سامت تسا نکاس امش یوردوخ

  


 ترپ ار امش ساوح تسا نکمم هک یساسحا اي از شنت یاهوگتفگ دراو

 یگدننار لاح رد هک دينک هاگآ دينک یم تبحص وا اب هک ار یسک .ديوشن دنک

 دننک فرحنم هداج زا ار امش هجوت تسا نکمم هک ار یياهوگتفگ و ديتسه

.دينک قلعم189

 یسراف

 هدافتسا تسرد تروص هب و هدرک تبقارم دوخ هاگتسد زا

دينک

ديراد هگن کشخ ار دوخ هاگتسد

  


 هاگتسد یکينورتکلا یاهرادم اي تاعطق هب تسا نکمم تاعيام و تبوطر

.دنزب همدص

  

 رد .دينک یراددوخ نآ ندرک نشور زا ،تسا هدش سيخ امش هاگتسد رگا ار یرتاب و هدرک شوماخ ًاروف ار نآ ،نشور هاگتسد ندش سيخ تروص

 جراخ ار نآ یرتاب ديناوت یمن اي دوش یمن شوماخ هاگتسد رگا( دينک جراخ

 کشخ هلوح کي اب ار هاگتسد سپس .)دينک اهر روطنامه ار هاگتسد ،دينک

.دينک هعجارم تامدخ زکرم کي هب و هدرک

  

 هب همدص .دشاب یم عيام هدنهد ناشن یلخاد یاه صخاش یاراد هاگتسد نيا هجرد زا ار امش هدنزاس همان تنامض تسا نکمم ،یگديد بآ رثا رد هاگتسد

.دنک طقاس رابتعادينک یرادهگن فاص حوطس رد طقف ار دوخ هاگتسد

.دنيبب بيسآ تسا نکمم ،دتفيب امش هاگتسد رگا ات 0 یطيحم یامد اب یياه ناکم رد ناوت یم هاگتسد نيا زا

  - 20 یطيحم یامد رد ديناوت یم ار هاگتسد .درک هدافتسا دارگيتناس هجرد 35

 زا جراخ هاگتسد یرادهگن اي هدافتسا .دينک یرادهگن دارگيتناس هجرد 50 ات

 لوط شهاک اي هاگتسد هب همدص ثعاب تسا نکمم هدش هيصوت یامد هنماد

دوش یرتاب رمع

  


 رارق ناتسبات رد ليبموتا لخاد دننام غاد رايسب یاهاج رد ار دوخ هاگتسد

 نديد همدص ،هحفص تسردان درکراک ثعاب تسا نکمم راک نيا ماجنا .ديهدن

.دوش یرتاب راجفنا اي ،هاگتسد

  


 ديهدن رارق ديشروخ ميقتسم شبات ضرعم رد ینلاوط تدم هب ار دوخ هاگتسد

.)وردوخ دروبشاد یور ،ًلاثم(190

 یسراف

دينکن یرادهگن دنبندرگ اي ديلک ،هکس دننام یزلف ءايشا رانک ار دوخ هاگتسد

  


.دنکن راک تسرد اي دتفايب شخ امش هاگتسد تسا نکمم

  


 شتآ تسا نکمم ،دنريگ رارق یزلف ءايشا اب سامت رد یرتاب یاه هناياپ رگا

.دوش داجيا یزوسدينکن یرادهگن یسيطانغم یاهناديم کيدزن ار دوخ هاگتسد

  


 ضرعم رد نتفرگ رارق ليلد هب یرتاب اي دوش بارخ امش هاگتسد تسا نکمم

.دوش یلاخ یسيطانغم یاهناديم

  

 ،نفلت تراک ،یرابتعا تراک دننام ،یسيطانغم راون یاراد یاهتراک یاهناديم طسوت تسا نکمم ،اميپاوه هب ندش راوس تراک و ،یکناب تراک

.دننيبب بيسآ یسيطانغم هدافتسا تسلااب نآ یامد هک یماگنه یدربراک یاه همانرب اي دوخ هاگتسد زا

دينکن

 دح زا شيب هاگتسد کي ضرعم رد ینلاوط تدم هب امش تسوپ نتفرگ رارق

 زمرق یاه هکل دننام نيياپ یامد رد یگتخوس مئلاع زورب ثعاب دناوت یم ،غاد

.دوش تسوپ گنر رييغت و نامشچ یکيدزن رد ار شلاف ،تسا غارچ هب زهجم ناتهاگتسد هکيتروصرد

دينکن هدافتسا تاناويح اي دارفا

دينک طايتحا ،ديدش رون ضرعم رد نتفرگ رارق ماگنه رد

  


 و ديراذگب نشور ار قاتا یاهغارچ زا یکي ،هاگتسد زا هدافتسا ماگنه رد

.دينکن کيدزن ناتمشچ هب دح زا شيب ار هاگتسد

  

 ینتبم یاهيزاب ماجنا اي مليف یاشامت اي ديدش رون ضرعم رد نتفرگ رارق هارمه هب ار ندرک شغ اي جنشت رطخ دناوت یم ینلاوط تدم هب شلاف رب

 هاگتسد زا هدافتسا ًاروف ،یتحاران هنوگره ساسحا تروص رد .دشاب هتشاد

.دينک فقوتم ار

  


 شغ اي جنشت راچد یهباشم هاگتسد زا هدافتسا نيح امش ناکيدزن زا یسک رگا

.دينک هعجارم کشزپ هب هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ،دش ندرک


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет