ةيبرعلا български


رشنلا قوقح نيناوقب ةيمحم داوم عيزوتب مقت لاжүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет3/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

رشنلا قوقح نيناوقب ةيمحم داوم عيزوتب مقت لا

 ىلع لوصحلا نودب رشنلاو عبطلا قوقح نيناوقب ةيمحملا داوملا عيزوتب مقت لا

 ةهجلا .رشنلا قوقح نيناوق ةفلاخم ىلإ كلذ ءارجإ يدؤي .ىوتحملا كلاُم نم نذإ

 ريغ مادختسلاا ببسب ثدحت دق ةينوناق تلاكشم يأ نع ةلوؤسم ريغ ةعنصملا

.رشنلا قوقح نيناوقب ةيمحملا داوملل مدختسملل ينوناقلا


30

 ةيبرعلا

تاسوريفلاو ةراضلا جماربلا

 .ةيلاتلا مادختسلاا حئاصن عبتا ،تاسوريفلاو ةراضلا جماربلا نم كزاهج ةيامحل

 لا دق ءايشأ يهو تانايبلا نادقف وأ تايفلت ثودح يف كلذب مايقلا مدع ببستي دق

نامضلا ةمدخ يف ةلومشم نوكت

  


.ةفورعم ريغ تاقيبطت ليزنتب مقت لا

  


.اهيف قوثوملا ريغ بيولا عقاوم حتفت لا

  


.ةفورعم ريغ نيوانع نم دراولا ديربلا وأ اهيف كوكشملا لئاسرلا فذحب مق

  


.مظتنم لكشب اهرييغتب مقو رورم ةملك نيع

  


.اهمادختسا مدع ةلاح يف ،ثوتولبلا لثم ،يكلسلالا لاصتلاا تازيم ليطعتب مق

  


 داضملا جمانربلا ليغشتب مق ،داتعم ريغ وحن ىلع زاهجلا لمع ةلاح يف

.تاسوريف دوجو مدع نم ققحتلل تاسوريفلل

  

 تمق يتلا تاقيبطتلاو تافلملا ليغشت لبق تاسوريفلا ةحفاكم جمانرب ليغشتب مق.ًاثيدح اهليزنتب

  


 لكشب اهليغشتب مقو رتويبمكلا زاهج ىلع تاسوريفلا ةحفاكم جمارب تيبثتب مق

.تاسوريف دوجو مدع نم ققحتلل مظتنم

  

.زاهجلا ليغشت ماظن يف لدعت لاو لجسلا تادادعإ لدعت لا)SAR) ددحملا صاصتملاا لدعم دامتعا تامولعم

 نع ثحباو 

www.samsung.com/sar ةرايزب لضفت ،تامولعملا نم ديزمل

.ليدوملا مقر مادختساب زاهجلا31

 ةيبرعلا

جتنملا اذه نم ميلسلا صلختلا

)ةينورتكللإاو ةيئابرهكلا ةزهجلأا تايافن(

)ةلصفنم عيمجت ةمظنأ مدختست يتلا نادلبلا يف قبطم(

 ،هتايلامك وأ جتنملا تاعوبطم نم يأ ىلع ةملاعلا هذه ترهظ نإ

 هتايلامك وأ جتنملا اذه نم صلختلا نكمي لا هنأ ينعي اذهف

 نمض هريغ عم )USB لباك ،ةعامسلا ،نحاشلا لثم( ةينورتكللإا

.ةيلزنملا تلاضفلا

 ميلسلا ريغ صلختلا نم دارفلأا ةحص ىلع وأ ةئيبلا ىلع ريثأتلل لامتحا يأ عنملو

 لكشب هريودت ةداعإو تايافنلا نم هريغ نع عونلا اذه لصف ىجرُي ،تايافنلا نم

.داوملا مادختسا ةداعإ ىلع عيجشتلل لوؤسم

 وأ ،جتنملا ءارش ناكمب وأ عزوملاب امإ لاصتلاا ةيلزنملا ةزهجلأا يمدختسم ىلع

 ريودت ةداعإ ةيفيكو ناكم لوح ليصافت ىلع لوصحلل ،ةيلحملا ةموكحلا بتكم

.ةئيبلل نمآ لكشب جتنملا

 طورشلا ةعجارمو دروملاب لاصتلاا مهيلع لامعلأا لاجر نم نيمدختسملا

 دنع تايافنلا نم هريغ عم جتنملا اذه طلخ مدع نم دب لا .ءارشلا دقع يف ةدراولا

.هنم صلختلاجتنملا اذه يف ةدوجوملا تايراطبلا نم ميلسلا صلختلا

)ةلصفنم عيمجت ةمظنأ مدختست يتلا نادلبلا يف قبطم(

 نأ ىلإ ريشت ةوبعلا وأ ،ليلدلا وأ ،ةيراطبلا ىلع ةدوجوملا ةملاعلا

 نمض اهنم صلختلا يغبني لا جتنملا اذه يف ةدوجوملا ةيراطبلا

 نإف ،ةيراطبلا ىلع كلذ روهظ دنع .ىرخلأا ةيلزنملا تلاضفلا

 ةيراطبلا نأ ىلإ ريشت Pb وأ Cd وأ Hg ةيئايميكلا زومرلا

 يف ةروكذملا دانسلإا تايوتسم قوف صاصرلا وأ مويمداكلا وأ قبئزلا ىلع يوتحت

.66 / 2006 مقر يبورولأا داحتلاا هيجوت

 لوصحلل .مدختسملا ةطساوب اهلادبتسا نكمي لا جتنملا اذه يف ةنمضملا ةيراطبلا

 لا .ةمدخلا دوزمب لاصتلاا ءاجرلا ،اهب صاخلا ليدبلا لوح تامولعم ىلع

 وأ ،ةيراطبلا كفب مقت لا .رانلا يف اهئاقلإب اهنم صلختلا وأ ةيراطبلا جارخإ لواحت

 ذختيس تلاضفلا عيمجت عقوم نإف ،جتنملا نم صلختلا تررق اذإ .اهبقث وأ ،اهقحس

.ةيراطبلا كلذ يف امب جتنملا ةجلاعملو ريودتلل ةحيحصلا تاءارجلإا


32

 ةيبرعلا

ةيلوؤسملا ءلاخإ

 كلم يه زاهجلا اذه ربع اهيلإ لوصولا متي يتلا تامدخلاو تايوتحملا ضعب نإ

 عارتخلاا تاءارب نيناوقو رشنلاو عبطلا قوقحب ةيمحم نوكت كلذلو ،ةثلاث فارطأ

 تايوتحملا هذه ميدقت متي .ةيركفلا ةيكلملا نيناوق وأ/و ةلجسملا ةيراجتلا تاملاعلاو

 مادختسا كل زوجي لاو .يراجتلا ريغ يصخشلا مادختسلاا لجأ نم طقف تامدخلاو

 وأ ىوتحملا كلام بناج نم اهب حيرصتلا متي مل ةقيرطب تامدخ وأ تايوتحم يأ

 بناج نم ةحارص كلذب حيرصتلا متي مل امو ،قبس امم دحلا نود .ةمدخلا دوزم

 رشن ةداعإ وأ خسن وأ ليدعت كل زوجي لا ،بسانملا ةمدخلا دوزم وأ ىوتحملا كلام

 للاغتسا وأ نم ةقتشم لامعأ ءاشنإ وأ عيب وأ ةمجرت وأ لقن وأ رشن وأ ليمحت وأ

 للاخ نم اهضرع متي تامدخ وأ تايوتحم يأ ،ةليسو وأ ةقيرط يأب ،عيزوت وأ

.زاهجلا اذه

 لاو ».اهتلاح ىلع« اهميدقت متي ةثلاث فارطأب ةصاخلا تامدخلاو تايوتحملا«

 ةحارص ءاوس ،ةقيرطلا هذهب ةمدقملا تامدخلا وأ تايوتحملا جنوسماس نمضت

 تانامض يأ نع ًةحارص اهتيلوؤسم جنوسماس يلخت .ضرغ يلأ ،ًاينمض وأ

 ةمءلاملا وأ راجتلاا ةيلباق تانامض ،ىلع راصتقلاا نود نكلو اهيف امب ،ةينمض

 ةينوناق وأ تقو طابضنا وأ ةيحلاص وأ ةقد جنوسماس نمضت لا .نيعم ضرغل

 نوكت نلو ،زاهجلا اذه للاخ نم اهريفوت متي تامدخ وأ تايوتحم يأ لامتكا وأ

 وأ دقعلا ةيحان نم ءاوس ،ةلوؤسم ،لامهلإا اهيف امب فرظ يأ تحت ،جنوسماس

 ،ةيعبت وأ ةصاخ وأ ةيضرع وأ ةرشابم ريغ وأ ةرشابم رارضأ يأ نع ،ررضلا

 ةطبترم وأ ،نع ةئشان ىرخأ رارضأ يأ وأ تافورصملا وأ ةاماحملا باعتأ نع وأ

 كبناج نم تامدخ وأ تايوتحم يأ مادختسلا ةجيتنك وأ ،يف ةنمضم تامولعم يأب

».رارضلأا هذه عوقو ةيلامتحاب اهراطخإ مت اذإ ىتح ،ثلاث فرط يأ وأ

 لاو ،تقو يأ يف اهمادختسا نع فقوتلا وأ ثلاثلا فرطلا تامدخ ءاهنإ نكمي

 نم ةرتف يلأ ةرفوتم لظتس تامدخ وأ تايوتحم يأ نأ نمضت وأ جنوسماس دكؤت

 تاكبشلا قيرط نع ةثلاث فارطأ ةطساوب تامدخلاو تايوتحملا لاسرإ متي .تقولا

 ءلاخإ ةيمومع نم دحلا نود .جنوسماس اهيف مكحتت لا يتلا لاسرلإا لئاسوو

 نع ةيلوؤسم وأ مازتلا يأ نع ًةحارص اهتيلوؤسم جنوسماس يلخت ،اذه ةيلوؤسملا

.زاهجلا اذه للاخ نم اهريفوت متي تامدخ وأ تايوتحم يلأ فاقيإ وأ ةعطاقم ةيأ

 تايوتحملاب ةطبترملا ءلامعلا ةمدخب ةمزتلم وأ نع ةلوؤسم جنوسماس نوكت لاو

 ههيجوت يغبني تامدخلا وأ تايوتحملاب قلعتي ةمدخ بلط وأ لاؤس يأو .تامدخلاو

.نيينعملا تامدخلاو تايوتحملا يدوزم ىلإ ةرشابم


33

Български 

Информация за 

безопасност

Моля, прочетете тази важна информация за безопасност, 

преди да използвате устройството. Тя съдържа обща 

информация за безопасност на устройствата и може 

да включва информация, която не се отнася за вашето 

устройство. Следвайте информацията за предупреждение 

и внимание, за да предотвратите нараняване на себе си или 

другите, и да предотвратите повреди по вашето устройство.

Терминът "устройство" се отнася до продукта и 

неговата батерия, зарядното устройство, доставяните 

с продукта артикули и всички допълнителни 

устройства, одобрени от Samsung.

Предупреждение

Неспазването на предупрежденията и 

наредбите за безопасност може да причини 

сериозни наранявания или смърт

Не използвайте повредени електрически кабели или 

електрически контакти, които не са добре монтирани

Необезопасените връзки може да предизвикат токов удар 

или пожар.


34

Български 

Не докосвайте устройството, зарядното устройство, 

неговите кабели или електрическия контакт с мокри ръце 

или други мокри части на тялото

Това може да предизвика смърт от електрически удар.Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Това може да предизвика токов удар или пожар.Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го 

докосвайте с мокри ръце

Това може да предизвика токов удар.Не предизвиквайте късо съединение в зарядното 

устройство

Това може да предизвика токов удар или пожар или батерията 

може да се повреди и да избухне.

Не използвайте устройството навън по време на 

гръмотевична буря

Това може да доведе до токов удар или повреда на 

устройството.

Използвайте зарядни устройства, аксесоари и резервни 

части, одобрени от производителя.

•  Използването на неспециализирани зарядни устройства 

може да скъси живота на устройството или да го повреди. 

Това може да причини и пожар или избухване на батерията.

•  Използвайте само одобрени от Samsung зарядни 

устройства, специално предназначени за вашето устройство. 

Несъвместимите зарядни устройства може да доведат до 

сериозни наранявания или повреда на устройството.

•  Samsung не носи отговорност за безопасността на 

потребителя при използване на аксесоари или консумативи, 

които не са одобрени от Samsung.


35

Български 

Не изпускайте или подлагайте зарядното устройство на 

удар

Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на 

устройството и зарядното

•  Никога не хвърляйте батерията или устройството в огън. 

Никога не поставяйте батерията или устройството върху 

нагревателни уреди, като микровълнови печки, котлони 

или радиатори. Устройството може да избухне, ако прегрее. 

Следвайте всички местни разпоредби при изхвърлянето на 

употребявани батерии или устройства.

•  Никога не блъскайте или пробивайте устройството.

•  Избягвайте излагането на устройството на високо външно 

налягане, което може да доведе до вътрешно късо 

съединение и прегряване.

Защитавайте устройството, батерията и зарядното 

устройство от повреда

•  Избягвайте излагането на устройството и батерията на много 

ниски или високи температури.

•  Много високите или ниски температури може да повредят 

устройството или да намалят възможността за зареждане 

или живота на вашето устройство и батерия.

•  Не свързвайте директно заедно положителната и 

отрицателната клема на батерията и не позволявайте 

да влизат в контакт с метални предмети. Това може да 

предизвика повреда на батерията.

•  Никога не използвайте повредено зарядно устройство или 

батерия.


Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, 

микровълнови фурни, горещи домакински уреди или 

контейнери под високо налягане

•  Може да се появи теч в батерията.

•  Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.


36

Български 

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с 

висока концентрация на прах или аерозолни вещества

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на 

устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Предотвратете контакта на многофункционалния жак 

и малкия край на зарядното устройство с проводими 

материали като течности, прах, метален прах и графит на 

моливи

Проводимите материали могат да причинят късо съединение 

или корозия на клемите, което да доведе до експлозия или 

пожар.


Не хапете или смучете устройството или батерията

•  Това може да повреди устройството или да предизвика 

експлозия или пожар.

•  Децата или животните може да се задавят с малки части.

•  Ако устройството се използва от деца, непременно се 

уверете, че го използват правилно.Не поставяйте устройството или предоставените 

аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна 

(Li-Ion) батерия

Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за 

да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.


37

Български 

Внимание

Неспазването на тези точки и разпоредби 

може да доведе до злополука или 

имуществени вреди

Не използвайте устройството си в близост до други 

електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни 

сигнали. Вашето устройство може да получи/причини 

смущения от/на други електронни устройства.Не използвайте устройството в болници, в самолети или 

автомобилно оборудване, което може да бъде повлияно 

от радио честоти

•  По възможност избягвайте използването на устройството 

в обхват от 15 см от пейсмейкъри, тъй като то може да 

повлияе действието на пейсмейкъра.

•  За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте 

своето устройство само от страната на тялото, 

противоположна на пейсмейкъра.

•  Ако използвате медицински уреди, свържете се с 

производителя на уредите, преди да използвате 

устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят 

от радио честотата, излъчвана от устройството.

•  В самолета използването на електронни уреди може да 

доведе до смущения в електронните навигационни уреди 

на летателния апарат. Изключвайте устройството си винаги 

при излитане и приземяване. След излитане можете да 

използвате устройството ако въздушният персонал ви 

позволи.


38

Български 

•  Електронните уреди във вашия автомобил може да не 

работят правилно поради радио смущения от устройството. 

Свържете се с производителя за повече информация.Не излагайте устройството на силен пушек или дим

Това може да повреди корпуса му или да наруши функциите му.Ако използвате слухов апарат, свържете се с 

производителя за информация относно радио 

смущенията

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да 

предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да 

използвате устройството, свържете се с производителя, за 

да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио 

честотата, излъчвана от устройството.Не използвайте устройството близо до други устройства и 

апарати, излъчващи радио честоти, като например аудио 

системи и радио кули

Радио честотите може да причинят повреда на устройството.Изключвайте устройството си, когато се намирате в район 

с потенциално експлозивна атмосфера

•  Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството 

си в потенциално експлозивни среди.

•  Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в 

потенциално експлозивни среди.

•  Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до 

горива или химикали или в области на експлозии.

•  Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и 

взривоопасни вещества там, където е устройството, частите 

или аксесоарите му.39

Български 

Ако забележите странна миризма или звук, излизащи от 

устройството или батерията, или ако видите пушек или 

течност, изтичащи от устройството или батерията, спрете 

да използвате устройството незабавно и го отнесете до 

сервизен център на Samsung

В противен случай можете да предизвикате пожар или 

експлозия.

При използване на мобилното устройство в автомобил 

спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно 

безопасността

По време на шофиране безопасното управление на 

автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не 

използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е 

незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на 

другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

•  Поставете своето устройство на леснодостъпно място. 

Направете така, че да можете да се свържете с вашето 

безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. 

Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете 

гласовата поща да отговори вместо вас.

•  Прекратете разговора при натоварено движение или опасни 

метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори 

натовареното движение могат да бъдат опасни.

•  Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. 

Съставянето на списък от задачи или прелистването на 

телефонния указател отвличат вниманието ви от основната 

ви отговорност - безопасността на шофиране.40

Български 

•  Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте 

повиквания, когато не се движите или преди да навлезете 

в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за 

време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.

•  Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, 

които могат да отвлекат вашето внимание. Информирайте 

човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете 

разговорите, които евентуално могат да отклонят 

вниманието ви от пътя.Използвайте и се грижете за своето 

устройство правилно

Пазете устройството сухо

•  Влажността и течностите може да повредят частите или 

електронните вериги в устройството.

•  Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството 

ви е вече включено, изключете го и извадете батерията 

незабавно (ако устройството не може да се изключи и не 

можете да извадите батерията, оставете го както е). След 

това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен 

център.

•  Това устройство е оборудвано с вградени индикатори за течност. Повредите на вашето устройство, предизвикани от 

вода, може да анулират гаранцията на производителя.Съхранявайте устройството само на равни повърхности

Ако устройството падне, то може да се повреди.41

Български 

Устройството може да се използва на места с околна 

температура между 0°C и 35°C. Можете да съхранявате 

устройството при околна температура между -20°C и 

50°C. Използването или съхраняването на устройството 

извън препоръчаните температурни диапазони може да 

повреди устройството или да намали живота на батерията

•  Не съхранявайте устройството на много топли места, като в 

автомобили през лятото. Това може да предизвика повреда 

на екрана, да доведе до повреда на устройството или да 

накара батерията да избухне.

•  Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за 

продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, 

например).Не съхранявайте устройството с метални предмети, като 

монети, ключове или огърлици

•  Вашето устройство може да се надраска или повреди.

•  Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални 

предмети, това може да причини пожар.Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

•  Устройството ви може да се повреди или батерията да се 

разреди вследствие на излагането на магнитни полета.

•  Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за 

телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се 

повредят от магнитните полета.Не използвайте устройството или приложенията за 

известно време ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на вашата кожа на прегряло 

устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при 

ниска температура като червени петна и пигментация.42

Български 

Ако устройството има светлина, не я използвайте близо до 

очите на хора или животни

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

•  Осигурете светлина в помещението, докато използвате 

устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до 

очите си.

•  Излагането на мигаща светлина при гледане на 

видеоклипове или игри с мигаща светлина за 

продължителен период може да предизвика припадъци или 

загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, 

незабавно спрете да използвате устройството.

•  Ако някой ваш близък получи удар или загуби съзнание, 

докато използва подобно устройство, трябва да се 

посъветвате с лекар, преди да използвате устройството.

•  Ако почуствате неудобство, като например мускулен спазъм 

или дезориентация, спрете да използвате устройството 

незабавно и се посъветвайте с лекар.

•  За да се предпазите от напрягане на очите, правете чести 

почивки, докато използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се 

движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане 

на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или 

игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в 

ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. 

Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте 

леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате 

устройството продължително време. Ако продължите да 

изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да 

използвате устройството и се консултирайте с лекар.43

Български 

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

•   Прекомерното излагане на високи звуци може 

да повреди слуха.

•   Излагането на високи звуци по време на ходене 

може да отвлече вниманието ви и да доведе 

до инцидент.

•  Винаги намалявайте силата на звука преди включване на 

слушалки в аудио източник и използвайте само минималната 

настройка на сила на звука достатъчна за да чуете разговора 

или музиката.

•  В суха среда в слушалките може да се натрупа статично 

електричество. Избягвайте използването на устройството в 

суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите 

статичното електричество, преди да свържете слушалки към 

устройството.

•  Не използвайте слушалката, докато управлявате превозно 

средство. Това може да отвлече вниманието ви и да 

предизвика злополука, както може и да е незаконно в 

страната, където се намирате.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, 


Каталог: media
media -> «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен»
media -> Аралық ғылыми­практикалық конференция II том
media -> Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы
media -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет