ةيبرعلا български


докато ходите или се движитежүктеу 7.9 Mb.
Pdf просмотр
бет4/49
Дата06.03.2017
өлшемі7.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете 

нараняване на себе си или друг човек.

Бъдете внимателни, когато носите устройството

Не затягайте устройството прекалено. Не забравяйте да 

поддържате устройството чисто и сухо. Въпреки че това 

устройство отговаря на международни стандарти за 

безопасност, някои хора могат да изпитат кожно раздразнение, 

ако са алергични към определени вещества.44

Български 

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху вашето 

устройство

•  Боята и стикерите може да задръстят подвижните части и да 

попречат на правилното функциониране.

•  Ако сте алергични към боята или металните части на 

устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или 

подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате 

устройството и се консултирайте със своя лекар.

Не използвайте устройството, ако е спукано или счупено

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване 

на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в 

сервизен център на Samsung.Не изпускайте устройството си и не допускайте удари по 

него

•  Вашето устройство може да се повреди или да не работи 

правилно.

•  Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или 

определени негови части може да се повредят.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното 

устройство

•  Батериите може да се повредят, ако не се използват за дълги 

периоди от време.

•  С времето неизползваното устройство ще се разреди и 

трябва да бъде заредено преди употреба.

•  Изключете кабела на зарядното устройство от контакта, 

когато не го използвате.

•  Използвайте батерията само по предназначение.45

Български 

•  Следвайте всички инструкции в това ръководство, за да 

осигурите най-дългия възможен живот за своето устройство 

и батерия. Повредите или лошите работни характеристики, 

причинени от неспазването на тези предупреждения 

и инструкции, може да анулират гаранцията на 

производителя.

•  Устройството ви може да се износи с времето. Някои части и 

поправки се покриват от гаранцията в периода на валидност, 

но повредите и влошаването, причинени от използването на 

неодобрени аксесоари, не се покрива.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте 

сами устройството си

•  Всички промени или изменения на устройството могат да 

елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето 

устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен 

център на Samsung.

•  Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това 

може да причини експлозия или пожар.

•  Изключете устройството, преди да извадите батерията. Ако 

извадите батерията при включено устройство, това може да 

причини повреда на устройството.Когато почиствате устройството, обърнете внимание на 

следното

•  Забърсвайте устройството или зарядното устройство с 

кърпа или гъба.

•  Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.

•  Не използвайте химически вещества или почистващи 

препарати. Това може да обезцвети или разяде корпуса на 

устройството, както и да предизвика токов удар или пожар.


46

Български 

•  Предотвратете излагането на устройството на вода, пот, 

прах, козметика, мастило, почистващ препарат, инсектициди 

и масло. Ако вашето устройство бъде изложено на което и да 

е от гореспоменатите вещества, използвайте немъхеста мека 

кърпа, за да го почистите.Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по 

предназначение

Устройството ви може да се повреди.Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате 

устройството на обществени места

Позволявайте само на квалифицирани служители да 

обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от 

неквалифицирани служители, то може да се повреди и 

гаранцията му да отпадне.Защитете личната си информация и предотвратете 

изтичане или злоупотреба с чувствителна информация

•  Трябва да архивирате важната информация, докато 

използвате устройството. Samsung не носи отговорност за 

загубата на вашите данни.

•  При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни 

и след това нулирайте устройството, за да предотвратите 

злоупотребата с вашата лична информация.

•  Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите 

приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, 

които имат достъп до множество функции или голяма част 

от вашата лична информация.

•  Проверявайте своите акаунти редовно за неодобрено 

или подозрително използване. Ако откриете признаци на 

злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със 

своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените 

информацията в акаунта си.47

Български 

•  В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, 

променете паролите на вашите акаунти, за да защитите 

личната си информация.

•  Избягвайте използването на приложения от неизвестни 

източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола 

или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски 

права

Не разпространявайте материали със защитени авторски 

права без разрешението на собствениците. Неспазването на 

това може да доведе до нарушение на законите за авторско 

право. Производителят не отговаря за никакви правни 

спорове в резултат от неправомерна употреба от страна на 

потребителя на материал със защитени авторски права.

Злонамерен софтуер и вируси

За да защитите устройството си от злонамерен софтуер 

и вируси, следвайте тези съвети. Неспазването на тези 

правила може да доведе до повреда или загуба на данни, 

които може да не се покриват от гаранцията

•  Не теглете неизвестни приложения.

•  Не посещавайте ненадеждни уебсайтове.

•  Изтривайте съмнителните съобщени или имейли от 

неизвестни източници.

•  Задайте парола и я променяйте редовно.

•  Деактивирайте безжичните функции, като например 

Bluetooth, когато не ги използвайте.

•  Ако устройството не реагира нормално, изпълнете 

антивирусна програма, за да проверите за заразяване.48

Български 

•  Изпълнете антивирусна програма на устройството си, преди 

да стартирате новоизтеглени приложения и файлове.

•  Инсталирайте антивирусни програми на компютъра и ги 

изпълнявайте редовно, за да проверявате за заразяване.

•  Не редактирайте настройките на системния регистър и не 

променяйте операционната система на устройството.

Информация за сертифициране за 

специфична степен на поглъщане или ССП 

(SAR)

За повече информация посетете 

www.samsung.com/sar и 

потърсете своето устройство чрез номера на модел.Правилно третиране на изделието след 

края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и 

електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно 

сметосъбиране)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите 

или литературата указва, че продуктът и неговите 

електронни принадлежности (например зарядно устройство, 

слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други 

битови отпадъци.

За да не излагате на опасност човешкото здраве и да 

предпазите околната среда от замърсяване, предизвикано 

от безконтролно изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези 

елементи от другите видове отпадъци и ги рециклирайте 

отговорно, за да създадете възможност за екологично-

съобразно използване на материалните ресурси.49

Български 

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на 

дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната 

местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции 

къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, 

безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с 

доставчика си и да проверят условията на договора за 

покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности 

не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското 

предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този 

продукт

(Налично в страни със системи за разделно 

сметосъбиране)

Маркировката върху батерията, ръководството или 

опаковката показва, че батерията в този продукт 

не трябва да се изхвърля заедно с други битови 

отпадъци. Където са маркирани, химическите символи Hg, 

Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или 

олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Вградената в този продукт батерия не следва да се подменя 

от потребителя. За информация относно подмяната й, моля, 

свържете се със своя доставчик на услуга. Не се опитвайте 

да отстраните батерията или да я изхвърлите в огън. Не 

разглобявайте, унищожавайте или пробивайте батерията. Ако 

възнамерявате да изхвърлите продукта, обектът по събиране 

на отпадъци ще вземе необходимите мерки за рециклирането 

и обработката на продукта, включително батерията.


50

Български 

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, 

са собственост на трети страни и са защитени от авторско 

право, патенти, търговски марки и/или други закони, 

защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги 

са предоставени единствено за вашата лична нетърговска 

употреба. Нямате право да използвате никаква част от това 

съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от 

притежателя на съответното съдържание или от мобилния 

оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен 

ако не е изрично разрешено от съответния притежател 

на съдържание или мобилен оператор, нямате право да 

променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, 

прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни 

продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и 

да било части от това съдържание или услуги, съдържащи 

се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни 

средства.

“СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ 

СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД.” 

SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА 

ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG 

КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО 

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА 

ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, 

ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ 

ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО 

И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ 

НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, 

SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, 

НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, 51

Български 

ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ 

ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ 

РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ 

ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ 

Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО 

И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ 

ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ 

Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА 

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ.”

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат 

прекратени по всяко време, като Samsung не поема 

отговорност и не дава гаранции за никакви части 

от съдържанието или услугите, които ще останат на 

разположение за ползване за определен период от време. 

Съдържанието и услугите се доставят от трети страни 

посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които 

Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на 

този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на 

отговорност или задължението към възникване на евентуални 

прекъсвания или преустановяване на предоставянето на 

дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез 

това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към 

обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото 

съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания 

по отношение на това съдържание или услуги, трябва да 

ги отправяте директно към съответните доставчици на 

съдържание и услуги.


52

繁體中文


)香港

安全資訊


請在使用裝置前閱讀此重要安全資訊。此資訊包含適用於

本裝置的一般安全資訊並可能包括不適用於本裝置的內

容。請按照警告和注意資訊執行操作以防止對您本人或他

人造成傷害或防止損害您的裝置。

術語「裝置」是指本產品及其電池、充電器以及本

產品隨附的物品和用於本產品的三星認可配件。

警告

不遵照安全警告和規定會導致嚴重傷害或死亡

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

不安全的連接會導致觸電或火災。

請勿用濕手或其他潮濕的身體部位觸摸裝置、充電器或其

纜線,或者電源插座

這樣做可能會導致觸電死亡。

請勿彎折或損壞電源線

這樣做可能會導致觸電或火災。

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

這樣做可能會導致觸電。

避免充電器或裝置短路

這樣做可能會導致觸電或火災,或使電池發生故障或爆

炸。


53

繁體中文


)香港

請勿在雷暴時於室外使用裝置

這樣做可能會導致觸電或裝置故障。

使用製造商認可的充電器、配件和用品

  使用通用充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置

出現故障。它們也可能會導致火災或導致電池爆炸。

  只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的充電器。

不相容的充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。

  三星不會對用戶使用非三星認可的配件或用品的安全

負責。


請勿使充電器或裝置跌落,或對其造成碰撞

謹慎處理和處置裝置及充電器

  不要將電池或裝置投入火中。不要將電池或裝置放在加

熱設備


 )例如微波爐、烤箱或散熱器( 的裡面或上面。裝

置過熱可能會發生爆炸。處置廢舊電池或裝置時,請遵

守當地的所有法規。

  不要擠壓或刺穿裝置。

  避免讓裝置受到外部高壓,否則可能導致內部短路或

過熱。


保護裝置、電池及充電器免於受損

  避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。

  極端的溫度會損壞裝置、降低裝置的充電容量以及縮短

裝置和電池的使用壽命。

  請勿將電池的正極和負極直接連接在一起,並防止它們

與金屬物件接觸。否則可能會使電池發生故障。

  不要使用損壞的充電器或電池。


54

繁體中文


)香港

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附

近或內部存放裝置

  電池可能會洩漏。

  裝置可能會過熱並引起火災。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的裝置出現故障,並可能導致火

災或觸電。


不要使多用途插孔和充電器小端與液體、灰塵、金屬粉末

或鉛筆芯等導電材料接觸

導電材料可能導致端子短路或發生腐蝕,從而引起爆炸

或火災。


請勿咬或吮吸裝置或電池

  這樣做可能會損壞裝置或導致爆炸或火災。

  兒童或動物會因吞嚥小部件而窒息。

  如果兒童使用裝置,請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池,請聯絡最近的授權服務中心。55

繁體中文


)香港

注意

不遵照安全注意事項和規定會導致人身傷害或財產損失

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會

干擾其他電子裝置。

請勿在醫院、飛機或汽車等會受無線電頻率干擾的場合使

用您的裝置


  避免在起搏器 15 厘米範圍內使用裝置 )如有可能(,因

為裝置可能會干擾起搏器。

  為了儘量減少對起搏器的干擾,請將身體背對起搏器

使用裝置。


  如果您個人使用任何醫療設備,在使用裝置之前,請與

製造商聯繫,以確定是否會被裝置發出的無線電頻率影

響您的設備。

  在飛機上,使用電子設備會干擾飛機的電子導航儀。確保裝置在飛機起飛和著陸期間一直關閉。起飛後,您可

在得到機組人員准許的情況下以飛行模式使用裝置。

  汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。

有關詳細資訊,請聯繫製造商。

請勿將裝置放在具有濃煙或濃霧的地方

這樣做可能會損壞裝置的表面或導致裝置故障。56

繁體中文


)香港

如果您使用助聽器,請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾

的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。在使用裝置之前,請與製造商聯繫,以確定是否會被裝置發出的無線

電頻率影響您的助聽器。

請勿在發射無線電頻率的設備或儀器

 )例如音響系統或無

線電天線塔


附近使用裝置

無線電頻率可能會導致裝置故障。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

  在可能發生爆炸的環境下關閉裝置,而非取出電池。

  在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌

進行作業。


  請勿在加油站 )服務站( 或靠近易燃物品、化學製劑及在

爆破區域的地方使用裝置。

  請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶

易燃液體、氣體或易爆物品。

如果您發現裝置或電池有異味或異響,或者看到裝置或電

池冒煙或洩漏,請立即停止使用並將其帶到三星服務中

心予以維修

不這樣做可能會導致火災或爆炸。請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時,安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止,請不

得在開車時使用流動裝置。為了您和他人的安全,請根據

良好的常識進行作業並記住以下提示:

  將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線,

即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電,可讓

您的語音信箱替您應答。

  在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、

雪、冰和交通繁忙時會造成危險。


57

繁體中文


)香港

  請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或

查找通訊錄會分散您的注意力,而忽視開車安全的首

要責任。


  理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電

話。嘗試計劃在停車後撥打電話。

  談話時請勿情緒緊張或激動,導致分心。讓與您交談的

人知道您正在開車,並暫停有可能將您的注意力從道路

轉移的談話。

妥善保管和使用您的裝置保持裝置乾燥

  濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。

  請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機,立即關機並

取出電池


 )如果裝置無法關機或無法取出電池,請維持

現狀

(。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。  本裝置配備內置液體指示器。裝置被水損壞可能會使您

的製造商的保用失效。

將您的裝置放在平面上

如果裝置滑落,可被損壞。

裝置可在環境溫度介於

 0   35  之間的位置使用。

可以在


 -20   50  之間的環境溫度下存放裝置。在

推薦的溫度範圍以外使用或存放裝置可能會損壞裝置或縮

短電池的壽命

  請勿在溫度極高的區域存放裝置,例如夏季的汽車內。這樣做可能會導致螢幕故障,造成裝置損壞或導致電

池爆炸。


  不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下,如放在汽車

儀錶板上。


58

繁體中文


)香港

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

  裝置可能會出現殘缺或出現故障。

  如果電池端子與金屬物品接觸,則可能會導致發生火

災。

請勿將裝置存放在磁場附近  暴露於磁場中,裝置可能出現故障或電池可能放電。

  磁條卡,包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡,均

可能會被磁場損壞。

如果裝置過熱,請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀,例

如紅點和色斑。


如果您的裝置有閃光燈,請勿使用閃光燈靠近人或寵物

的眼睛


使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

  使用裝置時,室內不應全部關燈,並且螢幕不應距離

眼睛太近。

  當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲,就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適,

立即停止使用該裝置。

  如果與您相關的人在使用類似裝置時出現過癲癇發作或

者眩暈的情形,請在使用裝置前諮詢醫生。

  若有感到不適,例如肌肉痙攣或分不清方向,請立即停

止使用裝置並諮詢醫生。

  為避免眼疲勞,請在使用裝置過程中經常休息。


59

繁體中文


)香港

降低重複性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動

作時,您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感

到不適。使用裝置一段時間後,應放鬆一下握住裝置的

手,輕輕地按下按鍵,並適當休息。如果在使用時或使用

後仍然感到不適,請停止使用並去看醫生。

使用耳機時保護聽力和耳朵

   過度接觸強音會造成聽力損傷。

   行走時接觸強音可能會分散您的注意力,而

造成事故。

   始終把音量調低再將耳機插入音效來源,並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或

音樂。


  在乾燥的環境下,耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥

的環境下使用耳機;並且在將耳機連接到裝置之前,不

要觸碰金屬物體,否則可能會釋放靜電。

  請勿在駕駛或踏自行車時使用耳機。這樣做可能會分散

您的注意力並造成意外,視乎您所在的地區而定,這也

可能屬於非法行為。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

始終注意周圍環境,以避免傷害自己或他人。

佩戴裝置時請小心謹慎

請勿將裝置綁得太緊。確保保持裝置潔淨並乾燥。儘管此

裝置符合國際安全標準,但有些對特定物質過敏的人士也

可能會遇到皮膚刺激現象。60

繁體中文


)香港

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

  油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。

  如果您對油漆或產品的金屬零件過敏,皮膚可能會發生

發癢,皮膚炎,或腫脹等。如果此現象發生,請停止使

用並諮詢您的醫生。

如果裝置破裂或損壞,切勿繼續使用

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心

予以修理。

請勿使裝置跌落,或對其造成碰撞  裝置可能會損壞或出現故障。

  如果彎折或將其變形,可能會損壞裝置或零件出現故

障。

確保電池和充電器達到最長使用壽命  如果長時間沒有使用電池,可能會發生故障。

  隨著時間的過去,裝置長期放置不用會逐漸放電,使用

前必須重新充電。

  當充電器不使用時,請斷開電源。

  電池只能用於指定用途。

  遵照本手冊中的所有說明以確保裝置和電池獲得最長的

使用壽命。因未能遵照警告和說明而造成的損壞或效能

不佳,製造商將不予保修。

  裝置可能會隨著時間而磨損。儘管有些零件和維修在有

效期可獲得保固,但因使用未經認可的配件而造成的損

壞或變形不屬保固範疇。


61

繁體中文


)香港

請勿拆卸、改裝或修理裝置

  對裝置的任何變動或改裝,製造商將不予保修。如需服

務,請把裝置帶到三星服務中心。

  請勿拆卸或刺穿電池,因為這可能會導致爆炸或火災。

  取下電池前請關閉裝置。如果在裝置開啟的情況下取下

電池,可能會導致裝置發生故障。

清潔裝置時,請留意下列事項

  用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。

  用棉花球或毛巾清潔電池端子。

  請勿使用化學物質或清潔劑。這樣做可能會使裝置的表

面褪色或腐蝕,也可能導致觸電或火災。

  請防止裝置沾到水、汗液、灰塵、化妝品、墨水、清潔

劑、弒蟲劑和油。如果您的裝置沾到上講物質,請使用

無線頭的柔軟布料進行清潔。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

裝置可能會發生故障。

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損

壞,且不予保修。

保護您的個人資料並避免敏感資訊洩露或誤用

  使用裝置時,務必備份重要數據。對於數據損失,三星

概不負責。


  棄置裝置時,務必備份所有數據,然後重設您的裝置,

以免個人資訊被人誤用。

  下載應用程式時,請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有

些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊,使用時須

格外小心。


62

繁體中文


)香港

  定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存

在誤用個人資訊的現象,請聯絡您的服務供應商以刪除

或更改帳戶資訊。


  如果裝置丟失或被盜,請更改帳戶密碼以保護您的個

人資訊。


  避免使用未知來源的應用程式,並透過圖案、密碼或 

PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意,請勿發佈受版權保護的材料。這麼

做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版

權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

惡意軟件和病毒

為保護裝置不被惡意軟件和病毒破壞,請遵照這些使用提示。不這樣做可能會導致數據損壞或丟失,此情形不屬保

固服務範疇


  請勿下載不明應用程式。

  請勿瀏覽不可信的網站。

  刪除來自不明寄件者的可疑訊息或電子郵件。

  設定密碼並定期更改。

  不使用時請停用無線功能,如藍牙。

  如果裝置表現反常,請運行防病毒程式以檢查病毒入

侵情況。

  啟動新下載的應用程式和檔案之前,請先運行裝置上的防病毒程式。

  在電腦上安裝防病毒程式並定期運行以檢查病毒入侵。

  請勿編輯註冊表設定或修改裝置的作業系統。


63

繁體中文


)香港

特定吸收率


 )SAR) 認證資訊

如需詳細資料,請瀏覽

 

www.samsung.com/sar 並透過型號搜尋裝置。

免責聲明


此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有,受版權、

專利權、商標及/或其他知識產權等法例保障。這些內容

及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供

應商授權,閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述

項目原則下,除非有關內容擁有者或服務供應商表明授

權,否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳

播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置

所顯示的任何內容或服務,以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供。三星對提供的內容或服

 )表明或隱含( 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明,包括但不限於商品的授權和適當其他特殊

目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效

性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下,包括

疏忽,三星對以下項目

 )不論合約或侵權( 一概不負責:

直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師

費、開支,或任何其他損失或賠償,引起自或關於任何資

料存在於,或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服

務,即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保

證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內

容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免

責聲明的一般性之原則下,三星對此裝置的任何內容或服

務之暫停或中斷聲明不會負責。

三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責

任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的

內容及服務供應商查詢。


64

简体中文


安全信息

请在使用设备前阅读本重要安全信

息。该信息包含适用于本设备的一

般安全信息并可能包括不适用于本

设备的内容。请遵循警告和注意信

息以免对您本人或他人造成伤害或

避免损坏您的设备。

术语“设备”是指本产品及其

电池、充电器以及本产品随附

的物品和用于本产品的三星许

可配件。

警告

不遵守安全警告和规定会导致严重伤害或死亡

请勿使用损坏的电源线或插头或者

松动的电源插座

不安全的连接会导致电击或火灾。65

简体中文


请勿用湿手或其他潮湿的身体部位

触摸设备、充电器或其电缆,或者

电源插座

否则可能会导致触电死亡。请勿弯折或损坏电源线

否则可能会导致电击或火灾。

请勿在充电时使用设备或用湿手接

触设备


否则可能会导致电击。

避免充电器或设备短路

否则可能会导致电击或火灾,或使

电池发生故障或爆炸。

请勿在雷雨天气在室外使用设备

否则可能会导致电击或设备故障。

使用制造商认可的充电器、配件和

用品使用通用充电器可能会缩短设备

的使用寿命或导致设备出现故障。

它们也可能会导致火灾或导致电池

爆炸。


66

简体中文


只可使用专为设备设计且经过三

星认可的充电器。不兼容的充电

器可能造成危险或损坏设备。

在用户使用未经三星认可的配件或用品时,三星不对用户的安全

负责。


请勿使充电器或设备滑落,或对其

造成碰撞


小心处理和处置设备及充电器

请勿将电池或设备掷于火中。请勿将电池或设备放在加热设备  

(例如微波炉、烤箱或散热器) 的

里面或上面。设备过热可能会发

生爆炸。处理废旧电池或设备

时,请遵守当地各项相关法规。

请勿挤压或刺穿设备。请勿让设备受到外部高压,否则

可能导致内部短路和过热。


67

简体中文


保护设备、电池及充电器免于损坏

避免让设备和电池暴露在极冷或极热的温度下。

极端的温度会损坏设备、降低设备的充电容量以及缩短设备和电

池的使用寿命。


请勿将电池的正极和负极直接连

接在一起,并防止它们与金属物

体接触。否则可能会使电池发生

故障。请勿使用损坏的充电器或电池。请勿在热水器、微波炉、炙热的煮

食设备或高压容器附近或内部存放

设备电池可能会泄漏。设备可能会过热而引起火灾。

请勿在灰尘或风成物质集中区域使

用或存放设备


灰尘或异物可能导致设备故障、引

起火灾或触电。


68

简体中文


防止多功能插口和充电器较小一端

接触液体、灰尘、金属粉末或铅笔

芯等导电材料

导电材料可能导致触点短路或发生腐蚀,从而引起爆炸或火灾。

请勿咬或吸吮设备或电池

否则可能会损坏设备或导致爆炸或火灾。

儿童或动物会因吞咽小零件而窒息。

如果儿童使用设备,请确保他们正确地使用设备。

请勿将设备或随附的配件戳向眼

睛、耳朵或嘴巴

否则会造成窒息或严重伤害。请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池,请联系最近的

授权服务中心。


69

简体中文


注意

不遵守安全注意事项和规定

会导致人身伤害或财产损失

请勿在其他电子设备附近使用设备

大多数电子设备都使用无线电频率

信号。您的设备可能会干扰其他电

子设备。

请勿在医院、飞机或汽车等可能受无线电频率干扰的场合使用您的

设备如有可能,请避免在起搏器 

15 cm 范围内使用设备,其原因

是设备可能会干扰起搏器。

为了尽量减少心脏起搏器的干扰,请在与起搏器相反的身体另

一侧使用设备。


70

简体中文


如果使用医疗设备,请在使用本

设备之前联系医疗设备制造商,

以确定该设备是否会受本设备所

发出的无线电频率影响。

在飞机上,使用电子设备会干扰飞机的电子导航仪。确保设备在

飞机起飞和着陆期间一直关闭。

起飞后,您可在得到机组人员允

许的情况下以飞行模式使用设

备。汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。有关详细

信息,请联系制造商。

请勿将设备放在具有浓烟或浓雾的

地方

否则可能会损坏设备的表面或导致设备故障。

71

简体中文


如果您使用助听器及植入耳蜗,请

联系制造商了解有关无线电干扰的

信息

本设备发出的无线电频率可能会干扰某些助听器及植入耳蜗。使用本

设备之前,请联系制造商,以确定

该设备是否会受本设备所发出的无

线电频率影响。


请勿在发射无线电频率的设备或仪

器.(例如音响系统或无线电天线塔).

附近使用设备

无线电频率可能会导致设备故障。在可能发生爆炸的环境下关闭设备

在可能发生爆炸的环境下关闭设备,而非取出电池。

在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。

请勿在加油站或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用

设备。


72

简体中文


切勿在放有设备、设备零件或

配件的箱子中存放或携带易燃液

体、气体或易爆物品。

若您注意到设备或电池有异味或异

响,或者看到设备或电池冒烟或泄

漏,请立即停止使用并联系三星服

务中心进行维修


否则可能会导致火灾或爆炸。

请遵守有关驾车时使用设备的所有

安全警告和规定

开车时,安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止,请不要在驾车

时使用设备。为了您和他人的安

全,请依据良好的公共素质进行操

作并记住以下提示:

将设备放在容易拿取的位置。无需从道路移开视线即可拿取无

线设备。如果您在不方便时收到

来电,请让您的语音信箱替您接

听。


73

简体中文


在交通繁忙或危险天气条件下暂

停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和

交通繁忙可造成危险。

请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通

讯簿会转移您的注意力,从而忽

视驾驶安全的首要责任。

理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。

尝试计划在停车后拨打电话。

请勿在谈话中情绪紧张或激动,导致分心。让与您交谈的人知道

您正在驾车,并暂停有可能转移

您对道路注意力的谈话。

妥善保养和使用设备

保持设备干燥湿汽和液体会损坏设备部件或电路。

74

简体中文


设备潮湿时请勿开机。如果设备

已开机,请立即将其关闭并取下

电池 (如果设备无法关机或无法

取下电池,请维持现状)。然后用

毛巾擦干设备并联系当地三星服

务中心。本设备配备内置液体指示器。设备被水损坏可能会使制造商的保

修失效。


设备只能存放在平整的表面上

如果设备滑落,则会被损坏。

设备可以在环境温度介于.0.℃.至.

35.℃.之间的位置使用。可以在.

-20.℃.至.50.℃.之间的环境温度

下存放设备。在推荐的温度范围以

外使用或存放设备可能会损坏设备

或缩短电池的寿命


请勿在温度极高的区域存放设

备,例如夏季的汽车内。否则可

能会导致屏幕故障,造成设备损

坏或导致电池爆炸。


75

简体中文


请勿将设备长时间暴露在阳光

直射环境下,如放在汽车仪表板

上。

请勿将设备与金属物品,如硬币、钥匙和项链一同存放

本设备可能会被刮花或发生故障。

如果电池触点与金属物品接触,则可能会导致火灾。

请勿将设备存放在磁场附近

当暴露于磁场时,设备可能出现故障或电池可能放电。

磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡) 可能会被磁

场损坏。


如果设备过热,请停止使用设备或

应用程序一段时间


皮肤长时间接触温度过高的设备可

能造成低温烫伤,如红点和色素沉

着。


76

简体中文


如果设备有指示灯,请勿靠近人或

动物的眼睛使用


闪光灯下设备使用须知

使用设备时,室内应开一些灯,并且屏幕不应靠眼睛太近。

闪光灯下观看影片或玩 Flash 游戏时间过长时,可能会发生痉挛

或晕厥。如果感到有任何不适,

立即停止使用设备。

如果与您相关的人在使用类似设备时出现过痉挛或晕厥的情形,

请在使用设备前咨询医生。

若有感到不适,例如肌肉痉挛或分不清方向,请立即停止使用设

备并咨询医生。


为避免眼疲劳,请在使用设备过

程中经常休息。


77

简体中文


减少反复性动作损伤的危险

反复执行按键、用手指在屏幕上书

写或玩游戏等重复性动作时,您的

手腕、颈部、肩膀或身体的其他部

位可能偶尔会感到不适。使用设备

一段时间后,请放松一下握住设备

的手,轻轻地按下按键,并适时地

休息一下。如果休息后在使用时或

使用后仍然感到不适,请停止使用

并咨询医生。


使用耳机时保护听力和耳朵

 过度接触强音会造成听力损伤。

 行走时接触强音可能会分散您的注意力,从而造成

事故。


始终把音量调低再将耳机插入音

频来源,并仅使用所需的最低音

量设置收听谈话或音乐。78

简体中文


在干燥的环境下,耳机内可能

会积聚静电。避免在干燥的环境

下使用耳机;在将耳机连接到设

备之前,接触金属物体以释放静

电。请勿在驾驶或骑马时使用耳机。

否则可能会分散您的注意力并造

成意外,视您所在的地区而定,

这也可能属于非法行为。

在行走或移动期间使用设备的注意

事项

始终注意周围环境,以避免伤害自己或他人。

佩戴设备时请保持谨慎

请勿将设备绑得太紧。确保保持设

备干净并干燥。尽管本设备符合国

际安全标准,但有些对特定物质过

敏的人士仍有可能遇到皮肤刺激的

情况。


79

简体中文


请勿给设备上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞设备零件并妨碍正常使用。

如果对设备的漆或金属零件过敏,可能会引起皮肤瘙痒、湿疹

或皮肤肿胀。当出现上述情况,

请停止使用并咨询医生。

请勿在设备有裂痕或破损时使用

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。请

联系当地三星服务中心予以修理。

请勿使设备滑落或对其造成碰撞

设备可能会损坏或出现故障。如果弯折或将其变形,可能会损

坏设备或零件出现故障。

确保电池和充电器达到最长使用

寿命如果长时间没有使用电池,可能会发生故障。

设备长期放置不用会逐渐放电,使用前必须重新充电。

80

简体中文


设备闲置不用时,需断开电源。

电池只能用于指定用途。遵照本说明书中的所有说明以确

保设备和电池获得最长的使用寿

命。因未能遵照警告和说明而造

成的损坏或性能不佳,制造商将

不予保修。


设备可能会随着时间而磨损。尽

管有些零件和维修在有效期可获

得保修,但因使用未经认可的配

件而造成的损坏或变形不属保修

范畴。


请勿拆卸、改装或修理设备

制造商对设备的任意变动或改装将不予保修。如需维修,请联系

当地三星服务中心。

请勿拆卸或刺穿电池,其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

取下电池前请关闭设备。如果在设备开启的情况下取下电池,可

能会导致设备发生故障。81

简体中文


清洁设备时,请留意下列事项

用毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器。

用棉花球或毛巾清洁电池触点。请勿使用化学物质或清洁剂。否

则可能会使设备的表面褪色或腐

蚀,也可能导致电击或火灾。

防止设备接触水、汗液、灰尘、化妆品、墨水、清洁剂、杀虫剂

或油。如果设备接触了上述任何

物质,请使用不脱毛的软布擦拭

干净。


请勿将设备用于指定用途之外的任

何其他用途


设备可能会发生故障。

在公共场所使用设备时避免干扰

他人


82

简体中文


只允许具备相关资格的人员维修

设备

若由不具备相关资格的人员维修设备可能会造成设备损坏,并且不予

保修。


保护您的个人资料并避免敏感信息

泄露或被误用


使用设备时,务必备份重要数

据。对于数据丢失,三星概不负

责。弃置设备时,务必备份所有数

据,然后重置您的设备,以免个

人信息被误用。下载应用程序时,请仔细阅读权限信息。对于可访问许多功能或

大量个人信息的应用程序,应特

别小心谨慎。


83

简体中文


定期检查帐户以了解未经授权或

可疑使用情况。如果发现有任何

误用个人信息的迹象,请联系您

的服务提供商以删除或更改帐户

信息。


如果设备丢失或被盗,请及时更

改帐户的密码以便保护您的个人

信息。


请勿使用未知来源的应用程序,

并通过图案、密码或 PIN 码锁定

设备。


请勿散发受版权保护的内容

未经内容所有者许可,请勿分发受

版权保护的材料。该行为违反版权

法。制造商对用户对受版权保护的

内容进行的任何违法行为而导致的

法律问题不负有任何责任。84

简体中文


恶意软件和病毒

为保护设备不被恶意软件和病毒破

坏,请遵守以下使用提示。不遵守

规定可能会导致数据损坏或丢失,

此情形不属保修服务范畴

请勿下载未知应用程序。请勿浏览不可信的网站。

删除来自未知发件人的可疑信息或电子邮件。

设置密码并定期更改。不使用时请取消无线功能,如蓝

牙。如果设备表现反常,请运行防病毒程序以检查病毒入侵情况。

启动新下载的应用程序和文件之前,请先运行设备上的防病毒程

序。在电脑上安装防病毒程序并定期

运行以检查病毒入侵。

请勿编辑注册表设置或修改设备的操作系统。

85

简体中文


免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务

均属于第三方,并受版权、专利、

商标和其它知识产权法的保护。这

种内容和服务只用于个人非商业性

使用。在没有获得内容拥有者或

服务提供商的许可时,您可能无法

使用任何内容或服务。除上述限制

之外,除非获得应用内容或服务提

供商的明确许可,否则,通过本设

备显示的任何内容或服务,您都可

能无法修改、复制、重新发表、上

传、邮寄、传输、翻译、销售、新

建派生作品、开发或以任何方式分

发。


86

简体中文


“第三方内容和服务‘按原样’提

供。无论为任何目的,三星对提供

的内容或服务不提供任何明示或暗

示保证。三星公司明确声明,不承

担任何隐含的保证,或通过法规、

普通法或以其它方式 [包括但不限

于适销性或针对特定用途的适用

性] 认可的条款或条件。在任何情

况下 (包括疏忽),通过本设备提

供的任何内容或服务,即使事先已

被告知有发生这种损害的可能性,

无论是在合同或侵权、对任何直

接、间接、意外、特别或相应损失

或损害赔偿费用、律师费、各种开

支或由此引起的任何其它损失或损

害、或连接任何包含的信息、或由

您或任何第三方使用任何内容或服

务引起的结果,三星对其准确性、

有效性、及时性、合法性或完整性

都不提供保证。”


87

简体中文


第三方服务可能在任何时间停止或

中断,三星对任何内容或服务可使

用的时间段不负任何责任或担保。

内容和服务由第三方通过三星控制

之外的网络和传输设备进行传输。

除免责条款的一般性之外,三星还

明确表示,对本设备适用的任何内

容或服务的任何中断或延迟不承担

任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务

既无责任也无义务。任何与内容或

服务相关的服务要求都应直接由内

容和服务提供商负责。

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет