1. Бромциклогександы синтездеу үшін қажетті, қосылыс бензолДата19.10.2022
өлшемі19.92 Kb.
#44060

1.Бромциклогександы синтездеу үшін қажетті, қосылыс бензол

2.Хлорэтанның диметиламинмен әрекеттесу реакциясының механизмі мен өнімін көрсетіңіз: диметилэтиламин Sn+


3. Диизопропил эфирінің күкірт қышқылымен әрекеттесу кезінде түзілген өнім:


күкірт қышқылының изопропил эфирі+++?


2 моль изопропил спирті


2 моль күкірт қышқылының изопропил эфирі


пропанол-2, пропен


бутанол-2, бутен


4.Фенол мен бензил спиртін қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады?


металды натрий


сірке қышқылы


сулы қорғасын ертіндісі (ІІ)


сулы темір ерітіндісі (ІІІ)


азот қышқылы


5.3,3-диметилбутан қышқылының NaOH-пен натрий тұзының бірігуі кезінде қандай көмірсутек түзіледі ? неопентан++


6.Зайцев ережесі бойынша элиминдеу реакциясында түзіледі: көбірек тармақталған алкендер+


7.Нафталинді нитрлеу кезінде түзілген өнімді және реакция механизмін анықтаңыз:


а нитронафталин Se механизм+


8.Қандай орынбасушы электроноакцепторлық қасиет көрсетеді:


a-нафтол

кумол (изопропилбензол)

п-толуидин


хлорбензол


анизол (метилфениловый эфир)


9.УК-сәуленің әсерінен метилциклопентанды бромдау кезінде төмендегі қай қосылыс түзіледі? 1-бром-1-метилциклопентан++


10.Метил спиртін алудың өндірістік схемасы қандай? CO + 2H2(кат.)Р, то+


11.Иодты изопропилдің сілтінің сулы ертіндісімен әрекеттесу реакциясының өнімін және механизмін анықтаңыз: CH3-CHJ-CH3 + NaOH+ пропанол-1


12. Төменде берілген қосылыстардың қайсысы Br2/H2O әрекеттеседі.


Циклогексен


13. Винил спирттін изомерлеу реакциясының өнімі +ацетальдегид


14. Алкандарды нитрлеу реакциясының авторы +Коновалов М.И


15. Этилциклобутан хлорлысутекпен әрекеттескенде қандай өнім түзіледі?


+3-хлоргексан


16. Бутин-1 мен бутин-2 қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады?


+аммиакты ертінді CuCl


17. Өндірісте бутадиен-1,3 алынатын спирт. +C2H5OH


18. Екі валенттң сынаптың тұздарының қатысумен проминнің сумен әреттесу нәтижесінде түзілген өнім: +пропанон


19. Бутин-1-дің сынап сульфатының қатысуымен гидратациялануы нәтижесінде түзілетін қосылыс +бутанон


20. Коновалов реакциясында үшіншілік мононитротуындыдыға айналатын, құрамы С4Н10 көмірсутегі +2-метилпропан


21. Органикалық қосылыстардың қанықпағандығын ашуға болады? +KMnO4/H2O


22. Төмендегі дигалогентуындыларының қайсысынан пентен-2 алынады?


+CH3 – CHCl – CHCl - CH2 - CH3


23. Дигалогеналкандарды дигалогендеу әсер ету арқылы жүзеге асырылады +магния


24. п-диметиламиноазобензол бояғышының 1) диазо- және 2) азотты құрамын көрсетіңіз. Азобірігу реакциясының механизмін анықтаңыз:


25.Жарықта изооктанды (2,2,4-триметилпентан) монобромдау кезінде түзілген өнімнің реакция механизмін және типін анықтаңыз: 2-бром-2,4,4- триметипентан Sr


26.Оптикалық белсенді қандай спирт? 3-метилбутанол-2++


27.σ-байланыс бойымен айналу бұрышы аталады: торсиондық+


28.Қандай қосылыс NaOH-тың сулы ерітіндісімен әрекеттесе алмайды? этоксибензол


29.Қос байланысты үш байланыстан қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады? [Ag(NH3)2]OH


30.Құрамы С5Н12О, тотыққанда құрамы С5Н10О кетон алынатын, дегидратацияланғанда


-метил-2-бутен түзетін қосылыс: 3-метилбутанол-2+


31.Мыс (І) цианидінің қатысуымен м-бромфенилдиазоний хлориді калий цианидімен әрекеттескенде, нуклеофильді орын басу реакциясы нәтижесінде қандай өнім түзіледі?


32.Метил спиртінің құмырсқа қышқылымен әрекеттесу кезінде түзілген, қосылыс: метилформиат+


33.2,3-диметилбутадиен-1,3 HBr-пен эквимолекулярлы әрекеттесу кезінде түзіледі: 1-бром-2,3-диметилбутен-2


34.Этил спиртіне иод сілтілік ортада әсер еткенде түзіледі: иодоформ+


35.Төмендегі қандай қосылыс молекулааралық сутектік байланыс түзуге қабілетті:C6H5-CH2-OH


36.Бензосульфон қышқылы мен метилбензол қоспасы темір хлориді қатысумен хлормен өңделді, көп мөлшерде қандай өнім түзіледі?


37. Гидратация реакциясында қосылыстардың реакциялық қабілеті артатын қатар: этилен, 1-бутен, 2-бутен, изобутилен+


38. Бір байланыстың бойымен айналу нәтижесінде пайда болған молекуланың әртүрлі стереоизомерлері: конформациялар+
39. Дибромэтанға сілтінің спиртті ерітіндісімен әсер еткенде түзіледі: ацетилен+
40.Қандай спирттен дегидратация кезінде бутен-2 алынады? бутанол-2+
41. Анилин мен диметиламинді қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады? HNO2+
42. Реакция механизмін және өнімін атаңыз: СН3-CHONa-CH3 + JC2H5=
2-этоксипропан SN +
43. Диметилсульфидтің Н2О2-пен (СН3СООН, 20оС) әрекеттесу өнімі болып табылады: 2CH3–SO3H
44. Екі атомды фенолдың изомерлер саны: 3+
45.π- жататын қосылыстар тобы :этилен, пропилен, бензол+
46. Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқылдар дегеніміз : протонның доноры+
47. Этиламиннің азотты қышқылмен әрекеттесу кезінде түзілген қосылыс: спирт пен азот+

Начало формы


48. Реакция өнімін және механизмін анықтаңыз: CH2CI -CH2CI + 2AgOH/-2HCl= (Баллов: 1)


этиленгликоль, Sn
49. Метилциклопропанның иодтысутекпен реакция өнімі болып табылады: (Баллов: 1)

2-иодбутан


50. Төмендегі қосылыстардың қайсысы NaOH сулы ертіндісімен әрекеттесуге қабілетті (Баллов: 1)


метоксиметан
51. C6H5N2CI сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс (Баллов: 1)
фенол

52. В- нафтолды нитрлеу кезінде түзілген өнімді анықтаңыз? (Баллов: 1)


4-нитронафтол-2

53. Гриньяр реактивін алу үшін қолданылатын еріткіш (Баллов: 1)


диэтил эфирі
54. Вюрц реакциясының ішкімолекулалық өнімі CH3-CHCI-CH2-CH2-CHCI-CH3+Zn болып табылады: (Баллов: 1)
1,2-диметилциклобутан

55. Этоксипропанның суықта конц. HJ әрекеттесу реакциясының механизмі және


өнімін атаңыз: (Баллов: 1)

C2H5OH; C3H7J :Se


C2H5J; C3H7OH : Se


C2H5J; C3H7OH : Sn


C2H5OH; C3H7J :Sn


C2H5J; C3H7J :Sn


56. Нафталинді толық гидрлеу кезінде түзілген өнім: (Баллов: 1)
пергидрофенантрен
57. 1,2-Дибромоциклогексан синтезделінеді (Баллов: 1)
этина
58. Екіншілік аминдерге азотты қышқылмен әсер еткенде түзіледі (Баллов: 1)
нитрозоамин
59. C6H5CH2 көмірсутек радикалы-аталады : (Баллов: 1)

Бензил

60. 1,3-бутадиен мен этиленнің циклды қосыпалу реакциясының нәтижесінде түзіледі:циклогексен+

61. Бензил спиртінің тионилхлоридпен әрекеттесу реакциясының механизмін және өнімін атаңыз фенилхлорметан SN1


62. Фенол, бензол және бромбензол қоспаларын бром суымен өңдеді. Көп мөлщерде қандай өнім түзіледі? 2,4,6-трибромфенол++


63. 2-Метилпропеннің гидратациялау реакциясы нәтижесінде түзіледі :2-метилпропанол-2


64. Иодэтан мен натрий гидросульфидінің әрекеттесу реакциясының механизмі және өнімін атаңыз: этантиол,SN2


65. Спирттерді қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады:


CH3-CH2-CH2-OH және CH2OH-CHOH-CH3 гидроксид меди Cu(OH)2


66. Қосылыстардың негіздігі өсуі бойынша орналасқан қатар1) метиламин, 2) анилин, 3) дифениламин: дифениламин < анилин < метиламин


67. Бензол мен фенол қоспасына бром сумен әсер еткенде көп мөлшерде қандай өнім түзіледі?Трибромфенол


68.Sr механизмі бойынша 4-метоксифенилдиазоний хлориді метанолмен әрекеттескенде қандай қосылыс түзіледі?


69. Изопропиламиннің этилиодидымен әрекеттесу реакциясының механизмі мен өнімін көрсетіңіз: (CH3)2-CH-NH-C2H5; SE
70. Сілтінің сулы ертіндісімен 2-Метил-2-хлоробутан әрекеттескенде түзіледі: 2-метилбутанол-2+

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет