1. Бромциклогександы синтездеу үшін қажетті, қосылысбензол 2бет2/126
Дата24.11.2022
өлшемі1.08 Mb.
#52412
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   126
+аммиакты ертінді CuCl
17. Өндірісте бутадиен-1,3 алынатын спирт. +C2H5OH 
18. Екі валенттң сынаптың тұздарының қатысумен проминнің сумен әреттесу нәтижесінде түзілген өнім: +пропанон 
19. Бутин-1-дің сынап сульфатының қатысуымен гидратациялануы нәтижесінде түзілетін қосылыс +бутанон
20. Коновалов реакциясында үшіншілік мононитротуындыдыға айналатын, құрамы С4Н10 көмірсутегі +2-метилпропан
21. Органикалық қосылыстардың қанықпағандығын ашуға болады? +KMnO4/H2O 
22. Төмендегі дигалогентуындыларының қайсысынан пентен-2 алынады? 
+CH3 – CHCl – CHCl - CH2 - CH3 
23. Дигалогеналкандарды дигалогендеу әсер ету арқылы жүзеге асырылады +магния 
24. п-диметиламиноазобензол бояғышының 1) диазо- және 2) азотты құрамын көрсетіңіз. Азобірігу реакциясының механизмін анықтаңыз:
25.Жарықта изооктанды (2,2,4-триметилпентан) монобромдау кезінде түзілген өнімнің реакция механизмін және типін анықтаңыз: 2-бром-2,4,4- триметипентан Sr
26.Оптикалық белсенді қандай спирт? 3-метилбутанол-2++
27.σ-байланыс бойымен айналу бұрышы аталады: торсиондық+
28.Қандай қосылыс NaOH-тың сулы ерітіндісімен әрекеттесе алмайды? этоксибензол
29.Қос байланысты үш байланыстан қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады? [Ag(NH3)2]OH
30.Құрамы С5Н12О, тотыққанда құрамы С5Н10О кетон алынатын, дегидратацияланғанда
-метил-2-бутен түзетін қосылыс: 3-метилбутанол-2+
31.Мыс (І) цианидінің қатысуымен м-бромфенилдиазоний хлориді калий цианидімен әрекеттескенде, нуклеофильді орын басу реакциясы нәтижесінде қандай өнім түзіледі?
32.Метил спиртінің құмырсқа қышқылымен әрекеттесу кезінде түзілген, қосылыс: метилформиат+
33.2,3-диметилбутадиен-1,3 HBr-пен эквимолекулярлы әрекеттесу кезінде түзіледі: 1-бром-2,3-диметилбутен-2
34.Этил спиртіне иод сілтілік ортада әсер еткенде түзіледі:иодоформ+
35.Төмендегі қандай қосылыс молекулааралық сутектік байланыс түзуге қабілетті:C6H5-CH2-OH
36.Бензосульфон қышқылы мен метилбензол қоспасы темір хлориді қатысумен хлормен өңделді, көп мөлшерде қандай өнім түзіледі?
37. Гидратация реакциясында қосылыстардың реакциялық қабілеті артатын қатар: этилен, 1-бутен, 2-бутен, изобутилен+
38. Бір байланыстың бойымен айналу нәтижесінде пайда болған молекуланың әртүрлі стереоизомерлері: конформациялар+
39. Дибромэтанға сілтінің спиртті ерітіндісімен әсер еткенде түзіледі: ацетилен+
40.Қандай спирттен дегидратация кезінде бутен-2 алынады? бутанол-2+
41. Анилин мен диметиламинді қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады? HNO2+
42. Реакция механизмін және өнімін атаңыз: СН3-CHONa-CH3 + JC2H5=
2-этоксипропан SN + 
43. Диметилсульфидтің Н2О2-пен (СН3СООН, 20оС) әрекеттесу өнімі болып табылады: 2CH3–SO3H
44. Екі атомды фенолдың изомерлер саны: 3+
45.π- жататын қосылыстар тобы :этилен, пропилен, бензол+
 
46. Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқылдар дегеніміз : протонның доноры+
47. Этиламиннің азотты қышқылмен әрекеттесу кезінде түзілген қосылыс: спирт пен азот+
48. Реакция өнімін және механизмін анықтаңыз: CH2CI -CH2CI + 2AgOH/-2HCl= (Баллов: 1)
этиленгликоль, Sn
49. Метилциклопропанның иодтысутекпен реакция өнімі болып табылады: (Баллов: 1)
2-иодбутан
50. Төмендегі қосылыстардың қайсысы NaOH сулы ертіндісімен әрекеттесуге қабілетті (Баллов: 1)
метоксиметан
51. C6H5N2CI сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс (Баллов: 1)
фенол
52. В- нафтолды нитрлеу кезінде түзілген өнімді анықтаңыз? (Баллов: 1)
4-нитронафтол-2
53. Гриньяр реактивін алу үшін қолданылатын еріткіш (Баллов: 1)
диэтил эфирі
54. Вюрц реакциясының ішкімолекулалық өнімі CH3-CHCI-CH2-CH2-CHCI-CH3+Zn болып табылады: (Баллов: 1)
1,2-диметилциклобутан
55. Этоксипропанның суықта конц. HJ әрекеттесу реакциясының механизмі және
өнімін атаңыз: (Баллов: 1)
C2H5OH; C3H7J :Se
C2H5J; C3H7OH : Se
C2H5J; C3H7OH : Sn
C2H5OH; C3H7J :Sn
C2H5J; C3H7J :Sn
56. Нафталинді толық гидрлеу кезінде түзілген өнім: (Баллов: 1)
пергидрофенантрен
57. 1,2-Дибромоциклогексан синтезделінеді (Баллов: 1)
этина
58. Екіншілік аминдерге азотты қышқылмен әсер еткенде түзіледі (Баллов: 1)
нитрозоамин
59. C6H5CH2 көмірсутек радикалы-аталады : (Баллов: 1)
Бензил
60. 1,3-бутадиен мен этиленнің циклды қосыпалу реакциясының нәтижесінде түзіледі:циклогексен+
61. Бензил спиртінің тионилхлоридпен әрекеттесу реакциясының механизмін және өнімін атаңызфенилхлорметан SN1
62. Фенол, бензол және бромбензол қоспаларын бром суымен өңдеді. Көп мөлщерде қандай өнім түзіледі? 2,4,6-трибромфенол++
63. 2-Метилпропеннің гидратациялау реакциясы нәтижесінде түзіледі :2-метилпропанол-2
64. Иодэтан мен натрий гидросульфидінің әрекеттесу реакциясының механизмі және өнімін атаңыз: этантиол,SN2
65. Спирттерді қандай реактивтің көмегімен ажыратуға болады:
CH3-CH2-CH2-OH және CH2OH-CHOH-CH3 гидроксид меди Cu(OH)2
66. Қосылыстардың негіздігі өсуі бойынша орналасқан қатар1) метиламин, 2) анилин, 3) дифениламин: дифениламин < анилин < метиламин
67. Бензол мен фенол қоспасына бром сумен әсер еткенде көп мөлшерде қандай өнім түзіледі?Трибромфенол
68.Sr механизмі бойынша 4-метоксифенилдиазоний хлориді метанолмен әрекеттескенде қандай қосылыс түзіледі?
69. Изопропиламиннің этилиодидымен әрекеттесу реакциясының механизмі мен өнімін көрсетіңіз: (CH3)2-CH-NH-C2H5; SE
70. Сілтінің сулы ертіндісімен 2-Метил-2-хлоробутан әрекеттескенде түзіледі: 2-метилбутанол-2+

Қ#1
*!Су мұздатқыштарын қолдануға болатын сұйықтықтың қайнау температурасы аспау керек


*100⁰
*110⁰
*+130⁰
*170⁰
*200⁰
#252
*! Аз көлемдегі сұйықтықтарды дәл өлшеу үшін пайдалынады
*+градуирленген тамшуырлар
*өлшеуші цилиндірлер
*мензуркалар
*сынауықтар
*стакандар
#3
*!Қосылысты атмосфералық ылғалдан оқшаулау үшін құрылғы жабдықталады
* +хлоркальций түтікшемен
* Либихмұздатқышымен
* ауа мұздатқышпен
*май насосымен
*алонжбен
#4
*!Су жылытқышының жылыту температурасы
*+100⁰
*120⁰
*130⁰
*140⁰
*150⁰
#5
*!Қайнап жатқан буы конденсирленіп, қабылдағышқа… арқылы түседі
* Вюрц колбасы
*мұздатқыш
*құйғыш
*қондырма
*+алонж
#6
*!Айдау кезіндегі қабылдағышка сұйықтықтың секундына түсетін мөлшері
*+1-2 тамшы
*4-5 тамшы
*0.5-1 мл
*1-2 мл
*3-4 мл
#7
*!Экстракция жасауда қолданылатын ең қарапайым аспап
*эксикатор
*+бөлгіш воронка
*бюхер құйғышы
*өлшеуіш цилиндр
#8
*!Ауа ылғалдылығына сезімтал заттарды кептіреді
*+эксикаторда
*дефлегматорда
*Вюрц колбасында
*Бунзенколбасында
*қабылдағыш колбасында
#9
*!Сапалық реакциялар жасалады
*+сынауықта
*Вюрц колбасында
*өлшеуші колбасында
*конус тәрізді колбада
*жайпақ түпті колбада
#10
*!Вюрц колбасы қолданылады
*ерітінділер дайындау үшін
*қабылдағыш ретінде
*кристалдау
*сүзгілеуде
*+айдауда
#11
*!Қайнап жатқан сұйықтықтың буын конденсирлеу ушін қолданылатын аспап
*Бюхнер воронкасы
*бөлгіш воронка
*+мұздатқыш
*эксикатор
*алонж
#12
*!Балқу температурасын анықтауға арналған капиллярдың ұзындығы
*10-20
*20-30
*+30-40
*40-50
*50-60
#13
*! Балқу температурасын анықтауға арналған бір жағы тұйықталған капиллярдың диаметрі
*+0.5-1мм
*1-1.5мм
*1.5-2мм
*3-4мм
*2-3мм
#14
*!Балқу температурасын анықтауда зерттелетін заттың қабатынын биіктігі болуы керек
*1-2
*+2-3
*3-4
*4-5
*5-6
#15
*!Балқу температурасын анықтауда бастапқыдағы қыздыру температурасының жылдамдығы минутына
*0-1⁰С
*1-2⁰С
*2-3⁰С
*3-50⁰С
*+5-10⁰С
#16
*!Жайпақ түпті және конус тәрізді колбалар колданылады
*эксракцияда
*+қабылдағыш ретінде
*тығыздықты анықтау үшін
*сапалық реакцияларды жүргізу үшін
*балқу темпатурасын анықтау үшін
#17
*!Сұйықтықтарды кептіру үшін қолданылады
*калий хлориді
*натрий нитраты
*мырыш сульфаты
*+фосфор пентаоксиді
*конц.азот қышқылы
#18
*Эксикаторда құрғатқыш ретінде қолданылады
*магний оксиді
*темір хлориді
*мыс гидроксиді
*алюминий хлориді
*+конц күкірт қышқылы
#19
*!ИҚ-спектроскопияның негізгі қолданылатын аумақтарынын бірі анықтау болып табылады
*атомдар арасындағы ара қашықтықты
*байланыстың поляризациялануын
*байланыстың полярлығын
*+заттың құрылысын
*валентілік бұрышы
#20
*!Алкандардағы гибридтену түрі
*sp
*+sp3
*sp2
*sp3 және sp
*sp және sp2
#21
*!Алкендердегі гибридтену түрі
*sp
*sp3
*+sp2
*sp3 және sp
*sp және s2p
#22
*! Алкиндердегі гибридтену түрі
*+sp
*sp3
*sp2
*s3 және sp
*sp және sp2
#23
*! Алкандардағы С-С байланыстың ұзындығы
*0.134нм
*+0.154нм
*0.120 нм
*0.139нм
*0.148нм
#24
*!Алкендердегі С С байланыстың ұзындығы
*+0,134нм
*0.164 нм
*0.120нм
*0.139нм
*0.148нм
#25
*! Алкиндердегі С-С байланыстың ұзындығы
*0.134нм
*0.154 нм
*+0.120нм
*0.139нм
*0.128нм
#26
*!Бензолдағы С-С байланыстын ұзындығы
*0.124 нм
*0.154нм
*0.120нм
*+0.139нм
*0.148нм
#27
*!Органикалық химия қосылыстарын зерттейді
*қорғасынның
*+көміртегінің
*фосфордың
*күкірттің
*азоттың
#28
*! Органикалық қосылыстар жанғаннан кейін қалады
*ақ тұнба
*қышқыл
*сутегі
*+күйе
*газ
#29
*!Әрбір келесі гомолог алдыңғысынан осы топ арқылы ажыратылады
*СH₃
*+CH₂
*CH₄
*C₂H₄
*C₃H₇
#30
*! Жұптаспаған электроны бар, энергия қоры бар зарядсыз бөлшек аталады
* электрофил
* нуклеофил
* молекула
*+радикал
* атом
#31
*!Бензол, толуол, фенантрен-бұлар
*қышқылдар
*спирттер
*кетондар
*+арендер
*тиолдар
#32
*!Метанол, этанол, пропанол- бұлар
*изомерлер
*радикалдар
*+гомологтар
*сипаттамалық топтар
*функционалды топтар
#33
*!Пентан мен неопентан - бұлар
*+құрылымдық изомерлер
* функционалды топтар
*оналтиомерлер
*радикалдар
*гомологтар
#34
*!Қосылыстың функционалдық тобы
OCH₃
CH₃-CH-CH₂-CH₂
*амино
*+метокси
*карбонил
*гидроксил
*карбоксил
#35
*!Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясының авторы
*Марковников Н.Н
*+Бутлеров А.М.
*Лебедев С.В.
*Кекуле Ф.А.
*Зинин Н.Н.
#36
*!Көрсетілген қосылыстың класы
O
CH₃-CH₂-C-H
*кетон
*қышқыл
*+альдегид
*жай эфир
*күрделі эфир
#37
*!С₆H₅-радикалы аталады
*аллил
*винил
*бензил
*гексил
*+фенил
#38
*!Көмірсутек радикалы аталады
CH₂=CH-
* этил
* фенил
*аллил
* +винил
* этинил
#39
*!Берілген қосылыстың класы
CH₃ O
CH₃- CH- C- CH₃
*спирт
*+кетон
*қышқыл
*жай эфир
*күрделі эфир
#40
*!Пропион қышқылы радикалы аталады
*+пропаноил
*пропаргил
*изопропил
*пропил
*аллил
#41
*!Көмірсутек радикалы
CH3 —— CH ——

CH3
*аллил
*винил
*пропил
*изобутил
*+изопропил
#42
*!Оң зарядты бөлшектер мен бейтарап молекулалар
*+электрофилдер
*нуклеофилдер
*субстраттар
*радикалдар
*реагенттер
#43
*!Төменде көрсетілген көмірсутек радикалының аты
CH2═CH—CH2
*+аллил
*винил
*фенил
*пропил
*изопропил
#44
*!Алкандарға тән химиялық реакциялардың түрі
*тотықсыздану
*+орынбасу
*қосылу
*бөліну
*тотығу
#45
*!Электртерістілік бұл атомның қасиеті
*электрондарын беруі
*электрондарды таратуы
*+валенттік электрондарды өзіне тарту
*электрн бұлтын поляризациялауы
*элекр өрісі әсерінен поляризациялануы
#46
*!Поляризациялану –бұл атомның мынадай қасиеті
* электрондарын беруі
* электрондарды қосып алуы
* электрн бұлтын полярлауы
*+электр өрісі әсерінен полярлануын өзгертуі
*әртүрлі электртерістілік нәтижесіндеэлектрондарды таратуы
#47
*!Органикалық молекулаларға тән химиялық байланыстың түрі
*иондық
*атомдық
*сутектік
*металдық
*+коваленттік
#48
*!Нуклеофилдік қасиет көрсететін бөлшек
*ядро
*атом
*+анион
*катион
*электрон

#49
*!Цис-транс-изомерия мына изомерияның түріне жатады


*оптикалық
*құрылымдық
*конформациялық
*+конфигурациялық
*функционалдық топ

#50
*!Бір байланыстың бойымен айналу нәтижесінде пайда болған молекуланың әртүрлі стереоизомерлері


*таутомерлер
*энантиомерлер
*+конформациялар
*конфигурациялар
*диастереомерлер

#51
*!Энантиомерлерді бейнелеу үшін проэкциялық формулаларын қолданады


*Байердің
*+Фишердің
*Хеуорстың
*Ньюменнің
*Колли-Толленстің
#52
*!Энантиомерлердің тең мөлшердегі оптикалық белсенді емес қоспасы аталады
*эпимер
*антинод
*+рацемат
*мезотүрі
*диастереомер

#53
*!Жазықтықта конформацияны бейнелеу үшін проекциялық формулаларын қолданады


*Байердің
*Фишердің
*Хеуорстың
*+Ньюменнің
*Вант-Гоффтың

#54
*!Энантиомерлер өзара болып табылады


*+бір-бірінің айнадағы бейнесі
*геометриялық изомерлер
*құрылымдық изомерлер
*диастереомерлер
*конформерлер

#55
*!Оптикалық изомерлерде болуы міндетті


*қабысу жүйесінің
*+хиральды орталықтың
*еселенген байланыстың
*үшіншілік көміртек атомының
*төртіншілік көміртек атомының

#56
*!п-Диастереомерлер –бұлар


*+конфигурациялық изомерлер
*конформациялық изомерлер
*оптикалық изомерлер
*айналық изомерлер
*энантиомерлер
#57
*!σ- Байланыс бойымен айналу бұрышы аталады
*+торсиондық
*тасаланған
*кернеулік
*тежелген
*қиғаш

#58
*!Конфигурациялық стандарт бойынша стереоизомердің конфигурациясы аталады


*+салыстырмалы конфигурациясы
*абсолюттік конфигурациясы
*диастереомерия
*конформация
*таутомерия

#59
*!Энантиомерлер бір-біріне ажыратылады


*+меншікті айналудың таңбасымен
*қайнау температурасымен
*химиялық қасиеттерімен
*балқу температурасымен
*тығыздығымен

#60
*!π-Негіздерге жататын қосылыстар тобы


*метан,этан,пропан
*толуол,пентан,этанол
*бутан,этилен,циклопропан
*+ацетилен,пропилен,бензол
*метанол.метантиол,диметил эфирі

#61
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқылдар дегеніміх


*+протонның доноры
*катиондардың доноры
*протонның акцепторы
*электрон жұбының доноры
*электрон жұбының акцепторы

#62
*!Фенол жатады


* SH-қышқылдарға
*NH- қышқылдарға
*CH- қышқылдарға
*+OH- қышқылдарға
*оксоний негіздеріне

#63
*!СН-қышқылдық байқалады


*этанда
*метанда
*этиленде
*+ацетиленде
*циклопропанда

#64
*!Пентен-3-ин-1 молекуласында кездесетін гибридтену күйі СН ≡ С-СН=СН-СН3


*+sp3, sp2 мен sp
* sp3 пен sp2
* sp3 пен sp
* sp2 мен sp
* sp

#65
*!Циклопропан молекуласының геометриялық пішіні


*ирек
*сызықтық
*шар тәрізді
*тетраэдрлі
*+тригональді
#66
*!Алкиндерге сәйкес келетін геометриялық конфигурация
*тригоналды
*шартәрізді
*тетраэдрлі
*+сызықтық
*жазық

#67
*!Электрофильді қасиеті бар бөлшек


*ядро
*анион
*+катион
*радикал
*электрон

#68
*!Құрамы С4Н9ОН болатын спирттердің изомерлер саны


*бір
*екі
*үш
*бес
*+төрт

#69
*!Коваленттік байланыстың гомолиттік үзілуі кезінде пайда болады


*электрофилдер және нуклеофилдер
*электробейтарап молекулалар
*катиондар мен аниондар
*+бос радикалдар
*бос атомдар

#70
*!Метил,этил,винил бөлшектері – бұлар


*изомерлер
*+радикалдар
*гомологтар
*нуклеофилдер
*электрофилдер

#71
*!Байланыстың полярлығының пайда болуы түсіндіріледі


*молекуланың ішкі энергиясының кемуімен
* молекуланың ішкі энергиясының артуымен
*молекуланың электрон тығыздығының артуымен
*+байланысқан атомдардың электртерістілігінің айырмашылығымен
*байланысқан атомдардың электрон тығыздығының делокализациялануымен

#72
*!Циклоқосылу реакциялары тәуелді


*реакцияның жылдамдығына
*+орбиталдар симметриясына
*еріткіштің полярлығына
*еріткіштің табиғатына
*катализаорларға

#73.
*!Молекуладағы π- байланысқа қатысты алкендерге тән реакцияның түрі


*алмасу
*+қосылу
*ыдырау
*крекинг
*орынбасу

#74.
*!Бензолдың құрылымдық формуласының авторы


*Бутлеров А.М.
*+Кекуле Ф.А.
*Кольбе А.В.
*Вюри Ш.В.
*Байер А.

#75.
*!Бензол молекуласының геометриялық пішіні


*+жазық
*сызықтық
*көлемдік
*октаэдрлік
*тетраэдрлік

#76.
*!Коваленттік байланыстың гетеролиттік үзілуі кезінде пайда болады


*+электрофильдер мне нуклеофилдер
*жұп электроны бар молекулалар
*бейтарап молекулалар
*бос радикалдар
*бос атомдар
#77.
*!Мезомерлік эффекттің бар екендігі анықталады ..... болуымен
*+еселенген байланыс пен гетероатомның -*жұп электрондарының
*бір байланыс пен гетероатомның жұп электрондарының
*молекулада оқшауланған еселенген байланыстардың
*циклді жүйеде еселенген байланыстардың
*циклді жүйеде гетероатомның

#78.
*!Индуктивтік эффект анықталады.......электрондарының ығысуымен


*қабысу жүйесігің
*үш байланыстың
*қос байланыстың
*+σ-байланыс
*гетероатомның

#79.
*!Химиялық байланыстың беріктігінің өлшемі


*көміртегі тізбегінің ұзындығы
*бүйір тізбектің ұзындығы
*+байланыстың энергиясы
*байланыстың ұзындығы
*циклдің мөлшері

#80.
*!Индуктивті эффект үнемі бағытталады


*неғұрлым көбірек тармақталған көміртек тізбегіне қарай
*неғұрлым ұзын көміртек тізбегіне қарай
*+электротерістігі жоғары атомға қарай
*көлемді орынбасышуға қарай
*π –байланысқа қарай

#81.
*!Коонформациялық изомерлерді сипаттау үшін қабылданған бұрыш градусы


*180⁰
*45⁰
*90⁰
*+60⁰
*30⁰

#82.
*!Рацемат болып табылады


*D-сүт қышқылы
*D-шарап қышқылы
*L-шарап қышқылы
*мезошарап қышқылы
*+D,L-шарап қышқылы

#83.
*!π – Диастереомерия тән


*арендерге
*алкандарға
*+алкендерге
*спирттерге
*циклоалкандарға

#84.
*!N=2n формуласындағы n дегеніміз .... саны


*функционалдық топтардың
*көміртегі атомдарының
*+хиральді орталықтың
*оттегі атомдарының
*стереоизомерлердің

#85.
*!Оптикалық изомерлерге жатады


*σ – диастереомерлер
*π- диастереомерлер
*+энантиомерлер
*таутомерлер
*эпимерлер

#86.
*!Бір байланыс айналасында бұрылу нәтижесінде пайда болған ерекшелікті ескермей, атомдардың кеңістікте орналасу реті


*құрылымдық изомерия
*+конфигурация
*конформация
*таутомерия
*изомерия

#87.
*!Кoнфигурациялық изомерлерге жататын молекулалар орналасуымен ерекшеленеді


*радикалдардың
*қос байланыстың
*+кеңістікте атомдардың
*функционалдық топтың
*жазықтықта атомдардың

#88.
*!Стереоизомерлердің абсолюттік конфигурациясына сәйкес келетін жүйе


*фитуо-трео
*деа-транс
*E-,Z-
*+R-, S-
*D-, L-

#89.
*!Ең күшті органикалық негіздер болып табылады


*+аминдер
*спирттер
*алкандар
*алкендер
*тиолдар

#90.
*!Льюис негізі болып табылады


*метан
*пропан
*+нафталин
*циклобутан
*циклогексан

#91
*! Бренстед негіздерінде болады


*+бос электрондар жұбы
*бос орбитальдары
*гидроксил тобы
*теріс заряды
*протон

#92
*! Галогеносутектің этиленге қосылуы қышқылдық-негіздік әрекеттесуге жатады және мұнда этилен


*Бренстед қышқылы
*Льюис қышқылы
*СН-қышқылы
*р-негізі
*+π-негізі
#93
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша негіздерге жатады
*протонның доноры
*+протонның акцепторы
*катиондардың акцепторы
*электрон жұбының доноры
*электрон жұбының акцепторы

#94
*!Бренстед-Лоури теориясы бойынша, протонды азот атомының электрон жұбы арқылы қосып алатын қосылыстар


*сульфоний негіздері
*+аммоний негіздері
*NH-қышқылдары
*оксоний негіздері
*π-негіздері

#95
*!Льюис теориясы бойынша қышқыл болып табылады


*+электрондар жұбының акцепторы
*электрондар жұбының доноры
*катиондардың акцепторы
*протонның акцепторы
*протонның доноры

#96
*!Берілген карбокатиондардың тұрақтылығы артатын қатар (1) этил, (2) үшін-бутил, (3) изопронил


*1,2,3
*2,1,3
*2,3,1
*+1,3,2
*3,1,2
#97
*!Берілген алкан халықаралық номенклатура бойынша аталады

*3-метил-5-этилпентан
*+2,4-диметилгексан
*2,5-диметилгексан
*3,5-диметилгексан
*диизобутилметан
#98
*!Қосылыстың халықаралық номенклатура ИЮПАК бойынша аты
CH3

CH3 C CH2 C CH


CH3
*4,4-диметилпентин-2
*2,2-диметилпентин-1
*+4,4-диметилпентин-1
*үшін-бутилацетилен
*изобутилацителен

#99
*!Акролеин СН2–СН – СНО ИЮПАК орынбасу номенклатурасы бойынша аталады:


*пропаналь
*пропиналь
*+пропеналь
*пропанол
*пропанон
#100
*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша қосылыстың аталуы

*3-этилпентан
*+триэтилметан
*метилэтилпропан
*изопропилпентан
*метилэтилпропилметан
#101
*!н.Пентандағы біріншілік көміртегі атомдарының саны
*1
*+2
*3
*4
*5

#102
*!Дивинил СН2 = СН – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады


* бутен-2
* бутен-1
* бутадиен-2,3
* +бутадиен-1,3
* бутадиен-1,4

#103
*!Орынбасу номенклатурасы бойынша қосылыстың аталуы:* +5,5-диметилгептин-3
* 3,3-диметилгептин-4
* 5,5-диметилгептен-3
* этилизобутилацетилен
* 3,3-диметилгексин-4
#104
*!Радикалды-функционалды номенклатура бойынша аталады:

*метилэтилпропилметан
* пропилизобутилметан
* изопропилбутилметан.
* +метилэтилбутилметан
*этилизобутилметан

#105
*!Изопрен СН2 = С(СН3) – СН = СН2 ИЮПАК номенклатурасы бойынша аталады


*3-метилпентадиен-1-4
*+2-метилбутадиен-1,3
*2-метилпентен-2
*2-метилбутен-2
*2-метилбутен-1

#106
*!Сүт қышқылының стереоизомерлер саны


*+ 2
* 3
* 4
* 1
* 6

#107
*!σ- Диастереомерлер түзуші карбон қышқылы


*+2,3-дигидроксибутанди
*2,3-дигидроксипропан
*2-гидроксибутанди
*2-гидроксипропан
*2-гидроксибутан

#108
*!Малеин және фумар қышқылдарының арасындағы изомерияның түрі:


* таутомерия.
* энантиомерия.
*σ-диастереомерия.
*+ цис-транс изомерия.
* құрылымдық изомерия

#109
*!Оптикалық белсенді қосылыс


*+2- гидроксипропаналь
*2- метилпропаналь
*пропантриол-1,2,3
*пропанол-2
*пропаналь

#110
*!Қосылыстар қышқылдық қасиетінің төмендеуіне қарай орналасатын қатар: су(1), этин(2), этанол(3), метан қышқылы(4),пропан қышқылы(5)


*3, 4, 5, 1, 2
*3, 2, 1, 4, 5
*5, 4, 3, 2, 1
*1, 2, 3, 4, 5
*+4, 5, 1, 3, 2

#111
*!Қатардағы ең күшті органикалық негіз


*анилин
*+п-толуидин
*п- нитроанилин
*2,4- динитроанилин
*2, 4, 6- тринитроанилин

#112
*!Қышқылдығы ең жоғарыкарбон қышқылы


*+құмырсқа
*пропион
*пентан
*бутан
*сірке

#113
*!Төмендегіорганикалық қышқылдардың еңкүштісі


*диметиламин
*метиламин
*+метантиол
*метанол
*анилин
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   126
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет