1. Инженерлік жүйелер дегенімізне?Дата18.02.2023
өлшемі20.55 Kb.
#69005
Байланысты:
инженерные системы 1
электротехника 1

1.Инженерлік жүйелер дегенімізне?
Инженерлік жуйелер- бул елді мекендерді жене өндірістік кәсіпорындарды
электр- жане жылу энергиясымен, газбен жене канализациямен, турғын уй жене байланыс жуйесімен камтамасыз ететін технологиялык кешендер, желілер жене жабдыктар. Бул қолайлы көлік жене жогары денгейлі жайлылыкты гимараттар мен уйреметтердін казіргі замангі индустриалды кұрылысы, бул тұтынушыларды санитарлык-гигиеналык талаптарга жауап беретін сумен камтамасыз ету.
Инженерлік жуйелер мен желілер улкен экономикалык жене әлеуметтік мен
алуда.
Коғамдык ғимараттар басқа пайдалану турдегі гимараттардан инженерлік жуйелердін жене казіргі заманты жабдыктардын кепшілігімен ерекшеленеді.
- Когамдык мекемелерде ететін барлык процесстерде инженерлік жабдык пен эксплуатационды кызмет ету туріндег материалды камту бар.Инженерлік жабдыктын жумысынын тимділігі кажетті технологиялык процесстін сакталуына жене кызмет етуші персоналдын сенімді жумысына улкен есер етеді.
2.Инженерлікжелілер дегеніміз не?
Инженерлік желілердін мәселелерінін барлык багыттарында жумыс істейтін мамандардын уксас мамандыктардын кен шенберінде білімдері болуы кажет.
Газтарізді жанармайды пайдалану казіргі заманты гимараттардын коммуналды-турмыстык кажеттіліктері ушін жылулык энергияны унемді алуга алтышарттарды жасайды. Газды рационалды пайдалану оны табудын,
тасымалдаудын, жагудын жетік әдістерін колдануымен байланысты. Газбен жабдыктау жене газды пайдаланушы жабдыктын казіргі заманты желілерін білу табиғи газды жогарғы әлеуметтік-экономикалык тимділікпен пайдалануга мумкіндік береді.
Турлі ендірістердін казіргі заманты технологиялары казіргі заманты жылыту-желдету жуйелері мен ауаны кондиционерлеудін жузеге асуынсыз мумкін
emeс.
3.Қаланың жер астыкоммуникациялары және олардың жіктелуі.
Жерасты инженерлік коммуникациялары. Инженерлік коммуникациялар – сұйықтарды, газдарды және энергияны тасымалдауға арналған технологиялық құрылғылары бар сызықтық құрылымдар. Жерасты коммуникациялары ашық және жабық тәсілмен төселеді. Ашық әдіспен коммуникациялар траншеяларға, жабық кезде – әр түрлі тереңдіктегі және диаметрлі коллекторларға орналастырылады, олардың құрылысы көбінесе ашық әдіспен, қалқанды қазу әдісімен немесе топырақты арнайы тау-кен жабдығымен басу (тесу) әдісімен жүзеге асырылады, Су құбыры ауыз су, экономикалық, әскери және өртке қарсы Суды қамтамасыз етеді және бүкіл әлемдегі су электр станциялары мен құбырлардан тұрады. Су тарату желісі магистральдық және тарату желілеріне бөлінеді. Штаб (құбырдың диаметрі 400-900 мм) барлық аудандарды сумен қамтамасыз етеді, нәтижесінде пайда болған тарату желісі үйлер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды сумен қамтамасыз етеді. Бұл желінің құбырының диаметрі 200-400 мм, үйдің есігі 50 мм. Жер асты суларын жинауға арналған дренаж жүйелері. Олар диаметрі 200 мм-ге дейін бетон, керамика және талшықты цементтен жасалған тесілген құбырлардан жасалған.Газ құбырлары газды тасымалдау үшін қолданылады. Ол түтік өзегіне (Болат құбырлардың диаметрі 1600 мм-ге дейін) және коллекторлық құбырға бөлінеді. Газ құбырлары дәліздер арқылы теміржол станциялары мен қоймаларға дейін құрылыс алаңдарына дейін өтеді. Салыстырмалы ғимарат. Бұл буынның беткі қабатының тереңдігі 0,8-ден 1,2 м-ге дейін. Тұрғын, қоғамдық және өнеркәсіптік ғимараттарға жылу мен ыстық су беру. Жылу аккумуляторы-жергілікті (жеке қазандық) және орташа (бір жылу электр генераторы), су мен бу беру. Жылумен жабдықтау желісі оқшауланған металл құбырлардан тұрады; камераларда ысырмалар орналастырылады; ауа және дренаж крандары, конденсация жылдамдығы, компенсатор. Құбырлардың диаметрі 400 мм-ге жетеді.темірбетон плиталарына жер астына қойылады, ал үлкен және қалың құрылымы бар құбырлар ғимараттардың жертөлелері арқылы тікелей салынады
4.Тұрғындарды сумен қамтудыңжүзеге асырылуы.
Сумен камту жуйелері- бул уймереттер мен курылылардын кешені. Ол сумен камту кездерінен суды кабылдау , тазарту мен сактау, тутынушыларга суды беру мен тасымалдау ушін колданылады.
Сумен камту жуйелері белгілену катарына байланысты мынадай турде жіктелінеді:
1. Сумен камту жуйелерінін кызмет керсету бойынша, калалык аудандык, енеркесіптік жене ауылшаруашылык деп белінеді.
2. Аткару кызметі бойынша сумен камту жуйелері келесідей белінеді:
- ішетін - турмрстык сулар, халык шуге жене турмыстыкка талап ететін суларды айтады
- Ондірістік сулар, ендіріс орындары, ертке карсы жене газондар мен жасыл алкаптарды сугаруга, жолдар мен тротуаларды, кешелерді жуу ушін Колданылатын сумен камту жуйесі. Эдетте бул жуйелер бір- бірімен байланысып, сонын нетижесінде біріктірілген жуйелер пайда болады. Мысалы: пОртке карсы - шаруашылык жуйелер, ертке карсы - ендірістік уйелер жане т.б
3. Табити кездеріндегі судын колдану куйі бойынша суеткізгіштер мен жерасты кездері деп белінеді. Суеткізгіштер суды устінгі кабаттагы кездерінен (езендерден, келдерден, сукоймалардан жене т.б) алады. Жерасты кездерг мен суеткізгіштін аралас корегі сумен камту кездерінін ертурлі турін пайдалынады.
. Суды жіберу тесілдері бойынша ездігінен агатын суеткізпштер (гравитациялык) жене механикалык суды жіберу.( насостар аркылы суды сору кемегімен)
Кызмет керсететін аймактары бойынша суөткізгіштер
Ішкі жене сыртры деп белінеді. шкі суөткізгіштер сырткы жуйеден суды алады жене гимарат ішіндегі тутынушыларга суды жібереді. Сырткы суеткізгіштерге . суды тазарту мен елді мекендерді суеткизгіштік жуйесімен камтамасыз ету жене бас тогандар ушін барлык уймереттер жатады.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет