1 Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ғылыми ақпараттық-талдамалы журналы Научный информационно-аналитический журнал Павлодарского государственногожүктеу 4.03 Mb.
Pdf просмотр
бет3/29
Дата19.01.2017
өлшемі4.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

20
21
мәселесі;  6) дәрігерлік,  агротехникалық  кеңестер,  ғылым  табыстары;  7) ішкі, 
сыртқы хабарлар; 8) кітап сындары; 9) тілші хаттары, жауап хаттар» [4].
Сөйтіп,  жорнал  бетінде  жарияланған  мақала,  хат-хабар,  суреттемелерде  
елдің  ішкі,  сыртқы  саяси-әлеуметтік  мәдени-шаруашылық  саяси-әлеуметтік 
мәдени-шаруашылық өміріне қатысты мәселелер талқыланып, халық санасының 
оянуы ел шаруашылығының түзеліп, мәдениетінің өркендеуі қарастырылды. Сол 
мәселелердің шешімін табу мақсатымен басылым көптеген сұрақ-жауап түріндегі 
материалдарды басты.
Жорнал,  әсіресе,  халық  ағарту  және  мәдениет  ісіне  көп  көңіл  бөлді.  Ел 
ішінде көптеп школ-мектеп ашу қажет екенін айта келіп, ғылым мен өнерді жете 
меңгерген орыс, неміс, француз, тағы басқа шетел тілдерін үйрену керектігін, ал 
оқу-ағарту, мәдениет мәселелерін шешу үшін отырықшылыққа жаппай бейімделу 
керектігі дәйектемелермен дәлелденді. Мысалы, М. Жұмабаев «Айқапта» жарық 
көрген «Дала, қала» деген мақаласында дала мен қала тірлігін салыстыра сурет-
теп, мәдениетті ел болу үшін алдымен отырықшылыққа бойын ұсыну қажеттігін 
алға тартады. Бір шумақ өлеңмен:
   

«Қырда ерік, жібек кілем, тау мен су бар,
   

Шулаған көңілге хош қаз бен қу бар.
   

Қалада жан азығы, шамшырағы,
   

Белгісі адамдықтың білім – ту бар», – 
деп  басталатын  бейнелі  сөз  тіркестерінен  құрылған,  көркем  тілмен  кестеленген 
суреттеме былай аяқталады: «...Қала – ол өнер-білімнің бесігі, анасы. Онда шын 
бүтін адамдар бар, онда адамды адам қылатын оқу жұрттары бар. Онда өнер бар, 
онда білім бар, онда адамға жан бар» [3,104-105 б.].
Осы  орайда,  өзіміз  байқаған  Мағжан  шығармашылығының  бір  қыры- 
журналистік  шеберлігіне  көңіл  аударғымыз  келеді.  Сөйтіп,  ақын  талантына 
тағы да тәнті боламыз. Бұл тұрғыдағы ой-пікірлер тоғысы жорнал редакциясына 
біршама құйылғанға ұқсайды. Нақтылай айтқанда, татар ағартушы – реформатор-
лары енгізген жаңа оқу үлгісі – «ұсұл жәдитке» деген оң көзқарастарды аңғарамыз 
[3,107-108 б.].
Сондай-ақ  «Айқап»  бетінде  А. Байтұрсыновтың  жәдитшілдік  негіздегі 
қазақша  төте  жазу  үлгісі  жарияланып,  жұртшылық  талқысына  түседі.  Сөйтіп, 
жорналдың сол жылғы нөмірінде осы жөнінде жазған хаттарға шолу жасап, редак-
ция алқасының берген жауабы жарияланады [3,140-143 б.].
Сонымен қатар елдің экономикасы мен саяси жағдайлары туралы хат-хабар, 
мақалалар  қалың  оқырман  тарапынан  қолдау  тапқанға  ұқсайды.  өйткені  елдің 
бүгінгі хал-ахуалы мен ертеңгі болашағы көзі ашық, көкірегі ояу азаматтың қай-
қайсысын болса да бейтарап қалдырмасы аян. Жорнал беттерін парақтай отырып, 
бұл мәселелер төңірегінде бас редактор М. Сералиннен бастап, алқа мүшелерінің, 
сондай-ақ зиялы қауым әйелдерінің де жаппай атсалысқанын көреміз.
Жорнал  бетінде  әйелдің  бас  бостандығы  мәселесі  көтеріліп,  ескілік  әдет-
ғұрып сынға алынып, өткір де ашық пікірлер жарияланды. Мәселен, редакция хат-
шылары Ә. ғаламов пен С. Торайғыровтар бұл мәселені күн тәртібінен түсірмей, 
үнемі жарияланымдар беріп тұрды. Бұл кездегі тұжырымдар топтамасы бір арнаға 
келіп  тоғысты.  Әйел  теңдігі  сол  тұстағы  қоғам  өмірінің  ең  көкейкесті  мәселесі 
ретінде өзінің гуманистік тұрғыда дұрыс шешімін күтті.
Бұл  ретте,  көрнекті  қалам  иелерінің  еңбектерін  ерекше  ілтипатпен  атаған 
жөн. Атап айтқанда, М. Қалтайұылының [3,172-175 б.], Ә. ғаламовтың [3,242-249 б.], 
С. Торайғыровтың [3,375-378 б.] мақалаларында қазақ әйелдерінің басындағы ауыр 
жағдайлар, кері кеткен әдет-ғұрыптар баяндалады.
Сондай-ақ жорналда әдебиет пен тіл жөнінде жазылған мақалаларға молырақ 
орын  бөлінді.  Біздіңше,  мұның  себебі,  біріншіден,  редакция  мүшелерінің  бәрі 
әдебиетшілер – я ақын, я жазушы болғандығынан сияқты. өйткені жорнал редак-
торы  М. Сералин,  хатшылары  Ә. ғаламов  пен  С. Торайғыровтар  жорнал  арқылы 
қалам  қарымын  байқатып,  біршама  көркем  шығармалар  жариялады.  Әсіресе, 
Сұлтанмахмұт талантының ұшталуы «Айқаппен» тығыз байланысты. Екіншіден, 
татар басылымдарына қарап көш түзегендік байқалады. Мәселен, «Шура» жорна-
лы айқындамасының көрінісі «Айқапта» да сезіледі. Төл басылымдарымызда да 
шығыс, батыс және орыс классиктері шығармаларының аудармалары, халық ау-
ыз әдебиетінің үлгілері және жалпы әдебиеттануға қатысты еңбектердің басылуы 
оқырман қауым үшін үлкен жаңалық болды.
Әлбетте жорнал бетінде орын алған С. Торайғыров, С. Сейфуллин, С. Дөнен- 
таевтардың  қазақ  әдебиетінің  тілі  мен  стиліне  қатысты  сын-ескертпелері  сөз 
өнерінің  теориясы  мен  сынына  арналған  алғашқы  еңбектер  ретінде  аталуға 
тиесілі.
Сонымен, «Айқап» бетіндегі материалдарға қысқаша тоқтала отырып, оның 
бүкіл болмысын, ішкі тынысын айқындауға тырыстық. Сондағы бір байқағанымыз- 
қазақ  жорналының  татар  басылымдарына  қарап  бой  түзеп,  ой  сүзгендігі.  Татар 
баспасөзінің саны жағынан ғана емес, сапасы жағынан да озық тұрғандығы осы-
ны аңғартады. 
Қазақ баспасөзінің тарихында «Қазақ» газетінің алатын орны ерекше. Осы 
тұрғыда ғалым Ә. Әбдіманов [5] аталмыш басылымның бар болмыс-бітімін аша 
түсіп,  ондағы  материалдарға  кеңінен  тоқталуға  және  бүгінгі  күнгі  биік  талап 

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
22
23
деңгейінен шығуға тырысқан. Ол еңбекке қосып аларымыз – жоқ десек те, өз тара-
пымыздан мынаны айтпақпыз.
Ұлттық  баспасөздің  елеулісі  әрі  сол  тұстағы  аса  беделді  басылым  ретінде 
«Қазақ» газеті қоғамдық сананың қозғаушы күшіне ғана айналып қоймай, әдеби-
мәдени қатынаста да жетекші рөл атқарды. Олай деуге толық негіз бар. 
Біріншіден, қазақ басылымы мен татар газет-жорналдарының («Вакыт», «Шу-
ра») бір қаладан, бір баспаханадан шығып тұруы олардың тығыз қарым-қатынас 
жасауына игі әсерін тигізді.
Екіншіден, басылым бетіндегі материалдардың тақырып, мазмұн тұрғысынан 
ұқсастықтары  рухани  алмасу  арналарының  бастау  көзін  көрсетеді.  Нақтырақ 
айтқанда, азаттық, елдік, діни тұтастық туралы мәселелер төңірегінде пікір тоғысы 
мен ой бірлігінің сәйкестігі осыны аңғартады. 
Үшіншіден, «Қазақ» газетінің бағыт-бағдары мен болмысынан өздерінен көп 
ілгері кеткен татар баспасөзінің ықпалын сезінуге болады. Оған дәлел болар дерек 
көздері жетерлік.
Түйіндей айтқанда, ғасыр басындағы қазақ, татар басылымдарының бағыт-
бағдарын айқындау арқылы газет-жорналдар көтерген мәселелердің ауқымы мен 
мән-маңызы, олардың қоғамдық сананың қалыптасып, өрістеуіне тигізген ықпалы 
біршама қамтылған іспетті. Сөйтіп, қазақ, татар басылымдарын салыстыра оты-
рып, олардың ұқсастықтарымен қатар, өзгешеліктерін де атап өту- негізгі мақсат 
болатын. Сондағы бір байқаған жәйт-тарихы мен тағдыры ұқсас бұл халықтардың 
шер-мұңы,  мақсат-мүддесіне  байланысты  басымдар  айқындамасында  бірлік, 
тұтастық байқалады. Бүкіл түркі жұртын тіл бірлігіне, дін тұтастығына шақырған 
ұран,  ең  алдымен,  татар  оқығандарынан  туындаса,  кейін  «Алаш»  ұранды  қазақ 
зиялыларының азатшыл үніне ұласты. Осы тұрғыда жазылған ой-пікірлер ұлттық 
ұлы мұраттармен үндестік тауып, болашақтың бағдарламасымен ұштасып жатты.
Міне, сондықтан баспасөздің бағыт- бағдары арқылы сол тұстағы қоғамдық 
дамуға сәйкес тұжырымдамалар мен елдің болашақ бағдарламасы жасалынды де-
сек те болады. Және басылымдардың ішкі мазмұны мен тақырып ауқымынан әр 
ұлттың өзіне тән ерекшелігін, ой-сана өрісін де байқау қиын емес. 
Түйіндей айтқанда, басылымдар байланысы түркі халықтарын ілгері итер-
мелеумен қатар, рухани алмасу арналарының бірі ретінде ұлттар әдебиетінің көш 
ілгері  жылжуына  да  септігін  тигізді.  Қазақ  баспасөзі  ХХ  ғасырдың  басында  өз 
көшін  біршама  түзеп,  қатты  қарқынмен  алға  жылжығанына  куәгерміз.  Сөйтіп, 
қазақ-татар  әдеби-мәдени  байланыстарының  нәтижесінде  баспасөз  ісі  жолға 
қойылды.  Ал,  ұлттық  басылымдардың  көбеюі  халықтың  рухани  жетілуіне,  ой-
санасының өсуіне әкелді.
Әдебиет
1. Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1999. – 610 с. 
2. Мәрданов  Р.Ф.  «Шура»  журналында  әдәбият  мәсәләләре  //  Казан  утлары.  – 
1999. – №4. – С. 161-165.
3. «Айқап». – 1911. – №1. – 1-2 бб.
4. Кенжебаев Б. Қазақ баспасөзінің тарихынан мәліметтер. – Алматы: Қазмембас, 
1956. – 48 б. 
5. Әбдіманов Ө. «Қазақ» газеті. – Алматы: Қазақстан, 1993. – 168 б.
УДК 81’366.58
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ УХАЖИВАНИЯ И ФЛИРТА
З.К. Темиргазина
Мақалада қарама-қарсы жыныстың назарын өзіне аудару 
мағынасындағы орыс етістіктері қараластырылады. Автордың 
көзқарасы  бойынша,  оларда  тіл  иелінушілердің  гендерлік  сте- 
реотиптер жайындағы лингвомәдени түсінігі көрініс табады. 
The article deals with the Russian verbs with the semantics of 
“to attract attention by an opposite sex and to feel affection”. The 
author thinks that these verbs reflect lingvo-cultural images of the 
native speakers about genderal stereotypes. 
Предметом  исследования  в  нашей  статье  выступает 
семантика русских глаголов, объединенных значением «привлекать к себе внима-
ние противоположного пола», представляющих, на наш взгляд, большой интерес с 
точки зрения отражения в них гендерных отношений. В эту лексико-семантическую 
группу в русском языке входит около 40 лексико-фразеологических единиц, име-
ющих  ряд  общих  семантических  признаков,  которые  отражают  существующие 
в представлении носителей языка типичные сценарии поведения мужчин и жен-
щин – ухаживание и флирт.
Во-первых, общим признаком семантики данных глаголов является наличие 
субъекта и объекта действия, которые обозначаются именами одушевленными – 

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
24
25
антропонимами.  Во-вторых,  целенаправленность  действия  субъекта  на  объект  с 
тем, чтобы вызвать расположение к себе. 
Итак, глаголы, характеризующие гендерные отношения, а точнее взаимоот-
ношения мужчин и женщин с любовной точки зрения – это ряд лексических еди-
ниц, объединенных общим значением «привлекать внимание к себе, вызывать рас-
положение, взаимность». Организация лексем внутри ЛСГ определяется набором 
дифференциальных признаков, которые отражают следующие характеристики ти-
пичного сценария: 
– пол субъекта действия;
– цель, ради которой субъект пытается вызвать расположение;
– статус того, кто ухаживает, и того, за кем ухаживают;
– длительность ухаживания и его интенсивность (степень приложения уси-
лий) и многое другое.
Важнейшим дифференциальным признаком анализируемых глаголов пред-
ставляется разграничение по гендерной принадлежности субъекта, которое отра-
жает существующие в сознании носителей русского языка специфические куль-
турные сценарии поведения мужчин и женщин. С этой точки зрения их можно раз-
делить на три подгруппы: 1) обозначающие мужское поведение; 2) обозначающие 
женское поведение; 3) нейтральные (не имеющие ярко выраженной принадлежно-
сти к одному или другому полу).
К  первой  подгруппе,  для  которой  характерна  схема  «ухаживать»,  относят-
ся глаголы ухаживать, волочиться, приударить, обхаживать, женихаться, ухле-
стывать, завоевывать
Ряд авторов полагает, что семантика глагола «ухаживать» выступает общим 
значением всей ЛСГ, включающей 3 названные выше подгруппы. На наш взгляд, 
это  мнение  небезупречно  с  позиций  дифференциального  гендерного  признака, 
так как в значении глагола ухаживать содержится сема, указывающая на субъекта 
только мужского пола. См. невозможность сочетаний: ухаживать за юношей / за 
парнем / за мужчиной. Подобное употребление переводит глагол в другую семан-
тическую зону, полностью изменяя его значение на «осуществлять уход за кем-
либо, чем-либо», см., например, аналогичные сочетания ухаживать за больным, 
ухаживать за огородом / садом и проч.
В большинстве словарей толкование лексического значения глаголов 1 под-
группы осуществляется с помощью слова ухаживать, например: 
волочиться – 2 знач. перен. То же, что ухаживать
приударить – 2 знач. Начать ухаживать, волочиться; 
бегать – 6 знач. перен. То же, что ухаживать
обхаживать – добиваясь чего-н., усиленно ухаживать за кем-н., ублаготво-
рять кого-н. (разг.); 
ухлестывать – за кем (прост.) То же, что ухаживать [1].
Итак, глаголы 1 подгруппы характеризуют мужское поведение, в их семанти-
ке отражаются культурные особенности сценария ухаживания, зафиксированные 
в русском языковом сознании.
Особенно явно демонстрируют культурную и гендерную ориентированность 
метафорические номинации. Так, процедура ухаживания в русском языковом со-
знании обозначается метафорой волочиться, которая вызывает ассоциацию с чем-
то  находящимся  сзади,  длинным  и  тянущимся  по  земле,  возможно,  наподобие 
шлейфа. Эта метафора характеризует поведение мужчины определенного социаль-
ного  статуса  –  высокого  (принадлежащего  к  светскому  обществу)  или  среднего, 
см., например: В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей сти-
хи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней (И.С. Тур-
генев.  Рудин).  Трудно  представить,  чтобы  этот  глагол  описывал  взаимоотноше-
ния в крестьянской среде. Иными словами, он характеризует определенный соци-
альный статус мужчины, которого в русском языке называют отглагольным суще-
ствительным волокита. Глагол приударить словообразовательно и, соответствен-
но, семантически связан с глаголом ударить, обозначающим активное (можно ска-
зать, в некоторой степени агрессивное) физическое воздействие на объект, но пре-
фикс при- со значением неполноты действия смягчает степень интенсивности и ак-
тивности воздействия субъекта-мужчины на объект-женщину в процессе ухажи-
вания. Отметим также, что в глаголе приударить содержится сема кратковремен-
ности процедуры ухаживания по сравнению с глаголом волочиться, в котором ак-
туализируется значение длительности. Итак, глагол приударить описывает такой 
сценарий ухаживания, в котором мужчина проявляет активность, определенную 
агрессивность в привлечении внимания женщины и одновременно кратковремен-
ность, недлительность его усилий: Кто в молодости не писал стихов «к ней», кто 
не только в молодости, но и в более зрелом возрасте не приударял за хорошенькой 
горничной? (А.С. Грибоедов. Горе от ума).
В значении глаголов ухлестывать, завоевывать акцент делается на агрессив-
ности и интенсивности приложения усилий субъекта-мужчины, а также длитель-
ности его действий. Значение длительности поддерживается и грамматическими 
средствами: несовершенным видом названных глаголов, отметим невозможность 
формы совершенного вида (ухлестнуть) у глагола ухлестывать, форма совершен-
ного вида у глагола завоевать содержит в себе семантику результата, исключаю-
щую возможность обозначения процедуры, процесса, поведения. Характер агрес-
сивности действия у обоих глаголов различный. В первом случае он связан с ис-

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
26
27
ходным словообразовательным глаголом (хлестать), несущим значение активно-
го физического воздействия на объект, как и у глагола приударить. Во втором слу-
чае – с принадлежностью слова к военной (милитаристской) лексике. Глагол заво-
евывать представляет такой сценарий ухаживания, в котором мужчина выступает 
агрессором, воином, а женщина – трофеем, добытым в битве, а вся ситуация уха-
живания ассоциируется с военными действиями.
Метафора  бегать отражает характерную для русского языкового сознания 
черту  –  осмыслять  многие  поведенческие  и  ментальные  аспекты  человека  с  ди-
намической точки зрения. Как и глагол движения в первичном значении, метафо-
ра  бегать  сохраняет  способность  управлять  предложно-падежной  словоформой 
за кем-либо, значение которой переосмысляется как «объект ухаживания» (бегать 
за Катей / за одноклассницей / за соседкой). В глаголе бегать субъект и объект 
ухаживания обладают определенным социально-возрастным статусом – это обыч-
но  молодые  люди,  подростки.  Также  для  него  характерны  признаки  длительно-
сти и интенсивности (средней степени) ухаживания. Заметим, в связи с упомяну-
той выше динамической тенденцией осмысления поведения и мышления челове-
ка, что глаголы ухаживать и обхаживать также восходят к глаголу движения хо-
дить. Интересным нам в этом плане кажется заключенное в семантике глагола об-
хаживать (а точнее, в префиксе об-) представление о процедуре ухаживания как о 
хождении вокруг объекта, ср. обходить, облететь и др.
Как говорилось выше, глагол ухаживать является доминантой 1 подгруппы, 
он стилистически и оценочно нейтрален, неэкспрессивен. Он характеризует обще-
принятое,  конвенциональное  поведение  мужчины,  целью  которого  является  же-
нитьба. Подобное поведение одобряется и принимается социумом, соответствует 
его этическим и моральным устоям, это сценарий ухаживания «с благородными 
намерениями», обязательно предшествующего женитьбе. В каждой культуре су-
ществуют специфические способы ухаживания, включающие вербальные и невер-
бальные действия, которые обязательно должен осуществлять мужчина, который 
ухаживает, например, приглашение на свидание, цветы в подарок, комплименты, 
взгляды, жесты, провожание домой, пожатие руки, поцелуй и т.п. См., например: 
Ухаживать за ней, уж за это я берусь! Ни в чем недостатка иметь не будет; ко-
ли захочет, каждый вечер серенаду под окном устрою; ямщиков одеколоном наду-
шу, цветы по дорогам натыкаю (И.С. Тургенев. Рудин). 
Определенные действия (жесты, взгляды, вздохи), поступки того, кто ухажи-
вает, и той, за кем ухаживают, даже предметы (цветы, кольцо) в процессе ухажи-
вания семиотичны и выступают знаками, которые должны интерпретироваться в 
соответствии с принятыми в данной культуре традициями и обычаями. В русском 
языке существует идиоматичное выражение, указывающее на семиотичность про-
цедуры ухаживания. О том, кто ухаживает, говорят: Он оказывает ей знаки вни-
мания; о той, за кем ухаживает, говорят Она (не) принимает его знаки внимания
Иначе  говоря,  ухаживание  предстает  своеобразной  устойчивой  семиотиче-
ской системой, имеющей начало, продолжение и завершение, включающей в себя 
комплекс разнообразных вербальных и невербальных – такесических, проксеми-
ческих и кинесических – способов и средств, используемых участниками в соот-
ветствии с культурными конвенциями. Эта система обладает не только культур-
ной, но и социальной и исторической обусловленностью: по-разному ухаживают в 
разные исторические эпохи и сценарий ухаживания в крестьянской среде отлича-
ется от ухаживания в светском обществе, у деревенских жителей и городских жи-
телей, в молодежной среде и у людей старшего поколения.
С точки зрения целевой установки субъекта в сценарии ухаживания, глаго-
лы делятся на однозначно имеющие в своей семантике указание на женитьбу типа 
женихаться, ухаживать, обхаживать и не имеющие его типа волочиться, приу-
дарить, ухлестывать, завоевывать, бегатьЖенихаться восходит к имени суще-
ствительному жених, обозначающему целевой статус субъекта.
Итак,  особенности  семантики  глаголов  1  подгруппы  можно  представить  в 
следующей таблице, в которой они расположены по мере усиления специфических 
скалярных признаков типа длительность и интенсивность ухаживания, агрессив-
ность субъекта, а также константных семантических критериев, таких как целевая 
установка субъекта, социальный статус субъекта:

пп
Глагол
Женитьба 
как цель 
ухаживания
Указание на 
социальный 
статус 
субъекта
Длительность 
ухаживания
Интенсивность 
ухаживания
Агрессивность 
субъекта
1 Ухаживать
+

+++


2 Обхаживать
+

+++


3 Женихаться
+

+++


4 Волочиться

+
+++


5 Ухлестывать


++
+++
+++
6 Приударить+++
+++
7 Завоевывать


++
++
+++
8 Бегать

+
++
++

Вторая  семантическая  подгруппа,  характеризующая  поведение  женщин, 
представлена глаголами флиртовать, кокетничать, жеманиться, манерничать, 
обвораживать,  очаровывать,  пленять,  завлекать,  околдовывать,  строить  (де-

ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ХАБАРШЫСЫ                                         3, 2012
3, 2012                                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК КАЗАХСТАНА
28
29
лать) глазки, стрелять / играть глазами, вертеть / крутить / винтить хвостом, 
жантильничать (устар.) и др. В значении ряда глаголов отмечается сема «кокет-
ство». 
Доминантой в этой подгруппе, с точки зрения некоторых исследователей, вы-
ступает глагол флиртовать в значении «заниматься флиртом». В толковом слова-
ре С.И. Ожегова флирт определяется как «любовная игра, кокетство» [1]. Д.Л. Ко-
лоян пишет о флирте как явлении коммуникативной культуры следующее: «Яв-
ляясь составной частью ухаживания, флирт обладает следующими характерными 
чертами  игрового  поведения:  наличием  правил;  театрализованностью  действия; 
неожиданностью; созданием напряжённых моментов; обманным поведением (при-
творством);  двусмысленностью  происходящего;  соревновательностью;  наличием 
выигрыша» [2, с.43]. Как мы видим, исследователь обращает внимание на игровую 
природу флирта. В русскую культуру понятие флирта пришло из западноевропей-
ской культуры. Слово флирт заимствовано во второй половине XIX века из немец-
кого языка, где «Flirt < англ. (to) flirt, восходящего к ст.-франц. fleureter «порхать 
с цветка на цветок», производного от fleur «цветок» [3]. Исходная семантика за-
имствованного слова (порхание, цветок) ярко демонстрирует сущность и характер 
этого поведенческого феномена – необязательность, легкость, эстетизированность, 
которые в русском языке выразились в устойчивом сочетании легкий флирт.
Флирт  может  быть  составной  частью  сценария  ухаживания  или  самостоя-
тельным явлением коммуникативного поведения человека. На наш взгляд, флирт 
в качестве самостоятельной стратегии поведения отличается от ухаживания исхо-
дными целевыми установками: ухаживание нацелено на женитьбу или, как мини-
мум, на серьезные длительные отношения, флирт не преследует таких далеко иду-
щих целей, это, скорее, способ светского времяпрепровождения, игры в привлече-
ние к себе внимания. 
Наиболее близким к флирту понятием является кокетство. Слово кокетство, 
как  и  глагол  кокетничать,  в  словообразовательном  плане  восходит  к  слову  ко-
кетка, которое означает «женщину, стремящуюся своим нарядом, поведением и 
т.п. понравиться кому-н., заинтересовать собой». Это слово заимствовано во вто-
рой половине XYIII века из франц. яз., где «coquette (получившее в рус. яз. суф.  
-к-а)  –  субстантивное  производное  от  (femme)  coquette  «кокетливая»  (женщина), 
суффиксального  производного  от  coqueter  «кокетничать»  <  «вести  себя  как  пе-
тух» (от coq «петух»). Ср. кокотка < франц. cocotte «кокотка» < «курица» (тоже 
от coq «петух»)» [3]. Заметим, что внутренняя форма исходного французского сло-
ва – сравнение с внешним видом (ярким оперением, гребешком, шпорами) и повад-
ками петуха – сохранилась в семантике освоенных русских слов кокетка, кокет-
ство, кокетничать, характеризующих поведение женщин, пытающихся привлечь 
внимание мужчин прежде всего нарядами и манерами. Сохранилась и гендерная 
ориентация понятия – в русской культуре считается, что кокетство в первую оче-
редь характерно для женщин. 
Глаголы жеманиться и жантильничать в контексте чаще всего также при-
меняются в значении кокетничать.
В свете сказанного выше хотелось бы подчеркнуть, что поведение женщины, 
девушки, характеризующееся как флирт, кокетство, является нетипичным для тра-
диционной русской народной культуры, что подтверждает и отсутствие собствен-
но русских номинаций для такого явления. Все наименования для подобного пове-
дения носят заимствованный характер (флирт, флиртовать, кокетка, кокетство, 
жантильничать). Позднее заимствование слов – со второй половины XVIII века и 
позже – означало появление и укрепление подобных понятий сначала в светском 
обществе, знакомом с западноевропейской культурой и с немецким и французским 
языками. Это тот случай, когда можно говорить о заимствовании не просто слов, 
а фрагментов чужого языкового сознания, элементов иной концептуальной моде-
ли мира, а точнее, об экспансии чужеродных концептов в иную картину мира. Как 
«чужие» концепты за несколько столетий прижились в сознании носителей языка 
и стали фактом культуры, так и заимствованные слова были полностью освоены 
лексической и грамматической системой русского языка.
Глаголы жеманиться и жантильничать (устар.) в контексте чаще всего так-
же применяются в значении кокетничать. Слова жеманный, жеманиться хотя и 
в определенной степени семантически близки к понятию «кокетство», но в них от-
сутствует важнейший его содержательный компонент, указывающий на желание 
привлечь  внимание  мужчины,  заинтересовать  его.  См.  толкование  лексического 
значения жеманный – «лишенный простоты и естественности; манерный». Только 
при значительной контекстной поддержке в глаголе жеманиться актуализирует-
ся значение «кокетство». Заметим, что лексема жеманный по происхождению ис-
конно русская, это «суф. производное от жеман «жеманный человек», образован-
ного с помощью суф. -ан- от жем «ломание, модничанье» (от жаться, жмется). 
Ср. ужимки» [3].
В глаголах очаровать / очаровывать, обворожить / обвораживать, околдо-
вать/  околдовывать,  пленять,  завлекать,  характеризующих  поведение  женщин, 
стремящихся привлечь к себе внимание мужчин, присутствует дифференциальная 
сема «применение чар». См., например: Ей каждый день нужно было очаровывать, 
пленять, сводить с ума (А.П. Чехов. Ариадна).
Эта черта типична, по мнению носителей языка, для женского поведения и, 
возможно, опирается на древнеславянский языческий архетип «женщина – колду-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет