№141-142 (18502-503) 30 желтоќсан 2016 ж ж±мажүктеу 13.07 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата19.01.2017
өлшемі13.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

№ 141-142 (18502-503)

30 желтоќсан  2016  ж.                    ж±ма

100


80

60

4020

100


80

60

4020

100


80

60

4020

Синий


Красный

Желтый


Черный

100


80

60

4020

Кењ ашылсын 2017 жыл есігі,

Жас шањыраќ болсын баќыт бесігі!

Жања жыл

ќ±тты болсын!

Ќ±рметті ќостанайлыќтар!

Біз егемен мемлекетіміздіњ

тарихына Тєуелсіздіктіњ 25

жылдыѓы ретінде енген таѓы бір

мањызды жылды шыѓарып са-

лып отырмыз. Б±л жыл облысы-

мыздыњ 80 жылдыѓын мереке-

леумен де есте ќалды.

Осы мерейтойларѓа арнал-

ѓан экономика, єлеумет, мєде-

ниет, білім жєне спорт салала-

рындаѓы айтулы іс-шаралар

μњірдіњ одан єрі дамуына негіз

болатынына сенімдімін.

2017 жылы біздіњ елімізде

ауќымды халыќаралыќ оќиѓа-

лар  – "ЭКСПО-2017" кμрмесін

жєне Универсиаданы μткізу

жоспарланып отыр. Б±л іс-ша-

ралар Елбасы Н±рс±лтан

Єбіш±лы Назарбаевтыњ басшы-

лыѓымен алѓа ќадам басќан

Ќазаќстанныњ бекем беделін,

асќаќ абыройын кμрсетеді.

Жылды ќорытындылай оты-

рып, алдымызѓа ќойѓан міндет-

тердіњ іске асырылѓандыѓын

атап кμрсеткен жμн. Єлбетте,

ќиыншылыќтар да болды, біраќ

біз бірлесе отырып, олардан

м‰дірмей μттік. Мен барша ќос-

танайлыќтарѓа ењбекс‰йгіштігі,

μз ісіне адалдыѓы, ±дайы кμрсет-

кен ќолдауы ‰шін шынайы ал-

ѓысымды білдіремін.

Биыл ќабылданѓан бірќатар

мањызды шешімдер алдаѓы

келе жатќан 2017 жылы даму-

дыњ дањѓыл жолына т‰суге

септігін тигізетін болады.

Алда бізді ќызу да ќауырт

ж±мыс к‰тіп т±р. ¤њір экономи-

касыныњ даму ќарќынын саќтау

Жања жыл –

жарќын мереке

‰шін ж‰йелі істермен айналысу-

ымыз ќажет. Соныњ ішінде ин-

вестициялыќ жобаларды іске

асыру, μнеркєсіптік μндірістер

ќ±ру, шаѓын жєне орта

кєсіпкерлікті ќолдау, инвести-

ция тартуѓа жаѓдай жасау біз

‰шін басым міндеттер болып

ќала бермек.

Осындай ауќымды ж±мыстар-

дыњ оњ нєтижесі облыстыњ єрбір

т±рѓыныныњ μмір сапасын жаќ-

сартуѓа м‰мкіндік береді.Ќымбатты жерлестер!

Баршањызды ізгі мереке

Жања жылмен шын ж‰ректен

ќ±ттыќтай отырып, жан±ялары-

њызѓа баќыт, береке, молшылыќ

пен ќуаныш тілеймін.

Жања жылда ењ игі арман-

тілектеріњіздіњ орындалуына

тілектеспін.

Жања жыл ќ±тты болсын!Ќостанай

облысыныњ  єкімі

Архимед М¦ХАМБЕТОВ.

Суретті т‰сірген Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

 Ќ±рметті

ќостанайлыќтар!

Сіздерді келе жатќан

Жања 2017 жыл мерекес-

імен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-

таймын! Жања жыл –

μміріміздіњ жарќын мереке-

лердіњ бірі. Б±л жања жос-

парлар мен ‰міттердіњ уаќыты.

¤тіп бара жатќан жыл єр т‰рлі жа-

њалыќтарѓа толы болды. Біраќ, б±л

жылы ‰лкен жетістіктер болды.

Б‰гін Ќостанай облысы ќарќынды

дамып жєне ќ±ќыѓы бойынша Ќазаќ-

станныњ сарќылмас ќоры болып

ќалады. Инвестициялыќ жобалар,

т±рѓын ‰йлер, єлеуметтік-мєдени ны-

сандар салынып, халыќ игілігіне пай-

далануѓа берілуде. Машина жасау, μнеркєсіп μнімдер кμлемі,

жылу, сумен ќамтамасыз ету мєселелері шешімін табуда. Біздіњ

жетістігіміз, ењ алдымен, – экономика, ауыл шаруашылыѓы,

μнеркєсіп, єлеуметтік салаларда адал ењбек етіп, облысымыз-

дыњ μркендеуіне зор ‰лес ќосып келе жатќан ќостанайлыќтар-

дыњ жемісі. ¤тіп бара жатќан жылдыњ таѓы бір елеулі алѓа ќойѓан

ќадамы жоѓары маќсаттарѓа жету.

 Ќ±рметті ќостанайлыќтар, Сіздерге жања 2017 жылы бола-

шаќќа деген сенім жєне кμтеріњкі кμњіл-к‰й, отбасылыќ береке-

бірлік, баќыт, мыќты денсаулыќ тілеймін!

Ќостанай облыстыќ

мєслихатыныњ хатшысы С.ЕЩАНОВ.


30 желтоќсан 2016 жыл

2

БАС РЕДАКТОР ЄЛЕМІЖан±заќ АЯЗБЕКОВ

"Аттан аттыњ несі артыќ – ж‰рісі

мен к‰ші артыќ. Ерден ердіњ несі

артыќ – ерлігі мен ісі артыќ".  Жыл-

дан жылдыњ несі артыќ?  Т‰гендеп,

безбенге салып кμрсењіз, μтіп бара

жатќан жылдыњ артыќшылыѓы –

пешенесіне ќазаќ Тєуелсіздігініњ 25

жылдыѓы жазылѓан екен! Ыњ-шыњ-

сыз, бірлігіміз жарасып, сєн-салтана-

тымен тойладыќ. Аламан ќазаќ бала-

сы тєуелсіздік деген бойт±мар

±ѓымды миѓа таѓы бір шегелеп,

ж‰ректен толѓап, жан д‰ниемізді  бір

жањѓыртып  алдыќ!  Бір т‰йгеніміз, алдаѓы  басты  маќсат –

Тєуелсіздікті ныѓайту, Мєњгілік ел болу. Ол ‰шін жер бетінен

ќазаќ деген  ±лт, сол ±лттыњ мемлекеті болуы шарт.

Ол ‰шін  кμне т‰ркі ќаѓанатыныњ бас ќолбасшысы,  ќаѓан

абызы Тоныкμктіњ: "Т‰нде ±йќы кμрмедім, к‰ндіз  к‰лкі

кμрмедім; ќызыл ќаным тμгілді, ќара терім  сμгілді;  к‰шімді

сарќа ж±мсадым, жауѓа да  шаптым ќ±рсанып, бєрі – елім

‰шін!" – деген рухы керек! Таѓы да: "Тєњірі жарылќады! Б‰кіл

т‰ркі ж±ртына ќарулы жау келтірмедім, атты єскер жолатпа-

дым.  Ел тμресі жауламаса, оѓан еріп мен жауламасам, елім,

халќым жойылар еді.  Енді еліміз ќайта ел болды, халќымыз

ќайта халыќ болды!", тарихтаѓы орнын тасќа ќашап  жазды-

рып кетті! Дєл осы рухта осы заманда исі алаш ж±ртыныњ

ќара тырнаѓынан хал кеткенше, ќара басы ќара жерге жет-

кенше ±лыќ ±станымы, табаныныњ бедері, беделі мен айбыны

керек!


Б‰гінгі к‰нніњ ќазаѓы: желісіне мал айналып, баќ дєулеті

иенапат баѓыландар; ќайраты ќайраќтай ќатты, ќайсарлыѓы

болаттай берік, айтќанын μткізетін, дегеніне жеткізетін

оѓыландар; істіњ кμзін тауып істеп, істі аќылымен  тындырар,

тілге бипаз, ойѓа ±ќыпты интеллектуалдар; д‰ниелік к‰йкі

мінезді, жорѓа мініп, б‰йрегі б‰лкілдеген, май ±рттап, ж‰регі

кілкілдеген пысыќайлар; тас бауыр д‰ниеніњ жамбасына  тас-

кенедей  жабысып, нєрін де,  бєрін де сора берсем дейтін ын-

дынќ±мар, ойхой не деріњіз бар, бізде ѓой, бєрі, бізде... кенде

емес еліміз.

Десек те Ќазыбек бидіњ: "Бєріњіз бір енеден туѓандай болы-

њыз, жат жанынан т‰њілсін: айнала алмай ат μлсін, айыра ал-

май жат μлсін"

Иє,  сонымен,  2016 жыл жадырай сырѓып, ќ±лдилап кμз

±шында б±лдырауѓа айналды.  ¤мір кμші емес пе,  уаќыт деген

желмая жања жылды  ‰кілеп  єкеле жатќандай. Арма, 2017!Арма, 2017!

Арма, 2017!

Арма, 2017!

Арма, 2017!

Арма, 2017!

Салтанатты шара басталмас б±рын облыс

єкімі А.М±хамбетов роботтыќ техника ќ±рас-

тыруда, сондай-аќ облыстыќ, республикалыќ,

тіпті халыќаралыќ сайыстарда топ жарѓандар-

дыњ шыѓармашылыѓына арналѓан кμрмені

тамашалады. Одан кейін єкім жењімпаз

оќушыларды жењістерімен ќ±ттыќтап, сєттілік

тіледі. Архимед Бегежан±лы μз сμзінде ќай

заманда болмасын адамзат ќоѓамын алѓа апа-

ратын к‰штіњ тек білімде екендігін тілге тиек

етті.


– Б‰гін міне, алтыншы рет Ќостанай облы-

сыныњ кμркейіп, ныѓаюына ‰лес ќосќан, жыл

бойы т‰рлі додаларда кμзге т‰скен дарынды

жастарды жинап отырмыз. Биылѓы кездесу ел

Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы мен облысымыз-

дыњ 80 жылдыќ мерейтойларымен т±спа-т±с

келіп отыр. Тєуелсіздік алѓан жылдар ішінде

Ќазаќстан экономикалыќ жєне ќоѓамдыќ т±раќты-

лыќќа жету, индустриалдыќ-инновациялыќ даму

жєне єлемде μз орнын ныѓайту ‰шін ±станѓан ба-

ѓытпен алѓа дамып келеді. Егемендік алѓан жыл-

дардан бері Елбасымыз ‰немі арнайы мектептер-

дегі дарынды балалардыњ зияткерлік жєне шы-

ѓармашылыќ ќабілеттерін шыњдауларына да

ерекше кμњіл бμліп келеді. Б‰гінде еліміз бойын-

ша осындай 124 білім ошаѓы бар. Біздіњ облысы-

мызда да ењ алдымен Ы.Алтынсарин атындаѓы

дарынды балаларѓа арналѓан мектебі, кейін "Озат"

мектебі мен ќазаќ-т‰рік лицейі ашылды. 2014

жылы Назарбаев зияткерлік мектебі бой кμтерді.

Б‰гінде б±л білім ошаќтары μз нєтижесін беруде.

Оны сіздердіњ жетістіктеріњізден-аќ байќауѓа бо-

лады. Ќазіргі тањда жастардыњ білім алуына, ќала-

ѓан с‰йікті ісімен айналысуына барлыќ м‰мкіндік

жасалѓан. Ќостанай жерінде де т‰рлі салада жет-

істікке жетіп ж‰рген жастар жетерлік. Сондыќтан,

Ќазаќстанныњ, Ќостанайдыњ болашаѓы – сіздер

секілді жастардыњ барына маќтанамыз. Болашаќ-

тыњ иесі сіздерге сєттілік тілеймін, – деді облыс

єкімі А.М±хамбетов.

Облыс бойынша биыл 9 бен 11 сынып оќушы-

ларыныњ 150-ден астамы єрт‰рлі пєндік олимпиа-

далар  мен шыѓармашылыќ сайыстарда топ жар-

ѓан. "Триумф" шарасында солардыњ отызѓа жуыѓы

жєне жиырмадан астам ±стаз бен тренерлер об-

лыс єкімініњ арнайы марапатына ие болды.

¤њірдіњ ењ ‰здік μрендерін ќолдау маќсатында

±йымдастырылѓан аталмыш шара жалпы 2011

жылдан бері μткізіліп келеді.

"Триумф" жењімпаздары

марапатталды

Газ ќ±быры іске ќосылды

Ќарлыѓаш

ОСПАНОВА

Биылѓы мешін жылы мектеп оќушылары ‰шін де жемісті жыл болды. Облыс

єкімініњ ќатысуымен μткен "Триумф" шарасында орта білім беру саласыныњ

‰здіктері марапатталды. Олардыњ ќатарында облыстыќ, республикалыќ,

халыќаралыќ дењгейдегі зияткерлік, шыѓармашылыќ, μнер жєне спорттыќ

сайыстарыныњ жењімпаздары бар. Шарада оќушылармен ќатар, олардыњ

±стаздары да ќ±рметке бμленді.

"Ауыл" ХДПП Ќос-

танай облыстыќ фи-

лиалы жыл сайын

ењбегі еленгендерді

марапаттайды. Биыл

да парламенттік

партия μкілдерініњ

ќатысуымен болѓан

жиында  озаттар на-

градалармен жєне

мерейтойлыќ "Ќазаќ-

стан тєуелсіздігіне 25

жыл" медальдарымен

марапатталды. Сал-

танатты шараѓа ќаты-

сќан Ќостанай облы-

сы єкімдігініњ ішкі саясат басќармасыныњ басшысы М.Ш‰ленов тєу-

елсіз еліміздіњ г‰лденуіне ќосќан ќостанайлыќтардыњ ењбегін атап

μтті. Сондай-аќ, басќарма басшысы экономикалыќ жєне саяси ре-

формаларды ж‰зеге асыруѓа белсенді ‰лес ќосу керектігіне тоќтал-

ды.


Білім жєне ѓылым Министрлігі дайындаѓан "Ѓылымды дамытуѓа

сіњірген ењбегі ‰шін" тμсбелгісі  экономика ѓылымдарыныњ докторы

Г.Есм±ратоваѓа, ЌИнЭУ проректоры А.М±ратовќа берілді. Ал, "Білім

беру ісініњ ќ±рметті ќызметкері" атаѓы ЌТЭК директоры С.Ќадыровќа

тапсырылды. "Денсаулыќ саќтау ісіне ќосќан ‰лесі ‰шін" ведомство-

лыќ наградасымен "Уромед" ЖШС директоры С. Игимбаев, "‡здік

автокμлікші" атаѓымен "Ауыл" партиясы тμраѓасыныњ орынбасары

Ю. Власов марапатталды. "Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігіне

25 жыл" мерейтойлыќ медальдары "Ауыл" ХДПП ЌОФ тμраѓасына,

ЌИнЭУ ректоры С.Есм±ратовќа жєне партияныњ саяси кењес м‰ше-

лері В. Хадановичке пен А.Куйшиноваѓа берілді.

Шара облыстыќ филармония єртістерініњ мерекелік концертімен

аяќталды.

Ќасќырбай

         ЌОЙШЫМАНОВ

Ењбегі еленгендер

ТЄУЕЛСІЗДІККЕ – 25 ЖЫЛ

¤ткен жылы μњір

басшысы Архимед

М±хамбетов "ЌазМ±найГаз"

¦К жєне "ЌазТрансГаз" АЌ-

мен Ќостанай облысы

єкімдігі арасындаѓы μзара

єрекеттестік жєне

ќызметтестік туралы

Меморандумѓа ќол ќойѓан

еді. Б±л, сєйкесінше,

облысты газбен ќамтудыњ

кедергісіз іске асуына жєне

газ желілерініњ тиісті талап

бойынша ±сталуына оњ

ыќпалын тигізіп отыр.

Тєуелсіздікке тарту ретінде

¦лттыќ оператор "ЌазТрансГаз"

АЌ "Ќостанай облысыныњ елді

мекендерін газдандыру жєне газ

тарту желілерін жањѓырту" инвес-

тициялыќ жобасы аясында Ок-

тябрь ауылында газ жеткізетін

ќ±бырлар мен кμшеаралыќ газ

желілерініњ ќ±рылысын аяќтады.

Салтанатты шараѓа Ќостанай

облысыныњ єкімі Архимед

М±хамбетов пен "ЌазТрансГаз

Аймаќ" АЌ директорыныњ бірінші

орынбасары Ѓалым Айдосов

ќатысты.


Октябрь кентін газдандыру ба-

рысында ±зындыѓы 3,5 шаќырым

болатын газ жеткізуші жєне 36

шаќырым кμшеаралыќ ќ±быр

салынды. Елді мекенде 4000-нан

астам адам т±рады. Жіктер бол-

саќ, 35 кμпќабатты, 700 жеке

т±рѓын ‰й мен 36 коммуналдыќ-

т±рмыстыќ, жеке єлеуметтік ны-

сан кμгілдір отынѓа ќосылуѓа єзір

т±р.

– Биыл μњір т±рѓындарыныњєлеуметтік-экономикалыќ єл-

ауќатына оњ септігін тигізетін

бірќатар ж±мыстар атќарылды.

Т±рѓын ‰й ќ±рылысы, т±рѓын ‰й-

коммуналдыќ шаруашылыќ, жол

ќ±рылысы салаларындаѓы инф-

раќ±рылымдыќ жобаларды

ќаржыландыру, шаѓын жєне орта

бизнесті ќолдау жања серпін

алды. Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓы-

на орай біз Октябрь кентіне та-

биѓи газ бергелі отырмыз. Б±л

ауылдыњ одан єрі дамуына зор

ыќпал жасайды, т±рѓындардыњ

μмір с‰ру сапасын айтарлыќтай

кμтереді жєне жања кєсіпорын-

дар ашу ‰шін μте ыњѓайлы бол-

маќ, – деді облыс єкімі Архимед

М±хамбетов.

Меморандум бойынша жалпы

ќ±ны 10 млрд тењгені ќ±райтын

13 инвестициялыќ жобаны іске

асыру кμзделген. Екіжаќты келі-

сімніњ шартына с‰йенсек,  екі жыл

ішінде бас-аяѓы 8 елді мекенді

газбен ќамтамасыз ету керек.

Жалпы, инвест-жоба аясында 49

мыњ адам табиѓи отынды т±тына-

ды. Б±л облыс т±рѓындарыныњ

орталыќтандырылѓан газѓа деген

ќолжетімділігін 10 пайызѓа артты-

рады.


Кенже

        ЌОНЫСБАЙ

30 желтоќсан 2016 жыл

3

Рудный ќаласы єкімініњ орынбасары Маќс±т Досболов μњірлік коммуникацияќызметі орталыѓында журналистермен μткен кездесуде  Мемлекет басшысы

±сынѓан мемлекет ќ±рылысыныњ "100 наќты ќадамы" атты ¦лт жоспарыныњ ж‰зеге

асырылуы жєне  ‰стіміздегі жылѓы Рудный ќаласыныњ єлеуметтік, экономикалыќ,

саяси дамуы мен атќарылѓан ж±мыстар  туралы жан-жаќты баяндап айтып берді.

Б‰гінгі тањда Рудный ќаласыныњ єлеуметтік,

экономикалыќ, саяси дамуына келер болсаќ, 2016

жылѓы 11 айдыњ ќорытындысы бойынша ќала

кєсіпорындары 200,7 млрд тењгеніњ  μнімін μндіріп

шыѓарды. Он бір ай ішінде ќаладаѓы "Ќазогнеупор"

зауытыныњ μндірген μнімініњ кμлемі 1,7  есеге, "Ли-

дер-2010" ЖШС – 2,5 есеге артса, "Арасан" фир-

масыныњ Рудныйдаѓы филиалы – μнім кμлемін

11,2 пайызѓа ±лѓайтып отыр. Жоспар бойынша

ж‰ргізілген ќ±рылыс ж±мысыныњ кμлемі – 10,7

млрд тењгені ќ±райды.

Рудный ќаласында Ќазаќстан Республикасы

индустриалдыќ-инновациялыќ даму т±жырымда-

масы бойынша 436 млрд тењгеніњ  он екі жобасы

ж‰зеге асырылатын болады. ‡стіміздегі жылдыњ

1 ќарашасында осы жобалардыњ 8-і ж‰зеге асы-

рылды. Б±л жобалар 19 млрд тењгені ќ±райды.

Нєтижесінде 856 жања ж±мыс орны ашылды. Ал-

даѓы уаќытта 417 млрд тењгені ќ±райтын 4 жоба

ж‰зеге асырылады деп к‰тілуде. Жобаларды ж‰зе-

ге асырудыњ нєтижесінде 1886 жања ж±мыс орны

ашылатын болады.

¤њірлерді дамыту баѓдарламасын ж‰зеге асы-

ру аясында ќаланы дамытудыњ басты баѓыттары-

ныњ бірі – μнеркєсіпке ќажетті жања мамандыќтар-

ды  аныќтау, орта жєне шаѓын бизнесті дамыту

болып табылады. Баѓдарламаны ж‰зеге асыру

шењберінде ќалада бір "якорлы" жоба ќолѓа алы-

нып  отыр.  Атап айтќанда, жылдыќ ќуаттылыѓы

500 т. цемент μндіретін "Цемент зауытыныњ" ќ±ры-

лысы басталады. Жобаныњ ќ±ны – 14,8 млрд тењ-

ге. Б±л жобаѓа μтініш беруші- "Рудный цемент зау-

ыты" ЖШС. Б‰гінгі тањда 14,7 млрд тењгеніњ ж±мы-

сы ењсерілді, ќ±рылыс-монтаж ж±мыстарыныњ  96

пайызы, жабдыќтарды монтаждаудыњ-90 пайызы

орындалды.

2016 жылдыњ ќорытындысы бойынша бизнесті

дамыту мен ќолдаудыњ бірыњѓай  "Бизнестіњ жол

картасы-2020" баѓдарламасы аясында пайыздыќ

мμлшерлемемен ќаражаттандыру бойынша он

сегіз жоба маќ±лданып, несиеге 1 млрд 794 млн

тењге берілді. Кепілдік берілген несие бойынша

63,2 млн тењгеніњ 5 жобасы маќ±лданды. Ал, ауыл

шаруашылыѓын  ќаржы  жаѓынан ќолдау ќоры ар-

ќылы   шаѓын несие  алу ‰шін алты жоба маќ±л-

данды, оѓан 14 млн  450 мыњ тењге бμлінді.

БАСПАС¤З МЄСЛИХАТЫ

Г‰лназым

    САЃИТОВА

¤ндіріс μнімдері артып,

мектеп салынды

– Б±л μњірлерді дамыту баѓдарламасы аясын-

да  ќала  кμшелерін жμндеу де назардан тыс ќал-

ѓан жоќ. Ќаладаѓы Октябрьдіњ 50 жылдыѓы

кμшесініњ учаскесін ќайта жањѓырту ‰шін Студент-

тер дањѓылынан теміржол вокзалына дейінгі ара-

лыќќа ‰стіміздегі жылы 200 млн тењге ќаржы

бμлінді. Ол толыќтай орындалды. Сол секілді  жол-

дарѓа орташа жμндеу ж±мыстары ‰шін 300 млн

тењге, аѓымдаѓы жμндеу ж±мыстарѓа 169 млн тењ-

ге бμлініп, тиісінше ж±мыстар  ж‰ргізілді.

Перцов селосында мектеп ашылды, оныњ ќ±ры-

лысына  бір миллион тењге ж±мсалды. 2016 жылы

"Ж±мыспен ќамту жол картасы-2020" баѓдарлама-

сын ж‰зеге асыру ‰шін ќаламызѓа республикалыќ

бюджеттен 33,8 млн тењге, оныњ 9,1 млн  тењгесі

Ќазаќстан Республикасыныњ ±лттыќ ќорынан, 22

млн тењгесі жергілікті бюджеттен бμлінді. Ал, осы

баѓдарламаныњ бірінші баѓыты бойынша Перцов

селосындаѓы жолдардыњ аѓымдаѓы жμндеу ж±мы-

стары ‰шін 5,9 млн тењге ж±мсалды. Ал, екінші

баѓыт бойынша Рудный ќаласы жєне Ќашар по-

селкесініњ 15 адамы 31,1  тењгеніњ шаѓын несиесі-

не ие болды. Несие алушылар ол ќаржыѓа тігін,

ќайта μњдеу  цехын ашып, мал шаруашылыѓын

дамытатын болады. Сонымен басќа шаѓын жеке

кєсіпорындарын ашады. Баѓдарламаныњ ‰шінші

баѓыты бойынша єлеуметтік ж±мыс орын ашу ‰шін

ќаламыздыњ 42 кєсіпорнымен келісімшарт жасас-

тыќ. Осы єлеуметтік ж±мыс орындарына 269 адам

алынды, – деді  Рудный ќаласы єкімініњ орынба-

сары Маќс±т Досболов.2017 жылдыњ 1-тоќсанына арналѓан Ќостанай облысы єкімініњ аппаратында жеке

т±лѓаларды  жєне зањды т±лѓалардыњ μкiлдерiн ќабылдау

КЕСТЕСІ

Жеке ќабылдауѓа алдын ала  жазылу № 105 кабинетте ж‰ргізіледі,

байланыс телефондары: 575-084, 575-057

Облыс єкімі аппаратыныњ орналасќан жері:  Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби дањѓылы, 66

"Костанай облысы єкімініњ аппараты" мемлекеттік мекемесі, Ќостанай облысы єкімі аппараты ќызметкер-

лерініњ Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызметшілерініњ Ар-намыс кодексі нормаларын, Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ мемлекеттік ќызмет жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес туралы зањнамасын б±зу факті-

лері туралы 575-062 сенім телефонына хабарлауѓа болатындыѓын еске салады.

Азаматтарды ќабылдауды

ж‰ргізетін т±лѓаныњ аты-жμні

А.Б.М±хамбетов

Ѓ.Т.Н±рм±хамбетов

М.Ќ.Ж‰ндібаев

С.А.Карплюк

Р.К.Кемалова

А.Т.Єбенов

Лауазымы

єкім


єкімніњ бірінші

орынбасары

єкімніњ орынбасары

єкімніњ орынбасары

єкімніњ орынбасары

аппарат


басшысы

Азаматтарды ќабылдау

к‰ні мен уаќыты

20 ќањтар

24 аќпан

17 наурыз

саѓ. 10.00

06 ќањтар

03 аќпан

03 наурыз

саѓ. 10.00

27 ќањтар

23 аќпан

24 наурыз

саѓ. 10.00

19 ќањтар

17 аќпан

17 наурыз

саѓ. 10.00

13 ќањтар

10 аќпан

10 наурыз

саѓ. 10.00

26 ќањтар

16 аќпан

16 наурыз

саѓ. 10.00

 

Байланыстелефондары

575-084


575-057

575-084


575-057

575-084


575-057

575-084


575-057

575-084


575-057

575-084


575-057

Мерейлі мерекелер

Жыл ішінде. Биыл ЌР Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы ќар-

сањында Ќостанай облысыныњ т±рѓындары бірнеше мерейтой-

ды атап μтті. Єуелгісі – облыстыњ 80 жылдыѓы. Облыс кμлемін-

де т‰рлі мєдени, рухани таѓылымы бар шаралар ±йымдастырыл-

ды. Сондай-аќ, Аманкелді ауданында Халыќ кμтерілісініњ 100

жылдыѓы атап μтілді.  ¦лы аѓартушы Ы.Алтынсаринніњ 175

жылдыѓын да Тобыл-Торѓай ж±ртшылыѓы жыл бойы ±лыќтады.

М±нымен ќоса, Арќалыќ  ќаласыныњ  60, Лисаков ќаласыныњ 45

жылдыѓы ел есінде ќаларлыќтай тойланды.

Алтын к‰мбез Алла ‰йі

12.09.16.  Ќ±рбан айт мерекесініњ алѓашќы к‰ні Ќостанайда

жања мешіт ашылды. Рухани нысанѓа Тобыл-Торѓай даласына

ислам дінін таратушы Айм±хаммет Спан±лыныњ есімі берілді.

Б±л – облыстаѓы сыйымдылыѓы жаѓынан ењ ‰лкен мешіт. Бір

мезетте ‰ш мыњ адам ќабылдай алады. Сєнді, сєулетті ќ±тхана

санаулы-аќ  айлар ішінде салынды. ¤њірлік кєсіпкерлердіњ де-

меушілігімен жєне ниетші т±рѓындардыњ ќаржы жинауымен

ж‰зеге асты.Халыќ ќалауы – Тєуелсіздік, Ќобыланды

06.12.16. Ќостанай ќаласыныњ т±рѓындары мен зиялы ќауым

μкілдері ќалалыќ єкімдікке кμшелер атауын μзгерту туралы хат

жолдады. Яѓни, Таран кμшесін "Тєуелсіздік" деп ауыстырып,

Герцен кμшесін Ќобыланды батыр есімімен атауды ±сынды. Осы-

ѓан байланысты билік μкілдері ќоѓамдыќ тыњдау μткізіп, тарап-

тардыњ пікіріне зейін ќойѓан еді. Кμпшіліктіњ басым дауыс жи-

науы арќылы халыќ ќалауы ќанаѓаттандырылды. Єйткенмен,

т±рѓындар тілегі республикалыќ ономастикалыќ комиссияныњ

ќуаттауын к‰туде.

Газ берілді, мєз болысты

Жыл ішінде. Биыл облыс єкімдігі "ЌазМ±найГаз" ¦К жєне

"ЌазТрансГаз" АЌ-мен μзара єріптестік туралы Меморандумѓа

ќол ќойды. Соныњ аясында, алдаѓы екі жыл ішінде 8 елді мекен-

ге газ беру ж‰зеге асырылатын болып келісілген. Нєтижесінде,

биыл Лисаков ќаласыныњ Октябрь ауылы жєне Ќашар кентініњ

ж±рты кμгілдір отынныњ игілігін кμрді. Осы екі елді мекен арќы-

лы облыстыњ газбен ќамтылу дењгейі 60 пайызѓа жетті. Б±л маќ-

сат ‰шін ќарастырылѓан ќаржы кμлемі - шамамен 10 млрд тењ-

геніњ мањайы.

Баћад‰р баба ескерткіші

27.05.16. Облыс орталыѓындаѓы Герцен-Киев кμшелері ќиылы-

сына ќараќыпшаќ Ќобыланды батырдыњ ќола м‰сіні орнатыл-

ды. Ірі кμлемді ескерткіштегі баћад‰рдіњ бейнесі эпостыќ жыр-

даѓы ќолмен салынѓан суреттіњ негізінде кескінделген. Авторла-

ры – елге танымал сєулетшілер Єбдікєрім жєне Єбдім‰тєліп Ах-

метовтер. Ескерткіштіњ ашылу салтанатына жергілікті билік

μкілдері, белгілі ќоѓам ќайраткерлері, аќын-жазушылар жєне ќала

т±рѓындары ќатысты.Каталог: wp-content -> pdf -> 2016
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2016 -> Боданға түскен бұл басым
2016 -> 25 қараша 2016 ж жұма №130 (18492) 2-бет. Жандос
2016 -> 18 наурыз 2016 ж жұма
2016 -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет