№1(41)/2006 Серия история. Философия. Правожүктеу 3.07 Mb.
Pdf просмотр
бет1/21
Дата08.02.2017
өлшемі3.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 
Қ АР АҒ АН Д Ы  
У Н И В Е Р С И Т Е Т I Н I Ң  
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ 
К АР АГ АН Д И Н С К О Г О  
У Н И В Е Р С И Т Е Т А
 
ISSN 0142-0843 
 
ТАРИХ. ФИЛОСОФИЯ. 
ҚҰҚЫҚ сериясы 
№ 1(41)/2006 
Серия ИСТОРИЯ. 
ФИЛОСОФИЯ. ПРАВО 
 
Қаңтар–ақпан–наурыз 
1996 жылдан бастап шығады 
Жылына 4 рет шығады 
 
Январь–февраль–март 
Издается с 1996 года 
Выходит 4 раза в год 
 
Собственник     РГКП 
Карагандинский государственный университет  
 
 
имени Е.А.Букетова
 
Бас редакторы — Главный редактор 
Е.К.КУБЕЕВ,  
академик МАН ВШ, д-р юрид. наук, профессор 
 
Зам. главного редактора  
М.Ж.Буркеев, д-р хим. наук
 
Ответственный секретарь
   З.Г.Сактаганова, д-р ист. наук
 
Серияның редакция алқасы — Редакционная коллегия серии 
Б.Е.Колумбаев, 
редактор д-р. филос. наук; 
Ж.С.Сыздыкова, 
д-р ист. наук; 
К.С.Алдажуманов, 
д-р ист. наук; 
Д.А.Шаймуханов, 
д-р ист. наук; 
В.В.Евдокимов, 
д-р ист. наук; 
Р.М.Жумашев, 
д-р ист. наук; 
Б.Г.Нуржанов, 
д-р филос. наук; 
С.Б.Булекбаев, 
д-р филос. наук; 
О.Е.Кутафин, 
д-р юрид. наук; 
Б.М.Нургалиев, 
д-р юрид. наук; 
И.Ш.Борчашвили, 
д-р юрид. наук; 
Л.К.Шотбакова, 
канд. ист. наук; 
Г.З.Кожахметов, 
канд. юрид. наук; 
Р.Ш.Сабирова, 
канд. психол. наук; 
Н.С.Ахметова, 
канд. юрид. наук; 
Е.Ж.Есенгараев, 
канд. ист. наук; 
Г.М.Смагулова, 
ответственный секретарь 
 
канд. ист. наук 
 
Адрес редакции: 100028, г. Караганда, ул. Университетская, 28 
Тел.: 77-03-69 (внутр. 1026); факс: (3212) 77-03-84.  
E-mail: vestnik_ksu@ksu.kz 
 
 
 
 
 
Редакторы Ж.Т.Нұрмұханова 
Редактор И.Д.Рожнова 
Техн. редактор А.М.Будник 
Издательство Карагандинского  
государственного университета  
им. Е.А.Букетова 
100012, г. Караганда,  
ул. Гоголя, 38,  
тел.: (3212) 51-38-20 
e-mail: izd_kargu@mail.ru 
 
Басуға 24.02.2006 ж. қол қойылды. 
Пiшiмi 60
×84 1/8.  
Офсеттік қағазы.  
Көлемi 22,5 б.т.  
Таралымы 300 дана.  
Бағасы келiсiм бойынша.  
Тапсырыс № 37. 
 
Подписано в печать 24.02.2006 г.  
Формат 60
×84 1/8. 
Бумага офсетная. 
Объем 22,5 п.л. Тираж 300 экз. 
Цена договорная. Заказ № 37. 
 
Отпечатано в типографии  
издательства КарГУ  
им. Е.А.Букетова 
© Карагандинский государственный университет, 2006 
Зарегистрирован Министерством культуры, информации и общественного согласия  Республики Казахстан. 
Регистрационное свидетельство № 1131–Ж от 10.03.2000 г.
 


М А З М Ұ Н Ы  
 
С О Д Е Р Ж А Н И Е  
«Қарағанды университетінің хабаршысына» — 
10 жыл .................................................................. 4
 
«Вестнику Карагандинского университета» — 
10 лет....................................................................  4
ТАРИХ 
 
ИСТОРИЯ 
Иванцив Ю.И., Григоричев К.В. Грек-Католик 
шіркеуінің  пайда  болуының  негізгі  себептері 
мен факторлары................................................... 5
 
Иванцив  Ю.И.,  Григоричев  К.В.  Причины  и 
факторы  возникновения  Греко-Католической 
Церкви..................................................................  5
Алпысбес  М.  Қазақ  шежіресіндегі  адамдар 
есімдерінің тарихи деректілігі турасында......... 11
 
Алпысбес  М.  Казахское  шежире  в  контексте 
антропонимики  и  исторического  источнико-
ведения.................................................................  11
Алпысбес  М.  Отан  тарихын  зерттеудегі  ауыз-
екі деректердің мəні ............................................ 14
 
Алпысбес М. О значении устных источников в 
исследовании отечественной истории ..............  14
Шакенова  Б.О.  Қазақ  қоғамындағы  «Жеті 
Жарғы» заңы........................................................ 19
 
Шакенова  Б.О.  «Жети  Жаргы» — закон 
казахского общества ...........................................  19
Перевезенцев  А.Л.  ХІХ  ғ.  аяғы — ХХ  ғ.  бірінші 
жартысындағы    Жаңа  Англияға  иммиграция  
жəне  Коннектикут  штаты  тарихындағы    «орыс 
ізі» ......................................................................... 26
 
Перевезенцев  А.Л.  Иммиграция  в  Новую 
Англию в конце ХІХ — первой половине ХХ 
века. «Русский след» в истории штата Коннек-
тикут
 
....................................................................  26
Уалтаева  А.С.  Шығыс  Қазақстан  облысының 
шағын  қалаларындағы  тұрғындардың  жұмыспен 
қамтамасыз етілу мəселесі (1999–2002 ж.) ............ 31
 
Уалтаева  А.С.  Проблемы  занятости  насе-
ления  в  малых  городах  Восточно-Казах-
станской области (1999–2002 годы)..................  31
Нұрлыгенова  З.Н.  ХХ  ғасырдың 30–60-шы 
жылдарындағы  Орталық  Қазақстанның  зиялы 
қауымы ................................................................. 35
 
Нурлигенова  З.Н.  Интеллигенция  Централь-
ного Казахстана в 30–60-е годы ХХ века .........  35
Шотбақова  Л.Қ.  ХХ  ғ.  басындағы  қазақ 
интеллигенциясы  Қазақстанның  мəдени  да-
муының негізгі бағыттары туралы .................... 40
 
Шотбакова  Л.К.  Казахская  интеллигенция 
конца XIX начала  ХХ  века  об  основных  на-
правлениях развития культуры в Казахстане ...  40
Жұмашев  Р.М.  Қазақстан  мəдениеті  тари-
хының деректері: зерттеудің проблемалары .... 46
 
Жумашев  Р.М.  Источники  по  истории 
культуры Казахстана: проблемы изучения.......  46
Жұмашев  Р.М.,  Өскенбаев  Қ.С.  Қазақстан 
Республикасының  мемлекеттік  шекарасынын 
қалыптасуы тарихы жайлы................................. 57
 
Жумашев  Р.М.,  Ускенбаев  К.С.  Об  истории 
становления  государственной  границы  Рес-
публики Казахстан..............................................  57
Смағұлова  Г.М.,  Нұржанова  С.М.  Қазіргі 
кезеңдегі  қазақстан-үндістан  қарым-қаты-
настары: 
ынтымақтастықтың 
болашағы 
(тарихи-құқықтық тұрғы) ................................... 69
 
Смагулова  Г.М.,  Нуржанова  С.М.  Казах-
станско-индийские  отношения  на  совре-
менном  этапе:  перспективы  сотрудничества 
(историко-правовой аспект)...............................  69
Мұхамеджанова  С.Ш.  Қазақстандағы  өнер-
кəсіпті  басқару  жүйесіндегі  өзгерістер  жəне 
1965  ж.  шаруашылық  реформасына  сəйкес 
оның меншіктерін қайта бөлу ............................ 76
 
Мухамеджанова  С.Ш.  Изменение  системы 
управления  промышленностью  Казахстана  и 
передел  его  собственности  по  хозяйственной 
реформе 1965 года. .............................................  76
Шынтемірова  Б.Ғ.    Орталық  Азия  елдері 
арасындағы  интеграциялық  процестегі  Қа-
зақстанның орны мен рөлі.................................. 81
 
Шинтемирова Б.Г. Роль и место Казахстана в 
интеграционном  процессе  между  странами 
Центральной Азии ..............................................  81
Шынтемірова  Б.Ғ.  Шетелдік  тарихнамадағы  
Ортаазиялық 
интеграциялық 
процестерге 
қатысты кейбір мəселелер .................................. 86
 
Шинтемирова  Б.Г.  Некоторые  вопросы 
Центрально-Азиатских  интеграционных  про-
цессов в западной историографии.....................  86
ФИЛОСОФИЯ 
 
ФИЛОСОФИЯ 
Константинова  Н.Ю.  Абай  пəлсапасындағы 
сенім мəселелері.................................................. 91
 
Константинова Н.Ю. Проблема веры в фило-
софии Абая ..........................................................  91
Жақыпбекова  Д.А.  Джудит  Батлердің  субъект 
теориясы............................................................... 95
 
Жакупбекова  Д.А.  Теория  субъекции  Джудит 
Батлер...................................................................  95


Джалилов  Қ.Ш.,  Құсбеков  Д.К.  Құқық  жəне 
құқықтық  мемлекет  теориясы  түсініктері 
туралы .................................................................. 99
 
Джалилов  К.Ш.,  Кусбеков  Д.К.  О  понятии 
права и теории правового государства..............  99
Бұлұмбаев  О.Р.  Халықаралық  саясаттағы 
саяси ымыра-келісім ........................................... 103
 
Булумбаев  О.Р.  Политический  компромисс  в 
международной политике ..................................  103
Əлімбекова  Г.Т.  Коммерциялық  нəпсіқұмар-
лыққа  балаларды  тартуға  əрекет  етудің 
себептері мен факторлары.................................. 110
 
Алимбекова  Г.Т.  Причины  и  факторы, 
способствующие  вовлечению  детей  в  ком-
мерческую сексуальную эксплуатацию............  110
Аймағамбетов  А.Қ.  Қазақстан  Республи-
касының  жергілікті  өкілетті  органдары  де-
путаттарының  сауалдарының  мəртебесі  тура-
лы.......................................................................... 116
 
Аймагамбетов  А.К.  О  статусе  запросов  де-
путатов  местных  представительных  органов 
Республики Казахстан ........................................  116
Костенич  Г.А.  Əлеуметтік  білімді  қалып-
тастыру  үрдісіндегі  рефлексияның  рөлі  мен 
орны...................................................................... 120
 
Костенич  Г.А.  О  месте  и  роли  рефлексии  в 
процессе построения социального знания........  120
Аймағамбетов  А.Қ.  Жергілікті  бюджеттерді 
əкімделуінің кейбір мəселелері туралы............. 125
 
Аймагамбетов  А.К.  О  некоторых  вопросах 
администрирования местных бюджетов...........  125
Аршабеков Н.Р. Понятие социальной системы  
и  ее  трансформации  в  современной  теории  
общества............................................................... 129
 
Аршабеков Н.Р. Понятие социальной системы  
и  ее  трансформации  в  современной  теории  
общества ..............................................................  129
ҚҰҚЫҚ 
 
ПРАВО 
Қожахметов  Ғ.З. XX ғ. 20–30-шы  жылдар-
дағы  Кеңестік  Қазақстандағы  саяси  жүйе  мен 
мемлекеттік аппараттың трансформациялануы 137
 
Кожахметов  Г.З.  Трансформация    политичес-
кой  системы  и  государственного  аппарата  в 
Советском Казахстане в 20–30-е годы XX века.  137
Ахметова Н.С. Қолданбалы құқық жəне оның 
құқық тарихындағы рөлі..................................... 141
 
Ахметова  Н.С.  Примирительное  право  и  его 
роль в истории права ..........................................  141
Машабаев  А.Ж.  Күш  қолдану  кейбір  жы-
ныстық қылмыстардың белгісі ретінде ............. 145
 
Машабаев  А.Ж.  Физическое  насилие  как 
признак некоторых половых преступлений .....  145
Жақаева  Л.С.  Іс  жүргізу  сатысы  жəне  іс 
жүргізу режимі заңдық категория ретінде ........ 149
 
Жакаева  Л.С.  Процессуальная  стадия  и  про-
цессуальный режим как правовые категории...  149
Омарбекова Г.С. Экономикалық жүйенің кон-
ституциялық қағидалары
.
................................... 154
 
Омарбекова Г.С. Конституционные принципы 
экономической системы .....................................  154
Юшкавичюте  Я.Ч.,  Мулявичюс  С.К.  Литва-
дағы  жедел-іздестіру  қызметін  жүзеге  асыру 
кезіндегі  адам  мен  азаматтың  құқықтары  мен 
бостандықтарын қорғау...................................... 164
 
Юшкавичюте  Я.Ч.,  Мулявичюс  С.К.  Защита 
человеческих  и  гражданских  прав  и  свобод 
при  осуществлении  оперативно-розыскной 
деятельности в Литве..........................................  164
Акопян  Грануш.  Армениядағы  парламент  жə-
не парламентаризм .............................................. 168
 
Акопян Грануш. Парламент и парламентаризм 
в армянской действительности ..........................  168
ҒЫЛЫМИ  ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 
 
НАУЧНЫЕ  НОВИНКИ 
Шаймұқанов  Д.А.  «Көне  Көктау,  байырғы 
Баянаула  байтағының  тарихы»  моногра-
фиялық зерттеу хақында..................................... 174
 
Шаймуханов  Д.А.  Рецензия  на  монографи-
ческое  исследование  «Көне  Көктау,  байырғы 
Баянаула байтағының тарихы»..........................  174
АВТОРЛАР  ТУРАЛЫ  МƏЛІМЕТТЕР................ 177  
СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ .................................177
 


 
«ВЕСТНИКУ КАРАГАНДИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» — 10 ЛЕТ 
Уважаемые читатели! Перед Вами юбилейный номер научного журнала «Вестник Карагандин-
ского университета», который в 2006 году перешел во второе десятилетие своего существования.  
В 1995 году Ученым советом Карагандинского государственного университета имени Е.А.Буке-
това было принято решение об учреждении регулярного научного журнала, а также был утвержден 
первый состав его редакционной коллегии.  
В  апреле 1996 года  вышел  в  свет  первый  номер  научного  журнала  «Вестник  Карагандинского 
университета». 
Периодичность журнала, первоначально выходившего в двух сериях — по гуманитарным и ес-
тественным наукам (с 2004 года — в восьми сериях: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология. 
Медицина. География», «Экономика», «Педагогика», «Филология», «История. Философия. Право»), 
составляет четыре номера в год и не менялась со дня основания. 
В журнале за эти годы было опубликовано несколько тысяч актуальных работ по различным от-
раслям наук. Он стал общепризнанной трибуной обсуждаемых проблем. На страницах «Вестника Ка-
рагандинского университета» детально изложены результаты многих исследований, ставших основой 
десятков кандидатских и докторских диссертаций.  
Редакционная  коллегия, отвечая  потребностям  времени,  инициирует  и  поддерживает  функцио-
нирование таких новаторских колонок, как «Трибуна молодого ученого», «Новые направления в нау-
ке» и др. 
В журнале публикуются ученые из России, Киргизии, Украины и других стран СНГ, внося свой 
вклад  в  сохранение  сформировавшегося  на  постсоветском  пространстве  единого  информационного 
поля. В целях доведения уровня издания до международного активно ведется работа по привлечению 
ученых  из  ближнего  и  дальнего  зарубежья  к  определению  политики  журнала  и  формированию  его 
портфеля.  
Редакционная коллегия предполагает выпуск отдельных серий на английском языке, что в пер-
спективе даст возможность выпускать журнал «Вестник Карагандинского университета» по всем се-
риям в англоязычной версии и распространять его за рубежом. 
Мы  поздравляем  с  юбилеем  всех  наших авторов!  Желаем  всем  научных  открытий  и  дерзнове-
ний, интересных публикаций и плодотворного сотрудничества с  «Вестником Карагандинского уни-
верситета». 
 
 
Редакционная коллегия 
 
 
 
 
 


ТАРИХ 
ИСТОРИЯ 
УДК 94:2 «XV» 
Ю.И.Иванцив, К.В.Григоричев 
Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
ПРИЧИНЫ  И  ФАКТОРЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ 
Мақалада грек-католик шіркеуінің пайда болуының негізгі себептері мен факторлары көрсе-
тіледі. Бұл шіркеу 1596 ж. қазанның 6–8-ші жұлдызында Брест қаласында ескі ғибадатхана 
негізінде  құрылған.  Мақала  авторлары  келесі  қорытынды  шығарады:  Брест  униясы  Киев 
митрополиясының өзіндік дағдарысынан шығуы талабынан қалыптасты, басты себептерге 
рухани құлдырауды, шіркеудің шырқы бұзылуын, шіркеудің ішкі саясатына басқа адамдардың 
кірісуін жəне біліксіз патриархтарды жатқызуға болады. Алайда Əулие таққа бағынып, Киев 
шіркеуі ұлттық нышандарын сақтап, реформалар арқылы өзінің дамуына жаңа серпіліс ал-
ды. 
In article principal causes and factors occurrence of Grec-Catolic Church are considered as a result 
of declaration union between Orthodox Church Kiev mitropoli and the Roman Throne on Brest a ca-
thedral on October, 6–8, 1596. The author comes to a conclusion, that Brest union has grown out of 
attempt of an exit of the Kiev metropoly from sharp crisis which reasons were: spiritual decline, re-
organization of Church, intervention in affairs of Church of secular persons and incompetent patri-
arches. Having obeyed a sacred Throne the Kiev Church has kept national attributes, has lead re-
forming and has received a new pulse in the development. 
 
В связи с дезинтеграцией Советского Союза и суверенизацией Республики Казахстан католики 
Казахстана  пытаются  возродить  Церковь,  которая  во  времена  тоталитарного  режима  испытывала 
сильное идеологическое воздействие. Папа Римский Иоанн Павел II устанавливает новые церковные 
структуры в Казахстане — город Караганда стал центром духовной жизни, столицей новой Админи-
стратуры. 24 сентября 1998 г. был подписан договор о взаимном сотрудничестве между Республикой 
Казахстан  и  Cвятым  Престолом,  что  открывает  Католической  Церкви  в  Казахстане  широкие 
пeрспективы. 
Столь  тесные  взаимоотношения  между  Республикой  Казахстан  и  Ватиканом,  направленные  на 
укрепление мира, национального и религиозного согласия, ставят на повестку дня изучение истории 
и традиций Католической Церкви. Необходимо отметить, что освещение данной проблемы сопряже-
но  еще  с  тем,  что со  времени  обретения  независимости  на  территории  Республики  Казахстан  были 
образованы  парафии  Греко-Католической  Церкви,  которые  на  данный  момент  продолжают  образо-
вываться, строят новые храмы и активизируют свою деятельность. 
Несмотря на прошествие более чем четырёх столетий, актуальность проблемы Бреcтской унии 
1596 г. является и поныне чрезвычайно важной. Именно этот исторический факт предначертал буду-
щее развитие христианства в Восточной Европе, определяя ход и характер геополитических позиций 
в данном регионе с эпохи средневековья по настоящее время. Острая религиозная конфронтация по-
ставила Украину и Беларусь на два пути развития их религию, государственность, культуру и тради-
ции, раздирая общество этих стран на две половины, между которыми образовался глубокий ров, не 
позволяющий двум половинам одного народа полноценно соединиться в силу религиозных и идеоло-
гических разногласий. 
В 1596 г. в Бресте был совершен юридический акт, который вызвал разные настроения у народ-
ных масс. Бурные полемические баталии проходят красной нитью через четыре столетия, имея место 
и  в  наши  дни.  Этот  наболевший  вопрос  актуален сегодня  так же,  как  он был  актуален  в XVI в.  Со 


времени принятия Унии украинское и белорусское общество раскололось на два лагеря: один — сто-
ронников Брестской унии, второй — противников оной. 
В  конце XVI столетия  западная  система  ценностей  и  мышления  прорвалась  в  духовный  мир 
Восточной Европы. В начале XXI в. она глобализируется, охватывая практически всю планету. Сего-
дня, так же как и в эпоху Реформации, традиционному устройству религиозной жизни бросают вызо-
вы протестантские движения и полухристианские и нехристианские секты (в социологическом смыс-
ле  этого  термина),  а  Католическая  Церковь  после II Ватиканского  Собора
*
,  как  и  в  посттритенские 
времена
**
, заново консолидирует свои силы. В обоих случаях это процесс евангелизации. 
Два века — ранне- и постмодерной эпохи отделены, чрезмерно далеки друг от друга и одновре-
менно удивительно похожи между собой. Явные параллели между миром, в котором живут Украина 
и Беларусь и другие государства бывшего Советского Союза в начале третьего тысячелетия, и миром 
времен Брестской унии подчеркивают актуальные исторические исследования. В данной работе изла-
гается  авторское  видение  на  события  четырехсотлетней  давности.  Возможно,  что  история  генезиса 
Брестской унии послужит перспективой для нового видения сегодняшнего дня. 
Целью данной работы является раскрытие причин и факторов, которые обусловили возможность 
возникновения Греко-Католической Церкви на основе решения Брестского Собора в 1596 г. Мы рас-
смотрим  положение  (социальное,  политическое,  культурное  и  религиозное),  которое  сложилось  в  
украинско-белорусских землях Речи Посполитой к концу XVI в. Также попытаемся раскрыть причи-
ны кризиса Киевской митрополии и попытки выхода из нее путем уложения унии с Римом. В целом 
авторы стремятся определить, чем явилась Брестская уния для своего времени и среды. 
Брестская уния ознаменовала переломный момент в истории Киевской Церкви. Со времен Вла-
димира Великого и установления христианства на Руси в конце X в. Киевская митрополия была до-
черней  Церковью  Цареградского  патриархата.  Создание  митрополии  под  опекой  Византии — важ-
нейший институционный признак официального вхождения Киевской Руси в христианский свет. На 
протяжении XI–XIII вв. Киевская митрополия постепенно охватывала все восточнославянские земли, 
вводя их в церковную орбиту Византии. Иерархически подчиненная и духовно обязанная, зависимая 
в культурном и обрядовом планах, Киевская митрополия стала целостной частью обширного визан-
тийского православного мира. 
Будучи наследницей прежде всего Византии, Киевская Русь оставалась открытой и для других 
влияний.  Географическое  положение  Руси  обусловливало  ее  контакты — через  торговлю,  военные 
действия и дипломатию — с евразийской степью, балтийским севером, западнославянским католиче-
ским миром. Контакты, как и нарастающее осознание своего политического могущества, вызвало в 
русском обществе появление собственных государственных и церковных интересов, что не могло не 
отразиться на взаимоотношениях с Византией. Напряжение в иерархических взаимоотношениях ме-
жду Киевом и Царьградом стало заметно уже в XI и XII вв., когда Русь без предварительной санкции 
Царьграда назначила митрополитами Иллариона (1051–1054) и Клима Смолятича (1147–1155). Одна-
ко такие примеры были, скорее, исключением, чем правилом. Несмотря на спорадические контакты с 
Апостольским  престолом  Киевская  митрополия,  руководимая  назначенными  Византией  иерархами, 
которые учитывали интересы византийской имперской политики, как и раньше, оглядывалась на Ца-
реградский патриархат. 
Позднесредневековые политические изменения на границе между Европой и Азией, вызванные 
созданием  Монгольской  империи,  повлияли  на  уклад  Киевской  митрополии  и  создали  новый  кон-
текст ее взаимоотношений с Царьградом. После упадка Киевской Руси и Галицко-Волынского кня-
жества русские земли в XIV — начале XV вв. постепенно попали в зависимость к могучим соседним 
государствам. Великое Княжество Литовское поглотило сначала белорусские земли, потом Волынь и 
центральные  украинские территории  на  обоих  берегах  Днепра.  Утратив  свою  династию,  Галиция  в 
1349 г.  перешла  под  власть  Польского  Королевства.  На  протяжении  последних  десятилетий XIV и 
продолжением всего XV в. Северо-Восточные земли Руси попадали под контроль Московского Кня-
жества. Таким образом, территория Киевской митрополии была разделена между Литвой, Польшей и 
                                                      
*
 II Ватиканский Собор (1962–1965) стремился найти пути к преодолению острого кризиса Церкви, вызванного значи-
тельными  социальными  сдвигами  после  второй  мировой  войны.  Были  намечены  конкретные  меры  модернизации  культа, 
организации и политики Церкви
**
 Тридентский (Триентский) Собор, вселенский Собор Католической Церкви, заседал в 1545–47,1551–52,1562–63гг. в 
городе Триенто (лат. Tridentum, нем. Triet), в 1547–49 гг. — в Болонье. Закрепил средневековые догматы католицизма, под-
твердил верховенство Римского Папы над церковными соборами, усилил гонения еретиков, ввел строгую церковную цензу-
ру. Решения Тридентского Собора стали программой Контрреформации. 


Московским  государством.  В  интересах  каждого  из  этих  трех  государств  было  настаивать  перед 
Царьградским патриархатом на своем развязывании вопроса относительно центра и сферы влияния 
Киевской митрополии. 
Киевская  митрополия  оставалась  неделимой  и  подвластной  Царьграду  до  середины XV в. 
Тогдашнее небезопасное положение Византийской империи, запуганной  угрозой турецкого порабо-
щения,  стимулировало  новые  попытки  достигнуть  примирения  между  восточным  и  западным  хри-
стианством. Флорентийская уния 1439 г., одобренная византийским патриархатом и всеми делегата-
ми (кроме двоих, которые представляли православные церкви христианского Востока), казалось, на 
короткое время развязала основные догматические и обрядные отличия между Востоком и Западом. 
Никогда  не  бывшая  популярной  в  греческих  чернечих  кругах  и  среди  православных  масс,  Флорен-
тийская уния стала неактуальной для греков после падения Царьграда (1453). Но нельзя сказать, что 
унию не поддерживали предводящие круги греческого духовенства
1

Через непродолжительное время после Флорентийской унии Русская митрополия разделилась на 
две отдельные — Киевскую и Московскую юрисдикции. С 1458 г. до Брестского собора земли Киев-
ской митрополии фактически совпадали с границами династических объединенных государств Лит-
вы и Польши
2

В средневековье киевские митрополиты и князья Руси контактировали спорадически с Римской 
Церковью. Но для восточнославянской общности Царьград оставался наивысшим духовным и куль-
турным авторитетом. После Флорентийской унии и падения Византийской империи, когда Папа мог 
выдвигать киевского митрополита, а патриарх-униат поселился в Риме, подчинение Киевской митро-
полии  оставалось  неопределенным  на  несколько  десятилетий.  Во  второй  половине XV в.  киевские 
митрополиты, кажется, недоусматривали четких конфессиональных отличий, хотя даже в глазах Ри-
ма и Царьграда достигнутое на Флорентийском соборе Церковное примирение между восточным и 
западным христианством утратило силу. В начале XVI в. киевские митрополиты, не разрывая связей 
с Царьградом, стремились поддержать или обновить отношения с Апостольским Престолом. Этот ряд 
русских инициатив прекратился в начале XVI в., когда для украинцев и белорусов стало очевидным, 
что  папство,  более  того,  предводящие  католические  слои  Польши,  считают  Флорентийскую  унию 
недействительной
2

Вследствие своего природно-географического положения Русь на протяжении всей своей исто-
рии имела тесные политические, экономические и культурные связи со многими регионами Евразий-
ского материка. Подобное геополитическое положение русских земель между реками Сан и Днепр не 
могло  не  привлекать  взоры  правящих  кругов  европейских  стран  и  обусловливало  их  стремление  к 
установлению своего влияния в данном регионе. 
В XVI в.  в  Юго-Западной  Руси  (имеются  в  виду  земли  современных  Украины  и  Белоруссии) 
сложилась весьма сложная религиозная, культурная и политическая ситуация, которая характеризо-
валась следующими чертами: 
Во-первых, наметившийся в начале XV столетия упадок в православном мире, который был обу-
словлен разразившимся кризисом после завоевания турками-османами в 1453 г. столицы Византий-
ской империи — Константинополя. Константинопольский патриархат оказался в чрезвычайно слож-
ных условиях, так как османские власти облагали немусульманское население тяжелыми налогами, 
составлявшими основную часть дохода султанской казны. Кроме того, были широко распространены 
дискриминация и вымогательство со стороны турецких чиновников
3
. В результате Константинополь-
ский патриархат перестал быть культурным, религиозным и политическим оплотом всего правосла-
вия. Однако вместе с этим он продолжал оказывать влияние на митрополии, грубо и неосмотрительно 
вмешиваясь в их внутренние дела, не давая провести реформы и наладить в соответствии с требова-
ниями времени организацию Церкви. Всё это порождало недовольство и разногласия среди местного 
духовенства
4

Во-вторых,  последствием  феодальной  раздробленности  Руси  стала  децентрализация  Церкви. 
Митрополит  киевский  практически  выступал  как  первый  среди  равных,  так  как  епархии  Киевской 
митрополии  из-за  политики,  проводимой  польскими  и  литовскими  правителями,  а  также  Католиче-
ской Церковью и Православным патриархами, на деле оказались вполне самостоятельными
5

Третьим фактором явилась заключенная в 1569 г. Люблинская уния между Короной Польской, 
Великим княжеством Литовским и Русским, в результате которой было образовано единое государ-
ство — Речь Посполитая. Условия объединения создавали предпосылки для проникновения польских 
феодалов на украинские, белорусские и литовские земли, которые входили в состав Великого княже-
ства Литовского и Русского. Ранее приобретать здесь земли иностранцами было полностью запреще-


но. Кроме того, украинские земли полностью вошли в состав Полькой Речи Посполитой
6
. Польская 
шляхта, прибравшая к своим рукам богатые земли, стремилось ополячить коренное население, ото-
брав  у  него  традиционную  веру — православие  и  заменив  его  католицизмом,  носителем  которого 
стало бы польское духовенство
7
. Польскую шляхту прельщали обширные земельные угодия при пра-
вославных монастырях. Для достижения данной цели польская светская власть вмешивалась в цер-
ковные дела Киевской митрополии. При этом она ставила по своему усмотрению на должности цер-
ковной иерархии кандидатов, которые даже не были духовными особами, были распутными и амо-
ральными,  вели  непристойный  для  лица  духовного  сана  образ  жизни
8
.  Все  это  делалось  польской 
светской властью для того, чтобы дискредитировать Православную Церковь в глазах мирян. Иезуиты 
же в сложившейся обстановке должны были подготовить унию Православной Церкви Киевской ми-
трополии  с  Католической  на  условиях,  которые  ликвидировали  бы  православие  на  украинско-
белорусских землях
9

В-четвертых, реформы патриархов — антиохейского Иоакима (1586 г.) и константинопольского 
Иеремеи (1589 г.) внесли дезорганизацию и противоречия в иерархическую структуру Киевской ми-
трополии.  По  результатам  реформ  Иоакима  епископы  оказались  под  «присмотром»  у  мирских 
братств (объединения православных горожан, выступавшие в защиту своих религиозных интересов и 
обывательских прав, от притеснения католиков и безнравственного поведения церковнослужителей), 
которые контролировали дела епархии и имели право вмешиваться в них
10
. Иеремея нарушил status 
quo в данной митрополии — сместил правящего митрополита Онисифора Девочку. После освящения 
нового  митрополита  Михайла  Рагозы,  чтобы  предупредить  неблаговидные  поступки  митрополита, 
вопреки церковной практике, патриарх назначил в Киевской митрополии своего экзарха (наместника) 
в  лице  луцкого  архиепископа  Кирилла  Терлецкого.  Последний  получил  права,  ставящие  его  выше 
митрополита. Самим утверждением нового митрополита и одновременным признанием своего собст-
венного  заместителя  с  верховной  властью  в  митрополии  Иеремея  внёс  неясность  в  иерархическую 
систему Киевской Церкви. Более того, как мы уже видели выше, патриарх наделил широкими приви-
легиями  братства  мирян,  выводя  их  из-под  власти  местных  епископов.  Пренебрегая  традиционной 
структурой, Иеремея признал право братии контролировать поведение духовенства
11

В-пятых, влиятельный магнат, крупный землевладелец князь Константин Острожский разрабо-
тал свой план унии Православной и Католической Церквей, которая должна была быть провозглаше-
на  на  праздничном  соборе,  проведенном  на его  землях,  с  участием  важнейших  особ  Европы.  В  ре-
зультате  его слава,  влияние  и  сила  должны  были затмить  самого  короля  Речи  Посполитой (на  этот 
трон Острожский претендовал ранее). Князь контролировал православное духовенство, монастыри и 
храмы,  располагавшиеся  на  его  обширных  территориях,  постоянно  вмешиваясь  в  их  дела,  включая 
богословские вопросы. Острожский подталкивал архиереев к заключению унии
12

Шестым  важным  фактором  стал  интерес  Московского  государства  к  украинско-белорусским 
землям  Речи  Посполитой,  особенно  отчетливо  проявившийся  во  время  Левонской  войны (1558–
1583 гг.)  и  постоянных  войнах  за  приграничные  территории
13
.  Москва  делала  основной  акцент  на 
единоверное православное население, имевшее схожую культуру и язык, тем самым создавая для се-
бя благоприятную почву во враждебном государстве. Москва регулярно оказывала братствам финан-
совую помощь и, по изложенной в работе Я.Д.Исаевич версии, Иван Грозный специально направил к 
братствам первопечатника Ивана Федорова для поддержки православия посредством издания рели-
гиозных книг
13, 14
. Необходимо отметить, что книгопечатание в то время было проводником просве-
тительства и средством для полемики. Таким образом, помощь братствам, которые состояли в кон-
фликте с духовенством Киевской митрополии, и перспективы тесных отношений с Московским пат-
риархатом, который находился в зависимости от царской власти
15
, не подталкивали иерархов Киев-
ской Церкви к каком-либо союзу. 
Все вышеизложенное говорит о проблематичности и сложности ситуации, сложившейся вокруг 
Православной  Церкви  в  Речи  Посполитой.  Киевская  митрополия  была  вынуждена  искать  выход  из 
сложившегося  положения,  пока  образовавшийся  узел  не  ликвидировал  все  возможные  приемлемые 
выходы. 
Таким  образом,  вокруг  Киевской  Церкви  развернулась  борьба,  в  которой  были  задействованы 
следующие «участники», преследующие свои собственные цели: 
1) Константинопольский–Цареградский–Стамбульский  патриархат,  находившийся  под  Осман-
ским  владычеством,  испытывал  острый  кризис  в духовной,  политической и  экономической  сферах. 
Вся  его  деятельность  сводилась  к  собиранию  финансов  с  митрополий.  Проведенные  им  реформы  в 


Киевской митрополии были обусловлены получением взяток и в долгосрочной перспективе — полу-
чением в больших размерах милостыни, в которой так нуждался Константинопольский патриархат
16

2) польские феодалы, стремившиеся заполучить обширные плодородные земельные угодья пра-
вославных монастырей и храмов и ввести католичество на православных землях; 
3) иезуиты, разработавшие план унии, по которому Православная Церковь поглощалась Католи-
ческой; 
4) братства,  получившие  право  контроля  над  духовенством  епархий,  включая  вмешательство  в 
его внутренние дела и религиозные догматы; 
5) князь  Константин  Острожский — самый  крупный  землевладелец  в  Речи  Посполитой,  по 
влиянию  в  государстве  занимавший  второе  место  после  короля.  Им  был  создан  план  унии  Право-
славной  и  Католической Церквей  общехристианского  масштаба
17
,  после  чего  его  авторитет  должен 
был подняться до уровня наследника святого престола; 
6) Московский патриархат, провозглашенный в 1589 г.
18
 Иеремеей в результате полугодового за-
точения и получения крупных даров, стремился присоединить к себе Киевскую митрополию, этому 
же способствовали устремления Московских царей, которые имели влияние на Церковь в своем го-
сударстве. 
Православная  Церковь  Киевской  митрополии  испытывала  на  себе  сильное  влияние  всех  этих 
шести  сторон,  столь  разных  по  своей  социальной сущности  и  столь  похожих  в  своей  конечной  це-
ли —  полное  подчинение  Киевской  Церкви.  Это  могло  привести  к  потере  Церковью  своего  само-
управления, изменениям в организационном устройстве, подмене новыми духовными догмами, чуж-
дыми  национальному  менталитету  русина.  Существовала  даже  опасность  ликвидации  Киевской 
Церкви с ее организацией и догмами
Из сложившейся ситуации многовекторного давления Киевская митрополия нашла выход в сою-
зе с Папой Римским, авторитет которого к этому времени поднялся в результате Контрреформации, 
реформирования и укрепления Католической Церкви. С этой целью осенью 1595 г. епископы Потий и 
Терлецкий отбыли в Рим, чтобы официально заявить о признании папского главенства над Киевской 
митрополией. 23 декабря 1595 г. в Риме Папа Клемент VIII утвердил униатское соглашение с влады-
ками-русинами на следующих условиях: сохранялись восточные обряды и литургия, славянский язык 
и прочие атрибуты национальной Церкви; принимался григорианский календарь, однако не нарушая 
Пасхалии  и  другие  праздники,  которые  будут  отмечаться  по-старому,  т.е.  юлианскому,  календарю; 
вводился  принцип  выборности  иерархов,  что  характерно  для  латинской  Церкви;  иерархи  Киевской 
митрополии признавали наместника Св. Петра — Папу Римского; униаты и католики уравнивались в 
своих  правах,  так  как  отныне  находились  в  лоне  одной  Церкви;  утверждалось  право  на  церковное 
имущество и открытие духовных семинарий, обеспечение мест для униатского духовенства в Коро-
левском сенате; основные церковные догмы оставались восточного, т.е. греческого вероисповедания, 
за исключением вопроса трактовки о чистилище
19

Уния с Римом остановила экспансию иезуитов и разрушила их планы. Были пресечены посяга-
ния польских феодалов на церковно-монастырское имущество, вмешательство светской власти в дела 
Церкви,  попытки  полонизировать  русинское  население.  Киевская  митрополия  освободилась  из-под 
юрисдикции восточных патриархов — «милостынесобирателей» и их пагубного влияния, отгороди-
лась  от  влияния  Московского  патриархата — орудия  в  руках  царей.  Был  положен  конец  контролю 
князя  Острожского  над  епархиями,  с  его  грубым вмешательством  в  экономическую,  организацион-
ную и духовную сферы церквей и монастырей, расположенных на его обширных территориях. Кроме 
того,  поддержка  Папы  Римского  и  польского  короля  являлась  гарантом  воплощения  унии  в  жизнь. 
Эру Греко-Католической Церкви открыл Брестский собор 6–8 октября 1596 г., который ратифициро-
вал унию с апостольским престолом. 
Брестская уния позволила Киевской Церкви выйти из затяжного острого кризиса, способствова-
ла культурному взаимообмену, сохранению и возрождению национальной культуры. Все это позво-
лило  ликвидировать  препятствия  и  факторы,  которые  задерживали  развитие  духовной  культуры  на 
пути вступления в раннемодерный период. 
Однако  следует  задаться  вполне  справедливым  вопросом:  оправдала  ли  себя  уния  на  тот  мо-
мент? Позитивная сторона вопроса изложена выше, но были и негативы. Так, обстановка секретности 
разработки унии и тайная поездка Ипатия и Кирилла в Рим вызвали всеобщее возмущение народных 
масс, которое еще более усугубилось насильственным переходом православных храмов и монасты-
рей в униатские. Возникли Греко-Католическая иерархия без мирян и православные миряне без своей 
иерархии, т.е. православное духовенство приняло унию и тем самым была образована греко-католи-

10 
ческая иерархия, но привычная православная вера оказалась сильнее в сознании народных масс, ко-
торые расценили унию как наступление католицизма и, как следствие, еще большую дискриминацию 
по религиозному признаку. 
В  истории  Руси  имеется  аналогия  активного  внедрения  новой  веры  среди  сопротивляющегося 
населения, а именно — христианизация Киевской Руси Владимиром Великим, который был причис-
лен к лику святых. У униатских, т.е. греко-католических епископов, не хватило сил в полном объеме 
ввести унию на всех землях восточных воеводств Речи Посполитой, так как яростное сопротивление 
народных масс не дало это совершить. Социальные и политические факторы способствовали утвер-
ждению унии в Галиции (Галичине), Буковине, Волыни, Карпатской (Угорской) Руси и Западной Бе-
ларуси. На сегодняшний день Греко-Католическая Церковь имеет свои приходы во многих странах 
мира. В Республике Казахстан они представлены в таких городах, как Караганда, Сатпаев (Караган-
динская обл.), Астана, Павлодар. 
 
 
Список литературы 
1.  Ґудзяк Б. Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патриархат і генеза Берестейської унії // Ковчег. 
Збірник статей з церковної історії. Число 1. — Львів, 1993. — С. 1–23. 
2.  Кочан Н. Флорентійська унія і Київська митрополія: до характеристики розвитку та втілення ідеї унії Церков // УІЖ. — 
1996. — № 1. — С. 28–44. 
3.  История средних веков: В 2 т. / Под ред. З.В.Удальцовой и С.П.Карпова. — Т. 1. — М., 1990. — С. 391–392; Ґудзяк Б. 
Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патриахат і генеза Берестейської унії. — Львів, 2000. — С. 13–
38. 
4.  Ґудзяк Б. Криза і реформа… — С. 203; Флоря Б.М. Східні патріархи і західно-руська церква // Український історичний 
журнал (УІЖ). — 1996. — № 1. — С. 45–51. 
5.  Jasienica P. Rzeczpospolita obojga narodőw. — Warszawa, 1972. — S. 292–295; Федорів Ю. Історія Церкви в Україні. — 
Торонто, 1990. — С. 103–109, 117–123; Грушевський М. Ілюстрована історія Україні. — Ню-Йорк, 1990. — С. 144–151. 
6.  Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до XX століття. — К., 1998. — С. 111–112. 
7.  Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польшею з XІV ст. до 1569 р. — К., 1939. — С. 83–
84; Beńkowski L. Organizagja Kościoła Wschodnego w Polsce — T. II: wieki XVI–XVIII. — Krakőw, 1969 — S. 779–785; 
Грушевський М. Історія України-Русі. — К., 1993. —Т. V. — C. 240–249; Mironowicz A. Podlaskie ośrodki i organizagje 
prawosławne w XVI i XVII wieku. — Białystok, 1991. — S. 37–39. 
8.  Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. — М., 1988. — С. 76–83; Борьба Украины с польским владыче-
ством и присоединение ее к России: материалы и документы. — М., 1939. — С. 24. 
9.  Дмитрієв  М.  Концепції  унії  та  перше  поунійне  покоління.  Матеріали  перших  «Берестейських  читань».  Львів,  Івано-
Франківськ, Київ 1–6 жовтня 1994 р. / Ред. Б.Ґудзяк, співред. О.Турій. — Львів, 1995. — С. 39–79; Obirek S. Teologiczne 
podstawe pojęcia jedności wdzielr ks. Piotra Skargi O jedności Kościoła Bożego // Unia brzeska — geneza, dzieje i 
konsckwencje w kulturze narodőw słowiańskich / Red. R.Lużny ta in. — Krakőw, 1994. — S. 183–199; Tazbir J. Piotr 
Skarga — szemierz kontrreformacji. — Warszawa, 1983. — S. 41–48. 
10.  Рибалка  І.К.  Історія  Української  РСР.  Дорадянський  період. — К., 1978. — С. 87–89;  Грушевський  М.  Ілюстрована 
історія Україні. — С. 223–225; Борисенко В.Й. Указ. соч. — С. 140–141. 
11.  Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski wobrc katolicizmu i wyznań protestanckich // Odrodżienie i Reformacja w Polsce. — 
1996. — № 40. — S. 17–36; Kempa T. Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608): wojewoda kijowski i marszałek 
zemi. 
12.  Борисенко В.Й. Указ. соч. — С. 111; Лочмель И.Ф. Очерки истории борьбы белорусского народа против польских па-
нов. — М., 1940. — С. 10–12; Рибалка І.К. Указ. соч. — С. 73–75. 
13.  Iсаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII ст. — К., 1966. — С. 132–135; Iсаєвич Я.Д. 
Літературна спадщина Івана Федорова. — Львів, 1985. — 285 с. 
14.  Белякова  Е.В.  К  истории  учреждения  автокефалии  русской  церкви // Россия  на  путях  централизации:  Сб.  ст. / Ред. 
В.Т.Пашуто. — М., 1982. — С. 152–156. 
15.  Дмитрук К.Е. Указ. соч. — С. 86–92. 
16.  Уния в документах: Сб. / Сост. В.А.Теплова, З.И.Зуева. — Минск, 1997. — С. 78–81. 
17.  Ґудзяк Б. Історія відокремлення... — С. 12. 
18.  Офіційне проголошення унії Руської Церкви з Апостольським престолом укладене на Берестейськом соборі // Ґудзяк Б. 
Криза і реформа… — С. 347–349. 
19.  Дмитрук К.Е. Указ. соч. — С. 98. 
 
 
 
 
 

11 
М.Алпысбес 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Каталог: download -> PBD -> vestniki
download -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
download -> А. Әшімбаев Әбілхан қастеев шығармашылығы арқылы білімгерлердің
download -> Семинар-тренинг 3-4 октября 2014 года в Таразском государствен ном педагогическом институте был проведен семи
download -> Вестник пгу №4, 2010 134 Түйіндеме Доцент Нұрманова Ж. К. мақаласы «Компаративистиканың ғылыми өрісінде қазақ әдебиеті мен кинематографының шектесуі»
download -> Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға н
download -> Сабақтар "Қазақ хандығының құрылуы" "Өз тарихын білмеген халық, өзін де сыйламайды "
download -> М. тынышбаев және 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық КӨтеріліс с. К. Тулбасиева
vestniki -> Сəуір–мамыр–маусым 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
vestniki -> Шілде–тамыз–қыркүйек 1996 жылдан бастап шығады Жылына 4 рет шығады
vestniki -> №4(40)/2005 Серия филология


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет